TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET"

Transkript

1 TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene påstanden fremfor den andre. Dersom dere ikke har noen preferanse, plasserer dere pilen ved 50/50. Veivalg spørsmål Påstand 1Påstand 2 Medlemspolitikk Utvikling av en politikk for fortsatt medlemsvekst innebærer å rendyrke foreningens teknisknaturfaglige medlemsgrunnlag og å styrke profileringen av foreningen som det naturlige valget for teknologisk-naturvitenskapelige utdannende. Politikk for samfunnspåvirkning Teknas politiske arbeid skal ta utgangspunkt i det som er interessene til medlemmene innenfor områdene skole, utdanning, forskning, næringspolitikk, energi og miljø. Tillitsvalgtpolitikk Utvikling av en tillitsvalgtpolitikk innebærer at Tekna på alle nivåer må "sluse" inn de rette til å gjøre en god jobb. Tekna må ha tillitsvalgte som er villig til å bruke en vesentlig del av sin tid til arbeid for foreningen og møter med medlemmene, som vil utvikle dem til gode tillitsvalgte Politikk for foreningens medlemstilbud Tekna skal videreutvikle medlemstilbudet på foreningens kjerneområder innenfor lønns- og interessearbeid og faglig virksomhet først og fremst ved å øke antallet bedriftsgrupper, etatsforeninger, kommunale grupper og faglige fora. 100% 50/50 100% Utvikling av en politikk for fortsatt medlemsvekst innebærer å utvikle strategier for å nå nye grupper ved blant annet samarbeid som leder frem til fusjoner med andre foreninger. Teknas politiske arbeid skal gi foreningen en tydelig og troverdig posisjon i samfunnsdebatten. Arbeidet skal derfor ta utgangspunkt i at Tekna skal kunne ta standpunkt i flere typer saker hvor vi kan bidra på en god måte og samtidig profilere teknologien og teknologenes plass i samfunnsdebatten. Utvikling av en tillitsvalgtpolitikk handler om å legge til rette for at medlemmer i alle livsfaser kan ta tillitsverv i foreningen. Tekna må etablere en teknologisk infrastruktur for møter og opplæringstiltak som gjør at tillitsvalgte i mest mulig grad, kan tilpasse det sin livsstil. Tekna skal videreutvikle medlemstilbudet ved å bruke foreningen markedsmakt til å fremforhandle rabattordninger på bank- og forsikringstjenester og andre varer og tjenester der Tekna med sitt medlemsgrunnlag kan oppnå særlig gunstige ordninger for medlemmene. Det langsiktige målet må være at

2 Politikk for organisering av foreningens faglige virksomhet Teknas kursvirksomhet kan som integrert del av foreningen gis rammevilkår som sikrer et bredt kommersielt kurstilbud som når ut over hele landet og tar opp nye teknologiområder i en tidlig fase. Ekstra spm til offentlig sektor Tekna skal i lønnspolitiske arbeid i offentlig sektor fremstå som en ansvarlig fagforening og gjøre pragmatiske valg i lønnsoppgjørene ut fra hva som til en hver tid gavner medlemmene. 100% 50/50 100% medlemskap i Tekna skal lønne seg. Teknas kursvirksomhet er kommersiell og bør styres og drives forretningsmessig også når det gjelder faglig tilbud. Virksomheten organiseres i et eget selskap. Medlemsrabatter må beholdes også med en slik organisering. Tekna skal i lønnspolitisk arbeid også i offentlig sektor fremstå som en fagforening som konsekvent går inn for lokal, markedsbasert lønnsdannelse. Tekna i fremtiden Hva mener du er nøkkelen til at Tekna også om 20 år kommer til å være første valg som fagforening for teknisknaturvitenskapelig utdannede? Utfordringer Hva ser du som den største utfordringen for Tekna som organisasjon for tillitsvalgte? Foreningens posisjon I hvilken grad mener dere at foreningen strategisk er der den burde være? 1 I svært liten grad 2 3 Verken eller 4 5 I svært stor grad Kommentarer Har du/dere ellers noen kommentarer?

3 Styre eller individuelt behandlet Er svarene gitt styrebehandlet eller har du gitt individuelle svar? Styrebehandlet Individuelt behandlet

4 Gjeldende handlingsplan som bakteppe for drøftingene Grunnlaget for Teknas handlingsplan for perioden er foreningens formål og foreningspolitiske mål. Teknas formål er å: Samle alle som har, eller holder på med, en høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning Ivareta medlemmenes rettigheter og økonomiske og sosiale interesser Legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene Skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats Oppnå innflytelse i samfunnet gjennom et aktivt engasjement Fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisknaturvitenskapelige fagområder Fremme utvikling og bruk av teknologi som sikrer liv, helse miljø og verdier Bevisstgjøre til etisk refleksjon På de etterfølgende sidene følger handlingsplanen som en beskrivelse av planlagte tiltak under hvert kapittel i de foreningspolitiske målene. Tiltakene er av en relativt overordnet karakter, og det er naturlig at Hovedstyret, Hovedstyrets utvalg og avdelingene utarbeider prioriterte oppgaver på basis av handlingsplanen. På den måten kan innsatsen fra hele organisasjonen harmoniseres og trekke i samme retning. Oppnådde resultater vil bli presentert for R-møtet i Beskrivelse av overordnede tiltak 1. MEDLEMMENE Tekna vil ha avtaleforhold i arbeidslivet som er basert på fri forhandlingsrett og sikrer lokale kollektive forhandlinger som sikrer Teknas selvstendighet som sikrer samarbeid og medbestemmelse for tillitsvalgte i virksomheten I perioden vil Tekna videreutvikle eksisterende avtaler og søke å opprette nye som sikrer Teknas selvstendighet som avtalepart og som bygger opp under en lokal forhandlingsrett. Der det er nødvendig vil Tekna fortsatt bruke sitt medlemskap i Akademikerne til å utvikle avtaleforhold og styrke sin forhandlingsposisjon. I et arbeidsliv som stadig er i endring er det spesielt viktig å sikre tillitsvalgte innflytelse på nivå der viktige føringer legges og beslutninger fattes, samt at tillitsvalgte utnytter de mulighetene lov- og avtaleverk gir. Arbeidet vil i stor grad ivaretas av Lønns- og interesseutvalget og sektorstyrene med støtte fra Forhandlingsseksjonen i generalsekretariatet.

5 Tekna vil ha en lønns- og inntektspolitikk der lønn er et viktig personalpolitisk virkemiddel og hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes som gir markedsrelaterte forskjeller i lønns- og arbeidsvilkårene mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer I perioden vil Tekna videreføre arbeidet med å få gjennomslag for foreningens lønnspolitikk gjennom foreningens daglige virksomhet. Tekna ønsker også å videreutvikle denne mot fremtidens behov i løpet av perioden. For å få gjennomslag for foreningens lønnspolitikk i offentlig sektor vil Tekna jobbe videre gjennom vårt medlemskap i Akademikerne. Tekna vil ha pensjons- og forsikringsvilkår avtalefestet, og slik at medlemmenes rettigheter sikres ved skifte av jobb som opprettholder kjøpekraften for pensjonister Tekna skal følge den politiske utviklingen og arbeidet med endringer i rammebetingelsene når det gjelder pensjon, og forsøke å påvirke i prosessen. Det vil bli arbeidet for at taket på innskuddsgrensen på innskuddsbasert pensjon heves, og for at studenter skal få pensjonspoeng i studietiden. Tekna vil formidle informasjon til medlemmene om foretrukne løsninger (ytelsesbasert fremfor innskuddsbasert pensjon). Det vil bli utarbeidet informasjon om gjeldende pensjonsog forsikringsvilkår til lokale tillitsvalgte på lønns- og interessesiden. Tekna ønsker at bedrifts- og etatsgrupper skal engasjere seg mer i dette arbeidet, og foreningen vil legge til rette for at de kan søke bistand i generalsekretariatet når disse forholdene kommer opp til vurdering lokalt. Tekna vil ha et arbeidsliv som er tilpasset ulike livsfaser som sikrer medlemmene økonomisk ved midlertidig fravær fra eller varig uttreden av yrkeslivet som verdsetter faglig og administrativ karriereutvikling likt som bidrar til kompetanseutvikling for medlemmene som sikrer likestilling, mangfold og likeverd Tekna vil gjennom perioden fokusere på en seniorpolitikk som gir eldre arbeidstakere gode arbeidsvilkår og på den måten bidrar til samfunnets felles verdiskaping. Foreningen vil jobbe for at antallet som er unntatt fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler skal reduseres. Lønnsog interesseutvalget, sektorstyrene og lokale bedrifts- og etatsgrupper vil ha et særlig ansvar for at Tekna får gjennomslag for sine mål om arbeidsliv. Videre vil Tekna arbeide med å bedre tilbudet til ledere og selvstendig næringsdrivende i foreningen.

6 Tekna vil bistå medlemmene med rådgivning og prosessbistand i juridiske spørsmål knyttet til arbeidsforhold arbeidssøkende medlemmer med informasjon, rådgivning og opplæring Tekna vil i perioden følge utviklingen i arbeidsmarkedet nøye og vurdere særlige tiltak ved behov. Tekna vil opprettholde god kapasitet på sitt juridiske kontor som gir bistand til medlemmer i saker som gjelder arbeidsforhold. Tekna har inngått en avtale med Bedriftsforbundet vedrørende rådgivning til selvstendig næringsdrivende og vil informere aktuelle medlemmer om denne. Tekna vil tilby en opplæring for medlemmene som dyktiggjør dem for faglig og administrativt arbeid relevante faglige og sosiale nettverk og møteplasser for medlemmene å bli ledende sekretariat for tekniske foreninger der Teknas medlemmer og potensielle medlemmer er engasjert og utgjør mer enn 30 % av medlemsmassen medlemmene relevant informasjon om foreningens virksomhet Tekna tilbyr i dag medlemsopplæring som omfatter både faglig og administrativt arbeid men må være åpne for å vurdere nye ønsker og behov. Tekna ønsker å utvikle foreningen til et faglig hjem for alle medlemsgrupper, bl.a. ved å se på porteføljen av eksisterende og potensielle tilknyttede foreninger. Foreningen vil også videreutvikle tilbud til yngre medlemmer for å vise fordelene ved å beholde Tekna-medlemskapet når de går ut i arbeidslivet. Det er viktig å synliggjøre det faglige og lokale tilbudet overfor våre studentmedlemmer. Det skal arbeides med å utvikle forbedret informasjon om foreningens virksomhet. Virkemidler i den forbindelsen er bl.a. videreutvikling av nettsidene, elektroniske nyhetsbrev og informativt stoff i Magasinet Tekna. Magasinet Tekna skal ha en profil som reflekterer Tekna som en fagforening og som samtidig dekker faglige og lokale arrangementer. 2. SAMFUNNET Tekna vil ha en utdanningspolitikk som gir en realfagsundervisning av høy kvalitet på alle undervisningsnivåer og som sikrer rekrutteringen til teknisk-naturvitenskapelig utdanning med god studiefinansiering og attraktive studievilkår som gir en norsk teknisk-naturvitenskapelig utdanning på et høyt internasjonalt nivå som fremmer samarbeid mellom læresteder og næringsliv hvor høyere utdanning på universitet og høgskoler er forskningsbasert Teknas omfattende engasjementet på disse områdene og arbeidet her vil fortsette både lokalt og sentralt. Foreningen ønsker en videre realfagsatsing som vil bli fulgt opp gjennom den daglige driften, bl.a. gjennom vår deltakelse i Nasjonalt råd for teknologi og Nasjonalt forum for realfag.

7 Tekna vil ha en forskningspolitikk som sikrer at den norske forskningsinnsatsen ligger på et høyt internasjonalt nivå med gode rammevilkår og tilstrekkelige bevilgninger til grunnforskning og anvendt forskning innen teknisk- naturvitenskapelige fagområder som legger grunnlag for fremtidig utvikling, innovasjon og entreprenørskap innen næringsliv og offentlig sektor som fremmer samarbeid mellom utdanningssteder, forskningsinstitutter og næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt som sikrer rekruttering og videreutvikling av vitenskapelig personell på et høyt faglig internasjonalt nivå Tekna vil bidra til at utdanning og forskning blir hovedsatsingsområder i tiden fremover. Foreningen skal arbeide for at statsbudsjettene de kommende årene følger opp intensjonen i Stortingsmeldingen om forskning. Tekna Forskerne skal utvikles til å bli en pådriver i dette arbeidet. Tekna vil ha en næringspolitikk som sikrer konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår for næringslivet hvor teknisk-naturvitenskapelig kompetanse er sentral i næringsutviklingen hvor næringslivet understøttes av effektive offentlige tjenester som fremmer utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi som er næringsspesifikk og bygger på landets konkurransefortrinn som sikrer fremtidige arbeidsplasser i Norge som utnytter mulighetene i et globalisert næringsliv Teknas næringspolitikk vil følges opp videre gjennom Kunnskapsdugnaden. Samarbeidet med LO og NHO fortsetter med bl.a. innsats for å styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet, og for å gi gode rammebetingelser for næringslivet. Foreningen vil følge opp sitt engasjement innen energi, miljø og klima, herunder uttalelsen fra R-møtet 2009 om petroleumsvirksomhet i Nordområdene. Foreningens innsats på dette området skal bygge på kunnskap og kompetanse. Det skal fortsatt opprettholdes et høyt ambisjonsnivå på å få medieoppmerksomhet på foreningens næringspolitikk. 3. ORGANISASJONEN Tekna skal være en sterk og innflytelsesrik forening ved å øke organisasjonsprosenten gjennom å trekke til seg medlemsberettigede og beholde medlemmer ved å utvikle samarbeidet mellom de ulike deler av foreningen ha dyktige tillitsvalgte som engasjerer seg over tid bruke allianser og samarbeidspartnere som er hensiktsmessige for foreningen arrangere kurs og konferanser synliggjøre foreningens politikk

8 3.1.6 ha tilstrekkelig økonomisk styrke Tekna vil legge til rette for at foreningens organisasjonsenheter ( søylene ) trekker veksler på hverandre. Det skal utredes og vurderes om studentene skal gis medlemskap i avdelingene. Tekna har erfart økt konkurranse fra andre fagforninger. Det vil derfor bli lagt vekt på å bygge merkevaren Tekna. Det vil i perioden bli gjennomført tiltak for å øke tilgangen på nye medlemmer og å redusere avgangen. Det legges opp til at hele foreningen deltar i dette arbeidet. Det vil bli lagt spesiell vekt på grupper av medlemmer der det er et betydelig potensial for forbedring, som for eksempel å beholde studentmedlemmer som går over i arbeidslivet. Mulighetene for medlemsverving i forbindelse med kurs og faglige og lokale arrangementer skal utnyttes bedre. Man skal ha økt fokus på å tiltrekke seg medlemmer fra miljøer med bra potensial men lav medlemsandel. Tekna vil øke medlemmenes delaktighet i foreningen ved å bruke grunnorganisasjonen aktivt som en ressurs ved å inspirere dem til å påta seg tillitsverv ved å motivere dem til å ta aktiv del i samfunnsdebatten Tekna vil bruke medlemmene som ressurspersoner og legge opp til prosesser rundt definering av politikk og faglig virksomhet som gir sterkere forankring og engasjement i de ulike organisasjonsenhetene. Tekna vil gi bedre støtte til den lokale virksomheten fra sentrale politikere og generalsekretariatet. Tekna vil ha tillitsvalgte som er engasjerte og skolerte for å utføre sine oppgaver på en best mulig måte overfor medlemmene oppfatter sitt verv som attraktivt, verdifullt og utviklende bidrar til å synliggjøre foreningens politikk I perioden vil Tekna styrke arbeidet med å dyktiggjøre tillitsvalgte i virksomhetene. Hovedstyret skal samarbeide med Studentutvalget, Fagutvalget og avdelingene for å skolere tillitsvalgte også innen disse områdene. Det vil bli arbeidet for å gjøre det attraktivt å være tillitsvalgt i Tekna. Et tillitsverv i Tekna skal gi kunnskap og erfaring som også kan brukes innen andre områder. Det vil bli lagt vekt på å videreutvikle nettsidene for å få skolerte og engasjerte tillitsvalgte. Det planlegges å øke antall kurs og fysiske samlinger for tillitsvalgte ved siden av et godt utvalg av nettbasert opplæring. Arbeidet med å bruke lokale tillitsvalgte i lokale media med bistand fra generalsekretariatet vil fortsette. Tekna skal være en effektiv organisasjon der politisk vedtatte mål, planer og prioriterte oppgaver styrer virksomheten

9 3.4.2 som samordner foreningens virksomhet som til enhver tid er i stand til å møte nye utfordringer fra medlemmer og samfunn som forvalter foreningens økonomi på en sunn måte Det vil bli lagt vekt på å bruke handlingsplanen til å styre og samordne prioriterte oppgaver. Tekna vil videreutvikle distriktskontorene for å sikre bedre samordning. Foreningen skal ta i bruk IT-verktøy for bedre distribusjon av aktiviteter og utveksling av erfaringer fra dem. Foreningen skal vurdere foreningspolitisk kongress opp mot alternativer til denne.

10

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009

Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 Notat vedtatt av Hovedstyret 05.02.09 1. INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet med bakgrunn i Forskerforbundets arbeidsprogram 2007 2009 slik det ble

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 1 2 Politisk plattform verdier og mål, 2014 2016 Vedtatt på Unios representantskapsmøte 11. desember 2013 Verdier og mål Unio er en viktig samfunnsaktør som

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft

Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Høring om YS-dokument; Synlighet, vekst og politisk slagkraft Vi viser til YS høringsdokument for identitets- og organisasjonsprosjektet Synlighet, vekst og politisk slagkraft. Finansforbundet ser svært

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013

LO-kongressen 2013. velkommen til debatt. Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 LO-kongressen 2013 velkommen til debatt Foran LOs 33. ordinære kongress 3. 7. mai 2013 Debatthefte med foreløpig dagsorden, praktiske opplysninger, tidsfrister og LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprogram

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer