Innst. O. nr. 93. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. O. nr. 93. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 (2008 2009)"

Transkript

1 Innst. O. nr. 93 ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 58 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.) Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG AV PROPOSISJONEN 1.1 Innledning I proposisjonen fremmes forslag om endringer i sentralbankloven. Det foreslås å lovfeste regnskapsog bokføringsregler for banken, å innføre en ekstern revisjonsordning samt å stille krav om internrevisjon. Videre foreslås å lovfeste representantskapets og hovedstyrets tilsyns- og kontrollansvar. Departementet følger også opp et forslag fra banken om å avvikle ordningen med personlige varamedlemmer i hovedstyret, og i stedet oppnevne ikke-personlige varamedlemmer. Forslagene skal styrke Norges Banks styrings- og kontrollstruktur i tråd med beste internasjonale praksis og anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring og god sentralbankstyring. Behovet for enkelte endringer i sentralbankloven er tidligere omtalt i St.meld. nr. 16 ( ) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 og i St.meld. nr. 19 ( ) Kredittmeldinga I proposisjonen pkt. 3 vises det bl.a. til at oppgaven Norges Bank har med å forvalte Statens pensjonsfond har økt betydelig i kompleksitet, og forvaltningsoppgavene underbygger behovet for en modernisering av sentralbanklovens regler om internkontroll, regnskap, revisjon og tilsyn. Forslag om endringer i sentralbanklovens regler om regnskap og revisjon har vært sendt på høring til berørte instanser. 1.2 Årsregnskap, årsberetning og bokføring Etter sentralbankloven 30 skal hovedstyret hvert år utarbeide årsberetning og årsregnskap. Det er ikke gitt særskilte lovregler om hvilke regnskapsregler banken skal følge ved utarbeidelsen av sitt årsregnskap, men i praksis har representantskapet fastsatt regnskapsregler for banken. I hovedsak er regnskapsreglene basert på regnskapsloven med forskrifter og prinsipper for god regnskapsskikk. Det er også har gitt en del særregler begrunnet i sentralbankspesifikke forhold. Etter Finansdepartementets syn bør regnskapsreglene for Norges Bank fastsettes i eller i medhold av sentralbankloven. Det vil gi en klar og uavhengig forankring av grunnlaget for årsregnskapet og årsberetningen. Standardiserte regnskapsregler vil bidra til tillit og troverdighet til bankens finansielle rapportering og legge bedre til rette for ekstern revisjon. Det bør framgå av sentralbankloven at Norges Bank er underlagt regnskapsplikt etter regnskapsloven og bokføringsplikt etter bokføringsloven jf lovutkastet 30 nytt annet ledd. Det er flere særtrekk ved Norges Banks virksomhet. Dette medfører behov for å kunne presisere og eventuelt fravike regler gitt i eller i medhold av regnskapsloven, og for visse tilpasninger til de alminnelige reglene i og i medhold av bokføringsloven. Departementet foreslår derfor at det gis adgang til i forskrift å fastsette særskilte regler om årsregnskap, årsberetning og bokføring for banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene gitt i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven. Det legges opp til en egen høring av forskriftsforslaget.

2 2 Innst. O. nr Revisjonsordningen og andre kontrollordninger Av proposisjonen kapittel 5.1 fremgår det at det er en rekke organer som i dag fører tilsyn med og følger opp bankens virksomhet; representantskapet, sentralbankrevisjonen, hovedstyret, internrevisjonen, Riksrevisjonen, et eksternt revisjonsselskap og Finansdepartementet. Tilsyns- og oppfølgingsfunksjonene er til dels overlappende, og dagens lovverk gir ikke i alle tilfeller en klar avgrensning av de ulike organers ansvar Ekstern revisjon Det er bred enighet blant høringsinstansene om at dagens revisjonsordning, der representantskapet oppnevner en sentralbankrevisor som formelt er ansatt i banken, ikke bør opprettholdes. Revisor bør fungere helt uavhengig av banken. Etter departementets syn vil en ordning der representantskapet utpeker en ekstern revisor være den ryddigste og beste løsningen. En ordning slik Riksrevisjonen foreslår, der Riksrevisjonen overtar revisjonen av Norges Bank, ville etter departementets syn medføre et behov for en revurdering av ordningen med representantskapet som Stortingets tilsynsorgan overfor sentralbanken. Departementet la ikke opp til en så bred gjennomgang av sentralbankloven og drøftet derfor ikke denne problemstillingen i høringsnotatet. Med valgt ekstern revisor vil Finansdepartementet kunne gå i dialog med representantskapet og komme med innspill til revisjonsprogrammet for å sikre at Finansdepartementets oppfølgingsbehov overfor Statens pensjonsfond - Utland blir ivaretatt. En slik ordning vil dermed kunne styrke Finansdepartementets mulighet til å følge opp forvaltningen av fondet. Riksrevisjonen vil fortsatt utføre en viktig kontrollfunksjon gjennom sitt ansvar med å kontrollere finansministerens myndighetsutøvelse overfor Norges Bank og revidere den posten i statsregnskapet som utgjør Statens pensjonsfond Utland. En ordning med eksternt valg av revisor vil etter departementets syn heller ikke medføre at det offentlige svekker sin kompetanse slik Landsorganisasjonen i Norge frykter. Det vises til lovutkastet 30 a Representantskapets tilsyn I lys av innspill fra representantskapet foreslo Finansdepartementet i et notat til Norges Bank og Riksrevisjonen å presisere representantskapets og hovedstyrets tilsyns- og kontrollansvar i sentralbankloven. Forslaget bygget langt på vei på representantskapets og hovedstyrets forretningsordner, der organene selv har presisert sin kompetanse. Hovedstyret og representantskapet er positive til en nærmere presisering av organenes ansvar i sentralbankloven mens Riksrevisjonen mener det er svært uheldig at det foretas en klargjøring av representantskapets tilsynsoppgaver uten at en samtidig drøfter og fremmer forslag om revisjonsordningen. Departementet viser til at det i proposisjonen pkt fremmes forslag om å endre revisjonsordningen. Ønsket om å klargjøre representantskapets tilsynsoppgaver må ses i lys av dette. En presisering i loven av hva slags tilsyns- og kontrolloppgaver representantskapet og hovedstyret skal utføre vil tydeliggjøre kontrolloppgavene, og klargjøre grenseoppgangen mellom hovedstyrets og representantskapets ansvar. Hovedstyret og representantskapet har i sin forretningsorden presisert innholdet av sin egen kompetanse, men Departementet mener organenes kompetanse bør komme til uttrykk i loven. Om representantskapets tilsynsoppgaver heter det i sentralbankloven 5 tredje ledd at det "fører tilsyn med bankens drift og at reglene for bankens virksomhet blir fulgt". Lovens 5 første ledd framhever at bankens øverste organer er hovedstyret og representantskapet. Det kan ikke leses ut av loven at representantskapet er overordnet tilsynsorgan og at det dermed skal føre tilsyn med hovedstyret. Representantskapet har imidlertid lagt dette til grunn. Etter departementets syn bør dette kunne leses ut av loven, og en foreslår derfor et nytt 5 tredje ledd annet punktum hvor dette presiseres. For øvrig vil representantskapets tilsynsoppgaver overfor hovedstyret følge implisitt av lovens spesifisering av hovedstyrets oppgaver, jf nedenfor. Representantskapet overprøver ikke hovedstyrets skjønnsmessige vurderinger innenfor rammeverket. Dette er et vesentlig element i kompetansefordelingen mellom hovedstyret og representantskapet, og fortjener etter departementets syn lovfesting, jf. utkast til nytt 5 tredje ledd tredje punktum. Ved gjennomføringen av selve tilsynsarbeidet vil representantskapet ha full adgang til å innhente opplysninger fra administrasjonen, og til å foreta egne undersøkelser for sine oppgaver etter loven. Departementet foreslår at denne kompetansen skal framgå direkte av loven, jf. lovforslagets 5 tredje ledd nytt fjerde punktum. Departementet foreslår også et nytt 5 tredje ledd femte punktum hvor det framgår at representantskapet skal ha et sekretariat Hovedstyrets styrings- og kontrollansvar For å få en klargjøring av grenseflatene mellom hovedstyrets og representantskapets funksjoner, har departementet funnet grunn til også å klargjøre hovedstyrets styrings- og kontrollansvar. En første kjerneoppgave for hovedstyret er å sørge for at banken er godt organisert med sikte på å løse

3 Innst. O. nr de oppgaver den er blitt tillagt. For å kunne oppnå dette må hovedstyret sørge for å etablere tilfredsstillende rammer, mål og prinsipper for bankens virksomhet. Departementet foreslår et nytt 5 annet ledd tredje punktum hvor dette går fram. En annen kjerneoppgave for hovedstyret er å sørge for styring og kontroll av banken. Etter departementets syn bør det framgå at hovedstyret ikke bare skal kontrollere virksomheten, men også styre den i den retning som er nødvendig for å realisere dens mål. Det vises til nytt 5 annet ledd fjerde punktum. En sentral del av et styres tilsynsansvar vil være å føre tilsyn med foretakets administrasjon. Norges Bank har en særpreget styringsstruktur, hvor bankens ledelse og hovedstyre til dels består av de samme personer (sentralbanksjef og visesentralbanksjef er henholdsvis leder og nestleder i hovedstyret). Dette stiller særlige krav til måten hovedstyret innretter sitt arbeid på. Etter departementets syn tilsier god virksomhetsstyring at hovedstyrets tilsynsansvar overfor administrasjonen framheves i loven, jf. forslag til ny 5 annet ledd femte punktum. Et viktig kontrollredskap for et styre vil være internrevisjon. Prinsippene for hva som regnes som god internkontroll endrer seg over tid, og departementet finner derfor grunn til å fastsette kravene til internkontroll i en egen forskift for lettere å kunne foreta endringer i tråd med utviklingen for beste praksis innen internkontroll. Forskriftshjemmel foreslås inntatt i ny 30 a tredje ledd annet punktum. 1.4 Valg av varamedlemmer til hovedstyret og representantskapet Etter sentralbankloven 6 består Norges Banks hovedstyre av sju faste medlemmer, inkludert sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen. Kongen oppnevner i tillegg fem personlige vararepresentanter for de fem ikke-ansatte styremedlemmene. Stortinget velger personlige vararepresentanter til representantskapet. Norges Bank har foreslått at ordningen med personlige vararepresentanter for hovedstyrets medlemmer avvikles, og at antall lovbestemte vararepresentanter reduseres fra fem til to. Det ble vist til at styremedlemmene og vararepresentantene nå oppnevnes uavhengig av partipolitisk tilhørighet, og at de hensyn som opprinnelig begrunnet ordningen med personlig vararepresentanter ikke lenger har samme vekt. Ordningen er lite hensiktsmessig har også administrative merkostnader. Finansdepartementet slutter seg til bankens synspunkter, og fremmer forslag om å avvike ordningen med personlige varamedlemmer I stedet skal det oppnevnes minst to ikke-personlige varamedlemmer. Lovforslaget vil ikke være til hinder for at ett eller flere varamedlemmer gis en generell møte- og talerett i hovedstyret slik Norges Bank mener det er grunn til å vurdere. Det foreslås også enkelte justeringer i reglene om oppnevningstid og om supplerende oppnevning. Det vises til utkast til endringer i 6, 7 og Ikrafttredelses- og overgangsregler Ikrafttredelsestidspunkt og overgangsregler vil bli fastsatt i samråd med bankens styrende organer. Departementet har startet arbeidet med å utarbeide nye regnskapsregler for Norges Bank, men det vil fortsatt ta noe tid etter lovvedtakelse før en slik forskrift kan foreligge. 1.6 Administrative og økonomiske konsekvenser Departementet antar at loven ikke vil ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser. 2. KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Alf E. Jakobsen, Rolf Terje Klungland, Torgeir Micaelsen, lederen Reidar Sandal, Eirin Kristin Sund og Marianne Aasen, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Peter N. Myhre og Jørund Rytman, fra Høyre, Svein Flåtten, Linda C. Hofstad Helleland og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og Heikki Holmås, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, og fra Venstre, Lars Sponheim, viser til at Regjeringen i Ot.prp. nr. 58 ( ) fremmer forslag om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.). K o m i t e e n viser videre til at det ble holdt høring om lovforslaget 13. mai 2009, hvor medlemmer av Norges Banks representantskap deltok. K o m i t e e n deler departementets syn om at styrings- og kontrollstrukturen for Norges Bank må utvikles videre i tråd med beste internasjonale praksis og anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring og god sentralbankstyring. K o m i t e e n mener at en styringsstruktur for kapitalforvaltningen av høyeste internasjonale klasse, med klare mandater og rollefordeling, tett oppfølging og kontroll, samt gode offentlige rapporteringsrutiner, er en nødvendig premiss for å sikre bred tillit til selve forvaltningsmodellen. K o m i t e e n støtter forslaget om opprettelsen av et eget faglig kompetent og uavhengig sekretariat for representantskapet, jf. forslaget til endret 5 tredje ledd. Det legges til grunn at representantskapet selv

4 4 Innst. O. nr setter nødvendige organisatoriske rammer for sekretariatet. K o m i t e e n viser til at Norges Banks hovedstyre er sentralbankens øverste utøvende, ledende organ, med ansvar for både organisering, styring og kontroll av de ulike hovedområdene i banken. K o - m i t e e n viser til at hovedmålene for Norges Bank er å sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og tilføre merverdi i kapitalforvaltningen. De to første målene er vanlige sentralbankoppgaver internasjonalt. Sammenlignet med mange andre sentralbanker, framstår imidlertid det operative ansvar for forvaltningen av en global investeringsportefølje av den størrelsen som Statens pensjonsfond Utland har, og ventes å få videre, som et særtrekk ved Norges Banks virksomhet. En styringsstruktur for kapitalforvaltningen i tråd med beste internasjonale praksis burde i utgangspunktet tilsi et skille mellom styreleder og øverste administrative leder, men k o m i t e e n er enig i at et slikt skille vil være uhensiktsmessig å gjennomføre for de øvrige av sentralbankens hovedoppgaver. K o m i t e e n støtter derfor den økte vektleggingen av Hovedstyrets ansvar for å føre tilsyn med bankens administrasjon som følger av forslag til endret 5. K o m i t e e n understreker at dette stiller svært store krav til sammensetningen av hovedstyret for øvrig. K o m i t e e n mener også at det kan være hensiktsmessig at departementet i neste års forvaltningsmelding belyser nærmere hvilke fordeler og ulemper som dagens organisering av det operative forvaltningsansvaret innen Norges Bank har, sammenlignet med en forvaltningsorganisasjon ledet av et styre direkte utpekt av Finansdepartementet. K o m i t e e n er enig i den foreslåtte omleggingen av valg av varamedlemmer til Norges Banks hovedstyre, jf. forslag til endret 9. I proposisjonen argumenterer departementet for at det bør framgå av sentralbankloven at Norges Bank er underlagt regnskapsplikt etter regnskapsloven og bokføringsplikt etter bokføringsloven. Det argumenteres for at det er flere særtrekk ved Norges Banks virksomhet som skaper behov for å kunne presisere eller fravike regler gitt i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven. K o m i t e e n støtter disse vurderingene, jf. forslag til 30 nytt annet ledd i sentralbankloven. K o - m i t e e n tar til etterretning at departementet vil forberede en egen forskrift om bankens regnskaper, som sendes på høring før endelig fastsettelse. K o m i t e e n viser videre til Stortinget har ansvar for å oppnevne Norges Banks representantskap iht. sentralbanklovens 7, og at representantskapets hovedoppgave iht. 5 er å føre tilsyn med bankens drift, herunder tilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring og kontroll med bankens virksomhet og kontroll, og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. K o m i t e e n s f l e r t a l l, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, mener at valg av revisor er en naturlig og viktig del av dette tilsynsansvaret, og støtter forslaget til 5 fjerde ledd nytt første punktum. F l e r t a l l e t viser til at Riksrevisjonen har et ansvar både for å gjennomføre forvaltningsrevisjon av finansministerens myndighetsutøvelse overfor Norges Bank, samt å revidere verdien i statsregnskapet på posten Statens pensjonsfond Utland. F l e r t a l - l e t understreker betydningen av at begge disse oppgavene blir gjennomført med høy kvalitet, og legger til grunn at Riksrevisjonen fortsatt vil ha full adgang til å innhente den informasjon fra både Finansdepartementet og Norges Bank som Riksrevisjonen selv mener er nødvendig å få for å kunne løse oppdraget sitt på en tilfredsstillende måte. F l e r t a l l e t forutsetter at det også legges til rette for dette gjennom en samarbeidsavtale mellom Riksrevisjonen og den revisor som Norges Banks representantskap utpeker, dersom Riksrevisjonen ber om dette. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og V e n s t r e vil anmode om at departementet vurderer nærmere mulige tiltak for ytterligere å sikre at behovet for meget høy kompetanse om internasjonal kapitalforvaltning blir sikret i sammensetningen av Norges Banks hovedstyre og presenterer dette for Stortinget på en egnet måte. Komiteens medlemmer fra Frems k r i t t s p a r t i e t viser til at Riksrevisjonen i medhold av riksrevisjonslovens 9 har ansvaret for revisjon av statsregnskapet og alle statlige fond. D i s s e m e d l e m m e r viser også til Riksrevisjonens høringsbrev av 29. august Da den vesentligste del av statens kapital forvaltes av Norges Bank, er d i s - s e m e d l e m m e r av den oppfatning at en helhetlig revisjonsordning under Riksrevisjonen totalt sett vil bidra til den beste innsikt, forståelse og rapportering til oppdragsgiver. Videre vil dette være best i samsvar med gjeldende riksrevisjonslov og Grunnloven. D i s s e m e d l e m m e r vil derfor foreslå at Riksrevisjonen overtar revisjonen av Norges Bank. Riksrevisjonen vil som ansvarlig revisor for Norges Bank og SPU, sørge for tilknytning til internasjonal finansfaglig revisjonsekspertise tilsvarende dagens ordning i Norges Bank og på linje med ordningen som blant annet benyttes av riksrevisjonen i New Zealand i forbindelse med revisjonen av sentralbanken.

5 Innst. O. nr Disse medlemmer vil derfor gå imot Regjeringens forslag til 5 fjerde ledd nytt første punktum. Komiteens medlem fra Venstre viser til brev fra Riksrevisjonen til Stortinget datert 15. mai 2009 hvor det framgår at Riksrevisjonen mener at Stortinget bør velge Riksrevisjonen som ekstern revisor for Norges Bank. Riksrevisjonen argumenterer også med at en slik løsning vil utfylle og forsterke Riksrevisjonens tilsynsansvar av Norges Bank og bidra til økt mulighet for Stortinget til å kontrollere at bankens virksomhet utøves i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. D e t t e m e d l e m deler Riksrevisjonens syn om at en slik løsning samlet gir det beste grunnlag for demokratisk kontroll med bankens disposisjoner og bidrar til en ryddigere arbeidsfordeling mellom de organer som skal føre tilsyn og kontroll med Norges Bank. Dette syn er i tråd med intensjonene i Dokument nr. 8:69 ( ) fra Lars Sponheim hvor denne problemstilling drøftes mer inngående og hvor det bl.a. ble fremmet følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen snarest og senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009 fremme forslag til endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), slik at Riksrevisjonen får det løpende revisjonsansvaret for Norges Bank." D e t t e m e d l e m mener derfor det er naturlig at Norges Banks regnskap revideres av Riksrevisjonen. D e t t e m e d l e m vil derfor gå imot Regjeringens forslag til 5 fjerde ledd nytt første punktum. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre fremmer følgende forslag: "I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. gjøres følgende endringer: Nåværende 5 tredje ledd tredje til åttende punktum blir nytt fjerde ledd første til sjette punktum. Ny 30 skal lyde: 30 a Revisjon Bankens regnskap revideres av Riksrevisjonen. Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til hovedstyret. Internrevisjonen skal vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens virksomhet. Kongen kan gi forskrift om bankens internkontroll." Komiteens medlemmer fra Høyre og V e n s t r e viser til at Hovedstyret i tillegg til de vanlige sentralbankoppgavene har ansvaret for å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland. D i s s e m e d l e m m e r mener at ansvaret som knytter seg til kapitalforvaltningen i sin natur skiller seg så mye fra de øvrige oppgaver som ligger i Hovedstyret, at det er mer hensiktsmessig å etablere et eget styre for Statens pensjonsfond Utland. Et eget styre med høy og adekvat kompetanse vil være bedre i stand til å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen av fondet. D i s s e m e d l e m m e r fremmer derfor følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag med nødvendige lovendringer slik at det kan opprettes et eget styre for Statens pensjonsfond Utland." D i s s e m e d l e m m e r viser til at Stortinget oppnevner medlemmene til representantskapet i Norges Bank. D i s s e m e d l e m m e r mener at dagens praksis hvor stortingsgruppene, etter et forholdstall, nominerer sine kandidater, ikke gir noen sikkerhet for at representantskapet får en helhet og en sammensetning av kompetanse som er nødvendig for å ivareta de oppgaver som tilligger representantskapet. Disse medlemmer mener at det er nødvendig at Stortinget drøfter oppnevningspraksisen ved første anledning. 3. FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre: Forslag 1 I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. gjøres følgende endringer: Nåværende 5 tredje ledd tredje til åttende punktum blir nytt fjerde ledd første til sjette punktum. Ny 30 skal lyde: 30 a Revisjon Bankens regnskap revideres av Riksrevisjonen. Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til hovedstyret. Internrevisjonen skal vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens virksomhet. Kongen kan gi forskrift om bankens internkontroll. Forslag fra Høyre og Venstre: Forslag 2 Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag med nødvendige lovendringer slik at det kan opprettes et eget styre for Statens pensjonsfond Utland.

6 6 Innst. O. nr KOMITEENS TILRÅDING K o m i t e e n viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre følgende vedtak til lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.) I I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. gjøres følgende endringer: 5 annet ledd nytt tredje, fjerde og femte punktum skal lyde: Hovedstyret skal sørge for forsvarlig organisering av, og etablere tilfredsstillende rammer, mål og prinsipper for, bankens virksomhet. Hovedstyret skal påse at bankens virksomhet, herunder regnskap og formuesforvaltning, er gjenstand for betryggende styring og kontroll. Hovedstyret skal føre tilsyn med bankens administrasjon og virksomhet for øvrig. 5 tredje ledd skal lyde: Representantskapet skal føre tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. Representantskapet skal herunder føre tilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, og med at det er etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til lov, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Tilsynet omfatter ikke hovedstyrets utøvelse av skjønnsmyndighet etter loven. Representantskapet har rett til innsyn i alle bankens anliggender og kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for sine oppgaver etter loven. Representantskapet skal ha et sekretariat. 5 fjerde ledd nytt første punktum skal lyde: Representantskapet skal velge én eller flere revisorer og godkjenne revisors godtgjørelse, jf. 30 a. Nåværende 5 tredje ledd tredje til åttende punktum blir nytt fjerde ledd annet til sjuende punktum. Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd. 6 annet ledd nytt femte punktum skal lyde: Dersom et medlem trer ut i løpet av oppnevningstiden, kan nytt medlem oppnevnes for den gjenværende delen av oppnevningsperioden. Nåværende femte og sjette punktum blir nye sjette og sjuende punktum. 6 femte ledd innledningen i første punktum skal lyde: Følgende personer kan ikke fungere som medlemmer eller varamedlemmer til hovedstyret: 7 første ledd nytt annet punktum skal lyde: Dersom medlem trer ut i løpet av valgperioden, kan Stortinget velge nytt medlem for gjenværende del av valgperioden. 7 tredje ledd skal lyde: Personer som nevnt i 6 femte og sjette ledd kan ikke fungere som medlemmer eller varamedlemmer til representantskapet. 9 skal lyde: 9 Varamedlemmer Til hovedstyret oppnevner Kongen minst to varamedlemmer. Til representantskapet velger Stortinget personlige varamedlemmer for de medlemmer som er valgt for fire år. Stortinget kan velge nytt personlig varamedlem dersom et medlem eller varamedlem ikke kan fungere. Varamedlemmer for de ansattes medlemmer i hovedstyret ved behandlingen av administrative saker velges av og blant de ansatte etter avtalt eller av representantskapet fastsatt valgmåte, jf. 6 tredje ledd. Bestemmelsene om oppnevningstid i 6 og 7 gjelder tilsvarende for varamedlemmer. Overskiften til kapittel VII skal lyde: Kapittel VII. Budsjett, beretning, regnskap og revisjon 30 nytt annet ledd skal lyde: Norges Bank er regnskapspliktig etter regnskapsloven og bokføringspliktig etter bokføringsloven. Kongen kan i forskrift fastsette særskilte regler om årsregnskap, årsberetning og bokføring for banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven. Nåværende annet og tredje ledd blir nye tredje og fjerde ledd. Ny 30 a skal lyde: 30 a Revisjon Bankens årsregnskap skal revideres av minst én statsautorisert eller registrert revisor. Kongen kan i forskrift fastsette særskilte regler om bankens revisor og revisjon av banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene i revisorloven.

7 Innst. O. nr Banken skal ha en internrevisjon som rapporterer til hovedstyret. Internrevisjonen skal vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens virksomhet. Kongen kan gi forskrift om bankens internkontroll. II Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid. Kongen kan gi forskrift om overgangsregler. Oslo, i finanskomiteen, den 2. juni 2009 Reidar Sandal leder Hans Olav Syversen ordfører

8 A/S O. Fredr. Arnesen

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( ) Innst. S. nr. 278 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:69 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om undersøkelse av forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland

Detaljer

Innst. O. nr. 77. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 49 ( )

Innst. O. nr. 77. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 49 ( ) Innst. O. nr. 77 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 49 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om Folketrygdfondet Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet Finansdepartementet 18. mai 2012 Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen for Folketrygdfondet 1 Innledning og sammendrag Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til enkelte

Detaljer

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring.

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring. Vår saksbehandler Elke Matheis 22241051 Vår dato Vår referanse 01.11.2017 2017/01142-5 Deres dato Deres referanse FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov -

Detaljer

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007)

Innst. O. nr. 67. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innst. O. nr. 67 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 42 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bør skilles ut fra Norges Bank

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bør skilles ut fra Norges Bank Finansdepartementet Oslo, 15.10.2017 Vår ref: RB/EDK Høring NOU 2017: 13 om organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland Vi viser til Finansdepartementets høring ved brev 23. juni 2017. Forvaltningen

Detaljer

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innst. O. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Detaljer

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Forslag fra sentralbanklovutvalget

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Forslag fra sentralbanklovutvalget Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Forslag fra sentralbanklovutvalget Utvalgets mandat Vurdere om Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:83 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:83 ( ) Innst. S. nr. 291 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:83 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson,

Detaljer

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Forslag fra sentralbanklovutvalget Svein Gjedrem Stockholm 17. august 2017 Utvalgets mandat Vurdere om Statens

Detaljer

Prop. 90 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Prop. 90 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Prop. 90 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

Innst. S. nr. 188. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:45 (2007-2008)

Innst. S. nr. 188. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:45 (2007-2008) Innst. S. nr. 188 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:45 (2007-2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/788 FMA GKB/MAV

Deres ref Vår ref Dato 15/788 FMA GKB/MAV Norges Banks representantskap Norges Banks hovedstyre Deres ref Vår ref Dato 15/788 FMA GKB/MAV 05.03.2015 Forslag til endringer i sentralbankloven Finansdepartementet ber med dette om synspunkter på forslag

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Innst. O. nr. 36 ( )

Innst. O. nr. 36 ( ) nnst. O. nr. 36 (2001-2002) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim og Eirin Faldet om lov om endringer i lov 17. juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008)

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innst. S. nr. 45 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument 8:64 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument 8:64 ( ) Innst. S. nr. 257 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:64 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Linda

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Ot.prp. nr. 58 ( ) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.

Ot.prp. nr. 58 ( ) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv. Ot.prp. nr. 58 (2008 2009) Om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.) Tilråding fra Finansdepartementet av 3. april 2009, godkjent

Detaljer

Innst. 273 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 105 L ( )

Innst. 273 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 105 L ( ) Innst. 273 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 105 L (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnehageloven Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:78 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:78 ( ) Innst. S. nr. 253 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:78 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg,

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:74 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:74 ( ) Innst. S. nr. 279 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:74 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein,

Detaljer

Ot.prp. nr. 100 ( ) Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Ot.prp. nr. 100 ( ) Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. Ot.prp. nr. 100 (2004 2005) Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet av 3. juni 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:49 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:49 ( ) Innst. S. nr. 201 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:49 (2007-2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:32 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:32 ( ) Innst. S. nr. 182 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:32 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:2 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:2 ( ) Innst. S. nr. 155 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:2 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner,

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. VEDTEKTER for FANA SPAREBANK Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Fana Sparebank er opprette! 28. august 1878. Sparebanken

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:13 ( ) Innst. S. nr. 131 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:13 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( )

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( ) Innst. O. nr. 134 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 92 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering

Detaljer

Innst. O. nr. 55. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Ot.prp. nr. 21 ( )

Innst. O. nr. 55. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Ot.prp. nr. 21 ( ) Innst. O. nr. 55 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Ot.prp. nr. 21 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:20 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:20 ( ) Innst. S. nr. 154 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:20 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT REGLENE FOR KIRKEVALG FORSLAG TIL ENDRINGER I KIRKELOVEN

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT REGLENE FOR KIRKEVALG FORSLAG TIL ENDRINGER I KIRKELOVEN DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT REGLENE FOR KIRKEVALG FORSLAG TIL ENDRINGER I KIRKELOVEN Høringsnotat 2012 1 BAKGRUNN På grunnlag av det såkalte kirkeforliket av 10. april

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009

Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 Finansminister Kristin Halvorsen 3. april 2009 Statens pensjonsfond i 2008 Evaluering av de etiske retningslinjene Investeringsstrategien

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Stortingets finanskomité 30. april 2013 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Reidar Sandal Representantskapet roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens pensjonsfond

Detaljer

Innst. O. nr. 47 ( )

Innst. O. nr. 47 ( ) Innst. O. nr. 47 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Ot.prp. nr. 19 (1999-2000) Til Odelstinget SAMMENDRAG Bakgrunnen

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Ot.prp. nr. 19 ( )

Ot.prp. nr. 19 ( ) Ot.prp. nr. 19 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007)

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innst. S. nr. 229 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Innst. 209 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Prop.

Innst. 209 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Prop. Innst. 209 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 41 L (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets-

Detaljer

Innst. S. nr. 67. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:77 ( )

Innst. S. nr. 67. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:77 ( ) Innst. S. nr. 67 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:77 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner,

Detaljer

RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET

RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2011-2015 (Administrativt utkast) Hemne kommune September 2015 1 Om kontrollutvalget 1.1 Utvalgets rolle Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og reguleres

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Deres ref. : 17/2770 Oslo, 13. oktober 2017 HØRING - NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organiseringen av Norges Bank og Statens

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Saksframlegg Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38854

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( )

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( ) Innst. 56 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:143 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25.

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. november 2005 DELVIS IKRAFTTREDELSE AV FINNMARKSLOVEN OVER- GANGSBESTEMMELSER OM

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Høringsfrist 20. april 2017 Side 1 av 9 Innhold

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

Innst. O. nr. 5 ( )

Innst. O. nr. 5 ( ) Innst. O. nr. 5 (2000-2001) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i l ov 1.mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank Ot.prp. nr. 74 (1999-2000) Til Odelstinget 1. PROPOSISJONENS HOVEDINNHOLD

Detaljer

Innst. O. nr. 69. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 47 ( )

Innst. O. nr. 69. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 47 ( ) Innst. O. nr. 69 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 47 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om registrering av innsamlinger Til

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Innherred samkommune Kontrollutvalget

Innherred samkommune Kontrollutvalget Innherred samkommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport 2007 til samkommunestyret Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 298 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 8:50 L (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven 1 Finansdepartementet 6. februar 2013...

Detaljer

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( )

Innst. 132 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 204 L ( ) Innst. 132 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 204 L (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (personer

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Møte i kontrollutvalet Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 16.11.2015 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen m.m 1. Regelverket som regulerer kontrollutvalet

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Innst. O. nr. 21. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 8 ( )

Innst. O. nr. 21. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 8 ( ) Innst. O. nr. 21 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 8 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven Til Odelstinget

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( )

Innst. 76 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Prop. 30 L ( ) Innst. 76 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 L (2009 2010) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven Til Stortinget

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv.

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Dato LOV 1985 05 24 28 Departement Finansdepartementet Sist endret LOV 2015 06 19 45 fra 01.01.2016 Publisert ISBN 82 504 1429 2 Ikrafttredelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG For valgperioden 2015-2019 Kontrollutvalgets medlemmer: Borger Larsen (Leder), Ole Marius Grønlien (Nestleder), Mina Skjennem, Stian Myhre Eriksen og Anne Grethe Ness.

Detaljer