Faglig årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig årsrapport 2009"

Transkript

1 Faglig årsrapport 2009

2 Faglig årsrapport

3 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget den siste perioden har vært å bli mer kjent med grunnorganisasjonen, og det har vært utrolig interessant å diskutere ideer og erfaringer med fagråd og faglige grupperinger. Sammen med årsrapportene som har blitt innlevert gir disse møtene et inspirerende bilde av en forening med høy aktivitet og solid kompetanse. I 2009 etablerte Fagutvalget begrepet et faglig hjem for alle. Med dette mener vi at alle med høyere utdanning innen teknologi og naturvitenskap skal finne faglig relevante møtesteder i Tekna, hvor kunnskap kan deles og nye ideer kan foredles. For å oppnå dette målet må vi gi rom for nytenking og vi må diskutere innspill som utfordrer etablerte sannheter for hvordan en fagforening utvikles. Fagutvalget ber om at hele organisasjonen bidrar for å utvikle et faglig hjem for alle i Tekna. Vi ønsker og tar gjerne imot innspill til angående dette. Og vi er godt i gang med å bygge det faglige hjemmet. Tekna Forskerne vil nå dekke medlemmer som jobber med forskning eller er interessert i det fra hele sektoren. Medlemmer innenfor jernbaneområdet kan nå delta i Tekna Jernbane, en ny faglig gruppe for havbruk er under etablering og vi har laget nye kurs om fornybar energi. Vi jobber med å etablere nye aktiviteter innenfor bioteknologi, farmasi og kjemi. Her kan vi få mange nye medlemmer! Også IT, telekommunikasjon og elektronikk er områder vi må sterkere inn på. Arbeidet vi gjør i Fagutvalget og på fagsiden i Tekna innenfor alle våre faglige grupperinger og i kursvirksomheten er avhengig av at engasjerte tillitsvalgte bruker tid og krefter på foreningsarbeid. Men like mye er vi avhengige av de som jobber på heltid i Fagseksjonen. De siste årene har vi sett en positiv utvikling i Fagseksjonen, og vi har mange dyktige medarbeidere som jobber for å gjøre våre faglige møteplasser enda bedre. Sammen med våre tillitsvalgte og andre engasjerte medlemmer skal vi gjøre 2010 til et nytt godt år for Tekna. Lykke til videre alle sammen! Roger Beite Færestrand leder i Fagutvalget Terje Olav Moen fagdirektør Faglig årsrapport

4 Faglig årsrapport

5 Innholdsfortegnelse 1 Fagutvalgets årsrapport for Faglig årsmøte Fagutvalgets sammensetning Valgkomiteen Fagutvalgets virksomhet og prioriterte oppgaver for Fagutvalgets møter og arbeidsplan for Prioriterte oppgaver for Prioriterte oppgaver Utvikling av et faglig hjem for alle medlemmer Faglig virksomhet Representantskapsmøtet Kursvirksomheten Rekruttering til realfag Newton Camp og DNT-samarbeid Samfunnsmidler Renere produksjon Om Fagseksjonen Årsrapporter fra faglige grupperinger i Tekna Introduksjon til årsrapporter fra faglige grupperinger Faglige grupper Tilknyttede foreninger Samarbeidende foreninger Lokale og regionale fagråd tilknyttet en eller flere avdelinger Fagkomiteer Beste faglige gruppering Samlede tall for faglig virksomhet Om årsrapportene Faglige grupper Tekna Forskerne Tekna Realistene Tekna Selvstendig næringsdrivende Norges Jordskiftekandidatforening Faglig årsrapport

6 3.2.5 Tekna Jernbane (Jernbaneingeniørenes avdeling Tekna Fiskehelseforeningen Tilknyttede foreninger: Forum for Trekonstruksjoner Norsk Havneingeniørforening Norsk Forening for sikkerhet og Pålitelighetsanalyse, ESRA Norge Norsk Bergmekanikkgruppe Norsk Betongforening Norsk Bistandsforum Norsk Forening for Betongrehabilitering Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Norsk Forening for industriens patentingeniører Norsk Forening for Olje-/Gassmåling Norsk Forening for Prosjektledelse Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening Fagråd: Fagråd i Agder Fagrådet i Bergen avdeling Fagråd Hedmark og Oppland Fagråd for avdelingene i Nord-Norge Fagråd Stavanger Fagrådet i Telemark og Vestfold Fagrådet i Østfold Store avdelingers faglige nettverk: Tekna Oslo avdelings faglige grupperinger Stavanger avdeling Trondheim avdeling Fagkomiteer Fagkomité for elektro og energi Fagkomité for vann, areal og samferdsel Fagkomité for IT- og telekommunikasjon Fagkomité for olje og gass Faglig årsrapport

7 3.7 Samarbeidende foreninger Forum for Plan- og bygningsrett Norsk Kjemisk Selskap Norsk Vannforening Andre Faggruppen for bygg og anlegg Renere produksjon Vedlegg Faglig årsrapport

8 Fagutvalgets årsrapport for Faglig årsmøte 2009 Årsmøtet ble avholdt i Oslo februar med 54 deltakere. President Marianne Harg innledet om den faglige virksomheten i Tekna. Evalueringen av ordningen med samfunnsmidler ble gjennomgått av Morten Staude fra MosPlan som del av årsrapporteringen. Årsmøtet valgte delegater fra fagsiden til R-møtet i juni med representasjon fra de ulike faglige aktivitetene i foreningen. Innspill til faglige saker på R- møtet ble diskutert på dag 2. Da var det også en nyttig erfaringsutveksling mellom fagrådene fra Stavanger og Nord-Norge og Norsk Jordskiftekandidatforening. 1.2 Fagutvalgets sammensetning Etter Faglig årsmøte 2009 har Fagutvalget bestått av følgende medlemmer, nevnt i rekkefølge fra venstre mot høyre på bildet: nestleder Ingvild Haug (oppnevnt fra NTNU), Kjetil Korsnes, leder Roger Færestrand Beite, Dag Waaler, Ulrika Buff Jensen, Svein Inge Steffensen, samt Dag Lothe og Thomas Thiis (oppnevnt fra UMB) som ikke var tilstede da gruppebildet ble tatt. Fagutvalgtes sekretær er fagdirektør Terje Olav Moen. 1.3 Valgkomiteen Årsmøtet valgte Knut Aune, Irene Måsøval og Helge Onsrud til valgkomiteen frem mot årsmøtet i Valgkomiteen startet sitt arbeid med et møte 1.september Komiteen gjennomførte samtaler/intervjuer med medlemmene i det sittende utvalget for å danne seg en oppfatning av utvalget, arbeidet som pågår og utfordringer fremover for å skaffe seg et bredt vurderingsgrunnlag for sitt arbeid og innstilling. Det ble sendt ut en bred invitasjon til Teknas grunnorganisasjon om å spille inn aktuelle kandidater, en invitasjon som også ble publisert på tekna.no. Det var lite respons på dette. Komiteens arbeidsmåte har vært en kombinasjon av møter, telefonsamtaler og e-postutvekslinger. 1.4 Fagutvalgets virksomhet og prioriterte oppgaver for Fagutvalgets møter og arbeidsplan for 2009 Fagutvalgets arbeidsplan for 2009 ble presentert på Faglig årsmøte, og en bearbeidet utgave av denne ble sendt ut til organisasjonen etterpå. Arbeidsplanen viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året. Den er retningsgivende for planlegging av møtene og saker som skal behandles, pluss at den angir hvordan administrasjonen skal følge opp arbeidet i Fagutvalget. Arbeidsplanen synliggjør sakene som medlemmene i Fagutvalget er opptatt av og bidrar til at det er interessant å delta i utvalget. Arbeidsplanen er vist i vedlegg bak. Faglig årsrapport

9 Følgende saker og aktiviteter har vært sentrale for Fagutvalget i 2009: Reorganisering av Tekna Forskerne Faglig årsmøte 2009 Omorganisering Jernbaneingeniørenes avdeling Retningslinjer samfunnsmidler Nasjonal Transportplan Studietur Stockholm Avtaler tilknyttede foreninger Formøte til R-møtet for fagsiden Retningslinjer Samfunnsmidler 2010 Innspill Hovedstyrets prioriterte oppgaver Møte med Fagrådsutvalget i Oslo Avdeling Forskningsseminar og årsmøte Tekna Forskerne Møte med Fagrådet for Hedmark og oppland, Gjøvik Budsjettinnspill for 2010 Fordeling Samfunnsmidler 2010 Vedtekter Faglig Årsmøte og Fagutvalget I 2009 har Fagutvalget hatt 13 møter inkludert formøte for faglige representanter til R-møtet og behandlet 52 vedtakssaker og 35 orienteringssaker. Det er gjennomført møte med Hovedstyret i november og leder/nestleder deltok i fellesmøte med Etisk Råd i november. Fagutvalget møtte styret i Tekna Forskerne på møtet i januar i forbindelse med Kursdagene. Oppfølging av Hovedstyrets beslutning om nyorganisering av Tekna Forskerne ble diskutert. Prinsippet om aktiv innmelding i Teknas faglige grupper ble vedtatt på R-møtet i juni og fulgt opp med endringer i vedtektene for Tekna Forskerne på årsmøtet i oktober. Det ble nedsatt en valgkomité som skal innstille nytt styre med representanter fra hele forskningssektoren til årsmøte i begynnelsen av Fagutvalget ga innspill til Hovedstyrets budsjettprosess for 2010 og la vekt på at budsjettmidler og administrative ressurser til faglige aktiviteter minst må videreføres på dagens nivå for å kunne fortsette arbeidet med styrking av fagsiden i Tekna. Det ble foreslått at bemanningen i Fagseksjonen økes med ett årsverk for å styrke arbeidet med faglige grupperinger, utvikle tilbud på nye fagområder og bedre kontakten med lokale fagråd. Dette ble imøtekommet i budsjettet for 2010 med 0,5 årsverk som videreføres som full stilling året etter. Fagutvalget mener det er viktig å møte forskjellige deler av foreningens faglige nettverk, og ha en god dialog med aktive medlemmer på fagsiden. I 2009 har Fagutvalget møtt styret i Tekna Forskerne, Fagrådet for Hedmark/Oppland og Fagrådsutvalget i Oslo Avdeling (FRU). Det har gitt innsikt i aktivitetene og mulighet for å diskutere aktuelle saker. Fagrådene utgjør en viktig del av Teknas faglige aktiviteter og vil kunne bidra til å utvikle det faglige tilbudet. Faglig årsrapport

10 Evalueringen av ordningen med samfunnsmidler ble presentert for Faglig Årsmøte Basert på denne foreslo Fagutvalget endringer i retningslinjene for ordningen. Hovedstyret vedtok endringene og disse lå til grunn for fordeling av samfunnsmidlene for De nye retningslinjene vektlegger lokal aktivitet og synlighet av Tekna. Behandlingen av søknadene er også forenklet ved at Fagutvalget behandler søknadene og innstiller til Hovedstyret som så vedtar fordelingen på prosjekter. Utvikling av faglige tilbud innenfor nye fagområder som f.eks bioteknologi, havbruk, fornybar energi og omsorgsteknologi er en prioritert oppgave for Fagutvalget. Men dette er et arbeid som tar tid fordi det er avhengig av interesserte ressurspersoner og et nettverk av medlemmer som kan bidra. Nye tilbud kan være kurs/konferanser, kortere seminarer og møter eller faglige grupperinger. Bruk av nettet og sosiale medier er også en interessant måte å organisere dette på. I løpet av 2009 er det utviklet og arrangert nye kurs innenfor småkraft, vindkraft, REACH-direktivet og bioteknologi (på Kursdagene 2010). En ny faglig gruppe for havbruk er under etablering og det har vært oppstartsmøte i Trondheim, og møter i Tromsø og Oslo/Ås er avtalt. Nye tilbud innenfor helseteknologi vurderes i samarbeid med Fagrådet for Hedmark/Oppland Prioriterte oppgaver for Grunnlaget for Teknas handlingsplan for perioden er foreningens formål og foreningspolitiske mål. I handlingsplanen er det beskrevet overordnede tiltak under hvert kapittel i de foreningspolitiske målene gruppert på medlemmene, samfunnet og organisasjonen. Hovedstyret og politiske underutvalg (Fagutvalget, Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget) har så utarbeidet egne prioriterte oppgaver som en konkretisering av handlingsplanen. Status for prioriterte oppgaver rapporteres til Hovedstyret gjennom året. For perioden har Hovedstyret prioritert følgende oppgaver som vil ligge til grunn for årsrapporteringen for 2009: Utvikling av fagsiden Etikk Akademikerne Dyktiggjøre tillitsvalgte på lønns- og interessesiden Oppgaver for lokale avdelinger Rekruttering til realfag Fagutvalget har, som ansvarlig for fagsiden i Tekna, hovedsakelig prioritert oppgaver knyttet til punktet om utvikling av fagsiden, som beskrevet i status på de prioriterte oppgavene nedenfor. I tillegg kommer noen aktiviteter innenfor rekruttering til realfag, samt at etikk skal integreres i de ulike faglige aktivitetene som f.eks kurs, faglige arrangement og øvrig virksomhet til faglige grupper og tilknyttede foreninger. Fagutvalget skal samtidig sørge for at Hovedstyrets politikk for fagsiden blir iverksatt. Faglig årsrapport

11 Status på prioriterte oppgaver pr : Fagsiden skal bidra aktivt til å synliggjøre Teknafagenes betydning i samfunnsutviklingen og gi faglige innspill til politisk påvirkningsarbeid. Det er gitt innspill til høring av Nasjonal Transportplan og behandling av statsbudsjettet for samferdselssektoren. Særlig de tilknyttede foreningene bidrar til utvikling av sine fagområder og gir faglige innspill der det er relevant. Det vurderes løpende om det er aktuelt med fagpolitiske initiativ eller utspill som del av kurs og konferanser. Mye av Teknas påvirkningsarbeid skjer på et overordnet politisk nivå. Fagutvalget skal etablere god kommunikasjon/samhandling med Hovedstyret og ulike faglige aktiviteter i Tekna. Fagutvalgets rolle som Hovedstyrets underutvalg for faglige aktiviteter i Tekna tilsvarende som for Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget, er etablert. Fagsiden gir innspill i høringsprosesser, budsjettarbeidet og har fellesmøte med Hovedstyret på høsten. Fagutvalget kan på eget initiativ fremme faglige saker for Hovedstyret. Fagutvalget har vektlagt å legge noen av egne møter rundt i landet i kombinasjon med besøk/møter med ulike fagråd/avdelinger. Ledelsen i Fagseksjonen har satt økt fokus på tilstedeværelse på et utvalg av arrangementer i kursvirksomheten og på arrangementer hos tilknyttende foreninger, for bedre å synliggjøre bredden i faglig tilbud. Samarbeidet med tekniske foreninger skal gjennomgås for å styrke samarbeidet der gjensidig nytteverdi er stor. Konkrete tiltak for å styrke samarbeidet skal utarbeides. I løpet av 2009 er det prioritert å øke dialogen mellom Fagseksjonen og de faglige grupperingene. Det er etablert nye avtaler mellom Tekna og faglige grupperinger der det har vært ønskelig fra en av partene. Arbeidet med å tilpasse Teknas bidrag til aktivitet og behov hos den respektive forening/gruppe er en kontinuerlig prosess som videreføres. R-møtevedtaket om å bli ledende sekretariat for tekniske foreninger der Teknas medlemmer og potensielle medlemmer er engasjert og utgjør mer enn 30% av medlemsmassen skal følges opp (følges opp i punktet over). Tekna arbeider for å bidra til faglig arbeid innen de fleste fagfelt hvor vi har medlemmer. Tekna har i løpet av 2009 inngått tilknytningsavtale med to nye foreninger, og vil fortsette arbeide med å bidra til aktiviteten hos flere nye foreninger. Mulige nye tilknyttede og samarbeidende foreninger vurderes løpende. Ledelsen av Teknas kursvirksomhet skal styrkes. Ressurser til utvikling av kursvirksomheten skal økes, og nye tilbud skal utvikles der det er behov og vekstmuligheter. Ledelses og markedsføringsfunksjonen har blitt ytterligere styrket i I januar 2009 ble stillingen som markedsansvarlig opprettet i Tekns Kurs. Hensikten var å styrke markedsføringen av arrangementene samt få til en mer helhetlig profilering av tilbudet. Arbeidet med organisasjonsutvikling, herunder markedsorientering av virksomheten, fortsetter. I 2009 ble det gjennomført flere nye kurs og konferanser. Disse dekket viktige Faglig årsrapport

12 områder innen fornybar energi, kjemikaliehåndtering og ledelse. Det ble også utviklet nye tilbud som gjennomføres i Teknas kursvirksomhet skal gjøres mer synlig og omsetningen økes ved utvidet annonsering og markedsføring. Det er gjort mange tiltak for å styrke markedsføringen i I april ble egne nettsider for Tekna Kurs lansert; Dette er en stor forbedring i forhold til å synliggjøre Teknas totale kurstilbud på nett. Sammen med felles markedsplaner gir dette også mulighet til å utnytte de ulike markedsføringskanalene helhetlig. Alle markedstiltak blir testet i den hensikt å tilføre kunnskap og gjøre forbedringer. I 2008 ble det utviklet maler for kursprogram. Dette er nå utvidet til en mal-serie som også omfatter annonser, e-poster og bannere. Dette fremmer målsetningen om en sterkere profilering av både Tekna og Tekna Kurs. Høsten 2009 var tilstedeværelse og profilering ute på arrangementene en prioritet. En tydeligere profilering og medlemsverving i møte med kursdeltakerne vil også ha fokus i Planleggingen av Kursdagene 2010 har vært sentral i høst. Ytterlige markedstiltak er gjennomført, og påmeldingen blir over 1600, ca 200 mer enn i 2009, som også var en toppnotering. I forbindelse med Kursdagene er det laget en film som skal vises som introduksjon til alle kursene. Dette er også et ledd i å markedsføre Tekna/Tekna Kurs og fremstå med et felles budskap Det skal gjennomføres aktiv medlemsverving mot kursdeltakere og medlemmer av tilknyttede foreninger og deres arrangementer. Ledelsen i Fagseksjonen har deltatt på et utvalg arrangementer for å øke synligheten om Tekna og bredden i faglig virksomhet, gi ulike grupperinger økt oppmerksomhet, og profilering. Det er høsten 2009 planlagt et større fremstøt på Kursdagene 2010 for å øke synligheten av Tekna på dette viktige arrangementet, både med stand og den nye filmen som viser foreningens faglig bredde. Teknas tilbud om lederutvikling skal utvides med bedriftstilpassede programmer og programmer for erfarne ledere på høyere nivå i virksomheten. Våren 2009 var en bedrift med på en pilotgjennomføring der hele ledergruppen deltok på en ordinær GILAgjennomføring. Erfaring fra denne gjennomføringen viser at det må være egne programgjennomføringer for slike grupper, der innhold, form og opplegg er tilpasset dette. Det er ut fra Teknas posisjon og situasjon i markedet ikke gått videre på dette arbeidet i Det er utviklet et bredere kurstilbud rettet mot enkeltindivider jmf omtale av kursvirksomhetens nye områder. Spesielt gledelig er det å imøtekomme en stor etterspørsel etter kurs i prosjektledelse. Lederutviklingstilbudet er fom 2009 en del av Teknas kursvirksomhet. På er det nå en egen menyfane kalt ledere, med en egen side som omtaler foreningens tilbud til denne målgruppen. Denne siden, samt tilbudet mot ledere og selvstendig næringsdrivende har økt fokus inn mot Nettsiden til faggruppen Selvstendig næringsdrivende ble oppdatert, og et samarbeid med VitAlt som innholdsdatabase ble initiert høsten Faglig årsrapport

13 Definere oppgaver slik at det blir attraktivt å være medlem i Fagutvalget Utvalget har benyttet en kortfattet arbeidsplan som styringsverktøy, der enkeltmedlemmene av fagutvalget har dedikerte seg på ulike områder. Utvalget jobb aktiv og systematisk opp mot R-møtet mht innspill, ressurser og budsjett. En vesenlig oppgave i 2009 har vært initiering av visjonen om faglig hjem for alle medlemmer 1.5 Prioriterte oppgaver Teknas R-møte i juni 2009 behandlet handlingsplanen for neste periode, dvs Hovedstyret har basert på denne handlingsplanen, vedtak og henstillinger fra møtet og egne prioriteringer definert følgende prioriterte oppgaver for : Styrke medlemsutviklingen ved å beholde medlemmer Møte konkurransen fra andre fagforeninger Utvikle et Faglig hjem for alle medlemmer o Utvikle faglige tilbud til nye medlemsgrupper o Utarbeide og igangsette vervetiltak for disse nye gruppene o Arbeide for å verve medlemmer blant de som kommer fra utlandet o Engasjere Tekna Forskerne til å bidra til et bredere faglig engasjement i foreningen o Vurdere å invitere andre fagmiljøer inn i Tekna o Tilrettelegge arbeidet slik at vi tiltrekker oss og beholder medlemmer som arbeider internasjonalt Bygge merkevaren Tekna o Tilknyttede foreninger skal fremstå med en klar Tekna-profil o Teknas deltagelse i arrangementer i samarbeid med andre (f.eks FLL, Venture Cup) skal gjøres slik at Tekna synliggjøres o Vurdere alternativer til utdeling av priser som vil kunne profilere Tekna bedre o Synliggjøre bredden i Teknas tilbud på egne arrangementer Ha en aktiv organisasjon med fokus på avdelingene Prioritere områder for vårt samfunnsengasjement Fagsidens og Fagutvalgets prioriterte oppgaver for denne perioden vil ta utgangspunkt i disse prioriteringene og tiltak/aktiviteter som bidrar til gjennomføring av oppgavene. Særlig oppgaven Utvikling av Faglig hjem vil være sentral, men også de andre inneholder faglige aktiviteter, bl.a oppgaven Bygge merkevaren Tekna. Faglig årsrapport

14 1.6 Utvikling av et faglig hjem for alle medlemmer Fra R-møtet 2007, via R-møtet i 2009 har fagsiden fått et klart fokus i Hovedstyrets prioriterte oppgaver. HS prioriterte oppgaver 07-09: Utvikling av fagsiden HS prioriterte oppgaver 09-11: Utvikle et Faglig hjem for alle medlemmer For Fagutvalget har det vært viktig å løfte frem hele den faglige virksomheten som en av medlemsgodene overfor potensielle og eksisterende medlemmer. Et bredt faglig tilbud er en del av rekrutteringsgrunnlaget. Som forening er det den faglige kompetansen som gir oss troverdighet i samfunnsdebatten. I arbeidet med å samle Tekna og videreutvikle samarbeid på tvers av søylene, er faglig aktivitet noe som binder medlemmenes engasjement sammen uavhengig om de i utgangspunktet har på avdelings-, bedriftsgruppe-, student- eller faggruppehatten. Begrepet faglig hjem oppsto som et samlebegrep for Fagutvalgets ønske om nå ut til alle medlemmene, og gi alle et faglig tilhørighet og videreutviklingsmulighet i egen forening. Faglig hjem handler om å tilrettelegge for utvikling av faglig aktivitet på ulike arenaer. Gjennom arbeidet med utvikling av faglig hjem videre søker fagutvalget å nå ut også til de yngre medlemmene fro å vekkes deres faglige engasjement i foreningen. Senhøsten 2009 ble planene for en bred profilering av Tekna og faglig hjem på Kursdagene 2010 lagt. To nye roll ups ble utviklet for å presentere faglige virksomhet, samt vekke nysgjerrighet overfor arbeidet med faglig hjem. Det faglige hjemmet ble planlagt konkretisert gjennom et fysisk hus med en rekke tilbehør som representerte dagens bredde i fagområder. Dette vil skape et godt grunnlag for å innlede dialog om faglig virksomhet med kursdagsdeltakerne, og mulighet for å få innspill direkte og via et kort spørreskjema. Representanter både fra Fagutvalget og Fagseksjonen vil bemanne standene. Fagutvalget har satt faglig hjem på agendaen for faglig årsmøte 2010, for å få ytterligere innspill fra fagsiden. Fokuset vil her være på bruk av internett, spesielt muligheter som ligger i ulike nettbaserte sosiale medier med tilhørende verktøy.. Faglig årsrapport

15 Faglig virksomhet 1.7 Representantskapsmøtet Fagutvalget jobbet fra årsmøtet med saker frem mot R-møtet. Det ble gjennomført formøte med utvalget og delegater for å forberede og delegere saker. I selve R-møtet fokuserte utvalget og fagsidens delegater på å få synliggjort grasrotaktiviteten bedre i Teknas ulike fora som årsrapporter, nettsider og magasinet. Innspillene fikk god støtte også fra avdelingssiden i Tekna. Faglig hjem for alle ble lansert i presidentens innledning om Tekna i fremtiden, samt av Fagutvalget, og fikk bifall fra møtet. Det ble også påpekt viktigheten av fag som premissgiver for politiske saker. I debatten om olje- og gassvirksomheten i nordområdene var også fagsiden tydelig tilstede, både i gruppearbeidene og fra talerstolen. Fagutvalget evaluerte forarbeidet og møtet i etterkant, og noterte seg at det fortsatt kan jobbes videre med forarbeidet med sakene knyttet opp mot Faglig årsmøte og arbeidet i de faglige grupperingene, gjennom dette vekke enda større engasjement hos delegatene, og styrke dialogene med de andre søylene i forkant. I sum er Fagutvalget godt fornøyd med innsatsen på R-møtet fra fagsiden. 1.8 Kursvirksomheten I hele 2009 har Teknas kursvirksomhet opplevd økt tilstrømning til sine arrangementer. Dette skjer på tross av finanskrisen. Kursvirksomheten gjennomførte 50 arrangementer i 2009 og har samlet ca 3100 deltakere. Dette er 18 flere arrangementer enn i 2008 og nesten 1000 flere deltakere. Omsetningen var på 24,4 mill. Evalueringene av arrangementene viser at deltakerne er meget fornøyd med Teknas kurs, noe som gir et godt fundament for Kursdagene i Trondheim ble i 2009 arrangert for 51. gang. Totalt 1400 personer valgte å starte året med Kursdagene. Dette var det høyeste deltakerantallet i senere tid. Deltakerne kunne velge mellom 16 forskjellige kurs som spente over et vidt spekter av fagområder. Kursene holdt høy kvalitet takket være samarbeid med de fremste fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. I 2009 ble det utviklet og gjennomført 15 nye kurs/konferanser. Flere av disse ligger innenfor nye fagområder. Nytt av året var blant seminarer innenfor vindkraft og småkraft, REACHdirektivet (kjemikaliehåndtering) og Intelligente Transport Systemer. Innenfor ledelse/management ble det gjennomført tre nye kurs i prosjektledelse, samt kurs i økonomi og forhandlinger. GILA ble gjennomført med 4 fulle kull i Programmet mottar meget gode evalueringer både av deltakere og deres ledere. Olje og gass er fortsatt det største fagområdet i kursvirksomheten. Tekna har opprettholdt sin solide posisjon med en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter som har et meget godt omdømme. Den internasjonale konferansen North Sea Flow samlet 300 deltakere fra 22 nasjoner. Nytt av året var konferansen Heavy Oil som hadde 70 deltakere. Innenfor fagområdet vann og avløp har Tekna også en rekke gode prosjekter, hvorav det årlige Vann, avløp og nye rettsregler samlet ca 140 deltakere. Kurset Effektiv VA-drift, som var nytt av året, samlet hele 120 deltakere. For å nå frem til flere samt få kunnskap om nye Faglig årsrapport

16 distribusjonskanaler, ble to foredrag på konferansen Plan 2009 filmet. Foredragene er nå tilgjengelig for alle på Forøvrig styrker Tekna sin posisjon innen elektroog elkraft, by- og arealplanlegging og it/tele. I tillegg bidrar også Tekna til kurs og konferanser i regi av tilknyttede foreninger, bl.a er Norsk Betongforening og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk svært aktive, og i samarbeid med NITO innenfor bygg- og anleggssektoren (Faggruppen for bygg og anlegg, FBA). FBA gjennomførte i arrangementer med 1500 deltakere og hadde en samlet omsetning på ca 7 mill kroner. Det har i løpet av høsten vært lagt ned et stort arbeid i planleggingen av Kursdagene 2010 i Trondheim, som i januar 2010 arrangeres for 52. gang. Målet er enda flere deltakere enn i I tillegg legges det til rette for felles møteplasser gjennom felles pauser, mulighet for kursbytte samt felles introduksjonsfilm til alle kursene. 20 kurs er planlagt, 4 flere enn i fjor, og alle kursene har god påmelding og vil bli gjennomført. Ansatte sentralt har gjort en imponerende innsats i forbindelse med forberedelsene og studenter, lokalavdelinger og tillitsvalgte skal være med å bidra til en god gjennomføring. Arbeidet har gitt resultater, og ved utgangen av 2009 var det mer enn 1600 påmeldte deltakere på Kursdagene. Dette er 200 flere enn i 2008 som var et toppår. Arrangementet vil bli evaluert som grunnlag for planlegging av Kursdagene i 2011, som starter etter nyttår. 1.9 Rekruttering til realfag Rekruttering til realfag er et strategisk viktig område for Tekna og organisasjonens medlemmer. Tekna vil fortsatt arbeide for å støtte opp under dette engasjementet med et bredt tilbud av konkrete tiltak og samtidig jobbe politisk for å opprettholde og utvikle den oppmerksomhet realfagsrekruttering har blant politikere og andre sentrale beslutningsfattere. Målsettingene i Teknas strategi for rekruttering til teknafagene videreføres og ligger til grunn for organisasjonens arbeid og prioriteringer av aktiviteter innenfor dette området. Tekna har gjennom året som har gått lagt frem organisasjonens synspunkter innenfor skoleog utdanningspolitiske saker, både gjennom høringer på Stortinget, deltakelse og innlegg på seminarer og konferanser, samt diverse skriftlige innspill til regjeringen og Stortinget. Tekna har ulike samarbeidspartnere innenfor dette arbeidet og er representert i en rekke utvalg og forum som bl.a. RENATE-senterets Tenketank, Nasjonalt forum for realfagene, Team Realfag og referansegruppen knyttet til forskningsprosjektet Vilje-con-valg, ved UiO. Tekna har også vært representert i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) ved fagdirektøren. De siste 4 årene har Tekna også sittet i arbeidsutvalget for NRT. Nasjonalt forum for realfagene (NF) er en av Teknas viktigste arenaer mht å legge frem skoleog utdanningspolitiske saker og tiltak. Etter lektor II-innspill fra Tekna til NF, ga daværende statsråd Bård Vegard Solhjell Utdanningsdirektoratet i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe blant forumets deltakere, som skulle arbeide frem forslag til hvordan en lektor II-ordning kunne realiseres. Tekna er representert i nevnte arbeidsgruppe. På bakgrunn av arbeidsgruppens forslag ble det vedtatt at det i 2009/2010 skulle gjennomføres et pilotprosjekt for å prøve ut ordningen. Det ble videre avsatt 12 mill kroner over statsbudsjettet til gjennomføringen av pilotprosjektet hvor 42 skoler (både ungdomsskoler og vgs) deltar. Tekna Faglig årsrapport

17 er også representert i forumets arbeidsgruppe som har bidratt med innspill til Regjeringens reviderte realfagsstrategi. Strategien vil bli lagt frem av statsråd Kristin Halvorsen på forumets møte i februar For å gjøre våre medlemmer kjent med lektor II-ordningen, og imøtekomme de mange henvendelser vi har fått fra interesserte og engasjerte medlemmer, har Tekna utviklet et eget informasjonskurs. Kurset ble gjennomført i 5 byer i perioden november-desember Som tidligere år er det i 2009 gjennomført en rekke vellykkede First Lego League (FLL) aktiviteter og konkurranser rundt omkring i landet i regi av lokale Tekna avdelinger. Tekna har inngått et samarbeid med TENK (www.matnat.uio.no/tenk/), som er et studentdrevet mattetreningsprosjekt ved UiO. I den forbindelse inviterte Tekna i samarbeid med TENK til en pangstartkveld for skoleåret på UiO i september. Rundt 200 elever fra 10. klasse og 1. klasse på vgs deltok på arrangementet sammen med over 30 mentorer. Mattetreningsprosjektet skal nå lanseres nasjonalt under navnet ENTER Newton Camp og DNT-samarbeid Det har vært gjennomført 9 camper, på 7 ulike steder i 2009, hvorav 4 ble arrangert for første gang. Rundt 190 barn har deltatt på årets camper. På 6 av campene var det med PPU-/ lærerstudenter som ledere. Samtlige arrangører av disse campene ga tilbakemelding om at bruk av studenter var et meget positivt bidrag, spesielt mht gjennomføringen av den faglige delen. Også studentene selv var veldig fornøyd med sin deltakelse og læringsutbytte. Alle årets camparrangører ønsker å gjenta suksessen til neste år, og vil søke om støtte fra Teknas samfunnsmidler. Det var god mediedekning av de forskjellige campene. I all hovedsak var dette oppslag i lokalaviser, i tillegg fikk campen i Arendal og Hamar dekning gjennom reportasjer og innslag på NRK og TV2. På campene brukte lederne Newton Camp t-skjorter og både deltakere og ledere fikk muleposer. Både t-skjorter og muleposer har Tekna og DNT-logoer. For 2010 er det ønskelig at deltakerne også får en buff (hodeplagg/hals) som de kan bruke både under og etter campen. Campene ble i all hovedsak finansiert gjennom deltakeravgift og støtte fra Tekna (samfunnsmidlene). I tillegg er det lokale sponsoravtaler for noen av campene. Det er lagt ut mer informasjon om årets camper på 14. oktober ble det arrangert evalueringsseminar for Newton Camp Representanter fra samtlige av årets camper var til stede. I tillegg hadde vi deltakere fra Stavanger (både DNT og Tekna) og Haugesund (DNT), som ønsker å arrangere camp i Arrangørenes camppresentasjoner, øvrige innlegg, diskusjoner, tilbakemeldinger og spørsmål har gitt oss et godt grunnlag for den videre jobbingen med å videreutvikle Newton Camp som konsept. Formålet med Newton camp er å stimulere barn og ungdoms interesse for friluftsliv og teknafag, samt øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse. Tilbakemeldingene fra arrangører, deltakere, ledere og andre samarbeidspartnere (eks. høgskoler og universiteter) er at Newton Camp 2009 fremstår som et morsomt, lærerikt og annerledes fritidstilbud for barn. Newton Camp har et stort potensial som rekrutterings- og synlighetsarena for andre viktige Faglig årsrapport

18 målgrupper i Teknas realfagsstrategi. Vi vet at foreldre spiller en stor rolle mht til barn og unges utdanningsvalg. Gjennom Newton Camp får Tekna synliggjort sitt engasjement i realfagssatsingen. En annen sentral faktor mht barns utdanningsvalg er læreren. Ved å etablere samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner bidrar vi til å gi fremtidige lærere en alternativ og nyttig praksis- og læringsarena for undervisning i realfagene. En direkte konsekvens av dette samarbeidet er at våre avdelinger etablerer nyttige, faglige nettverk med utdanningssektoren. Tekna og DNT (sentralt) vil sammen og i samarbeid med First Scandinavia (FS) jobbe videre med de områdene det er kommet innpill til. Det er tidkrevende å arrangere en camp og viktig at avdelingene får den støtte og oppfølging som er nødvendig. Tekna og DNT vil også i 2010 tilby oppstartmøte til nye arrangører, og generell oppfølging til samtlige arrangører. FS vil bistå arrangørene mht registrering av camper og moduler på, og generell support av I tillegg vil de kunne bidra i forbindelse med utvikling av lokale annonser og markedsføringsmateriale. Tekna har i 2009 utviklet et nytt prosjekt i samarbeid med Den Norske Turistforeningen (DNT) Skolecamp. Med utgangspunkt i friluftslivsaktiviteter skal skolecampen (leirskolen) gi elever i grunnskolen et faglig tilbud med realfaglig profil med fokus på realfag og friluftsliv. Målsettingen for prosjektet er å etablere en læringsarena (skolecamp), som vil stimulere interessen, nysgjerrigheten og forståelsen for realfagene, samt synliggjøre deres relevans gjennom spennende, lærerike og varierte friluftslivsaktiviteter. Gjennom Skolecampprosjektet ønsker vi i tillegg å bidra til en sterkere kobling og samarbeid mellom relevante fagmiljøer, lærerutdanningsinstitusjoner og skolene. Prosjektet har en varighet på 2 år med oppstart 1. januar 2010 og har en rekke bidragsytere, både faglig og økonomisk. Mer info vil komme på På Teknas nettside er det nå utviklet en egen side for å synliggjøre Teknas aktiviteter og engasjement innefor rekruttering til realfagene. Ungdomsskolen er en svært viktig arena for å rekruttere unge til å velge realfag. Tekna bidrar økonomisk til driften av TEKin hvor Naturfagsenteret på UiO er prosjektleder. TEKin arrangerer faglige kurs for lærere i grunnskolen innen temaet Teknologi og Design, et tema som skal inngå i de tre skolefagene matematikk, naturfag og kunst og håndverk Samfunnsmidler Søknadene om samfunnsmidler fra grunnorganisasjonen for 2009 fordelte seg med: 8 søknader fra studentene 81 søknader fra avdelingene 4 søknader fra faglige grupperinger Det kom inn totalt 93 søknader for året 2009, og det er til sammen søkt om kr 3,6 mill kroner. Det er som tidligere år avsatt 2 mill kroner i budsjettet til ordningen med samfunnsmidler. Heller ikke i år var det noen søknader fra bedrifts- eller etatsgrupper om samfunnsmidler. Faglig årsrapport

19 Nytt i kartlegging av prosjektene for 2009 er to nye kolonner: prosjektets totalverdi som beskriver totalsummen i spleiselagene og annen finansiering som beskriver hva avdelingene bidrar med i samarbeid med andre. Disse to kolonnene er tatt med for å vise hvor mye penger/ressurser som egentlig er involvert fra andre enn Tekna. Beløpet for prosjektenes totalverdi er kr 11, 7 mill kroner og annen finansiering beløper seg samlet til kr 8,2 mill kroner. Av total søkemasse er det bl.a. søkt om midler til følgende prosjekter: 13 First Lego League (FLL )-turneringer 9 Matteryggsekk/mattemeis-utdelinger 8 Newton-camp er 5 Forskningsdager 2 Bautaer 3 Miljø- og klimamøter Samfunnsmidlene har innrapportering pr hvert år, og det går noe tid ut i påfølgende år før prosjektet kan avsluttes. Det er derfor ikke mulig i å si noe om forbruket for 2009 ennå. Det er dog noen ganske få prosjekter som ikke blir avviklet. Nytt i 2009 var også stor aktivitet med å arrangere Newtoncamper. Aktiviteter som Newton Camp og flere andre prosjekter finansiert av samfunnsmidler er beskrevet nærmere i andre deler av årsrapporten. Resultater fra prosjektene vil bli lagt ut på nett slik at andre deler av organisasjonen kan ha nytte av det og kunne gjennomføre tilsvarende aktiviteter. Det vil bidra til gjenbruk av gode ideer og erfaringsutveksling Renere produksjon Miljøprogrammet Renere Produksjon er finansiert av Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet og gjennomføres i samarbeid med SFT (nå Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif). Det har vært drevet i mange år som en relativt selvstendig del i Tekna. I det siste har aktiviteten i nye land blitt opptrappet, mens arbeidet i Russland er under nedtrapping. Prosjektgruppen arbeider med å skolere teknisk personell i renere produksjon etter den norske metoden. Prosjektledelse og regnskap/økonomi ivaretas av Teknas, mens kursene gjennomføres av tre innleide forelesere og lokale krefter. Tekna arbeider i Russland, Azerbaijan og Tadjikistan gjennom lokale sentre. I Ukraina har vi etablert avtaler med lokale deler av det ukrainske Handels- og industrikammer. I 2009 gjennomførte Tekna 8-10 kurs i renere produksjon i landene nevnt over. I Ukraina arrangerte vi også et kurs i prosjektfinansiering, startet opp et utdanningsprogram for lokale forelesere og har bidratt til etablering av et revolverende fond for finansiering av tiltak for energieffektivisering og renere produksjon i byen Kherson. Her har programmet også innledet samtaler med FNs Industrial Development Organization og Global Ecological Facility for å etablere et samarbeid. Arbeidet i Renere Produksjon gjennomføres stort sett på den måten det har foregått de siste årene. To forhold nevnes spesielt. Det er nå en stor aktivitet i Ukraina, hvor det bl.a er under Faglig årsrapport

20 oppstart et kurs i Renere Produksjon som i stor grad er basert på lokal finansiering. Tekna er nå involvert i arbeid i tre byer i Ukraina. Generell støtte til miljøarbeidet i Russland er under avvikling. Siste tildeling gjelder fra Miljøverndepartementet er for Det er etablert en arbeidsgruppe som bl.a skal utrede om og eventuelt hvordan arbeidet kan videreføres. Teknas videre aktivitet på området vil avhenge av dette Om Fagseksjonen Fagseksjonen ivaretar de faglige aktivitetene i Teknas administrasjon og er sekretariat for Fagutvalget som er politisk ansvarlig for den faglige virksomheten i foreningen. Fagutvalget er Hovedstyrets underutvalg for fagsiden på lik linje med Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget. Seksjonen er delt i tre avdelinger med klart definerte ansvarsområder henholdsvis kursvirksomheten, faglige nettverk og distriktskontoret for Oslo avdeling. Seksjonen har rundt 30 medarbeidere med variert fagbakgrunn. I løpet av de siste to årene er nærmere halvparten av bemanningen i seksjonen skiftet ut og vi har fått en rekke nye medarbeidere. Prioriterte arbeidsoppgaver for seksjonen i 2009 har vært å styrke kursvirksomheten med hensyn til markedsføring og faglige tilbud, bedre kontakten med faglige grupperinger inkludert fagrådene og etablere nye avtaler med tekniske foreninger og utvikle tilbud innenfor nye fagområder. Havbruk, bioteknologi, kjemi, fornybar energi, samferdsel og IT/tele er områder vi arbeider med å styrke. Den faglige aktiviteten i Oslo avdeling vil være nyttig for å få til dette. Samlet sett vil dette øke interessen for medlemskap i Tekna. Seksjonen har også jobbet aktivt med å bli mer synlig på større arrangementer, både for å vise bredden i Teknas tilbud og verve medlemmer innenfor nye fagområder. Medarbeidere har deltatt på viktige møteplasser innenfor bioteknologi og kjemi. Også på Kursdagene nå i 2010 var Tekna mer synlig enn tidligere og vi hadde stand i både Elektro- og Realfagbygget. Begrepet Faglig hjem ble etablert i 2009 og vi har synliggjort dette ved egne roll-up er og et modellhus med inventar og infrastruktur utenfor, noe som er en kreativ fremstilling av det faglige tilbudet til Tekna. Vi har også fått laget en introduksjonsfilm til bruk på Kursdagene og ved oppstart av andre kurs som profilerer kursvirksomheten og Tekna på en bra måte. Det har i år vært lagt vekt på organisasjonsutvikling og bygging av fellesskap i seksjonen, noe som har gitt en positiv dugnadsånd og bidratt til samarbeid mellom avdelingene og ulike faglige aktiviteter. Dermed utnyttes også synergimulighetene mellom de faglige aktivitetene og kursvirksomheten. Det er etablert god kontakt med DK ene og målet er å integrere fagrådene tettere i fagsidens arbeid. Faglig årsrapport

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer