Faglig årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig årsrapport 2009"

Transkript

1 Faglig årsrapport 2009

2 Faglig årsrapport

3 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget den siste perioden har vært å bli mer kjent med grunnorganisasjonen, og det har vært utrolig interessant å diskutere ideer og erfaringer med fagråd og faglige grupperinger. Sammen med årsrapportene som har blitt innlevert gir disse møtene et inspirerende bilde av en forening med høy aktivitet og solid kompetanse. I 2009 etablerte Fagutvalget begrepet et faglig hjem for alle. Med dette mener vi at alle med høyere utdanning innen teknologi og naturvitenskap skal finne faglig relevante møtesteder i Tekna, hvor kunnskap kan deles og nye ideer kan foredles. For å oppnå dette målet må vi gi rom for nytenking og vi må diskutere innspill som utfordrer etablerte sannheter for hvordan en fagforening utvikles. Fagutvalget ber om at hele organisasjonen bidrar for å utvikle et faglig hjem for alle i Tekna. Vi ønsker og tar gjerne imot innspill til angående dette. Og vi er godt i gang med å bygge det faglige hjemmet. Tekna Forskerne vil nå dekke medlemmer som jobber med forskning eller er interessert i det fra hele sektoren. Medlemmer innenfor jernbaneområdet kan nå delta i Tekna Jernbane, en ny faglig gruppe for havbruk er under etablering og vi har laget nye kurs om fornybar energi. Vi jobber med å etablere nye aktiviteter innenfor bioteknologi, farmasi og kjemi. Her kan vi få mange nye medlemmer! Også IT, telekommunikasjon og elektronikk er områder vi må sterkere inn på. Arbeidet vi gjør i Fagutvalget og på fagsiden i Tekna innenfor alle våre faglige grupperinger og i kursvirksomheten er avhengig av at engasjerte tillitsvalgte bruker tid og krefter på foreningsarbeid. Men like mye er vi avhengige av de som jobber på heltid i Fagseksjonen. De siste årene har vi sett en positiv utvikling i Fagseksjonen, og vi har mange dyktige medarbeidere som jobber for å gjøre våre faglige møteplasser enda bedre. Sammen med våre tillitsvalgte og andre engasjerte medlemmer skal vi gjøre 2010 til et nytt godt år for Tekna. Lykke til videre alle sammen! Roger Beite Færestrand leder i Fagutvalget Terje Olav Moen fagdirektør Faglig årsrapport

4 Faglig årsrapport

5 Innholdsfortegnelse 1 Fagutvalgets årsrapport for Faglig årsmøte Fagutvalgets sammensetning Valgkomiteen Fagutvalgets virksomhet og prioriterte oppgaver for Fagutvalgets møter og arbeidsplan for Prioriterte oppgaver for Prioriterte oppgaver Utvikling av et faglig hjem for alle medlemmer Faglig virksomhet Representantskapsmøtet Kursvirksomheten Rekruttering til realfag Newton Camp og DNT-samarbeid Samfunnsmidler Renere produksjon Om Fagseksjonen Årsrapporter fra faglige grupperinger i Tekna Introduksjon til årsrapporter fra faglige grupperinger Faglige grupper Tilknyttede foreninger Samarbeidende foreninger Lokale og regionale fagråd tilknyttet en eller flere avdelinger Fagkomiteer Beste faglige gruppering Samlede tall for faglig virksomhet Om årsrapportene Faglige grupper Tekna Forskerne Tekna Realistene Tekna Selvstendig næringsdrivende Norges Jordskiftekandidatforening Faglig årsrapport

6 3.2.5 Tekna Jernbane (Jernbaneingeniørenes avdeling Tekna Fiskehelseforeningen Tilknyttede foreninger: Forum for Trekonstruksjoner Norsk Havneingeniørforening Norsk Forening for sikkerhet og Pålitelighetsanalyse, ESRA Norge Norsk Bergmekanikkgruppe Norsk Betongforening Norsk Bistandsforum Norsk Forening for Betongrehabilitering Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Norsk Forening for industriens patentingeniører Norsk Forening for Olje-/Gassmåling Norsk Forening for Prosjektledelse Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening Fagråd: Fagråd i Agder Fagrådet i Bergen avdeling Fagråd Hedmark og Oppland Fagråd for avdelingene i Nord-Norge Fagråd Stavanger Fagrådet i Telemark og Vestfold Fagrådet i Østfold Store avdelingers faglige nettverk: Tekna Oslo avdelings faglige grupperinger Stavanger avdeling Trondheim avdeling Fagkomiteer Fagkomité for elektro og energi Fagkomité for vann, areal og samferdsel Fagkomité for IT- og telekommunikasjon Fagkomité for olje og gass Faglig årsrapport

7 3.7 Samarbeidende foreninger Forum for Plan- og bygningsrett Norsk Kjemisk Selskap Norsk Vannforening Andre Faggruppen for bygg og anlegg Renere produksjon Vedlegg Faglig årsrapport

8 Fagutvalgets årsrapport for Faglig årsmøte 2009 Årsmøtet ble avholdt i Oslo februar med 54 deltakere. President Marianne Harg innledet om den faglige virksomheten i Tekna. Evalueringen av ordningen med samfunnsmidler ble gjennomgått av Morten Staude fra MosPlan som del av årsrapporteringen. Årsmøtet valgte delegater fra fagsiden til R-møtet i juni med representasjon fra de ulike faglige aktivitetene i foreningen. Innspill til faglige saker på R- møtet ble diskutert på dag 2. Da var det også en nyttig erfaringsutveksling mellom fagrådene fra Stavanger og Nord-Norge og Norsk Jordskiftekandidatforening. 1.2 Fagutvalgets sammensetning Etter Faglig årsmøte 2009 har Fagutvalget bestått av følgende medlemmer, nevnt i rekkefølge fra venstre mot høyre på bildet: nestleder Ingvild Haug (oppnevnt fra NTNU), Kjetil Korsnes, leder Roger Færestrand Beite, Dag Waaler, Ulrika Buff Jensen, Svein Inge Steffensen, samt Dag Lothe og Thomas Thiis (oppnevnt fra UMB) som ikke var tilstede da gruppebildet ble tatt. Fagutvalgtes sekretær er fagdirektør Terje Olav Moen. 1.3 Valgkomiteen Årsmøtet valgte Knut Aune, Irene Måsøval og Helge Onsrud til valgkomiteen frem mot årsmøtet i Valgkomiteen startet sitt arbeid med et møte 1.september Komiteen gjennomførte samtaler/intervjuer med medlemmene i det sittende utvalget for å danne seg en oppfatning av utvalget, arbeidet som pågår og utfordringer fremover for å skaffe seg et bredt vurderingsgrunnlag for sitt arbeid og innstilling. Det ble sendt ut en bred invitasjon til Teknas grunnorganisasjon om å spille inn aktuelle kandidater, en invitasjon som også ble publisert på tekna.no. Det var lite respons på dette. Komiteens arbeidsmåte har vært en kombinasjon av møter, telefonsamtaler og e-postutvekslinger. 1.4 Fagutvalgets virksomhet og prioriterte oppgaver for Fagutvalgets møter og arbeidsplan for 2009 Fagutvalgets arbeidsplan for 2009 ble presentert på Faglig årsmøte, og en bearbeidet utgave av denne ble sendt ut til organisasjonen etterpå. Arbeidsplanen viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året. Den er retningsgivende for planlegging av møtene og saker som skal behandles, pluss at den angir hvordan administrasjonen skal følge opp arbeidet i Fagutvalget. Arbeidsplanen synliggjør sakene som medlemmene i Fagutvalget er opptatt av og bidrar til at det er interessant å delta i utvalget. Arbeidsplanen er vist i vedlegg bak. Faglig årsrapport

9 Følgende saker og aktiviteter har vært sentrale for Fagutvalget i 2009: Reorganisering av Tekna Forskerne Faglig årsmøte 2009 Omorganisering Jernbaneingeniørenes avdeling Retningslinjer samfunnsmidler Nasjonal Transportplan Studietur Stockholm Avtaler tilknyttede foreninger Formøte til R-møtet for fagsiden Retningslinjer Samfunnsmidler 2010 Innspill Hovedstyrets prioriterte oppgaver Møte med Fagrådsutvalget i Oslo Avdeling Forskningsseminar og årsmøte Tekna Forskerne Møte med Fagrådet for Hedmark og oppland, Gjøvik Budsjettinnspill for 2010 Fordeling Samfunnsmidler 2010 Vedtekter Faglig Årsmøte og Fagutvalget I 2009 har Fagutvalget hatt 13 møter inkludert formøte for faglige representanter til R-møtet og behandlet 52 vedtakssaker og 35 orienteringssaker. Det er gjennomført møte med Hovedstyret i november og leder/nestleder deltok i fellesmøte med Etisk Råd i november. Fagutvalget møtte styret i Tekna Forskerne på møtet i januar i forbindelse med Kursdagene. Oppfølging av Hovedstyrets beslutning om nyorganisering av Tekna Forskerne ble diskutert. Prinsippet om aktiv innmelding i Teknas faglige grupper ble vedtatt på R-møtet i juni og fulgt opp med endringer i vedtektene for Tekna Forskerne på årsmøtet i oktober. Det ble nedsatt en valgkomité som skal innstille nytt styre med representanter fra hele forskningssektoren til årsmøte i begynnelsen av Fagutvalget ga innspill til Hovedstyrets budsjettprosess for 2010 og la vekt på at budsjettmidler og administrative ressurser til faglige aktiviteter minst må videreføres på dagens nivå for å kunne fortsette arbeidet med styrking av fagsiden i Tekna. Det ble foreslått at bemanningen i Fagseksjonen økes med ett årsverk for å styrke arbeidet med faglige grupperinger, utvikle tilbud på nye fagområder og bedre kontakten med lokale fagråd. Dette ble imøtekommet i budsjettet for 2010 med 0,5 årsverk som videreføres som full stilling året etter. Fagutvalget mener det er viktig å møte forskjellige deler av foreningens faglige nettverk, og ha en god dialog med aktive medlemmer på fagsiden. I 2009 har Fagutvalget møtt styret i Tekna Forskerne, Fagrådet for Hedmark/Oppland og Fagrådsutvalget i Oslo Avdeling (FRU). Det har gitt innsikt i aktivitetene og mulighet for å diskutere aktuelle saker. Fagrådene utgjør en viktig del av Teknas faglige aktiviteter og vil kunne bidra til å utvikle det faglige tilbudet. Faglig årsrapport

10 Evalueringen av ordningen med samfunnsmidler ble presentert for Faglig Årsmøte Basert på denne foreslo Fagutvalget endringer i retningslinjene for ordningen. Hovedstyret vedtok endringene og disse lå til grunn for fordeling av samfunnsmidlene for De nye retningslinjene vektlegger lokal aktivitet og synlighet av Tekna. Behandlingen av søknadene er også forenklet ved at Fagutvalget behandler søknadene og innstiller til Hovedstyret som så vedtar fordelingen på prosjekter. Utvikling av faglige tilbud innenfor nye fagområder som f.eks bioteknologi, havbruk, fornybar energi og omsorgsteknologi er en prioritert oppgave for Fagutvalget. Men dette er et arbeid som tar tid fordi det er avhengig av interesserte ressurspersoner og et nettverk av medlemmer som kan bidra. Nye tilbud kan være kurs/konferanser, kortere seminarer og møter eller faglige grupperinger. Bruk av nettet og sosiale medier er også en interessant måte å organisere dette på. I løpet av 2009 er det utviklet og arrangert nye kurs innenfor småkraft, vindkraft, REACH-direktivet og bioteknologi (på Kursdagene 2010). En ny faglig gruppe for havbruk er under etablering og det har vært oppstartsmøte i Trondheim, og møter i Tromsø og Oslo/Ås er avtalt. Nye tilbud innenfor helseteknologi vurderes i samarbeid med Fagrådet for Hedmark/Oppland Prioriterte oppgaver for Grunnlaget for Teknas handlingsplan for perioden er foreningens formål og foreningspolitiske mål. I handlingsplanen er det beskrevet overordnede tiltak under hvert kapittel i de foreningspolitiske målene gruppert på medlemmene, samfunnet og organisasjonen. Hovedstyret og politiske underutvalg (Fagutvalget, Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget) har så utarbeidet egne prioriterte oppgaver som en konkretisering av handlingsplanen. Status for prioriterte oppgaver rapporteres til Hovedstyret gjennom året. For perioden har Hovedstyret prioritert følgende oppgaver som vil ligge til grunn for årsrapporteringen for 2009: Utvikling av fagsiden Etikk Akademikerne Dyktiggjøre tillitsvalgte på lønns- og interessesiden Oppgaver for lokale avdelinger Rekruttering til realfag Fagutvalget har, som ansvarlig for fagsiden i Tekna, hovedsakelig prioritert oppgaver knyttet til punktet om utvikling av fagsiden, som beskrevet i status på de prioriterte oppgavene nedenfor. I tillegg kommer noen aktiviteter innenfor rekruttering til realfag, samt at etikk skal integreres i de ulike faglige aktivitetene som f.eks kurs, faglige arrangement og øvrig virksomhet til faglige grupper og tilknyttede foreninger. Fagutvalget skal samtidig sørge for at Hovedstyrets politikk for fagsiden blir iverksatt. Faglig årsrapport

11 Status på prioriterte oppgaver pr : Fagsiden skal bidra aktivt til å synliggjøre Teknafagenes betydning i samfunnsutviklingen og gi faglige innspill til politisk påvirkningsarbeid. Det er gitt innspill til høring av Nasjonal Transportplan og behandling av statsbudsjettet for samferdselssektoren. Særlig de tilknyttede foreningene bidrar til utvikling av sine fagområder og gir faglige innspill der det er relevant. Det vurderes løpende om det er aktuelt med fagpolitiske initiativ eller utspill som del av kurs og konferanser. Mye av Teknas påvirkningsarbeid skjer på et overordnet politisk nivå. Fagutvalget skal etablere god kommunikasjon/samhandling med Hovedstyret og ulike faglige aktiviteter i Tekna. Fagutvalgets rolle som Hovedstyrets underutvalg for faglige aktiviteter i Tekna tilsvarende som for Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget, er etablert. Fagsiden gir innspill i høringsprosesser, budsjettarbeidet og har fellesmøte med Hovedstyret på høsten. Fagutvalget kan på eget initiativ fremme faglige saker for Hovedstyret. Fagutvalget har vektlagt å legge noen av egne møter rundt i landet i kombinasjon med besøk/møter med ulike fagråd/avdelinger. Ledelsen i Fagseksjonen har satt økt fokus på tilstedeværelse på et utvalg av arrangementer i kursvirksomheten og på arrangementer hos tilknyttende foreninger, for bedre å synliggjøre bredden i faglig tilbud. Samarbeidet med tekniske foreninger skal gjennomgås for å styrke samarbeidet der gjensidig nytteverdi er stor. Konkrete tiltak for å styrke samarbeidet skal utarbeides. I løpet av 2009 er det prioritert å øke dialogen mellom Fagseksjonen og de faglige grupperingene. Det er etablert nye avtaler mellom Tekna og faglige grupperinger der det har vært ønskelig fra en av partene. Arbeidet med å tilpasse Teknas bidrag til aktivitet og behov hos den respektive forening/gruppe er en kontinuerlig prosess som videreføres. R-møtevedtaket om å bli ledende sekretariat for tekniske foreninger der Teknas medlemmer og potensielle medlemmer er engasjert og utgjør mer enn 30% av medlemsmassen skal følges opp (følges opp i punktet over). Tekna arbeider for å bidra til faglig arbeid innen de fleste fagfelt hvor vi har medlemmer. Tekna har i løpet av 2009 inngått tilknytningsavtale med to nye foreninger, og vil fortsette arbeide med å bidra til aktiviteten hos flere nye foreninger. Mulige nye tilknyttede og samarbeidende foreninger vurderes løpende. Ledelsen av Teknas kursvirksomhet skal styrkes. Ressurser til utvikling av kursvirksomheten skal økes, og nye tilbud skal utvikles der det er behov og vekstmuligheter. Ledelses og markedsføringsfunksjonen har blitt ytterligere styrket i I januar 2009 ble stillingen som markedsansvarlig opprettet i Tekns Kurs. Hensikten var å styrke markedsføringen av arrangementene samt få til en mer helhetlig profilering av tilbudet. Arbeidet med organisasjonsutvikling, herunder markedsorientering av virksomheten, fortsetter. I 2009 ble det gjennomført flere nye kurs og konferanser. Disse dekket viktige Faglig årsrapport

12 områder innen fornybar energi, kjemikaliehåndtering og ledelse. Det ble også utviklet nye tilbud som gjennomføres i Teknas kursvirksomhet skal gjøres mer synlig og omsetningen økes ved utvidet annonsering og markedsføring. Det er gjort mange tiltak for å styrke markedsføringen i I april ble egne nettsider for Tekna Kurs lansert; Dette er en stor forbedring i forhold til å synliggjøre Teknas totale kurstilbud på nett. Sammen med felles markedsplaner gir dette også mulighet til å utnytte de ulike markedsføringskanalene helhetlig. Alle markedstiltak blir testet i den hensikt å tilføre kunnskap og gjøre forbedringer. I 2008 ble det utviklet maler for kursprogram. Dette er nå utvidet til en mal-serie som også omfatter annonser, e-poster og bannere. Dette fremmer målsetningen om en sterkere profilering av både Tekna og Tekna Kurs. Høsten 2009 var tilstedeværelse og profilering ute på arrangementene en prioritet. En tydeligere profilering og medlemsverving i møte med kursdeltakerne vil også ha fokus i Planleggingen av Kursdagene 2010 har vært sentral i høst. Ytterlige markedstiltak er gjennomført, og påmeldingen blir over 1600, ca 200 mer enn i 2009, som også var en toppnotering. I forbindelse med Kursdagene er det laget en film som skal vises som introduksjon til alle kursene. Dette er også et ledd i å markedsføre Tekna/Tekna Kurs og fremstå med et felles budskap Det skal gjennomføres aktiv medlemsverving mot kursdeltakere og medlemmer av tilknyttede foreninger og deres arrangementer. Ledelsen i Fagseksjonen har deltatt på et utvalg arrangementer for å øke synligheten om Tekna og bredden i faglig virksomhet, gi ulike grupperinger økt oppmerksomhet, og profilering. Det er høsten 2009 planlagt et større fremstøt på Kursdagene 2010 for å øke synligheten av Tekna på dette viktige arrangementet, både med stand og den nye filmen som viser foreningens faglig bredde. Teknas tilbud om lederutvikling skal utvides med bedriftstilpassede programmer og programmer for erfarne ledere på høyere nivå i virksomheten. Våren 2009 var en bedrift med på en pilotgjennomføring der hele ledergruppen deltok på en ordinær GILAgjennomføring. Erfaring fra denne gjennomføringen viser at det må være egne programgjennomføringer for slike grupper, der innhold, form og opplegg er tilpasset dette. Det er ut fra Teknas posisjon og situasjon i markedet ikke gått videre på dette arbeidet i Det er utviklet et bredere kurstilbud rettet mot enkeltindivider jmf omtale av kursvirksomhetens nye områder. Spesielt gledelig er det å imøtekomme en stor etterspørsel etter kurs i prosjektledelse. Lederutviklingstilbudet er fom 2009 en del av Teknas kursvirksomhet. På er det nå en egen menyfane kalt ledere, med en egen side som omtaler foreningens tilbud til denne målgruppen. Denne siden, samt tilbudet mot ledere og selvstendig næringsdrivende har økt fokus inn mot Nettsiden til faggruppen Selvstendig næringsdrivende ble oppdatert, og et samarbeid med VitAlt som innholdsdatabase ble initiert høsten Faglig årsrapport

13 Definere oppgaver slik at det blir attraktivt å være medlem i Fagutvalget Utvalget har benyttet en kortfattet arbeidsplan som styringsverktøy, der enkeltmedlemmene av fagutvalget har dedikerte seg på ulike områder. Utvalget jobb aktiv og systematisk opp mot R-møtet mht innspill, ressurser og budsjett. En vesenlig oppgave i 2009 har vært initiering av visjonen om faglig hjem for alle medlemmer 1.5 Prioriterte oppgaver Teknas R-møte i juni 2009 behandlet handlingsplanen for neste periode, dvs Hovedstyret har basert på denne handlingsplanen, vedtak og henstillinger fra møtet og egne prioriteringer definert følgende prioriterte oppgaver for : Styrke medlemsutviklingen ved å beholde medlemmer Møte konkurransen fra andre fagforeninger Utvikle et Faglig hjem for alle medlemmer o Utvikle faglige tilbud til nye medlemsgrupper o Utarbeide og igangsette vervetiltak for disse nye gruppene o Arbeide for å verve medlemmer blant de som kommer fra utlandet o Engasjere Tekna Forskerne til å bidra til et bredere faglig engasjement i foreningen o Vurdere å invitere andre fagmiljøer inn i Tekna o Tilrettelegge arbeidet slik at vi tiltrekker oss og beholder medlemmer som arbeider internasjonalt Bygge merkevaren Tekna o Tilknyttede foreninger skal fremstå med en klar Tekna-profil o Teknas deltagelse i arrangementer i samarbeid med andre (f.eks FLL, Venture Cup) skal gjøres slik at Tekna synliggjøres o Vurdere alternativer til utdeling av priser som vil kunne profilere Tekna bedre o Synliggjøre bredden i Teknas tilbud på egne arrangementer Ha en aktiv organisasjon med fokus på avdelingene Prioritere områder for vårt samfunnsengasjement Fagsidens og Fagutvalgets prioriterte oppgaver for denne perioden vil ta utgangspunkt i disse prioriteringene og tiltak/aktiviteter som bidrar til gjennomføring av oppgavene. Særlig oppgaven Utvikling av Faglig hjem vil være sentral, men også de andre inneholder faglige aktiviteter, bl.a oppgaven Bygge merkevaren Tekna. Faglig årsrapport

14 1.6 Utvikling av et faglig hjem for alle medlemmer Fra R-møtet 2007, via R-møtet i 2009 har fagsiden fått et klart fokus i Hovedstyrets prioriterte oppgaver. HS prioriterte oppgaver 07-09: Utvikling av fagsiden HS prioriterte oppgaver 09-11: Utvikle et Faglig hjem for alle medlemmer For Fagutvalget har det vært viktig å løfte frem hele den faglige virksomheten som en av medlemsgodene overfor potensielle og eksisterende medlemmer. Et bredt faglig tilbud er en del av rekrutteringsgrunnlaget. Som forening er det den faglige kompetansen som gir oss troverdighet i samfunnsdebatten. I arbeidet med å samle Tekna og videreutvikle samarbeid på tvers av søylene, er faglig aktivitet noe som binder medlemmenes engasjement sammen uavhengig om de i utgangspunktet har på avdelings-, bedriftsgruppe-, student- eller faggruppehatten. Begrepet faglig hjem oppsto som et samlebegrep for Fagutvalgets ønske om nå ut til alle medlemmene, og gi alle et faglig tilhørighet og videreutviklingsmulighet i egen forening. Faglig hjem handler om å tilrettelegge for utvikling av faglig aktivitet på ulike arenaer. Gjennom arbeidet med utvikling av faglig hjem videre søker fagutvalget å nå ut også til de yngre medlemmene fro å vekkes deres faglige engasjement i foreningen. Senhøsten 2009 ble planene for en bred profilering av Tekna og faglig hjem på Kursdagene 2010 lagt. To nye roll ups ble utviklet for å presentere faglige virksomhet, samt vekke nysgjerrighet overfor arbeidet med faglig hjem. Det faglige hjemmet ble planlagt konkretisert gjennom et fysisk hus med en rekke tilbehør som representerte dagens bredde i fagområder. Dette vil skape et godt grunnlag for å innlede dialog om faglig virksomhet med kursdagsdeltakerne, og mulighet for å få innspill direkte og via et kort spørreskjema. Representanter både fra Fagutvalget og Fagseksjonen vil bemanne standene. Fagutvalget har satt faglig hjem på agendaen for faglig årsmøte 2010, for å få ytterligere innspill fra fagsiden. Fokuset vil her være på bruk av internett, spesielt muligheter som ligger i ulike nettbaserte sosiale medier med tilhørende verktøy.. Faglig årsrapport

15 Faglig virksomhet 1.7 Representantskapsmøtet Fagutvalget jobbet fra årsmøtet med saker frem mot R-møtet. Det ble gjennomført formøte med utvalget og delegater for å forberede og delegere saker. I selve R-møtet fokuserte utvalget og fagsidens delegater på å få synliggjort grasrotaktiviteten bedre i Teknas ulike fora som årsrapporter, nettsider og magasinet. Innspillene fikk god støtte også fra avdelingssiden i Tekna. Faglig hjem for alle ble lansert i presidentens innledning om Tekna i fremtiden, samt av Fagutvalget, og fikk bifall fra møtet. Det ble også påpekt viktigheten av fag som premissgiver for politiske saker. I debatten om olje- og gassvirksomheten i nordområdene var også fagsiden tydelig tilstede, både i gruppearbeidene og fra talerstolen. Fagutvalget evaluerte forarbeidet og møtet i etterkant, og noterte seg at det fortsatt kan jobbes videre med forarbeidet med sakene knyttet opp mot Faglig årsmøte og arbeidet i de faglige grupperingene, gjennom dette vekke enda større engasjement hos delegatene, og styrke dialogene med de andre søylene i forkant. I sum er Fagutvalget godt fornøyd med innsatsen på R-møtet fra fagsiden. 1.8 Kursvirksomheten I hele 2009 har Teknas kursvirksomhet opplevd økt tilstrømning til sine arrangementer. Dette skjer på tross av finanskrisen. Kursvirksomheten gjennomførte 50 arrangementer i 2009 og har samlet ca 3100 deltakere. Dette er 18 flere arrangementer enn i 2008 og nesten 1000 flere deltakere. Omsetningen var på 24,4 mill. Evalueringene av arrangementene viser at deltakerne er meget fornøyd med Teknas kurs, noe som gir et godt fundament for Kursdagene i Trondheim ble i 2009 arrangert for 51. gang. Totalt 1400 personer valgte å starte året med Kursdagene. Dette var det høyeste deltakerantallet i senere tid. Deltakerne kunne velge mellom 16 forskjellige kurs som spente over et vidt spekter av fagområder. Kursene holdt høy kvalitet takket være samarbeid med de fremste fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. I 2009 ble det utviklet og gjennomført 15 nye kurs/konferanser. Flere av disse ligger innenfor nye fagområder. Nytt av året var blant seminarer innenfor vindkraft og småkraft, REACHdirektivet (kjemikaliehåndtering) og Intelligente Transport Systemer. Innenfor ledelse/management ble det gjennomført tre nye kurs i prosjektledelse, samt kurs i økonomi og forhandlinger. GILA ble gjennomført med 4 fulle kull i Programmet mottar meget gode evalueringer både av deltakere og deres ledere. Olje og gass er fortsatt det største fagområdet i kursvirksomheten. Tekna har opprettholdt sin solide posisjon med en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter som har et meget godt omdømme. Den internasjonale konferansen North Sea Flow samlet 300 deltakere fra 22 nasjoner. Nytt av året var konferansen Heavy Oil som hadde 70 deltakere. Innenfor fagområdet vann og avløp har Tekna også en rekke gode prosjekter, hvorav det årlige Vann, avløp og nye rettsregler samlet ca 140 deltakere. Kurset Effektiv VA-drift, som var nytt av året, samlet hele 120 deltakere. For å nå frem til flere samt få kunnskap om nye Faglig årsrapport

16 distribusjonskanaler, ble to foredrag på konferansen Plan 2009 filmet. Foredragene er nå tilgjengelig for alle på Forøvrig styrker Tekna sin posisjon innen elektroog elkraft, by- og arealplanlegging og it/tele. I tillegg bidrar også Tekna til kurs og konferanser i regi av tilknyttede foreninger, bl.a er Norsk Betongforening og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk svært aktive, og i samarbeid med NITO innenfor bygg- og anleggssektoren (Faggruppen for bygg og anlegg, FBA). FBA gjennomførte i arrangementer med 1500 deltakere og hadde en samlet omsetning på ca 7 mill kroner. Det har i løpet av høsten vært lagt ned et stort arbeid i planleggingen av Kursdagene 2010 i Trondheim, som i januar 2010 arrangeres for 52. gang. Målet er enda flere deltakere enn i I tillegg legges det til rette for felles møteplasser gjennom felles pauser, mulighet for kursbytte samt felles introduksjonsfilm til alle kursene. 20 kurs er planlagt, 4 flere enn i fjor, og alle kursene har god påmelding og vil bli gjennomført. Ansatte sentralt har gjort en imponerende innsats i forbindelse med forberedelsene og studenter, lokalavdelinger og tillitsvalgte skal være med å bidra til en god gjennomføring. Arbeidet har gitt resultater, og ved utgangen av 2009 var det mer enn 1600 påmeldte deltakere på Kursdagene. Dette er 200 flere enn i 2008 som var et toppår. Arrangementet vil bli evaluert som grunnlag for planlegging av Kursdagene i 2011, som starter etter nyttår. 1.9 Rekruttering til realfag Rekruttering til realfag er et strategisk viktig område for Tekna og organisasjonens medlemmer. Tekna vil fortsatt arbeide for å støtte opp under dette engasjementet med et bredt tilbud av konkrete tiltak og samtidig jobbe politisk for å opprettholde og utvikle den oppmerksomhet realfagsrekruttering har blant politikere og andre sentrale beslutningsfattere. Målsettingene i Teknas strategi for rekruttering til teknafagene videreføres og ligger til grunn for organisasjonens arbeid og prioriteringer av aktiviteter innenfor dette området. Tekna har gjennom året som har gått lagt frem organisasjonens synspunkter innenfor skoleog utdanningspolitiske saker, både gjennom høringer på Stortinget, deltakelse og innlegg på seminarer og konferanser, samt diverse skriftlige innspill til regjeringen og Stortinget. Tekna har ulike samarbeidspartnere innenfor dette arbeidet og er representert i en rekke utvalg og forum som bl.a. RENATE-senterets Tenketank, Nasjonalt forum for realfagene, Team Realfag og referansegruppen knyttet til forskningsprosjektet Vilje-con-valg, ved UiO. Tekna har også vært representert i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) ved fagdirektøren. De siste 4 årene har Tekna også sittet i arbeidsutvalget for NRT. Nasjonalt forum for realfagene (NF) er en av Teknas viktigste arenaer mht å legge frem skoleog utdanningspolitiske saker og tiltak. Etter lektor II-innspill fra Tekna til NF, ga daværende statsråd Bård Vegard Solhjell Utdanningsdirektoratet i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe blant forumets deltakere, som skulle arbeide frem forslag til hvordan en lektor II-ordning kunne realiseres. Tekna er representert i nevnte arbeidsgruppe. På bakgrunn av arbeidsgruppens forslag ble det vedtatt at det i 2009/2010 skulle gjennomføres et pilotprosjekt for å prøve ut ordningen. Det ble videre avsatt 12 mill kroner over statsbudsjettet til gjennomføringen av pilotprosjektet hvor 42 skoler (både ungdomsskoler og vgs) deltar. Tekna Faglig årsrapport

17 er også representert i forumets arbeidsgruppe som har bidratt med innspill til Regjeringens reviderte realfagsstrategi. Strategien vil bli lagt frem av statsråd Kristin Halvorsen på forumets møte i februar For å gjøre våre medlemmer kjent med lektor II-ordningen, og imøtekomme de mange henvendelser vi har fått fra interesserte og engasjerte medlemmer, har Tekna utviklet et eget informasjonskurs. Kurset ble gjennomført i 5 byer i perioden november-desember Som tidligere år er det i 2009 gjennomført en rekke vellykkede First Lego League (FLL) aktiviteter og konkurranser rundt omkring i landet i regi av lokale Tekna avdelinger. Tekna har inngått et samarbeid med TENK (www.matnat.uio.no/tenk/), som er et studentdrevet mattetreningsprosjekt ved UiO. I den forbindelse inviterte Tekna i samarbeid med TENK til en pangstartkveld for skoleåret på UiO i september. Rundt 200 elever fra 10. klasse og 1. klasse på vgs deltok på arrangementet sammen med over 30 mentorer. Mattetreningsprosjektet skal nå lanseres nasjonalt under navnet ENTER Newton Camp og DNT-samarbeid Det har vært gjennomført 9 camper, på 7 ulike steder i 2009, hvorav 4 ble arrangert for første gang. Rundt 190 barn har deltatt på årets camper. På 6 av campene var det med PPU-/ lærerstudenter som ledere. Samtlige arrangører av disse campene ga tilbakemelding om at bruk av studenter var et meget positivt bidrag, spesielt mht gjennomføringen av den faglige delen. Også studentene selv var veldig fornøyd med sin deltakelse og læringsutbytte. Alle årets camparrangører ønsker å gjenta suksessen til neste år, og vil søke om støtte fra Teknas samfunnsmidler. Det var god mediedekning av de forskjellige campene. I all hovedsak var dette oppslag i lokalaviser, i tillegg fikk campen i Arendal og Hamar dekning gjennom reportasjer og innslag på NRK og TV2. På campene brukte lederne Newton Camp t-skjorter og både deltakere og ledere fikk muleposer. Både t-skjorter og muleposer har Tekna og DNT-logoer. For 2010 er det ønskelig at deltakerne også får en buff (hodeplagg/hals) som de kan bruke både under og etter campen. Campene ble i all hovedsak finansiert gjennom deltakeravgift og støtte fra Tekna (samfunnsmidlene). I tillegg er det lokale sponsoravtaler for noen av campene. Det er lagt ut mer informasjon om årets camper på 14. oktober ble det arrangert evalueringsseminar for Newton Camp Representanter fra samtlige av årets camper var til stede. I tillegg hadde vi deltakere fra Stavanger (både DNT og Tekna) og Haugesund (DNT), som ønsker å arrangere camp i Arrangørenes camppresentasjoner, øvrige innlegg, diskusjoner, tilbakemeldinger og spørsmål har gitt oss et godt grunnlag for den videre jobbingen med å videreutvikle Newton Camp som konsept. Formålet med Newton camp er å stimulere barn og ungdoms interesse for friluftsliv og teknafag, samt øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse. Tilbakemeldingene fra arrangører, deltakere, ledere og andre samarbeidspartnere (eks. høgskoler og universiteter) er at Newton Camp 2009 fremstår som et morsomt, lærerikt og annerledes fritidstilbud for barn. Newton Camp har et stort potensial som rekrutterings- og synlighetsarena for andre viktige Faglig årsrapport

18 målgrupper i Teknas realfagsstrategi. Vi vet at foreldre spiller en stor rolle mht til barn og unges utdanningsvalg. Gjennom Newton Camp får Tekna synliggjort sitt engasjement i realfagssatsingen. En annen sentral faktor mht barns utdanningsvalg er læreren. Ved å etablere samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner bidrar vi til å gi fremtidige lærere en alternativ og nyttig praksis- og læringsarena for undervisning i realfagene. En direkte konsekvens av dette samarbeidet er at våre avdelinger etablerer nyttige, faglige nettverk med utdanningssektoren. Tekna og DNT (sentralt) vil sammen og i samarbeid med First Scandinavia (FS) jobbe videre med de områdene det er kommet innpill til. Det er tidkrevende å arrangere en camp og viktig at avdelingene får den støtte og oppfølging som er nødvendig. Tekna og DNT vil også i 2010 tilby oppstartmøte til nye arrangører, og generell oppfølging til samtlige arrangører. FS vil bistå arrangørene mht registrering av camper og moduler på, og generell support av I tillegg vil de kunne bidra i forbindelse med utvikling av lokale annonser og markedsføringsmateriale. Tekna har i 2009 utviklet et nytt prosjekt i samarbeid med Den Norske Turistforeningen (DNT) Skolecamp. Med utgangspunkt i friluftslivsaktiviteter skal skolecampen (leirskolen) gi elever i grunnskolen et faglig tilbud med realfaglig profil med fokus på realfag og friluftsliv. Målsettingen for prosjektet er å etablere en læringsarena (skolecamp), som vil stimulere interessen, nysgjerrigheten og forståelsen for realfagene, samt synliggjøre deres relevans gjennom spennende, lærerike og varierte friluftslivsaktiviteter. Gjennom Skolecampprosjektet ønsker vi i tillegg å bidra til en sterkere kobling og samarbeid mellom relevante fagmiljøer, lærerutdanningsinstitusjoner og skolene. Prosjektet har en varighet på 2 år med oppstart 1. januar 2010 og har en rekke bidragsytere, både faglig og økonomisk. Mer info vil komme på På Teknas nettside er det nå utviklet en egen side for å synliggjøre Teknas aktiviteter og engasjement innefor rekruttering til realfagene. Ungdomsskolen er en svært viktig arena for å rekruttere unge til å velge realfag. Tekna bidrar økonomisk til driften av TEKin hvor Naturfagsenteret på UiO er prosjektleder. TEKin arrangerer faglige kurs for lærere i grunnskolen innen temaet Teknologi og Design, et tema som skal inngå i de tre skolefagene matematikk, naturfag og kunst og håndverk Samfunnsmidler Søknadene om samfunnsmidler fra grunnorganisasjonen for 2009 fordelte seg med: 8 søknader fra studentene 81 søknader fra avdelingene 4 søknader fra faglige grupperinger Det kom inn totalt 93 søknader for året 2009, og det er til sammen søkt om kr 3,6 mill kroner. Det er som tidligere år avsatt 2 mill kroner i budsjettet til ordningen med samfunnsmidler. Heller ikke i år var det noen søknader fra bedrifts- eller etatsgrupper om samfunnsmidler. Faglig årsrapport

19 Nytt i kartlegging av prosjektene for 2009 er to nye kolonner: prosjektets totalverdi som beskriver totalsummen i spleiselagene og annen finansiering som beskriver hva avdelingene bidrar med i samarbeid med andre. Disse to kolonnene er tatt med for å vise hvor mye penger/ressurser som egentlig er involvert fra andre enn Tekna. Beløpet for prosjektenes totalverdi er kr 11, 7 mill kroner og annen finansiering beløper seg samlet til kr 8,2 mill kroner. Av total søkemasse er det bl.a. søkt om midler til følgende prosjekter: 13 First Lego League (FLL )-turneringer 9 Matteryggsekk/mattemeis-utdelinger 8 Newton-camp er 5 Forskningsdager 2 Bautaer 3 Miljø- og klimamøter Samfunnsmidlene har innrapportering pr hvert år, og det går noe tid ut i påfølgende år før prosjektet kan avsluttes. Det er derfor ikke mulig i å si noe om forbruket for 2009 ennå. Det er dog noen ganske få prosjekter som ikke blir avviklet. Nytt i 2009 var også stor aktivitet med å arrangere Newtoncamper. Aktiviteter som Newton Camp og flere andre prosjekter finansiert av samfunnsmidler er beskrevet nærmere i andre deler av årsrapporten. Resultater fra prosjektene vil bli lagt ut på nett slik at andre deler av organisasjonen kan ha nytte av det og kunne gjennomføre tilsvarende aktiviteter. Det vil bidra til gjenbruk av gode ideer og erfaringsutveksling Renere produksjon Miljøprogrammet Renere Produksjon er finansiert av Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet og gjennomføres i samarbeid med SFT (nå Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif). Det har vært drevet i mange år som en relativt selvstendig del i Tekna. I det siste har aktiviteten i nye land blitt opptrappet, mens arbeidet i Russland er under nedtrapping. Prosjektgruppen arbeider med å skolere teknisk personell i renere produksjon etter den norske metoden. Prosjektledelse og regnskap/økonomi ivaretas av Teknas, mens kursene gjennomføres av tre innleide forelesere og lokale krefter. Tekna arbeider i Russland, Azerbaijan og Tadjikistan gjennom lokale sentre. I Ukraina har vi etablert avtaler med lokale deler av det ukrainske Handels- og industrikammer. I 2009 gjennomførte Tekna 8-10 kurs i renere produksjon i landene nevnt over. I Ukraina arrangerte vi også et kurs i prosjektfinansiering, startet opp et utdanningsprogram for lokale forelesere og har bidratt til etablering av et revolverende fond for finansiering av tiltak for energieffektivisering og renere produksjon i byen Kherson. Her har programmet også innledet samtaler med FNs Industrial Development Organization og Global Ecological Facility for å etablere et samarbeid. Arbeidet i Renere Produksjon gjennomføres stort sett på den måten det har foregått de siste årene. To forhold nevnes spesielt. Det er nå en stor aktivitet i Ukraina, hvor det bl.a er under Faglig årsrapport

20 oppstart et kurs i Renere Produksjon som i stor grad er basert på lokal finansiering. Tekna er nå involvert i arbeid i tre byer i Ukraina. Generell støtte til miljøarbeidet i Russland er under avvikling. Siste tildeling gjelder fra Miljøverndepartementet er for Det er etablert en arbeidsgruppe som bl.a skal utrede om og eventuelt hvordan arbeidet kan videreføres. Teknas videre aktivitet på området vil avhenge av dette Om Fagseksjonen Fagseksjonen ivaretar de faglige aktivitetene i Teknas administrasjon og er sekretariat for Fagutvalget som er politisk ansvarlig for den faglige virksomheten i foreningen. Fagutvalget er Hovedstyrets underutvalg for fagsiden på lik linje med Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget. Seksjonen er delt i tre avdelinger med klart definerte ansvarsområder henholdsvis kursvirksomheten, faglige nettverk og distriktskontoret for Oslo avdeling. Seksjonen har rundt 30 medarbeidere med variert fagbakgrunn. I løpet av de siste to årene er nærmere halvparten av bemanningen i seksjonen skiftet ut og vi har fått en rekke nye medarbeidere. Prioriterte arbeidsoppgaver for seksjonen i 2009 har vært å styrke kursvirksomheten med hensyn til markedsføring og faglige tilbud, bedre kontakten med faglige grupperinger inkludert fagrådene og etablere nye avtaler med tekniske foreninger og utvikle tilbud innenfor nye fagområder. Havbruk, bioteknologi, kjemi, fornybar energi, samferdsel og IT/tele er områder vi arbeider med å styrke. Den faglige aktiviteten i Oslo avdeling vil være nyttig for å få til dette. Samlet sett vil dette øke interessen for medlemskap i Tekna. Seksjonen har også jobbet aktivt med å bli mer synlig på større arrangementer, både for å vise bredden i Teknas tilbud og verve medlemmer innenfor nye fagområder. Medarbeidere har deltatt på viktige møteplasser innenfor bioteknologi og kjemi. Også på Kursdagene nå i 2010 var Tekna mer synlig enn tidligere og vi hadde stand i både Elektro- og Realfagbygget. Begrepet Faglig hjem ble etablert i 2009 og vi har synliggjort dette ved egne roll-up er og et modellhus med inventar og infrastruktur utenfor, noe som er en kreativ fremstilling av det faglige tilbudet til Tekna. Vi har også fått laget en introduksjonsfilm til bruk på Kursdagene og ved oppstart av andre kurs som profilerer kursvirksomheten og Tekna på en bra måte. Det har i år vært lagt vekt på organisasjonsutvikling og bygging av fellesskap i seksjonen, noe som har gitt en positiv dugnadsånd og bidratt til samarbeid mellom avdelingene og ulike faglige aktiviteter. Dermed utnyttes også synergimulighetene mellom de faglige aktivitetene og kursvirksomheten. Det er etablert god kontakt med DK ene og målet er å integrere fagrådene tettere i fagsidens arbeid. Faglig årsrapport

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 18. september 2009 VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 Tekna Forskernes årsmøte avholdes på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo i sammenheng med Teknas forskningskonferanse 15.-16.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Faglig årsmøte. 19. 20. februar 2010. Ingeniørenes Hus Møtesenter. Kronprinsensgt. 17

Faglig årsmøte. 19. 20. februar 2010. Ingeniørenes Hus Møtesenter. Kronprinsensgt. 17 Faglig årsmøte 19. 20. februar 2010 Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsensgt. 17 Faglig årsmøte 2010, 19.-20. februar 2010 Program/dagsorden Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo Fredag 19.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styret: Forskernes årsmøte 2004 ble holdt 1. april, Britannia Hotell, Trondheim. Følgende styre ble valgt: Leder: Styremedl.: Dag Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Deltakelse ved Teknas R-møter

Deltakelse ved Teknas R-møter Deltakelse ved Teknas R-møter Høringsnotat fra Teknas Hovedstyre Henstilling fra Ola Langeland på R-møtet 2005: Det skal utarbeides forslag til en fordeling av representanter der antallet er redusert i

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling Versjon 11.1.08 Årsrapport for 2007 Innledning Aktivitetsplanen for faglig virksomhet i Tekna for 2007 er organisert i tre hovedinnsatsområder: Faglige nettverk og faglig utvikling Faglige møteplasser,

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2005 03-2006

Styrets årsberetning fra 04-2005 03-2006 Styrets årsberetning fra 04-2005 03-2006 Styret: Forskernes årsmøte 2005 ble holdt 31. mars 2005, Hotell Maritim, Stavanger. Det ble valgt 3 styremedlemmer for 2 år. Styresammensetning: Leder: Styremedl.:

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer