Kommunal- og regionaldepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal- og regionaldepartementet"

Transkript

1 Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige år Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgiftsbevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Inntektsbevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Nybygg, anlegg mv. Overføringer til andre Utlån, statsgjeld mv. Salg av varer og tjenester Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. Overføringer fra andre Tilbakebetalinger mv. Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde: 4 virksomheter 1 selskap** Riksrevisjonen har avgitt fire avsluttende revisjonsbrev uten merknad. * Tabellen inneholder budsjett- og regnskapstall for departementets egen kapittelnummerserie og eventuelt andre kapitler som hører inn under departementets ansvarsområde. Sirkeldiagrammets inndeling er i henhold til bevilgningsreglementet 4, jf. rundskriv R-101 Statens kontoplan. ** Resultatet av Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper framkommer av Dokument 3:2 ( ). Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 179

2 1.2 Budsjett regnskap Det er merutgifter eller mindreinntekter under noen kapitler og poster, men enten er disse av mindre betydning, eller det er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene til statsregnskapet. 1.3 Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen har i 2009 gjennomført revisjon av informasjonssikkerhet i Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken. Revisjonen viser at det kan reises tvil om hvorvidt departementet har utøvd styringsdialogen vedrørende ikt-sikkerhet overfor Husbanken på en tilfredsstillende måte. Dette skyldes at Husbanken ikke har klassifisert informasjonsaktiva og informasjonssystemer, og at årlig utarbeidede risikoanalyser er utledet fra konkrete hendelser og systemendringer for hele Husbankens virksomhet. Risikoanalyser blir ikke utført planmessig. har en krisehåndteringsplan for beskyttelse av ikt-infrastruktur, som framstår som generell og i liten grad angir planmessig kontinuitet på ikt-området. ikke har definert hva som ligger i begrepet "vesentlige sikkerhetshendelser" og at hvert enkelt kontor i Husbanken vurderer om en inntruffet hendelse er så vesentlig at den er rapporteringspliktig. ikke har ivaretatt kravet om informasjonssikkerhet godt nok i avtaler med eksterne partnere, og avtalene nevner heller ikke at det kan foretas revisjon av tredjepart eller outsourcingsaktør. Departementet svarer at det ikke har pålagt Husbanken særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer fordi departementet, ut fra sin forståelse av St. meld. nr. 17 ( ) Samfunnssikkerhet, anser at denne ikke forvalter samfunnskritisk ikt-infrastruktur. Departementet er likevel opptatt av at underliggende virksomheter drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet. Når det gjelder risikoanalyser svarer departe mentet at det i tildelingsbrev er stilt krav til Husbanken om utarbeidelse av en årlig risikoanalyse, og at departementet vil vurdere om det skal stilles særskilte krav om risikoanalyser på ikt-området. Departementet peker på at det vil være nærliggende å vurdere en tydeliggjøring av føringer til Husbanken i sammenheng med etablering og implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) i departementsfelleskapet. Dette vil bidra til en mer helhetlig ikt-sikkerhetsstyring i departementet og virksomhetene. Departementet har ikke sett det som hensiktsmessig å definere hva som anses som et vesentlig avvik da dette kan variere mye fra sak til sak. Departementet vil som et ledd i ISMS-arbeidet, vurdere om det skal stilles eksplisitte krav om rapportering av vesentlige ikt-sikkerhetshendelser fra underliggende virksomheter. Departementet legger i utgangspunktet til grunn at statens standardavtaler er et godt grunnlag for avtaleinngåelse, men at kravene i avtalen må tilpasses anskaffelsens karakter og etatens krav til sikkerhet, og at disse forholdene vil bli tatt opp med virksomhetene Vedlikeholdstilskudd Riksrevisjonen har gjennomført revisjon av vedlikeholdstilskuddet i tiltakspakken. 1 Målet med tiltakspakken er å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi. Tiltakspakken, som vedlikeholdstilskuddet er en del av, skal stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren. I proposisjonen står det at tilskuddet i utgangspunktet skal fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter i kommunens eller fylkeskommunens egen regi, eller ved kjøp av tjenester. Det framgår videre at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i kommunene, og at det foreligger mange prosjekter som har stor sysselsettingseffekt og som kan iverksettes raskt. Tilskuddet vil, ifølge departementet, relativt raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren og bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har rapportert til departementet om at det er mange konkrete prosjekter som kan iverksettes i løpet av relativt kort tid. Revisjonen har omfattet kontroll av om kommunene har brukt vedlikeholdstilskuddet i samsvar med forutsetningene og departementets styring og kontroll med de tildelte midlene. Revisjonen viser at forutsetningen som ble lagt til grunn om rask igangsetting av prosjekter finansiert av vedlikeholdstilskuddet, har vært noe sviktende 1) St.prp. nr. 37 ( ). 180 Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet

3 forholdsvis store midler er disponert til prosjekter som utføres av kommunenes egne etater. Disse midlene når ikke bygg- og anleggssektoren og bidrar i liten grad til å dempe arbeidsløshet i privat sektor fylkesmennene har hatt utfordringer med å besvare henvendelser fra kommunene Departementet svarer at framdriften i prosjektene vurderes til å være i tråd med hva som kan forventes, og at sluttrapporteringen fra kommunene har bekreftet inntrykket av at tilskuddene i det alt vesentligste er disponert i tråd med de kriteriene som Stortinget fastsatte. Det følger av formålet og kriteriene at vedlikeholdstilskuddet skal generere aktivitet utover det som følger av det opprinnelige budsjettet i kommunene. I forlengelsen av dette har departementets forståelse vært at verken aktiviteten eller utgiften kan ligge inne i det opprinnelige budsjettet dersom vedlikeholdstilskuddet skal benyttes. Departementet svarer videre at tilskuddet skulle gå til å dekke utgifter og tiltak som ikke lå inne i kommunens opprinnelige budsjett. Så lenge dette kravet er oppfylt, skiller kriteriene, etter departementets syn, ikke mellom arbeid utført i kommunal regi og arbeid utført i privat regi, da dette har samme sysselsettingseffekt mot samme målgruppe. Det er departementets inntrykk at kommunene har oppfattet kriteriene for vedlikeholdstilskuddet som klare, og at fylkesmennene opplever at det har vært lite spørsmål til tilskuddskriteriene. Vedlikeholdstilskuddet har vært tema i departementets løpende veiledning med fylkesmennenes økonomirådgivere. Departementet har fortløpende besvart alle mottatte henvendelser det har mottatt. 2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Riksrevisjonen har ikke avgitt avsluttende revisjonsbrev med merknad. 3 Kommunal- og regionaldepartementets oppfølging av tidligere rapporterte forhold 3.1 Tilskudd til fylkeskommuner til regional utvikling Riksrevisjonen påpekte i 2008 at departementet hadde liten kunnskap om resultatene av prosjektene som ble finansiert av tilskuddene på 1,3 mrd. kroner til fylkeskommunene til regional utvikling. Riksrevisjonen påpekte videre at informasjonen til departementet om fordelingen av tilskuddsmidlene til målgruppene kvinner, unge og innvandrere var mangelfull. Kontroll- og konstitusjonskomiteen registrerte at revisjonen viste at departe mentet hadde lite kunnskap om resultatene av prosjektene og at mål- og resultatstyringssystemene hadde et betydelig forbedringspotensial. 2 Komiteen merket seg at departementet hadde tatt tak i forholdene og forutsatte at Riksrevisjonen holdt seg orientert om framdriften. Departementet uttaler at det i dialog med fylkeskommunene, har iverksatt flere tiltak. Tiltakene omfatter klarere krav til resultatrapportering vurdering etter felles resultat- og effektindikatorer styrking av datakvaliteten utdyping av prioriteringen av målgruppene for tilskuddene felles tematiske evalueringer for å følge opp langsiktige effekter opplæringskonferanser i mål- og resultatstyring for fylkeskommunene 3.2 Husbanken Grunnlån Riksrevisjonen påpekte i 2008 at Husbanken kunne dokumentere få forsøk på å tilføre boligkvaliteter i de kontrollerte utbyggerprosjektene, til tross for at grunnlånet skal være et av de viktigste virkemidlene for å heve nivået på boligkvalitetene. Riksrevisjonen påpekte videre at Husbanken hadde nedprioritert sin kontrollvirksomhet for å undersøke om de fastsatte boligkvalitetene var blitt tilført prosjektene, og at Husbankens system for rapportering av prosjektenes boligkvaliteter ikke var tilfredsstillende. Kontroll- og konstitusjonskomiteen bemerket at den forventet at departementet sørger for at det etableres rutiner som sikrer at grunnlånene benyttes i tråd med forutsetningene og at rutinene for kontroll med Husbankens disposisjoner er tilfredsstillende. 3 Departementet uttaler at Husbanken i 2009 har innført skjerpede målkrav om gjennomføring av stikkprøvekontroll og etablert nye rutiner for 2) Innstilling 104 S ( ). 3) Innstilling 104 S ( ). Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 181

4 oppfølging og kontroll for å sikre tilstrekkelig oversikt med grunnlånsfinansierte byggeprosjekter Arbeidstidsordning Riksrevisjonen påpekte i 2008 at Husbanken i perioden hadde hatt en særavtale om redusert arbeidstid uten hjemmel i hovedtariffavtalen i staten. I 2009 har Husbanken innført en ordning som innebærer at de ansatte selv, i samråd med nærmeste leder, holder oversikt og kontroll over tidsbruken. Videre innebærer o rdningen at overtidsarbeid kan pålegges og fritid/fleksitid tas ut etter avtale med leder. Ordningen har ikke hjemmel i særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten som krever at arbeidstakere med fleksibel arbeidstid, skal være underlagt kontroll med arbeidstiden. Arbeidstidsordningen bryter også med hovedtariffavtalens bestemmelse om at overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart. Kontroll- og konstitusjonskomiteen merket seg at Husbanken har praktisert en arbeidstidsavtale i strid med hovedtariffavtalen i staten og at avtalen nå er avløst av en avtale med manuell egenkontroll. 4 Komiteen forutsatte at departementet omgående sørger for at Husbanken innfører et system som omfatter alle ansatte i tråd med regelverket. Departementet uttaler at det ble bestemt at særavtalen opphører fra og med 1. januar 2009 og Husbanken går tilbake til arbeidstiden som følger av hovedtariffavtalen i staten Konsulentkjøp Riksrevisjonen påpekte i 2008 at Husbanken hadde foretatt en rekke konsulentkjøp innen lederutvikling, teamutvikling, policyutvikling og strategiutvikling som ikke tilfredsstilte kravene i anskaffelsesregelverket ved at konkurransehensynet ikke var ivaretatt. Videre ble det påpekt at konsulentkjøpene ofte var dårlig dokumentert ved at skriftlig avtale ikke forelå og at leveransene ikke var spesifiserte. Riksrevisjonen påpekte også at Husbanken hadde foretatt forskuddsbetalinger på ca. 3 mill. kroner til Accenture i strid med rammeavtalen fra mai til november 2008 til tross for at departementet i svar til Dokument nr. 1 for 2007 hadde opplyst at Husbanken heretter bare skulle foreta etterskuddsvise betalinger. 4) Innstilling 104 S ( ). Kontroll- og konstitusjonskomiteen viste til at Riksrevisjonen også for 2008 påpekte flere brudd på anskaffelsesreglementet ved kjøp av konsulenttjenester. 5 Dette på tross av at tilsvarende forhold ble kommentert i merknadene for Komiteen fant det kritikkverdig at Husbanken ikke sørger for å følge de pålegg Stortinget har gitt, og forutsatte at Kommunal- og regionaldepartementet gir saken høy prioritet. Departementet uttaler at overholdelse av regelverket og tiltak for å ivareta Riksrevisjonens merknader i regnskapet for 2007 og 2008 har vært tema både i tildelingsbrevene for 2009 og 2010, samt på flere styringsmøter. Husbanken har siden merknadene til regnskapet for 2007 forelå, gjort flere forbedringstiltak knyttet til offentlige innkjøp, blant annet gjennom videreutvikling av rutinebeskrivelser og maler. Departementet uttaler videre at organiseringen rundt innkjøpsfunksjonen i Husbanken er blitt forbedret og at det er ansatt en fagdirektør som skal bistå kontorene i arbeidet med anskaffelser. I tildelingsbrevet til Husbanken for 2010 viser departementet til at regelverket om offentlige innkjøp skal prioriteres i Husbanken. 4 Riksrevisjonens bemerkninger 4.1 Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen bemerker at det er svakheter i styringsdialogen mellom departementet og underliggende virksomheter når det gjelder iktsikkerhet. Riksrevisjonen vil blant annet peke på at departementet ikke har pålagt underliggende virksomheter særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer selv om departementet er opptatt av at disse drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved at departementet ikke har sett det hensiktsmessig å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. 4.2 Vedlikeholdstilskudd Riksrevisjonen konstaterer at departementets vurdering er at kriteriene for tildeling av vedlikeholdstilskuddet ikke skiller mellom arbeid utført i kommunal regi og arbeid utført i privat regi, da dette har samme sysselsettingseffekt mot samme målgruppe. 5) Innstilling 104 S ( ). 182 Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet

5 Etter Riksrevisjonens vurdering kunne kjøp av vedlikeholds- og rehabiliteringstjenester fra entreprenører i bygg- og anleggssektoren ha medført bedre måloppnåelse for bruken av vedlikeholdstilskuddet. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om vedlikeholdstilskuddet stimulerte sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren på en effektiv måte ved at det ble foretatt nyansettelser i kommunene, framfor at oppdragene ble lagt ut på anbud. 5 Svar fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken har vært forelagt Kommunal- og regionaldepartementet, og statsråden har i brev av 20. august 2010 svart: "Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen bemerker at det er svakheter i styringsdialogen mellom departementet og underliggende virksomheter når det gjelder ikt-sikkerhet. Departementet har blant annet ikke pålagt underliggende virksomheter særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer selv om departementet er opptatt av at disse drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet. Videre stiller Riksrevisjonen spørsmål ved at departementet ikke har sett det hensiktsmessig å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. Som bemerket har departementet ikke særskilt pålagt underliggende virksomheter å identifisere og klassifisere sine informasjonsaktiva. Dette er gjort på bakgrunn av informasjonens egenart, og sektorens begrensede operative rolle i samfunnsberedskapen. Departementet har gjennom styringsdialogen med underliggende virksomheter lagt vekt på behovet for driftssikkerhet, og vært tilfreds med de risikoreduserende tiltak og beredskapsplaner som er utarbeidet. Departementet er i gang med å implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), i samarbeid med øvrige departementer som IKT-messig driftes av Departementenes Servicesenter. Styringssystemet tar utgangspunkt i ISO-standardene og I dette arbeidet er det utarbeidet felles retningslinjer og maler for å gjennomføre en standardisert identifikasjon, klassifisering og risikovurdering av informasjonsaktiva. Innenfor dette omfattes også å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. Departementet vil formidle dette materialet til underliggende virksomheter og arbeide for at sektoren arbeider enhetlig og standardisert med informasjonssikkerhet. Dette vil bli omtalt i kommende tildelingsbrev og skal følges opp gjennom ordinær styringsdialog. Departementet vil vurdere om det skal settes krav til særskilt rapportering fra lokale ISMS, for eksempel dersom man etter identifikasjon, klassifisering og risikovurdering av alle informasjonsaktiva finner kritiske områder med vesentlig risiko. Vedlikeholdstilskuddet Riksrevisjonen konstaterer at departementets vurdering er at kriteriene for tildeling av vedlikeholdstilskuddet ikke skiller mellom arbeid utført i kommunal regi og arbeid utført i privat regi, da dette har samme sysselsettingseffekt mot samme målgruppe. Etter Riksrevisjonen vurdering kunne kjøp av vedlikeholds- og rehabiliteringstjeneste fra entreprenører i bygg- og anleggssektoren ha medført bedre måloppnåelse for bruken av vedlikeholdstilskuddet. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om vedlikeholdstilskuddet stimulerte sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren på en effektiv måte ved at det ble foretatt nyansettelser i kommunene, framfor at oppdragene ble lagt ut på anbud. Det følger av formålet og kriteriene at vedlikeholdstilskuddet skulle generere aktivitet utover det som fulgte av det opprinnelige budsjettet til kommunene. Slik departementet vurderer det, skiller ikke kriteriene som Stortinget har fastsatt, mellom vedlikeholdsprosjekter i egen regi, og prosjekter ved kjøp av tjenester. En kan forutsette at de kommunale nyansettelsene i denne sammenhengen i stor grad har henvendt seg til samme arbeidsmarkedet som bygg- og anleggsnæringen, slik at det ble fanget opp noe av arbeidsledigheten der. Videre vil også kommunale kjøp av bygg- og vedlikeholdsrelaterte varer stimulere økonomien i næringen. Selv om departementet har registrert enkelte tilfeller av arbeid utført i kommunal regi, har vi ikke indikasjoner på annet enn at omfanget av dette er relativt lite. Resultater fra Riksrevisjonens egen spørreundersøkelse indikerer det samme, med at 3,3 prosent eller 133 mill. kroner av den totale rammen på 4 mrd. kroner ble oppgitt tildelt til kommunens egne etater." Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 183

6 6 Riksrevisjonen uttaler Riksrevisjonen har avgitt fire avsluttende revisjonsbrev uten merknad. 6.1 Informasjonssikkerhet Riksrevisjonen konstaterer at det er svakheter i styringsdialogen mellom Kommunal- og regionaldepartementet og underliggende virksomheter når det gjelder ikt-sikkerhet. Riksrevisjonen har merket seg at departementet er opptatt av at underliggende virksomheter drifter etter anbefalte standarder for informasjonssikkerhet, men at det ikke har pålagt disse særskilt å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer. Departementet opplyser at dette er gjort på bakgrunn av informasjonens egenart og sektorens begrensede operative rolle i samfunnsberedskapen. Departementet opplyser videre at det er i gang med å implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) med felles retningslinjer og maler for gjennomføring av standardisert identifikasjon, klassifisering og risikovurdering av informasjonsaktiva. kjøp av bygge- og vedlikeholdsrelaterte varer vil stimulere økonomien i denne næringen. 6.3 Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Av tidligere rapporterte forhold er følgende saker avsluttet: Kontroll av tilskudd til fylkeskommuner til regional utvikling Merknader knyttet til grunnlån, arbeidstidsordning og konsulentkjøp i Den norske stats husbank Riksrevisjonen vil peke på at departementet gjennom styringsdialogen ikke har pålagt sine underliggende virksomheter å identifisere og klassifisere informasjon og ikt-systemer. Videre at departementet ikke har sett det hensiktsmessig å definere hva som anses som vesentlig avvik når det gjelder ikt-sikkerhetshendelser. Riksrevisjonen forutsetter at departementet følger opp implementeringen av det nye styringssystemet i underliggende virksomhet. 6.2 Vedlikeholdstilskudd Revisjonen viser at 133 mill. kroner av den totale tilskuddsrammen for vedlikehold kan være brukt til vedlikeholdsprosjekter som er gjennomført av kommunenes egne etater. Etter Riks revisjonens oppfatning ville kjøp av vedlikeholds- og rehabiliteringstjenester fra private entrepre nører kunne ha ført til bedre måloppnåelse. Riksrevisjonen har merket seg at departementet vurderer Stortingets kriterier for bruk av vedlikeholdstilskuddet til ikke å skille mellom gjennomføring av prosjekter i egen regi og kjøp av vedlikeholdstjenester fra det private markedet. Departementet opplyser at det forutsetter at de kommunale nyansettelsene i denne sammenhengen i stor grad har henvendt seg til det samme arbeidsmarkedet som bygge- og anleggsnæringen, slik at noe av arbeidsledigheten ble fanget opp. Videre forutsetter departementet at kommunale 184 Dokument 1 ( ) Kommunal- og regionaldepartementet

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 1 Klima- og miljødepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og 1 Nærings- og s forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet 1 Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner) Utgifter

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet 1 Forsvarsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 2 046

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 585 50 419 51 004 50 980

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Samferdselsdepartementet har to programområder: Innenlands

Detaljer

Finansdepartementet. Kontrollen har også omfattet stasrådens forvaltning av Norges Bank. Riksrevisjonen har ikke merknader til denne.

Finansdepartementet. Kontrollen har også omfattet stasrådens forvaltning av Norges Bank. Riksrevisjonen har ikke merknader til denne. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Finansdepartementets (FIN) rapporteringsområde omfatter programområdene

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 899 406 710 407 609 407 011

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan Enda flere brudd på anskaffelses- regelverket? Manglende informasjons- sikkerhet? Svakheter

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 969 192 194 193 163 192 102

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Samlet bevilgning. uten merknad.

Samlet bevilgning. uten merknad. Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 s forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Fornyings- og administrasjonsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fornyings- og administrasjonsdepartementets

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet 1 Kultur- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kultur- og kirkedepartementets (KKD) rapporteringsområder

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Olje- og energidepartementet har ansvar for programområdet

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner) Utgifter Inntekter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet 1 Utenriksdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 1 175

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

Innst. 211 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 211 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 211 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 1 (2011 2012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Arbeids- og administrasjonsdepartementet Statsregnskapet 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet Statsregnskapet 2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet Statsregnskapet 2003 Antegnelser 1 Målstyring og resultatrapportering Innledning Riksrevisjonen har ved revisjonen av regnskapene for 2003 gjennomført en kontroll

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Barne- og likestillingsdepartementets

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Nærings- og handelsdepartementets program

Detaljer

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1. INNLEDNING Det vises til Prop. 1 S (2010-2011). Tildelingsbrevet for 2011 tar for seg de oppgaver Miljøverndepartementet spesielt ønsker å framheve, nye

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Revisjon av informasjonssikkerhet

Revisjon av informasjonssikkerhet Revisjon av informasjonssikkerhet Frode Ikdahl Andreas Førde Oslo 14. juni 2012 2 Oversikt Rammeverk og standarder IKT-profil Revisjon av informasjonssikkerhet 2009 (Dok.1 2010-2011) Revisjon av informasjonssikkerhet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Stortinget 0026 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 12/1052 12.04.2012 Arbeidsdepartementets tilskuddforvaltning Jeg viser til brev av 13.3.2012 fra kontroll-

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen

Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen Innlegg på Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, 17. 18. oktober 2006 Therese Johnsen Ekspedisjonssjef Riksrevisjonen Revisjonsvirksomheter burde

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

TILDELINGSBREV 2009 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2009 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2009 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1. INNLEDNING Det vises til St. prp. nr. 1 (2008-2009), Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Tildelingsbrevet for 2009 tar for seg de oppgaver departementet

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 17.01.2017 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 1. Innledning. 1 2. Oversikt over bevilgninger....

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Fornyings- og administrasjonsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fornyings- og administrasjonsdepartementets

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 1998 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 1998 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 1999 2000 89 Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 1998 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 1. september 1999 og svar avgitt 23. september 1999) Til decharge

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Nærings- og handelsdepartementets (NHD)

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Innledning Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Vegtilsynet v/ vegdirektøren Deres ref Vår ref Dato 15/3472-18.01.2016 Statsbudsjettet 2016- Tildelingsbrev til Vegtilsynet Samferdselsdepartementet viser til Prop.

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET kap. 225 post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten V/ Helge Moe Spildrejorde DFØ Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet

Detaljer

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT --rsemer-- Kunnskapsministeren Stortinget Karl Johansgate 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5299-23.11.2015 VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS Jeg viser

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Utvikling av MRS i etatstyringen - Kulturdepartementet

Utvikling av MRS i etatstyringen - Kulturdepartementet Utvikling av MRS i etatstyringen - Rigmor Duun Grande avdelingsdirektør Konferanse om etatstyring Litt om KUD og våre virksomheter Lite departement med kompleks portefølje Drøyt 80 pst av budsjettet er

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Fornyings- og administrasjonsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fornyings- og administrasjonsdepartementets

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet 1 Justis- og politidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Det er ett programområde under Justisdepartementet:

Detaljer

séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö=

séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö= = séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö= = = a~íçw= OOKNMKOMMV= = For Statsministerens kontor, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har ikke Riksrevisjonen vesentlige

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer