NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR Dokument 9 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012)"

Transkript

1 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) 2011

2

3 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( )

4

5 Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken og sjå til at reglane for verksemda blir følgde, inkludert forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. I den første rapporten til Stortinget om tilsynet med Noregs Bank omtalte ein endringar i styringsrammeverket for verksemda i banken og representantskapet sine oppgåver. Utviklinga i 2011 har halde fram med tilpassing til nye rekneskapsreglar og nytt mandat for forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. Noregs Bank begynte også med eigedomsinvesteringar for fondet. Det har vore arbeidd systematisk for å utvikle tilsynet med Noregs Bank i samsvar med den nye kontrollstrukturen og Stortinget sine føringar i Den internasjonale finans uroa har påverka verksemda i Noregs Bank i siste halvdel av Representantskapet har gjennom tilsynet følgt opp banken sitt arbeid på dette området. Samansetjinga av representantskapet blir annakvart år endra i samsvar med sentralbanklova. Frå 1. januar 2012 blei fire nye medlemmer oppnemnde samtidig som fire av medlemmene frå 2011 gjekk ut. Representantskapet har behandla årsmeldinga for Noregs Bank og fastsett årsrekneskapen for Årsrapport om forvaltninga av Statens pensjonsfond utland for 2011 er òg behandla. Når det gjeld meir utfyllande framstilling om verksemda i sentralbanken, blir det vist til desse rapportane. I sitt møte 15. mars 2012 vedtok representantskapet rapporten om tilsynet med Noregs Bank i Rapporten blir med dette lagd fram for Stortinget. Oslo, 27. mars 2012 Reidar Sandal leiar i Noregs Banks representantskap

6

7 innhold 1. Sammendrag 6 2. Representantskapets rolle og ansvar 9 Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen Representantskapets sammensetning og organisasjon Representantskapets aktiviteter og ressursbruk i Metodisk tilnærming for tilsynsarbeidet Norges Banks organisasjon og virksomhet i Gjennomgang av hovedstyrets protokoller Tilsyn med overordnet styring og kontroll 25 Etablert overordnet styrings- og kontrollstruktur 25 Representantskapets generelle oppfølging 26 Særskilte saker og forhold Tilsyn med sentralbank virksomheten 29 Etablert styrings- og kontrollstruktur 29 Representantskapets generelle oppfølging 29 Særskilte saker og forhold Tilsyn med kapitalforvaltningen 32 Etablert styrings- og kontrollstruktur 32 Representantskapets generelle oppfølging 32 Særskilte saker og forhold Norges Banks budsjett og regnskap 38 Etablerte budsjett- og regnskapsprosesser 38 Oppfølging av ressursbruk og vedtak om Norges Banks budsjett 38 Særskilte saker og forhold i Norges Banks årsregnskap for Vurdering av hovedstyrets styring og kontroll Prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet 43 Vedlegg 45 Norges Banks representantskap

8 SIDE 6 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Kapittel 1 Sammendrag Norges Banks representantskap har i samsvar med sentralbanklovens 5 ført tilsyn med driften i Norges Bank og påsett at reglene for bankens virksomhet er blitt fulgt for Hovedstyret i Norges Bank har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Representantskapet fører tilsyn med at hovedstyret har tilfreds stillende styring av og kontroll med bankens virksomhet og etterlevelse av lover, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Videre vedtar representantskapet bankens budsjett og fastsetter bankens årsregnskap. I rapporten til Stortinget for 2010 (Dokument 17 S ( )) ble det redegjort for noen prioriteringer for det videre tilsynsarbeidet. Momenter for tilsynet som ble trukket særskilt fram i finanskomiteens innstilling 1 til Stortingets behandling, er omfattet av tilsynet i 2011 og omtalt i årets rapport. Representantskapet har gjennomført sine oppgaver med basis i behandling av hovedstyrets protokoller, saker og redegjørelser. I tillegg har rapporter og redegjørelser fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor vært behandlet. Rapporten om tilsynet i 2011 gir en oversikt over represen tantskapets aktiviteter, ressursbruk og metodiske tilnærming. Det redegjøres for tilsynet med hovedstyrets protokoller og rammeverk for styring og kontroll samt tilsynet med bankens virksomhet. Bankens etterlevelse av forskrift om risikostyring og intern kontroll i Norges Bank har hatt representantskapets oppmerksomhet. Behandlingen av bankens budsjett og regnskapsrapportering beskrives særskilt. Dette er det første året for avleggelse av bankens regnskap etter ny årsregnskapsforskrift for Norges Bank og internasjonale regnskapsstandarder. Standardene bidrar til mer åpenhet om bankens virksomhet. Tilsynet med kapitalforvaltningen har hatt høy prioritet. Særlig oppmerksomhet har vært rettet mot nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og utviklingen av investeringer i eiendom. Hovedstyret og representantskapet har hatt en prosess for å etablere et hensiktsmessig styringsrammeverk for eiendomsinvesteringer tilpasset sentralbanklovens bestemmelser. Videre har representantskapet gjennomført et attestasjonsoppdrag om vurdering av rammeverk for motpartsrisiko. Gjennom 2011 har representantskapet fulgt utviklingen i den eksterne delen av forvaltningen av SPU. Representantskapet har lagt vekt på at det etableres en hensiktsmessig tilsyns- og kontrollstruktur omkring SPU med dialog og samordning mellom de ulike interne og eksterne revisjons- og kontrollorganene. I 2011 har Stortinget ytterligere klargjort rolle- og ansvarsdelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen, og representantskapets oppfølging av etablerte prinsipper for samspill med Riksrevisjonen bygger på denne rolleavklaringen. Innenfor sentralbankvirksomheten har representantskapet med bakgrunn i utviklingen i internasjonal økonomi hatt fokus på bankens rolle og ansvar innenfor pengepolitikk og finansiell stabilitet, herunder beredskapsplaner og hovedstyrets tilpasninger i retningslinjer for valutareservene. 1 Innstilling fra finanskomiteen om rapport fra Norges Banks representantskap for 2010 (Innst. 435 S ( ), jf. Dokument 17 S ( ))

9 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 7 Representantskapets hovedkonklusjon Gjennom tilsynet i 2011 har representantskapet mottatt alle de opplysninger det er bedt om. Etter representantskapets oppfatning har hovedstyret gjennomført en tilfredsstillende styring av og kontroll med Norges Bank. Virksomheten er utøvd i samsvar med sentralbankloven, mandat og retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank. Det er ikke avdekket forhold gjennom tilsynet med Norges Banks drift og etterlevelse av reglene for bankens virksomhet som gir grunnlag for særskilte merknader etter sentralbankloven. Representantskapet har gjennomgått hovedstyrets protokoller for Det er reist spørsmål til enkeltsaker, og sentralbanksjefen har gitt fyllestgjørende redegjørelser. Representantskapet har i 2011 ikke protokollført særskilte merknader til hovedstyrets protokoller. Representantskapet har vedtatt bankens budsjett og fastsatt bankens årsregnskap for 2011.

10

11 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 9 Kapittel 2 Representantskapets rolle og ansvar Etter Grunnloven 75c tilkommer det Stortinget ( ) at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen. Oppgaven ivaretas blant annet gjennom Norges Banks representantskap som etter sentralbankloven 2 er oppnevnt av Stortinget. Norges Bank er et eget rettssubjekt, som eies av staten. Bankens oppgaver og styringsstruktur reguleres i sentralbankloven. De øverste organene i banken er hovedstyret og representantskapet. Representantskapets myndighet og oppgaver er regulert i loven og hovedbestemmelsene gjengis her (tekst i kursiv er sitater fra sentralbankloven). Representantskapet skal føre tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. Representantskapet skal herunder føre tilsyn med at hovedstyret har tilfreds stillende styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, og med at det er etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til lov, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Oppgaven med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU) er tillagt banken i lov om Statens pensjonsfond 3 og reguleres i forvaltningsmandat fastsatt av Finansdepartementet. Mandatet utøves innenfor rammene av sentralbankloven. Det er klargjort i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i at representantskapets tilsyn også omfatter bankens forvaltning av SPU. I samsvar med sentralbankloven omfatter representantskapets tilsyn ikke ( ) hovedstyrets utøvelse av skjønnsmyndighet etter loven. Representantskapet kan ikke overprøve hoved styrets skjønnsmessige vurderinger innenfor rammeverket til Norges Bank. Dette gjelder blant annet utøvelse av ledelsesmyndigheten, vedtak i pengepolitikken og rådgivning. 2 Lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), sist endret 17. desember 2010, paragrafene 5, 7, 8a, 30 og 30a 3 Lov av 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond og mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland av 8. november 2010 nr Ot.prp. nr 58 ( ) Om lov om endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.), pkt. 5.1 Gjeldende tilsyns- og kontrollordning Det generelle tilsynet med Norges Banks drift vil imidlertid omfatte organisasjonen og prosessene som Norges Bank har etablert og som skal gi et grunnlag for skjønnsutøvelsen. Representantskapet kan etter forslag fra hovedstyret bestemme at produksjon av pengesedler og mynter eller annen forretningsmessig virksomhet som faller inn under denne loven, skal utøves av selskap som banken helt eller delvis eier. Representantskapet fører tilsyn med slike selskaper. Denne bestemmelsen er blitt aktualisert i 2011 i forbindelse med bankens etablering av datterselskaper for eiendomsinvesteringer. Representantskapet fastsetter bankens årsregnskap og vedtar etter forslag fra hovedstyret dens budsjett. Representantskapet velger ekstern revisor, og det er videre lovbestemt at representantskapet skal ha et sekretariat. For øvrig har representantskapet lovbestemt beslutningsmyndighet på enkelte konkrete saksområder. Representant skapet har rett til innsyn i alle bankens anliggender og kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for sine oppgaver etter loven. Representantskapet avgir uttalelse om hovedstyrets protokoller, tilsynet med banken og saker som det forelegges av hovedstyret. I sentralbanklovens 30 er det regulert at representantskapets uttalelse skal avgis til Stortinget minst en gang årlig og at den ( ) minst skal inneholde: 1. en redegjørelse for hvordan tilsynet med banken har vært organisert, 2. en redegjørelse for gjennomførte tilsynsaktiviteter og representantskapets prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet, 3. en redegjørelse for tilsynet med bankens kapitalforvaltning, 4. representantskapets vurdering av hovedstyrets styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, jf. 5 tredje ledd annet punktum,

12 SIDE 10 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 1 Ansvars- og rolledelingen mellom Norges Banks representantskap og Riksrevisjonen STORTINGET RIKSREVISJONEN REPRESENTANTSKAPET TILSYNSSEKRETARIATET EKSTERN REVISOR FINANSDEPARTEMENTET NORGES BANK

13 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE en redegjørelse for representantskapets arbeid med vedtakelse av bankens budsjett og fastsettelse av regnskap, jf. 5 fjerde ledd annet punktum, 6. eventuelle særlige merknader som tilsynet måtte gi grunnlag for. Det er redegjort for disse forholdene i denne rapporten. Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen Representantskapet beskrev i rapporten for 2010 ansvarsog rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen når det gjelder tilsyn og revisjon i SPU. Grunnlaget var den rolleavklaringen som omtales i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i 2009, Finansdepartementets melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsf ond i og innstillingen til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens Dokument 1 ( ) for budsjettåret Videre ble den etablerte avtalen fra desember 2010 om overordnede prinsipper for informasjonsutveksling og koordinering mellom Riksrevisjonen og representantskapet vedrørende SPU omtalt. Avtalen har etter representantskapets vurdering fungert som et godt grunnlag for det praktiske samarbeidet gjennom Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet, Norges Banks eksterne revisor og Riksrevisjonen er også i 2011 beskrevet og klargjort gjennom Stortingets behandling av Regjeringens melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i I innstillingen fra finanskomiteen (Innst. 436 S ( )) refereres til tidligere presiseringer: Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at det har vært reist spørsmål om forståelsen av Riksrevisjonens rolle knyttet til Statens pensjonsfond. 5 Meld. St.10 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009, pkt Innst. 138 S ( ) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret Meld. St. 15 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Flertallet viser til at Stortinget senest i forbindelse med behandlingen av Dokument 1 ( ) og Dokument 3:2 ( ) fra Riksrevisjonen presiserte at Riksrevisjonen skal påse at Finansdepartementet forvalter fondet i tråd med Stortingets forutsetninger og vedtak, mens representantskapet, basert på arbeidet til ekstern revisor, skal påse at Norges Banks forvaltning skjer innenfor de retningslinjer departementet har trukket opp. ( ) Flertallet understreker betydningen av at det er en klar ansvars- og rolledeling, også mellom de ulike organene som fører kontroll med Statens pensjonsfond. Flertallet viser til at Riksrevisjonen skal foreta forvaltningsrevisjon av Finansdepartementet og revisjon av posten Statens pensjonsfond i statsregnskapet, samt føre kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse, men at Riksrevisjonen utover dette ikke skal foreta en kontroll av Norges Bank og SPU og av Folketrygdfondet og SPN. Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen er illustrert i figur 1. Representantskapet har merket seg at Riksrevisjonen i sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010, Dokument 1 ( ) til Stortinget, viser til finanskomiteens og kontroll- og konstitusjonskomiteens tidligere omtaler av revisjonen i SPU. Riksrevisjonen uttaler at de vil innrette sin revisjon i samsvar med Stortingets forutsetninger. Kontroll- og konstitusjonskomiteen legger i sin innstilling 8 til Dokument 1 ( ) til grunn at de ulike tilsynsog kontrollorganene for fondet etablerer en hensiktsmessig dialog. Videre har komiteen merket seg at det er etablert retningslinjer for informasjonsutveksling og koordinering av revisjon og tilsyn mellom Riksrevisjonen og representantskapet vedrørende SPU. Stortingets avklaringer av roller og ansvar, Riksrevisjonens uttalelse om dette og de avtalte retningslinjene legger etter representantskapets oppfatning et godt grunnlag for det videre samspillet mellom tilsyns- og revisjonsorganene. 8 Innst. 211 S ( ) Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010

14 SIDE 12 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR RAD: Reidar Åsgård, Ingebrigt S. Sørfonn, Marianne Lie, Tormod Andreassen, Eva Karin Gråberg og Vidar Bjørnstad 3. RAD: Randi Øverland og Morten Lund 2. RAD: Synnøve Søndergaard, Runbjørg Bremset Hansen, Tine Sundtoft og Erland Vestli 1. RAD: Frank Sve (nestleder), Reidar Sandal (leder) og Monica Salthella

15 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 13 Kapittel 3 Representantskapets sammensetning og organisasjon Representantskapet har femten medlemmer som velges av Stortinget for fire år. Blant medlemmene velger Stortinget leder og nestleder for to år. Det velges også personlige varamedlemmer. Medlemmene av representantskapet har bred faglig bakgrunn og erfaring fra sentrale deler av norsk samfunnsliv, offentlig forvaltning og næringsliv. Stortingets valg av medlemmer til representantskapet for perioden medførte fire gjenvalg og det ble oppnevnt fire nye medlemmer. Nye medlemmer fra 1. januar 2012 er Vidar Bjørnstad, Tine Sundtoft, Ingebrigt S. Sørfonn og Randi Øverland. Fra samme tidspunkt har Kåre Harila, Terje Ohnstad, Tom Thoresen og Gunvor Ulstein trådt ut. Reidar Sandal og Frank Sve ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder for to år. I vedlegg til rapporten vises en fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i representantskapet med funksjonstid. I samsvar med sentralbankloven har representantskapet opprettet Den faste komité, som består av representantskapets leder, nestleder og tre andre medlemmer valgt for 2 år av representantskapet. Komiteen har ingen beslutningsmyndighet, men den forbereder og avgir innstilling i saker som behandles av representantskapet. I var Reidar Sandal (leder), Frank Sve (nestleder), Runbjørg Bremset Hansen, Monica Salthella og Tom Thoresen medlemmer av Den faste komité. Fra 2012 ble leder og nestleder gjenoppnevnt. Runbjørg Bremset Hansen og Monica Salthella ble gjenvalgt og Reidar Åsgård valgt som nytt medlem. Vedlegg 1 viser en fullstendig oversikt over komiteens medlemmer og varamedlemmer i perioden Tilsynssekretariatet Tilsynssekretariatet utfører tilsyns- og kontrolloppgaver, forvalter avtalen med ekstern revisor og utfører sekretariatsfunksjoner for representantskapet. Videre fungerer tilsynssekretariatet som koordinator i samarbeidet mellom Norges Bank, ekstern revisor og Riksrevisjonen, særlig i relasjon til SPU. Tilsynssekretariatet er faglig og administrativt uavhengig av Norges Bank. Representantskapet fastsetter instruks for tilsynssekretariatet, ansetter direktøren og fastsetter vedkommendes stillingsinstruks og betingelser. Representantskapet vedtar årlig tilsynsplaner, budsjett og ressursbruk for tilsynssekretariatet. Tilsynssekretariatet har 9 ansatte med høyere utdannelse og lang erfaring blant annet innenfor fagområdene økonomi, regnskap, revisjon og jus. Ved behov suppleres kompetansen i tilsynssekretariatet med ekstern spisskompetanse. Ekstern revisor Representantskapet har valgt Deloitte AS til ekstern revisor for Norges Bank og inngått en engasjementsavtale for seks år, med virkning fra Deloitte AS er et av de største revisjonsselskapene i Norge og i internasjonal sammenheng. Hovedoppdraget omfatter revisjon av årsregnskapet til Norges Bank, herunder regnskapsoppstilling for SPU. Videre omfatter avtalen revisjon av Norges Banks datterselskaper og forenklet revisorkontroll av kvartalsregnskapene for SPU. Det er også mulighet for andre revisjons- og rådgivningsoppgaver innenfor avtalen. Representantskapets samlede organisasjon vises i figur 2. 9 Innst. 121 S ( ) Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité.

16 SIDE 14 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 2 Representantskapets samlede organisasjon REPRESENTANTSKAPET DEN FASTE KOMITÉ TILSYNSSEKRETARIATET SEKRETARIATS- FUNKSJONER TILSYN MED BANKENS DRIFT OG ETTERLEVELSE KONTROLL MED BANKENS BUDSJETT OG REGNSKAP FORVALTNING AV AVTALE MED EKSTERN REVISOR KONTAKT MED RIKSREVISJONEN EKSTERN REVISOR DELOITTE AS FINANSIELL REVISJON

17 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 15 Kapittel 4 Representantskapets aktiviteter og ressursbruk i 2011 Representantskapet har behandlet 100 saker i I tillegg ble 21 saker oversendt representantskapet til orientering. Som følge av økt saksmengde og større offentlig oppmerksomhet om kvartalsrapporteringen for SPU er det utvidet fra tidligere normalt fem til seks ordinære møter i Den faste komité har avholdt tretten møter. I figur 3 vises en oversikt over sakene som representantskapet har behandlet om overordnede forhold i Norges Bank, sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen. Dette omfatter både saker framlagt fra hovedstyret og faglige saker fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Videre vises omfanget på administrative saker som vedrører tilsynssekretariatet og representantskapets egen virksomhet. I 2011 avholdt representantskapet et faglig seminar for utdyping av Norges Banks oppgaver, prioriteringer og utfordringer. Tema som ble belyst, var blant annet bankens håndtering av finanskrisen, etiske utfordringer i kapitalforvaltningen, investeringer i framvoksende markeder og risikostyring. Representantskapets totale ressursbruk i 2011 var 29,7 millioner kroner. I tabell 1 vises kostnadene fordelt på representantskapets egen virksomhet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Tabell 1 Representantskapets ressursbruk (tall i hele tusen kroner) Enhet Representantskapet Tilsynssekretariatet Deloitte AS attestasjons- og tilsynsprosjekter Deloitte AS finansiell revisjon Totalt Representantskapets samlede kostnader til Deloitte AS for 2011 utgjorde 16,2 millioner kroner. Deloitte AS har i tillegg levert tjenester direkte til Norges Bank for 0,8 millioner kroner. Om lag 80 % av kostnadene til ekstern revisor vedrørte kapitalforvaltningen. Ved endring i sentralbankloven fra 1. januar 2011 ble beslutningen om godtgjørelse for representantskapet overført fra Finansdepartementet til Stortinget. Stortinget har i 2011 regulert satsene med gjennomsnittlig prisutvikling i perioden med virkning fra 1. januar For 2011 er det benyttet satser fastsatt fra 1. januar Satser for årlig godtgjørelse til representantskapet i 2011: leder kroner nestleder kroner øvrige medlemmer kroner varamedlemmer kroner medlemmer i Den faste komité har i tillegg kroner Samlet godtgjørelse utgjorde kroner i Leder og nestleder hadde samlet honorar på henholdsvis kroner og kroner. Representantskapet fastsetter godtgjørelse til direktøren for tilsynssekretariatet. I 2011 utgjorde utbetalt lønn kroner. Dette innebar en regulering på 4 % fra foregående år. Pensjonsopptjening og verdi av andre fordeler utgjorde i 2011 henholdsvis kroner og kroner. Direktøren ansetter og fastsetter lønn for medarbeiderne i tilsynssekretariatet innenfor en ramme fastsatt av representantskapet. De ansatte i tilsynssekretariatet er medlemmer av Norges Banks pensjonskasse og omfattes av Norges Banks personalordninger.

18 SIDE 16 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 3 Fordeling av saker behandlet av representantskapet i NORGES BANK OVERORDNET SENTRALBANK- VIRKSOMHETEN KAPITAL- FORVALTNINGEN TILSYNS- SEKRETARIATET REPRESENTANTSKAPET TOTALT

19 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 17 Kapittel 5 Metodisk tilnærming for tilsynsarbeidet Utgangspunktet for tilsynsarbeidet er at representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med bankens virksomhet. Representantskapets tilsyn bygger på en vurdering av risiko og vesentlighet. Det samlede tilsynet utøves ved behandling av hovedstyrets protokoller, saker fra hovedstyret og saker fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Representantskapet kan anmode om framleggelse av ytterligere dokumentasjon og skriftlige redegjørelser fra hovedstyret. Etter sin forretningsorden kan representantskapet fastsette nærmere retningslinjer for banken innenfor sine spesifikke myndighetsområder. Representantskapets leder innkaller til møte etter fastsatt møteplan, ved behov eller når minst fem medlemmer eller hovedstyret krever det. Representantskapet fatter vedtak i alle saker som er til behandling. Det samlede tilsynet dokumenteres gjennom protokollene og oppsummeres i rapport til Stortinget. Protokoll fra møtene oversendes Finansdepartementet og Riksrevisjonen. Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen er til stede i møtene med mindre representantskapet bestemmer noe annet eller det foreligger gyldig forfall. Hovedstyrets øvrige medlemmer kan også være til stede og uttale seg med mindre representantskapet bestemmer noe annet. Som hovedregel er de ansattes representanter i hovedstyret til stede. Sentralbanksjefen kan utdype sakene, besvarer spørsmål under saksbehandlingen og har anledning til å ta med fagpersoner fra bankens områder. Ved behov suppleres konkrete saks- og fagområder med ytter ligere orienteringer og presentasjoner i møtene. Fra 2011 er det gjennomført som eget punkt innledningsvis i representantskapets møter at sentralbanksjefen holder en orientering. Sentralbanksjefen tar her opp aktuelle temaer innenfor bankens kjernevirksomhet og andre saker med særlig relevans for bankens virksomhet. Det er etablert en praksis for at representantskapet gjennomfører en årlig studiereise med faglig seminar i tillegg til de ordinære møtene. Representantskapet og tilsynssekretariatet har i 2011 videreført arbeidet med utvikling av tilsynsordningen og metodikk for tilsynet. Representantskapets samlede saksomfang og tilsynsprosess er framstilt i figur 4. Tilsynssekretariatet holder seg løpende oppdatert om Norges Banks virksomhet bl.a. ved gjennomgang av styrende dokumenter, rapporter og øvrige saksdokumenter til hovedstyrets møter. Når relevante saker er til behandling, kan direktøren for tilsynssekretariatet være til stede i hovedstyrets og revisjonsutvalgets møter. Direktøren deltar i møtene til Den faste komité og representantskapet og kan gi supplerende kommentarer til saker som behandles. Det avholdes også utfyllende møter med bankens virksomhetsområder ved behov. Tilsynssekretariatet utfører særskilte tilsyns- og kontrollaktiviteter på utvalgte temaer i samsvar med en årlig tilsynsplan som godkjennes av representantskapet. Planen er prioritert ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Tilsyns- og kontrollaktivitetene gjennomføres som dokumentbaserte tilsyn eller mer omfattende revisjonsog attestasjonsgjennomganger. Normalt tar tilsynet utgangspunkt i lover og rammer for bankens virksomhet og hovedstyrets styrings- og kontrollprosesser. Arbeidet til tilsynssekretariatet oppsummeres i en årsrapport til representantskapet. Større gjennomganger og attestasjonsoppdrag rapporteres særskilt. Det er etablert en ordning med innspill fra Finansdepartementet om konkrete prosesser og problemstillinger i forvaltningen av SPU som departementet mener det er hensiktsmessig at dekkes gjennom representantskapets tilsyn. Ordningen er omtalt i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i Innspillene fra departementet vurderes ved utformingen av den årlige tilsynsplanen.

20 SIDE 18 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 4 Representantskapets tilsynsprosess SAKSBEHANDLING OG ORIENTERINGER I MØTER SAKER OG PROTOKOLLER FRA HOVEDSTYRET SEMINARER OG LØPENDE INFORMASJON REPRESENTANTSKAPET ÅRLIGE PLANER FOR TILSYN OG REVISJON DELOITTE AS TILSYNSSEKRETARIATET FAGLIG FORBEREDELSE AV SAKER FRA HOVEDSTYRET FØLGE MED PÅ BANKENS VIRKSOMHET UTREDNINGER SÆRSKILTE GJENNOMGANGER ATTESTASJONSOPPDRAG REVISJON AV BANKENS FINANSIELLE RAPPORTERING NOTATER OG RAPPORTER REVISORS BERETNING OG RAPPORTER REPRESEN- TANTSKAPETS PROTOKOLLER OG RAPPORT TIL STORTINGET

21 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 19 Gjennomgangene har hittil vært utført av ekstern revisor som attestasjonsoppdrag etter internasjonalt anerkjente standarder 10. Rapport fra gjennomgangene oversendes Finansdepartementet til orientering. Representantskapet har vært opptatt av å etablere et helhetlig og balansert kontroll- og tilsynsregime i Norges Bank blant annet gjennom en hensiktsmessig dialog og samordning av aktiviteter mellom tilsynssekretariatet, ekstern revisor og bankens internrevisjon. Representantskapet gjennomgår ekstern revisors revisjonsplan, revisjonsberetninger og revisjonsrapporter. Ekstern revisors arbeid følges også opp av tilsynssekretariatet gjennom året. Det er regelmessig kontakt mellom tilsynssekretariatet, ekstern revisor og internrevisjonen. Tilsynssekretariatet og ekstern revisor gjennomgår internrevisjonens rapporter og arbeid og vurderer hvordan dette kan benyttes i tilsynsarbeidet og i den finansielle revisjonen. Protokollene fra representantskapets møter er i utgangspunktet åpne mens sakspapirene er unntatt offentlighet. Representantskapets offentlige rapport til Stortinget utformes med sikte på å gi et bredt og helhetlig bilde av representantskapets arbeid og vurderinger. I tillegg offentliggjøres enkelte rapporter etter gjennomførte attestasjonsoppdrag. Det er i de senere årene registrert økt offentlig interesse for representantskapets rolle og oppgaver. Åpenhet om arbeidet i representantskapet praktiseres innenfor de rammer og begrensninger som blant annet følger av sentralbankloven, sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen samt offentleglova og øvrige reguleringer innenfor offentlig forvaltning. Representantskapet har foretatt en gjennomgang av disse rammene for sin egen virksomhet i Medlemmene er underlagt sentralbanklovens bestemmelser om taushetsplikt. Eventuell praktisering av unntak fra taushetsplikten eller mer offentlighet avgjøres ved aktuelle situasjoner av representantskapets leder. 10 Internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPet i Norges Bank RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer

Dokument 17 S. ( ) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap. 2. Sammendrag. 1. Innledning

Dokument 17 S. ( ) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap. 2. Sammendrag. 1. Innledning Dokument 17 S (2010 2011) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap Rapport fra Norges Banks representantskap for 2010 Til Stortinget 1. Innledning Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Stortingets finanskomité 30. april 2013 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Reidar Sandal Representantskapet roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens pensjonsfond

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Stortingets finanskomité 25. april 2014 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Reidar Sandal Rapport til Stortinget for 2013 1. Samandrag 2. Korleis representantskapet

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Innst. O. nr. 93. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 (2008 2009)

Innst. O. nr. 93. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 (2008 2009) Innst. O. nr. 93 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 58 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( ) Innst. S. nr. 278 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:69 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om undersøkelse av forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 28.01.2016 Deres ref.: Vår ref.: Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland Finansdepartementet har i brev av 10. desember 2015

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Lillehammer 8. november 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Eierskapsutøvelse Organisering

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. VEDTEKTER for FANA SPAREBANK Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Fana Sparebank er opprette! 28. august 1878. Sparebanken

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer