Miljøverndepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøverndepartementet"

Transkript

1 Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter Inntekter Utgiftsbevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Inntektsbevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Nybygg, anlegg mv. Overføringer til andre Utlån, statsgjeld mv. Salg av varer og tjenester Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. Overføringer fra andre Tilbakebetalinger mv. Miljøverndepartementets ansvarsområde: Riksrevisjonen har avgitt syv avsluttende revisjonsbrev uten merknad, og to avsluttende revisjonsbrev med merknad til 6 virksomheter Direktoratet for naturforvaltning 3 fond Norsk kulturminnefond 1 selskap** * Tabellen inneholder budsjett- og regnskapstall for departementets egen kapittelnummerserie og eventuelt andre kapitler som hører inn under departementets ansvarsområde. Sirkeldiagrammets inndeling er i henhold til bevilgningsreglementet 4, jf. rundskriv R-101 Statens kontoplan. ** Resultatet av Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper framkommer av Dokument 3:2 ( ). Dokument 1 ( ) Miljøverndepartementet 171

2 1.2 Budsjett regnskap Realistisk budsjettering Riksrevisjonens gjennomgang av statsregnskapet og departementets forklaringer viser at det er vesentlige mindre- og merinntekter på kapittel 4427 post 01 og post 09. Kapittel 4427 Post 01 Ymse inntekter Kontrollen viser at bevilgningen på kapittel 4427 post 01 for 2011 var kroner, mens statsregnskapet viser at inntektene kun var kroner. Departementet opplyste i forklaringene til statsregnskapet for 2010 at bevilgningen på posten ble redusert med 2,2 mill. kroner, og at regnskapet for 2010 ga grunnlag for å vurdere en ytterligere reduksjon i kommende budsjetterminer. Revisjonen viser imidlertid at bevilgningen økte i 2011, mens inntektene er ytterligere redusert i forhold til 2010 regnskapet. Kapittel 4427 Post 09 Internasjonale oppdrag Revisjonen av statsregnskapet for 2011 viser at det er vesentlige merinntekter på kapittel 4427 post 09 i forhold til bevilgningen. Merinntektene utgjør ca. 74 prosent mer enn bevilgningen. Kontroll av statsregnskapet for 2009 og 2010 viser at det også da var vesentlige merinntekter, henholdsvis 173 prosent og 104 prosent mer enn bevilgningen. Miljøverndepartementet uttaler at det i arbeidet med statsbudsjettet for 2013 vil vurdere bevilgningsnivået nærmere i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. Andre merutgifter eller mindreutgifter under noen kapitler og poster er enten av mindre betydning, eller det er avgitt tilfredsstillende forklaringer til statsregnskapet. 1.3 Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Riksrevisjonen har ingen vesentlige merknader til departementets styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget. 2 Regnskaper der Riksrevisjon en har vesentlige merknader 2.1 Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning (DN) har for 2011 fått revisjonsbrev med merknad knyttet til følgende forhold: Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Riksrevisjonen har kontrollert forvaltningen av kapittel 1427 post 73 Tilskudd til forebyggende og konfl iktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. Bevilgningen er på 68,1 mill. kroner for Målet med tilskuddsordningen er å forebygge rovviltskader i husdyrhold og tamreindrift. Kriteriet for måloppnåelse er mindre tap og konflikter i forhold til forekomsten av rovvilt. Tilskuddsmidlene forvaltes av DN, via åtte regionale rovviltnemnder og fylkesmennene. Fylkesmennene har ansvar for tildeling av midler og oppfølging av den enkelte tilskuddsmottager. Departementet har utgitt et eget regelverk for tilskuddsordningen, regelverk for tilskudd til forebyggende og konfl iktdempende tiltak i forhold til rovviltskader av 2004, (i det videre kalt regelverket). Revisjonen av tilskuddsordningen har avdekket enkelte forhold som gjør det vanskelig å vurdere tilskuddsordningens effekt og måloppnåelse: Det er mangelfulle rapporteringer fra fylkesmennene til DN. DN har mangelfull oppfølging av fylkesmennene. Revisjonen viser videre at det i 2011 ble tildelt i overkant av 8 mill. kroner i tilskudd til tekniske tiltak, i hovedsak radiobjeller til bruk på sau, og i underkant av 6,5 mill. kroner i tilskudd til utvidet/ekstraordinært tilsyn av sau. Revisjonens kontroll viser at utbetalingene ikke synes å være i samsvar med regelverkets 3.1. Der går det fram at det er en forutsetning for å gi tilskudd til husdyr- og tamreineiere, at tiltakene med stor sannsynlighet kan forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt. Mangelfull evaluering av tilskuddsordningen, jf. reglement for økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003 med endringer senest 8. juni 2010 (økonomireglementet) 16. Departementet opplyser at det er utfordrende å vurdere måloppnåelse for tilskuddsordningen, men at rapporteringen fra fylkesmennene utgjør en viktig del av grunnlaget for å kunne vurdere måloppnåelsen. Videre opplyser departementet at bruk av radiobjeller eller utvidet tilsyn ikke alene har noen særlig direkte tapsreduserende effekt. Departementet ser at regelverket for ordningen kan være noe uklart formulert, og vil gjøre en nærmere vurdering av dette. Departementet mener at det av flere årsaker er nødvendig med en total evaluering av tilskuddsordningen. 172 Dokument 1 ( ) Miljøverndepartementet

3 2.2 Norsk kulturminnefond Norsk kulturminnefond har for 2011 fått revisjonsbrev med merknad knyttet til følgende forhold: Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til private, frivillige organisasjoner og kommuner som eier verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnefondets kapital på 1,4 mrd. kroner er bevilget av Stortinget, og den årlige avkastningen på ca. 59 mill. kroner stilles til disposisjon for fondet gjennom tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet. Riksrevisjon har kontrollert tilskuddsforvaltningen i fondet. Revisjonen viser at av totalt 435 tilsagn bevilget i perioden fra 2003 til og med 2009, er 324 tilsagn fortsatt åpne, og midlene er ikke brukt. Dette er i strid med bevilgningsreglement vedtatt av Stortinget 26. mai og departementets føringer gitt i forutsetninger for tilsagn om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond av 2007, om at tilsagn om tilskudd fra Kulturminnefondet er gyldig i tilsagnsåret og de to påfølgende årene. Miljøverndepartementet opplyser at Kulturminnefondet vil gjennomgå tilsagnsporteføljen i 2012 og rydde opp i alle eldre åpne tilsagn. 3 Miljøverndepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold 3.1 Forvaltningen av tilskuddsmidler I forbindelse med revisjonen av 2010-regnskapet var Riksrevisjonen kritisk til at Miljøverndepartementet budsjetterte tilskudd til kommuner på post og 75 81, samt at departementet og enkelte virksomheter i statsregnskapet hadde bokført tilskuddsmidler på post 21 og utgifter til anskaffelser/drift på tilskuddsposter. Riksrevisjonen var videre kritisk til at departementet i budsjettproposisjonen til Stortinget ikke hadde rapportert om resultater som var oppnådd for de enkelte tilskuddsordningene. Departementet viser til at Dokument 1 ( ) ble lagt fram 22. november 2011 og at det derfor ikke var mulig å ta hensyn til Riksrevisjonens merknader i budsjettforslaget for Departementet har i brev til Stortinget opplyst at det tar sikte på at budsjetteringen skal være endret i forslaget til statsbudsjett for Departementet opplyste også at det tok sikte på å fremme noen forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2012 for å imøtekomme Riksrevisjonens merknader. Saken følges opp i den løpende revisjonen. 4 Riksrevisjonens bemerkninger 4.1 Realistisk budsjettering Revisjonen av statsregnskapet viser at det er vesentlige mindreinntekter på kapittel 4427 post 01 og vesentlige merinntekter på post 09. Riks revisjonen stiller spørsmål om departementets budsjettering av inntektene på kapittel 4427 post 01 og kapittel 4427 post 09 er basert på realistiske anslag over forventede inntekter, jf. bevilgningsreglementet Forvaltning av tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Revisjonen konstaterer at departementet ikke har gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen vedrørende forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. Revisjonen viser at rapporteringen som innhentes av DN er mangelfulle og at det tildeles midler til tiltak som vurderes ikke å ha en direkte tapsreduserende effekt. Riksrevisjonen stiller spørsmål om når departementet planlegger å gjennomføre en evaluering av tilskuddsordningen. 4.3 Norsk kulturminnefond Riksrevisjonen har merket seg at Norsk kulturminnefonds tilskuddsforvaltning er i strid med bevilgningsreglementet 5. Riksrevisjonen stiller spørsmål om departementets oppfølging av Norsk kulturminnefond har vært tilstrekkelig. 5 Svar fra Miljøverndepartementet Saken har vært forelagt Miljøverndepartementet, og statsråden har i brev av 17. augus t 2012 svart: "Det vises til Riksrevisjonens brev av Miljøverndepartementet har følgende merknader til de saker Riksrevisjonen tar opp i utkastet til Dok 1 ( ). 1. Realistisk budsjettering Miljøverndepartementet har følgende merknader til saken: - Kap post 01 Ymse inntekter Bevilgningen for 2009 var 7,2 mill. kroner. For 2010 ble bevilgningen satt til 3,0 mill kroner. Årsaken til reduksjonen var at refusjonen av utgifter knyttet til forvaltning av Statens fiskefond Dokument 1 ( ) Miljøverndepartementet 173

4 og Viltfondet ble overført til annen post. Etter denne reduksjonen var departementet usikker på det framtidige realistiske bevilgningsnivået på posten. Bevilgningen for 2011 ble derfor videreført på samme nivå som for 2010 siden vi ikke hadde relevante regnskapstall for 2010 å basere oss på da budsjettet for 2011 ble satt opp sommeren Miljøverndepartementet vurderer nå bevilgningsnivået i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2013 i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. - Kap post 09 Internasjonale oppdrag På posten inntektsføres refusjoner for internasjonale oppdrag som Direktoratet fra naturforvaltning utfører både i forbindelse med samarbeid med Russland og med utviklingsland. Oppdragene finansieres av UD/NORAD som ikke gir belastningsfullmakt til våre ytre etater. Bidragene fra UD/NORAD blir derfor inntektsført på direktoratets budsjett. Størrelsen på oppdragene er fra år til år forbundet med stor usikkerhet, men har over lengre tid vist en stabilt stigende tendens. Bevilgningen er også økt flere ganger de siste årene fra 4,8 mill. kroner i 2008 til 6,3 mill. kroner i Regnskapet for 2011 ble imidlertid 11,0 mill. kroner. Bevilgningsøkningen har således ikke holdt følge med de regnskapsførte inntektene. Miljøverndepartementet vurderer nå bevilgningsnivået i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2013 i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. 2. Forvaltning av tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Miljøverndepartementet er enig i at det er enkelte sider ved praktiseringen av ordningen med tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen som bør vurderes. Departementet vil derfor gjennomgå regelverket for denne ordningen for å sikre mest mulig lik praktisering av ordningen. Departementet vil utarbeide en forskrift for saksbehandlingen ved ordningen. I forskriften vil vi bl. a. setter klarere krav til rapportering og oppfølging av fylkemennenes bruk av tilskuddsposten, bl. a. for å legge grunnlaget for at det skal bli enklere å evaluere effekten av de ulike tiltakene. Departementet vil be Direktoratet for naturforvaltning om å ut arbeide utkast til slik forskrift slik at den kan sendes på høring i løpet av kort tid. 3. Norsk kulturminnefond Norsk kulturminnefond ble opprettet som et statlig fond i 2002, jf. St. prp. nr. 63 ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden. Siden 2002 er det til sammen bevilget en fondskapital på 1,4 milliarder kroner. Disse midlene er bevilget under kap post 90 Fondskapital. Bevilgningene er overført til fondskontoer i statens kapitalregnskap, én konto for hvert år som det er bevilget fondsmidler bl.a. pga. ulike rente fra år til år. De årlige avkastningene av denne kapitalen skal nyttes til tilskudd til kulturminnetiltak og administrasjon av fondet. Denne avkastningen bevilges til inntekt på statsbudsjettet under kap post 50 Avkastning av Norsk kulturminnefond. Avkastningen overføres til fondet ved en utgiftsbevilgning under kap post 50 Tildisposisjon til kulturminnetiltak. Disse overføringene føres på egen konto adskilt fra fondskontoene som generer avkastningen. Riksrevisjonen viser til at av i alt 435 tilsagn bevilget i perioden fra og med 2003 til og med 2009, er 324 tilsagn fortsatt åpne, og midlene ikke brukt. Etter Riksrevisjonens syn er dette i strid med bestemmelsene i bevilgningsreglementet 5 om overføring av ubrukte bevilgninger. Miljøverndepartementet har fått forståelsen av at Finansdepartementet tolker bevilgningsreglementet slik at dette forholdet ikke faller inn under den nevnte bestemmelsen i bevilgningsreglementet. Etter hva Miljøverndepartementet har forstått, setter denne bestemmelsen grense for hvor mye av ubrukte bevilgninger på statsbudsjettet som kan overføres, og for hvor mange budsjetterminer dette kan skje. Statsbudsjettets tilskudd til fondskapitalen blir tilstillet fondet samme år som det blir bevilget. Bevilgningsreglementet regulerer ikke hvor lenge disse midlene kan ligge i fondet. Miljøverndepartementet mener derfor at den praksis som Miljøverndepartementet og Norsk kulturminnefond har fulgt, ikke er i strid med bevilgningsreglementet. I "Forutsetninger for tilsagn om tilskudd fra Norsk kulturminnefond" fastsatt av Miljøverndepartementet og oversendt Kulturminnefondet som vedlegg til tildelingsbrevet for 2004, ble det uttrykt: "Tilsagn om tilskudd fra Kulturminnefondet har normalt en varighet på 3 år dersom ikke annet er opplyst spesielt i tilsagnsbrevet. Dette innebærer 174 Dokument 1 ( ) Miljøverndepartementet

5 at dersom prosjektet ikke er påbegynt innen 3 år fra dato på tilskuddsbrevet, vil tilsagnet bortfalle." Disse forutsetningene ble revidert i tildelingsbrevet for 2007, jf. departementets tildelingsbrev av Det uttrykkes i brevet: "Vi viser også til "Forutsetninger for tilsagn om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond", som legger rammene for den praktiske tilskuddsforvaltningen. Det er behov for en presisering av punkt 3. Tilsagnets varighet. Nåværende tekst erstattes med følgende: Tilsagn om tilskudd fra Kulturminnefondet er gyldig tilsagnsåret og de to påfølgende årene." Disse bestemmelsene ble fastsatt særlig for å sikre at fondets styre og administrasjon har oversikt over de tilsagn om tilskudd som er gitt. Departementet har blitt klar over at fondet har mange gamle utestående tilsagn og har tatt dette opp med fondets styre ved flere anledninger i styringssammenheng. I Miljøverndepartementets brev av til Riksrevisjonen uttrykte departementet at "Tilsagnsproblematikken ble tatt opp med fondet på halvårsmøte 12. april Fondet informerte om at de vil gjennomgå tilsagnsporteføljen i 2012, og rydde opp i alle eldre åpne tilsagn. Departementet vil følge opp dette arbeidet tett. Departementet har i den sammenheng utarbeidet et forslag til brev som fondet kan sende til tilsagnsmottakere med eldre åpne tilsagn. I tillegg vil oppfølging av fondets tilskuddsportefølje tas opp som et fast tema på fremtidige etatsstyringsmøter." Utestående tilsagn ble sist diskutert med fondet på kontaktmøte Departementet fikk da informasjon om at alle 291 sakene er kartlagt, og at alle vil bli tilskrevet i samsvar med det brevet departementet har tatt initiativet til." 6 Riksrevisjonen uttaler Riksrevisjonen har avgitt syv avsluttende revisjonsbrev uten merknad, og to revisjonsbrev med merknad til Direktoratet for naturforvaltning og Norsk kulturminnefond. 6.1 Budsjett regnskap Realistisk budsjettering Revisjonen har avdekket vesentlige avvik mellom bevilgningene på kapittel 4427 post 01 Ymse inntekter og kapittel 4427 post 09 Internasjonale oppdrag, og regnskapsførte inntekter for Riksrevisjonen er kritisk til at departementets budsjetteringspraksis ikke samsvarer med inntektsutviklingen på nevnte poster, og viser til bevilgningsreglementets 4 om realistisk budsjettering. Riksrevisjonen har merket seg at departementet vil vurdere bevilgningsnivået i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2013 i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. 6.2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Direktoratet for naturforvaltning Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at departementet ikke har gjennomført en evaluering av ordningen for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. Revisjonen har vist at rapporteringen om tilskuddsordningen, som innhentes av Direktoratet for naturforvaltning, er mangelfull, og at det tildeles midler til tiltak som vurderes å ikke ha en direkte tapsreduserende effekt. Riksrevisjonen har merket seg at departementet er enig i at det er enkelte sider ved tilskuddsordningen som bør vurderes, og at departementet vil gjennomgå regelverket for å sikre mest mulig lik praktisering av tilskuddstildelingen. Riksrevisjonen konstaterer at departementet vil utarbeide en forskrift som vil sette klarere krav til rapportering og oppfølging av fylkesmennenes bruk av tilskuddsposten Norsk kulturminnefond Riksrevisjonen er kritisk til at Miljøverndepartementet ikke har fulgt opp fastsatte forutsetninger for Kulturminnefondets 1 tilskuddsforvaltning på en tilstrekkelig måte. Det innebærer blant annet at tilsagn om tilskudd kun skal være gyldig i tilsagnsåret og de to påfølgende år. Riksrevisjonen har avdekket at 324 av 435 tilsagn som er bevilget av Kulturminnefondet i perioden 2003 til og med 2009, fortsatt ikke var benyttet i Riksrevisjonen ser alvorlig på at vesentlige tilskuddsmidler er bundet opp i tilsagn som ikke er fulgt godt nok opp av Kulturminnefondet, og vil peke på at dette kan ha bidratt til at prosjekter for 1) Begrunnelsen for opprettelsen av Kulturminnefondet var at det var behov for å styrke arbeidet med å sikre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, jf. St.prp. nr. 63 ( ). Dokument 1 ( ) Miljøverndepartementet 175

6 sikring av verneverdige kulturminner eller kulturmiljøer ikke har blitt gjennomført som forutsatt. Riksrevisjonen har merket seg at Kulturminnefondet har informert Miljøverndepartementet om at det vil gjennomgå tilsagnsporteføljen i 2012 og rydde opp i alle eldre, åpne tilsagn. Riksrevisjonen forutsetter at departementet følger opp dette arbeidet gjennom styringsdialogen. 6.3 Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Følgende sak vil bli fulgt opp i den løpende revisjonen: forvaltning av tilskuddsmidler 6.4 Forvaltningsrevisjon Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det for tiden gjennomføres en forvaltningsrevisjon om Direktoratet for naturforvaltnings tilskuddsordninger for naturmangfold og friluftsliv. 176 Dokument 1 ( ) Miljøverndepartementet

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 1 Klima- og miljødepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og 1 Nærings- og s forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet 1 Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet 1 Forsvarsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 2 046

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Samferdselsdepartementet har to programområder: Innenlands

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

TILDELINGSBREV 2009 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2009 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2009 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1. INNLEDNING Det vises til St. prp. nr. 1 (2008-2009), Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Tildelingsbrevet for 2009 tar for seg de oppgaver departementet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND TILDELINGSBREV 2016 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND I 2016... 3 3. RESULTATKRAV TIL SVALBARDS MILJØVERNFOND FORDELT PÅ

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Stortinget 0026 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 12/1052 12.04.2012 Arbeidsdepartementets tilskuddforvaltning Jeg viser til brev av 13.3.2012 fra kontroll-

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1. INNLEDNING Det vises til Prop. 1 S (2010-2011). Tildelingsbrevet for 2011 tar for seg de oppgaver Miljøverndepartementet spesielt ønsker å framheve, nye

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

TILDELINGSBREV 2012 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2012 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2012 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 1. INNLEDNING Det vises til Prop. 1 S (2011-2012), Stortingets innstilling og vedtak. Den nye virkemiddel- og resultatområdestrukturen i budsjettet for 2012

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2016 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Samlet bevilgning. uten merknad.

Samlet bevilgning. uten merknad. Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under statsbudsjettets kap. 225 post 68. Fastsatt av Utdannings- og

Detaljer

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige

Detaljer

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2015 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226 post 60 Tilskudd til kommuner og *Ikeskommtmer

Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226 post 60 Tilskudd til kommuner og *Ikeskommtmer DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref 2011/1392 Vår ref 201101683-/YAH Dato 24.04.2012 Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

TILDELINGSBREV 2017 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND TILDELINGSBREV 2017 FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

TILDELINGSBREV 2014 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2014 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2014 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 3 3. PRIORITERINGER... 4 4. BUDSJETT OG FULLMAKTER... 6 4.1 TILDELING

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2016 15/5751 TS 20.01.2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet 1 Utenriksdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 1 175

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet 1 Kultur- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kultur- og kirkedepartementets (KKD) rapporteringsområder

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2013 13/236 C TS/GFE 22.01.2013 Overføring av ubrukt bevilgning til 2013 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-2/2002 Deres ref Vår ref Dato 02/411 C TS 29.01.2002 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 585 50 419 51 004 50 980

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

R-1/ /4236 TS/ISa

R-1/ /4236 TS/ISa Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2005 04/4236 TS/ISa 27.01.2005 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2005 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger. Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2004 04/212 TS/sin 26.1.2004 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2004 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 969 192 194 193 163 192 102

Detaljer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET kap. 225 post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

AVTALE OM DELEGASJON

AVTALE OM DELEGASJON DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT AVTALE OM DELEGASJON Avtalen knytter seg til "Program for samarbeid om høyere utdanning i Eurasia", RER- 10/0012, som Senter for internasjonalisering av høgre utdanning,

Detaljer

Årsregnskap Infrastrukturfondet

Årsregnskap Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 Infrastrukturfondet Årsregnskap 2014 for Infrastrukturfondet Samferdselsdepartementet 1.0 Generell informasjon om infrastrukturfondet med ledelseskommentar Infrastrukturfondet ble opprettet

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET. Årsregnskap Infrastmkturfondet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2016 Infrastmkturfondet Årsregnskap 2016 for Infrastrukturfondet 1. Generell informasjon Infrastrukturfondet ble opprettet i 2013. Formålet med fondet er varig og forutsigbar

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer