Innst. O. nr. 93. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. O. nr. 93. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 (2008 2009)"

Transkript

1 Innst. O. nr. 93 ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 58 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.) Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG AV PROPOSISJONEN 1.1 Innledning I proposisjonen fremmes forslag om endringer i sentralbankloven. Det foreslås å lovfeste regnskapsog bokføringsregler for banken, å innføre en ekstern revisjonsordning samt å stille krav om internrevisjon. Videre foreslås å lovfeste representantskapets og hovedstyrets tilsyns- og kontrollansvar. Departementet følger også opp et forslag fra banken om å avvikle ordningen med personlige varamedlemmer i hovedstyret, og i stedet oppnevne ikke-personlige varamedlemmer. Forslagene skal styrke Norges Banks styrings- og kontrollstruktur i tråd med beste internasjonale praksis og anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring og god sentralbankstyring. Behovet for enkelte endringer i sentralbankloven er tidligere omtalt i St.meld. nr. 16 ( ) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 og i St.meld. nr. 19 ( ) Kredittmeldinga I proposisjonen pkt. 3 vises det bl.a. til at oppgaven Norges Bank har med å forvalte Statens pensjonsfond har økt betydelig i kompleksitet, og forvaltningsoppgavene underbygger behovet for en modernisering av sentralbanklovens regler om internkontroll, regnskap, revisjon og tilsyn. Forslag om endringer i sentralbanklovens regler om regnskap og revisjon har vært sendt på høring til berørte instanser. 1.2 Årsregnskap, årsberetning og bokføring Etter sentralbankloven 30 skal hovedstyret hvert år utarbeide årsberetning og årsregnskap. Det er ikke gitt særskilte lovregler om hvilke regnskapsregler banken skal følge ved utarbeidelsen av sitt årsregnskap, men i praksis har representantskapet fastsatt regnskapsregler for banken. I hovedsak er regnskapsreglene basert på regnskapsloven med forskrifter og prinsipper for god regnskapsskikk. Det er også har gitt en del særregler begrunnet i sentralbankspesifikke forhold. Etter Finansdepartementets syn bør regnskapsreglene for Norges Bank fastsettes i eller i medhold av sentralbankloven. Det vil gi en klar og uavhengig forankring av grunnlaget for årsregnskapet og årsberetningen. Standardiserte regnskapsregler vil bidra til tillit og troverdighet til bankens finansielle rapportering og legge bedre til rette for ekstern revisjon. Det bør framgå av sentralbankloven at Norges Bank er underlagt regnskapsplikt etter regnskapsloven og bokføringsplikt etter bokføringsloven jf lovutkastet 30 nytt annet ledd. Det er flere særtrekk ved Norges Banks virksomhet. Dette medfører behov for å kunne presisere og eventuelt fravike regler gitt i eller i medhold av regnskapsloven, og for visse tilpasninger til de alminnelige reglene i og i medhold av bokføringsloven. Departementet foreslår derfor at det gis adgang til i forskrift å fastsette særskilte regler om årsregnskap, årsberetning og bokføring for banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene gitt i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven. Det legges opp til en egen høring av forskriftsforslaget.

2 2 Innst. O. nr Revisjonsordningen og andre kontrollordninger Av proposisjonen kapittel 5.1 fremgår det at det er en rekke organer som i dag fører tilsyn med og følger opp bankens virksomhet; representantskapet, sentralbankrevisjonen, hovedstyret, internrevisjonen, Riksrevisjonen, et eksternt revisjonsselskap og Finansdepartementet. Tilsyns- og oppfølgingsfunksjonene er til dels overlappende, og dagens lovverk gir ikke i alle tilfeller en klar avgrensning av de ulike organers ansvar Ekstern revisjon Det er bred enighet blant høringsinstansene om at dagens revisjonsordning, der representantskapet oppnevner en sentralbankrevisor som formelt er ansatt i banken, ikke bør opprettholdes. Revisor bør fungere helt uavhengig av banken. Etter departementets syn vil en ordning der representantskapet utpeker en ekstern revisor være den ryddigste og beste løsningen. En ordning slik Riksrevisjonen foreslår, der Riksrevisjonen overtar revisjonen av Norges Bank, ville etter departementets syn medføre et behov for en revurdering av ordningen med representantskapet som Stortingets tilsynsorgan overfor sentralbanken. Departementet la ikke opp til en så bred gjennomgang av sentralbankloven og drøftet derfor ikke denne problemstillingen i høringsnotatet. Med valgt ekstern revisor vil Finansdepartementet kunne gå i dialog med representantskapet og komme med innspill til revisjonsprogrammet for å sikre at Finansdepartementets oppfølgingsbehov overfor Statens pensjonsfond - Utland blir ivaretatt. En slik ordning vil dermed kunne styrke Finansdepartementets mulighet til å følge opp forvaltningen av fondet. Riksrevisjonen vil fortsatt utføre en viktig kontrollfunksjon gjennom sitt ansvar med å kontrollere finansministerens myndighetsutøvelse overfor Norges Bank og revidere den posten i statsregnskapet som utgjør Statens pensjonsfond Utland. En ordning med eksternt valg av revisor vil etter departementets syn heller ikke medføre at det offentlige svekker sin kompetanse slik Landsorganisasjonen i Norge frykter. Det vises til lovutkastet 30 a Representantskapets tilsyn I lys av innspill fra representantskapet foreslo Finansdepartementet i et notat til Norges Bank og Riksrevisjonen å presisere representantskapets og hovedstyrets tilsyns- og kontrollansvar i sentralbankloven. Forslaget bygget langt på vei på representantskapets og hovedstyrets forretningsordner, der organene selv har presisert sin kompetanse. Hovedstyret og representantskapet er positive til en nærmere presisering av organenes ansvar i sentralbankloven mens Riksrevisjonen mener det er svært uheldig at det foretas en klargjøring av representantskapets tilsynsoppgaver uten at en samtidig drøfter og fremmer forslag om revisjonsordningen. Departementet viser til at det i proposisjonen pkt fremmes forslag om å endre revisjonsordningen. Ønsket om å klargjøre representantskapets tilsynsoppgaver må ses i lys av dette. En presisering i loven av hva slags tilsyns- og kontrolloppgaver representantskapet og hovedstyret skal utføre vil tydeliggjøre kontrolloppgavene, og klargjøre grenseoppgangen mellom hovedstyrets og representantskapets ansvar. Hovedstyret og representantskapet har i sin forretningsorden presisert innholdet av sin egen kompetanse, men Departementet mener organenes kompetanse bør komme til uttrykk i loven. Om representantskapets tilsynsoppgaver heter det i sentralbankloven 5 tredje ledd at det "fører tilsyn med bankens drift og at reglene for bankens virksomhet blir fulgt". Lovens 5 første ledd framhever at bankens øverste organer er hovedstyret og representantskapet. Det kan ikke leses ut av loven at representantskapet er overordnet tilsynsorgan og at det dermed skal føre tilsyn med hovedstyret. Representantskapet har imidlertid lagt dette til grunn. Etter departementets syn bør dette kunne leses ut av loven, og en foreslår derfor et nytt 5 tredje ledd annet punktum hvor dette presiseres. For øvrig vil representantskapets tilsynsoppgaver overfor hovedstyret følge implisitt av lovens spesifisering av hovedstyrets oppgaver, jf nedenfor. Representantskapet overprøver ikke hovedstyrets skjønnsmessige vurderinger innenfor rammeverket. Dette er et vesentlig element i kompetansefordelingen mellom hovedstyret og representantskapet, og fortjener etter departementets syn lovfesting, jf. utkast til nytt 5 tredje ledd tredje punktum. Ved gjennomføringen av selve tilsynsarbeidet vil representantskapet ha full adgang til å innhente opplysninger fra administrasjonen, og til å foreta egne undersøkelser for sine oppgaver etter loven. Departementet foreslår at denne kompetansen skal framgå direkte av loven, jf. lovforslagets 5 tredje ledd nytt fjerde punktum. Departementet foreslår også et nytt 5 tredje ledd femte punktum hvor det framgår at representantskapet skal ha et sekretariat Hovedstyrets styrings- og kontrollansvar For å få en klargjøring av grenseflatene mellom hovedstyrets og representantskapets funksjoner, har departementet funnet grunn til også å klargjøre hovedstyrets styrings- og kontrollansvar. En første kjerneoppgave for hovedstyret er å sørge for at banken er godt organisert med sikte på å løse

3 Innst. O. nr de oppgaver den er blitt tillagt. For å kunne oppnå dette må hovedstyret sørge for å etablere tilfredsstillende rammer, mål og prinsipper for bankens virksomhet. Departementet foreslår et nytt 5 annet ledd tredje punktum hvor dette går fram. En annen kjerneoppgave for hovedstyret er å sørge for styring og kontroll av banken. Etter departementets syn bør det framgå at hovedstyret ikke bare skal kontrollere virksomheten, men også styre den i den retning som er nødvendig for å realisere dens mål. Det vises til nytt 5 annet ledd fjerde punktum. En sentral del av et styres tilsynsansvar vil være å føre tilsyn med foretakets administrasjon. Norges Bank har en særpreget styringsstruktur, hvor bankens ledelse og hovedstyre til dels består av de samme personer (sentralbanksjef og visesentralbanksjef er henholdsvis leder og nestleder i hovedstyret). Dette stiller særlige krav til måten hovedstyret innretter sitt arbeid på. Etter departementets syn tilsier god virksomhetsstyring at hovedstyrets tilsynsansvar overfor administrasjonen framheves i loven, jf. forslag til ny 5 annet ledd femte punktum. Et viktig kontrollredskap for et styre vil være internrevisjon. Prinsippene for hva som regnes som god internkontroll endrer seg over tid, og departementet finner derfor grunn til å fastsette kravene til internkontroll i en egen forskift for lettere å kunne foreta endringer i tråd med utviklingen for beste praksis innen internkontroll. Forskriftshjemmel foreslås inntatt i ny 30 a tredje ledd annet punktum. 1.4 Valg av varamedlemmer til hovedstyret og representantskapet Etter sentralbankloven 6 består Norges Banks hovedstyre av sju faste medlemmer, inkludert sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen. Kongen oppnevner i tillegg fem personlige vararepresentanter for de fem ikke-ansatte styremedlemmene. Stortinget velger personlige vararepresentanter til representantskapet. Norges Bank har foreslått at ordningen med personlige vararepresentanter for hovedstyrets medlemmer avvikles, og at antall lovbestemte vararepresentanter reduseres fra fem til to. Det ble vist til at styremedlemmene og vararepresentantene nå oppnevnes uavhengig av partipolitisk tilhørighet, og at de hensyn som opprinnelig begrunnet ordningen med personlig vararepresentanter ikke lenger har samme vekt. Ordningen er lite hensiktsmessig har også administrative merkostnader. Finansdepartementet slutter seg til bankens synspunkter, og fremmer forslag om å avvike ordningen med personlige varamedlemmer I stedet skal det oppnevnes minst to ikke-personlige varamedlemmer. Lovforslaget vil ikke være til hinder for at ett eller flere varamedlemmer gis en generell møte- og talerett i hovedstyret slik Norges Bank mener det er grunn til å vurdere. Det foreslås også enkelte justeringer i reglene om oppnevningstid og om supplerende oppnevning. Det vises til utkast til endringer i 6, 7 og Ikrafttredelses- og overgangsregler Ikrafttredelsestidspunkt og overgangsregler vil bli fastsatt i samråd med bankens styrende organer. Departementet har startet arbeidet med å utarbeide nye regnskapsregler for Norges Bank, men det vil fortsatt ta noe tid etter lovvedtakelse før en slik forskrift kan foreligge. 1.6 Administrative og økonomiske konsekvenser Departementet antar at loven ikke vil ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser. 2. KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Alf E. Jakobsen, Rolf Terje Klungland, Torgeir Micaelsen, lederen Reidar Sandal, Eirin Kristin Sund og Marianne Aasen, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Peter N. Myhre og Jørund Rytman, fra Høyre, Svein Flåtten, Linda C. Hofstad Helleland og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og Heikki Holmås, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, og fra Venstre, Lars Sponheim, viser til at Regjeringen i Ot.prp. nr. 58 ( ) fremmer forslag om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.). K o m i t e e n viser videre til at det ble holdt høring om lovforslaget 13. mai 2009, hvor medlemmer av Norges Banks representantskap deltok. K o m i t e e n deler departementets syn om at styrings- og kontrollstrukturen for Norges Bank må utvikles videre i tråd med beste internasjonale praksis og anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring og god sentralbankstyring. K o m i t e e n mener at en styringsstruktur for kapitalforvaltningen av høyeste internasjonale klasse, med klare mandater og rollefordeling, tett oppfølging og kontroll, samt gode offentlige rapporteringsrutiner, er en nødvendig premiss for å sikre bred tillit til selve forvaltningsmodellen. K o m i t e e n støtter forslaget om opprettelsen av et eget faglig kompetent og uavhengig sekretariat for representantskapet, jf. forslaget til endret 5 tredje ledd. Det legges til grunn at representantskapet selv

4 4 Innst. O. nr setter nødvendige organisatoriske rammer for sekretariatet. K o m i t e e n viser til at Norges Banks hovedstyre er sentralbankens øverste utøvende, ledende organ, med ansvar for både organisering, styring og kontroll av de ulike hovedområdene i banken. K o - m i t e e n viser til at hovedmålene for Norges Bank er å sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og tilføre merverdi i kapitalforvaltningen. De to første målene er vanlige sentralbankoppgaver internasjonalt. Sammenlignet med mange andre sentralbanker, framstår imidlertid det operative ansvar for forvaltningen av en global investeringsportefølje av den størrelsen som Statens pensjonsfond Utland har, og ventes å få videre, som et særtrekk ved Norges Banks virksomhet. En styringsstruktur for kapitalforvaltningen i tråd med beste internasjonale praksis burde i utgangspunktet tilsi et skille mellom styreleder og øverste administrative leder, men k o m i t e e n er enig i at et slikt skille vil være uhensiktsmessig å gjennomføre for de øvrige av sentralbankens hovedoppgaver. K o m i t e e n støtter derfor den økte vektleggingen av Hovedstyrets ansvar for å føre tilsyn med bankens administrasjon som følger av forslag til endret 5. K o m i t e e n understreker at dette stiller svært store krav til sammensetningen av hovedstyret for øvrig. K o m i t e e n mener også at det kan være hensiktsmessig at departementet i neste års forvaltningsmelding belyser nærmere hvilke fordeler og ulemper som dagens organisering av det operative forvaltningsansvaret innen Norges Bank har, sammenlignet med en forvaltningsorganisasjon ledet av et styre direkte utpekt av Finansdepartementet. K o m i t e e n er enig i den foreslåtte omleggingen av valg av varamedlemmer til Norges Banks hovedstyre, jf. forslag til endret 9. I proposisjonen argumenterer departementet for at det bør framgå av sentralbankloven at Norges Bank er underlagt regnskapsplikt etter regnskapsloven og bokføringsplikt etter bokføringsloven. Det argumenteres for at det er flere særtrekk ved Norges Banks virksomhet som skaper behov for å kunne presisere eller fravike regler gitt i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven. K o m i t e e n støtter disse vurderingene, jf. forslag til 30 nytt annet ledd i sentralbankloven. K o - m i t e e n tar til etterretning at departementet vil forberede en egen forskrift om bankens regnskaper, som sendes på høring før endelig fastsettelse. K o m i t e e n viser videre til Stortinget har ansvar for å oppnevne Norges Banks representantskap iht. sentralbanklovens 7, og at representantskapets hovedoppgave iht. 5 er å føre tilsyn med bankens drift, herunder tilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring og kontroll med bankens virksomhet og kontroll, og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. K o m i t e e n s f l e r t a l l, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, mener at valg av revisor er en naturlig og viktig del av dette tilsynsansvaret, og støtter forslaget til 5 fjerde ledd nytt første punktum. F l e r t a l l e t viser til at Riksrevisjonen har et ansvar både for å gjennomføre forvaltningsrevisjon av finansministerens myndighetsutøvelse overfor Norges Bank, samt å revidere verdien i statsregnskapet på posten Statens pensjonsfond Utland. F l e r t a l - l e t understreker betydningen av at begge disse oppgavene blir gjennomført med høy kvalitet, og legger til grunn at Riksrevisjonen fortsatt vil ha full adgang til å innhente den informasjon fra både Finansdepartementet og Norges Bank som Riksrevisjonen selv mener er nødvendig å få for å kunne løse oppdraget sitt på en tilfredsstillende måte. F l e r t a l l e t forutsetter at det også legges til rette for dette gjennom en samarbeidsavtale mellom Riksrevisjonen og den revisor som Norges Banks representantskap utpeker, dersom Riksrevisjonen ber om dette. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og V e n s t r e vil anmode om at departementet vurderer nærmere mulige tiltak for ytterligere å sikre at behovet for meget høy kompetanse om internasjonal kapitalforvaltning blir sikret i sammensetningen av Norges Banks hovedstyre og presenterer dette for Stortinget på en egnet måte. Komiteens medlemmer fra Frems k r i t t s p a r t i e t viser til at Riksrevisjonen i medhold av riksrevisjonslovens 9 har ansvaret for revisjon av statsregnskapet og alle statlige fond. D i s s e m e d l e m m e r viser også til Riksrevisjonens høringsbrev av 29. august Da den vesentligste del av statens kapital forvaltes av Norges Bank, er d i s - s e m e d l e m m e r av den oppfatning at en helhetlig revisjonsordning under Riksrevisjonen totalt sett vil bidra til den beste innsikt, forståelse og rapportering til oppdragsgiver. Videre vil dette være best i samsvar med gjeldende riksrevisjonslov og Grunnloven. D i s s e m e d l e m m e r vil derfor foreslå at Riksrevisjonen overtar revisjonen av Norges Bank. Riksrevisjonen vil som ansvarlig revisor for Norges Bank og SPU, sørge for tilknytning til internasjonal finansfaglig revisjonsekspertise tilsvarende dagens ordning i Norges Bank og på linje med ordningen som blant annet benyttes av riksrevisjonen i New Zealand i forbindelse med revisjonen av sentralbanken.

5 Innst. O. nr Disse medlemmer vil derfor gå imot Regjeringens forslag til 5 fjerde ledd nytt første punktum. Komiteens medlem fra Venstre viser til brev fra Riksrevisjonen til Stortinget datert 15. mai 2009 hvor det framgår at Riksrevisjonen mener at Stortinget bør velge Riksrevisjonen som ekstern revisor for Norges Bank. Riksrevisjonen argumenterer også med at en slik løsning vil utfylle og forsterke Riksrevisjonens tilsynsansvar av Norges Bank og bidra til økt mulighet for Stortinget til å kontrollere at bankens virksomhet utøves i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. D e t t e m e d l e m deler Riksrevisjonens syn om at en slik løsning samlet gir det beste grunnlag for demokratisk kontroll med bankens disposisjoner og bidrar til en ryddigere arbeidsfordeling mellom de organer som skal føre tilsyn og kontroll med Norges Bank. Dette syn er i tråd med intensjonene i Dokument nr. 8:69 ( ) fra Lars Sponheim hvor denne problemstilling drøftes mer inngående og hvor det bl.a. ble fremmet følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen snarest og senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009 fremme forslag til endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), slik at Riksrevisjonen får det løpende revisjonsansvaret for Norges Bank." D e t t e m e d l e m mener derfor det er naturlig at Norges Banks regnskap revideres av Riksrevisjonen. D e t t e m e d l e m vil derfor gå imot Regjeringens forslag til 5 fjerde ledd nytt første punktum. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre fremmer følgende forslag: "I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. gjøres følgende endringer: Nåværende 5 tredje ledd tredje til åttende punktum blir nytt fjerde ledd første til sjette punktum. Ny 30 skal lyde: 30 a Revisjon Bankens regnskap revideres av Riksrevisjonen. Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til hovedstyret. Internrevisjonen skal vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens virksomhet. Kongen kan gi forskrift om bankens internkontroll." Komiteens medlemmer fra Høyre og V e n s t r e viser til at Hovedstyret i tillegg til de vanlige sentralbankoppgavene har ansvaret for å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland. D i s s e m e d l e m m e r mener at ansvaret som knytter seg til kapitalforvaltningen i sin natur skiller seg så mye fra de øvrige oppgaver som ligger i Hovedstyret, at det er mer hensiktsmessig å etablere et eget styre for Statens pensjonsfond Utland. Et eget styre med høy og adekvat kompetanse vil være bedre i stand til å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen av fondet. D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag med nødvendige lovendringer slik at det kan opprettes et eget styre for Statens pensjonsfond Utland." D i s s e m e d l e m m e r viser til at Stortinget oppnevner medlemmene til representantskapet i Norges Bank. D i s s e m e d l e m m e r mener at dagens praksis hvor stortingsgruppene, etter et forholdstall, nominerer sine kandidater, ikke gir noen sikkerhet for at representantskapet får en helhet og en sammensetning av kompetanse som er nødvendig for å ivareta de oppgaver som tilligger representantskapet. Disse medlemmer mener at det er nødvendig at Stortinget drøfter oppnevningspraksisen ved første anledning. 3. FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre: Forslag 1 I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. gjøres følgende endringer: Nåværende 5 tredje ledd tredje til åttende punktum blir nytt fjerde ledd første til sjette punktum. Ny 30 skal lyde: 30 a Revisjon Bankens regnskap revideres av Riksrevisjonen. Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til hovedstyret. Internrevisjonen skal vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens virksomhet. Kongen kan gi forskrift om bankens internkontroll. Forslag fra Høyre og Venstre: Forslag 2 Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag med nødvendige lovendringer slik at det kan opprettes et eget styre for Statens pensjonsfond Utland.

6 6 Innst. O. nr KOMITEENS TILRÅDING K o m i t e e n viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre følgende vedtak til lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.) I I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. gjøres følgende endringer: 5 annet ledd nytt tredje, fjerde og femte punktum skal lyde: Hovedstyret skal sørge for forsvarlig organisering av, og etablere tilfredsstillende rammer, mål og prinsipper for, bankens virksomhet. Hovedstyret skal påse at bankens virksomhet, herunder regnskap og formuesforvaltning, er gjenstand for betryggende styring og kontroll. Hovedstyret skal føre tilsyn med bankens administrasjon og virksomhet for øvrig. 5 tredje ledd skal lyde: Representantskapet skal føre tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. Representantskapet skal herunder føre tilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, og med at det er etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til lov, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Tilsynet omfatter ikke hovedstyrets utøvelse av skjønnsmyndighet etter loven. Representantskapet har rett til innsyn i alle bankens anliggender og kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for sine oppgaver etter loven. Representantskapet skal ha et sekretariat. 5 fjerde ledd nytt første punktum skal lyde: Representantskapet skal velge én eller flere revisorer og godkjenne revisors godtgjørelse, jf. 30 a. Nåværende 5 tredje ledd tredje til åttende punktum blir nytt fjerde ledd annet til sjuende punktum. Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd. 6 annet ledd nytt femte punktum skal lyde: Dersom et medlem trer ut i løpet av oppnevningstiden, kan nytt medlem oppnevnes for den gjenværende delen av oppnevningsperioden. Nåværende femte og sjette punktum blir nye sjette og sjuende punktum. 6 femte ledd innledningen i første punktum skal lyde: Følgende personer kan ikke fungere som medlemmer eller varamedlemmer til hovedstyret: 7 første ledd nytt annet punktum skal lyde: Dersom medlem trer ut i løpet av valgperioden, kan Stortinget velge nytt medlem for gjenværende del av valgperioden. 7 tredje ledd skal lyde: Personer som nevnt i 6 femte og sjette ledd kan ikke fungere som medlemmer eller varamedlemmer til representantskapet. 9 skal lyde: 9 Varamedlemmer Til hovedstyret oppnevner Kongen minst to varamedlemmer. Til representantskapet velger Stortinget personlige varamedlemmer for de medlemmer som er valgt for fire år. Stortinget kan velge nytt personlig varamedlem dersom et medlem eller varamedlem ikke kan fungere. Varamedlemmer for de ansattes medlemmer i hovedstyret ved behandlingen av administrative saker velges av og blant de ansatte etter avtalt eller av representantskapet fastsatt valgmåte, jf. 6 tredje ledd. Bestemmelsene om oppnevningstid i 6 og 7 gjelder tilsvarende for varamedlemmer. Overskiften til kapittel VII skal lyde: Kapittel VII. Budsjett, beretning, regnskap og revisjon 30 nytt annet ledd skal lyde: Norges Bank er regnskapspliktig etter regnskapsloven og bokføringspliktig etter bokføringsloven. Kongen kan i forskrift fastsette særskilte regler om årsregnskap, årsberetning og bokføring for banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven. Nåværende annet og tredje ledd blir nye tredje og fjerde ledd. Ny 30 a skal lyde: 30 a Revisjon Bankens årsregnskap skal revideres av minst én statsautorisert eller registrert revisor. Kongen kan i forskrift fastsette særskilte regler om bankens revisor og revisjon av banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene i revisorloven.

7 Innst. O. nr Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til hovedstyret. Internrevisjonen skal vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens virksomhet. Kongen kan gi forskrift om bankens internkontroll. II Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid. Kongen kan gi forskrift om overgangsregler. Oslo, i finanskomiteen, den 2. juni 2009 Reidar Sandal leder Hans Olav Syversen ordfører

8 A/S O. Fredr. Arnesen

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( ) Innst. S. nr. 278 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:69 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om undersøkelse av forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007)

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innst. O. nr. 67 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre

Detaljer

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innst. O. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Detaljer

Innst. S. nr. 188. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:45 (2007-2008)

Innst. S. nr. 188. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:45 (2007-2008) Innst. S. nr. 188 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:45 (2007-2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008)

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innst. S. nr. 45 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument 8:64 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument 8:64 ( ) Innst. S. nr. 257 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:64 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Linda

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:49 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:49 ( ) Innst. S. nr. 201 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:49 (2007-2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. VEDTEKTER for FANA SPAREBANK Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Fana Sparebank er opprette! 28. august 1878. Sparebanken

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007)

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innst. S. nr. 229 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven 1 Finansdepartementet 6. februar 2013...

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Stortingets finanskomité 30. april 2013 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Reidar Sandal Representantskapet roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens pensjonsfond

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Innst. O. nr. 67. Innstilling fra finanskomiteen om endringer i regnskapsloven m.v. Ot.prp. nr. 43 ( ). ( ) Til Odelstinget.

Innst. O. nr. 67. Innstilling fra finanskomiteen om endringer i regnskapsloven m.v. Ot.prp. nr. 43 ( ). ( ) Til Odelstinget. Til Odelstinget. Innst. O. nr. 67. (1998-99) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i regnskapsloven m.v. Ot.prp. nr. 43 (1998-99). 1. AKSJELOVGIVNINGENS BESTEMMELSER OM TINGSINNSKUDD OG REGNSKAPSLOVENS

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 298 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 8:50 L (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Møte i kontrollutvalet Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 16.11.2015 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen m.m 1. Regelverket som regulerer kontrollutvalet

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

Innst. 182 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Tillegg 1 til Dokument 1 ( )

Innst. 182 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Tillegg 1 til Dokument 1 ( ) Innst. 182 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. O. nr. 61. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. O. nr. 61 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps-

Detaljer

Innst. S. nr. 136. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. S. nr. 136. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. S. nr. 136 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om instruks om Riksrevisjonens virksomhet Til Stortinget

Detaljer

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( )

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( ) Innst. 76 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 L (2009 2010) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven Til Stortinget

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Innst. 54 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 54 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 54 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 109 (2008 2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

Innst. 324 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 122 L (2009 2010)

Innst. 324 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 122 L (2009 2010) Innst. 324 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 122 L (2009 2010) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i plan- og bygningsloven

Detaljer

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012)

Innst. 79 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 15 L (2011 2012) Innst. 79 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 15 L (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008)

Innst. O. nr. 16. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innst. O. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 71 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Skudenes & Aakra Sparebank er opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPet i Norges Bank RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Stortingets finanskomité 25. april 2014 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Reidar Sandal Rapport til Stortinget for 2013 1. Samandrag 2. Korleis representantskapet

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Besl. O. nr. 59. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59. Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004))

Besl. O. nr. 59. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59. Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004)) Besl. O. nr. 59 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59 Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004)) År 2004 den 11. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om Riksrevisjonen Kapittel 1 Riksrevisjonens

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 28.01.2016 Deres ref.: Vår ref.: Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland Finansdepartementet har i brev av 10. desember 2015

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen. Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

Innst. 278 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2011 2012)

Innst. 278 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2011 2012) Innst. 278 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:74 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik- Olsen,

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

PÅ VEI MOT NY FINANSFORETAKSLOV - UTVALGTE TEMAER

PÅ VEI MOT NY FINANSFORETAKSLOV - UTVALGTE TEMAER PÅ VEI MOT NY FINANSFORETAKSLOV - UTVALGTE TEMAER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse, Trondheim 17.09.12 Sverre Dyrhaug, FNO Oslo, Banklovkommisjonens utredning nr. 24: NOU 2011:8 Ny finanslovgivning

Detaljer

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:.

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1403 Sakstittel: ENDRING AV STYRESAMMENSETNING K-kode: 033 Saksbehandler: Erland Aamodt Innstilling: 1. Det gjøres endringer i Sørum kommunalteknikk KFs vedtekter slik at ny 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS Kommunal egenkontroll Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver Fellessamling Mosjøen 12.01.2015 Om Deloitte Deloitte er en virksomhet med 1200 ansatte som arbeider i hovedsak med revisjon, evaluering

Detaljer

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013 Vedtekter for Sparebanken Telemark Revidert februar 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1 Firma. Forretningskontor. Formål Sparebanken Telemark er dannet den

Detaljer

Innst. 205 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 62 L (2013 2014)

Innst. 205 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 62 L (2013 2014) Innst. 205 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 62 L (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i naturmangfoldloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-4 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Siljan kommune - kontrollutvalget - TILLEGGSKART Kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012.

Detaljer