1 Innleiing! 2 Talet på språk i verda. Språkdaude, purisme og språkleg revitalisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innleiing! 2 Talet på språk i verda. Språkdaude, purisme og språkleg revitalisering"

Transkript

1 1 Innleiing! Språkdaude, purisme og språkleg revitalisering Trond Trosterud, Tromsø Pattedyr- og planteartar forsvinn for aldri å komma att, dette er ein effekt av industrialisering og modernisering som folk med rette er bekymra for. I følgje The 1997 IUCN Red List of Threatened Plants er 12,5 % av verdas planteartar utryddingstruga, og i følgje The 1996 IUCN Red List of Threatened Animals er 11 % av alle fugleartar og 25 % av alle pattedyrartar utryddingstruga.. Sjølv om ureining og multinasjonale skogselskap held fram for fullt, er det og etter kvart mange ulike organisasjonar som arbeider for å bremse denne utviklinga. Samtidig breier eit anna fenomen om seg, eit fenomen som får mykje mindre merksemd. Av verdas ca levande språk kan så mange som halvparten vera forsvunne om tre generasjonar, og så mange som 90 % vil gå inn i neste hundreår med færre talarar enn dei gjekk inn i dette med. Kva så, vil mange seie. Med litt velvilje kan vi gå med på at vi saknar geirfuglen, at ulike artar høyrer i hop i eit økosystem, og at ein sjeldan plante i Brasil kanskje kan gje oss ny medisin i kampen mot kreft. Men færre språk fører vel berre til færre barrierar folka imellom? Særleg i Noreg vil mange likevel sjå det slik at samanhengar mellom språk og identitet gjer språkmangfald til eit mål i seg sjølv. I alle fall blir språk utrydda med slik kraft og fart at prosessen skrik etter merksemd. Språk er det avgjerande skiljet mellom menneske og dyr, å forstå korfor vi kan komma til å miste halvparten av dei, bør dermed stå høgt på lista hos alle som forskar på menneskelege aktivitetar. Purisme er på godt og vondt ein viktig faktor i spelet om språka. Det første steget når det gjeld språkdaude er å kartlegge han, sjå kor mange av språka i verda som er i ferd med å forsvinne, og kva språk som får skeive alderspyramidar. På bakgrunn av desse opplysningane er det mogleg å prioritere kva språkfamiliar som må bli dokumentert før dei forsvinn, og det blir mogleg å oppdage språkskifteprosessar tidleg, før prosessen skyt fart. Deretter kan allmennlingvistane berre gå i gang og skrive referansegrammatikkar. Neste steg blir å utvikle teoriar for korleis og framfor alt korfor språkskiftet skjer. Resultatet, ein språkskifteteori, er sjølvsagt eit mål i seg sjølv, men i tillegg kan det òg vera til hjelp for dei språksamfunna som vil reversere språkskifteprosessen. Eit første steg mot ein slik teori finn vi i Sasse I denne artikkelen vil eg prøve å gje ei grov oppsummering av status quo, slik vi kjenner det i dag, med ei litt meir nærgåande framstilling av eit par regionar. I tillegg vil eg sjå på korleis språkskiftet skjer, korleis det kan målast, kva som får det til å skje, og kva som evt. kan hindre det. Eg går først gjennom kor mange språk det er i verda, og prøver å seie noko om kor mange av dei som held på å forsvinne. Deretter ser eg nærare på eit par regionar som har hatt ei ulik utvikling, og eg ser på faktorar som hindrar språkdaude. Eg tar og opp sambandet mellom språkdaude og purisme, og konsekvensar situasjonen for verdas språk har for språkforskarar. Til slutt kjem ei oppsummering. 2 Talet på språk i verda Den beste kjelda til verdas språk er Ethnologue: Languages of the World, som blir publisert av Summer Institute of Linguistics, ein organisasjon som har som mål å omsette Bibelen til alle språka i verda. Ethnologue er tilgjengeleg i bokformat (Grimes 1992), og på Internett (http://www.sil.org/ethnologue). Dessverre er data der organisert stat for stat, slik at det er vanskeleg å få ei global oversikt, og dei fleste språka blir snakka i fleire enn eitt land. Harmon 1995 har gått gjennom Grimes 1992, side for side for å få eit oversyn over status quo på verdsbasis. Oversynet nedanfor bygger dels på Harmon, og dels på Krauss 1992, 1997 (for arktiske språk). I følgje Harmon gir Grimes 1992 opplysningar om 6760 ulike språk, der 234 får status som utdøydde, og altså 6526 framleis hadde talarar i Men desse språka har ikkje like mange talarar. Av dei i overkant av 6500 levande språka hadde omtrent ein tredel meir enn talarar, omtrent ein tredel meir inn 1000, og omtrent ein tredel mindre enn Går vi eit tiår fram i tid (7 år etter publisert dato, men data frå 1992 er litt eldre), til dei mest oppdaterte opplysningane i Ethnologue, dei frå 1999 (http://www.sil.org/ethnologue), ser vi at situasjonen har endra seg markant i løpet av det vesle tiåret:! Publisert i: Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red): Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka, s Takk til Rolf Theil Endresen, Michael Everson, Tove Skutnabb-Kangas og Helge Sandøy for kommentarar og synspunkt. Eventuelle feil og manglar står eg sjølvsagt sjølv ansvarleg for. 1 2

2 talarar >1 mill mill alle språk Tabell 1 Gruppering av verdas språk etter talarar (data frå Grimes 1999) Framleis har i underkant av 1/3 av språka over talarar, og i underkant av 1/3 av språka mellom 1000 og talarar. Den store skilnaden ligg i språka med 1000 talarar eller færre. Her er talet på språk utan registrerte talarar tredobla sidan 1992, til 724, og i tillegg har 559 språk under 100 talarar. I den andre enden av tabellen ser vi at dei 306 største språka, eller 5 % av språka, blir snakka av i underkant av 95 % av folket på jorda. Det er med andre ord slik at 95 % av den språklege variasjonen er representert av 5 % av folket på jorda. 3 Kor mange språk forsvinn? 3.1 Korleis veit vi at eit språk er i ferd med å døy? Kjelder som Ethnologue fortel kor mange talarar kvart språk har, men det i seg sjølv fortel ikkje så mykje om framtidsutsiktene til språket. I det føragrare jegersamfunnet hadde kvart språk sannsynlegvis ikkje meir enn eit par tusen talarar i gjennomsnitt. Språk med få talarar kan vera stabile i fleire tusen år (som fleire av dei små språka i Sibir), mens språk med mange talarar kan forsvinne i løpet av få generasjonar. Bretonsk er eit godt døme på eit millionspråk som har mista storparten av talarane sine i løpet av eit par generasjonar. Den beste måten å undersøke om eit språk er i ferd med å forsvinne på, er å ta for seg medlemmane av den etniske gruppa som snakkar språket, dele dei inn etter kjønn og alder, og gå gjennom språkkunnskapane deira. Resultatet blir to alderspyramidar, ein for heile den etniske gruppa, og ein for kva språkkunnskapar medlemmane har. Eit døme på dette er Hallamaa 1997, 1998 som viser utviklinga for aleutisk, skoltesamisk og vepsisk (Hallamaa 1998 inneheld og ei drøfting av det metodologiske grunnlaget for denne innfallsvinkelen til språkskifte). I tabellen nedanfor er data frå 1966 samla inn av Pekka Sammallahti, og frå 1986 av Panu Hallamaa. Aldersklassene mellom dei vassrette linene representerer nøyaktig same aldersgrupper, og kvart symbol representerer ein talar Aldersgruppe Menn Kvinner Menn Kvinner Aldersgruppe 80- S S SS SSS SSSS SSSSSS SS SSSS SSS S S SSSS SS [u]ssss S SS SS SSSSS SSSSS SSSSS usssss S [u] SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSS SSSu SSSSSSSS SSSSSSSSSSS [u]ss SSSSu SSSSSS SSSSSS [u]ssss SS ussss suu SSSS S Tabell 2 Profilar for atkaaleutisk, 1966 og 1986 (Hallamaa 1997 s. 198) Teiknforklaring til symbolane står i denne tabellen: UUUSSS S U ssuuuu uuuu Uuuuuu 5-9 u Uu 3-4 u uuuxx 0-2 S Kunnskapsrik morsmålsbrukar U Forstår ein del S Snakkar flytande, og føretrekk atkaaleutisk u Forstår litt S Snakkar flytande, men føretrekk engelsk u Forstår ca. to dusin ord s Snakkar med mindre feil, lett engelsk aksent u Forstår minst 5-6 ord s Snakkar med store feil, har engelsk aksent x Forstår ikkje U Forstår godt [ ] Er ikkje aleut Hallamaa 1997 s Dette er sjølvsagt ei svært så finmaska inndeling. Det er mogleg å få eit tilnærma likt bilete med ei grov tredeling ( snakkar / forstår / ingen av delane, ved å slå saman dei ulike variantane av S, U og x i tabellen ovafor). Slike undersøkingar er gjort for nokre få språk, men slett ikkje for alle. For mange språk kan vi likevel estimere ein slik alderspyramide. Relevant for språkbevaring er ei tredeling i barn, vaksne i fruktbar alder, og vaksne over fruktbar alder. Korleis folket fordeler seg i desse tre gruppene, varierer sterkt frå land til land: 3 4

3 Elfenbeinskysten Kamerun Indonesia Chile Russland 0-15 år 47 % 45 % 35 % 30 % 22 % år 42 % 40 % 48 % 48 % 45 % over 45 år 11 % 14 % 17 % 22 % 33 % Tabell 3 Alderspyramidar for ulike land, i prosent (Kjelde: Opplyst av Statistisk Sentralbyrå) Vi har med andre ord tre ulike kurver, ei med ei generasjonsfordeling på omtrent 1/2 + 1/3 + 1/6 (Elfenbeinskysten), eit mønster der mellomgenerasjonen er størst og den eldste generasjonen minst (Indonesia), og eit mønster der mellomgenerasjonen er størst og den yngste generasjonen minst. Mønsteret frå Tabell 2 og Tabell 3 kan vi bruke i lag med opplysningar om språkkunnskap og etnisitet til å vurdere kor langt språkskiftet har komme. Ethnologue sitt oppslag for jicarilla-apasje, eit språk i USA, viser korleis det kan gjerast: APACHE, JICARILLA [APJ] 812 speakers (1990 census), out of 2,000 population (1977 SIL). Northern New Mexico, area of Dulce. Na-Dene, Nuclear Na-Dene, Athapaskan-Eyak, Athapaskan, Apachean, Navajo- Apache, Eastern Apache. Most adults speak the language. Many young adults may prefer English. Some children may speak the language, many can understand it, but tend to prefer English. Survey needed. (Ethnologue 1997) Viss vi går ut ifrå at talarane fordeler seg etter det chilenske mønsteret (barn foreldre - besteforeldre), og at språkskiftet skjer like fort i heile området, vil alle besteforeldra og 2/3 av foreldregenerasjonen snakke jicarilla-apasje, mens ingen av ungane gjer det. Ein tregenerasjons alderspyramide for jicarilla-apasje vil kanskje sjå ut som i Tabell 4 nedanfor (med svart, grå og lysegrå farge for snakkar, kan snakke, forstår). Sannsynlegvis er den yngste generasjonen størst, og sannsynlegvis finst det område der språket står sterkare (øvst i dalen, osb.), men tendensen er likevel klår. Med mindre noko drastisk skjer, vil jicarilla-apasje om to generasjonar berre ha eit par talarar att. besteforeldre foreldre barn Menn Tabell 4 Estimert alderspyramide for jicarilla-apasje Kvinner Som vist i Silver 1975 kan statistikk som skil mellom første- og andrespråkskunnskap brukast til å estimere kor langt assimilasjonsprosessen har komme, men dessverre er det svært få land som har så gode statistikkar. Ethnologue baserer seg på svært mange kjelder, særleg eigne feltarbeidarar. Førstespråkskunnskap er systematisk ført opp, men dessverre er ikkje opplysningar om kunnskapar i majoritetsspråket sett opp like systematisk. Offentleg statistikk er som regel til lita hjelp, fordi mange land (t.d. Noreg) av politiske eller andre grunnar underslår opplysningar om både etnisitet og morsmål i folketeljingane sine. Eitt unntak her er Sovjetunionen, som hadde grundige folketeljingar med ti års mellomrom frå 1939 til 1989 (det er desse statistikkane Silver utarbeidde formelen sin til). Sovjetisk statistikk gav tal for storleiken på dei ulike folka i Sovjetunionen, og for kor mange som hadde språket til folket som førstespråk (E1) og som andrespråk (E2), og for kor mange som hadde majoritetsspråket, her: russisk, som førstespråk (M1) og som andrespråk (M2) (der E = eige språk, M = majoritetsspråk, og 1, 2 = førstespråk, andrespråk). I tillegg gir statistikken opplysningar om kunnskap i andre, regionale språk, men det ser eg bort frå i gjennomgangen her. Dermed er det mogleg å dele eit folk i fire kategoriar 1. Dei fire kategoriane tilsvarar nokolunde inndelinga i fire grupper i Skutnabb- Kangas 1981 (ho har S1, S1s1, s1s2, S2, der S er det dominerande og s det dominerte språket). Poenget med Silver-formelen er måten han får fram assimilasjonsprosessen frå eit datagrunnlag som gjer opplysningar om første-, andre- og tredjespråkskunnskap hos eit folk. Som døme kan vi ta mansisk, eit uralsk språk som blir snakka i vestlege Vest-Sibir, langs Ob og Ob sine sideelver. Etter den sovjetiske folketeljinga i 1989 hadde 3140 mansiar mansisk som morsmål mens 252 hadde det som andrespråk av mansiane hadde russisk som førstespråk, mens 2788 hadde det som andrespråk (vi ser bort ifrå ei lita feilkjelde for tredjespråkskunnskapar). Sett inn i Silver-formelen får vi dette resultatet: mansisk Gruppe 1.språk 2.språk formel data utrekna prosent 1. Uassimilerte einspråklege folket sitt eige språk E1-M ,2 % 2. Uassimilerte tospråklege folket sitt eige språk majoritetsspråket M ,3 % 3. Assimilerte tospråklege majoritetsspråket folket sitt eige språk E ,0 % 4. Assimilerte einspråklege majoritetsspråket M1-E ,5 % Tabell 5 Silver-formelen (omsynet til evt. tredjespråk er ikkje med) Som vi ser, er under 5 % av mansiane einspråklege. 1/3, eller grovt sett dei over førti, snakkar framleis mansisk (jf. alderspyramiden i Tabell 3), mens ungane og dei fleste i foreldregenerasjonen allereie er assimilert. Skiftet har sjølvsagt ikkje komme like langt overalt, tabellen gir berre eit gjennomsnitt. Typisk for minoritetssamfunn er det at gruppa av assimilerte tospråklege (E2, line 3 i 1 Dei sovjetiske statistikkane er lagt ut på Nettstaden inneheld og bibliografisk referanse til originalmaterialet, ei innføring i Silver-formelen, også for korrigeringa av misvisinga ved kjennskap til tredjespråk. Nettstaden har og rekna ut prosentfordelinga tilsvarande dei i Tabell 5 for samtlege sovjetiske språk. Sjølve inndelinga i kategoriar som i Tabell 5 følgjer Silver, dei ligg ikkje i originalmaterialet. 5 6

4 tabellen over) er lita. Når talarane er komme over til majoritetsspråket, ser dei liten grunn til å lære seg minoritetsspråket som framandspråk, og majoritetsspråket er i alle fall etablert som lingua franca i området. Det sovjetiske originalmaterialet inneheld òg opplysningar om alder, slik at det er mogleg å dele data i Tabell 5 ovafor inn i alderskohortar. Resultatet blir då eit oversyn ganske likt det som er presentert i Hallamaas arbeid. Ein språkskifteprosess kan gå så fort som over tre generasjonar, der besteforeldra vil vera uassimilerte einspråklege, foreldra uassimilerte tospråklege, eventuelt assimilerte tospråklege med passiv kunnskap i språket til den etniske gruppa, og ungane vil vera assimilert einspråklege. Også for andre språksamfunn finst det tilsvarande statistikkar. T.d. inneheld Friis sine etnografiske kart over Nord-Noreg frå 1861 (jf. opplysningar om både etnisitet, første- og andrespråk, så med Silver-formelen referert til ovafor er det mogleg å følgje korleis dei ulike bygdelaga i meir eller mindre grad var opne for den assimileringsprosessen som skulle komma med omlegginga av den statlege politikken rundt hundreårsskiftet 2. kortvarige deportasjonar får konsekvensar: Fleire kvenar fortel at norsken fekk feste blant ungane den vinteren dei var sørpå etter at tyskarane hadde svidd av Finnmark, og den bygda der kvensk har halde seg best, er òg den einaste bygda i Finnmark som ikkje vart evakuert, nemleg Bugøynes. Mange ser fenomenet med språkdaude som ein del av det såkalla globaliseringsfenomenet, og sameinar dermed språkdaude og utbreiinga av engelsk. At globaliseringa og framveksten av Internett fører til ei favorisering av engelsk, er heilt klårt. Jf. t.d. tala i tabellen nedanfor, frå Grefenstette & Nioche 2000, som målar mengda av ein del språk med latinsk alfabet på Internett. Dei finn at 60 milliardar ord frå språk som blir skrive med det latinske alfabetet, fordeler seg som i kolonne B i tabellen nedanfor, der kolonne C viser den prosentvise fordelinga av språka i utvalet (tala i kolonne B og D er i tusen) 3 : 3.2 Korfor døyr språka? Årsakene til språkdauden kan kort og overforenkla summerast opp i to ord: modernisering og statsdanning. I løpet av dei siste 200 åra har stadig større delar av folket på jorda vorte drege inn i det kapitalistiske systemet, inn i pengeøkonomien og den stadig større marknaden. Det moderne samfunnet blir administrert av statar, og der dei er sterke nok driv statane gjennom at det skal vera eitt språk som fellesspråk for innbyggarane i landet. Der det sjølvbergingsbaserte agrarsamfunnet var interessert i skattepengane til folket, men ikkje i språket deira, vart det kapitalistiske samfunnet avhengige av arbeidarar som kunne klokka, og som snakka, las og skreiv same språk som arbeidsformennene sine. Eit anna moment som kan takast med er migrasjon. Viss eit folk blir flytta frå eit område til eit anna, får det språklege konsekvensar. Etterkommarar etter innvandrarar skiftar språk, sjølv der dei blir flytta samla. Skoltesamane i Finland, som måtte flykte 15 mil vestover som resultat av at Finland mista land etter Fortsettingskrigen, innleidde eit massivt språkskifte på slutten av 60-talet, då den første generasjonen som var fødd i diaspora sjølv fekk ungar (jf. Hallamaa 1999). Også 2 Her ligg det eit tema til ei hovudoppgåve i språksosiologi og ventar % tilsvarer!the Formula Not In Table ord. Absolutte tal er bytta ut med prosentar, og esperanto, latinsk og kroatisk er fjerna frå den originale tabellen, pga. samanlikninga med data frå Ethnologue i kolonne D (Ethnologue oppgjev ikkje morsmålstalarar for esperanto og latinsk, og kroatisk kjem inn under serbokroatisk). 7 8

5 A B C D E F G språk ord på Internett % av utval talarar % av utval % ord / % t. ord / talar islandsk ,09 % ,02 % 4,5 213 irsk ,08 % ,02 % 4,1 191 engelsk ,70 % ,08 % 3,1 147 norsk ,75 % ,39 % 1,9 91 svensk ,07 % ,70 % 1,5 72 baskisk ,05 % ,05 % 1,0 49 estisk ,07 % ,09 % 0,8 39 slovensk ,12 % ,15 % 0,8 39 dansk ,34 % ,41 % 0,8 39 finsk ,32 % ,47 % 0,7 32 nederlandsk ,04 % ,56 % 0,7 31 fransk ,68 % ,61 % 0,7 31 tysk ,11 % ,63 % 0,7 31 italiensk ,06 % ,19 % 0,6 30 slovakisk ,23 % ,44 % 0,5 25 tsjekkisk ,45 % ,93 % 0,5 22 bretonsk ,02 % ,04 % 0,4 20 katalansk ,21 % ,51 % 0,4 19 ungarsk ,45 % ,13 % 0,4 19 valisisk ,01 % ,05 % 0,3 13 latvisk ,04 % ,12 % 0,3 15 litauisk ,03 % ,31 % 0,1 5 rumensk ,11 % ,03 % 0,1 2 malayisk ,19 % ,56 % 0,1 6 polsk ,39 % ,43 % 0,1 5 portugisisk ,54 % ,24 % 0,1 5 spansk ,66 % ,86 % 0,1 5 albansk ,02 % ,39 % 0,0 2 tyrkisk ,17 % ,60 % 0,0 2 Total ,00 % ,00 % 0,00 % 47 Tabell 6 Relativ utbreiing på Internett og blant morsmålsbrukarar for ein del språk skrive med det latinske alfabetet. Data i kolonne B frå Grefenstette & Nioche 2000, i kolonne D frå Ethnologue Tala i kolonne B og D er i heile tusen. rommet, absolutt sett den aller største forfordelinga, utan samanlikning mest forfordelt, med 78,7 % av nettet mot 25 % av talarane, dvs. med ein posisjon på nettet tre gonger så sterk som den det har som morsmål. På dei fire neste plassane kjem dei andre språka som har større plass på nettet enn det folketalet gir dei, det er mindre språk frå ein del rike land. Resten av språka er underrepresentert, og på slutten av tabellen kjem dei som er mest underrepresentert. Det er likevel ikkje utan vidare slik at språkdaude og globalisering er to sider av same sak. Folk skiftar språk når dei blir dregne inn i den kapitalistiske økonomien, men sjølv om kapitalen er global, er arbeidsmarknaden og dei sosiale nettverka regionale. Når språk forsvinn, er det fordi talarane tar til å snakke eit anna språk, og det språket dei snakkar vil vera det dominerande språket i området, stort sett alltid det offisielle språket i landet. Minoritetsspråk i Latin-Amerika eller på det eurasiatiske kontinentet bukkar ikkje under for engelsk, men for majoritetsspråka, som er portugisisk eller spansk. Kor underrepresentert spansk og portugisisk enn er på Internett er det likevel desse språka som vinn fram i Latin-Amerika. Til og med i Afrika har engelsk framleis ein marginal posisjon som morsmål, sjølv om det dominerer som skriftspråk i alle britiske ekskoloniar. I Kenya og Tanzania skiftar folk til swahili, ikkje til engelsk. I Noreg skiftar, eller i alle fall skifta, samar og kvenar over til norsk, og ikkje til engelsk. Språkdaude er eit lokalt fenomen, verda over. 3.3 Oppsummering Språk forsvinn over heile verda, og med ei fart historia ikkje har sett tidlegare. Grunnen til det er at lokalsamfunn verdas over blir modernisert, og integrert i det kapitalistiske systemet verda over. Likevel er det store regionale skilnader, og nokre av dei er tema for neste avsnitt. Viss vi så samanliknar tekstmengd på Internett med data for talarar frå Ethnologue, finn vi ein del interessante skilnader. Kolonne D fortel kor mange talarar kvart språk har (i tusen), og kolonne C gjev den prosentvise fordelinga av ord i utvalet. Kolonne F er kvotienten mellom kolonnane C og E; språk med verdi over 1,0 er overrepresenterte, og språk med verdiar under 1,0 er underrepresenterte på nettet. Kolonne G gjev talet på ord på Internettet per talar. Som det går fram av kolonne F og G, er to språk relativt sett betre fordelt enn engelsk, sjølv om dei har ei forsvinnande lite mengd ord på Internett har dei heller ikkje mange talarar. Når det gjeld engelsk, ser vi at sjølv om det blir snakka av berre 1/4 av dei som er dekt av denne undersøkinga, okkuperer engelsk 3/4 av det språklege 4 Regionale skilnader Her går eg gjennom ein del regionar der det er mogleg å sjå fellestrekk. Framstillinga er skissemessig, og mange delar av verda er ikkje omhandla i det heile, noko meir er det ikkje plass til her. Det er eit direkte samsvar mellom busettingshistorie og språkrikdom. Eg vil dele verda i tre, grovt sett, i område som er dominert av føragrare samfunn (i praksis område dit jordbruksrevolusjon og industrialisering av ulike grunnar ikkje har nådd), i jordbrukssamfunn som har vakse fram av 9 10

6 føragrare samfunn, og i settlarsamfunn, resultatet av store migrasjonsbølgjer i nyare tid. Der heile verdsdelar er dominerte av same språket, er dét nettopp eit resultat av emigrasjon i moderne tid, dette gjeld både den dyrkbare delen av Amerika, Australia og den midtre delen av Sibir. I gamle jordbrukssamfunn, som i Europa og Søraust-Asia, finn vi språk som blir snakka over langt mindre område enn det engelsk, spansk og russisk blir snakka, og desse språka har og mykje større dialektrikdom enn det dei dominerande emigrantspråka har. Desse stadbunde språka har gjerne fleire millionar talarar, men med einskilde unntak (som kinesisk, hindi, som blir snakka i område med intensivt jordbruk) har desse språka langt færre talarar enn dei dominerande emigrantspråka. Dei verkeleg små språka finn vi i område med føragrare samfunn. Kor språkintensive desse områda er, er avhengig av klima: Regnskogane i Brasil og på Papua Ny Guinea er i stand til å livnære langt fleire folk enn den arktiske tundraen i Sibir, men målt i språk/talarar er det ikkje så stor skilnad på desse områda. Kvart språk har fleire kvadratkilometer i Sibir, men ikkje så mange fleire talarar. Den drastiske språkskifteprosessen som går føre seg no, kan bli sett på som ei endring av grensene mellom desse tre hovudtypane. Når utnyttinga av naturressursane på jorda når ut til stadig nye område, blir fleire og fleire autonome språksamfunn inkorporert i større språksamfunn, med assimilering som resultat. 4.1 Sirkumpolare språk Viss vi ser bort ifrå nabospråk, jiddisk, romani og nyinnvandring, er alle minoritetsspråka i Norden sirkumpolare språk, språk som blir snakka i dei arktiske og subarktiske områda rundt Nordpolen. Desse språka har mykje til felles med dei andre sirkumpolare språka; dei blir snakka i tynt befolka område som ikkje er eigna for jordbruk, og dei blir snakka i sterkt sentraliserte og moderniserte statar. Vi sett dei nordiske minoritetsspråka i eit større perspektiv og handsamar dei i lag med dei andre sirkumpolare språka, til saman 60 språk, snakka i Norden, Russland USA og Canada. Område Sirkumpolare språk Språk med barn som talarar % av språka talt av barn Talarar i % av heile folket, for alle språka Grønland % 100 % Canada ,8 % 61,5 % Noreg ,0 % Russland ,5 % 45,0 % Finland ,3 % 45,0 % Sverige ,5 % Alaska ,5 % 27,9 % Tabell 7 Sirkumpolare språk, ulike aldersklassar (tal frå Krauss 1997:27ff) Ein del av språka blir snakka i fleire enn eitt land, og har ulik status i ulike land, så dei ulike kolonnane kan ikkje summerast. Biletet er likevel eintydig. Berre grønlandsk (Krauss ignorerer austgrønlandsk) blir snakka like mykje på alle alderssteg. Det området som har flest språk med talarar i alle generasjonar er Russland, eit resultat av den sovjetiske språkpolitikken. Her har 13 av 40 språk, eller 32,5 % av språka, talarar i alle aldersgruppene. Den siste kolonnen i tabellen summerer opp talarar for alle dei sirkumpolare språka i kvart einsild land, og viser det som prosent av kor mange det er som reknar seg som medlem av dei tilsvarande etniske gruppene. I Russland er det t.d. slik at bortimot halvparten av dei som reknar seg som nenetsar, hantiar, mansiar, osb. verkeleg snakkar nenetsisk, hantisk, mansisk osb. På Grønland snakkar alle (vest)grønlendingane (vest)grønlandsk. Det som ikkje går fram av tabellen, er at to av dei seks store språka (meir enn talarar), nemleg inuktitut og nordsamisk, er i ferd med å snu språkskifteprosessen, som resultat av ein ny og meir positiv språkpolitikk i Canada og Norden. Sovjetunionen gjekk meir eller mindre bort frå den leninistiske språkpolitikken etter at Stalin døydde, og i det postsovjetiske Russland er det ikkje lett å få auge på politikk i det heile. Det som kanskje kan verke positivt inn på språkbevaringa i ein del språksamfunn, er det totale samanbrotet i den russiske økonomien, som tvinger dei nordlege folka attende til tundraen, ut i ein sjølvbergingsøkonomi, der dei faktisk klarar seg betre enn russarane som sitt att inne i teknisk avanserte byar utan verken pengar eller sentralvarme. Dei språka som står sterkast i Russland, er tundranenetsisk (på Jamal-halvøya), austog nordhantisk (mellom Ob og Jenisej), og tsjuktsji og evenkisk (i Aust-Sibir). Alle desse språka har likevel skeive alderspyramidar, med færre talarar i den yngste generasjonen. Viss vi ser dei nordlege språka som representantar for urfolksspråk i ei modernisert verd, gir det ikkje gode framtidsutsikter for små språk i andre delar av verda, etter kvart som moderniseringsprosessen skyt fart i språkrike område som Oseania, Afrika, og det sørlege Asia. Det at desse språka blir snakka i område som er ueigna for jordbruk, har vore viktig for utviklinga deira. Då indoeuropearane kom med jordbrukskulturen til Nord-Europa og seinare til Sibir, assimilerte eller marginaliserte dei jegersamfunna. I nokre unntakstilfelle tok urfolka i området opp jordbruket og vart dermed store nok til å unngå assimilering (som finnar, estarar, mordvinarar og komiar), men i regelen er det berre i strok ueigna til jordbruk minoritetane har fått vera uassimilerte. I moderne tid har likevel modernisering og industrialisering komme til der det var for kaldt for jordbruk, og utviklinga for dei sirkumpolare språka gir eit forvarsel om kva som er i vente i resten av verda. I dei siste åra har dei nordiske landa og Canada utvikla politikk for språkbevaring, om dei 11 12

7 vil ha nokon effekt, eller om dei kom for seint, er det tidleg å seie noko sikkert om. 4.2 USA, Canada og Australia Den delen av verda der moderniseringsprosessen har komme lengst, er også den med mest språkleg assimilering. Her står dei engelskspråklege emigrantsamfunna i ei særstilling, og særleg USA og Australia har ført ein språkfiendtleg politikk. Av 437 språk i USA, Canada og Australia, er 372 utryddingstruga. Område språk ikkje snakka av barn prosent ikkje snakka USA + Canada % Australia % Sum % Tabell 8 Canada, USA og Australia, språk (data frå Krauss 1992) Det er med andre ord i det vi kan kalle dei engelskspråklege settlarsamfunna språkskifteprosessen har komme lengst. Ethnologue 1997 oppgjev 149 språk med USA som viktigaste land, 143 av desse er opprinnelege amerikanske språk (resten er språk som angloromansk, cajunfransk og pennsylvaniatysk), og 106, eller 2/3, har mindre enn 500 talarar. Sjølv for dei største opphavlege språka er situasjonen dårleg, som vist i tabellen nedanfor, der data frå Ethnologue er sett inn i Silver-formelen. Gruppe 1.språk 2.språk navaho dakota chocktaw Uassimilerte einspråklege eige språk Uassimilerte tospråklege eige språk engelsk 148, Assimilerte tospråklege engelsk eige språk Assimilerte einspråklege engelsk Tabell 9 Tre av dei største innfødde språka i USA, i Silver-formelen (rådata frå Ethnologue 1997) Biletet er ikkje heilsvart, t.d. har det neste språket på lista (vestapasje) talarar, og, seier Ethnologue, Language use is vigorous. Men når 80 % av dei 187 innfødde språka i USA og Canada ikkje blir snakka av ungar, ligg det an til at berre av dei vil overleve dette hundreåret, kanskje nokre fleire, viss arbeidet med å reversere språkskifteprosessen får effekt. 4.3 Latin-Amerika Status quo i Latin-Amerika skil seg drastisk frå situasjonen nord for Rio Grande. Her er Krauss sitt oversyn: Område Talet på språk Talet på språk ikkje snakka av barn Språk ikkje snakka av barn, i prosent Mellom-Amerika % Sør-Amerika % Tabell 10 latinamerikanske språk, ulike aldersklasser (data frå Krauss 1992) Dei innfødde språka i Latin-Amerika kan delast i to grupper, etter den statusen dei hadde før europearane kom. På den eine sida har vi språka til aztekar-, maya- og inkaindianarane (dvs. nahuatl (1,4 mill. talarar, ulike mayaspråk (framfor alt k'ichee' (=quiché, talarar) og quechua (8 mill. talarar), som har erstatta tidlegare indianarspråk i store område både før og etter den europeiske erobringa, og på den andre sida finn vi språka til små jegersamfunn, som gjerne hadde talarar kvar. Grinevald 1998) si vurdering er at det einaste amerikanske språket som ikkje står i fare for å forsvinne, er guaraní. Guaraní er majoritetsspråk i Paraguay, der det blir snakka av 95 % av folket, uavhengig av etnisk bakgrunn. Grunnen til at det finst så store språk i Latin-Amerika, er ikkje at dei latinamerikanske statane har hatt nokon betre språkpolitikk enn USA og Canada, men at moderniseringsprosessen ikkje har vore like gjennomgripande, og at dei amerikanske språka i utgangspunktet sto sterkare. Spansk misjonsverksemd skjedde t.d. på quechua og guaraní, det eldste professoratet i quechua ved San Marcos -universitetet i Lima er over 400 år gammalt (Grinevald 1998:147). I den andre enden av skalaen finn vi dei små språka. Slik ser det ut i Brasil: Talarar Språk > Tabell 11 Brasilianske språk, ordna etter talarar for kvart språk (Grinevald 1998:141) Av tabellen ser vi at 128 av dei 166 språka i Brasil, eller tre fjerdedelar av språka, har mindre enn seks hundre talarar. Berre fire språk har meir enn talarar. Når det gjeld kor store språka er, er det ikkje så stor skilnad mellom Brasil og t.d. USA. Skilnaden ligg framfor alt i aldersstrukturen, og 13 14

Mellom Nar og New York

Mellom Nar og New York Mellom Nar og New York Ein studie av innverknaden migrasjonen har på indiansk identitet og bruk av kichwa hjå ungdom i Cañar, Ecuador. Hildegunn Stokke Juni 2011 Abstract This work explores the effects

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 29. årgang 4 / 2001

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 29. årgang 4 / 2001 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 29. årgang 4 / 2001 Ungkarer og språkstyrking IUNIVERSITETSMILJØENE diskuteres nå en omfattende omlegging av studiene. Selv om en god del forhold ved den nye universitetsreformen

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014 Jon Kristian Grønli Jon Kristian Grønli Korleis opplevast introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar? Masteroppgåve NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Fakultet for samfunnskunnskap

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse

Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse Opplæring Opplæring innanfor innanfor kriminalomsorga kriminalomsorga Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse Ole Johan Eikeland Eikeland forsking og undervising Terje Manger Institutt for

Detaljer

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON White Paper Series Kvitbokserie THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON Koenraad De Smedt Gunn Inger Lyse Anje Müller Gjesdal Gyri S. Losnegaard White

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002 Lovfest at «undervisningsspråket er til vanleg norsk»! Skal norske medisinstudentar i Noreg drøfte barnesjukdomar med norske forelesarar på engelsk?

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT UTGITT AV SPRÅKRÅDET 43. ÅRGANG 1/2015 Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Om karate, SPRÅKNYTT karaoke 1/2014

Detaljer

1 GJENNOM ORDA GRIP VI VERDA

1 GJENNOM ORDA GRIP VI VERDA 1 GJENNOM ORDA GRIP VI VERDA Etter å ha arbeidd med dette kapittelet har du kunnskap O7rJ; j samanhengen mellom språk og identitet og om kva det vil ~~e å vere fleirspråkleg. Du får også kunnskap om kva

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter av utdanning Rapportserie 05/2014 Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter MILJØMERKET Trykksak Utgivar: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel fellesskap og frigjering gjennom internettverk Ivar Sognnæs Eimhjellen Internett og moderne kommunikasjonsteknologi er vorte ein viktig del av kvardagen, spesielt

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen En verden uten sult En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen Hva må til for å utrydde sulten, av Aksel Nærstad En rapport fra

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer