NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR Dokument 9 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012)"

Transkript

1 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) 2011

2

3 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( )

4

5 Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken og sjå til at reglane for verksemda blir følgde, inkludert forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. I den første rapporten til Stortinget om tilsynet med Noregs Bank omtalte ein endringar i styringsrammeverket for verksemda i banken og representantskapet sine oppgåver. Utviklinga i 2011 har halde fram med tilpassing til nye rekneskapsreglar og nytt mandat for forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. Noregs Bank begynte også med eigedomsinvesteringar for fondet. Det har vore arbeidd systematisk for å utvikle tilsynet med Noregs Bank i samsvar med den nye kontrollstrukturen og Stortinget sine føringar i Den internasjonale finans uroa har påverka verksemda i Noregs Bank i siste halvdel av Representantskapet har gjennom tilsynet følgt opp banken sitt arbeid på dette området. Samansetjinga av representantskapet blir annakvart år endra i samsvar med sentralbanklova. Frå 1. januar 2012 blei fire nye medlemmer oppnemnde samtidig som fire av medlemmene frå 2011 gjekk ut. Representantskapet har behandla årsmeldinga for Noregs Bank og fastsett årsrekneskapen for Årsrapport om forvaltninga av Statens pensjonsfond utland for 2011 er òg behandla. Når det gjeld meir utfyllande framstilling om verksemda i sentralbanken, blir det vist til desse rapportane. I sitt møte 15. mars 2012 vedtok representantskapet rapporten om tilsynet med Noregs Bank i Rapporten blir med dette lagd fram for Stortinget. Oslo, 27. mars 2012 Reidar Sandal leiar i Noregs Banks representantskap

6

7 innhold 1. Sammendrag 6 2. Representantskapets rolle og ansvar 9 Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen Representantskapets sammensetning og organisasjon Representantskapets aktiviteter og ressursbruk i Metodisk tilnærming for tilsynsarbeidet Norges Banks organisasjon og virksomhet i Gjennomgang av hovedstyrets protokoller Tilsyn med overordnet styring og kontroll 25 Etablert overordnet styrings- og kontrollstruktur 25 Representantskapets generelle oppfølging 26 Særskilte saker og forhold Tilsyn med sentralbank virksomheten 29 Etablert styrings- og kontrollstruktur 29 Representantskapets generelle oppfølging 29 Særskilte saker og forhold Tilsyn med kapitalforvaltningen 32 Etablert styrings- og kontrollstruktur 32 Representantskapets generelle oppfølging 32 Særskilte saker og forhold Norges Banks budsjett og regnskap 38 Etablerte budsjett- og regnskapsprosesser 38 Oppfølging av ressursbruk og vedtak om Norges Banks budsjett 38 Særskilte saker og forhold i Norges Banks årsregnskap for Vurdering av hovedstyrets styring og kontroll Prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet 43 Vedlegg 45 Norges Banks representantskap

8 SIDE 6 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Kapittel 1 Sammendrag Norges Banks representantskap har i samsvar med sentralbanklovens 5 ført tilsyn med driften i Norges Bank og påsett at reglene for bankens virksomhet er blitt fulgt for Hovedstyret i Norges Bank har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Representantskapet fører tilsyn med at hovedstyret har tilfreds stillende styring av og kontroll med bankens virksomhet og etterlevelse av lover, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Videre vedtar representantskapet bankens budsjett og fastsetter bankens årsregnskap. I rapporten til Stortinget for 2010 (Dokument 17 S ( )) ble det redegjort for noen prioriteringer for det videre tilsynsarbeidet. Momenter for tilsynet som ble trukket særskilt fram i finanskomiteens innstilling 1 til Stortingets behandling, er omfattet av tilsynet i 2011 og omtalt i årets rapport. Representantskapet har gjennomført sine oppgaver med basis i behandling av hovedstyrets protokoller, saker og redegjørelser. I tillegg har rapporter og redegjørelser fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor vært behandlet. Rapporten om tilsynet i 2011 gir en oversikt over represen tantskapets aktiviteter, ressursbruk og metodiske tilnærming. Det redegjøres for tilsynet med hovedstyrets protokoller og rammeverk for styring og kontroll samt tilsynet med bankens virksomhet. Bankens etterlevelse av forskrift om risikostyring og intern kontroll i Norges Bank har hatt representantskapets oppmerksomhet. Behandlingen av bankens budsjett og regnskapsrapportering beskrives særskilt. Dette er det første året for avleggelse av bankens regnskap etter ny årsregnskapsforskrift for Norges Bank og internasjonale regnskapsstandarder. Standardene bidrar til mer åpenhet om bankens virksomhet. Tilsynet med kapitalforvaltningen har hatt høy prioritet. Særlig oppmerksomhet har vært rettet mot nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og utviklingen av investeringer i eiendom. Hovedstyret og representantskapet har hatt en prosess for å etablere et hensiktsmessig styringsrammeverk for eiendomsinvesteringer tilpasset sentralbanklovens bestemmelser. Videre har representantskapet gjennomført et attestasjonsoppdrag om vurdering av rammeverk for motpartsrisiko. Gjennom 2011 har representantskapet fulgt utviklingen i den eksterne delen av forvaltningen av SPU. Representantskapet har lagt vekt på at det etableres en hensiktsmessig tilsyns- og kontrollstruktur omkring SPU med dialog og samordning mellom de ulike interne og eksterne revisjons- og kontrollorganene. I 2011 har Stortinget ytterligere klargjort rolle- og ansvarsdelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen, og representantskapets oppfølging av etablerte prinsipper for samspill med Riksrevisjonen bygger på denne rolleavklaringen. Innenfor sentralbankvirksomheten har representantskapet med bakgrunn i utviklingen i internasjonal økonomi hatt fokus på bankens rolle og ansvar innenfor pengepolitikk og finansiell stabilitet, herunder beredskapsplaner og hovedstyrets tilpasninger i retningslinjer for valutareservene. 1 Innstilling fra finanskomiteen om rapport fra Norges Banks representantskap for 2010 (Innst. 435 S ( ), jf. Dokument 17 S ( ))

9 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 7 Representantskapets hovedkonklusjon Gjennom tilsynet i 2011 har representantskapet mottatt alle de opplysninger det er bedt om. Etter representantskapets oppfatning har hovedstyret gjennomført en tilfredsstillende styring av og kontroll med Norges Bank. Virksomheten er utøvd i samsvar med sentralbankloven, mandat og retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank. Det er ikke avdekket forhold gjennom tilsynet med Norges Banks drift og etterlevelse av reglene for bankens virksomhet som gir grunnlag for særskilte merknader etter sentralbankloven. Representantskapet har gjennomgått hovedstyrets protokoller for Det er reist spørsmål til enkeltsaker, og sentralbanksjefen har gitt fyllestgjørende redegjørelser. Representantskapet har i 2011 ikke protokollført særskilte merknader til hovedstyrets protokoller. Representantskapet har vedtatt bankens budsjett og fastsatt bankens årsregnskap for 2011.

10

11 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 9 Kapittel 2 Representantskapets rolle og ansvar Etter Grunnloven 75c tilkommer det Stortinget ( ) at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen. Oppgaven ivaretas blant annet gjennom Norges Banks representantskap som etter sentralbankloven 2 er oppnevnt av Stortinget. Norges Bank er et eget rettssubjekt, som eies av staten. Bankens oppgaver og styringsstruktur reguleres i sentralbankloven. De øverste organene i banken er hovedstyret og representantskapet. Representantskapets myndighet og oppgaver er regulert i loven og hovedbestemmelsene gjengis her (tekst i kursiv er sitater fra sentralbankloven). Representantskapet skal føre tilsyn med bankens drift og med at reglene for bankens virksomhet blir fulgt. Representantskapet skal herunder føre tilsyn med at hovedstyret har tilfreds stillende styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, og med at det er etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til lov, avtaler, vedtak og rammeverk for øvrig. Oppgaven med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU) er tillagt banken i lov om Statens pensjonsfond 3 og reguleres i forvaltningsmandat fastsatt av Finansdepartementet. Mandatet utøves innenfor rammene av sentralbankloven. Det er klargjort i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i at representantskapets tilsyn også omfatter bankens forvaltning av SPU. I samsvar med sentralbankloven omfatter representantskapets tilsyn ikke ( ) hovedstyrets utøvelse av skjønnsmyndighet etter loven. Representantskapet kan ikke overprøve hoved styrets skjønnsmessige vurderinger innenfor rammeverket til Norges Bank. Dette gjelder blant annet utøvelse av ledelsesmyndigheten, vedtak i pengepolitikken og rådgivning. 2 Lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), sist endret 17. desember 2010, paragrafene 5, 7, 8a, 30 og 30a 3 Lov av 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond og mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland av 8. november 2010 nr Ot.prp. nr 58 ( ) Om lov om endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.), pkt. 5.1 Gjeldende tilsyns- og kontrollordning Det generelle tilsynet med Norges Banks drift vil imidlertid omfatte organisasjonen og prosessene som Norges Bank har etablert og som skal gi et grunnlag for skjønnsutøvelsen. Representantskapet kan etter forslag fra hovedstyret bestemme at produksjon av pengesedler og mynter eller annen forretningsmessig virksomhet som faller inn under denne loven, skal utøves av selskap som banken helt eller delvis eier. Representantskapet fører tilsyn med slike selskaper. Denne bestemmelsen er blitt aktualisert i 2011 i forbindelse med bankens etablering av datterselskaper for eiendomsinvesteringer. Representantskapet fastsetter bankens årsregnskap og vedtar etter forslag fra hovedstyret dens budsjett. Representantskapet velger ekstern revisor, og det er videre lovbestemt at representantskapet skal ha et sekretariat. For øvrig har representantskapet lovbestemt beslutningsmyndighet på enkelte konkrete saksområder. Representant skapet har rett til innsyn i alle bankens anliggender og kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for sine oppgaver etter loven. Representantskapet avgir uttalelse om hovedstyrets protokoller, tilsynet med banken og saker som det forelegges av hovedstyret. I sentralbanklovens 30 er det regulert at representantskapets uttalelse skal avgis til Stortinget minst en gang årlig og at den ( ) minst skal inneholde: 1. en redegjørelse for hvordan tilsynet med banken har vært organisert, 2. en redegjørelse for gjennomførte tilsynsaktiviteter og representantskapets prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet, 3. en redegjørelse for tilsynet med bankens kapitalforvaltning, 4. representantskapets vurdering av hovedstyrets styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, jf. 5 tredje ledd annet punktum,

12 SIDE 10 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 1 Ansvars- og rolledelingen mellom Norges Banks representantskap og Riksrevisjonen STORTINGET RIKSREVISJONEN REPRESENTANTSKAPET TILSYNSSEKRETARIATET EKSTERN REVISOR FINANSDEPARTEMENTET NORGES BANK

13 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE en redegjørelse for representantskapets arbeid med vedtakelse av bankens budsjett og fastsettelse av regnskap, jf. 5 fjerde ledd annet punktum, 6. eventuelle særlige merknader som tilsynet måtte gi grunnlag for. Det er redegjort for disse forholdene i denne rapporten. Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen Representantskapet beskrev i rapporten for 2010 ansvarsog rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen når det gjelder tilsyn og revisjon i SPU. Grunnlaget var den rolleavklaringen som omtales i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i 2009, Finansdepartementets melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsf ond i og innstillingen til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens Dokument 1 ( ) for budsjettåret Videre ble den etablerte avtalen fra desember 2010 om overordnede prinsipper for informasjonsutveksling og koordinering mellom Riksrevisjonen og representantskapet vedrørende SPU omtalt. Avtalen har etter representantskapets vurdering fungert som et godt grunnlag for det praktiske samarbeidet gjennom Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet, Norges Banks eksterne revisor og Riksrevisjonen er også i 2011 beskrevet og klargjort gjennom Stortingets behandling av Regjeringens melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i I innstillingen fra finanskomiteen (Innst. 436 S ( )) refereres til tidligere presiseringer: Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, har merket seg at det har vært reist spørsmål om forståelsen av Riksrevisjonens rolle knyttet til Statens pensjonsfond. 5 Meld. St.10 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009, pkt Innst. 138 S ( ) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret Meld. St. 15 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Flertallet viser til at Stortinget senest i forbindelse med behandlingen av Dokument 1 ( ) og Dokument 3:2 ( ) fra Riksrevisjonen presiserte at Riksrevisjonen skal påse at Finansdepartementet forvalter fondet i tråd med Stortingets forutsetninger og vedtak, mens representantskapet, basert på arbeidet til ekstern revisor, skal påse at Norges Banks forvaltning skjer innenfor de retningslinjer departementet har trukket opp. ( ) Flertallet understreker betydningen av at det er en klar ansvars- og rolledeling, også mellom de ulike organene som fører kontroll med Statens pensjonsfond. Flertallet viser til at Riksrevisjonen skal foreta forvaltningsrevisjon av Finansdepartementet og revisjon av posten Statens pensjonsfond i statsregnskapet, samt føre kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse, men at Riksrevisjonen utover dette ikke skal foreta en kontroll av Norges Bank og SPU og av Folketrygdfondet og SPN. Ansvars- og rolledelingen mellom representantskapet og Riksrevisjonen er illustrert i figur 1. Representantskapet har merket seg at Riksrevisjonen i sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010, Dokument 1 ( ) til Stortinget, viser til finanskomiteens og kontroll- og konstitusjonskomiteens tidligere omtaler av revisjonen i SPU. Riksrevisjonen uttaler at de vil innrette sin revisjon i samsvar med Stortingets forutsetninger. Kontroll- og konstitusjonskomiteen legger i sin innstilling 8 til Dokument 1 ( ) til grunn at de ulike tilsynsog kontrollorganene for fondet etablerer en hensiktsmessig dialog. Videre har komiteen merket seg at det er etablert retningslinjer for informasjonsutveksling og koordinering av revisjon og tilsyn mellom Riksrevisjonen og representantskapet vedrørende SPU. Stortingets avklaringer av roller og ansvar, Riksrevisjonens uttalelse om dette og de avtalte retningslinjene legger etter representantskapets oppfatning et godt grunnlag for det videre samspillet mellom tilsyns- og revisjonsorganene. 8 Innst. 211 S ( ) Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010

14 SIDE 12 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR RAD: Reidar Åsgård, Ingebrigt S. Sørfonn, Marianne Lie, Tormod Andreassen, Eva Karin Gråberg og Vidar Bjørnstad 3. RAD: Randi Øverland og Morten Lund 2. RAD: Synnøve Søndergaard, Runbjørg Bremset Hansen, Tine Sundtoft og Erland Vestli 1. RAD: Frank Sve (nestleder), Reidar Sandal (leder) og Monica Salthella

15 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 13 Kapittel 3 Representantskapets sammensetning og organisasjon Representantskapet har femten medlemmer som velges av Stortinget for fire år. Blant medlemmene velger Stortinget leder og nestleder for to år. Det velges også personlige varamedlemmer. Medlemmene av representantskapet har bred faglig bakgrunn og erfaring fra sentrale deler av norsk samfunnsliv, offentlig forvaltning og næringsliv. Stortingets valg av medlemmer til representantskapet for perioden medførte fire gjenvalg og det ble oppnevnt fire nye medlemmer. Nye medlemmer fra 1. januar 2012 er Vidar Bjørnstad, Tine Sundtoft, Ingebrigt S. Sørfonn og Randi Øverland. Fra samme tidspunkt har Kåre Harila, Terje Ohnstad, Tom Thoresen og Gunvor Ulstein trådt ut. Reidar Sandal og Frank Sve ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder for to år. I vedlegg til rapporten vises en fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i representantskapet med funksjonstid. I samsvar med sentralbankloven har representantskapet opprettet Den faste komité, som består av representantskapets leder, nestleder og tre andre medlemmer valgt for 2 år av representantskapet. Komiteen har ingen beslutningsmyndighet, men den forbereder og avgir innstilling i saker som behandles av representantskapet. I var Reidar Sandal (leder), Frank Sve (nestleder), Runbjørg Bremset Hansen, Monica Salthella og Tom Thoresen medlemmer av Den faste komité. Fra 2012 ble leder og nestleder gjenoppnevnt. Runbjørg Bremset Hansen og Monica Salthella ble gjenvalgt og Reidar Åsgård valgt som nytt medlem. Vedlegg 1 viser en fullstendig oversikt over komiteens medlemmer og varamedlemmer i perioden Tilsynssekretariatet Tilsynssekretariatet utfører tilsyns- og kontrolloppgaver, forvalter avtalen med ekstern revisor og utfører sekretariatsfunksjoner for representantskapet. Videre fungerer tilsynssekretariatet som koordinator i samarbeidet mellom Norges Bank, ekstern revisor og Riksrevisjonen, særlig i relasjon til SPU. Tilsynssekretariatet er faglig og administrativt uavhengig av Norges Bank. Representantskapet fastsetter instruks for tilsynssekretariatet, ansetter direktøren og fastsetter vedkommendes stillingsinstruks og betingelser. Representantskapet vedtar årlig tilsynsplaner, budsjett og ressursbruk for tilsynssekretariatet. Tilsynssekretariatet har 9 ansatte med høyere utdannelse og lang erfaring blant annet innenfor fagområdene økonomi, regnskap, revisjon og jus. Ved behov suppleres kompetansen i tilsynssekretariatet med ekstern spisskompetanse. Ekstern revisor Representantskapet har valgt Deloitte AS til ekstern revisor for Norges Bank og inngått en engasjementsavtale for seks år, med virkning fra Deloitte AS er et av de største revisjonsselskapene i Norge og i internasjonal sammenheng. Hovedoppdraget omfatter revisjon av årsregnskapet til Norges Bank, herunder regnskapsoppstilling for SPU. Videre omfatter avtalen revisjon av Norges Banks datterselskaper og forenklet revisorkontroll av kvartalsregnskapene for SPU. Det er også mulighet for andre revisjons- og rådgivningsoppgaver innenfor avtalen. Representantskapets samlede organisasjon vises i figur 2. 9 Innst. 121 S ( ) Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité.

16 SIDE 14 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 2 Representantskapets samlede organisasjon REPRESENTANTSKAPET DEN FASTE KOMITÉ TILSYNSSEKRETARIATET SEKRETARIATS- FUNKSJONER TILSYN MED BANKENS DRIFT OG ETTERLEVELSE KONTROLL MED BANKENS BUDSJETT OG REGNSKAP FORVALTNING AV AVTALE MED EKSTERN REVISOR KONTAKT MED RIKSREVISJONEN EKSTERN REVISOR DELOITTE AS FINANSIELL REVISJON

17 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 15 Kapittel 4 Representantskapets aktiviteter og ressursbruk i 2011 Representantskapet har behandlet 100 saker i I tillegg ble 21 saker oversendt representantskapet til orientering. Som følge av økt saksmengde og større offentlig oppmerksomhet om kvartalsrapporteringen for SPU er det utvidet fra tidligere normalt fem til seks ordinære møter i Den faste komité har avholdt tretten møter. I figur 3 vises en oversikt over sakene som representantskapet har behandlet om overordnede forhold i Norges Bank, sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen. Dette omfatter både saker framlagt fra hovedstyret og faglige saker fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Videre vises omfanget på administrative saker som vedrører tilsynssekretariatet og representantskapets egen virksomhet. I 2011 avholdt representantskapet et faglig seminar for utdyping av Norges Banks oppgaver, prioriteringer og utfordringer. Tema som ble belyst, var blant annet bankens håndtering av finanskrisen, etiske utfordringer i kapitalforvaltningen, investeringer i framvoksende markeder og risikostyring. Representantskapets totale ressursbruk i 2011 var 29,7 millioner kroner. I tabell 1 vises kostnadene fordelt på representantskapets egen virksomhet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Tabell 1 Representantskapets ressursbruk (tall i hele tusen kroner) Enhet Representantskapet Tilsynssekretariatet Deloitte AS attestasjons- og tilsynsprosjekter Deloitte AS finansiell revisjon Totalt Representantskapets samlede kostnader til Deloitte AS for 2011 utgjorde 16,2 millioner kroner. Deloitte AS har i tillegg levert tjenester direkte til Norges Bank for 0,8 millioner kroner. Om lag 80 % av kostnadene til ekstern revisor vedrørte kapitalforvaltningen. Ved endring i sentralbankloven fra 1. januar 2011 ble beslutningen om godtgjørelse for representantskapet overført fra Finansdepartementet til Stortinget. Stortinget har i 2011 regulert satsene med gjennomsnittlig prisutvikling i perioden med virkning fra 1. januar For 2011 er det benyttet satser fastsatt fra 1. januar Satser for årlig godtgjørelse til representantskapet i 2011: leder kroner nestleder kroner øvrige medlemmer kroner varamedlemmer kroner medlemmer i Den faste komité har i tillegg kroner Samlet godtgjørelse utgjorde kroner i Leder og nestleder hadde samlet honorar på henholdsvis kroner og kroner. Representantskapet fastsetter godtgjørelse til direktøren for tilsynssekretariatet. I 2011 utgjorde utbetalt lønn kroner. Dette innebar en regulering på 4 % fra foregående år. Pensjonsopptjening og verdi av andre fordeler utgjorde i 2011 henholdsvis kroner og kroner. Direktøren ansetter og fastsetter lønn for medarbeiderne i tilsynssekretariatet innenfor en ramme fastsatt av representantskapet. De ansatte i tilsynssekretariatet er medlemmer av Norges Banks pensjonskasse og omfattes av Norges Banks personalordninger.

18 SIDE 16 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 3 Fordeling av saker behandlet av representantskapet i NORGES BANK OVERORDNET SENTRALBANK- VIRKSOMHETEN KAPITAL- FORVALTNINGEN TILSYNS- SEKRETARIATET REPRESENTANTSKAPET TOTALT

19 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 17 Kapittel 5 Metodisk tilnærming for tilsynsarbeidet Utgangspunktet for tilsynsarbeidet er at representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med bankens virksomhet. Representantskapets tilsyn bygger på en vurdering av risiko og vesentlighet. Det samlede tilsynet utøves ved behandling av hovedstyrets protokoller, saker fra hovedstyret og saker fra tilsynssekretariatet og ekstern revisor. Representantskapet kan anmode om framleggelse av ytterligere dokumentasjon og skriftlige redegjørelser fra hovedstyret. Etter sin forretningsorden kan representantskapet fastsette nærmere retningslinjer for banken innenfor sine spesifikke myndighetsområder. Representantskapets leder innkaller til møte etter fastsatt møteplan, ved behov eller når minst fem medlemmer eller hovedstyret krever det. Representantskapet fatter vedtak i alle saker som er til behandling. Det samlede tilsynet dokumenteres gjennom protokollene og oppsummeres i rapport til Stortinget. Protokoll fra møtene oversendes Finansdepartementet og Riksrevisjonen. Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen er til stede i møtene med mindre representantskapet bestemmer noe annet eller det foreligger gyldig forfall. Hovedstyrets øvrige medlemmer kan også være til stede og uttale seg med mindre representantskapet bestemmer noe annet. Som hovedregel er de ansattes representanter i hovedstyret til stede. Sentralbanksjefen kan utdype sakene, besvarer spørsmål under saksbehandlingen og har anledning til å ta med fagpersoner fra bankens områder. Ved behov suppleres konkrete saks- og fagområder med ytter ligere orienteringer og presentasjoner i møtene. Fra 2011 er det gjennomført som eget punkt innledningsvis i representantskapets møter at sentralbanksjefen holder en orientering. Sentralbanksjefen tar her opp aktuelle temaer innenfor bankens kjernevirksomhet og andre saker med særlig relevans for bankens virksomhet. Det er etablert en praksis for at representantskapet gjennomfører en årlig studiereise med faglig seminar i tillegg til de ordinære møtene. Representantskapet og tilsynssekretariatet har i 2011 videreført arbeidet med utvikling av tilsynsordningen og metodikk for tilsynet. Representantskapets samlede saksomfang og tilsynsprosess er framstilt i figur 4. Tilsynssekretariatet holder seg løpende oppdatert om Norges Banks virksomhet bl.a. ved gjennomgang av styrende dokumenter, rapporter og øvrige saksdokumenter til hovedstyrets møter. Når relevante saker er til behandling, kan direktøren for tilsynssekretariatet være til stede i hovedstyrets og revisjonsutvalgets møter. Direktøren deltar i møtene til Den faste komité og representantskapet og kan gi supplerende kommentarer til saker som behandles. Det avholdes også utfyllende møter med bankens virksomhetsområder ved behov. Tilsynssekretariatet utfører særskilte tilsyns- og kontrollaktiviteter på utvalgte temaer i samsvar med en årlig tilsynsplan som godkjennes av representantskapet. Planen er prioritert ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Tilsyns- og kontrollaktivitetene gjennomføres som dokumentbaserte tilsyn eller mer omfattende revisjonsog attestasjonsgjennomganger. Normalt tar tilsynet utgangspunkt i lover og rammer for bankens virksomhet og hovedstyrets styrings- og kontrollprosesser. Arbeidet til tilsynssekretariatet oppsummeres i en årsrapport til representantskapet. Større gjennomganger og attestasjonsoppdrag rapporteres særskilt. Det er etablert en ordning med innspill fra Finansdepartementet om konkrete prosesser og problemstillinger i forvaltningen av SPU som departementet mener det er hensiktsmessig at dekkes gjennom representantskapets tilsyn. Ordningen er omtalt i forarbeidene til endringer i sentralbankloven i Innspillene fra departementet vurderes ved utformingen av den årlige tilsynsplanen.

20 SIDE 18 Dokument 9 ( ) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Figur 4 Representantskapets tilsynsprosess SAKSBEHANDLING OG ORIENTERINGER I MØTER SAKER OG PROTOKOLLER FRA HOVEDSTYRET SEMINARER OG LØPENDE INFORMASJON REPRESENTANTSKAPET ÅRLIGE PLANER FOR TILSYN OG REVISJON DELOITTE AS TILSYNSSEKRETARIATET FAGLIG FORBEREDELSE AV SAKER FRA HOVEDSTYRET FØLGE MED PÅ BANKENS VIRKSOMHET UTREDNINGER SÆRSKILTE GJENNOMGANGER ATTESTASJONSOPPDRAG REVISJON AV BANKENS FINANSIELLE RAPPORTERING NOTATER OG RAPPORTER REVISORS BERETNING OG RAPPORTER REPRESEN- TANTSKAPETS PROTOKOLLER OG RAPPORT TIL STORTINGET

21 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 ( ) SIDE 19 Gjennomgangene har hittil vært utført av ekstern revisor som attestasjonsoppdrag etter internasjonalt anerkjente standarder 10. Rapport fra gjennomgangene oversendes Finansdepartementet til orientering. Representantskapet har vært opptatt av å etablere et helhetlig og balansert kontroll- og tilsynsregime i Norges Bank blant annet gjennom en hensiktsmessig dialog og samordning av aktiviteter mellom tilsynssekretariatet, ekstern revisor og bankens internrevisjon. Representantskapet gjennomgår ekstern revisors revisjonsplan, revisjonsberetninger og revisjonsrapporter. Ekstern revisors arbeid følges også opp av tilsynssekretariatet gjennom året. Det er regelmessig kontakt mellom tilsynssekretariatet, ekstern revisor og internrevisjonen. Tilsynssekretariatet og ekstern revisor gjennomgår internrevisjonens rapporter og arbeid og vurderer hvordan dette kan benyttes i tilsynsarbeidet og i den finansielle revisjonen. Protokollene fra representantskapets møter er i utgangspunktet åpne mens sakspapirene er unntatt offentlighet. Representantskapets offentlige rapport til Stortinget utformes med sikte på å gi et bredt og helhetlig bilde av representantskapets arbeid og vurderinger. I tillegg offentliggjøres enkelte rapporter etter gjennomførte attestasjonsoppdrag. Det er i de senere årene registrert økt offentlig interesse for representantskapets rolle og oppgaver. Åpenhet om arbeidet i representantskapet praktiseres innenfor de rammer og begrensninger som blant annet følger av sentralbankloven, sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen samt offentleglova og øvrige reguleringer innenfor offentlig forvaltning. Representantskapet har foretatt en gjennomgang av disse rammene for sin egen virksomhet i Medlemmene er underlagt sentralbanklovens bestemmelser om taushetsplikt. Eventuell praktisering av unntak fra taushetsplikten eller mer offentlighet avgjøres ved aktuelle situasjoner av representantskapets leder. 10 Internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPet i Norges Bank RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer

Dokument 17 S. ( ) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap. 2. Sammendrag. 1. Innledning

Dokument 17 S. ( ) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap. 2. Sammendrag. 1. Innledning Dokument 17 S (2010 2011) Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap Rapport fra Norges Banks representantskap for 2010 Til Stortinget 1. Innledning Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Stortingets finanskomité 30. april 2013 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2012 Reidar Sandal Representantskapet roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens pensjonsfond

Detaljer

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring.

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring. Vår saksbehandler Elke Matheis 22241051 Vår dato Vår referanse 01.11.2017 2017/01142-5 Deres dato Deres referanse FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov -

Detaljer

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Forslag fra sentralbanklovutvalget

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Forslag fra sentralbanklovutvalget Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Forslag fra sentralbanklovutvalget Utvalgets mandat Vurdere om Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Stortingets finanskomité 25. april 2014 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2013 Reidar Sandal Rapport til Stortinget for 2013 1. Samandrag 2. Korleis representantskapet

Detaljer

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Forslag fra sentralbanklovutvalget Svein Gjedrem Stockholm 17. august 2017 Utvalgets mandat Vurdere om Statens

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET I NORGES BANK RAPPORT FOR Dokument 9 ( )

REPRESENTANTSKAPET I NORGES BANK RAPPORT FOR Dokument 9 ( ) REPRESENTANTSKAPET I NORGES BANK RAPPORT FOR 2015 Dokument 9 (2015 2016) REPRESENTANTSKAPET I NORGES BANK RAPPORT FOR 2015 Dokument 9 (2015 2016) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

Representantskapets leder la fram forslag til en presisering i protokollen 20. desember 2016 sak 109/2016 Budsjett 2017 for Norges Bank.

Representantskapets leder la fram forslag til en presisering i protokollen 20. desember 2016 sak 109/2016 Budsjett 2017 for Norges Bank. Godkjent i representantskapets møte 16. mars 2017 I Protokoll fra representantskapets møte 23. februar 2017 tüj Til stede: Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad,

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet Finansdepartementet 18. mai 2012 Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen for Folketrygdfondet 1 Innledning og sammendrag Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til enkelte

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:69 ( ) Innst. S. nr. 278 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:69 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om undersøkelse av forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Innst. O. nr. 93. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 (2008 2009)

Innst. O. nr. 93. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 58 (2008 2009) Innst. O. nr. 93 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 58 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bør skilles ut fra Norges Bank

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bør skilles ut fra Norges Bank Finansdepartementet Oslo, 15.10.2017 Vår ref: RB/EDK Høring NOU 2017: 13 om organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland Vi viser til Finansdepartementets høring ved brev 23. juni 2017. Forvaltningen

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

89 og 93-96), Kristian Rusta Andersen (sak 8ó - 94), Jan Tore Bergh (sak 90-94) ogkjersti Reinsnos (sak 90-96) 96) og Henrik Woxholt (sak 86-96)

89 og 93-96), Kristian Rusta Andersen (sak 8ó - 94), Jan Tore Bergh (sak 90-94) ogkjersti Reinsnos (sak 90-96) 96) og Henrik Woxholt (sak 86-96) Godkjent i representantskapets møte 8. desember 2016 I Protokoll fra representantskapets møte 10. november 2016 Til stede: Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad,

Detaljer

Fra Nor es Banks Pens'onskasse: Styreleder Harald Bøhn (Sak 56) og daglig leder Lars Hammersbøen (Sak 56)

Fra Nor es Banks Pens'onskasse: Styreleder Harald Bøhn (Sak 56) og daglig leder Lars Hammersbøen (Sak 56) .1/, -17 Godkjent i representantskapets møte 13. september 2017 / Protokoll fra representantskapets møte 8. juni 2017 Til stede: Re resentantska et: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjømstad,

Detaljer

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 28.01.2016 Deres ref.: Vår ref.: Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland Finansdepartementet har i brev av 10. desember 2015

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 26. mai 2016.

Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 26. mai 2016. Godkjent i representantskapets møte 10. november 2016 I Protokoll fra representantskapets møte 6. september 2016 Til stede: Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad,

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/788 FMA GKB/MAV

Deres ref Vår ref Dato 15/788 FMA GKB/MAV Norges Banks representantskap Norges Banks hovedstyre Deres ref Vår ref Dato 15/788 FMA GKB/MAV 05.03.2015 Forslag til endringer i sentralbankloven Finansdepartementet ber med dette om synspunkter på forslag

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

St.meld. nr. 16 ( ) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 St.meld. nr. 16 (2007-2008) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 4. april 2008 1 2 1 Trygg og langsiktig forvaltning av Statens pensjonsfond Statens pensjonsfond

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Årsmelding 2013 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Saker til behandling... 2 Innkalling av administrative

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 31. januar 2017. Klokken: 09.00 - ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Kvitfjell SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Vedlegg 1 sak 00x/07 Levanger kommune Kontrollutvalget! " ### Innledning Kommuneloven er blitt gjort gjenstand for en del endringer de senere år. Kommunene fikk økt handlefrihet ved reformen i 1992. Samtidig

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Prop. 90 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Prop. 90 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Prop. 90 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

,Y,f. Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets mqte 22. mai 2014.

,Y,f. Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets mqte 22. mai 2014. Godkjent i representantskapets mate 6.novernber 2014/ J,Y,f Protokoll fra representantskapets mote 26. august 2014 Til stede: Reidar Sandal (leder), Andr6 Stoylen (nestleder), Tormod Andreassen, Eva Karin

Detaljer

Kontrollkomiteens årsplan for 2016

Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Stjørdal kommune Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollkomiteens møte den 10. november 2015, Sak 42/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 214 Finansminister Siv Jensen 1. april 215 Langsiktig og god forvaltning 7 6 SPN: 186 SPU: 6 431 Mrd. kroner 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 - - Kilder: Norges

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 25.01.17, sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Innhold Innledning...3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)...3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2011, Sak 029/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av kontrollutvalget i Alvdal 27. mars 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 3 Innkalling

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Lillehammer 8. november 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Eierskapsutøvelse Organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer