NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR Dokument 9 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012)"

Transkript

1 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) 2011

2

3 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( )

4

5 Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken og sjå til at reglane for verksemda blir følgde, inkludert forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. I den første rapporten til Stortinget om tilsynet med Noregs Bank omtalte ein endringar i styringsrammeverket for verksemda i banken og representantskapet sine oppgåver. Utviklinga i 2011 har halde fram med tilpassing til nye rekneskapsreglar og nytt mandat for forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. Noregs Bank begynte også med eigedomsinvesteringar for fondet. Det har vore arbeidd systematisk for å utvikle tilsynet med Noregs Bank i samsvar med den nye kontrollstrukturen og Stortinget sine føringar i Den internasjonale finans uroa har påverka verksemda i Noregs Bank i siste halvdel av Representantskapet har gjennom tilsynet følgt opp banken sitt arbeid på dette området. Samansetjinga av representantskapet blir annakvart år endra i samsvar med sentralbanklova. Frå 1. januar 2012 blei fire nye medlemmer oppnemnde samtidig som fire av medlemmene frå 2011 gjekk ut. Representantskapet har behandla årsmeldinga for Noregs Bank og fastsett årsrekneskapen for Årsrapport om forvaltninga av Statens pensjonsfond utland for 2011 er òg behandla. Når det gjeld meir utfyllande framstilling om verksemda i sentralbanken, blir det vist til desse rapportane. I sitt møte 15. mars 2012 vedtok representantskapet rapporten om tilsynet med Noregs Bank i Rapporten blir med dette lagd fram for Stortinget. Oslo, 27. mars 2012 Reidar Sandal leiar i Noregs Banks representantskap

6

7 innhold 1. Sammendrag 6 2. Representantskapets rolle og ansvar 9 Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen Representantskapets sammensetning og organisasjon Representantskapets aktiviteter og ressursbruk i Metodisk tilnærming for tilsynsarbeidet Norges Banks organisasjon og virksomhet i Gjennomgang av hovedstyrets protokoller Tilsyn med overordnet styring og kontroll 25 Etablert overordnet styrings- og kontrollstruktur 25 Representantskapets generelle oppfølging 26 Særskilte saker og forhold Tilsyn med sentralbank virksomheten 29 Etablert styrings- og kontrollstruktur 29 Representantskapets generelle oppfølging 29 Særskilte saker og forhold Tilsyn med kapitalforvaltningen 32 Etablert styrings- og kontrollstruktur 32 Representantskapets generelle oppfølging 32 Særskilte saker og forhold Norges Banks budsjett og regnskap 38 Etablerte budsjett- og regnskapsprosesser 38 Oppfølging av ressursbruk og vedtak om Norges Banks budsjett 38 Særskilte saker og forhold i Norges Banks årsregnskap for Vurdering av hovedstyrets styring og kontroll Prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet 43 Vedlegg 45 Norges Banks representantskap

8 SIDE 6 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Kapittel 1 Sammendrag Norges Banks representantskap har i samsvar med sentralbanklovens 5 ført tilsyn med driften i Norges Bank og påsett at reglene for bankens virksomhet er blitt fulgt for Hovedstyret i Norges Bank har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Representantskapet fører tilsyn med at hovedstyret har tilfreds stillende styring av og kontroll med bankens virksomhet og etterlevelse av lover, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Videre vedtar representantskapet bankens budsjett og fastsetter bankens årsregnskap. I rapporten til Stortinget for 2010 (Dokument 17 S ( )) ble det redegjort for noen prioriteringer for det videre tilsynsarbeidet. Momenter for tilsynet som ble trukket særskilt fram i finanskomiteens innstilling 1 til Stortingets behandling, er omfattet av tilsynet i 2011 og omtalt i årets rapport. Representantskapet har gjennomført sine oppgaver med basis i behandling av hovedstyrets protokoller, saker og redegjørelser. I tillegg har rapporter og redegjørelser fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor vært behandlet. Rapporten om tilsynet i 2011 gir en oversikt over represen tantskapets aktiviteter, ressursbruk og metodiske tilnærming. Det redegjøres for tilsynet med hovedstyrets protokoller og rammeverk for styring og kontroll samt tilsynet med bankens virksomhet. Bankens etterlevelse av forskrift om risikostyring og intern kontroll i Norges Bank har hatt representantskapets oppmerksomhet. Behandlingen av bankens budsjett og regnskapsrapportering beskrives særskilt. Dette er det første året for avleggelse av bankens regnskap etter ny årsregnskapsforskrift for Norges Bank og internasjonale regnskapsstandarder. Standardene bidrar til mer åpenhet om bankens virksomhet. Tilsynet med kapitalforvaltningen har hatt høy prioritet. Særlig oppmerksomhet har vært rettet mot nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og utviklingen av investeringer i eiendom. Hovedstyret og representantskapet har hatt en prosess for å etablere et hensiktsmessig styringsrammeverk for eiendomsinvesteringer tilpasset sentralbanklovens bestemmelser. Videre har representantskapet gjennomført et attestasjonsoppdrag om vurdering av rammeverk for motpartsrisiko. Gjennom 2011 har representantskapet fulgt utviklingen i den eksterne delen av forvaltningen av SPU. Representantskapet har lagt vekt på at det etableres en hensiktsmessig tilsyns- og kontrollstruktur omkring SPU med dialog og samordning mellom de ulike interne og eksterne revisjons- og kontrollorganene. I 2011 har Stortinget ytterligere klargjort rolle- og ansvarsdelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen, og representantskapets oppfølging av etablerte prinsipper for samspill med Riksrevisjonen bygger på denne rolleavklaringen. Innenfor sentralbankvirksomheten har representantskapet med bakgrunn i utviklingen i internasjonal økonomi hatt fokus på bankens rolle og ansvar innenfor pengepolitikk og finansiell stabilitet, herunder beredskapsplaner og hovedstyrets tilpasninger i retningslinjer for valutareservene. 1 Innstilling fra finanskomiteen om rapport fra Norges Banks representantskap for 2010 (Innst. 435 S ( ), jf. Dokument 17 S ( ))

9 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 7 Representantskapets hovedkonklusjon Gjennom tilsynet i 2011 har representantskapet mottatt alle de opplysninger det er bedt om. Etter representantskapets oppfatning har hovedstyret gjennomført en tilfredsstillende styring av og kontroll med Norges Bank. Virksomheten er utøvd i samsvar med sentralbankloven, mandat og retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank. Det er ikke avdekket forhold gjennom tilsynet med Norges Banks drift og etterlevelse av reglene for bankens virksomhet som gir grunnlag for særskilte merknader etter sentralbankloven. Representantskapet har gjennomgått hovedstyrets protokoller for Det er reist spørsmål til enkeltsaker, og sentralbanksjefen har gitt fyllestgjørende redegjørelser. Representantskapet har i 2011 ikke protokollført særskilte merknader til hovedstyrets protokoller. Representantskapet har vedtatt bankens budsjett og fastsatt bankens årsregnskap for 2011.

10

11 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 9 Kapittel 2 Representantskapets rolle og ansvar Etter Grunnloven 75c tilkommer det Stortinget ( ) at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen. Oppgaven ivaretas blant annet gjennom Norges Banks representantskap som etter sentralbankloven 2 er oppnevnt av Stortinget. Norges Bank er et eget rettssubjekt, som eies av staten. Bankens oppgaver og styringsstruktur reguleres i sentralbankloven. De øverste organene i banken er hovedstyret og representantskapet. Representantskapets myndighet og oppgaver er regulert i loven og hovedbestemmelsene gjengis her (tekst i kursiv er sitater fra sentralbankloven). Representantskapet skal føre tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. Representantskapet skal herunder føre tilsyn med at hovedstyret har tilfreds stillende styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, og med at det er etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til lov, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Oppgaven med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU) er tillagt banken i lov om Statens pensjonsfond 3 og reguleres i forvaltningsmandat fastsatt av Finansdepartementet. Mandatet utøves innenfor rammene av sentralbankloven. Det er klargjort i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i at representantskapets tilsyn også omfatter bankens forvaltning av SPU. I samsvar med sentralbankloven omfatter representantskapets tilsyn ikke ( ) hovedstyrets utøvelse av skjønnsmyndighet etter loven. Representantskapet kan ikke overprøve hoved styrets skjønnsmessige vurderinger innenfor rammeverket til Norges Bank. Dette gjelder blant annet utøvelse av ledelsesmyndigheten, vedtak i pengepolitikken og rådgivning. 2 Lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), sist endret 17. desember 2010, paragrafene 5, 7, 8a, 30 og 30a 3 Lov av 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond og mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland av 8. november 2010 nr Ot.prp. nr 58 ( ) Om lov om endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.), pkt. 5.1 Gjeldende tilsyns- og kontrollordning Det generelle tilsynet med Norges Banks drift vil imidlertid omfatte organisasjonen og prosessene som Norges Bank har etablert og som skal gi et grunnlag for skjønnsutøvelsen. Representantskapet kan etter forslag fra hovedstyret bestemme at produksjon av pengesedler og mynter eller annen forretningsmessig virksomhet som faller inn under denne loven, skal utøves av selskap som banken helt eller delvis eier. Representantskapet fører tilsyn med slike selskaper. Denne bestemmelsen er blitt aktualisert i 2011 i forbindelse med bankens etablering av datterselskaper for eiendomsinvesteringer. Representantskapet fastsetter bankens årsregnskap og vedtar etter forslag fra hovedstyret dens budsjett. Representantskapet velger ekstern revisor, og det er videre lovbestemt at representantskapet skal ha et sekretariat. For øvrig har representantskapet lovbestemt beslutningsmyndighet på enkelte konkrete saksområder. Representant skapet har rett til innsyn i alle bankens anliggender og kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for sine oppgaver etter loven. Representantskapet avgir uttalelse om hovedstyrets protokoller, tilsynet med banken og saker som det forelegges av hovedstyret. I sentralbanklovens 30 er det regulert at representantskapets uttalelse skal avgis til Stortinget minst en gang årlig og at den ( ) minst skal inneholde: 1. en redegjørelse for hvordan tilsynet med banken har vært organisert, 2. en redegjørelse for gjennomførte tilsynsaktiviteter og representantskapets prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet, 3. en redegjørelse for tilsynet med bankens kapitalforvaltning, 4. representantskapets vurdering av hovedstyrets styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, jf. 5 tredje ledd annet punktum,

12 SIDE 10 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 1 Ansvars- og rolledelingen mellom Norges Banks representantskap og Riksrevisjonen STORTINGET RIKSREVISJONEN REPRESENTANTSKAPET TILSYNSSEKRETARIATET EKSTERN REVISOR FINANSDEPARTEMENTET NORGES BANK

13 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE en redegjørelse for representantskapets arbeid med vedtakelse av bankens budsjett og fastsettelse av regnskap, jf. 5 fjerde ledd annet punktum, 6. eventuelle særlige merknader som tilsynet måtte gi grunnlag for. Det er redegjort for disse forholdene i denne rapporten. Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen Representantskapet beskrev i rapporten for 2010 ansvarsog rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen når det gjelder tilsyn og revisjon i SPU. Grunnlaget var den rolleavklaringen som omtales i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i 2009, Finansdepartementets melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsf ond i og innstillingen til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens Dokument 1 ( ) for budsjettåret Videre ble den etablerte avtalen fra desember 2010 om overordnede prinsipper for informasjonsutveksling og koordinering mellom Riksrevisjonen og representantskapet vedrørende SPU omtalt. Avtalen har etter representantskapets vurdering fungert som et godt grunnlag for det praktiske samarbeidet gjennom Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet, Norges Banks eksterne revisor og Riksrevisjonen er også i 2011 beskrevet og klargjort gjennom Stortingets behandling av Regjeringens melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i I innstillingen fra finanskomiteen (Innst. 436 S ( )) refereres til tidligere presiseringer: Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at det har vært reist spørsmål om forståelsen av Riksrevisjonens rolle knyttet til Statens pensjonsfond. 5 Meld. St.10 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009, pkt Innst. 138 S ( ) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret Meld. St. 15 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Flertallet viser til at Stortinget senest i forbindelse med behandlingen av Dokument 1 ( ) og Dokument 3:2 ( ) fra Riksrevisjonen presiserte at Riksrevisjonen skal påse at Finansdepartementet forvalter fondet i tråd med Stortingets forutsetninger og vedtak, mens representantskapet, basert på arbeidet til ekstern revisor, skal påse at Norges Banks forvaltning skjer innenfor de retningslinjer departementet har trukket opp. ( ) Flertallet understreker betydningen av at det er en klar ansvars- og rolledeling, også mellom de ulike organene som fører kontroll med Statens pensjonsfond. Flertallet viser til at Riksrevisjonen skal foreta forvaltningsrevisjon av Finansdepartementet og revisjon av posten Statens pensjonsfond i statsregnskapet, samt føre kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse, men at Riksrevisjonen utover dette ikke skal foreta en kontroll av Norges Bank og SPU og av Folketrygdfondet og SPN. Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen er illustrert i figur 1. Representantskapet har merket seg at Riksrevisjonen i sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010, Dokument 1 ( ) til Stortinget, viser til finanskomiteens og kontroll- og konstitusjonskomiteens tidligere omtaler av revisjonen i SPU. Riksrevisjonen uttaler at de vil innrette sin revisjon i samsvar med Stortingets forutsetninger. Kontroll- og konstitusjonskomiteen legger i sin innstilling 8 til Dokument 1 ( ) til grunn at de ulike tilsynsog kontrollorganene for fondet etablerer en hensiktsmessig dialog. Videre har komiteen merket seg at det er etablert retningslinjer for informasjonsutveksling og koordinering av revisjon og tilsyn mellom Riksrevisjonen og representantskapet vedrørende SPU. Stortingets avklaringer av roller og ansvar, Riksrevisjonens uttalelse om dette og de avtalte retningslinjene legger etter representantskapets oppfatning et godt grunnlag for det videre samspillet mellom tilsyns- og revisjonsorganene. 8 Innst. 211 S ( ) Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010

14 SIDE 12 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR RAD: Reidar Åsgård, Ingebrigt S. Sørfonn, Marianne Lie, Tormod Andreassen, Eva Karin Gråberg og Vidar Bjørnstad 3. RAD: Randi Øverland og Morten Lund 2. RAD: Synnøve Søndergaard, Runbjørg Bremset Hansen, Tine Sundtoft og Erland Vestli 1. RAD: Frank Sve (nestleder), Reidar Sandal (leder) og Monica Salthella

15 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 13 Kapittel 3 Representantskapets sammensetning og organisasjon Representantskapet har femten medlemmer som velges av Stortinget for fire år. Blant medlemmene velger Stortinget leder og nestleder for to år. Det velges også personlige varamedlemmer. Medlemmene av representantskapet har bred faglig bakgrunn og erfaring fra sentrale deler av norsk samfunnsliv, offentlig forvaltning og næringsliv. Stortingets valg av medlemmer til representantskapet for perioden medførte fire gjenvalg og det ble oppnevnt fire nye medlemmer. Nye medlemmer fra 1. januar 2012 er Vidar Bjørnstad, Tine Sundtoft, Ingebrigt S. Sørfonn og Randi Øverland. Fra samme tidspunkt har Kåre Harila, Terje Ohnstad, Tom Thoresen og Gunvor Ulstein trådt ut. Reidar Sandal og Frank Sve ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder for to år. I vedlegg til rapporten vises en fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i representantskapet med funksjonstid. I samsvar med sentralbankloven har representantskapet opprettet Den faste komité, som består av representantskapets leder, nestleder og tre andre medlemmer valgt for 2 år av representantskapet. Komiteen har ingen beslutningsmyndighet, men den forbereder og avgir innstilling i saker som behandles av representantskapet. I var Reidar Sandal (leder), Frank Sve (nestleder), Runbjørg Bremset Hansen, Monica Salthella og Tom Thoresen medlemmer av Den faste komité. Fra 2012 ble leder og nestleder gjenoppnevnt. Runbjørg Bremset Hansen og Monica Salthella ble gjenvalgt og Reidar Åsgård valgt som nytt medlem. Vedlegg 1 viser en fullstendig oversikt over komiteens medlemmer og varamedlemmer i perioden Tilsynssekretariatet Tilsynssekretariatet utfører tilsyns- og kontrolloppgaver, forvalter avtalen med ekstern revisor og utfører sekretariatsfunksjoner for representantskapet. Videre fungerer tilsynssekretariatet som koordinator i samarbeidet mellom Norges Bank, ekstern revisor og Riksrevisjonen, særlig i relasjon til SPU. Tilsynssekretariatet er faglig og administrativt uavhengig av Norges Bank. Representantskapet fastsetter instruks for tilsynssekretariatet, ansetter direktøren og fastsetter vedkommendes stillingsinstruks og betingelser. Representantskapet vedtar årlig tilsynsplaner, budsjett og ressursbruk for tilsynssekretariatet. Tilsynssekretariatet har 9 ansatte med høyere utdannelse og lang erfaring blant annet innenfor fagområdene økonomi, regnskap, revisjon og jus. Ved behov suppleres kompetansen i tilsynssekretariatet med ekstern spisskompetanse. Ekstern revisor Representantskapet har valgt Deloitte AS til ekstern revisor for Norges Bank og inngått en engasjementsavtale for seks år, med virkning fra Deloitte AS er et av de største revisjonsselskapene i Norge og i internasjonal sammenheng. Hovedoppdraget omfatter revisjon av årsregnskapet til Norges Bank, herunder regnskapsoppstilling for SPU. Videre omfatter avtalen revisjon av Norges Banks datterselskaper og forenklet revisorkontroll av kvartalsregnskapene for SPU. Det er også mulighet for andre revisjons- og rådgivningsoppgaver innenfor avtalen. Representantskapets samlede organisasjon vises i figur 2. 9 Innst. 121 S ( ) Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité.

16 SIDE 14 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 2 Representantskapets samlede organisasjon REPRESENTANTSKAPET DEN FASTE KOMITÉ TILSYNSSEKRETARIATET SEKRETARIATS- FUNKSJONER TILSYN MED BANKENS DRIFT OG ETTERLEVELSE KONTROLL MED BANKENS BUDSJETT OG REGNSKAP FORVALTNING AV AVTALE MED EKSTERN REVISOR KONTAKT MED RIKSREVISJONEN EKSTERN REVISOR DELOITTE AS FINANSIELL REVISJON

17 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 15 Kapittel 4 Representantskapets aktiviteter og ressursbruk i 2011 Representantskapet har behandlet 100 saker i I tillegg ble 21 saker oversendt representantskapet til orientering. Som følge av økt saksmengde og større offentlig oppmerksomhet om kvartalsrapporteringen for SPU er det utvidet fra tidligere normalt fem til seks ordinære møter i Den faste komité har avholdt tretten møter. I figur 3 vises en oversikt over sakene som representantskapet har behandlet om overordnede forhold i Norges Bank, sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen. Dette omfatter både saker framlagt fra hovedstyret og faglige saker fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Videre vises omfanget på administrative saker som vedrører tilsynssekretariatet og representantskapets egen virksomhet. I 2011 avholdt representantskapet et faglig seminar for utdyping av Norges Banks oppgaver, prioriteringer og utfordringer. Tema som ble belyst, var blant annet bankens håndtering av finanskrisen, etiske utfordringer i kapitalforvaltningen, investeringer i framvoksende markeder og risikostyring. Representantskapets totale ressursbruk i 2011 var 29,7 millioner kroner. I tabell 1 vises kostnadene fordelt på representantskapets egen virksomhet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Tabell 1 Representantskapets ressursbruk (tall i hele tusen kroner) Enhet Representantskapet Tilsynssekretariatet Deloitte AS attestasjons- og tilsynsprosjekter Deloitte AS finansiell revisjon Totalt Representantskapets samlede kostnader til Deloitte AS for 2011 utgjorde 16,2 millioner kroner. Deloitte AS har i tillegg levert tjenester direkte til Norges Bank for 0,8 millioner kroner. Om lag 80 % av kostnadene til ekstern revisor vedrørte kapitalforvaltningen. Ved endring i sentralbankloven fra 1. januar 2011 ble beslutningen om godtgjørelse for representantskapet overført fra Finansdepartementet til Stortinget. Stortinget har i 2011 regulert satsene med gjennomsnittlig prisutvikling i perioden med virkning fra 1. januar For 2011 er det benyttet satser fastsatt fra 1. januar Satser for årlig godtgjørelse til representantskapet i 2011: leder kroner nestleder kroner øvrige medlemmer kroner varamedlemmer kroner medlemmer i Den faste komité har i tillegg kroner Samlet godtgjørelse utgjorde kroner i Leder og nestleder hadde samlet honorar på henholdsvis kroner og kroner. Representantskapet fastsetter godtgjørelse til direktøren for tilsynssekretariatet. I 2011 utgjorde utbetalt lønn kroner. Dette innebar en regulering på 4 % fra foregående år. Pensjonsopptjening og verdi av andre fordeler utgjorde i 2011 henholdsvis kroner og kroner. Direktøren ansetter og fastsetter lønn for medarbeiderne i tilsynssekretariatet innenfor en ramme fastsatt av representantskapet. De ansatte i tilsynssekretariatet er medlemmer av Norges Banks pensjonskasse og omfattes av Norges Banks personalordninger.

18 SIDE 16 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 3 Fordeling av saker behandlet av representantskapet i NORGES BANK OVERORDNET SENTRALBANK- VIRKSOMHETEN KAPITAL- FORVALTNINGEN TILSYNS- SEKRETARIATET REPRESENTANTSKAPET TOTALT

19 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 17 Kapittel 5 Metodisk tilnærming for tilsynsarbeidet Utgangspunktet for tilsynsarbeidet er at representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med bankens virksomhet. Representantskapets tilsyn bygger på en vurdering av risiko og vesentlighet. Det samlede tilsynet utøves ved behandling av hovedstyrets protokoller, saker fra hovedstyret og saker fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Representantskapet kan anmode om framleggelse av ytterligere dokumentasjon og skriftlige redegjørelser fra hovedstyret. Etter sin forretningsorden kan representantskapet fastsette nærmere retningslinjer for banken innenfor sine spesifikke myndighetsområder. Representantskapets leder innkaller til møte etter fastsatt møteplan, ved behov eller når minst fem medlemmer eller hovedstyret krever det. Representantskapet fatter vedtak i alle saker som er til behandling. Det samlede tilsynet dokumenteres gjennom protokollene og oppsummeres i rapport til Stortinget. Protokoll fra møtene oversendes Finansdepartementet og Riksrevisjonen. Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen er til stede i møtene med mindre representantskapet bestemmer noe annet eller det foreligger gyldig forfall. Hovedstyrets øvrige medlemmer kan også være til stede og uttale seg med mindre representantskapet bestemmer noe annet. Som hovedregel er de ansattes representanter i hovedstyret til stede. Sentralbanksjefen kan utdype sakene, besvarer spørsmål under saksbehandlingen og har anledning til å ta med fagpersoner fra bankens områder. Ved behov suppleres konkrete saks- og fagområder med ytter ligere orienteringer og presentasjoner i møtene. Fra 2011 er det gjennomført som eget punkt innledningsvis i representantskapets møter at sentralbanksjefen holder en orientering. Sentralbanksjefen tar her opp aktuelle temaer innenfor bankens kjernevirksomhet og andre saker med særlig relevans for bankens virksomhet. Det er etablert en praksis for at representantskapet gjennomfører en årlig studiereise med faglig seminar i tillegg til de ordinære møtene. Representantskapet og tilsynssekretariatet har i 2011 videreført arbeidet med utvikling av tilsynsordningen og metodikk for tilsynet. Representantskapets samlede saksomfang og tilsynsprosess er framstilt i figur 4. Tilsynssekretariatet holder seg løpende oppdatert om Norges Banks virksomhet bl.a. ved gjennomgang av styrende dokumenter, rapporter og øvrige saksdokumenter til hovedstyrets møter. Når relevante saker er til behandling, kan direktøren for tilsynssekretariatet være til stede i hovedstyrets og revisjonsutvalgets møter. Direktøren deltar i møtene til Den faste komité og representantskapet og kan gi supplerende kommentarer til saker som behandles. Det avholdes også utfyllende møter med bankens virksomhetsområder ved behov. Tilsynssekretariatet utfører særskilte tilsyns- og kontrollaktiviteter på utvalgte temaer i samsvar med en årlig tilsynsplan som godkjennes av representantskapet. Planen er prioritert ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Tilsyns- og kontrollaktivitetene gjennomføres som dokumentbaserte tilsyn eller mer omfattende revisjonsog attestasjonsgjennomganger. Normalt tar tilsynet utgangspunkt i lover og rammer for bankens virksomhet og hovedstyrets styrings- og kontrollprosesser. Arbeidet til tilsynssekretariatet oppsummeres i en årsrapport til representantskapet. Større gjennomganger og attestasjonsoppdrag rapporteres særskilt. Det er etablert en ordning med innspill fra Finansdepartementet om konkrete prosesser og problemstillinger i forvaltningen av SPU som departementet mener det er hensiktsmessig at dekkes gjennom representantskapets tilsyn. Ordningen er omtalt i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i Innspillene fra departementet vurderes ved utformingen av den årlige tilsynsplanen.

20 SIDE 18 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 4 Representantskapets tilsynsprosess SAKSBEHANDLING OG ORIENTERINGER I MØTER SAKER OG PROTOKOLLER FRA HOVEDSTYRET SEMINARER OG LØPENDE INFORMASJON REPRESENTANTSKAPET ÅRLIGE PLANER FOR TILSYN OG REVISJON DELOITTE AS TILSYNSSEKRETARIATET FAGLIG FORBEREDELSE AV SAKER FRA HOVEDSTYRET FØLGE MED PÅ BANKENS VIRKSOMHET UTREDNINGER SÆRSKILTE GJENNOMGANGER ATTESTASJONSOPPDRAG REVISJON AV BANKENS FINANSIELLE RAPPORTERING NOTATER OG RAPPORTER REVISORS BERETNING OG RAPPORTER REPRESEN- TANTSKAPETS PROTOKOLLER OG RAPPORT TIL STORTINGET

21 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 19 Gjennomgangene har hittil vært utført av ekstern revisor som attestasjonsoppdrag etter internasjonalt anerkjente standarder 10. Rapport fra gjennomgangene oversendes Finansdepartementet til orientering. Representantskapet har vært opptatt av å etablere et helhetlig og balansert kontroll- og tilsynsregime i Norges Bank blant annet gjennom en hensiktsmessig dialog og samordning av aktiviteter mellom tilsynssekretariatet, ekstern revisor og bankens internrevisjon. Representantskapet gjennomgår ekstern revisors revisjonsplan, revisjonsberetninger og revisjonsrapporter. Ekstern revisors arbeid følges også opp av tilsynssekretariatet gjennom året. Det er regelmessig kontakt mellom tilsynssekretariatet, ekstern revisor og internrevisjonen. Tilsynssekretariatet og ekstern revisor gjennomgår internrevisjonens rapporter og arbeid og vurderer hvordan dette kan benyttes i tilsynsarbeidet og i den finansielle revisjonen. Protokollene fra representantskapets møter er i utgangspunktet åpne mens sakspapirene er unntatt offentlighet. Representantskapets offentlige rapport til Stortinget utformes med sikte på å gi et bredt og helhetlig bilde av representantskapets arbeid og vurderinger. I tillegg offentliggjøres enkelte rapporter etter gjennomførte attestasjonsoppdrag. Det er i de senere årene registrert økt offentlig interesse for representantskapets rolle og oppgaver. Åpenhet om arbeidet i representantskapet praktiseres innenfor de rammer og begrensninger som blant annet følger av sentralbankloven, sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen samt offentleglova og øvrige reguleringer innenfor offentlig forvaltning. Representantskapet har foretatt en gjennomgang av disse rammene for sin egen virksomhet i Medlemmene er underlagt sentralbanklovens bestemmelser om taushetsplikt. Eventuell praktisering av unntak fra taushetsplikten eller mer offentlighet avgjøres ved aktuelle situasjoner av representantskapets leder. 10 Internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015)

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Nr. 31 2012. Staff Memo. Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt. Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Harald Bøhn

Nr. 31 2012. Staff Memo. Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt. Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Harald Bøhn Nr. 31 2012 Staff Memo Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt Norges Bank 1999-2010 Styring og omstillinger Harald Bøhn Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Hamar, august 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Introduksjon... 3 1.1 Helseforetaksmodellen...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon 2 Forord Retningslinjene for forvaltningsrevisjon er basert på Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og skal legges til grunn for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 2 (2005 2006) Ot.prp. nr. 2 (2005 2006) Tilråding fra Finansdepartementet av 7. oktober 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Proposisjonens hovedinnhold Finansdepartementet legger med dette

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer