Kommunal- og regionaldepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal- og regionaldepartementet"

Transkript

1 Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige år Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgiftsbevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Inntektsbevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Nybygg, anlegg mv. Overføringer til andre Utlån, statsgjeld mv. Salg av varer og tjenester Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. Overføringer fra andre Tilbakebetalinger mv. Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde: 4 virksomheter 1 selskap** Riksrevisjonen har avgitt fire avsluttende revisjonsbrev uten merknad. * Tabellen inneholder budsjett- og regnskapstall for departementets egen kapittelnummerserie og eventuelt andre kapitler som hører inn under departementets ansvarsområde. Sirkeldiagrammets inndeling er i henhold til bevilgningsreglementet 4, jf. rundskriv R-101 Statens kontoplan. ** Resultatet av Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper framkommer av Dokument 3:2 ( ). Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 179

2 1.2 Budsjett regnskap Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen kapitler og poster, men enten er disse av mindre betydning, eller det er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene til statsregnskapet. 1.3 Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen har i 2009 gjennomført revisjon av informasjonssikkerhet i Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken. Revisjonen viser at det kan reises tvil om hvorvidt departementet har utøvd styringsdialogen vedrørende ikt-sikkerhet overfor Husbanken på en tilfredsstillende måte. Dette skyldes at Husbanken ikke har klassifisert informasjonsaktiva og informasjonssystemer, og at årlig utarbeidede risikoanalyser er utledet fra konkrete hendelser og systemendringer for hele Husbankens virksomhet. Risikoanalyser blir ikke utført planmessig. har en krisehåndteringsplan for beskyttelse av ikt-infrastruktur, som framstår som generell og i liten grad angir planmessig kontinuitet på ikt-området. ikke har definert hva som ligger i begrepet "vesentlige sikkerhetshendelser" og at hvert enkelt kontor i Husbanken vurderer om en inntruffet hendelse er så vesentlig at den er rapporteringspliktig. ikke har ivaretatt kravet om informasjonssikkerhet godt nok i avtaler med eksterne partnere, og avtalene nevner heller ikke at det kan foretas revisjon av tredjepart eller outsourcingsaktør. Departementet svarer at det ikke har pålagt Husbanken særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer fordi departementet, ut fra sin forståelse av St. meld. nr. 17 ( ) Samfunnssikkerhet, anser at denne ikke forvalter samfunnskritisk ikt-infrastruktur. Departementet er likevel opptatt av at underliggende virksomheter drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet. Når det gjelder risikoanalyser svarer departe mentet at det i tildelingsbrev er stilt krav til Husbanken om utarbeidelse av en årlig risikoanalyse, og at departementet vil vurdere om det skal stilles særskilte krav om risikoanalyser på ikt-området. Departementet peker på at det vil være nærliggende å vurdere en tydeliggjøring av føringer til Husbanken i sammenheng med etablering og implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i departementsfelleskapet. Dette vil bidra til en mer helhetlig ikt-sikkerhetsstyring i departementet og virksomhetene. Departementet har ikke sett det som hensiktsmessig å definere hva som anses som et vesentlig avvik da dette kan variere mye fra sak til sak. Departementet vil som et ledd i ISMS-arbeidet, vurdere om det skal stilles eksplisitte krav om rapportering av vesentlige ikt-sikkerhetshendelser fra underliggende virksomheter. Departementet legger i utgangspunktet til grunn at statens standardavtaler er et godt grunnlag for avtaleinngåelse, men at kravene i avtalen må tilpasses anskaffelsens karakter og etatens krav til sikkerhet, og at disse forholdene vil bli tatt opp med virksomhetene Vedlikeholdstilskudd Riksrevisjonen har gjennomført revisjon av vedlikeholdstilskuddet i tiltakspakken. 1 Målet med tiltakspakken er å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi. Tiltakspakken, som vedlikeholdstilskuddet er en del av, skal stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren. I proposisjonen står det at tilskuddet i utgangspunktet skal fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter i kommunens eller fylkeskommunens egen regi, eller ved kjøp av tjenester. Det framgår videre at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i kommunene, og at det foreligger mange prosjekter som har stor sysselsettingseffekt og som kan iverksettes raskt. Tilskuddet vil, ifølge departementet, relativt raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren og bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har rapportert til departementet om at det er mange konkrete prosjekter som kan iverksettes i løpet av relativt kort tid. Revisjonen har omfattet kontroll av om kommunene har brukt vedlikeholdstilskuddet i samsvar med forutsetningene og departementets styring og kontroll med de tildelte midlene. Revisjonen viser at forutsetningen som ble lagt til grunn om rask igangsetting av prosjekter finansiert av vedlikeholdstilskuddet, har vært noe sviktende 1) St.prp. nr. 37 ( ). 180 Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet

3 forholdsvis store midler er disponert til prosjekter som utføres av kommunenes egne etater. Disse midlene når ikke bygg- og anleggssektoren og bidrar i liten grad til å dempe arbeidsløshet i privat sektor fylkesmennene har hatt utfordringer med å besvare henvendelser fra kommunene Departementet svarer at framdriften i prosjektene vurderes til å være i tråd med hva som kan forventes, og at sluttrapporteringen fra kommunene har bekreftet inntrykket av at tilskuddene i det alt vesentligste er disponert i tråd med de kriteriene som Stortinget fastsatte. Det følger av formålet og kriteriene at vedlikeholdstilskuddet skal generere aktivitet utover det som følger av det opprinnelige budsjettet i kommunene. I forlengelsen av dette har departementets forståelse vært at verken aktiviteten eller utgiften kan ligge inne i det opprinnelige budsjettet dersom vedlikeholdstilskuddet skal benyttes. Departementet svarer videre at tilskuddet skulle gå til å dekke utgifter og tiltak som ikke lå inne i kommunens opprinnelige budsjett. Så lenge dette kravet er oppfylt, skiller kriteriene, etter departementets syn, ikke mellom arbeid utført i kommunal regi og arbeid utført i privat regi, da dette har samme sysselsettingseffekt mot samme målgruppe. Det er departementets inntrykk at kommunene har oppfattet kriteriene for vedlikeholdstilskuddet som klare, og at fylkesmennene opplever at det har vært lite spørsmål til tilskuddskriteriene. Vedlikeholdstilskuddet har vært tema i departementets løpende veiledning med fylkesmennenes økonomirådgivere. Departementet har fortløpende besvart alle mottatte henvendelser det har mottatt. 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Riksrevisjonen har ikke avgitt avsluttende revisjonsbrev med merknad. 3 Kommunal- og regionaldepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold 3.1 Tilskudd til fylkeskommuner til regional utvikling Riksrevisjonen påpekte i 2008 at departementet hadde liten kunnskap om resultatene av prosjektene som ble finansiert av tilskuddene på 1,3 mrd. kroner til fylkeskommunene til regional utvikling. Riksrevisjonen påpekte videre at informasjonen til departementet om fordelingen av tilskuddsmidlene til målgruppene kvinner, unge og innvandrere var mangelfull. Kontroll- og konstitusjonskomiteen registrerte at revisjonen viste at departe mentet hadde lite kunnskap om resultatene av prosjektene og at mål- og resultatstyringssystemene hadde et betydelig forbedringspotensial. 2 Komiteen merket seg at departementet hadde tatt tak i forholdene og forutsatte at Riksrevisjonen holdt seg orientert om framdriften. Departementet uttaler at det i dialog med fylkeskommunene, har iverksatt flere tiltak. Tiltakene omfatter klarere krav til resultatrapportering vurdering etter felles resultat- og effektindikatorer styrking av datakvaliteten utdyping av prioriteringen av målgruppene for tilskuddene felles tematiske evalueringer for å følge opp langsiktige effekter opplæringskonferanser i mål- og resultatstyring for fylkeskommunene 3.2 Husbanken Grunnlån Riksrevisjonen påpekte i 2008 at Husbanken kunne dokumentere få forsøk på å tilføre boligkvaliteter i de kontrollerte utbyggerprosjektene, til tross for at grunnlånet skal være et av de viktigste virkemidlene for å heve nivået på boligkvalitetene. Riksrevisjonen påpekte videre at Husbanken hadde nedprioritert sin kontrollvirksomhet for å undersøke om de fastsatte boligkvalitetene var blitt tilført prosjektene, og at Husbankens system for rapportering av prosjektenes boligkvaliteter ikke var tilfredsstillende. Kontroll- og konstitusjonskomiteen bemerket at den forventet at departementet sørger for at det etableres rutiner som sikrer at grunnlånene benyttes i tråd med forutsetningene og at rutinene for kontroll med Husbankens disposisjoner er tilfredsstillende. 3 Departementet uttaler at Husbanken i 2009 har innført skjerpede målkrav om gjennomføring av stikkprøvekontroll og etablert nye rutiner for 2) Innstilling 104 S ( ). 3) Innstilling 104 S ( ). Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 181

4 oppfølging og kontroll for å sikre tilstrekkelig oversikt med grunnlånsfinansierte byggeprosjekter Arbeidstidsordning Riksrevisjonen påpekte i 2008 at Husbanken i perioden hadde hatt en særavtale om redusert arbeidstid uten hjemmel i hovedtariffavtalen i staten. I 2009 har Husbanken innført en ordning som innebærer at de ansatte selv, i samråd med nærmeste leder, holder oversikt og kontroll over tidsbruken. Videre innebærer o rdningen at overtidsarbeid kan pålegges og fritid/fleksitid tas ut etter avtale med leder. Ordningen har ikke hjemmel i særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten som krever at arbeidstakere med fleksibel arbeidstid, skal være underlagt kontroll med arbeidstiden. Arbeidstidsordningen bryter også med hovedtariffavtalens bestemmelse om at overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart. Kontroll- og konstitusjonskomiteen merket seg at Husbanken har praktisert en arbeidstidsavtale i strid med hovedtariffavtalen i staten og at avtalen nå er avløst av en avtale med manuell egenkontroll. 4 Komiteen forutsatte at departementet omgående sørger for at Husbanken innfører et system som omfatter alle ansatte i tråd med regelverket. Departementet uttaler at det ble bestemt at særavtalen opphører fra og med 1. januar 2009 og Husbanken går tilbake til arbeidstiden som følger av hovedtariffavtalen i staten Konsulentkjøp Riksrevisjonen påpekte i 2008 at Husbanken hadde foretatt en rekke konsulentkjøp innen lederutvikling, teamutvikling, policyutvikling og strategiutvikling som ikke tilfredsstilte kravene i anskaffelsesregelverket ved at konkurransehensynet ikke var ivaretatt. Videre ble det påpekt at konsulentkjøpene ofte var dårlig dokumentert ved at skriftlig avtale ikke forelå og at leveransene ikke var spesifiserte. Riksrevisjonen påpekte også at Husbanken hadde foretatt forskuddsbetalinger på ca. 3 mill. kroner til Accenture i strid med rammeavtalen fra mai til november 2008 til tross for at departementet i svar til Dokument nr. 1 for 2007 hadde opplyst at Husbanken heretter bare skulle foreta etterskuddsvise betalinger. 4) Innstilling 104 S ( ). Kontroll- og konstitusjonskomiteen viste til at Riksrevisjonen også for 2008 påpekte flere brudd på anskaffelsesreglementet ved kjøp av konsulenttjenester. 5 Dette på tross av at tilsvarende forhold ble kommentert i merknadene for Komiteen fant det kritikkverdig at Husbanken ikke sørger for å følge de pålegg Stortinget har gitt, og forutsatte at Kommunal- og regionaldepartementet gir saken høy prioritet. Departementet uttaler at overholdelse av regelverket og tiltak for å ivareta Riksrevisjonens merknader i regnskapet for 2007 og 2008 har vært tema både i tildelingsbrevene for 2009 og 2010, samt på flere styringsmøter. Husbanken har siden merknadene til regnskapet for 2007 forelå, gjort flere forbedringstiltak knyttet til offentlige innkjøp, blant annet gjennom videreutvikling av rutinebeskrivelser og maler. Departementet uttaler videre at organiseringen rundt innkjøpsfunksjonen i Husbanken er blitt forbedret og at det er ansatt en fagdirektør som skal bistå kontorene i arbeidet med anskaffelser. I tildelingsbrevet til Husbanken for 2010 viser departementet til at regelverket om offentlige innkjøp skal prioriteres i Husbanken. 4 Riksrevisjonens bemerkninger 4.1 Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen bemerker at det er svakheter i styringsdialogen mellom departementet og underliggende virksomheter når det gjelder iktsikkerhet. Riksrevisjonen vil blant annet peke på at departementet ikke har pålagt underliggende virksomheter særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer selv om departementet er opptatt av at disse drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved at departementet ikke har sett det hensiktsmessig å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. 4.2 Vedlikeholdstilskudd Riksrevisjonen konstaterer at departementets vurdering er at kriteriene for tildeling av vedlikeholdstilskuddet ikke skiller mellom arbeid utført i kommunal regi og arbeid utført i privat regi, da dette har samme sysselsettingseffekt mot samme målgruppe. 5) Innstilling 104 S ( ). 182 Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet

5 Etter Riksrevisjonens vurdering kunne kjøp av vedlikeholds- og rehabiliteringstjenester fra entreprenører i bygg- og anleggssektoren ha medført bedre måloppnåelse for bruken av vedlikeholdstilskuddet. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om vedlikeholdstilskuddet stimulerte sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren på en effektiv måte ved at det ble foretatt nyansettelser i kommunene, framfor at oppdragene ble lagt ut på anbud. 5 Svar fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken har vært forelagt Kommunal- og regionaldepartementet, og statsråden har i brev av 20. august 2010 svart: "Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen bemerker at det er svakheter i styringsdialogen mellom departementet og underliggende virksomheter når det gjelder ikt-sikkerhet. Departementet har blant annet ikke pålagt underliggende virksomheter særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer selv om departementet er opptatt av at disse drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet. Videre stiller Riksrevisjonen spørsmål ved at departementet ikke har sett det hensiktsmessig å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. Som bemerket har departementet ikke særskilt pålagt underliggende virksomheter å identifisere og klassifisere sine informasjonsaktiva. Dette er gjort på bakgrunn av informasjonens egenart, og sektorens begrensede operative rolle i samfunnsberedskapen. Departementet har gjennom styringsdialogen med underliggende virksomheter lagt vekt på behovet for driftssikkerhet, og vært tilfreds med de risikoreduserende tiltak og beredskapsplaner som er utarbeidet. Departementet er i gang med å implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), i samarbeid med øvrige departementer som IKT-messig driftes av Departementenes Servicesenter. Styringssystemet tar utgangspunkt i ISO-standardene og I dette arbeidet er det utarbeidet felles retningslinjer og maler for å gjennomføre en standardisert identifikasjon, klassifisering og risikovurdering av informasjonsaktiva. Innenfor dette omfattes også å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. Departementet vil formidle dette materialet til underliggende virksomheter og arbeide for at sektoren arbeider enhetlig og standardisert med informasjonssikkerhet. Dette vil bli omtalt i kommende tildelingsbrev og skal følges opp gjennom ordinær styringsdialog. Departementet vil vurdere om det skal settes krav til særskilt rapportering fra lokale ISMS, for eksempel dersom man etter identifikasjon, klassifisering og risikovurdering av alle informasjonsaktiva finner kritiske områder med vesentlig risiko. Vedlikeholdstilskuddet Riksrevisjonen konstaterer at departementets vurdering er at kriteriene for tildeling av vedlikeholdstilskuddet ikke skiller mellom arbeid utført i kommunal regi og arbeid utført i privat regi, da dette har samme sysselsettingseffekt mot samme målgruppe. Etter Riksrevisjonen vurdering kunne kjøp av vedlikeholds- og rehabiliteringstjeneste fra entreprenører i bygg- og anleggssektoren ha medført bedre måloppnåelse for bruken av vedlikeholdstilskuddet. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om vedlikeholdstilskuddet stimulerte sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren på en effektiv måte ved at det ble foretatt nyansettelser i kommunene, framfor at oppdragene ble lagt ut på anbud. Det følger av formålet og kriteriene at vedlikeholdstilskuddet skulle generere aktivitet utover det som fulgte av det opprinnelige budsjettet til kommunene. Slik departementet vurderer det, skiller ikke kriteriene som Stortinget har fastsatt, mellom vedlikeholdsprosjekter i egen regi, og prosjekter ved kjøp av tjenester. En kan forutsette at de kommunale nyansettelsene i denne sammenhengen i stor grad har henvendt seg til samme arbeidsmarkedet som bygg- og anleggsnæringen, slik at det ble fanget opp noe av arbeidsledigheten der. Videre vil også kommunale kjøp av bygg- og vedlikeholdsrelaterte varer stimulere økonomien i næringen. Selv om departementet har registrert enkelte tilfeller av arbeid utført i kommunal regi, har vi ikke indikasjoner på annet enn at omfanget av dette er relativt lite. Resultater fra Riksrevisjonens egen spørreundersøkelse indikerer det samme, med at 3,3 prosent eller 133 mill. kroner av den totale rammen på 4 mrd. kroner ble oppgitt tildelt til kommunens egne etater." Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 183

6 6 Riksrevisjonen uttaler Riksrevisjonen har avgitt fire avsluttende revisjonsbrev uten merknad. 6.1 Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen konstaterer at det er svakheter i styringsdialogen mellom Kommunal- og regionaldepartementet og underliggende virksomheter når det gjelder ikt-sikkerhet. Riksrevisjonen har merket seg at departementet er opptatt av at underliggende virksomheter drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet, men at det ikke har pålagt disse særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer. Departementet opplyser at dette er gjort på bakgrunn av informasjonens egenart og sektorens begrensede operative rolle i samfunnsberedskapen. Departementet opplyser videre at det er i gang med å implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) med felles retningslinjer og maler for gjennomføring av standardisert identifikasjon, klassifisering og risikovurdering av informasjonsaktiva. kjøp av bygge- og vedlikeholdsrelaterte varer vil stimulere økonomien i denne næringen. 6.3 Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Av tidligere rapporterte forhold er følgende saker avsluttet: Kontroll av tilskudd til fylkeskommuner til regional utvikling Merknader knyttet til grunnlån, arbeidstidsordning og konsulentkjøp i Den norske stats husbank Riksrevisjonen vil peke på at departementet gjennom styringsdialogen ikke har pålagt sine underliggende virksomheter å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer. Videre at departementet ikke har sett det hensiktsmessig å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. Riksrevisjonen forutsetter at departementet følger opp implementeringen av det nye styringssystemet i underliggende virksomhet. 6.2 Vedlikeholdstilskudd Revisjonen viser at 133 mill. kroner av den totale tilskuddsrammen for vedlikehold kan være brukt til vedlikeholdsprosjekter som er gjennomført av kommunenes egne etater. Etter Riks revisjonens oppfatning ville kjøp av vedlikeholds- og rehabiliteringstjenester fra private entrepre nører kunne ha ført til bedre måloppnåelse. Riksrevisjonen har merket seg at departementet vurderer Stortingets kriterier for bruk av vedlikeholdstilskuddet til ikke å skille mellom gjennomføring av prosjekter i egen regi og kjøp av vedlikeholdstjenester fra det private markedet. Departementet opplyser at det forutsetter at de kommunale nyansettelsene i denne sammenhengen i stor grad har henvendt seg til det samme arbeidsmarkedet som bygge- og anleggsnæringen, slik at noe av arbeidsledigheten ble fanget opp. Videre forutsetter departementet at kommunale 184 Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Nærings- og handelsdepartementets program

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Kommunal- og regionaldepartementet 59 Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2003 2004 Nærings- og handelsdepartementet 43 Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 2. september og svar avgitt 26.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Helse- og omsorgsdepartementets rapporteringsområde

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet 1 Utdannings- og forskningsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Utdannings- og forskningsdepartementets

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Sosialdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Sosialdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 55 Sosialdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 2. september og svar avgitt 15. oktober 2003) Til decharge etter omstendighetene 1 Trygdeetatens

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard

Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard 1998 99 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1997 (Utarbeidet av Riksrevisjonen, jf Grunnlovens 75

Detaljer

Dokument nr. 1 (1999 2000)

Dokument nr. 1 (1999 2000) Dokument nr. 1 (1999 2000) Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010 Dokument 3:2 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer