Samlet bevilgning. neste år Utgifter Inntekter uten merknad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad."

Transkript

1 Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2011 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter Inntekter Utgiftsbevilgning 2011 Inntektsbevilgning 2011 Statens egne driftsutgifter Nybygg, anlegg mv. Overføringer til andre Utlån, statsgjeld mv. d e c a b Salg av varer og tjenester Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. Overføringer fra andre, herunder: a Folketrygdens inntekter b Skatt på inntekt og formue c Skatt og avgift på utvinning av petroleum d Merverdiavgift e Annet Tilbakebetalinger mv. Finansdepartementets ansvarsområde: 6 virksomheter 5 fond** 3 særlovsselskaper*** Riksrevisjonen har avgitt syv avsluttende revisjonsbrev uten merknad. Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av statens interesser i Norges Bank. Departementet har i tillegg a nsvaret for forvaltningen av Finansmarkedsfondet, Statens obligasjonsfond, Statens finansfond og Statens pensjonsfond, herunder Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge, med en samlet regnskapsført kapital på 3538 mrd. kroner per 31. desember Statens finansfond er et eget rettssubjekt og framkommer både under fond og særlovsselskaper. For 2011 er det avgitt avsluttende revisjonsbrev til ett fond Finansmarkedsfondet. * Tabellen inneholder budsjett- og regnskapstall for departementets egen kapittelnummerserie og andre kapitler som hører inn under departementets ansvarsområde. Tabellen inkluderer også kapitler som Finansdepartementet har ansvar for som budsjettdepartement. Sirkeldiagrammets inndeling er i henhold til bevilgningsreglementet 4, jf. rundskriv R-101 Statens kontoplan. ** Resultatet av Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i særlovsselskapene vedrørende forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, Statens pensjonsfond Norge, Statens obligasjonsfond og Statens finansfond framkommer av Dokument 3:2 ( ). *** Resultatet av Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper framkommer av Dokument 3:2 ( ). Dokument 1 ( ) Finansdepartementet 73

2 1.2 Budsjett regnskap Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen kapitler og poster, men disse er enten av mindre betydning, eller det er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene til statsregnskapet. 1.3 Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Finansdepartementets styring, kontroll og oppfølging av Statens pensjonsfond Riksrevisjonen har i revisjonen av 2011 innrettet sin revisjon av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN) i samsvar med Stortingets forutsetninger, jf. Innst. 436 S ( ) og Innst. 211 S ( ). Dette innebærer at Riksrevisjonen skal påse at Finansdepartement forvalter fondet i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger, samt foreta revisjon av statsregnskapet inklusive posten Statens pensjonsfond (SPU og SPN). Riksrevisjonen har gjennomført revisjonen av postene SPU og SPN i statsregnskapet for 2011 på grunnlag av regnskapstall som er revidert av de respektive eksterne revisorer hos Norges Bank og Folketrygdfondet. Riksrevisjonen har ikke utført egne kontroller hos Norges Bank og Folketrygdfondet. 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Riksrevisjonen har ikke avgitt revisjonsbrev med merknad. 3 Finansdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold 3.1 Kompensasjonsordningen for merverdiavgift I Dokument 1 for regnskapsåret 2010 påpekte Riksrevisjonen at det er utfordringer knyttet til kompensasjonsordningen for merverdiavgift og innføringen av forenklet dokumentasjonskrav. Ordningen har et komplekst regelverk, og det fremmes krav som ikke hører inn under ordningen. Riksrevisjonen uttalte at det var uheldig at gjeldende regelverk og etablerte kontrollordninger ikke syntes tilstrekkelig for å forhindre urettmessige utbetalinger. Finansdepartementet opplyser i brev til Riksrevisjonen at departementet vil vurdere tiltak som kan redusere risiko for feilutbetalinger, og vil vurdere å gjøre det tydeligere hvilke virksomheter som hører inn under ordningen med merverdiavgiftskompensasjon. Departementet vil også se på om skattekontorenes kontroll bør forbedres. Skattedirektoratet har påpekt at det kan være grunnlag for å foreta enkelte presiseringer i kompensasjonsloven om private/ideelle organisasjoners rett til kompensasjon ved oppføring av omsorgsboliger, og for borettslag og tingsrettslige sameier. Departementet er enig i at det kan være grunnlag for å foreta visse presiseringer på disse områdene. Finansdepartementet har videre i brev til Revisorforeningen redegjort for hvilke faktiske og juridiske forhold revisor må kontrollere for å kunne attestere at virksomheten er omfattet av kompensasjonsordningen, og for at det beløpet som kreves er kompensasjonsberettiget. Videre viser departementet til at avgiftsmyndighetene på stadig flere områder har avklart synet på retten til kompensasjon, og at direktoratet mener iverksatte tiltak bør gi mindre feil framover. Finansdepartementet har for øvrig i tildelingsbrev til skatteetaten for 2012 bedt etaten om å arbeide for at omfanget av feilutbetalinger begrenses. Saken følges opp i den løpende revisjonen. 3.2 Presentasjon av overskudd i Statens pensjonsfond i statsregnskapet Riksrevisjonen rapporterte i Dokument 1 ( ) at presentasjonen av Statens pensjonsfonds (SPF) overskudd i tabell 1.2 i statsregnskapet ikke tar hensyn til gevinst og tap som oppstår i forvaltningen av SPU og SPN. Det ble blant annet anført at en vesentlig del av resultatelementet til SPU og SPN ble utelatt når Finansdepartementet valgte å presentere SPFs overskudd etter nasjonalregnskapets definisjon. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba departementet i Innst. 211 S ( ) vurdere om det er mulig å klargjøre framstillingen ytterligere i forbindelse med utarbeidelsen av neste stortingsmelding om statsregnskapet. I Meld. St. 3 Statsrekneskapen 2011 tabell 1.2 framgår statsregnskapets hovedtall. Under omtalen i kapittel 1.4 er det opplyst at tabell 1.2 gir samlet oversikt over inntektene, utgiftene og overskuddet i statsbudsjettet, statsregnskapet og Statens pensjonsfond (SPF) for 2010 og SPFs overskudd er i tabell 1.2 presentert med 369,7 mrd. kroner, og samlet overskudd er oppgitt 74 Dokument 1 ( ) Finansdepartementet

3 til 374,4 mrd. kroner. I framstillingen av SPFs overskudd i tabell 1.2 har Finansdepartementet presentert renteinntekter og utbytte i tråd med nasjonalregnskapets definisjon. Dette medfører at gevinst og tap som oppstår i forvaltningen av SPF, fortsatt er utelatt. Når det tas hensyn til gevinst og tap, utgjør overskuddet i SPF 221,7 mrd. kroner. Faktisk overskudd i SPF er 148 mrd. kroner lavere enn det som er presentert i tabell 1.2, og beløpet framgår ikke av opplysninger i fotnote 1 og 2 til tabell 1.2. For at en bruker skal få et fullstendig bilde av statsregnskapet, må brukeren regne seg fram til det faktiske overskuddet ved hjelp av opplysningene som er oppgitt i statsregnskapets kapittel 3. Faktaboks 1 viser overskuddet i Statens pensjonsfond og statsbudsjettet med Statens pensjonsfonds samlede overskudd slik det er presentert i Meld. St. 3 tabell 1.2, og slik det blir når overskuddet i SPF inkluderes i presentasjonen. Det framgår av bevilgningsreglement vedtatt av Stortinget 26. mai 2005 (bevilgningsreglementet) 1 at reglementet gjelder for statsbudsjettet og statsregnskapet. Ifølge 2 krever eventuelle unntak i enkeltsaker uttrykkelig vedtak i Stortinget. Kravet om realistisk budsjettering er et av de grunnleggende prinsippene, jf. 3. Fordi departementet legger nasjonalregnskapets definisjon til grunn, utelates gevinst og tap fra SPF ved budsjetteringen av statens samlede overskudd. Sett på bakgrunn av det ovennevnte ba revisjonen departementet opplyse blant annet om det er riktig å legge nasjonalregnskapets definisjon til grunn ved presentasjon av overskuddet i statsregnskapet. Finansdepartementet uttaler at bevilgningsreglementet ikke inneholder krav til hvordan en resultatoppstilling av statsbudsjettet og statsregnskapet skal utformes. Departementet viser til en etablert praksis fra 1960-årene for presentasjon av et statsbudsjett og statsregnskap overfor Stortinget med overskudd før lånetransaksjoner. Denne praksisen baserer seg på "Budsjett- og regnskapsutvalget 1949", som blant annet resulterte i et revidert bevilgningsreglement av Departementet anfører at prinsippene fra den gang i all hovedsak er ført videre i det gjeldende bevilgningsreglementet. Det påpekes at et sentralt poeng var å se statsbudsjettet og statsregnskapet i sammenheng med nasjonalbudsjettet og nasjonalregnskapet, og at det ikke er noe nytt at oppstillinger av statsbudsjettet og statsregnskapet understøtter vesentlige nøkkeltall i nasjonalbudsjettet og nasjonalregnskapet. Departementet uttaler i mai 2012 at det er viktig at tabellen i statsregnskapet har samme oppsett som budsjettdokumentene til Stortinget, der samlet overskudd i statsbudsjettet og SPF er oppstilt i samsvar med nasjonalregnskapets definisjoner av inntekter og sparing. Videre viser departementet til kapittel 3 om nærmere forklaring, og at det vil vurdere om forklaringen kan formuleres enda tydeligere i Riksrevisjonen finner det uheldig at framstillingen i statsregnskapets tabell 1.2 ikke er ytterligere Faktaboks 1 Inntekter, utgifter og overskudd i statsregnskapet og Statens pensjonsfond Rekneskap 2011 ifølge Meld. St. 3 Rekneskap 2011 inkl. SPF vinst/tap 1. Statsbudsjettet Oljekorrigert overskot i statsbudsjettet (A.2-B.2) Overført frå Statens pensjonsfond utland = Overskot i statsbudsjettet før lånetransaksjonar Statens pensjonsfond Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda i Statsbudsjettet (A B.1) vert overført til Statens pensjonsfond utland Overført frå Statens pensjonsfond utland til - statsbudsjettet Renteinntekter og utbyte i fondet Realisert/urealisert vinst/tap frå SPF = Overskot i Statens pensjonsfond Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond Samla overskot Kilde: Meld. St. 3 ( ) Statsrekneskapen Dokument 1 ( ) Finansdepartementet 75

4 klargjort ved utarbeidelsen av stortingsmeldingen om statsregnskapet for Det framgår ikke av tabellen eller opplysninger i fotnote 1 og 2 til tabell 1.2 at gevinst og tap fra SPF på 148 mrd. kroner er utelatt. Presentasjonen av statens samlede overskudd inklusive SPF for 2011 i tabell 1.2 gir inntrykk av at det samlede overskuddet er 40 prosent høyere enn det reelle. Når Finansdepartementet velger å fortsette med en praksis fra 1960-årene tar det ikke hensyn til den utviklingen som har funnet sted med hensyn til oljeinntektene, SPFs størrelse og vesentlighet og dens resultateffekt på statsregnskapet. Etter Riksrevisjonens vurdering bør overskuddet inkluderes i statsregnskapets tabell 1.2 slik at det gjenspeiler dagens virkelige situasjon med korrekt resultat. En slik praksis vil også samsvare med den praksis som legges til grunn ved budsjettering av handlingsregelens fire prosent forventet realavkastning. 1 Tilsvarende bør gevinst og tap også inkluderes i budsjetteringen slik at budsjettet gir et riktigere bilde sett i lys av realistisk budsjettering. Nasjonalregnskapets definisjon bør i denne sammenheng ikke være styrende for presentasjonen av SPFs overskudd i statsregnskapet. Dette anses som viktig av hensyn til både brukervennlighet, korrekt rapportering, åpenhet, transparens og fullstendighet i statsregnskapet og statsbudsjettet. Det konstateres at det er uenighet mellom Riksrevisjonen og Finansdepartementet om presentasjonen av overskuddet i Statens pensjonsfond i statsregnskapets tabell Rapportering av Statens pensjonsfond utlands realavkastning i norske kroner Riksrevisjonen rapporterte i Dokument 1 ( ) at Finansdepartementet ikke rapporterte faktisk oppnådd realavkastning i norske kroner. Handlingsregelens forventede realavkastning på fire prosent beregnes og budsjetteres med basis i SPUs verdi i norske kroner hvert år. Etter Finansdepartementets vurdering er det mest relevant å vurdere utviklingen i fondets kjøpekraft ved å se på avkastningen målt i utenlandsk valuta. I Meld. St. 17 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 har Finansdepartementet rapportert faktisk oppnådd realavkastning 1) All gevinst og tap inkluderes i SPUs inngående balanse, som utgjorde 3081 mrd. kroner ved inngangen til 2011, og fire prosent av dette er oppgitt til 123 mrd. kroner, jf. Nasjonalbudsjettets tabell 3.7 side 54. og sammenlignet med forventet realavkastning på 4 prosent. Det framgår av meldingen at den årlige realavkastningen av investeringene i SPU siden 1997 i gjennomsnitt har vært 2,7 prosent. Dette er lavere enn departementets anslag om en langsiktig realavkastning på 4 prosent. Riksrevisjonen viser til at rapporteringen derved er utvidet, og antar at beregningen av og informasjonen om realisert realavkastning i norske kroner i tillegg til internasjonal valuta, vil bidra til en mer fullstendig rapportering. Finansdepartementet har rapportert oppnådd realavkastning i norske kroner i Meld. St. 17 ( ) vedlegg Overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland og posteringene i statsregnskapet Riksrevisjonen undersøkte i prosessen med overføringer av midler til og fra SPU, og tilhørende posteringer i statsregnskapet. Overføringene framstår for revisjonen i det vesentligste å bli utført på en åpen, effektiv og sikker måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen viste imidlertid at det i løpet av perioden fra 2003 til var akkumulert 33 mrd kroner på statens foliokonto i stedet for overført til SPU. Dette skjedde som følge av under vurderinger av det oljekorrigerte overskuddet ved nysalderingen. Riksrevisjonen ba departementet vurdere om statens avkastning på midlene som plasseres i Norges Bank er like god som avkastningen ved plassering av midlene i SPU. Videre ba Riksrevisjonen departementet vurdere nødvendigheten av en endelig avklaring av overføringene fra SPU til statsbudsjettet i nysaldert budsjett. Det vises til kontroll- og konstitusjonskomiteens uttalelse om at det legger til grunn at eventuell overskuddslikviditet forvaltes på en god måte, jf. Innst. 211 S ( ). Finansdepartementet opplyser at økt kontantbeholdning i Norges Banks balanse vil vise seg enten som økte utlån til norske banker eller som økte valutareserver. Begge deler gir avkastning til Norges Bank. Videre opplyser departementet at både SPU og valutareservene forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). Departementet viser til Norges Banks regnskap og 2010-rapporten der det gis informasjon om 2) Riksrevisjonen har tatt for seg denne perioden fordi den uten unntak er utført i henhold til retningslinjene for budsjettpolitikken. 76 Dokument 1 ( ) Finansdepartementet

5 avkastningen på valutareservene. I 2010-rapporten står det blant annet: "Avkastninga på Statens pensjonsfond utland i 2010 var på 9,6 prosent. Avkastninga på Statens petroleumsforsikringsfond var 2,9 prosent, mens avkastninga på investeringsporteføljen i valutareservane var på 8,7 prosent." Som det framgår av departementets opplysninger, hadde SPU bedre avkastning enn valutareservene. 3.5 Finansdepartementets rapportering av netto meravkastning fra ekstern forvaltning av Statens pensjonsfond utland I Meld. St. 15 ( ) opplyste Finansdepartement at den eksterne aksjeforvaltningen til SPU i perioden oppnådde en samlet meravkastning på 22,4 mrd. kroner, og at erfaringene med renteforvaltningen var mer blandet enn på aksjesiden. Finansdepartementet hadde i denne sammenhengen ikke rapportert hvilken samlet netto meravkastning som ekstern forvaltning hadde oppnådd på aksje- og rentesiden i denne perioden. Riksrevisjonens sammenstilling av opplysningene viste at ekstern forvaltning hadde gitt en netto mindreavkastning eller et netto tap på 165 mill. kroner. Riksrevisjonen så det som uheldig at Finansdepartementets rapportering av den eksterne forvaltningens resultat for SPU i perioden ikke ga et fullstendig bilde. Kontroll- og konstitusjonskomiteen forutsatte i Innst. 211 S ( ) at rapporteringen av den eksterne forvaltningens resultater gir et mest mulig dekkende og fullstendig bilde. Riksrevisjonen legger til grunn at Finansdepartementet ved framtidig rapportering gir et mest mulig dekkende og fullstendig bilde. 5 Svar fra Finansdepartementet Saken har vært forelagt Finansdepartementet, og statsråden har i brev av 17. august 2012 svart: "Det vises til Riksrevisjonens brev 25. juni 2012 om Statsregnskapet resultatet av den årlige revisjon og kontroll. Finansdepartementet har følgende merknad til punkt 3 Finansdepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold, 3.1 Kompensasjonsordningen for merverdiavgift. I Dokument nr. 1 for regnskapsåret 2010 påpekte Riksrevisjonen av det var uheldig at gjeldende regelverk og etablerte kontrollordninger ikke syntes tilstrekkelig for å forhindre urettmessige utbetalinger. Finansdepartementet vil vise til at det i Prop. 112 ( ) om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen kapittel 15 side er gitt en nærmere konkretisering av hvilke områder av kompensasjonsregelverket det kan være behov for å presisere og eventuelt endre. I Innst. 370 L ( ) tok Stortingets finanskomite redegjørelsen til orientering." 6 Riksrevisjonen uttaler Riksrevisjonen har avgitt sju revisjonsbrev uten merknad. Riksrevisjonen har ingen vesentlige merknader til Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Riksrevisjonen har innrettet revisjonen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN) i samsvar med Stortingets forutsetninger 3. Riksrevisjonen har i samsvar med dette ikke utført kontroller hos Norges Bank eller Folketrygdfondet. 4 Riksrevisjonens bemerkninger Riksrevisjonen har ved revisjonen av Finansdepartementet og underliggende virksomheter for 2011 ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i statsregnskapet eller ved virksomhetsregnskapene. Det er heller ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved de disposisjonene som ligger til grunn for regnskapene. 3) Jf. Innst. 436 S ( ) og Innst. 211 S ( ). Dokument 1 ( ) Finansdepartementet 77

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Samlet bevilgning. uten merknad.

Samlet bevilgning. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 1 Klima- og miljødepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år

Detaljer

Finansdepartementet. Kontrollen har også omfattet stasrådens forvaltning av Norges Bank. Riksrevisjonen har ikke merknader til denne.

Finansdepartementet. Kontrollen har også omfattet stasrådens forvaltning av Norges Bank. Riksrevisjonen har ikke merknader til denne. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Finansdepartementets (FIN) rapporteringsområde omfatter programområdene

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og 1 Nærings- og s forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet 1 Kultur- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kultur- og kirkedepartementets (KKD) rapporteringsområder

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet 1 Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring.

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring. Vår saksbehandler Elke Matheis 22241051 Vår dato Vår referanse 01.11.2017 2017/01142-5 Deres dato Deres referanse FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov -

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet 1 Forsvarsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 2 046

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Finansdepartementet. forvaltning av svalbardskatt.

Finansdepartementet. forvaltning av svalbardskatt. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Finansdepartementets (FIN) rapporteringsområde omfatter programområdene

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Samferdselsdepartementet har to programområder: Innenlands

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner NR. 1 2016 MARIE NORUM LERBAK, KRISTIAN TAFJORD OG MARIT ØWRE-JOHNSEN Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2016 15/5751 TS 20.01.2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2013 13/236 C TS/GFE 22.01.2013 Overføring av ubrukt bevilgning til 2013 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Barne- og likestillingsdepartementets

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Presentasjon til Norges Banks regionale nettverk Gjøvik, 1. november 2013 Petter Johnsen, investeringsdirektør aksjer 1 Tidslinje for forvaltningen av oljeformuen 1969 Olje

Detaljer

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet 1 Kultur- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kultur- og kirkedepartementets rapporteringsområder

Detaljer

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010 Meld. St. 1 (2009 2010) Melding til Stortinget Nasjonalbudsjettet 2010 Tilråding fra Finansdepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) for husholdninger,

Detaljer

1 Driftsutgifter, nedsettes med

1 Driftsutgifter, nedsettes med Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 fra kr 167 933 til kr 169 433 24 Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter,

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 585 50 419 51 004 50 980

Detaljer

Ny saldering av statsbudsjettet 2013

Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014) Tilhører sak Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Vedtak 339 I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Detaljer

Innst. 353 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 (2011 2012)

Innst. 353 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 (2011 2012) Innst. 353 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 3 (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2011 Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Hovudtrekk i finanspolitikken

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått Rundskriv Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/2005 05/1325 C EAa/MaC 31.3.2005 Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016 SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NORGES BANKS FORVALTNING AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland

Innspill ifm høring om Statens Pensjonsfond Utland Lars Haakon Søraas Rubina Ranas gate 3 0190 Oslo Email: lh@lh.no Tlf: +47 988 68 270 Blogg: larshaakon.blogspot.com Finanskomiteen Att: Hans Olav Syversen Stortinget 0026 Oslo Oslo, 28. april 2009 Innspill

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016

FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 2016 FORVALTNINGEN AV STATENS PENSJONSFOND UTLAND VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN, BODØ 3. MAI 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Rundskriv R Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 899 406 710 407 609 407 011

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Innst. 434 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( )

Innst. 434 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( ) Innst. 434 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 3 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2010 Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Hovudtrekk i finanspolitikken

Detaljer

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011

Oljens betydning for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 2011 Oljens betydning for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Handelshøyskole 5. april 211 Hovedtemaer Oljerikdommen velsignelse eller forbannelse? Oljefond og handlingsregel Forvaltningen av

Detaljer

1 Finansdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Samlet bevilgning. neste år Utgifter 706 38 551 39 257 38 307 1 046.

1 Finansdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Samlet bevilgning. neste år Utgifter 706 38 551 39 257 38 307 1 046. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Innst. 367 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( )

Innst. 367 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 3 ( ) Innst. 367 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 3 (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2009 Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Hovedtrekk i finanspolitikken

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 03/3419 ErH/sin 15.4.2004 Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Samlet bevilgning. uten merknad.

Samlet bevilgning. uten merknad. Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer