Helse- og omsorgsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsdepartementet"

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter Inntekter Utgiftsbevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Inntektsbevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Nybygg, anlegg mv. Overføringer til andre Utlån, statsgjeld mv. Salg av varer og tjenester Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. Overføringer fra andre Tilbakebetalinger mv. Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde: Riksrevisjonen har avgitt elleve avsluttende revisjonsbrev uten merknad, og ett avsluttende revisjonsbrev med merknad til 12 virksomheter Helsedirektoratet 4 regionale helseforetak** 26 underliggende helseforetak** 1 statsforetak** 1 deleid aksjeselskap** 1 særlovsselskap** Ovennevnte utgifter inkluderer også den del av folketrygdens utgifter som Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for. * Tabellen inneholder budsjett- og regnskapstall for departementets egen kapittelnummerserie og eventuelt andre kapitler som hører inn under departementets ansvarsområde. Sirkeldiagrammets inndeling er i henhold til bevilgningsreglementet 4, jf. rundskriv R-101 Statens kontoplan. ** Resultatet av Riksrevisjonens kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper framkommer av Dokument 3:2 ( ). Dokument 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet 105

2 1.2 Budsjett regnskap Det er merutgifter eller mindreinntekter på flere kapitler og poster, men disse er enten av mindre betydning, eller det er tilfredsstillende redegjort for dem i forklaringene til statsregnskapet. 1.3 Styring, måloppnåelse og resultatrapportering til Stortinget i forhold til det årlige budsjettet Riksrevisjonen har merknader til departementets styring av Pasientskadenemnda, jf. punkt Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader 2.1 Helsedirektoratet Helsedirektoratet får brev med merknad for den delen av regnskapet som gjelder Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). For 2011 er regnskapet til Helsedirektoratet på 36 mrd. kroner, hvorav HELFO utgjør ca. 26 mrd. kroner. På grunn av svakheter i internkontrollen har det heller ikke for regnskapet vært mulig å gjennomføre de revisjonshandlinger og innhente de bevis som anses som nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler, jf. tilsvarende merknader for 2009 og Ikke reviderbart regnskap for Helsedirektoratet HELFO ble fra 1. januar 2009 overført fra arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet, og etablert som en ytre etat under Helsedirektoratet. Sentrale oppgaver er oppgjør til behandlere, refusjon av utgifter til enkeltpersoner, utsendelse av frikort, administrasjon av fastlegeordningen og veiledning til publikum. I en overgangsperiode fører arbeids- og velferdsetaten stønadsregnskapet på vegne av HELFO. Helsedirektoratet er ansvarlig for å utvikle nye systemer for saksbehandling og regnskapsføring av stønader. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har inngått avtaler som regulerer forholdet mellom de to virksomhetene. I behandlingen av helserefusjoner blir det benyttet flere fagsystemer og andre forsystemer til økonomisystemet. Revisjonen for 2011 viser at det er vesentlige svakheter ved systemer som benyttes: Det er kompleks sporbarhet mellom systemene og det blir benyttet ulike identifikasjonsnøkler i de ulike systemene. Det er ikke mulig å framlegge dokumentasjon som viser at antall transaksjoner og beløp fra avgivende system til mottakende system er like. Det kan derfor ikke foretas aggregerte kontroller i henhold til krav i bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003 med endringer senest 8. juni 2010 (økonomibestemmelsene). Riksrevisjonen er kjent med at det er igangsatt et flerårig utviklingsprosjekt i Helsedirektoratet for utvikling av nye elektroniske fag- og økonomisystemer i HELFO. I påvente av nye systemer vil det være viktig for HELFO å fokusere på kontroller som kan kompensere for systemmessige svakheter. I denne sammenheng er periodiske og daglige kontroller sentrale. Revisjonen for 2011 viser at det er vesentlige mangler ved begge typer kontroller: Det har ikke vært tilgjengelig månedlige rapporter som skulle vært benyttet for avstemming mellom systemer. Daglige kontroller har ikke fungert tilfredsstillende. Transaksjoner fra fagsystemene (KUHR og KUHL) kan ikke avstemmes mot forsystemet (Oppdragssystemet). De aktuelle transaksjonene står beløpsmessig for ca. 95 prosent av regnskapet til HELFO. Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det er igangsatt tiltak som skal sikre at det kan foretas daglige avstemminger mellom fagsystemene, oppdragssystemet og utbetalingsreskontro. Arbeidet forventes ferdigstilt innen tredje kvartal Departementet vil i styringsdialogen med Helsedirektoratet følge opp at avstemmingsrutiner gjennomføres og dokumenteres. Departementet vil videre følge opp videreutvikling av systemer for å sikre mulighet for aggregerte og periodiske kontroller. 3 Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av tidligere rappor terte forhold 3.1 Svakheter i styringen av Pasientskadenemnda Riksrevisjonen hadde merknader til gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved Norsk pasientskadeerstatning (budsjettårene 2008 og 2009) og ved Pasientskadenemnda (budsjettåret 2008). Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte i Innst. 104 S ( ) at tre til fire års behandlingstid før søknader om erstatning er endelig avgjort er for lang tid, og at arbeidet må tilrettelegges for å redusere saksbehandlingstiden betydelig. 106 Dokument 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

3 Revisjonen for 2011 viser at Norsk pasientskadeerstatning har hatt en nedgang i gjennomsnittlig saksbehandlingstid på åtte måneder fra 2009 til I 2011 ble det avviklet ca flere saker enn i Revisjonen for 2011 viser imidlertid en økning i gjennomsnittlig saksbehandlingstid hos Pasientskadenemnda som er klageorgan for saker behandlet hos Norsk pasientskadeerstatning. Tabell 1 viser utviklingen i enkelte nøkkeltall som vedrører gjennomsnittlig saks behandlingstid. Tabell 1 Nøkkeltall vedrørende Pasientskadenemnda År Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (i måneder) Ubehandlede saker Klagesaker (innkomne saker) I tildelingsbrevet for 2011 til Pasientskadenemnda er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden lagt på samme nivå som i Revisjonen i 2011 viser at det har vært en økning i gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 10 til 13 måneder. Tabellen viser videre at økningen fra 2009 til 2011 er på fire måneder. Målet i tildelingsbrevet er således ikke nådd. Fra 2009 til 2011 har restansene og innkomne klagesaker økt med henholdsvis 539 og 551 saker (61og 55 prosent). Pasientskadenemnda opplyser at utviklingen med økt gjennomsnittlig saksbehandlingstid og økte restanser ser ut til å fortsette i Antall saker som blir anket inn for Pasientskadenemnda, avhenger av saksavviklingen hos Norsk pasientskadeerstatning. Andelen saker som blir anket har vært stabil de siste årene, det vil si at flere behandlede saker hos Norsk pasientskadeerstatning har ført til økt antall klagesaker til Pasientskadenemnda. Til tross for redusert saksbehandlingstid hos Norsk pasientskadeerstatning, fører imidlertid økningen i saksbehandlingstid hos Pasientskadenemnda til at samlet behandlingstid på klagesaker blir liggende på samme nivå i 2011 som i 2010, det vil si 3,2 år. Revisjonen viser at arbeidet med å tilrettelegge for å redusere saksbehandlingstiden betydelig ikke har vært tilstrekkelig. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de vil vurdere saksfeltet i de ordinære budsjettprosessene. Videre oppfølging av saken rapporteres særskilt til neste år. 3.2 Styring og intern kontroll av tilskuddsforvaltning i Helsedirektoratet Riksrevisjonen har de siste årene hatt merknader til styring og intern kontroll av tilskuddsforvaltningen i Helsedirektoratet. Merknadene har blant annet omfattet rapportering om måloppnåelse for de reviderte tilskuddsordningene, dokumentasjon av styring og intern kontroll og rapportering fra tilskuddsmottakerne. Riksrevisjonen hadde for 2010 merknad til at departementet ikke hadde fastsatt rapporteringskrav om oppnådde resultater for de tilskuddsordningene Helsedirektoratet forvalter. Riksrevisjonen har i 2011 revidert tilskuddsforvaltning rettet mot kommunale mottakere. Dette omfatter tilskudd til kommunalt rusarbeid der budsjettet for ordningen utgjør ca. 373 mill. kroner tilskudd til samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentre med en budsjettramme på ca. 67 mill. kroner Revisjonen viser at rapporteringen fra tilskuddsmottakerne har svakheter. Mottakerne har dårlig kvalitet på rapportering om måloppnåelse og det er svakheter ved prosjektregnskapene/regnskapsrapporteringen. Regnskapsrapporteringen mangler regnskapsutskrifter og det er uklart hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet der det er flere finansieringskilder. Revisjonen viser for øvrig en positiv utvikling av tilskuddsforvaltningen i Helsedirektoratet, blant annet at direktoratet har gjennomført en overordnet risikovurdering av hele tilskuddsforvaltningen, og at det jobbes videre med konkrete tiltak. Departementet har i tildelingsbrevet fastsatt krav til rapportering om effekt og oppnådde resultater av Helsedirektoratets forvaltning av tilskuddsmidler. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at det arbeides målrettet med å vri rapporteringen fra aktivitetsrapportering, mot rapportering av oppnådde effekter. Rapportering fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet vil inngå i Helsedirektoratets innspill til Prop. 1. S. Dokument 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet 107

4 Saken følges opp i den løpende revisjonen. Anskaffelser i Helsedirektoratet Riksrevisjonen har de siste årene hatt merknader til Helsedirektoratets manglende etterlevelse av lov om off entlige anskaff elser. Dette omfatter rutiner for kontraktsoppfølging, manglende anskaffelsesprotokoller og manglende begrunnelser for direkte anskaffelser. Revisjonen har for 2011 foretatt analyser og dokumentgjennomgåelse av protokoller, kontrakter og utskrifter fra arkivet for 16 av Helsedirektoratets anskaffelser. Felles for anskaffelsene er at de er fra leverandører som har levert varer og tjenester for mer enn kr til direktoratet. Samlet utgjør anskaffelsene ca. 40,6 mill. kroner. Riksrevisjonens gjennomgåelse viser ikke brudd på anskaffelsesregelverket for Saken avsluttes. 4 Riksrevisjonens bemerkninger 4.1 Ikke reviderbart regnskap for Helsedirektoratet Riksrevisjonen konstaterer at Helsedirektoratet for tredje året på rad ikke har et reviderbart regnskap. Det er ikke mulig å gjennomføre revisjonshandlinger og innhente bevis som anses nødvendig for å bekrefte at regnskapet for HELFO ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Svakhetene knytter seg til manglende sporbarhet og mangelfulle avstemminger mellom fagsystemer og økonomisystemet. Riksrevisjonen er kjent med at det er igangsatt et flerårig utviklingsarbeid for å sikre tilfredsstillende løsninger for stønadsregnskapet, med toveis sporbarhet på alle transaksjoner og mulighet for å foreta aggregerte kontroller. I påvente av nye systemer, må det legges større vekt på kompenserende kontroller for å sikre at det avlegges et reviderbart regnskap. Revisjonen viser at kvaliteten på disse kontrollene i dag ikke er tilfredsstillende. Riksrevisjonen peker på at verken Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet i sin styring har lykkes med å få til nødvendige endringer slik at Helsedirektoratet kan avlegge et reviderbart regnskap for HELFO. HELFOs regnskap utgjør i mrd. kroner av Helsedirektoratets totale regnskap på 36 mrd. kroner. Riksrevisjonen stiller spørsmål om hvordan departementet vil sikre seg at Helsedirektoratet for 2012 kan avlegge et reviderbart regnskap. 4.2 Svakheter i styringen av Pasientskadenemnda Riksrevisjonen merker seg at det har vært en økning i gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved Pasientskadenemnda de to siste årene. Målet for saksbehandlingstid slik det er satt i tildelingsbrevet for 2011 er ikke nådd. Pasientskadenemda er klageorgan for saker behandlet hos Norsk pasientskadeerstatning. Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte i Innst. 104 S ( ) at tre til fire års behandlingstid for søknader om erstatning er for lang tid, og at arbeidet må tilrettelegges for å redusere saksbehandlingstiden betydelig. Saksbehandlingstiden ved Norsk pasientskadeerstatning er redusert i Likevel er den gjennomsnittlige samlede saksbehandlingstiden 3,2 år for erstatningssaker som blir anket inn for Pasientskadenemnda. Riksrevisjonen konstaterer at den totale ventetiden for brukerne fortsatt ikke er på et akseptabelt nivå. Riksrevisjonen stiller spørsmål om hvilke tiltak Helse- og omsorgsdepartementet vil iverksette for å få ned den samlede saksbehandlingstiden. 5 Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken har vært forelagt Helse- og omsorgsdepartementet, og statsråden har i brev av 16. august 2012 svart: "Departementet viser til brev fra Riksrevisjonen av 25. juni med resultatet av den årlige revisjon og kontroll. Ikke reviderbart regnskap for Helsedirektoratet Departementet ser alvorlig på at det ikke er mulig å gjennomføre revisjonshandlinger og innhente bevis som anses nødvendig for å bekrefte at regnskapet for HELFO ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Svakhetene knytter seg til manglende sporbarhet og mangelfulle avstemminger mellom fagsystemer og økonomisystemer. Helsedirektoratet har igangsatt et omfattende flerårig utviklingsprosjekt for utvikling av nye elektroniske fag- og økonomisystemer i HELFO, som kan erstatte de systemer som i dag blir levert av 108 Dokument 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

5 NAV. Etablering av slike systemer skal gjøre det mulig å foreta aggregerte kontroller i henhold til krav i Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003 med endringer senest 8. juni 2010 (økonomibestemmelsene). I påvente av nye elektroniske systemer gjennomfører Helsedirektoratet kompenserende manuelle kontroller. Etaten er i dialog med NAV om tilretteleggelse av rapporter som muliggjør manuelle avstemminger. HELFO har fastsatt rutinebeskrivelser for å forbedre økonomioppfølgingen, og arbeider med å løfte kompetansen i sine region enheter. Det er ansatt en egen controller i HELFO. Controllerfunksjonen vil bidra til å sikre at fastsatte manuelle rutiner blir fulgt opp og dokumentert. Departementet har merket seg Riksrevisjonenes uttalelse om at kvaliteten på de kompenserende kontrollene i dag ikke er tilfredsstillende. Antall saker og betalingstransaksjoner i regi av HELFO er meget omfattende. I styringsdialogen med Helsedirektoratet vil departementet stille krav til at virksomheten legger større vekt på kompenserende kontroller for å sikre at det av legges et reviderbart regnskap. I tildelingsbrevet til Helsedirektoratet for 2012, fikk direktoratet i oppgave å rapportere om fremdrift og risiko områder relatert til etablering av ny ITplattform. Dette er en oppfølging av styringskrav gitt i tidligere tildelingsbrev og etatsstyringsmøter. De ressursmessige og prioriteringsmessige konsekvenser knyttet til de systemmessige og manuelle tilpasninger, vil bli vurdert. Svakheter i styringen av Pasientskadenemnda Gjennom styringsdialogen er Helse- og omsorgsdepartementet kjent med den negative utviklingen i gjennomsnittlig saksbehandlingstid hos Pasientskadenemnda i Målet i tildelingsbrevet for 2011 ble ikke nådd. På kort sikt blir saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda i all vesentlighet bestemt av saksavviklingen i Norsk pasientskadeerstatning og andelen av sakene som blir anket inn for Pasientskadenemnda. Det tar tid å bygge opp en saksbehandlingskapasitet som står i rimelig forhold til en sterk vekst i antall innkomne saker. Departementet er tilfreds med den positive ut viklingen ved vekst i antall avviklede saker og nedgang i gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Norsk pasientskadeerstatning. Departementet er imidlertid bekymret for utviklingen i saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda og den samlede gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i pasientskadeerstatningssaker. Pasientskadenemnda har rapportert om en betydelig vekst i antall avvik lede saker i første del av Det arbeides med ulike tiltak for å få ned saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda. Et av tiltakene er å utvide nemndas kapasitet. I Prop. 1 S ( ) ble det bevilget 5 mill. kroner til styrking av driftsrammen. I tillegg har departementet til vurdering et forslag fra Pasientskadenemnda til andre sammensetninger av nemndmedlemmer til behandling av saker som ikke krever deltakelse med fem nemndmedlemmer. Det vurderes også å utvide delegasjonsfullmakten fra nemnda til nemndas sekretariat. De ressursmessige og prioriteringsmessige konsekvensene av mulige tiltak vil bli vurdert. Tilskuddsforvaltning rettet mot kommunale mottakere Regelverkene for tilskudd til kommunalt rusarbeid og tilskudd til samhandlingstiltak ble endret i 2011 med klarere målsetting og kriterier for måloppnåelse. Rapporteringen er også endret. For tilskuddsordningene for kommunalt rusarbeid ble det utarbeidet et eget skjema for rapportering fra kommunene." 6 Riksrevisjonen uttaler Riksrevisjonen har avgitt elleve avsluttende revisjonsbrev uten merknad, og ett avsluttende revisjonsbrev med merknad til Helsedirektoratet. 6.1 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader Ikke reviderbart regnskap for Helsedirektoratet Riksrevisjonen mener det er svært alvorlig at Helsedirektoratet for tredje år på rad ikke har et reviderbart regnskap. Det er ikke mulig å gjennomføre revisjonshandlinger og innhente bevis som anses nødvendig for å bekrefte at den delen av regnskapet som gjelder Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Svakhetene knytter seg til manglende sporbarhet og mangelfulle avstemminger mellom fagsystemer og økonomisystemet. Av direktoratets totale regnskap på 36 mrd. kroner utgjør HELFO 26 mrd. kroner. Riksrevisjonen merker seg at Helse- og omsorgsdepartementet i påvente av utvikling av nye elektroniske fag- og økonomisystemer i HELFO, vil følge opp direktoratets arbeid med etablering av kompen serende, Dokument 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet 109

6 manuelle kontroller. Riksrevisjonen understreker betydningen av at departementet sikrer seg at tiltakene har en kvalitet og får en effekt som gjør at Helsedirektoratet kan avlegge et reviderbart regnskap for Oppfølging av tidligere rapporterte forhold Svakheter i styringen av Pasientskadenemnda Riksrevisjonen ser alvorlig på at det har vært en negativ utvikling i saksbehandlingstiden ved Pasientskadenemnda de to siste årene. Målet som ble satt for saksbehandlingstid i tildelingsbrevet for 2011, ble ikke nådd. 6.3 Forvaltningsrevisjoner Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det for tiden gjennomføres forvaltningsrevisjoner om: elektronisk meldingsutveksling i Helse- og omsorgssektoren effektivitet og måloppnåelse i Helsedirektoratet produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten utredninger av offentlige tiltak (samhandlingsreformen) Pasientskadenemnda er klageorgan for saker behandlet hos Norsk pasientskadeerstatning. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for brukere som anker erstatningssaker inn for Pasientskadenemnda er 3,2 år. Lang saksbehandlingstid kan få økonomiske konsekvenser, samt innebære en betydelig tilleggsbelastning for den enkelte søker. Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttalte i Innst. 104 S ( ) at tre til fire års behandlingstid for søknader om erstatning er for lang tid, og at arbeidet må tilrettelegges for å redusere saksbehandlingstiden betydelig. Riksrevisjonen merker seg at departementet viser til flere tiltak som det arbeides med for å redusere saksbehandlingstiden hos Pasientskadenemnda. Budsjettrammen er økt, og det er foreslått endringer av nemndsammensetninger og utvidede fullmakter for nemndene. Riksrevisjonen forutsetter at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at tiltakene som forventet reduserer den samlede ventetiden for brukerne til et akseptabelt nivå. Videre oppfølging av saken rapporteres særskilt til neste år. Følgende sak vil bli fulgt opp i den løpende revisjonen: styring og intern kontroll av tilskuddsforvaltning i Helsedirektoratet Av tidligere rapporterte forhold er følgende avsluttet: anskaffelser i Helsedirektoratet 110 Dokument 1 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 1 Klima- og miljødepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad.

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 595 441 149 441 744 439 252 706 Inntekter 1 090 868 1 089 582. uten merknad. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet 1 Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og 1 Nærings- og s forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet 1 Miljøverndepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 899 406 710 407 609 407 011

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Fornyings- og administrasjonsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fornyings- og administrasjonsdepartementets

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

Finansdepartementet. Kontrollen har også omfattet stasrådens forvaltning av Norges Bank. Riksrevisjonen har ikke merknader til denne.

Finansdepartementet. Kontrollen har også omfattet stasrådens forvaltning av Norges Bank. Riksrevisjonen har ikke merknader til denne. Finansdepartementet 1 Finansdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Finansdepartementets (FIN) rapporteringsområde omfatter programområdene

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner) Utgifter Inntekter

Detaljer

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet 1 Forsvarsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 2 046

Detaljer

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen

Kulturdepartementet. 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010. 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra forrige

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Samferdselsdepartementet har to programområder: Innenlands

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet 1 Kultur- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kultur- og kirkedepartementets (KKD) rapporteringsområder

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 585 50 419 51 004 50 980

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Barne- og likestillingsdepartementets

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Innst. 211 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 211 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 211 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 1 (2011 2012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert

Detaljer

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet Kultur- og kirkedepartementet 1 Kultur- og kirkedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kultur- og kirkedepartementets rapporteringsområder

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs Plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-12.2015 Statsbudsjettet 2016 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

Samlet bevilgning. uten merknad.

Samlet bevilgning. uten merknad. Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Olje- og energidepartementet har ansvar for programområdet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet 1 Arbeids- og sosialdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell

Detaljer

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68 Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2017 - kapittel 0761 post 68 Tilsagn om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 over statsbudsjettet kap 0761 post 68 Fylkesmannen

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Nasjonalbiblioteket Postboks 2674 Solli 0203 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4407 27.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Nasjonalbiblioteket Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner) Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet Barne- og familiedepartementet 1 Barne- og familiedepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2004 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen og kontrollen Barne- og familiedepartementets

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell

Detaljer

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet 1 Utenriksdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 1 175

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016

TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016 TILDELINGSBREV TIL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 2016 Kjetil Moen (e-sjef) Oddny Grete Råd (avd.dir) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG OPPGAVER I 2016... 3 3. MÅL- OG

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Nærings- og handelsdepartementets program

Detaljer

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015)

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015) Innst. 199 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:4 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005

Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 Vedlegg til pressemelding nr. 11-06: Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 Oversikt over hovedfunnene på de ulike departementene Generelt: Riksrevisjonens

Detaljer

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö=

séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö= = séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö= = = a~íçw= OOKNMKOMMV= = For Statsministerens kontor, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har ikke Riksrevisjonen vesentlige

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 s budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år Utgifter 969 192 194 193 163 192 102

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 1998 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 1998 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 1999 2000 89 Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 1998 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 1. september 1999 og svar avgitt 23. september 1999) Til decharge

Detaljer

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan Enda flere brudd på anskaffelses- regelverket? Manglende informasjons- sikkerhet? Svakheter

Detaljer

Innvilger tilskudd til "Alene, men ikke ensom" over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79

Innvilger tilskudd til Alene, men ikke ensom over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18199018 BJUGN KOMMUNE RÅDHUSET 7160 BJUGN Deres ref.: Vår ref.: 16/3990-3 Saksbehandler: Eva Irene

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 18.1. 2013 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 1 Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Kunnskapsdepartementets (KD) rapporteringsområder er delt inn

Detaljer

Arbeids- og administrasjonsdepartementet Statsregnskapet 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet Statsregnskapet 2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet Statsregnskapet 2003 Antegnelser 1 Målstyring og resultatrapportering Innledning Riksrevisjonen har ved revisjonen av regnskapene for 2003 gjennomført en kontroll

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Fornyings- og administrasjonsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fornyings- og administrasjonsdepartementets

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 24. oktober 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Innst. S. nr. 34. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:12 ( )

Innst. S. nr. 34. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:12 ( ) Innst. S. nr. 34 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:12 (2006-2007) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer