Faglig årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig årsrapport 2010"

Transkript

1 Faglig årsrapport 2010

2 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget har som del av dette gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene for å finne ut om det faglige tilbudet dekker behovet til medlemmene og om det er godt nok kjent. Undersøkelsen har også gitt oss innblikk i hvilke type aktiviteter og innen hvilke fagområder våre medlemmer savner et faglig tilbud. Det er interessant at det ser ut til å være de yngste i foreningen som er mest opptatt av en faglig utvikling. Dette gir fagsiden et godt utgangpunkt for å kunne bidra til å beholde de rundt 9000 studentmedlemmene også etter avsluttede studier, ved å tilby spennende og engasjerende faglige møteplasser. Undersøkelsen forteller oss også at faglige tilbud innen IKT og olje/gass er etterspurt, og Fagutvalget vil derfor ha fokus på og undersøke mulighetene for å starte nye faglige grupper innen disse fagområdene i Undersøkelsen viser også at det faglige tilbudet ikke er godt nok kjent blant våre medlemmer. Dette gir fagsiden en utfordring for årene som kommer med å gjøre fag mer synlig, både innen egen organisasjon og for medlemmene. I løpet av det siste året har Fagutvalget, etter oppfordring fra Faglig Årsmøte 2010, utarbeidet retningslinjer for fagrådene. Disse retningslinjene er ment å være rådgivende og støttende for hvordan man kan organisere fagrådene lokalt/regionalt. Vi håper dette skal gjøre det lettere å starte opp nye fagråd, eller kanskje gi etablerte fagråd noen nye ideer til hvordan det faglige arbeidet kan organiseres. Siden fagrådene fungerer noe ulikt, blir det opp til hvert enkelt fagråd å tilpasse retningslinjer og vedtekter slik at disse er i overensstemmelse med praksis lokalt/regionalt. Det er viktig for Fagutvalget at fagrådene er godt forankret i avdelingen(e) de springer ut fra, siden fagrådene er linken mellom fagsiden og avdelingene. Kursvirksomheten gikk svært bra i 2010 med et resultat i balanse for første gang på mange år. I tillegg til den sentrale kursvirksomheten arrangerer også det faglige nettverket i Tekna mange spennende kurs og faglige møteplasser. Årsrapportene vi har fått inn viser at det er svært stor faglig aktivitet i Tekna. Vi vil rette en stor takk til alle tillitsvalgte for den strålende jobben dere har gjort for Tekna i Uten den innsatsen og tiden som dere legger ned hadde Tekna ikke klart å tilby medlemmene et så godt faglig tilbud! Ta kontakt hvis dere trenger støtte til gjennomføring av faglige arrangementer eller har innspill til Fagutvalget. Sammen med våre tillitsvalgte, ansatte i Tekna og andre engasjerte medlemmer håper vi å gjøre 2011 til et nytt godt faglig år for Tekna. Lykke til videre med det faglige arbeidet! Ingvild Johanne Haug leder i Fagutvalget Terje Olav Moen fagdirektør Takk til medlemmer og/eller ansatte som på ulike arrangementer har tatt bildene i rapporten. 1

3 Innholdsfortegnelse 1 Fagutvalgets årsrapport for Faglig årsmøte Fagutvalgets sammensetning Valgkomiteen Fagutvalgets virksomhet og prioriterte oppgaver Fagutvalgets møter, fokusområder og arbeidsplan for Prioriterte oppgaver for Forberedelser til R-møtet Om Prioriterte oppgaver Faglig virksomhet i Kursvirksomheten Rekruttering til realfag Newton Camp ENT3R Forskerfabrikken TEKin MOSEM FIRST LEGO LEAGUE Samfunnsmidler Om Fagseksjonen Årsrapporter fra faglige grupperinger i Tekna Introduksjon Årets faglige gruppering Samlede tall for faglig virksomhet Om årsrapportene Faglige grupper Tekna Forskerne Tekna Realistene Tekna Selvstendig næringsdrivende Norges Jordskiftekandidatforening Tekna Jernbane Tekna Fiskehelseforeningen Tekna Havbruk

4 3.2.8 Tekna Biotek Tilknyttede foreninger Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Norsk bergmekanikkgruppe Norsk betongforening Norsk bistandsforum Norsk forening for betongrehabilitering Norsk forening for fjellsprengningsteknikk Norsk forening for industriens patentingeniører Norsk forening for olje-/gassmåling Norsk forening for prosjektledelse Norsk forening for stålkonstruksjoner Norsk veg og trafikkfaglig forening Marinteknisk selskap Norsk jordskjelvteknisk forening Fagråd Fagråd i Agder Fagrådet i Bergen avdeling Fagråd Hedmark og Oppland Fagråd Nord-Norge Fagråd Stavanger Fagrådet i Telemark og Vestfold Fagrådet i Østfold Store avdelingers faglige nettverk: Tekna Oslo avdelings faglige grupperinger Stavanger avdeling Trondheim avdeling Fagkomiteer Fagkomité for elektro og energi Fagkomite for Vann/avløp, Arealplanlegging og Samferdsel Fagkomité IKT Fagkomité for olje og gass Samarbeidende foreninger Forum for Plan- og bygningsrett Norsk Kjemisk Selskap Norsk Vannforening

5 3.7.4 ITS Norge Andre Faggruppen for bygg og anlegg Renere produksjon

6 1 Fagutvalgets årsrapport for Faglig årsmøte 2010 Faglig årsmøte 2010 ble avholdt feb i Oslo med 55 deltakere. Første dag stod de formelle sakene på agendaen; faglig årsrapport for 2009, prioriterte oppgaver for 2010, foreningspolitiske saker, herunder vedtektsendringer, samt valg av nytt fagutvalg. Fagkomiteen for olje og gass, Norsk vannforening og Tekna Jernbane delte sine erfaringer fra sine faglige virksomheter. Førstnevnte mottok prisen for Årets faglige gruppering. Dag to ble innledet av Teknas visepresident Mads Nygård med tittelen Faglig virksomhet styrker Tekna. I den videre uformelle delen av møtet var fokus satt på hvordan fagsiden kan ta i bruk sosiale medier som et supplement til øvrig virksomhet. Henriette Hedløv innledet om temaet. Fagutvalget mottok innspill fra gruppearbeider til bruk i sitt videre arbeid. 1.2 Fagutvalgets sammensetning Etter årsmøtet har Fagutvalget i 2010 bestått av leder Ingvild Haug, konstituert nestleder Dag Waaler, Kjetill Korsnes, Dag Lothe, Ulrika Buff Jensen, Svein Inge Steffensen, Einar J. Aas (oppnevnt fra NTNU) og Hilde Lynnebakken (oppnevnt fra UiO). Fagutvalgets sekretær er fagdirektør Terje Olav Moen. Fagseksjonens ledergruppe deltar på utvalgets møter. 1.3 Valgkomiteen Roger Beite Færestrand, Helge Onsrud og Marit Tømmerås ble av årsmøtet valgt til ny valgkomité. Sekretær har vært spesialrådgiver Rikke Olafsen Rokke. Komiteen har gjennomført samtaler med de sittende medlemmene i fagutvalget for å danne seg en oppfatning av utvalget, arbeidet som pågår og de utfordringer utvalget og fagsiden står foran. Gjennom varsel og invitasjon til faglig årsmøte er fagsiden invitert til å gi komiteen innspill på kandidater til vervene i fagutvalget, valgkomiteen og Representantskapsmøtet. Komiteen har hatt telefonmøter og e-postoppfølging underveis i sitt arbeid frem mot innstillingen som foreligger i sakspapirene til årsmøtet Fagutvalgets virksomhet og prioriterte oppgaver Fagutvalgets møter, fokusområder og arbeidsplan for 2010 Fagutvalgets arbeidsplan for 2010 ble presentert på Faglig årsmøte, og har ligget til grunn for Fagutvalgets arbeid i dette året. Arbeidsplanen er retningsgivende for planlegging av møtene og saker som skal behandles, pluss at den angir hvordan administrasjonen skal følge opp arbeidet i Fagutvalget. Arbeidsplanen synliggjør også de sakene som enkeltmedlemmene i Fagutvalget er opptatt av og bidrar til at det er interessant å delta i utvalget. Status for gjennomføring av arbeidsplanen gjennomgås etter et halvt år og aktivitetene for høsten bestemmes og eventuelt justeres. 5

7 Følgende saker og aktiviteter har vært sentrale for Fagutvalget i 2010: Gjennomføring Faglig årsmøte Studietur til Bodø/Lofoten om havbruk Høringsinnspill om olje/gass i nord Etablering av Tekna Biotek og Tekna Havbruk (nye faglig grupper) Nye avtaler med tilknyttede foreninger Retningslinjer for Samfunnsmidler 2011 Oppfølging Hovedstyrets prioriterte oppgaver Langsiktig strategi for faglig virksomhet Utvikling av Faglig hjem for medlemmene Medlemsundersøkelse om faglige tilbud/behov Fag på nett og i sosiale medier Retningslinjer/eksempelvedtekt for lokale fagråd Forslag omlegging av Teknas priser Møte med Fagrådet for Vestfold og Telemark Utdeling av Teknas innovasjonspris i forbindelse med Venture Cup Budsjettinnspill for 2011 Fordeling Samfunnsmidler 2011 Planlegging av Faglig årsmøte 2011 Lovendringsforslag sammensetning av Fagutvalget Vedtektsendring for Faglig Årsmøte og Fagutvalget I 2010 har Fagutvalget hatt 12 møter og behandlet 59 vedtakssaker og 40 orienteringssaker. Det er gjennomført møte med Hovedstyret og et fellesmøte med Etisk Råd i november. Fagutvalget møtte styret i Tekna Forskerne på møtet i januar i forbindelse med Kursdagene, som oppfølging av nyorganiseringen av gruppen. Årsmøtet i begynnelsen av 2010 valgte et nytt styre med representanter fra hele forskningssektoren inkludert privat sektor og forskningsinstituttene. Prinsippet om aktiv innmelding i alle Teknas faglige grupper, som ble vedtatt på R-møtet i 2009, gjelder nå for alle Teknas faglige grupper. Dette er fulgt opp med nye administrative rutiner for innmelding og utsending av informasjon til nye medlemmer om de ulike faglige tilbudene Tekna har. Fagutvalget ga, som tidligere år, innspill til Hovedstyrets budsjettprosess for 2011 og la vekt på at budsjettmidler og administrative ressurser til faglige aktiviteter må videreføres minst på nivå med i år for å kunne fortsette arbeidet med styrking av fagsiden i Tekna. Det ble foreslått at bemanningen i Fagseksjonen kan økes med to årsverk knyttet til Tekna Kurs for å videreføre de positive resultatene der dersom det er økonomisk grunnlag for å gjøre det. For å styrke arbeidet med faglige grupperinger, utvikle tilbud på nye fagområder og bedre kontakten med lokale fagråd, mente Fagutvalget at det er behov for ytterligere to årsverk. Nye faglige grupper innenfor bioteknologi og havbruk vil kreve oppfølging, pluss at Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er blitt tilknyttet Tekna og krever ressurser. I tillegg arbeides det for å etablere nye tilbud på bl.a IKT. Dette er i noen grad blitt imøtekommet i budsjettet for Fagutvalget mener det er viktig å møte forskjellige deler av foreningens faglige nettverk, og ha en god dialog med aktive medlemmer på fagsiden. I 2010 har Fagutvalget møtt styret i Tekna Forskerne og Fagrådet for Vestfold og Telemark. I tillegg har leder i Fagutvalget deltatt på ulike møter i foreningen 6

8 som f.eks avdelingsledermøtet på Gardermoen og SK-opplæring for studenter på Oscarsborg. Det er viktig å få til en tettere kobling mellom faglige aktiviteter og studentene. Dette gir Fagutvalget nyttig innsikt i aktivitetene rundt om i landet og mulighet for å diskutere aktuelle saker med medlemmene. Fagrådene utgjør en viktig del av Teknas faglige aktiviteter lokalt og vil kunne bidra til å utvikle det samlede faglige tilbudet i Tekna. Kort status for Fagutvalgets arbeidsplan for 2010: Kursdagene 2010 vellykket gjennomført med ny deltakerrekord Fulgt opp nyorganisering av Tekna Forskerne Fordelt faglige utviklingsmidler til faglige aktiviteter Betydningen av Faglig hjem er konkretisert Utvidet med nye faglige aktiviteter og kurstilbud (Tekna Biotek, Tekna Havbruk, Norsk Elektroteknisk Forening tilknyttet og et nytt management-tilbud) Justert innretning for samfunnsmidler 2011 Felles retningslinjer/eksempelvedtekt for fagråd laget Studietur til Bodø/Lofoten om havbruk og olje/gass i nord Sak om Teknas priser behandlet i Hovedstyret Testet bruk av sosiale medier til faglige aktiviteter Undersøkelse om behov for faglige tilbud gjennomført Foreslått bachelor-oppgave om fag på nett (på HiG) Utvikling av et Faglig hjem på en mære i Lofoten Prioriterte oppgaver for Teknas R-møte i juni 2009 behandlet handlingsplanen for neste periode, dvs Hovedstyret har basert på denne handlingsplanen, vedtak og henstillinger fra møtet og egne prioriteringer definert følgende prioriterte oppgaver for perioden , og som følges opp av Fagutvalget: Styrke medlemsutviklingen ved å beholde medlemmer Møte konkurransen fra andre fagforeninger Utvikle et Faglig hjem for alle medlemmer o Utvikle faglige tilbud til nye medlemsgrupper o Utarbeide og igangsette vervetiltak for disse nye gruppene o Arbeide for å verve medlemmer blant de som kommer fra utlandet o Engasjere Tekna Forskerne til å bidra til et bredere faglig engasjement i foreningen o Vurdere å invitere andre fagmiljøer inn i Tekna o Tilrettelegge arbeidet slik at vi tiltrekker oss og beholder medlemmer som arbeider internasjonalt 7

9 Bygge merkevaren Tekna o Tilknyttede foreninger skal fremstå med en klar Tekna-profil o Teknas deltagelse i arrangementer i samarbeid med andre (f.eks FLL, Venture Cup) skal gjøres slik at Tekna synliggjøres o Vurdere alternativer til utdeling av priser som vil kunne profilere Tekna bedre o Synliggjøre bredden i Teknas tilbud på egne arrangementer Ha en aktiv organisasjon med fokus på avdelingene Prioritere områder for vårt samfunnsengasjement Fagutvalgets prioriterte oppgaver for denne perioden har tatt utgangspunkt i disse prioriteringene og tiltak/aktiviteter som bidrar til gjennomføring av oppgavene. Dette ligger til grunn for den årlige arbeidsplanen og vil også være førende for Fagutvalget har særlig prioritert Utvikling av faglig hjem, som også har vært en viktig del av administrasjonens arbeid i Dette er nærmere beskrevet under. Også de andre av Hovedstyrets prioriterte oppgaver har betydelig innhold av faglige aktiviteter. Et godt faglig tilbud er viktig for å beholde medlemmene, for å skape aktivitet i avdelingene og for å konkurrere med andre fagforeninger. Samtidig gir det også et faglig grunnlag for samfunnsengasjement og utspill i media. Under følger en status for de prioriterte oppgavene: Styrke medlemsutviklingen ved å beholde medlemmer Etter lovendringene på R-møtet i 2009, kan nå alle medlemmer melde seg inn i faglige grupper hvis de er interessert i fagområdet. Det gir bedre tilbud til medlemmene og er et argument for å fortsette i Tekna. Det er også arbeidet med å informere bedre om de faglige aktivitetene bl.a på nett og ved enkle fag- og bransjerettede brosjyrer. Vi deltar også på viktige arrangementer og møteplasser for fagmiljøer f.eks innenfor kjemi og bioteknologi for å profilere Tekna og vise at vi etablerer nye tilbud på deres fagområder. Fagsiden bidrar således til at nye medlemsgrupper kan melde seg inn i Tekna. Møte konkurransen fra andre fagforeninger Nye faglige grupper for bioteknologi og havbruk er aktiviteter som kan tiltrekke nye medlemmer, og vi har fått tilbakemelding på at disse allerede gjør dette. Interessante faglige aktiviteter er et viktig argument for å bli medlem i Tekna og ikke i andre fagforeninger. Det gir også åpning mot andre medlemsgrupper og studenter med andre typer teknisk/naturvitenskapelig utdanning. Faglig virksomhet i Tekna har liten konkurranse fra andre fagforeninger. Vi konkurrerer heller med andre faglige foreninger som f.eks Polyteknisk Forening og Dataforeningen. Mye av aktivitetene er basert på frivillighet og skjer utenom arbeidstid i konkurranse med andre frivillige aktiviteter. Mye av innsatsen fra medlemmene skjer også i de tilknyttede og samarbeidende foreningene. Tekna Forskerne ble opprinnelig opprettet for å konkurrere med Forskerforbundet, men i dag kreves nok også andre virkemidler for å klare dette. 8

10 Utvikle et Faglig hjem for alle medlemmer Standen for Faglig hjem på Kursdagene 2010 Fagutvalget har diskutert begrepet Faglig hjem som del av langsiktig strategi. Et mål for arbeidet er at alle medlemmer skal oppleve en faglig tilhørighet til Tekna. Det omfatter alle faglige aktiviteter i Tekna fra frivillig innsats i egne Tekna-grupper til mer kommersielt rettede kurs og konferanser i Tekna Kurs, pluss alle tilbud i regi av tilknyttede og samarbeidende foreninger. I 2010 er det etablert to nye faglige grupper innenfor bioteknologi og havbruk. Bioteknologi vil også være aktuelt for nye medlemsgrupper innenfor farmasi og legemiddelsektoren. Havbruk omfatter både biologi/fisk og utstyrssiden. Vervetiltak mot disse gruppene er diskutert. Engelske brosjyerer er laget for å verve utenlandske medlemmer. Tekna Forskerne hadde et forskningsfaglig møte i Tromsø som planlegges videreført på to nye steder i Andre fagmiljøer som f.eks arkitekter har hovedsakelig et tilbud via tilknyttede foreninger. I løpet av 2009 er det prioritert å øke dialogen mellom fagseksjonen og de faglige grupperingene. Det er etablert nye avtaler mellom Tekna og faglige grupperinger der det har vært ønskelig fra en av partene. Arbeidet med å tilpasse Teknas bidrag til aktivitet og behov hos den respektive forening/gruppe er en kontinuerlig prosess som videreføres. Ha en aktiv organisasjon med fokus på avdelingene Faglige aktiviteter i avdelingene, ofte via lokale fagråd, er en viktig del av Teknas tilbud til medlemmene lokalt. Også i 2010 har det vært arbeidet med å knytte tettere kontakt til fagrådene og avdelingene, både via Fagutvalget og fra administrasjonen. Det er brukt sentrale midler til å stimulere faglige møter/aktiviteter ofte i samarbeid med andre rundt omkring i landet. Flere av disse har blitt lagt merke til lokalt. Et eksempel er et samarbeidsarrangement med Siviløkonomene i Tønsberg som fikk mye omtale. Avdelingene i Hedmark/Oppland har også arrangert faglig anerkjente konferanser innenfor avfall og vann/avløp som har hatt god oppslutning. Dessverre ble den årlige gasskonferansen i Langesund avlyst i år pga liten påmelding. Trolig må tema for konferansen endres etter beslutningen om at gass ikke skal ilandføres i Grenland. Det er god dialog med distriktskontorene om slike arrangementer. Også kortere kurs f.eks innenfor prosjektledelse holdes utenfor Oslo, noe som har vært svært vellykket. Etter forespørsel på forrige årsmøte, har Fagutvalget utarbeidet felles retningslinjer for fagrådene. Meningen er å forenkle etablering og drift av fagrådene ved at det kan skje på en mer ensartet måte. Det bør være nyttig for nye medlemmer som engasjerer seg og når nye kommer inn i ledelsen. 9

11 Prioritere områder for vårt samfunnsengasjement Hovedstyret definerer hvilke områder som Tekna skal engasjere seg på i samfunnsdebatten i samråd med administrasjonen. Det skjer som utspill i aktuelle politiske saker, høringsuttalelser i politiske prosesser eller som egne selvstendige utspill. Gjennom dette vil Tekna påvirke samfunnsutviklingen og bli profilert. I dette arbeidet trekker Tekna på sentrale fagmiljøer og ressurspersoner i og utenfor foreningen. Fagutvalget og relevante faglige grupperinger involveres i faglige høringsprosesser, og er en del av beslutningsunderlaget i Hovedstyret. Eksempler på saker i 2010 er datalagringsdirektivet som vakte betydelig debatt og diskusjonen om olje/gass i nord Forberedelser til R-møtet 2011 Fagsiden skal velge 20 representanter til R-møtet 2011 i Oslo på Faglig årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen. Det vil avholdes et felles møte for disse til våren Foreløpig er det ikke kjent noen innspill eller forslag fra disse representantene. Fagutvalget vil etter henstilling fra valgkomiteen på forrige faglige årsmøte, foreslå en lovendring om sammensetting og valg av Fagutvalget. Det vil bety at tidligere oppnevningspraksis fra NTNU og øvrige universiteter avvikles, og at valgkomiteen foreslår en sammensetning av Fagutvalget som best mulig gjenspeiler den faglige virksomheten i Tekna. Alle medlemmer i utvlaget vil da bli valgt på årsmøtet. Fagutvalget har diskutert langsiktig strategi for utvikling av fagsiden i Tekna på studieturen til Lofoten og på et utvidet møte høsten Fagsiden er i en positiv utvikling og får mer oppmerksomhet og plass i foreningen, bl.a bidrar det at kursvirksomheten nå går svært bra til det. Utfordringene framover er å styrke samarbeidet med lønns- og interessesiden og studentene slik at fag kan bli en tydeligere premissgiver. Da må det etableres tilbud på nye fagområder, og det må organiseres på andre mer tidsriktige måter enn før. Bruk av sosiale medier er et element i dette. Til dette trengs engasjerte ildsjeler som vil bruke fritid på å utvikle Tegnas faglige tilbud. Dette gir også grunnlag for saker som kan tas opp av delegatene fra fagsiden på R-møtet i Fagutvalget mener at arbeidet med å inkludere avdelingenes og fagrådenes aktiviteter i det faglige tilbudet til medlemmene må videreføres. Bl.a har de store avdelingene et omfattende faglig program lokalt som med fordel kan spres til andre i foreningen. Det bør vurderes om representasjonen fra fagsiden bør styrkes slik at faglige vurderinger kan bli en sterkere premissgiver i Tekna. For å få til dette, må informasjonen til medlemmene om Teknas faglige tilbud bedres. Tilbudet må være kjent for at vi skal kunne verve medlemmer fra nye medlemsgrupper, noe som aktiviteter på nye fagområder som f.eks bioteknologi og havbruk skal bidra til. Fagutvalget mener at det er viktig at ressurser til utvikling av fagsiden må videreføres i neste periode for å nå disse målsettingene på sikt. 1.5 Om Prioriterte oppgaver Teknas R-møte i juni 2009 behandlet handlingsplanen for neste periode, dvs Hovedstyret har basert på denne handlingsplanen, vedtak og henstillinger fra møtet og egne prioriteringer definert de prioriterte oppgaver for perioden Disse er fulgt opp av Hovedstyrets utvalg og administrativt. Tilsvarende prosess vil sannsynligvis skje etter R-møtet i For fagsiden i Tekna vil en videreføring av nåværende prioriterte oppgaver være positivt. Det gjelder særlig videreutvikling av det faglige tilbudet til medlemmene og å utvide og forsterke det faglige nettverket i Tekna. Det vil bidra til å beholde medlemmer, verve nye og til å gi faglig grunnlag for samfunnsengasjement. Dette vil trolig være viktige satsingsområder for Tekna også i neste periode. Hovedstyrets prioriterte oppgaver for perioden vil først bestemmes etter R-møtet 2011 og en påfølgende strategiprosess. Fagutvalgets prioriterte oppgaver videre vil baseres på dette. 10

12 2 Faglig virksomhet i Kursvirksomheten Kursvirksomheten er styrket 2010 var et godt år for kursvirksomheten. Både faglig og markedsmessig har Tekna Kurs styrket sin posisjon. Arbeidet med organisasjonsutvikling og markedsføring har, sammen en sterk faglig forankring, bidratt til en dobling av antall kursdeltakere på to år. I 2010 kunne Tekna Kurs tilby et bredt spekter av ledelses- og administrasjonskurs. Disse kursene har blitt utviklet og gjennomført i takt med etterspørsel fra medlemmer og øvrige kursdeltakere. Tilbudet innen bransjerettede konferanser har også blitt større. Kursutviklingen for 2011 er i full gang og innebærer en offensiv satsing både innefor nye og etablerte områder. Kursvirksomheten fortsetter arbeidet med organisasjons- og markedsutvikling Arbeidet med å styrke markedsføringen fortsatte i I april 2009 ble egne nettsider for Tekna Kurs lansert; og i løpet av 2010 er besøkstallet mangedoblet. Det betyr at vi klarer å synliggjøre Teknas totale kurstilbud på nett på en mye bedre måte. Dette året tok også kursvirksomheten i bruk et nytt markedsverktøy som gir mange muligheter i forhold til databaseuttrekk og som over tid skal bidra til en bedre kundedialog. Måling og analyse av markedsføringsaktiviteter tilfører kunnskap og gir grunnlag for å gjøre forbedringer både i databaseuttrekk, timing og markedsmiks. Koordinering av alle aktiviteter blir stadig viktigere, hvilket det nye markedsverktøyet har gitt økt fokus på. Problemstillinger som adressering, på- og avmelding av nyhetsbrev og håndtering av e-postreturer har også fått økt fokus hvilket er positivt da alle disse oppgavene må ivaretas på best mulig måte. Rutiner for oppfølging av alle påmeldte i form av kursbekreftelser per e-post og påminnelser på sms er også implementert i det nye verktøyet. I etterarbeidet for hvert kurs gir evalueringer viktige tilbakemeldinger både om faglig innhold og teknisk gjennomføring. Vi har i løpet av Kursdagene 2011 også gjort oss en positiv erfaring med bruk av Facebook i forbindelse med kurs. Høsten 2010 startet Tekna Kurs en prosess for å kartlegge hvilke strategiske veivalg som synes riktig for de neste to årene og hva det krever av Tekna Kurs. I løpet av de første månedene i 2011 vil et strategisk dokument ferdigstilles. Etter to år med stor vekst og omstillinger var tiden moden for en evaluering samt å trekke noen linjer inn i fremtiden. Fokus og arrangementer Den økte interessen for Tekna Kurs sine arrangementer har fortsatt også i Kursvirksomheten gjennomførte 73 arrangementer i 2010 (mot 50 i 2009) og samlet ca 4000 deltakere. Dette er 1000 flere deltakere enn i Omsetningen var på ca 30 mill. Evalueringene av arrangementene viser at deltakerne er meget fornøyd med Tekna sine kurs, noe som gir et godt fundament for Kursdagene i Trondheim ble i 2010 arrangert for 52. gang. Totalt 1600 personer valgte å starte året med Kursdagene. Rekordåret 2009 ble dermed slått med 200 deltakere. Deltakerne kunne velge mellom 16 forskjellige kurs som spente over et vidt spekter av fagområder. Kursene holdt høy kvalitet takket være samarbeid med de fremste fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. Det ble også lagt til rette for nettverksbygging gjennom felles pauser og aktiviterer. 11

13 Det ble gjort en ekstra satsing for å gjøre Tekna enda mer synlig i Trondheim og på NTNU. Utvikling av standområdet, felles introduksjonsfilm til alle kursene og bredere markedsføring i forkant av arrangementet var en del av dette. I 2009 ble det utviklet og gjennomført 15 nye kurs/konferanser. Disse har i 2010 blitt videreutviklet for å befeste sin posisjon i markedet. Dette gjelder spesielt management-kursene som står for en stor del av omsetningsøkningen og resultatforbedringen. Det er tydelig at våre målgrupper har behov for kompetanse innen prosjekt, juss og ledelse. Mange får lederroller, noe som fordrer ny kunnskap, og som igjen øker behovet for et management-tilbud fra Tekna. I 2010 ble det utviklet 12 helt nye kurs/konferanser; i hovedsak innenfor eksisterende fagområder. Nye tilbud f.eks på vindkraft tar tid å få etablert i fagmiljøet. Olje og gass er fortsatt det største fagområdet i kursvirksomheten. Tekna har opprettholdt sin solide posisjon med en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter som har et meget godt omdømme. Innenfor fagområdet vann og avløp fortsetter den gode trenden med flere arrangementer og økt deltakelse. For øvrig beholder Tekna sin posisjon innen elektro- og elkraft, by- og arealplanlegging. Innen IT/tele bygges det opp nye tilbud; hvorav noen ble realisert i Kurs i trådløs teknologi, scrum, automatisk måleravlesning og smarte nett og FPGA-forum kan nevnes. I tillegg til bidrar også Tekna til kurs og konferanser i regi av tilknyttede foreninger, bl.a er Norsk Betongforening og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknologi svært aktive, og i samarbeid med NITO innenfor bygg- og anlegg (Faggruppen for bygg og anlegg, FBA). Det har i løpet av høsten blitt lagt ned et stort arbeid i planleggingen av Kursdagene 2011 i Trondheim, som arrangeres for 53. gang. Nytt for Kursdagene 2011 er et eget tilbud innen management på RICA Nidelven Hotel. De store konferansene gjennomføres som vanlig på NTNU. Det blir også tilbud om to kveldsarrangement; festaften på Samfundet og kulinarisk aften på RICA Nidelven Hotel. Ansatte sentralt har gjort en imponerende innsats i forbindelse med forberedelsene og studenter, lokalavdelinger og tillitsvalgte vil bidra til en god gjennomføring. 21 kurs er planlagt, 5 flere enn fro Kursdagene 2010, og alle disse kursene har ved årsskiftet god påmelding og vil bli gjennomført. 2.2 Rekruttering til realfag Rekruttering til realfag er et strategisk viktig område for Tekna og organisasjonens medlemmer. Tekna vil fortsatt arbeide for å støtte opp under dette engasjementet med et bredt tilbud av konkrete tiltak og samtidig jobbe politisk for å opprettholde og utvikle den oppmerksomhet realfagsrekruttering har blant politikere og andre sentrale beslutningsfattere. Målsettingene i Teknas strategi for rekruttering til teknafagene videreføres og ligger til grunn for organisasjonens arbeid og prioriteringer av aktiviteter innenfor dette området. Tekna har gjennom året som har gått lagt frem organisasjonens synspunkter innenfor skole- og utdanningspolitiske saker, både gjennom høringer på Stortinget, deltakelse og innlegg på seminarer og konferanser, samt diverse skriftlige innspill til regjeringen og Stortinget. Tekna har ulike samarbeidspartnere innenfor dette arbeidet og er representert i en rekke utvalg og forum som bl.a. Nasjonalt forum for realfagene, APIScor (RENATE-senterets tenketank), Team Realfag og referansegruppen knyttet til forskningsprosjektet Vilje-con-valg, ved UiO. Tekna har også 12

14 vært representert i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) ved fagdirektøren. De siste 4 årene har Tekna også sittet i arbeidsutvalget for NRT. Nasjonalt forum for realfagene (NF) er en av Teknas viktigste arenaer mht å legge frem skole- og utdanningspolitiske saker og tiltak som er viktige for organisasjonen. NF er også en viktig arena for diskusjoner knyttet til blant annet resultater fra internasjonale undersøkelser som PISA og TIMMS. I 2010 fikk også Tekna anledning til å presentere Skolecamp på et av forumets møter Newton Camp Formålet med Newton camp er å stimulere barn og ungdoms interesse for friluftsliv og teknafag, samt øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse. Tilbakemeldingene fra arrangører, deltakere, ledere og andre samarbeidspartnere (eks. høgskoler og universiteter) er at Newton Camp fremstår som et morsomt, lærerikt og annerledes fritidstilbud for barn. Newton Camp har et stort potensial som rekrutterings- og synlighetsarena for andre viktige målgrupper i Teknas realfagsstrategi. En annen sentral faktor mht barns utdanningsvalg er læreren. Ved å etablere samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner bidrar vi til å gi fremtidige lærere en alternativ og nyttig praksis- og læringsarena for undervisning i realfagene. En direkte konsekvens av dette samarbeidet er at våre avdelinger etablerer nyttige, faglige nettverk med utdanningssektoren. I 2010 ble det gjennomført 11 camper, på 9 ulike steder, hvorav 3 ble arrangert for første gang. Rundt 225 barn har deltatt på årets camper. På 9 av campene var PPU-/ lærerstudenter, eller Tekna-studenter med som ledere. Samtlige arrangører av disse campene ga tilbakemelding om at bruk av studenter var et meget positivt bidrag, spesielt mht gjennomføringen av den faglige delen. Også studentene selv var veldig fornøyd med sin deltakelse og læringsutbytte. Alle årets camparrangører ønsker å gjenta suksessen til neste år, og vil søke om støtte fra Teknas samfunnsmidler. Det var god mediedekning av de forskjellige campene. I all hovedsak var dette oppslag i lokalaviser. På campene brukte lederne Newton Camp t-skjorter og både deltakere og ledere fikk muleposer og buffer (hodeplagg/hals). Både t-skjorter, buffer og muleposer har Tekna og DNT-logoer.. Campene ble i all hovedsak finansiert gjennom frivillig innsats, deltakeravgift og støtte fra Tekna (samfunnsmidlene). Det er lagt ut mer informasjon om årets camper på 11. november ble det arrangert evalueringsseminar for Newton Camp Representanter fra 6 av årets camper var til stede. I tillegg hadde vi deltakere fra Nord-Trøndelag (både DNT og Tekn), som ønsker å arrangere camp i Tema for evalueringsseminaret var hvordan arrangørene har jobbet med å synliggjøre realfagene på sin camp. Gode innlegg, diskusjoner, tilbakemeldinger og spørsmål har gitt oss et godt grunnlag for den videre jobbingen med å videreutvikle Newton Camp som konsept. Tekna og DNT (sentralt) vil sammen og i samarbeid med First Scandinavia (FS) jobbe videre med de områdene det er kommet innpill til. Det er tidkrevende å arrangere en camp og viktig at avdelingene får den støtte og oppfølging som er nødvendig. Tekna og DNT vil også i 2011 tilby oppstartmøte til nye arrangører, og generell oppfølging til samtlige arrangører. FS vil bistå arrangørene mht registrering av camper og moduler på, og generell support av I tillegg vil de kunne bidra i forbindelse med utvikling av lokale annonser og markedsføringsmateriale. 13

15 Skolecamp er Teknas andre store samarbeidsprosjekt sammen med DNT. Prosjektet går i første omgang over 2 år, fra For delrapport/årsrapport for 2010, se eget vedlegg. Skolecamp har egen nettside (www.skolecamp.no) og side på facebook ENT3R De studentdrevne mattetreningsprosjektene SEIRE (ved NTNU) og TENK (ved UiO) inngår nå i et nasjonalt program som har fått navnet ENT3R (www.ent3r.no). Det er RENATEsenteret som har ansvaret med å koordinere og administrere programmet, som nå er oppe og går ved 15 av landets høgskoler og universiteter. Våren 2010 gjennomførte vi spørreundersøkelser av både elever og mentorer ved UiO. Resultatene viser blant annet at programmet både fører til økt interesse for og mestring av matematikkfaget for elevenes del og økt interesse for å jobbe videre med matematikkformidling fra mentorenes del. Tekna jobber aktivt for å få flest mulig av studentmedlemmene våre til å engasjere seg i ENT3R. Høsten 2010 arrangerte Tekna et 2-dagers lederseminar for samtlige 15 ENT3R-prosjektledere, og det planlegges et nytt seminar i september Seminaret er et samarbeid mellom fag-, kommunikasjons- og samfunnspolitisk seksjon Forskerfabrikken Forskerfabrikken (FF) utvikler og tilbyr fritidskurs i naturfag for barn og unge og etterutdanningskurs for lærere. I løpet av 7 år har over 8000 barn vært på kurs i regi av FF. For evaluering, se vedlegg. FF har hatt 2500 lærere på kurs siden FF ble i 2009 utnevnt til sosial entreprenør i Ferd, og mottar økonomisk støtte fra konsernet som en av Ferds sosiale entreprenører. (www.forskerfabrikken.no) Tekna har inngått et samarbeid med Forskerfabrikken om å tilby forskerkurs for barn og unge rundt om i landet, i første omgang (skoleåret 2010(2011) 5 steder, og ytterligere nye 4 steder neste skoleår. De første kursene startet høsten 2010 og oppslutningen var overveldende. På samtlige kurssteder har man satt opp ekstrakurs. De aller fleste som er ansatt som kursledere er Tekna-medlemmer. Kurslederne er ansatt av FF og får opplæring og oppfølging av dem. Gjennom samarbeidet med FF bidrar Tekna til å gi barn og unge et fritidstilbud hvor de kan få prøve seg som forskere på kurs med spennende og morsomme temaer som kriminalteknikk (biologi), magisk slim og gass (kjemi) og paleontologi. FFs kurs er et godt supplement i Teknas portefølje av aktiviteter innenfor realfagssatsingen. Teknas distriktskontakter bidrar med god støtte mht markedsføring og tilrettelegging av kursene TEKin Teknologiinspiratørene (TEKin) er et ikke-kommersielt forum som har til formål å bidra til å bedre kvaliteten på opplæringen i teknologi og realfag i skolen, og derigjennom bidra til økt rekruttering til MNT-fagene. Tekna støtter TEKin-arbeidet med økonomiske midler som benyttes til å holde gratis kurs innen temaet* teknologi og design for lærere i grunnskolen (Inngår i tre fagne matematikk, naturfag og kunst og håndverk). 14

16 2.2.5 MOSEM Mangel på kompetente og høyt utdannede fysikklærere er en felles utfordring i Europa. Også norsk skole har hatt en stor netto avgang av lærere med høyere naturvitenskaplig utdannelse (lektorer) og fysikkfaget rammes sterkt av denne utviklingen. For å bidra til å opprettholde god læring innen fysikkfaget, har man bl.a. satset på utvikling av motiverende og godt undervisningsmateriell. MOSEM er ett av flere prosjekter under Leonardo Da Vinci programmet, som har hatt fokus på dette. Prosjektet MOSEM (Minds-On experimental equipment kits in Superconductivity and ElectroMagnetism) utvikler og tilbyr stimulerende undervisningsmatriell innen fysikk. Det benytter animasjoner, video og tekst til å tilby enkle tankevekkende eksperimenter innen magnetisme og ledningsevne for å pirre elevenes nysgjerrighet for fysikk. Tekna bidrar til å spre informasjon og kunnskap om dette prosjektet FIRST LEGO LEAGUE Tekna engasjerer seg I FLL turneringene via sine lokalavdelinger og fagråd, for Tekna er FLL turneringene viktige i forbindelse med rekruttering til realfag. FLL turneringer engasjerer barn fra år, det er gjennom dette bekjentskapet til programmering og konstruksjon, interessen for videre realfagsstudier for mange kommer. Foruten at turneringene stiller krav til konstruksjons- og programmeringsferdigheter forteller lagene selv om utfordringer mht kostymer/påkledning, det gjelder å være synlige, og ikke minst at prosjektarbeidet gir både glede og frustrasjoner idet alt fra 5-10 personer som danner laget, alle med sterke viljer skal/og må bli enige om løsninger. Det utvises stor bredde i kreativitet ifbm turneringen i alt fra vaffelsteking og kakeservering til danseopptredener og rockeband fremføring i pausene. Det skal også sies at mange foreldre stiller velvillig opp i forberedelser og oppfølgning av barna. Flere norske skoler har tatt FLL inn i undervisningen for 9 trinn, idet prosjektet i seg selv dekker kravene til rammeplanene i fagenes som berøres, tom i kunst og håndtverk hvor de bruker tiden til å designe kostymer for finaledagen. Følgende ble lagt ut på FLL side 18 september 2010: Body Forward er navnet på årets oppdrag. Idag, kl går startskuddet for tusenvis av barn og unge i Skandinavia. Teknologi, forskning, samarbeid og problemløsning er stikkord for deltagerne de neste 8 ukene For 2010 søkte 19 lokalavdelinger i Tekna om støtte til gjennomføring av FLL turneringer, turneringene har hatt fra 8-10 lag og oppover til 40 lag. For 2010 ble det tildelt kr ,- til FLL turneringer via Teknas samfunnsmidler. Teknas samfunnsmidler er en mulighet for å søke økonomiske midler for avdelinger, studenter og faglige grupperinger. Samfunnsmidlene som ble etablert i 2002 har hvert år for delt kr ,- til forskjellige aktiviteter. Prosjektene får i snitt ca kr ,- hver. Det ble arrangert turnering følgende steder: 15

17 Aust-Agder, Bodø, Harstad, Haugaland, Helgeland; Sandnessjøen og Mo i Rana, Hedmark, Gjøvik, Lillehammer, Moss, Molde, Nedre Glomma; Sarpsborg, Lillestrøm, Stavanger, Sunndal, Tromsø, Trondheim og Vest-Agder. Sitat fra prosjektkleder for FLL Oslo og Akershus, Jan C. Gjerløw; Vinner av FLL Oslo og Akershus 2010, Geek Power Whoopies, vant Forskningsprisens 2 plass ved Skandinavisk finale i Grimstad. Det er imponerende og veldig hyggelig og fortjent. I tillegg er de ett av fem lag fra Skandinavia som skal delta under FLL Open Championship i Delft i juni i år. Det er bare å gratulere! Som dere ser er det mulig å hevde seg i nasjonal og internasjonal sammenheng i tillegg til å lære masse og ha det gøy med FLL i vår lokale og regionale setting. Forberedelser til turneringen i 2011 er i gang, for mer informasjon 2.3 Samfunnsmidler Fagutvalget behandlet 105 søknadene om samfunnsmidler fra grunnorganisasjonen for 2011 og innstilte fordelig på prosjektene til Hovedstyret. Søknadene for 2011 fordelte seg med: 88 søknader fra avdelingene, hvorav 21 til FLL-turneringer, 14 til Newton camp/rom og 18 til matteryggsekker/mattemeiser/mattekoffert 5 søknader fra faglige grupperinger 12 søknader fra studentkontakt-grupper. Totalt søkt beløp var på 5,0 mill kroner med en totalverdi for prosjektene, inkludert annen finansiering, på rundt 15,2 mill kroner, dvs omtrent på samme nivå som forrige år. Det ble innvilget støtte til 86 prosjekter. Heller ikke for 2011 var det noen søknader om samfunnsmidler fra bedriftseller etatsgrupper. I invitasjonsbrevet til grunnorganisasjonen ønsket Hovedstyret at en noe større andel ble brukt til lokale Newton Camp som har vært vellykket og til prosjekter som gir profilering eller er nyskapende i forhold til et faglig tilbud. Dette er tatt hensyn til ved fordelingen ved at støtte til rekrutteringstiltak som f.eks matteryggsekker er blitt redusert i omfang. Samfunnsmidlene har årlig innrapportering pr 31.desember, og det går noe tid ut i påfølgende år før prosjektet kan avsluttes. Det er derfor ikke mulig i å si noe om forbruket for samfunnsmidler i 2010 ennå. Erfaringen med samfunnsprosjektene er at det er ganske få prosjekter som ikke blir gjennomført. Tallene for samfunnsmidlene i 2009 som nå er klare, viser et samlet forbruk på ca 1,5 mill kr av de tildelte 2,0 mill kroner. 12 av prosjektene tilsvarende 14% av tildelte prosjekter er ikke gjennomført. Det tyder på at bildet for 2010 vil være omtrent tilsvarende. Aktiviteter som Newton Camp og andre samfunnsprosjekter er omtalt i andre deler av årsrapporten. Det arbeides med å vise resultater fra prosjektene på nett slik at andre deler av organisasjonen kan ha nytte av erfaringene og eventuelt gjenbruke prosjektene. 2.4 Om Fagseksjonen Fagseksjonen ivaretar de faglige aktivitetene i Teknas administrasjon og er sekretariat for Fagutvalget. Fagutvalget er Hovedstyrets underutvalg for fagsiden på lik linje med Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget, og har politisk ansvar for den faglige virksomheten i Tekna. Seksjonen er delt i tre avdelinger med klart definerte ansvarsområder henholdsvis kursvirksomheten, faglige nettverk og distriktskontoret for Oslo avdeling. Seksjonen har rundt 30 medarbeidere med variert fagbakgrunn. I løpet av de siste årene er omtrent halvparten av bemanningen i seksjonen skiftet ut og vi har fått mange nye medarbeidere. Det vil naturlig ta noe tid før de nye er blitt kjent med organisasjonen og blir fullt operative. Seksjonen er nå bedre i stand til å videreutvikle det faglige tilbudet selv om vi 16

18 fremdeles trenger mer ressurser for å gjøre det som forventes politisk av Fagutvalget og foreningen for øvrig. I 2010 har seksjonen videreført utviklingen av kursvirksomheten og etablert nye tilbud, særlig innenfor ikke-teknologiske fagområder. Disse kursene har også vært holdt andre steder enn i Oslo i samarbeid med distriktskontorene der. Nye arrangementer innenfor vindkraft og småkraft er videreført, og vi har gjennomført et nytt om automatisk måleravlesning for strøm. Særlig siste halvår har det vært lagt ned mye arbeid i forberedelsen til Kursdagene rett over nyttår. I tillegg har vi fortsatt arbeidet med fornyelse av avtaler med tilknyttede foreninger, bl.a er organiseringen av apparatet rundt Norsk Betongforening og Norsk Fjellsprengningsforening forenklet. Det er også inngått avtale med Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) om tilknytning til Tekna fra 1.januar. Etablering av tilbud på nye fagområder krever mye innsats og forutsetter at aktive og interesserte medlemmer bidrar. Medarbeidere fra seksjonen har deltatt i arbeidet med samfunnspolitiske saker og bidrar til at faglige aktiviteter blir profilert i ulike sammenhenger. Vi har også laget eget informasjonsmateriell rettet mot bestemte fagområder og medlemsgrupper. Dette vil bidra både til å verve nye medlemmer og til å beholde de vi har. På Kursdagene i 2010 var Tekna bedre synlig enn tidligere, og det var rekorddeltakelse på arrangementet, selv om det var nesten minusgrader i kurslokalene. Faglig hjem ble synliggjort på en egen stand med modell av et flott Playmo-hus. I oktober inviterte vi deler av vårt faglige nettverk hjem til oss på Åpent hus i våre kontorlokaler. Her sto nettverksbygging i fokus, og ressurspersoner fra ulike fagområder fikk utveksle erfaringer i nye rammer. Slike aktiviteter bidrar til fellesskap i seksjonen og stimulerer til samarbeid mellom avdelingene og fagmiljøer. Eksempel på det siste er arrangementet Fisk i betong som var et samarbeid mellom Norsk Betongforening og Tekna Havbruk, som var vellykket og fikk mye omtale. Arrangementet Man in extreme environment på NTNU ble gjennomført med over 400 deltakere. Begge er gode eksempler på nytenkning i det faglige tilbudet. Avdelinger, fagråd og DK ene bidrar også til dette med mange spennende faglige arrangementer lokalt. Fagseksjonen har styrket kontakten med denne delen av Teknas faglige virksomhet. Det kan gjerne videreutvikles med tanke på en faglig arbeidsdeling. 17

19 3 Årsrapporter fra faglige grupperinger i Tekna 3.1 Introduksjon I henhold til Teknas lover kan Tekna organisere sitt faglige arbeid via faglige grupperinger. En faglig gruppering har som formål å arbeide for å fremme faglige interesser eller for å løse spesielle faglige saker. De faglige grupperinger kan organiseres som: Faglige grupper av medlemmer i Tekna innenfor et bestemt faglig interesseområde. Faglige grupper skal være åpne for alle medlemmer i Tekna, baseres på aktiv innmelding og fortrinnsvis være landsomfattende. Lokale og regionale fagråd tilknyttet en eller flere avdelinger. Grupper av medlemmer i Tekna i tilknyttede foreninger. Grupper av medlemmer i Tekna i samarbeidende foreninger. (Begrepene angitt med uthevet tekst er de som vanligvis benyttes på disse fire kategoriene faglige grupperinger.) Faglige grupperinger er representert på det faglige årsmøte, som bl.a. foreslår kandidater til Fagutvalget og velger representanter til Teknas Representantsksapsmøte. Teknas faglige grupper består av Tekna-medlemmer, og medlemskapet er gratis. I løpet av 2010 er det etablert to nye faglige grupper, og det er nå 8 faglige grupper i Tekna. Tekna Jernbane Tekna Fiskehelseforeningen Tekna Forskerne Norges Jordskiftekandidatforening Tekna Realistene Tekna Selvstendig næringsdrivende Tekna Havbruk (Etablert i 2010) Tekna Biotek (Etablert i 2010) På faglig årsmøte i 2010 ble følgende vedtatt vedr. Teknas tilknyttede foreninger: Teknas tilknyttede foreninger har avtalefestet tilknytningsforholdet til Tekna og har vedtekter som sikrer at medlemmer av Tekna blir representert i foreningens styre. Teknas tilknyttede foreninger skal være åpne for personlig medlemskap av bl.a. Tekna-medlemmer og skal utad profilere sin tilknytning til Tekna. 18

20 3.1.6 Årets faglige gruppering 2009 I begrunnelsen for pristildellingen het det som følger: Prisen Årets faglige gruppering (tidligere Beste ) deles ut hvert år på Faglig årsmøte og går til en faglig gruppering som har hatt betydelig innsats på et sentralt fagområde og derigjennom har bidratt til stor faglig aktivitet enten blant medlemmer eller i form av kurs og arrangementer. Fagkomité Olje og gass slik den fremstår i dag ble etablert i 2006, og er sammensatt av 8 personer fra ulike segmenter i olje og gassbransjen med spisskompetanse på sine fagfelt. Komiteen ledes av Børre Sveen, Aker Solutions. Mandatet er å diskutere aktuelle temaer og aktiviteter i olje- og gassindustrien med henblikk både på å underbygge foreningens politiske utspill, men i første rekke for vurdering av nye temaer for kurs og konferanser innen fagområdet. Komiteen er opptatt av å fronte aktuelle faglige temaer for konferanser, er engasjert innen skole- og undervisningspolitikk, og fokuserer på behov for samhandling mellom universitet og industri var et svært aktivt år, der en viktig nyskaping var konferansen Heavy Oil Technology en ny møteplass der forskning og industri kan diskutere utfordringer og løsninger. Den sentrale internasjonale konferansen North Sea Flow Measurement Workshop arrangeres annenhvert år, og var i 2009 besøkt av 22 nasjoner. Flere av arrangementene innen olje og gass oppleves i bransjen som et sted de må være av hensyn til å se og bli sett, drive relasjonsbygging, og for faglig oppdatering. Kvalitetsmessig ligger arrangementene høyt faglig og arrangementmessig. Totalt samlet fagområdet 1660 deltakere på sine 14 åpne arrangementer. Dette medfører en betydelig verdiskaping, et perspektiv komiteen vektlegger i sitt arbeid. Området er det desidert største fagområdet innen kursvirksomheten målt i omsetning på i underkant av kr 12 mill. Gjennom aktivitet initierte fra fagkomiteen når Tekna ut til eksisterende og potensielle medlemmer innenfor et tungt og sentralt fagområde, som er i stadig utvikling og press. Fagkomiteen jobber med en utvidelse for å ta opp i seg fagområdet fornybar energi, samt en representant for myndighetene. Tekna mener at fagkomiteene har vært en viktig del av vårt faglige nettverk, og ønsker med denne utdelingen å anerkjenne det viktige arbeidet som nedlegges av engasjerte fagfolk, også her på frivillig basis. De er helt sentrale for at vi skal kunne utvikle et kurstilbud som er interessant for medlemmer, og som bidrar til økt synlighet og utvikling av fagområdet og foreningen. Komiteens leder Børre Sveen mottok prisen fra fagutvalgets nye leder Ingvild Haug Samlede tall for faglig virksomhet 2010 har vært et år preget høy kursaktivitet, og et bredt spekter av faglige møteplasser for medlemmene. Dette takket være frivillig innsats fra medlemmer og andre ressurspersoner i fagmiljøene og rundt i lokalavdelingene til Tekna. Basert på innrapporteringene til de ulike faglige grupperingene kan følgende omtrentlige tall oppsummeres: Antall styremøter: drøye 200 Antall åpne arrangementer: ca 700, med ca deltakere og foreleser Det må her påpekes at det spesielt for avdelingene nok er innrapportert også et stort antall arrangementer av ren sosial karakter, samt at det er litt forskjellig om arrangementer som FLL og NewtonCamper er rapportert inn fra avdeinger og fagråd. Styremøter og årsmøter er rapportert inn noe ulikt fra gruppene. Flere av deltakerne vil også ha deltatt på ulike aktiviteter og dermed telles flere ganger. Tallene viser at den faglige aktiviteten i Tekna er fortsatt er stor og mangfoldig. 19

21 3.1.8 Om årsrapportene Innsendte årsrapporter fra faglige grupperinger følger videre. Hver gruppering har rapportert inn på følgende punkter, for bl.a å kunne oppsummere som over: 1. Om grupperingen (kort om gruppen, styret, antall medlemmer) 2. Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall styremøter: 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen (gi en overordnet beskrivelse av gruppens arbeid og aktiviteter) Antall åpne arrangementer: Antall deltakere inkl forelesere etc: (disse tallene skal summeres for hele Teknas faglige virksomhet) 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) (trekk frem og beskriv kort 2-3 høydepunkter fra 2010, betydningsfulle aktiviteter for gruppen, legg gjerne ved bilder fra begivenheter) 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 (i henhold til planer og budsjetter, mer eller mindre enn tidligere, kvalitetsmessig nivå, ) 20

22 3.2 Faglige grupper Tekna Forskerne 1: Om grupperingen Tekna Forskerne har et særlig ansvar for å ivareta faglige interesser innen forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering til slikt arbeid. Tekna Forskerne skal gi Fagutvalget og Hovedstyret innspill og råd i relevante forskningspolitiske saker. Antall styremøter: 7 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Gruppen har gitt innspill til Teknas høringsuttalser i flere forskningspolitiske saker og har arrangert et åpent møte. Antall åpne arrangementer: Antall deltakere inkl forelesere etc: : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Gruppen arrangert et åpent møte 25. november ved Universitetet i Tromsø med tittelen: Forskningsaktører i samspill eller konkurranse åpning av Barents Biocenter Årsmøte /miniseminar 14. april, samarrangement med Tekna Stat om instituttsektoren og handlingsrom i Akademia. Innspill til Teknas uttalelser om: Midlertidige ansettelser i Akademia og Fagerbergutvalget ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Styret har hatt gode diskusjoner om aktuelle forskningspolitiske tema, og har arrangert to seminarer og årsmøte. Det kan være rom for å øke aktiviteten noe. Arrangementsoversikt: Se punkt 3 over for oversikt over de to arrangementene i /pal 21

23 3.2.2 Tekna Realistene 1: Om grupperingen Realistene består av ett styre på fem personer og arbeider for realfagslærerens posisjon i norsk skole, gjennom å arrangere faglige møter og studieturer. Antall styremøter: 7 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Realistene arbeider for å styrke realfagslærerens posisjon i norsk skole, samt å motivere lærere gjennom kurs og motivasjons aktiviteter. Realistene har arrangert følgende 5-10 jan 2010; Tur til ASE, Nottingham universitet i England, 120 personer var påmeldt turen, Tekna medlemmer får god rabatt. Denne turen er viktig for Tekna iom at Tekna medlemmer får ca 30% rabatt hr dette medført at Tekna og Realistene blir lagt merke til og vi klarer å ta medlemsandeler fra Utdanningsforbundet og Lektorlaget, disse har ikke faglige tilbud til sine medlemmer mars 2010; Årsmøte til København, 40 personer deltok 3-5 september, Rakettmoro for lærere på Andøya, 25 personer deltok Realistene er også representert i styringsgruppen for MNT-forum Oslo og Akershus i denne sammenhengen er det arrangert 4 åpne arrangementer gjennom året med til sammen 120 deltakere. Antall åpne arrangementer: 4 Antall deltakere inkl forelesere etc: 120 Realistene har gitt innspill til følgende høringer: Høring forslag om endring i opplæringsloven og privatskoleloven 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Turen til NAROM på Andøya var nok årets høydepunkt for de som deltok bilder finnes her: 70-7h6wE&feat=content_notification# Realistene har deltatt i forberedelsene til PISA 2012, matematikkdelen To fra Realistene deltok som dommere på lokal FLL turnering Lillestrøm 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 (i henhold til planer og budsjetter, mer eller mindre enn tidligere, kvalitetsmessig nivå) Realistene søker å holde ett høyt faglig aktivitetsnivå idet dette gir medlemmer fra konkurrerende fagforeningen som ikke tilbyr faglige aktiviteter til sine medlemmer, det blir ofte sagt fra medlemmene her får vi mye igjen for kontingenten Derfor ønsker Realistene som faggruppe å fortsette å arrangere turer. 22

24 Arrangementsoversikt: 5-10 jan 2010; Tur til ASE i England, 120 personer var påmeldt turen, Tekna medlemmer får god rabatt mars 2010; Årsmøte til København, 40 personer deltok 3-5 september, Rakettmorro for lærere på Andøya, 25 personer deltok Realistene er også representert i styringsgruppen for MNT-forum Oslo og Akershus i denne sammenhengen er det arrangert 4 åpne arrangementer gjennom året med til sammen 120 deltakere. 4.2 Bjørvika prosjektet veien til fjordbyen avlyst 27.4 Kunnskapsbyen Lillestrøm Klimaendring hva vet vi hva vet vi ikke 29.9 Naturhistorisk museum, hav kan de tilby skoleklasser foredrag av bl.a. Jørn Hurum om Ida, innlegg om artsdatabanken og Darwinutstillingen MNT forum Oslo og Akershus 10års markering med foredrag om medisinsk teknologi av prof. Erik Fosse og Knut Harg presenterte sitt undervisningsopplegg for historieundervisning på vg3. 7. januar 2011 Bjørn Gjermundsen 23

25 3.2.3 Tekna Selvstendig næringsdrivende 1: Om grupperingen Tekna SN ble opprettet i 2005 som en nasjonal gruppe. Gruppen har lokale aktive grupper i Oslo og Trondheim og arbeider for å få etablert et nettverk av kontaktpersoner i større byer sør for Trøndelag. Samlet medlemstall er ca 500 aktivt innmeldte registrert som interesserte i SN-tilbud på Dine faglige interesser. Styret i Tekna SN velges av representanter for lokalmiljøene i et eget årsmøte i april hvert år. Styret har syv medlemmer. Antall styremøter: 6. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Arbeidet gjennom året har vært konsentrert om å utvikle tilbud til medlemmene ut over den forsikringsordning som ble relansert i Gruppen har ikke egne arrangementer ut over årsmøtet. Medlemsarrangementer skjer i lokal regi er det gjennomført lokale arrangementer i Oslo og Trondheim. Oslo-gruppen har i løpet av året fått bistand og tilskudd til sine aktiviteter. 3: Noen utvalgte aktiviteter De viktigste resultater av arbeidet i 2009 er: - Sak om næringsfradrag for selvstendige er forberedt og lagt frem for Hovedstyret - VitAlt er relansert som Tekna VitAlt og etablert som innholdsdatabase for gruppens egne nettsider og som kontaktsider (fri annonsering) for SN-medlemmer - Ulike forsikringsordninger ut over dagens tilbud er utredet, herunder styreansvars-forsikring, konsulentansvarsforsikring og kollektive forsikringsordninger for pensjon og livsforsikring med uføredel - Det er laget eget meldingsblad for gruppen. - Det er utviklet en verktøykasse for etablering og drift av lokale SN-fora/-grupper. - Innholdet i en mentorordning er definert. Denne vil bli etablert i Dessuten er samarbeidsavtale med Bedriftsforbundet om rådgivning til SN-medlemmer sagt opp. Rådgivningen vil fra 2011 bli forstått av Teknas sekretariat. det har vært gjort forsøk med SN-grupper på Facebook og LinkedIn. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Arbeidet gjennom året har vært i henhold til vedtatt aktivitetsplan, men med forsinkelser når det gjelder etablering av tilbud om banktjenester til medlemmene. Her styres fremdriften av forhold utenfor gruppens kontroll (Knyttet til fremdrift i sentrale forhandlinger ledet av Akademikerne) Arrangementsoversikt: Gruppen har ikke egne arrangementer ut over årsmøtet. Medlemsarrangementer skjer i regi av lokale grupper og kontaktpersoner. I 2010 er det gjennomført lokale arrangementer i Oslo og Trondheim /jmr 24

26 3.2.4 Norges Jordskiftekandidatforening 1: Om grupperingen NJKF har ca medlemmer, de fleste utdannet ved UMB. Egen forening etablert i 1907, gikk i 1985 inn i daværende NIF som faggruppe. Arbeider med fagområdene landmåling og kartlegging, eiendomsfag, verdsetting, planlegging. Styre med 5 medlemmer. Antall styremøter: 7 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Aktiviteter er utgivelse av det vitenskapelige tidsskriftet Kart og Plan, Nyhetsbrev som utgis elektronisk, og kurs innenfor faggruppa sitt fagfelt. Medlemmene får tilsendt tidsskriftet Posisjon som en del av samarbeidet med GeoForum på samme måte som GeoForum sine medlemmer får tilsendt Kart og Plan. Antall åpne arrangementer: 6 Antall deltakere inkl forelesere etc.: ca : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Utgivelse av tidsskriftet Kart og Plan er en hovedaktivitet i foreningen. Opplag Viktig for vitenskapelig publisering av artikler, og utvikling av fagfeltet. Tidsskriftet er svært viktig som det eneste vitenskapelige tidsskriftet innen fagfeltet i Norden. Det betyr at det er artikler fra utlandet fra tid til annen. Nr Grønn planlegging ble utgitt med utvidet sidetall for å få plass til alle artiklene som var kommet inn. Areal og Eiendom Internasjonale gjester deltar. Årlig hovedarrangement for foreningen som fokuserer på sentrale tema innenfor fagfeltet. Ble arrangert oktober, Oscarsborg hotell og Spa, Drøbak. Ca. 90 deltagere Faggruppen har i 2010 gitt uttale til ny jordskiftelov. Arbeidet ble organisert som et prosjekt med 5 deltagere som utarbeidet et forslag til uttale. Uttalen ble styrebehandlet før den ble sendt til Landbruksdepartementet. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2011 Tilfredsstillende faglig aktivitet. Det vil antagelig bli like høy aktivitet som i Det er fortsatt stor interesse for aktivitet knyttet til innføring av ny matrikkellov som medførte samarbeid om kurs med GeoForum. Areal og eiendom er foreningens årsmøte arrangement, utfordrende å finne en god form på arrangementet som er viktig for løfte fram store deler av fagfeltet. Arrangementet er også en viktig del av samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner. NJKF har også store strategiske utfordringer med å definere fagfeltet vi skal dekke. En navneendring vil bli vurdert i og med at det ikke utdannes Jordskiftekandidater lenger. Arbeidet med digitalisering av Kart og Plan vil starte i En digitalisering er et stort økonomisk løft for faggruppen, men vil bidra til at tilgangen på materialet som finnes i alle heftene, vil bli mye bedre. 25

27 Arrangementsoversikt: Byomforming Kurset ble arrangert i samarbeid med NTNU og Tekna i forbindelse med NTNU dagene på Gløshaugen i Trondheim 5. og 6. januar. Dette var et todagers kurs med 106 betalende deltakere. Avhending av offentlig eiendom ble arrangert 4. februar på Ingeniørenes Hus i Oslo. Det var 39 betalende deltakere på arrangementet. Matrikkelloven- Oppmålingsforretningen ble arrangert på Hotel Neptun i Bergen 15. februar og på Clarion Hotel på Gardermoen 8. februar. Arrangementet var i samarbeid med GeoForum. Det var totalt 188 betalende deltakere på arrangementet Matrikkelloven- Fra delingsvedtak til matrikkelenhet ble arrangert Tromsø, Stjørdal, Stavanger og Gardermoen (2 ganger). Arrangementene var i samarbeid med GeoForum. Det var totalt 670 betalende deltakere på arrangementene. Areal og Eiendom Internasjonale gjester deltar. Årlig hovedarrangement for foreningen som fokuserer på sentrale tema innenfor fagfeltet. Ble arrangert oktober, Oscarsborg hotell og Spa, Drøbak. Ca. 90 deltagere Tall deltakere: 1000, inklusive foredragsholdere og kurskomiteer /Arve Leiknes 26

28 3.2.5 Tekna Jernbane 1: Om grupperingen Tekna Jernbane ble etablert og er en videreføring av Jernbaneingeniørenes avdeling som var Teknas eldste, grunnlagt 1891og var ved utgangen av 2009 Teknas siste landsdekkende avdeling. Tekna jernbane har ca 270 medlemmer og er åpen for alle medlemmer av Tekna. Styret besto ved utgangen av 2010 av: Leder Bernt Amund Skarholt, Jernbaneverket (Oslo) Sekretær Øystein Olsen, Tekna (Oslo) Kasserer Sigmund Sunde, Mantena (Trondheim) Styremedlem Haagen Hølåås, Oslotrikken AS(Oslo) Styremedlem Asgeir Lie, NSB (Oslo) Styremedlem Per Arne Johansen, Tidl. NSB (Oslo) Antall styremøter: 6 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Tekna Jernbanes aktivitet i 2010 har grunnet stor aktivitet knyttet til foredrag og seminar i 2009 hatt fokus på befaringer og interne prosesser knyttet til overgangen fra avdeling til faglig gruppe i Antall åpne arrangementer: 5 Antall deltakere inkl forelesere etc.: 70 ) 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Tekna Jernbanes høydepunkt i 2010 var den 2 dagers jubileumsreisen på Bergenbanen hvor den nye bybanen i Bergen med tilhørende verksted og annen infrastruktur ble befart. På hjemturen ble Flåmsbanen samt Rallarmuseet på Finse besøkt. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Den faglige aktiviteten har vært mindre enn i 2009 da 2010 har vært et konsolideringsår (fra avdeling til faglig gruppe) med tanke på økt satsing i Arrangementsoversikt: april 2010: Jubileumstur på Bergensbanen 28. april 2010: Årsmøte med foredrag av Henrik Eliassen, Samferdselsetaten i Oslo: Planer for kollektivtrafikken i Oslo 1. juli 2010: Befaring Trafikkledersentralen Oslo S 6. desember 2010: Foredrag av banesjef for Ofotbanen, Thor Brækkan: Malm, mer malm, mer enn malm Ofotbanen i nåtid og framtid 10. desember 2010: Tradisjonelt julebord med visning av historiske jernbanefilmer På arrangementene er det enkel servering. Foredrag/julebord holdes i Jernbaneverkets lokaler. Utfordringer og prioriteringer 2011: 27

29 Befaring Dovrebanen og Raumabanen våren 2011 med befaring av tunnelprosjektet gjennom Gjevingåsen01.17 Videre vil Tekna Jernbane avvikler arrangement knyttet til jernbanetemaene: Nytt dobbeltspor Oslo-Ski Utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen Ny jernbanetrase Larvik-Porsgrunn Nytt dobbeltspor Eidsvoll-Hamar Strømforsyning autotrafo Videreutdanning innenfor jernbanefag Utbygging av T-banesystemet i Oslo/Akershus Damplokomotivets utviklingshistorie I tillegg kommer årsmøte, julebord og sosiale arrangement. Møtene vil i hovedsk bli avviklet i Oslo, men også i Trondheim Bernt Amund Skarholt 28

30 3.2.6 Tekna Fiskehelseforeningen 1: Om grupperingen Fiskehelseforeningens (FHF) styre har for 2010 vært sammensatt av: Kjetil Korsnes Vidar Nikolaisen (leder) Børge Nilsen Fredriksen (nestleder) Jostein Grip Ragnhild Hanche-Olsen (vara) Antall styremøter: Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter i Møtesteder var Tromsø. Utover dette har medlemmene holdt hyppig kontakt pr e-post og telefon. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Faglig aktivitet Fiskehelseforeningens faglige aktivitet er fordelt på rekrutteringsarbeid, konferanse, kurs, hjemmesidene på internett, høringsuttalelser og fagtidsskriftet Fiskehelse. Frisk Fisk konferansen: I år ble Frisk Fisk-konferansen gjennomført i samarbeid med Forskningsrådet og deres konferanse, Havbrukskonferansen 2010, april i Trondheim. Neste konferanse vil bli gjennomført som en rendyrket Frisk Fisk-konferanse Januar 2011 i Tromsø. Vidar Aspehaug er leder i programkomiteen. Etter tilskudd til faglige aktiviteter fra Tekna sentralt, ble det i henhold til søknad fra Tekna Fiskehelseforening, startet et arbeid i 2009 for større og bedre profilering av foreningens egen konferanse kalt Frisk Fisk. Frisk Fisk-konferansen har til nå vært arrangert to ganger (2007 i Tromsø, og 2009 i Bergen) med ca 250 deltakere fra akvakulturnæringen, forskningsmiljø og forvaltning. Konferansen er etablert som en viktig møteplass for faglig utveksling innen fiskehelse, og er den eneste i sitt slag i Norge. På bakgrunn av størrelsen på konferansen, har det vært ansett som nødvendig at det ble etablert en egen nettportal for Frisk Fisk-konferansen som tydelig uttrykket en egen profil for konferansen, og hvor samarbeidspartnerne tydelig fremkom. Videre mente styret i Tekna Fiskehelseforeningen at det var behov for at konferansen utviklet en egen merkevare som Tekna etablerer et eierforhold til. Det ble derfor vedtatt utarbeidelse av egen logo og en egen nettside for konferansen, som også skulle være aktiv i tiden mellom arrangementene. Resultatet av arbeidet er ny logo for konferansen, samt ny nettside Samarbeid med Akvaveterinærenes Forening (AVF) Fiskehelseforeningen samarbeider med AVF om kurs til medlemmene av foreningene. I 2010 ble det arrangert 2 kurs (vår og høst). Medlemmer fra FHF var deltakende i programkomiteen for begge kursene. Websiden: Tekna sentralt drifter Fiskehelseforeningens hjemmeside. Nytt for året er linkene Studer fiskehelse og Ledige stillinger. "Studer fiskehelse" er en rekrutteringsside hvor informasjon om fiskehelsestudiet, samt infofolder og infofilm er lagt ut. Denne linken har hatt over 7000 besøkende i 2010 grunnet annonsering på Facebook og Google. Under "Ledige stillinger" ønsker foreningen at medlemmer skal kunne publisere stillingsannonser innen havbruksnæringen gratis. Aktiviteter hos FHF (høringsuttalelser, kurs, møter, konferanser etc.) legges ut fortløpende. 29

31 Tekna Fiskehelseforeningen ønsker å øke trafikken på siden, ved at flere potensielle studenter og eksisterende medlemmer bruker siden aktivt. Websiden er stadig under forbedring. Dette gjelder både brukervennlighet og faglig innhold. Styret tar gjerne imot innspill på videre arbeid med hjemmesiden. Høringsuttalelser Foreningen er høringsinstans, og mottar med jevne mellomrom høringer, både direkte fra forvaltingen og gjennom Tekna. Tekna er medlem av akademikerne, og saker som omhandler oppdrett av akvatiske organismer sendes til foreningen. FHF har svart på 4 høringer i Høringer og høringsuttalelser fra FHF ligger på websidene under FHF mener. Alle høringene sendes ut til FHF sine medlemmer via registrert e-postadresse hos Tekna. Medlemmene har i 2010 blitt oppfordret til å gi tilbakemelding på de ulike høringene som er sendt ut. Responsen fra FHF sine medlemmer har dessverre vært dårlig. Fagtidsskriftet Fiskehelse Fiskehelse er Tekna Fiskehelseforeningen sitt eget medlemsblad. Det ble gitt ut 1 nummer av tidsskriftet i Styret har som mål at tidsskriftet skal bli gitt ut 2 ganger i årene fremover. Tidsskriftet har nå fått ny layout, og all utforming og distribusjon gjøres i fagseksjonen i Tekna. Utfordringene til Fiskehelse er i stor grad de samme som før, der det er vanskelig å få inn artikler og fagstoff. Redaksjonskomiteen har for 2010 bestått av Kjetil Korsnes (redaktør) og Jostein Grip fra styret i Fiskehelseforeningen. I tillegg har Anne Edholm fra Tekna stått for layout og annonse oppfølging. I 2011 planlegges et temanummer om IPN i tillegg til ett til to vanlige utgivelser. Rekrutteringsarbeid Styret har hatt rekruttering til fiskehelsestudiet som tema på alle styremøtene i I fjor ble det vedtatt at styret skulle ha fokus på følgene saker i 2010 med hensyn på økt rekruttering: 1. Søke midler hos Universitetene i Bergen og Tromsø og Tekna for rekrutteringsarbeidet, totalt ca kr Etablering av rekrutteringssiden utenfor Tekna domenet. 3. Gjennomføre kampanjer på Facebook og Google for å lede potensielle studenter til nettsiden. 4. Utarbeide en nettbasert annonse om fiskehelse på 5. Trykke opp flere informasjonsfoldere og sende disse til studiekonsulenter i realfag. 6. Utarbeide en standardisert powerpoint-presentasjon til skolebesøk. Styret har i løpet av 2010 jobbet i henhold til denne planen, og i det følgende presenteres fremdriften fra og med forrige søknadsfrist i april til og med desember I) Søknad om midler ble sendt i mai 2010 hvor det ble søkt om hhv kr fra Tekna (Samfunnsmidler) og kr fra hvert av universitetene. Tekna bevilget kr til formålet, mens UIT bevilget kr Det ventes enda ( ) svar fra UIB, selv etter flere purringer. II) Nettsiden er etablert og teksten til sidene er under utvikling. Thomas Hoffman hos Tekna sentralt har stått for utviklingen sammen med firmaet Dot Grid. Styret er fornøyd med siden og ønsker å gjøre en pressemelding så fort siden er 30

32 III) IV) fullstendig og kan lanseres som en del av kampanjen. I forbindelse med siden er det også opprettet en blogg om fiskehelse og en Facebook-gruppe, slik at man kan kommunisere mer direkte med potensielle søkere. For å spare midler har nestleder lært seg å administrere kampanjene på Facebook og Google. Utgiftene i forbindelse med kampanjene reduseres dermed med ca 30 %. Facebookannonsene ble startet i august 2010 og har så langt hatt ca 17,7 millioner visninger som har generert ca 2400 klikk (besøkende på nettsiden). Googleannonsene ble startet til samme tid og har hatt visninger og 241 klikk. Gjennomsnittlig besøkstid på landingssiden hos Tekna har i perioden august-desember 2010 vært 39 sekunder (mot 12 sekunder i fjorårets kampanje). Styret tror dette skyldes at kampanjene delvis har vært rettet mot ungdom med interesse for friluft og fiske, samtidig som kampanjetekstene har vært ærlige og informative mht til hva man faktisk klikker videre for å se på. Kampanjene fortsettes med dobbel intensitet i perioden januar-april Grunnet manglende midler fra UIB har styret valgt å utsette annonsen hos Utdanningsmagasinet. Derimot ledet en uttalelse på kyst.no (Rekruttering til fiskehelsestudiet høyt prioritert, ) til at nestleder ble kontaktet av redaktør for En gullkantet fremtid Her fikk styret tilbud om gratis å utarbeide og publisere en reportasje om fiskehelsestudiet. Reportasjen ble publisert i november V) Arbeidet forventes gjennomført i to bolker i løpet av desember 2010 og tidlig januar Dugnad med studentforeningen Fokale Nekroser ved NFH er avtalt. VI) Arbeidet har startet og forventes ferdig i løpet av desember Tekna Havbruk Tekna Havbruk ble formelt stiftet som faglig gruppe i Bodø 27. august På stiftelsesmøtet kom 10 personer i tillegg til to fra Tekna sin fagavdeling. Interimsstyret består av disse 10 personene, med leder Olav Fjell Kraugerud og nestleder Bjorgolfur Havardsson. Styrets oppgaver ble å forberede et årsmøte for faggruppen, samt igangsette fagaktiviteter. Rekrutteringen til gruppen er i gang, og det er mulig for Teknamedlemmer å være med i flere faggrupper. Det vil si at medlemmer av Tekna Fiskehelseforeningen også kan være med i Tekna Havbruk, og for å bli med må en aktiv melde seg inn via hjemmesidene til Tekna. Tekna Havbruk og Fiskehelseforeningen har mange felles faglige møtepunkt, og Kjetil Korsnes fra styret i Fiskehelseforeningen er med i styret i Tekna Havbruk. Målsetningen er å få til et godt samarbeid mellom de to gruppene. Antall åpne arrangementer: Usikkert. Antall deltakere inkl forelesere etc: 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Se punkt 2 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Planen har vært i henhold til budsjett. Det har vært brukt mye ressurser på rekrutteringsarbeidet til fiskehelsestudiet i Tromsø og Bergen. Som følge av dette har det også vært en klar økning av aktiviteten på våre hjemmesider. Arrangementsoversikt: (samlet oversikt over grupperingens gjennomførte faglige arrangementer) Se punkt 2 31

33 3.2.7 Tekna Havbruk 1: Om grupperingen Tekna Havbruk ble opprettet 27. august 2010 i Bodø. Det ble dannet et interimsstyre bestående av 10 stk. Tekna Havbruk har per medlemmer. Fra venstre: Olav Fjeld Kraugerud, Kjetil Korsnes, Tommy Ludvigsen, Stian Aspaas, Hege Lysne, Henrik Trengereid, Hilde Aarefjord, Pål Nilsen, Bjørgolfur Havardsson, Kristian Ivsett Johnsen. Antall styremøter: 2 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Arbeidet i 2010 har hovedsakelig vært å engasjere Tekna medlemmer til å melde seg inn i faggruppen og selve opprettelsen av gruppen. Gruppen har også vært med-arrangør av arrangementet Fisk i betong. Antall åpne arrangementer: 1 Antall deltakere inkl forelesere etc: 50 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Arrangementet Fisk i betong ble avholdt i Stavanger 20. okt 2010, og som var en møteplass for byggeindustrien og havbruksnæringen for å se på mulighet for å skape 2. generasjons oppdrettsanlegg 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Fokus har vært på å opprette gruppen og å informere om tilbudet til Teknas medlemmer. Det har vært et stort løft for Tekna Havbruk å delta som med-arrangør på Fisk i betong. Dette skapte mye markedsføring for faggruppen. Arrangementsoversikt: Fisk i betong Stavanger, 20. oktober /eli 32

34 3.2.8 Tekna Biotek 1: Om grupperingen Tekna Biotek ble opprettet 5. november 2010 i Oslo. Det ble dannet et interimsstyre bestående av 11 stk. Tekna Biotek har per medlemmer. Antall styremøter: 2 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Arbeidet i 2010 har hovedsakelig vært å engasjere Tekna medlemmer til å melde seg inn i faggruppen og selve opprettelsen av gruppen. Gruppen har også vært med-arrangør av arrangementet Man in extreme environment explorers night. Antall åpne arrangementer: 1 Antall deltakere inkl forelesere etc: 456 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Arrangementet Man in extreme environment explorers night ble avholdt 17. desember 2010 i Studentersamfundet, Trondheim som et åpent kveldsarrangement. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Fokus har vært på å opprette gruppen og å informere om tilbudet til Teknas medlemmer. Det har vært et stort løft for Tekna Biotek å delta som med-arrangør på Man in extreme environment explorers night.. Dette skapte mye markedsføring for faggruppen. Arrangementsoversikt: Man in extreme environment explorers night ble avholdt 17. desember 2010 i Studentersamfundet, Trondheim /eli 33

35 3.3 Tilknyttede foreninger Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse 1: Om grupperingen Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge) ble stiftet ved konstituerende årsmøte 26. mai 1994 hos Norsk Hydro, Vækerø. ESRA Norge er norsk avdeling av European Safety and Reliability Association og er registrert i EU som en forening under belgisk lovgivning med et internasjonalt styre. Norge har rett til én representant i det internasjonale styret for ESRA. Denne velges av styret i ESRA Norge. ESRA-Norge skal holde en klar og avgrenset faglig profil med hovedvekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsanalyse. ESRA Norge er tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og har sitt sekretariat der. Styret i ESRA Norge: Snorre Sklet, Statoil (styreleder) Ingvild K Ytrehus, Statens havarikommisjon for transport (nestleder) Håvard Brandt, Det Norske Veritas Gunhild Halvorsrud, Statens jernbanetilsyn Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Teknologi og samfunn, avd sikkerhet Arnstein Skogset, Teekay Petrojarl Production AS Anne Fosshaug, Avinor Malene Sandøy, ConocoPhillips Øystein Olsen, Tekna (ESRA-sekretariat) Skinnegående sikkerhetsforum ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum er en undergruppe av ESRA Norge. Gruppen er et bredt fagforum for personer som er engasjert i sikkerhetsarbeid innen jernbanevirksomhet, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane, hobby- og museumsbaner. Forumet medvirker til å forene og utvikle tradisjonell jernbanesikkerhetskultur med risikobasert sikkerhetsmetodikk. Styret i forumet: Terje Sandhalla, CargoNet (Styreleder) Mona Tveraaen, Jernbaneverket (Nestleder) Gunhild Halvorsrud, Statens Jernbanetilsyn Stein Haugen, NTNU Kjetil Gjønnes, Jernbaneverket Rannveig Hiis-Hauge, NSB Vidar Almsten, Oslotrikken AS Cathrine Elgin Engström, Flytoget AS Antall styremøter: - ESRA Norge: 4 - Skinnegående sikkerhetsforum: 5 Antall medlemmer pr : - Personlige medlemmer: 354 (2009; 355) 34

36 - Støttebedrifter: 24 (2009; 25) 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen ESRA har hatt et variert program hvor flere av seminarene har blitt arrangert i samarbeid med ESRA Skinnegående. Samhandlingen med ESRA Skinnegående viser stor nytte av tilknytningen og interessante synergieffekter mellom skinnegående og andre industrier. Hovedhensikten med seminarene er å samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsanalyse og styrke samarbeidet mellom fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere m.v. Antall åpne arrangementer: 5 Antall deltakere inkl forelesere etc:_265 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Det er lett å se seg blind på at stort antall deltakere er det samme som suksess. ESRA vil peke på at interessen rundt seminarer knyttet til regelverk og retningslinjer er meget stor. Foreningen blir oppfattet som en god plass for aktørene å formidle informasjon og erfaringer. Dermed bidrar foreningen til arbeidet med standardisering, utvikling av metodikk og tverrfaglighet. Ifm. Årsmøteseminar 2010 ble Ole Petter Evang utnevnt til æresmedlem i ESRA. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 ESRA la opp til å gjennomføre aktivitet som tidligere år med 6-8 seminarer. Foreningen har meget god nytte av rutinerte styremedlemmer som setter sammen faglig gode programmer til seminarene. Til sammen 265 har deltatt på 5 seminarer i I 2009 deltok 418 personer på 8 seminarer. Tilbakemeldingene fra seminarene har vært gode både på innhold, foredragsholdere og gjennomføring. Aktiviteten har bidratt til at foreningens medlemstall er stabilt. Konklusjonen blir at ESRA lever opp til sin formålsparagraf om å virke som katalysator for å samle fagmiljøet og styrke det faglige arbeidet innen risiko- og pålitelighetsanalyse. 35

37 Arrangementsoversikt: (samlet oversikt over grupperingens gjennomførte faglige arrangementer) , Oslo Tilgjengelighet pålitelighet - RAMS Heldagsseminar, 90 deltakere , Oslo Risikobilde hva er nå det? Årsmøteseminar skinnegående sikerhetsforum, 40 deltakere , Hurdal Etterlevelse av regler og prosedyrer hvorfor er det så vanskelig? 2 dagers årsmøteseminar, 34 deltakere , Oslo Common safety methods - ny forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurdering 58 deltakere , Oslo Kompetansestyring 43 deltakere /Øystein Olsen, styresekretær (rapporten er godkjent av styrelederne) 36

38 3.3.2 Norsk bergmekanikkgruppe 1: Om grupperingen Styret besto fram til årsmøtet av: Roger Olsson, NGI (formann) Torun Rise, Sweco Norge AS (sekretær) Thomas K. Mathiesen, Norconsult Are Håvard Høien, SVV, Vegdirektoratet Kristin H. Holmøy, Sintef Charlie C. Li, NTNU Siri Engen, Tekna Dette var også styrets sammensetning etter årsmøtet. Gruppen hadde ved årrskiftet 2010/2011 til sammen 236 medlemmer, dette er en økning på 11 stk fra årsskiftet 2009/2010. Antall styremøter: 5 + årsmøte Flere av styremøtene er gjennomført som videomøter fra Trondheim og Oslo. I tillegg ble et av møtene gjennomført ifm. styretur til Island i september. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: 5 Antall deltakere inkl forelesere etc: 460 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Vårsleppet: faglig og sosial dag ifm. årsmøtet. Bergmekanikk i Norden: deltagere fra 8 land. Sverige overtar stafett-pinnen og arrangerer Bergmekanikk i Norden neste gang. Bergmekanikkdagen 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 NBG har fått svært gode tilbakemeldinger på kursene som er gjennomført i år, og gruppa er derfor fornøyd med den faglige aktiviteten i

39 Arrangementsoversikt: Dato Hva Ant. deltagere Kommentar 11.mars Vårslepp (seminar med tema Eurocode 7) ifm. årsmøtet 72 (hvorav ca. 30 deltok på årsmøtet) Vårslepp og årsmøtet ble avsluttest med tapas juni Bergmekanikk i Norden 73 Deltagere fra 8 land september Kurs i Anvendt bergmekanikk 54 Svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil trolig bli gjentatt. Høst EVU-kurs i samarbeid med Tekna, NTNU og NFF 30 (fulltegnet) 25.november Bergmekanikkdagen

40 3.3.3 Norsk betongforening 1: Om gruppen Norsk Betongforening er et forum for alle som arbeider med, eller på annen måte har interesse for betong og betongfaget. Medlemskapet er åpent for alle via personlig- eller firmamedlemskap. Norsk Betongforening er siden opprettelsen i 1954 tilknyttet Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening). I Teknas sekretriat er det ca 2,5 årsverk som betjener sekretariatet til Norsk Betongforening i tillegg til innleid konulenthjelp. Foreningens formål er å virke for norsk betongnæring blant annet ved å arbeide for utvikling og bruk av betong ved å påvirke fagets rammebetingelser å fremme forskning og undervisning, samt å formidle kunnskap og informasjon. rasjonelle utførelsesmetoder som sikrer betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. å fremme norsk betongteknologi internasjonalt, og søke samarbeid med andre organisasjoner og medlemmene av Nordisk Betongforbund. å skape et aktivt faglig miljø for medlemmene ved å arrangere foredrag, diskusjoner, kurs etc, samt å engasjere medlemmene i faglig arbeid i komiteer og utvalg. Foreningen skal prioritere teknisk faglig arbeide. Foreningen ledes av styret. Styrets sammensetning frem til årsmøtet 21. oktober 2010: Formann: Dr. ing. Terje F. Rønning, Norcem AS Nestformann: Sivilingeniør Kjersti Kvalheim Dunham, Statens Vegvesen. Styremedlemmer: Sivilingeniør Stein Bostrøm, Contiga AS, Daglig leder John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen, Dr. ing. Helge Brå, SINTEF Byggforsk, Sivilingeniør Sverre Smeplass, Skanska Norge AS Vararepresentanter: Sivilingeniør Berit Gudding Petersen, Unicon AS, Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing. A. Aas Jakobsen AS Sekretær: Fagsjef Siri Fause, Tekna Antall styremøter i 2010: 5 Høyeste myndighet er årsmøtet. Norsk Betongforening har opprettet en rekke virksomhetskomiteer som utfører arbeid på vegne av styret. NB har følgende virksomhetskomiter: Fag og standardisering, Miljø, Lokale medlemsgrupper (Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik), Internajsonalt arbeid og Forskning og utvikling. NB arrangerer kurs, nasjonale og internasjonale konferanser og en rekke faglige åpne møter og ekskursjoner rundt om i landet. I tillegg har NB faglig aktivitet ved ulike komiteer som er i kontinuerlig arbeid. I komiteene utarbeides prosjektrapporter og publikasjoner (håndbøker/læremateriell) som ofte blir bransjens anbefalinger og forslag til retningslinjer innen det fagområdet man omtaler. Publikasjonene/materiellet selges gjennom NB. Norsk Betongforeningen har ansvar for gjennomføring av kompetansegivende kurs innen betongfaget. Videre har foreningen sekretariat for Betongopplæringsrådet (BOR) med ansvar for å godkjenne og utstede kompetansebevis til personell innen betongproduksjon og utførelse etter Norsk Standard. 39

41 Norsk Betongforening er medlem av Nordisk Betongforbund (Nordic Concrte Federation (NCF)) og sekretariatet i NB har på vegne av NCF ansvar for dennes hjemmesiden. Videre har sekretariatet i Norsk Betongforening ansvar for utgivelse av Nordisk Betongforskningskomites Nordic Concrete Research bi-annual reports og utgivelser av proceedings fra Nordisk betongforskningskomites workshops (1-3 ganger årlig). Norsk Betongforening har også sekretarietet for Miljøbasen.no. Prosjektet Miljøbasen eies av 15 selskaper og organisasjoner innen betongfaget i Norge. Miljøbasen har som mål å inneholde de viktigste forskningsresultatene, artikler og andre sentrale dokumenter innen temaet betong og miljø. Medlemstallet pr. 31. desember 2010 er 922 medlemmer fordelt på 785 personlige medlemmer og 137 firmamedlemmer. 2: Om årets aktivitet Kurs: 37 Antall deltakere på betalte arrangement: 1088 (eksl foredragsholdere) Antall arrangementer totalt: 62 Antall deltakere totalt: ca : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Utdeling av Betongtavlen 2010 Smykkeskrinet Lærernes hus - Utdanningsforbundets konferansesenter, Oslo, 12. oktober2010 Ca 50 deltakere Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund og er en utmerkelse som gis byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen 2010 ble tildelt Utdanningsforbundets konferansesenter i Osterhausgate under et arrangement 12. oktober 2010 i samarbeid med Byggutengrenser (BUG). Arrangementet besto av utdeling av prisen etterfulgt av tre foredrag og en omvisning i bygget. Det del2ok ca 50 stk hvorav mange av disse var arkitekter. Arr var meget vellykket. 40

42 Fisk i Betong Stavanger, Clarion Hotel Stavanger, Stavanger, 20. oktober 2010 Ca 70 deltakere Samarbeid mellom Tekna Havbruk, Norsk Betongforening, Byggutengrenser og Byggeindustrien. Idéseminar om lukkede fiskeoppdrettsanlegg i betong. Representanter fra havbruksnæringen, byggenæringen og betongnæringen presenterte henholdsvis utfordringer innen fiskoppdrettsnæringen og muligheter ved å bygge lukkede anlegg i betong. Hensikten med seminaret var å lage en felles møteplass mellom disse to næringene, for å danne grunnlag for at man kan utvikle 2. generasjons lukkbare anlegg i betong. Det vil videre jobbes med å lage konkrete prosjekter som ved hjelp av forskningsmidler vil føre prosjektet videre. Det var deltakere fa både fiskeoppdrettsnæringen, bygge/betongnæringen, forskningsinstitusjoner og miljøbevegelsen. Norsk Betongdag Stavanger, Clarion Hotel Stavanger, Stavanger, 21. oktober 2010 Ca 180 deltakere Norsk Betongdag er et årlig arrangement i regi av Norsk Betongforening. Målet for arrangementet er å spre informasjon om nyheter, innovative løsninger, FoU og praktisk erfaringer knyttet til bruk av betong som byggemateriale. Årets arrangement var det 39. i rekken og samlet deltakere fra hele bransjen. Betong utvikler samfunnet Seminar på Næringslivets hus 30. september. Ca 30 deltakere Etter et FoU seminar i Norsk Betongforening i november 2009 ble det dannet et forprosjekt hvor hensikten var å kartlegge Betongens bidrag i et moderne samfunn. Det ble nedsatt en gruppe som har jobbet med en skisse til et prosjekt hvor man ønsker å fokusere på betongens muligheter til å utvikle samfunnet med bakgrunn i rapporten fra Rådgivende Ingeniørers forning State of the Nation samt å belyse framtidsutviklingen, hvordan betong får frem de beste løsningene. Det ble arrangert et seminar om temaet for å få innspill til et slikt prosjekt i næringslivets hus 30. september. Prosjektet har bl.a mottatt støtte fra Tekna. Etter seminaret er det utarbeidet et forslag til en videreføring av prosjektet. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Det har vært en god aktivitet i foreningen i Mange av kursene som er gjennomført er knyttet til kompetansekrav i bransjen. Styret har i perioden jobbet med å følge opp foreningens strategiske plan for perioden og evaluert arbeidet som har foregått i perioden. En ny strategiplan for er utarbeidet. Norsk Betongforening ønsker å ha en aktiv rolle innenfor Forskning og utvikling innenfor betongfaget i Norge. I 2010 opprettet forningen NBs utviklingsfond hvor det ble avsatt kr ,- til utviklingsformål i bransjen. Etter søknadsfrist pr 1. juli 2010 kom det inn 12 søknader på til sammen kr ,- En fondskomité nedsatt av styret i NB tildelte totalt 5 prosjekter midler på samlet kr ,- 41

43 NBs miljøkomité har sluttført rapporten: Økt fokus på MILJØ og KLIMAENDRINGER NYE MULIGHETER FOR BETONG. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet på foreningens nettsider. I 2010 har komiteen startet opp arbeidet med rapporten: Permeabel betong. Denne forventes og utgis i løpet av I NBs komité for fag og standardisering jobbes det for tiden med revisjon av NBs publikasjonerer: nr 7 Sprøytebetong til bergsikring, nr 8 Rasjonell Armering, nr 15 Betonggulv - gulv på grunn, påstøp og nr 14 Spennarmeringsarbeider. Videre jobbes det med ny publikasjon: Veiledning for bygging og vedlikehold av konstruksjoner i marint miljø. Denne antas å ferdigstilles i løpet av Videre jobber faglig komité med å oppdaterer flere av sine publikasjoner fremover. En viktig del av foreningens strategi er å lage møteplasser for medlemmene lokalt. Her er NBs regionale medlemsgrupper (Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Narvik) sentrale. Det er i perioden vært en stor aktivitet på dette området og det er, i regi av de regionale gruppene, arrangert en rekke åpne faglige møter og ekskursjoner på de ulike stedene. Norsk Betongforening har i perioden hatt et aktivt samarbeid med flere organisasjoner utenfor Tekna og da spesielt organisasjonene Betongelementforeningen (BEF), Fabrikkbetongforeningen (FABEKO), Byggutengrenser.no (BUG) og Standard Norge. Aktivitetene i NB er forøvrig tett knyttet opp mot aktivitetene iden Tekna tilknyttede foreningen Norsk Forening for betongrehabilitering (NFB). Videre har foreningen hatt en aktiv rolle i det nordiske betongsamarbeidet gjennom Nordisk Betongforbund og internasjonalt gjennom deltakelse i fib - The International Federation for Structural Concrete (fib - fédération internationale du béton). 42

44 3.3.4 Norsk bistandsforum 1: Om grupperingen Norsk Bistandsforum (NBF) ble stiftet i 1978 og er en medlemsorganisasjon for personlige og institusjonelle medlemmer. Forumet er tilnyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, som også er sekretariat for Norsk Bistandsforum. Norsk Bistandsforum er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en økt interesse og bedre forståelse for bistandslandenes situasjon og norsk bistandsvirksomhet. Forumet skal også arbeide for at norske ressurser blir best mulig benyttet i de områder som omfattes av norsk bistand. Norsk Bistandsforum har 174 personlige medlemmer (hvorav 3 styremedlemmer og 62 studenter) og 11 institusjonelle medlemmer. Styret har 9 representanter. Styret i NBF Birgit Farstad Larsen (styreleder) Aud Krogh Skaugen Tore S. Jørgensen Morten Berthelsen Johnsen Haakon Vennemo Gunn Wenche Andersgaard Mari Sofie Furu Bjørnar Baugerud Joakim Arntsen Antall styremøter 2010: 6 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: 5 Antall deltakere inkl forelesere etc: ca. 360 Studentmøte ga 62 nye medlemmer i gruppen. Det er nå 174 personlige medlemmer og 11 institusjonelle. (Mot 119 / 11 i fjor) Det er gratis å være studentmedlem, det koster 200 for personlig medlemskap og 1000 for bedrifter. 3: Noen utvalgte aktiviteter Temamøte om Mål og midler i den nye utviklingspolitikken: Hvilken rolle skal Norad ha - og norske partnere? Innleder var politisk rådgiver i UD, Arvinn Gadgil, og hovedinnlegget ble holdt av tidligere direktør i Norad, Poul Engberg-Pedersen. Studentmøte ved NTNU 43

45 Samtidig som studentene representerer våre fremtidige medlemmer, er alle involverte innen bistand og utviklingssamarbeid vitne til et generasjonsskifte. For å utvikle nye ressurser må vi ta tak i dette skiftet nå. Derfor ser styret til Norsk Bistandsforum på det som en viktig prioritering å involvere flere studenter, introdusere disse for aktuelle tema innen bistand og hjelpe til med å skape nettverk for våre medlemmer. Et viktig steg i denne prosessen var et besøk ved NTNU den 16. september. Studentene fra Energi og Miljø var invitert til en presentasjon av NBF og noen av medlemsbedriftene. Der var ca 100 påmeldte og NBF fikk 62 nye medlemmer! Dette er meget bra og styret tar utfordringen med videre profilering på andre læresteder og involvering av våre nye medlemmer. Vi vil også oppfordre våre medlemsbedrifter til å melde interesse for disse arrangementene. Temamøte om Kinas energiutfordring. Kina er i dag den nest største energiforbrukeren i verden. Landets energibehov vil mer enn dobles innen 2030 (IEA, 2007), samtidig som Kina ønsker å være selvforsynt med energi, ha utslippene sine under kontroll og å fremstå som opptatt av klima og miljø. Energieffektivisering er derfor viktig for Kina. Fredag 1. oktober ble det avholdt et temamøte om Kinas energiutfordring, med undertittelen: Markedsmuligheter for norske bedrifter i Norads lokaler. Det var stor interesse på forhånd, men siden arrangementet var lagt til fredag før høstferien ble det færre fremmøtte enn NBF håpet på. De omtrent 30 som møtte opp virket imidlertid godt fornøyde med de interessante presentasjonene som ble holdt av Innovasjon Norge i Kina og norske aktører i Kina. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Den faglige aktiviteten i 2010 kunne vært større og ville tjent på å bli planlagt større tid i forveien. Det har imidlertid blitt lagt ressurser i revisjon av NBFs vedtekter. Styret erkjenner at norsk bistand har endret seg og at der er mange aktører på informasjonsarenaen som tilbyr møter av samme type som NBF har gjort. En sterkere fokusering har dermed vært en prioritet og medført at planlegging av temamøter har blitt noe ad hoc. Reviderte vedtekter vil bli lagt frem på Generalforsamling i mars Endringene vil vise at NBF skal bli mer faglig spisset samt inkludere studenter blant våre medlemmer for å skape bro mellom studentene og fremtidige arbeidsgivere innen bistand. 44

46 Arrangementsoversikt: 2. Mars: Mål og midler i den nye utviklingspolitikken: Hvilken rolle skal Norad ha og norske partnere? Antall deltagere ca mars: Verdens Vanndag; Vannkvalitet, Antall deltagere Juni: Energy and Development. A dialogue with the World Bank Group Antall deltagere ca september: Studentmøte i Trondheim. Antall deltagere ca oktober: Kinas energiutfordring. Mulighet for norske bedrifter. Antall deltagere ca /tro 45

47 3.3.5 Norsk forening for betongrehabilitering 1: Om grupperingen Formål: Å sikre og fremme faglig utvikling innen tilstandsanalyse, overflatebehandling, vedlikehold, reparasjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner. Styret: 7 personer: formann Trond Helgedagsrud, nestleder Fredrik Røtter Styremedlemmer: Eva Rodum, Iain Miller, Bjørn Hansen Vara: Kjell Ove Amundsgård, Jan Lilleskar. Antall styremøter: 6 stk Antall medlemmer: 61 bedrifter, 1 personlige medlemmer (åpnet for personlige medlemskap fra 2010) Sekretariat: Tekna og samarbeidskonsultasjonen Norsk Betongforening og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Samarbeid med Norsk Betongforening sine 5 komiteer mest aktiv i medlemskomiteen og faglig komité. Aktivt med i styret i Betongopplæringsrådet (BOR) og ansvar for deres fagutvalg R betongrehabilitering og ansvar for kompetansekursene R1 og R2 innefor betongrehabilitering.. Deltar i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Støtter utviklingsprosjekter innenfor betongrehabilitering. 2 egne faggrupper som har 2 møter i året herdeplast i betong og katodisk beskyttelse av betong. Årsmøtet 2010 åpnet for personlig medlemskap og satte som krav minst ett Tekna medlem i styret. Det har vært en god aktivitet med 3 stk kompetansekurs, årlig egne betongrehabiliteringsdager (2 dager) med 85 deltakere og 5 utstillere egen en komité for å revidere en veiledning i betongrehabilitering pga av ny standard NS EN 1504 (budsjett kr ,-). 2 stk faggruppe møter med 40 deltakere 20 medlemsmøter rundt om i landet i samarbeid med Norsk Betongforening. Totalt antall åpne arrangementer: 26 Antall deltakere inkl forelesere etc.: 400 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Betongrehabiliteringsdagene 16. og 17. Mars 2010 med faglig innhold, relasjonsbygging, sosial sammenkomst med middag, generalforsamling og muligheter for kompetanseheving for alle. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 NFB har i 2010 hatt noe økt aktivitet i forhold til de siste årene og følger budsjetter og omforenede planer. Kvaliteten på det som har blitt gjort, er blitt satt pris på av deltakere (positiv tilbakemeldinger på evalueringsskjemaer). Arrangementsoversikt: 30nov10 fiberarmert betong-oslo 3nov10-lavvarmebetong-Oslo 46

48 23juni- praktisk utførelse av sliping betonggulv-oslo 23mars-utviklingsprosjekter Østfold 16februar-overflatebehandlig, FDV av betonggulv-oslo 19jan-FDV av betongkonstruksjoner Oslo 28sept-lavenergibygg-Stavanger 21sept-nytt om sementer fra Norcem-Stavanger 20apr- nytt om sementer fra Norcem-Stavanger 2feb-Pålitlighet av betongkonstruksjoner-stavanger 25mai-Eskusjon Hardangerbrua-Bergen 25nov-Betongkveleden 2010-Kristiansand 29sept-Lavenergibygg-Krsand 14sept-Eurocode2-Krsand 22april-Eurocode 2-Krsand 10feb- Pålitlighet av betongkonstruksjoner-krsand 11mai-betongrør i kvikkleire-trheim 23sept-Lavenergibygg-Narvik 9juni-Lavenergibygg-Narvik Februar R2 kurs Lillehammer Mars- R1 kurs Bergen 16 Mars åpent møte FKKB- Oslo 16 mars- åpent møte FHB- Oslo mars betongrehabiliteringsdagene 2010-oslo 17mars årsmøte 2010-oslo November R1 kurs - Gardermoen 5 januar 2011/Morten Bjerke 47

49 3.3.6 Norsk forening for fjellsprengningsteknikk Omtale av årets aktivitet: NFF har i løpet av året 2010 gjennomført en rekke arrangementer for sine medlemmer og andre. Størst var Fjellsprengningsdagen i november som samlet ca. 760 deltakere. Der er utarbeidet en ny publikasjon i den engelskspråklige serien samt flere tekniske rapporter og håndbøker. 1: Om gruppen Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av helse, sikkerhet og miljø, å hente impulser utenfra og samtidig gjøre norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innen bransjen. Motto for NFF er Utfordringer i dagen løsninger i grunnen 2: Om årets aktivitet Antall arrangementer: 6 store arrangementer og en rekke mindre. Antall deltakere: ca : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Publikasjoner: Publikasjon nr. 19. Rock support in Norwegian Tunnelling Teknisk rapport nr. 09 Behandling og utslipp av driftsvann fra underjordsanlegg Håndbok nr. 06 Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg Arrangementer (større): Kursdagene ved NTNU Bransjemøte Sprengningskur på Storefjell Temadag Deltatt nå næringslivsdelegasjon i Malaysia. Arrangert Work shop. Utstilling på World Tunnel Congress i Vancouver, Canada EVU kurs vedrørende bergsikring Internasjonalt Forum Fjellsprengningsdagen Det er inngått en ny samarbeidsavtale med Tekna som gjeler fra : Vurdering av aktiviteten Totalt er der ca. 100 personer som er engasjert i frivillig og ulønnet innsats i foreningen. Arbeidet er organisert ved at styret har etablert forskjellige komiteer som arbeider med ulike områder. Disse komiteene er: Utviklingskomiteen Internasjonal komite Fagkomite Komite for informasjon og samfunnskontakt Skytebaskomite Økonomikomite Kulturutvalg Totalt er der arrangert vel 60 forskjellige møter og samlinger. 48

50 NFF - Årskalender 2010 Jan. Møte/Arran gement Sted - tid Ansvar Møte /Arrangeme nt Sted 07.aug Kursdagene ved NTNU Kursdagene, Trh Engen 07-Mans Møte Utviklingsko miteen Jarlsbergt Man Møte Utviklingsko miteen, nr. 1 AF Storo Frogner 15 Tir Kulturutvalg et møte Sjømagasiner Tir Bransjemøte, Utviklingsko miteen Ikke avtalt Frogner 22-Tir Møte Info & Samf. Ktkt. Nr 4 Skanska Tor Kulturutvalg et møte nr 1 AF Storo Ravlo 28-Tor Skytebaskom iteen, møte nr. 1 Lørentunnele n Neby 08-Man Økonomiko miteen, regnskap Frøisland Juli 08-Man Internasjonal komite nr.1 AF Storo Nilsen 08-Man Styremøte nr. 1 AF Storo Grøv Aug. 09-Tir Møte Info & Samf. Ktkt nr. 1 Vianova H. Berg 10-Tir Skytebaskom iteen møte nr. 4 Lørentunnele n Tir Faglig komite møte nr. 1 Tekna Kristiansen 16-Man Økonomoko miteen, regnskap 2. Kv Statkraft Tir Faglig komite møte nr. 4 Tekna

51 Mars 24-Tir Styremøte nr. 5 NO Sprengningsk urs Storefjell Engen 24-Tir Møte Internasjonal komite, nr. 4 NO Man Skytebaskom iteen, møte nr. 2 Storefjell, Neby 24-Tir Internasjonalt Forum NO Styretur Malaysia og Thailand 12-Fre Styremøte nr 2 Malaysia Grøv Sept. 11-Tor Faglig komite møte nr. 2 Tekna Kristiansen 02-Tor Kulturutvalg et møte nr. 4 NO Tor Møte Prog. Komite, Høstkonferan sen Tekna Kristiansen 14-Tir Møte i Info & Samf. Ktkt. Nr. 5 Vianova Tir Møte Info & Samf. Ktkt.nr. 2 JBV H. Berg 18-Tor Kulturutvalg et møte nr. 2 AF Storo Ravlo Okt. 23-Tir Møte Utviklingsko miteen nr. 2 AF Storo Frogner 04-Man Økonomiko miteen grunnl. budsjett 2010 Statkraft Tor April 05-Tir 11-Man Faglig komite møte Tekan Kristiansen 19-Tir Skytebaskom iteen møte nr. 5 NO Styremøte nr. 6 NO kl Møte Utviklingsko miteen nr. 4 NO Tir Møte Tekna Nilsen 26-Tir Møte Info & JBV

52 Internasjonal komite nr. 2 Samf. Ktkt. Nr 6 27-Tir Styremøte nr. 3 Tekna Grøv Nov. Mai 08-Man Økonomiko miteen budsjett 2010 Statkraft Ons Faglig komite møte Tekna Tir Kulturutvalg et møte nr. 5 NO Ons Møte Prog. Komite, Høstkonferan sen (FD) Tekna Ons Møte Internasjonal komite nr. 5 SAS Man Økonomiko miteen, regnskap 1. Kv xxx Frøisland 24-Ons Styremøte nr. 7 SAS Tir Møte Info & Samf. Ktkt.nr. 3 ViaNova H. Berg 25-Tor Fjellsprengni ngsdagen, morgenmøte SAS ITA WTC Vancouver Vancouver 25-Tor Fjellsprengni ngsdagen SAS Ons Temadag Tekna Kristiansen 26-Fre Geo - Bergmekanik k SAS Ons Generalforsa mling NFF Tekna Grøv 27-Tor Møte Prog. Komite, Høstkonferan sen (FD) Tekna Man Skytebaskom iteen, møte nr 3?? Des. 07-Tir Faglig Komite mløte Tekna

53 nr. 5 Juni 07-Tir Møte Info & Samf. Kont. Nr. 7 Lillestrøm Tir Møte Internasjonal komite nr. 3 NO Tir Møte Utviklingsko miteen nr. 5 NO Tir Styremøte nr. 4 NO Grøv 52

54 3.3.7 Norsk forening for industriens patentingeniører 1: Om grupperingen Ca. 40 Medlemmer på landsbasis, ca. 20 aktive på møter i Oslo området. En nettverksforening for personer i norsk industri/næringsliv som har ansvar for IP (patent, varemerke osv.). Samarbeide med Patentstyret, NPF, FEMIPI, Tekna (som tilknyttet forening). Høringsinstans for justis- og næringsdepartementet i relevante sammenhenger. Mer om NIP på Teknas hjemmeside Antall styremøter: 6 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen To Kontaktmøter med Patentstyret (m. fl.) avholdt Årsmøte m/middag NIP s styre representert på Teknas nettverksmøte Medlemsmøte for diskusjon av ulike tema, avsluttet med julemiddag 3: Noen utvalgte aktiviteter Påbegynt arbeid med revisjon og oppdatering av aktuelle tema i NIP s rapport Belønning av arbeidstakeroppfinnelser. Diskusjoner i styremøter + tema på eget medlemsmøte. En egen arbeidsgruppe er nedsatt med utgangspunkt i personer fra styret. Engasjerte NIP-medlemmer som ikke sitter i styret vil også bli trukket inn i dette arbeidet. -Dialog med NPF angående valg i epi (forening for Europeiske Patentfullmektiger). NIP mener at det er viktig at industrien fortsatt er direkte representert der sammen med representanter fra de privatpraktiserende patentfullmektigene. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 NIP ønsker å skape engasjement i forbindelse med IP-faget, og tror at oppmerksomheten rundt IP er økende i norske bedrifter. Det antas at mange Tekna medlemmer, utover de som allerede er medlem av NIP, har stillinger hvor man kommer i befatning med IP. NIP ønsker derfor å bidra til økt bevissthet om dette faget i samarbeide med Tekna. NIP har hatt styremøter og medlemsmøte hvor revisjon av heftet om arbeidstakeroppfinnelser har vært sentralt tema. NIP har deltatt på nettverksmøte hos Tekna i den hensikt å profilere vårt fag. Arrangementsoversikt: Deltatt i to Kontaktmøter med Patentstyret (m.fl.) Årsmøte med middag Medlemsmøte hvor blant annet revisjon av NIP s rapport var tema, avsluttet med julemiddag /André Berg 53

55 3.3.8 Norsk forening for olje-/gassmåling 1: Om grupperingen Foreningen hadde 319 medlemmer pr Dette er en netto økning på 14 medlemmer fra forrige år. Det er registrert 31 nye medlemmer og 17 utmeldinger i løpet av året. Styret består av 7 medlemmer inkl styreleder. Norsk Forening for Olje- og Gassmåling er en frittstående forening for teknisk personell som arbeider med måling av olje og gass i norsk olje- og gassmiljø. Foreningens faglige virkeområde omfatter kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i behandlings- og transportsystemer. Antall styremøter: 4 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Årets styremøter har hovedsakelig vært koplet mot temadag / årsmøte som ble gjennomført i Oslo 19. mars, samt foreningens kopling mot Tekna hva gjelder håndtering av North Sea Flow Measurement Workshop (NSFMW) i Norge. Arbeidet har vært gjennomført med høyt engasjement, men på en konstruktiv måte. Antall åpne arrangementer: 1. Antall deltakere inkl forelesere etc: 98 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Gjennomført temadag + årsmøte Utgitt 4 eksemplarer av Nytt fra NFOGM, se for nærmere informasjon Oppnevnt komité som får ansvar for gjennomføring av North Sea Flow Measurement Workshop (NSFMW) i Tønsberg oktober 2011 Arbeidet med videreføring av håndbøker vedrørende usikkerhetskalkulasjoner knyttet til fiskale målinger av olje og gass. Gjennomgang av avtaler med Tekna hva gjelder NSFMW og generell tilknytning Håndtering / oppdatering av foreningens hjemmesider er diskutert 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Alle aktiviteter er gjennomført i henhold til plan og budsjett. Det har vært høy kvalitet på arrangementet. Arrangementsoversikt: 19. mars 2010, Temadag 2010 / Årsmøte /RS 4. januar Rolf Skatvedt (styreleder NFOGM) 54

56 3.3.9 Norsk forening for prosjektledelse 1: Om grupperingen Styret består av 5 personer (se styret presentert i Prosjektledelse nr. 4 side 6 og 7.) Det er ca 45 bedriftsmedlemmer og ca. 750 individuelle medlemmer. NFP har avdelinger i Kristiansand, Vestfold/Telemark, Stavanger og Oslo. Antall styremøter: 9 styremøter og et dagslangt arbeidsmøte. 3 styremøter i Sertifiseringsorganisasjonen. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Det har fremdeles vært stor aktivitet omkring sertifiseringsarbeidet. Vi arbeider med Folkeuniversitetet Asker-Buskerud-Vestfold-Telemark om opplegg til undervisning av utvalgte deler av emner som vedgår sertifiseringsprogrammet vårt. Folkeuniversitetet ABVT har et utstrakt markedsføringsapparat og ligger i nedslagsfeltet til bl.a. en mengde store engineerings-bedrifter som de har som kunder. Her finnes det mange bedrifter som driver med utstrakt prosjektledelse og for øvrig har mange medlemmer i Tekna. Det er avholdt møte med DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). NFP er nå invitert til å delta i en arbeidsgruppe i regi av DIFI. Antall åpne arrangementer: 2 Antall deltakere inkl forelesere etc: 80 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Vi har arbeidet mye med å markedsføre NFP for Bygg og Anleggsbransjen, og vi samarbeider med den svenske prosjektlederforeningen om et felles markedsfremstøt mot denne bransjen. Vi har fått gode kontakter, på høyt nivå, med Vegvesenet og Jernbaneverket her i Norge, og mener at sammen med de svenske aktørene, som også er representert på høyt organisatorisk nivå, at det kan være en nyttig inngangsport til Bygg og Anleggsbransjen. Vi har hatt 4 møter med den svenske prosjektlederforeningen. 2 i Norge og 2 i Sverige. NFP deltar internasjonalt standardiseringsarbeide gjennom Standad Norge. Det skal utarbeides en ISO standard for prosjektledelse. Prosjektet har deltakere fra hele verden, og forventes ferdig i : Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Takket være tilskudd fra Tekna har vi kunne holde trykk på markedsføringen av foreningen. En del av styremedlemmene blir spurt om å holde foredrag for store prosjektlederorganisasjoner, noe vi tolker som anerkjennelse av foreningen. 55

57 Arrangementsoversikt: Oslo har hatt to større faglige arrangementer. Kristiansand har hatt ett faglig arrangement. Ellers har det blitt holdt en rekke samlinger i Oslo vedrørende IPMA-sertifisering på de 4 forskjellige sertifiseringsnivåene Ernst R. Midtun Styreleder 56

58 Norsk forening for stålkonstruksjoner 1: Om grupperingen NFS er en faglig forening som ble opprettet i Foreningens formål er følgende : * være et samlende forum for alle som jobber med stålkonstruksjoner i Norge * formidle kunnskap om stål,stålkonstruksjoner og prosjekteringsregler * fremme effektiv, arkitektonisk og miljøvennlig bruk av stål som konstruksjonsmateriale * arbeide for hensiktsmessige og rasjonelle regler, standarder og * støtte faglig arbeid/forskning for rekruttering til fagområdet stål Styret består av 5 personer : Thor Dahl,styreleder Stig Møllersen, styremedlem Jan Egil Sæberg, styremedlem Morten Rotheim, styremedlem Svein Ove Enge, styremedlem Disse fungerer også som Fagutvalg for utvikling av nye kurs og tekniske arrangementer.fagutvalget er delt i 2, ett for stål offshore og ett for stål onshore/land. Daglig oppfølging av kursvirksomheten ivaretas av NFS kursansvarlige leder. NFS har et stort faglig samarbeid med Norsk Stålforbund for utvikling av kurs og arrangementer. Det er 409 medlemmer i NFS, både personlige og firmaer. Antall Styre/Fagutvalgsmøter sist år : 12 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Eurokoder gjøres nå fortløpende offisielle i Norge, og nasjonale regelverk trekkes tilbake..nfs har prioritert faglig aktivitet rundt innføringen av disse nye Eurokode standarder for stålkonstruksjoner i Norge,og arbeider for nødvendig kompetanseoppbygging innen dette området via kurser,seminarer etc over hele landet. En internasjonal konferanse ble arrangert for alle Eurocodes for 4.gang i Oslo våren NFS arrangerer 2 faste årlige konferanser; Norsk Offshoredag og Norsk Ståldag. Disse hadde i 2010 god oppslutning med rekordstor oppslutning på Norsk Ståldag med 170 personer. NFS har som mål å arrangere 2 faglige studieturer pr.år etter forslag fra NFS medlemmer. I 2010 ble det arrangert studieturer til hhv Bordeaux og Bilbao på våren og Abu Dhabi og Dubai på høsten. Begge studieturene hadde fokus på stål og arkitektur. Det er arrangert 5 temakvelder og 2 temadager i hhv Drammen og Fredrikstad med fokus på lokale stål-og byggprosjekter. Disse er gratis for NFS medlemmer. Antall arrangementer totalt: planlagt er 32 hvorav alle er gjennomført Antall deltakere inkl forelesere etc: : Noen utvalgte aktiviteter 57

59 4. International conference for Eurocodes in steel Norsk Offshoredag Studietur til Bordeaux og Bilbao Temakveld ISO standarder Norsk Ståldag Studietur Abu Dhabi og Dubai 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Aktiviteten har vært rekordhøy i 2010 med arrangementer hver uke i de aktive måneder på vinter/vår (februar til mai) og høst (oktober til desember). Arrangementsoversikt: (planlagte og gjennomførte) 28.januar Temakveld: VindEnergi - fra idé til prosjekt 9.februar Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger 10.februar Kurs: Eurokode 3 Del 1-8:Knutepunkter og forbindelser 8.mars Seminar: Nye standarder for prosjektering av bruer i stål og samvirke 23.mars Temakveld: Fredrikstad og Sarpsborg Utviklingsprosjekter i regionen mars Kurs: Prosjektering av offshore stål-konstruksjoner for løfteoperasjoner 28.april Seminar: World-Wide Developments in Structural Steel Research 28.april Årsmøte m/tema: Corten-stål og Rioja-vinområde i Spania 29.april The 4th International Eurocode Steel Structural Design Conference 4.mai Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger 5.mai Kurs: Eurokode 3 Del 1-8:Knutepunkter og forbindelser 11.mai Temakveld Risikoanalyser og eksplosjonsdesign mai Studietur: Bordeaux og Bilbao 26.mai Temadag: Miljø og kompetansebyen Drammen. Fremtidig utvikling i regionen 27.mai Norsk Offshoredag sept. Kurs: Eurokode 3 Del 1-1:Allmenne regler / bygninger 9.sept. Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 16.sept. Temakveld: ISO-standarder for stålkonstruksjoner i petroleumsindustrien 13.oktober Kurs: Eurokode 3 Del 1-1: Allmenne regler / bygninger 14.oktober Kurs Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 28.oktober Norsk ståldag nov. Kurs: Prosjektering av offshore stål-konstruksjoner for løfteoperasjoner 8-9.nov. Kurs: Utmattingsberegninger for stål-konstruksjoner ihht NORSOK og Eurokode 3 17.nov. Temakveld: Gas explosions and fire with Buncefield accident 18. Nov. Kurs: Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner ihht Eurokode 1 og nov Studietur: Dubai & Abu Dhabi 1.des. Kurs: Eurokode 3 Del 1-1:Allmenne regler / bygninger 2.des. Kurs: Eurokode 3 Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 2.des. Temakveld: Knutepunktdesign-juleavslutning Thor Dahl 58

60 Norsk veg og trafikkfaglig forening 1: Om grupperingen Norsk veg- og trafikkfaglig forening (NVTF) er en selvstendig faglig forening etablert i 1987 som et resultat av en sammenslåing av Vegingeniørenes avdeling i NIF (nå Tekna) og trafikkingeniørenes forening. NVTF er organisert med en hovedforening og for tiden tre lokalavdelinger. Hovedforeningen har eget styre, valgkomité og revisor. NVTF er tilknyttet Tekna og har sitt sekretariat der. NVTF sitt formål er: - Å samle fagmiljøet innen veg, trafikk og transport i Norge - Å fremme veg-, trafikk- og transportfaglige synspunkter gjennom fagmøter, temadager, seminarer og konferanser - Å fremme samarbeid blant fagfolk og arbeide for bedre tverrfaglig kontakt og samarbeid med andre yrkesgrupper - Å styrke medlemmenes faglige kvalifikasjoner, bidra til forbedring av utdannelsen innen fagområdet og arbeide for å fremme forskning og utvikling innen veg, trafikk og transport - Å representere veg-, trafikk- og transportfaglig sakkyndighet overfor TEKNA Hovedforeningen i NVTF består av et styre og tre lokalavdelinger der den faglige aktiviteten foregår. Hver lokalavdeling har et eget styre med egen økonomi og et eget faglig program. Lokalforeningene mottar støtte fra hovedforeningen basert på antall medlemmer geografisk tilknyttet hver lokalforening. Foreningen deltar i programkomiteen for Samferdsel ifm. Kursdagene, som arrangeres av NTNU og Tekna i januar hvert år. I tillegg arrangerer hovedforeningen Vegdagen hvert 3. år på Hellerudsletta. Neste gang er i Vegdagen arrangeres i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forening, Tekna og Våre Veger. Hovedforeningen i NVTF skal ikke konkurrere med lokalavdelingen om fagmøter, men kan initiere tema som den enkelte lokalforening arrangerer. Antall styremøter i 2010: 6 (hovedstyret) Styrets medlemmer: Styreleder er Marit Liv Solbjørg (Rambøll). Styrets medlemmer er; Lars Ødegaard (Rambøll), Rolf Johansen (Statens vegvesen), Snorre Lægran (Sweco), Petter Moe (NCC), Marianne Koller (Statens vegvesen), Svein Adolf Gundersen (Betonmast). De to sistnevnte er varamedlemmer. Ledere i lokalavdelingene: NVTF Østlandet: Toril Presttun (Statens vegvesen) NVTF Midt-Norge: Torstein Ryeng (Statens vegvesen) NVTF Hordaland: Thomas Potter (Bybanen AS) 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Aktiviteten i NVTF foregår i de lokale avdelingene: Hovedsakelig i form av fagmøter på 2-3 timer. I de 2 mest aktive avdelingene er det i snitt ett fagmøte pr måned i sesongen for slike møter. I praksis ca 8-12 møter pr år i hver avdeling. I summeringen nedenfor er det tatt med antall møter og deltakere for NVTF Østlandet og NVTF Midt- 59

61 Norge. NVTF Østlandet samordner sine møter med Polyteknisk forening sin faggruppe for samferdsel. Invitasjoner til møter sendes ut til begge foreningenes nettverk. NVTF Hordaland har hatt liten faglig aktivitet i Antall åpne arrangementer: 19 Antall deltakere inkl forelesere etc: ca 610 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) NVTF Østlandet fagmøte (sammen med PF Samferdsel) om Shared Space i byområder ble ett av årets best besøkte fagmøter. Temaet/begrepet er relativt nytt i Norge og dukker stadig opp i andre sammenhenger. Foreningen delte ut Egil Lundebrekkes minnepris for fjerde gang. Selve utdelingen fant sted ifm Samferdsel 2011 under Kursdagene (Tekna/NTNU). 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Aktivitetene er gjennomført iht. til planer med enda bedre deltakelse enn tidligere år. I 2010 har temaene åpenbart vært interessante for medlemmene og andre i relevante nettverk, da alle planlagte møter er gjennomført og med godt fremmøte. Arrangementsoversikt: (samlet oversikt over grupperingens gjennomførte faglige arrangementer) NVTF Østlandet sin oversikt fremgår av årsrapport som er sendt inn til Tekna Oslo avdeling. Oversikten(e) fra NVTF Midt følger vedlagt /oyo 60

62 Marinteknisk selskap 1: Om grupperingen MTS ønsker å være et møtested for de som arbeider med, eller har spesiell interesse for, praktiske og teoretiske spørsmål vedrørende prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av skip og marine konstruksjoner. Styret består av 6 medlemmer og har som mål å klekke ut interessante temaer for næringen. Marineteknisk selskap har ca. 340 medlemmer. Antall styremøter: 3 Samlet deltakelse styremøter: 15 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen I første halvår 2010 gjennomførte vi 3 arrangementer, 2 faglig og 1 sosialt. I andre halvdel har det vært to faglige arrangementer. Antall åpne arrangementer: 4 Antall deltakere inkl forelesere etc: ca : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) Høydepunktet fra første halvår 2010 var møtet vi hadde i ingeniørenes hus med tema Post Copenhagen; miljøutfordringer for shipping industrien med Hanna Lee Behrens fra Rederiforbundet. Et fullsatt møterom med 40 deltagere fulgte presentasjonen og ga en rekke gode diskusjoner rundt temaet underveis og i etterkant av møtet. Vår årlige utflukt i Oslofjorden med dampskipet D/S Børøysund var også meget populær. Det fine været gjorde kvelden til ett meget hyggelig arrangement. Ila høsten har vi hatt to helt fulle møter. Det første hadde Gjøainstallasjonen som tema, mens det neste var ett meget interessant møte om forskjellen mellom petroleumslovverk i Mexicogulfen og på norsk sokkel. Sett i lys av Deepwater Horizon ulykken var dette et meget populært og tydelig engasjerende tema. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 MTS har et mål om å ha 2-3 faglige møter i tillegg til et sosialt arrangement i halvåret, dette har vi endelig oppnådd i Vi er nå et fullsatt styre, derfor er det blitt lettere å oppnå målene våres. De faglige arrangementene våre arrangerer vi på Ingeniørenes Hus, derfor er kostnaden i forbindelse med disse møtene lave, ca. 100kr per person som er påmeldt. Båtturen med Børøysund er en stor kostnadspost for MTS, men også det arrangementet som vi har flest deltagere. Det er en tradisjon som våre medlemmer setter stor pris på, vi ønsker derfor å fortsette med dette arrangementet også kommende år. For å fylle opp båten som har plass til passasjerer, så ser vi positivt på å ha dette som et åpent arrangement for hele Tekna Oslo Avd. Vi ser på dette som en mulighet til å få enda flere medlemmer i MTS. 61

63 Arrangementsoversikt: 12. januar 2010 Post Copenhagen; miljøutfordringer for shipping industrien 40 deltagere 16. mars 2010 Surface Effect Ships 35 deltagere 2. juni 2010 Båttur med D/S Børøysund 70 deltaker 27. september 2010 Installasjon av Gjøaplattformen 35 deltagere 26. oktober 2010 Petroleumsregelverk i Mexicogulfen og på norsk sokkel 35 deltagere /Torkel Ugland Øvrige møter og arrangementer 2. juni 2010 Båttur med D/S Børøysund i Oslofjorden 55 deltagere /Dorthe Julie Kirkeby 62

64 Norsk jordskjelvteknisk forening 1: Om grupperingen NJF er en faglig forening for utvikling av jordskjelvteknisk faget. Dette innebærer at medlemmene har forskjellige bakgrunn blant annet Seismologer, geologer, geoteknikere, konstruksjonsteknikere og arkitekter som jobber både på offentlig eller privat sektor i byggeherre organisasjoner eller i konsulent-, og entreprenørbedrifter. Med hensyn til innføring av Eurokode 8 som setter strenge krav på seismisk dimensjonering av all type konstruksjoner, merker NJF en større interesse for riktig forståelse av seismisk dimensjonering filosofi. Derfor har NJF som mål å være en arena for erfaringsutveksling, og holde kontakt med både med bedrifter, organisasjoner, universiteter og internasjonale foreninger. Pr. i dag består styret i NJF av 3 hovedmedlemmer og 1 varamedlem. NJF har merket at styre er sårbart, og har inngått dialog med TEKNA for å øke antall styremedlemmer til 5 hovedmedlemmer og 2 varamedlemmer. Det er registrert: 61 personlige medlemmer 10 Firmamedlemmer 1 Studentmedlem Antall styremøter: Det er avholdt 3 styremøter i løpet av 2010 for planlegging av arbeidene. Alle hovedstyremedlemmer var til stedet eller pr. telefonkonferanse. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Arbeidene i 2010 kan oppsummeres: Registrering av NJF i Brønnøysundregistrering. Org.nr.: Etablering av bankforbindelse med eget bankkonto i DnB konto nr.: Inngåelse ny avtale med TEKNA som tilknyttet forening Etablering av ny hjemmeside hos TEKNA Kjøp av domenenavn for hjemmesiden (www.njtf.no) Bistand med 2 kurs innenfor Eurokode 8 (Standard Norge og NORSAR) Antall åpne arrangementer: 2 Antall deltakere inkl forelesere etc: 36 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) - Bistand med kurs for Eurokode 8 sammen med Standard Norge og NORSAR - To meget interessante presentasjoner Seismic hazard of Norway Seismic risk assessment - Faglig presentasjon på Geoteknikkdagen angående dynamisk bæreevne av grunne fundamenter i seismisk tilstand. 63

65 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 NJF registrer en forvirring blant ingeniører angående tolkning av regelverk og krav på sikkerhet i seismisk tilstand. Derfor er det stor interesse for mer faglige aktiviteter enn pr. i dag. NJF hadde som mål med et faglig nyhetsbrev, faglige temakvelder, felles arrangement for alle medlemmer. Med hensyn til en travelt hver dag for alle aktører, krever dette at aktivitetene tas på alvor og prioriteres i årene 2011/2012. Arrangementsoversikt: 1. Felles samling av NJF medlemmer inkludert 2 faglig foredrag 2. Bistand med kurs for Eurokode 8 i mai 3. Bistand med kurs for Eurokode 8 i desember 4. Årsmøte med faglig presentasjon i desember 17/01/2011 Farzin Shahrokhi 64

66 3.4 Fagråd Fagråd i Agder 1: Om grupperingen Teknas Fagråd i Agder består av 7 Tekna-medlemmer. Fem medlemmer er fra Vest-Agder og to medlemmer er fra Aust-Agder. Avdelingsstyrene i Vest-Agder avd. er representert med et medlem i Fagrådet. Avdelingsstyret i Aust-Agder avd. har ikke hatt noen representant i Fagrådet i Medlemmene kommer fra privat og offentlig sektor. Antall styremøter: I 2010 har Fagrådet hatt 8 møter. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen 2 kurs ble arrangert i I tillegg var Fagrådet engasjert i to Newton Camper som ble arrangert i Aust-Agder, (Furøya i Tvedestrand) og i Vest-Agder, (Bjørnevasshytta i Setesdalen). Fagrådet var representert med fagrådets leder på Faglig årsmøte I mars sendte Fagrådet en mail til Teknas bedrifts- og etatsgrupper i Agder og ba om innspill til aktuelle kurstema. Vi fikk en god del tilbakemeldinger og disse jobbes det videre med. På samme tid tok Fagrådet kontakt med andre lokale Fagråd for å få tips om aktuelle tema og erfaringsutveksling. Fagrådet har også brukt en del tid på å lage lokale retningslinjer. Fagrådet har også sendt forslag til lokalavdelingene på aktuelle temaer for medlemsmøter. Dette resulterte i at Vest-Agder avd. arrangerte et medlemsmøte om sosiale medier. Antall åpne arrangementer: 2 Antall deltakere inkl forelesere etc: 51 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Teknas avdelinger i Aust- og Vest-Agder arrangerte to Newton Camper på Sørlandet i høstferien. Campene ble gjennomført i samarbeid med Arendal og Opplands Turistforening (AOT), Kristiansand og Opplands Turistforening (KOT), Universitetet i Agder og Vitensenteret Sørlandet. Newton Camp 2010 ble arrangert ved Bjørnevasshytta i et vått høstvær. Realfagsoppgaven var katapultbygging. Med materialer og pågangsmot ble det bygget anvendelige katapulter. Det var mye læring i hvordan konstruksjonen fungerte, og hva som måtte til for å justere både høyde og lengde. Oppgaven ble avsluttet med en kastekonkurranse hvor både kraft og presisjon ble testet. Kanopadling, pyramidebygging av personer, blindebukk og isbading var også noe som deltakerne måtte gjennom under oppholdet ved hytta. De 20 ungdommene var storfornøyd med oppholdet og snakker allerede om neste års Newton Camp. Studenter som skal gjennomføre Praktisk Pedagogisk Utdanning PPU) i naturfag ved Universitetet i Agder høsten 2010, var ansvarlig for det faglige opplegget på campene. Campen på Furøya fyr fikk god pressedekning i Tvedestrandposten, Agderposten (kun papirformat) og 65

67 NRK Sørlandet. Linker: NRK Sørlandets sending klokken 18: : Tvedestrandposten tekst og bilder: 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Fagrådet har som mål å arrangere 4 kurs pr. år. Dette målet ble ikke nådd i Fagrådet tok i høst kontakt med Teknas Fagavdeling og ba om at sentralt kurs i prosjektledelse ble arrangert i Kristiansand. Dette ble gjennomført i april med 17 deltakere. Fagrådet er meget godt fornøyd med at Fagavdelingen fulgte opp denne henvendelsen. Arrangementsoversikt: Kurs: Skriv bedre 14. april 2010 Kurs: Praktisk prosjektledelse november. Samarbeid mellom Teknas fagseksjon og fagrådet. ) 66

68 MNT-forum Agder 1: Om grupperingen MNT-styret for Agder har bestått av: Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen Trine Torjussen: Kvadraturen skolesenter Fred Skagestad: NHO Trygve Sirnes: GE Healthcare Lene Ragnhild Kyllesdal: Fylkeskommunen Deanna Haslerud: Elkem Frank Robert Dahl: Opplæringskontoret for teknologifag i Agder Siren Marcussen Neset, UiA Antall styremøter: 2 møter, ellers korrespondanse via mail. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: 2 Antall deltakere inkl forelesere etc: 62 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Arrangementsoversikt: Bedriftsbesøk hos Air Products AS: bedriftens forhistorie (først som Maritime Productions, senere Permea) dens teknologi for separasjon av nitrogen og oksygen basert både på forbrenning og på membranteknologi, forklaring på gass-separasjon basert på membraner, bedriftens behov for ingeniørkompetanse. Bedriftsbesøk hos Elkem Solar: Solar fra ide til industri Påvirkning av motstand fra dopelementer Solceller og silisium 67

69 3.4.2 Fagrådet i Bergen avdeling 1: Om grupperingen Fagrådet i Bergen avdeling skal forvalte Teknas faglige virksomhet i Bergen avdeling. Fagrådet består av leder + 5 medlemmer, samt en representant fra styret og en fra studentene. Det er styret som oppnevner fagrådet. Fagrådet har hatt 8 styremøter i løpet av : Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Medlemsmøter, kurs og omvisninger. Antall åpne arrangementer: Antall deltakere inkl forelesere etc: 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Fagrådet har jobbet i henhold til handlingsplanen til Tekna Bergen og overholdt budsjett. God aktivitet de siste årene. Arrangementsoversikt: Besøk på medisinsk-teknisk avdeling på Haukeland 30 Omvisning på Gjøa-plattformen 43 fullt Rassikring i praksis i Bergen 47 fullt Vindkraftteknologi i Bergen - møte om vindturbiner 36 Byvandring - Bryggen i Bergen 108 Besøk på storskala eksplosjonsfeltet til GexCon 50 Omvisning på ubåt 24 fullt Foredrag v/egil Lillestøl - Elektromagnetisk stråling 75 Foredragsmøte - markedsstyring av kraftproduksjonen - kraftpriser 21 Når sekundene teller - kurs om skredfare 78 68

70 3.4.3 Fagråd Hedmark og Oppland 1: Om grupperingen Fagrådet består av 9 personer, 3 fra hver av avdelingene i Hedmark og Oppland. Per Rasmussen har vært leder av Fagrådet siden Rådet bestreber seg på å få med medlemmer som dekker forskjellige fagfelt. Det er også et krav at hvert av avdelingsstyrene må være representert i rådet, men det er et problem å finne nye medlemmer. Det har vært avholdt 4 møter i Fagrådet i Hedmark og Oppland i : Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Fagrådet i Hedmark og Oppland initierte den årlige Avfallskonferansen for Innlandet fra Konferansen arrangeres i samarbeid med miljøvernavdelingene hos FM i Hedmark og FM i Oppland og. Prosjektet drives av en kurskomité med vekslende medlemmer i samarbeid med Distriktskontoret. Det er p.t. ingen av rådets medlemmer representert i kurskomiteen. Totalt: 134 deltakere. I 2006 ble den første VA-konferansen for Innlandet arrangert, initiert av Fagrådet og kurskomiteen ble ledet av et av medlemmene i rådet. Konferansen arrangeres i samarbeid med Driftsassistansene for VA i Hedmark og Oppland. Dette prosjektet drives av en kurskomité i samarbeid med Distriktskontoret. Det er p.t. ingen av rådets medlemmer representert i kurskomiteen. Totalt 144 deltakere. Omsorg med teknologi motsetning eller forutsetning? Halvdagsseminar på Høgskolen i Gjøvik finansiert av samfunnsmidler. Kurskomiteen besto av medlemmer fra Fagrådet i samarbeid med Dag Waaler Høgskolen i Gjøvik/FU. Totalt: 99 deltakere. Antall åpne arrangementer: 3 Antall deltakere inkl forelesere,komité etc: 379 Medlemmer i Fagrådet deltok i prosjektgruppe for et IT-seminar på i regi av Tekna Gjøvik avdeling. Her deltok 51 personer. 3: Noen utvalgte aktiviteter Brev til redaktøren om omsorgsteknologi. Ble tatt inn i flere lokale aviser. Høringsuttalelse til Sykehuset Innlandet 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Aktiviteten er på linje med tidligere år. Arrangementsoversikt: 1) Avfall Innlandet 2010, januar ) Halvdagsseminar om omsorgsteknologi, mars ) VA-dagene for Innlandet 2010, november bhd. Vedtatt i møte Lokalt fagråd Hedmark og Oppland 69

71 3.4.4 Fagråd Nord-Norge Fagrådet i Nord-Norge har ikke hatt egen aktivitet i Oversikt over avdelingsaktiviteter Nord-Norge 2010 Dato Kurs Sted ant Tekna Bodøs årsmøte 2010 Bodø Tekna helgelands årsmøte 2010 MO I RANA Årsmøtehelg Tekna Finnmark LAKSELV Kurs i Ressursbasert kommunikasjon Tekna Tromsø TROMSØ Kurs - Etiske utfordringer i arbeidslivet NARVIK Kaffekurs Tekna Narvik NARVIK Økonomi for ikke-økonomer Økonomi-Illustrator TROMSØ Årsmøte m/vinsmakerkurs Tekna Tromsø TROMSØ Årsmøte med middag Tekna Narvik NARVIK Presentasjonsteknikk Tekna Glomfjord GLOMFJORD Kurs i Presentasjonsteknikk Tekna Tromsø TROMSØ Bedriftsbesøk hos Troms Kraft med tema: Fra vann til vind TROMSØ Ølkurs på Mack Bryggeri -Studentkontaktene ved UiT TROMSØ Båtførerkurs Teknastudentene UiTø og Tekna Tromsø TROMSØ Psykologi i arbeidslivet HARSTAD Møteledelse og styrearbeid Tekna Glomfjord GLOMFJORD Nettverksbygging Tekna Bodø BODØ Tekna Harstad sommertreff på Sandtorgholmen SANDTORG Tekna Bodøs sommertur med M/K Faxsen BODØ Tekna Finnmarks bedriftsbesøk til Nordkapp maritime fagskole HONNINGSVÅG Rakettskolen IVTekna Tromsø TROMSØ Møteledelse og styrearbeid Tekna Helgeland MOSJØEN Psykologi i arbedislivet Tekna Glomfjord GLOMFJORD Bedriftsbesøk Biotec Marine Biochemicals, Tekna Tromsø TROMSØ Tekna Tromsø arrangerer paneldebatt ifm Forskningsdagene 2010 TROMSØ Bedriftsbesøk Hammerfest LNG Tekna Finnmark HAMMERFEST Effektive grupper - kurs for Tekna Harstad HARSTAD Psykologi i arbeidslivet Tekna Harstad HARSTAD Nettverksbygging Tekna Narvik NARVIK Tekna Narvik holder åpent informasjonsmøte om FLL konseptet NARVIK Vinsmakerkurs studentene i Tromsø TROMSØ Jubileumsmarkering Tekna Tromsø 70 år TROMSØ Økonomi Illustrator-Continue Tekna Tromsø TROMSØ Karriereplanlegging og kompetanseutvikling Tekna Helgeland MO I RANA Økonomi Illustrator-Continue Tekna Bodø BODØ Ølkurs med Shea-Arne Engevik - lokal ølbrygger i Narvik NARVIK Jobbsøkerkurs m/kaleidoskopet UiTø TROMSØ Psykologi i arbeidslivet Tekna Finnmark ALTA Lutefiskaften Tekna Bodø BODØ Te- og sjokoladekurs Tekna Narvik NARVIK Samling for bedriftsgrupper i Narvik og omegn - nettverksbygging NARVIK 0 70

72 Kaffe- og sjokoladekurs Tekna Tromsø TROMSØ Rakettklubb i nord - foredrag om Andøya Rakettskytefelt og NAROM TROMSØ Champagnekurs Tekna Tromsø TROMSØ Glassblåsing på Glasshytta Blåst TROMSØ Julebord Tekna Helgeland MO I RANA 23 71

73 3.4.5 Fagråd Stavanger 1: Om grupperingen Teknas fagråd, Stavanger avdeling skal ivareta Teknas faglige virksomhet i lokalavdelingen, og stimulere utdannings- og teknologimiljøene i Stavanger-regionen. Fagrådet har representanter fra næringsliv, kommunal sektor og forskning & universitetsmiljø, og består av leder og normalt 7 medlemmer (leder og 5 medlemmer i 2010 og høy aktivitet krever derfor flere medlemmer i fagrådet i 2011). Vi representerer ca (inklusive ca. 160 pensjonistmedlemmer) Tekna medlemmer. Det har vært en medlemsøkning på ca (fra 2572 til 4388) siden Medlemsøkningen i avdelingen fra des 2009 til des 2010 har vært 206. Med 462 studentmedlemmer (økning på 66 fra des 2009 til des 2010) utgjør vi nå lokalt 4850 Tekna personer. Tekna distriktskontor Rogaland på UiS er fagrådets sekretariat, og spiller en meget aktiv og sentral rolle i dialog/kommunikasjon mot medlemmene. Antall styremøter i kalenderåret 2010: plan & strategiseminar 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Fagrådets aktivitetsarena har også i 2010 vært i forhold til årshjulets temaområder: A. Verdi og samfunn B. Faglig medlemsarena C. Styrke rekruttering til teknisk utdanning D. Universitet og forskningsmiljø E. Ekstern samarbeidsarena F. Tekna sentralt G. Tekna Stavanger avdelingsstyre H. Lokalt samarbeid med andre Tekna grupper I. Fagrådet generelt I januar 2010 arrangerte fagrådet eget plan & strategiseminar. Med utgangspunkt i temaene ovenfor vurderte fagrådet teknologiske innsatsområder for Tekna Stavanger avdeling, etablerte operasjonelle mål for 2010 og laget en arrangementsplan, først og fremst for våren. Dette viste seg også for 2010 å være en nyttig arbeidsmåte for fagrådet for planlegging av aktivitetene resten av året. Fagrådsleder viste bl.a. gjennom arenabildet (offisielle statistiske bilder av regionens bidrag til petroleumsnæringen, ref Konjunkturbarometer, OLFs konjunktur rapport) at høyere teknologisk utdannelse er fremtredende i nasjonalt perspektiv. Det har vært vurdert å behandle slike årlige bilder videre, og lokal interesse er også vist. Videreført samarbeidet med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og akademiets åpne møter i Stavanger-regionen, som ble startet høsten Dvs. samarbeid om annonsering av møtene for Tekna Fagråd og som med arrangør i NTVA programmet. Tekna Fagråd Stavanger har i 2010 igangsatt et samarbeid med Greater Stavanger. Greater Stavanger er et samarbeid mellom 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune for å gjøre regionen attraktiv for aktivt næringsliv og de innbyggerne. Egne ledelsesmøter og fellesarrangement er avholdt i 2010 og nye planlegges i Tekna lokalt har deltatt i planlegging av TeknologiForumRogaland (TeFoRo) sine arrangementer Møteplassen for kompetanseutvikling innen realfag og teknologi. Distriktssekretær er fast deltaker i 72

74 programkomiteen. Tekna Fagråd Stavanger gav høsten 2009 innspill til Stavanger Kommuneplan Positiv respons er mottatt også i 2010 fra kommunens prosjektledelse og flere av våre innspill er innarbeidet i samfunnsdelens næringskapittel i 2010, før planen skal sluttbehandles av bystyret. Eksempelvis også om at kommunen vil stille krav til energi i bygg for å være pådriver til ny teknologi hos næringslivet. Den store internasjonale aktiviteten i Stavanger-regionen har også medført at Tekna Stavanger Fagråd har fremmet og fått godkjent i Tekna sentralt engelsk benevnelse, dvs. Tekna Stavanger Technology Board. Antall åpne arrangementer: Forskningsdagene(*) + 6 = 17+ Antall deltakere inkl forelesere etc: = (*) = : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Fagrådet jobber aktivt for å stimulere til økt studentoppgavesamarbeid mellom UiS og næringsliv (Bachelor, Master og Doktoroppgaver). Teknas lokale medlemmer (>4000) ble via hjemmesiden i oktober 2010 oppfordret til å foreslå elle være vertskap for studentoppgaver. Universitet i Stavanger (UiS) ble opprettet januar Tekna Fagråd Stavanger har i 2010 lansert ideen om å opprette egen Tekna Utdanningspris for å understøtte generelt formålet om å stimulere teknologi og utdanningsinstitusjoner i regionen. God veiledning og høy kvalitet for studentenes oppgaver er essensielt for denne type teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Formålet med Teknas Utdanningspris, Stavanger er å bidra til å styrke disse forhold med spesiell fokus på Mastergradsoppgaver. Vi planlegger i juni 2011 å tildele en pris til en bedrift etter de retningslinjer som Tekna Fagråd Stavanger har utarbeidet og også fremlagt for ledelse ved UiS. Matteryggsekk/mattemeis har også i 2010 hatt fokus. Avdelingen/fagrådet delte ut 1 sekk til en barneskole i Stavanger kommune. Det ble delt ut 16 mattemeiser og holdt 2 brukerkurs. I samarbeid med skolekontoret i Stavanger kommune ble det delt ut 8 sekker til ungdomsskoler i kommunen. Skolekontoret dekket utgiftene for brukerkurs, og har signalisert interesse for et videre samarbeid. Tekna Fagråd Stavanger har i mai 2010 gitt merknader til Teknas realfagstrategi, og blant annet påpekt næringslivets ansvar. Tekna Fagråd Stavanger vurderte og foreslo også kandidater til Tekna Akademikerpris Tekna hovedstyret sin møterunde gav anledning til nyttig informasjon fra Tekna sentralt, og erfaringsutveksling med Tekna representanter fra Haugaland og Vest-Agder. Vi fremmet blant inn et ønske om at Tekna sentralt kunne bidra med å vurdere/tilrettelegge en viss konsistens i de universitetsrankeringer som ofte publiseres i Teknisk Ukeblad har de ulike retningslinjer og hvordan brukes de for å høyne internasjonal kvalitet på universitetene. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 Fagrådet har stort sett gjennomført og i gangsatt de planlagte aktiviteter, noe lavere aktivitet på våren men meget stor aktivitet høsten Den faglige aktiviteten i 2010 var mer sammensatt og derfor høyere enn i Samarbeidet med NTVA og andre samarbeidsparter bidro til dette, og mangfold av Tekna medlemmer i løpet av året. Vi jobber derfor for fortsatt å synliggjøre Tekna i ledelse hos offentlige og private bedrifter lokalt. 73

75 Arrangementene hadde meget gode faglige presentasjoner fra eksterne parter, men evaluering av disse vil gjøres samlet på fagrådet årlige strategiseminar januar Det er mange arrangement og aktivitetsnivået må tilpasses sesongvariasjoner (mai - juni er en fin førsommertid, novemberdesember er førjulstid/eksamenstid). Vi vil derfor påse at møtefrekvens, kvalitet og kvantitet styres på rett måte, selv om engasjerte deltakere har vist seg å være en grei grense for å iverksette møter med dyktige foredragsholdere.. Megaregionen Stavanger representerer en stor nasjonal/internasjonal teknologisk arena, og Fagrådets prioriteringer for 2011 vil kombinere fagrådets strategi, medlemmers interesse og samfunnsmessige behov, og bidra til å synliggjøre teknologisk verdi i takt også med Tekna sentrale strategier. Arrangementsoversikt: Følgende møter ble planlagt i regi av Fagrådet: : Medlemsmøte om Interkulturell kommunikasjon med god aktivitet blant møtedeltakerne (#20). Foredrag ved professor fra Misjonshøgskolen/UiS : Besøk og omvisning av ledelse på den nye konserthus tomten (#6), : ENØK i fokus. Medlemsmøte (#14) med gode innlegg fra Lyse Neo (spillvarme og bioenergiressurser), Stavanger kommunes fagsjef renovasjon (materialgjenvinning/energiutnyttelse av husholdningsavfall) og Westco Miljø (næringsavfall). Egen artikkel til Teknisk Ukeblad 1Q 2011 planlegges : God arkitektur i byer. Medlemsmøte (#35) på Norsk Oljemuseum med spennende foredrag: Arkitekten for prisbelønte Prekestolhytta, Kulturminner v/byantikvar Stavanger kommune, og Arkitekturpolitikk v/byplansjef Stavanger kommune. Stavanger Arkitektforening og professor/studenter ved studiet for Byplanlegging og urban design ved UiS ble også invitert etter at de viste interesse : Skolerådgiverseminar. Tekna Fagråd i samarbeid med NITO og Rådgiverforum Rogaland. (#46) : Stavanger-regionen. Energiregionen mot Fremtidsrettet medlemsmøte på Norsk Oljemuseum (#35) som starten på fagrådets nye samarbeid med Greater Stavanger. Fire gode foredrag som berørte strategi- og trendutviklinger, oljeserviceundersøkelsen, fornybar energi med fokus på vindressurser og petroleumsklyngen (Norwegian Centres of Excellence). Totalt inkl. foredragsholdere etc = 156 deltakere. Et planlagt bedriftsbesøk hos årets lokal teknologiprisvinner Biota Guard måtte utsettes på grunn av manglende deltakelse, møtekollisjon med andre studentarrangement. Andre faglige arrangement: (# ifm Forskningsdagene) : Planlagte sykkelveier i regionen (#30). Miljøgruppa var arrangør : Lavenergibygg (#28). Miljøgruppa arrangerte i samarbeid med Stavanger Arkitekt Forening (SAF) Forskningsdagene 2010 ( ) Tekna deltok aktivt. Totalt 18 arrangementer involverte 104 forskere og trakk ca deltakere. Bl.a. var det matteteater, forskningstorg, StandUp forskning og Forsker Grand Prix (se bilder). De to sistnevnte arrangementer ble filmet og vil bli vist i NRK Kunnskapskanalen i løpet av : What is intelligent design? Foredrag v/professor UK, i samarbeid med Mensa (#22) : Oljeutslippet etter Exxon Valdez-ulykken. Tekna Stavanger avd. fikk etter avtale med Tekna i Telemark og Vestfold foredrag av marintoksikolog (USA). Samarbeid med lokal miljøgruppe (#52) I tillegg har det vært 6 felles faglige arrangement med NTVA på Arkeologisk museum i Stavanger 74

76 (#314) : Etter København - Vitenskapelige og politiske realiteter i klimapolitikken v/uio. Politikerpanel. (#200) : Fremtidens kommunikasjonsmuligheter v/telenor (#12) : Medisinutdanning og forskning i Stavanger v/ Stavanger Universitetssjukehus (#28) : Samfunnssikkerhet, internkontroll og utfordringer med nye energiformer v/uis & Prediktor (#28) : CO 2 fangst og lagring v/statoil (#28) : Trends of future cars Do they meet the environment and energy challenge v/ford USA (#18) Andre arrangement der Tekna Fagråd eller annen Tekna representant har deltatt er: : Nyttårsdag mottakelse hos Ordføreren i Stavanger : Deltakelse på Teknas faglige årsmøte i Oslo : Den nasjonale finalen av Venture Cup ble arrangert i Tjodhallen på UiS i regi av Start UiS. Dette er en stor forretningsidékonkurranse, og det var bl.a. utdeling av Teknas Innovasjonspris (kr ,-) v/fagutvalgsleder Ingvild Haug : Greater Stavanger årskonferanse : Informasjonsmøte om bybanen og planprogrammet /Runar Østebø 75

77 3.4.6 Fagrådet i Telemark og Vestfold Telemark og Vestfold melder at de har lagt ned fagrådet sitt. 76

78 3.4.7 Fagrådet i Østfold 1: Om grupperingen I 2010 innkalte distriktskontorleder til et møte for å prøve å få etablert et nytt fagråd for Østfold. Det første møtet var Følgende møtte : Fra Nedre Glomma avdeling Bjørn Børstad, Steinar Hurrød, Kjell Johnsen, Svein Erik Svendsen. Fra Moss avdeling møtte Anders Fjeld, og fra Halden avdeling møtte Einar Hulsund, og Magnus Øvreeide, i tillegg til Iver Hille og Berit Høilund. Alle var positive til å etablere et nytt kursråd. Neste møte hadde vi her var hovedsakene sammensetningen av fagrådet og vedtekter for fagråd. Neste møtet ble berammet til , men dessverre ble dette avlyst på grunn av stort forfall fra gruppen. Det har etter dette dessverre vært vanskelig å få til stor aktivitet for fagrådet. Antall styremøter: : Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av gruppering Det har vært liten aktivitet for fagrådet, Kurs og felles aktiviteter for Østfold har vært arrangert av distriktskontoret. Hvert enkelt avdelingsstyre har stått for egne arrangementer. I tillegg sitter distriktskontorets leder som representant fra Tekna Østfold fagråd i styret i Østfold NæringsNettverk (ØNN) hovedoppgaven for ØNN er å arrangere frokostmøter med aktuelle temaer. Nedre Glomma og Moss avdeling har fått samfunnsmidler til First Lego Leauge Nedre Glomma avdeling bruker disse midlene til Østfold turneringen, mens Moss avdeling bruker midlene til lokal prøveturnering og støtte til skoler i eget distrikt. Distriktskontorets leder sitter i prosjektgruppen for First Lego Leauge turneringen for Østfold som representant for Tekna Østfold. Antall åpne arrangementer: 10 ( i tillegg er det FLL som også er et åpent arrangement) Antall deltakere inkl forelesere etc: 636 deltakere ( FLL hadde i år 16 lag med minimum 10 deltaker + veiledere) I tillegg ble det arrangert Memokurs for studenter og ansatte på Høgskolen i Østfold her møtte 97 deltakere Utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangemente) Frokostmøtene : - Vår nye mediahverdag. 107 deltakere - Om utviklingen av Airport Region, ved Moss sivile lufthavn Rygge Hvordan vinner Østfold i den globale konkurransen? 126 deltakere Disse to møtene var de som hadde flest deltakere og fikk mest omtale i media, dessverre kommer ikke Tekna så godt frem fordi Tekna er en samarbeidspartner med Østfold NyskapingsNettverk. 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 I 2010 ble aktivitetene innfridd etter planen, omtrent som tidligere. Kvaliteten på aktivtetene har vært bra, spesielt på frokostmøtene med meget gode temaer og forelesere. 77

79 Arrangementsoversikt: Grønn byggeskikk, økt konkurransekraft og innovativ byggeskikk. 41deltakere Teknologisk Framsyn -Trender - hva og hvorfor 54 deltakere Medlemsmøte/bedriftsbesøk Høgskolen i Østfold 23 deltakere ENERGI 42 deltakere Kan læring og forberedelse til yrkesaktiv tjeneste, stimulere gjennom et samspill mellom næringslivet, utdanningsinstitusjonene og offemntlig sektor (Trippel helix)? 37 deltakere Alternative energiformer som kan bidra til å redusere CO2 utslippet og bruk av fossilt brennstoff. Del 1 71 deltakere Hvorfor er lille Norge verdensledende innen skipsfart? 40 deltakere Bedriftsbesøk Factorgruppens "Husfabrikk" i Rakkestad 20 deltakere Vår nye mediahverdag. 107 deltakere Alternative energiformer som kan bidra til å redusere CO2 utslippet og bruk av fossilt brennstoff. Del deltakere Samferdsel og transport i Mosseregionen - veien videre 51 deltakere Bedriftsbesøk med foredrag Nexans, Halden 25 deltakere Om utviklingen av Airport Region, ved Moss sivile lufthavn Rygge Hvordan vinner Østfold i den globale konkurransen? 126 deltakere SUM 673 deltakere Studentaktiviteter for UMB og HIØ som ligger under DK-Østfold Memokurs 97 deltakere Klimaseminar del 1 35 deltakere Klimaseminar del 3 30 deltakere Båtførerkurs 20 deltakere Stresskurs 30 deltakere Kræskurs 60 deltakere Foredrag Andreas Wahl 300 deltakere Diverse arrangementer i samarbeid med UKA på UMB 330 deltakere Presentasjonsteknikk kurs 50 deltakere SUM 952 deltakere I tillegg har UMB hatt: Jobbsøker kurs del deltakere Jobbsøkerkurs del 2 70 deltakere SUM 170 deltakere 78

80 3.5 Store avdelingers faglige nettverk: Tekna Oslo avdelings faglige grupperinger Oslo avdelings faglige aktivitet har i 2010 omfattet ca deltakelser. Virksomheten er organiser i et samarbeid mellom avdelingenes styre og Fagrådsutvalget og gruppenes egne styrer. Teknamedlemmer over hele landet kan fritt melde seg på Oslo faglige aktiviteter, kurs og fagmøter. Faglig virksomhet i Oslo avdeling har lange tradisjoner helt tilbake til stiftelsen i Styret er opptatt av en kontinuerlig fornyelse av tilbudet. Det faglige tilbudet er delt inn i 3 virksomhetsområder: 2 regionale fora, samt styret med 13 faglige arr. som samlet 300 deltakere 13 faglige grupper med 118 arr som samlet 4447 deltakere Karriere og utvikling Et konsept som inneholder 4 medlemstilbud, herunder Medlemsskolen. Disse hadde 29 arrangementer og samlet 726 deltakere Hvert halvår trykker avdelingen opp et omfattende halvårsprogram som sendes hjem til hver av de ca medlemmene. Navn på grupperingen: Styret og Fagrådsutvalgets egne aktiviteter 1: Om grupperingen Styret og Fagrådsutvalget har egne aktiviteter i tillegg til aktivitetene som er organisert av fora og faggrupper. Antall styremøter: 4 (fagrådsutvalget) Samlet deltakelse styremøter: 20 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Fagrådsutvalget er styrets organ for å organisere faglig virksomhet i avdelingen. De viktigste møter i denne sammenheng er de halvårlige fellesmøter for alle Oslo avdelings grupperinger hvor neste halvårs program koordineres. Det ble dessuten organisert 5 plenumsarrange-menter. Antall åpne arrangementer: 5 Antall deltakere inkl forelesere etc: 170 3: Noen utvalgte aktiviteter Newton Camp for barn klasse; både i vinter- og høstferien arrangerte vi Newton Camp i samarbeid med Turistforeningen. Fellesmøter : 2 ganger pr år samles representanter (ca 30) for alle de 20 grupperingene. Oslo avdeling har også stor glede av samarbeidet med nasjonale faglige gruppering hvor avdelingen bidrar med økonomisk støttet til medlemsarrangementer i regionen. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Oslo avdeling har et bredt faglig tilbud, og stor aktivitet rettet direkte mot medlemmene. Det er allikevel behov for fornyelse og tilbud innen nye fagområder. 79

81 Arrangementsoversikt: februar; Newton Camp i samarbeid med Turistforeningen mai; Fellesmøtet for alle Oslos grupperinger september Nordiske Ingeniørforeninger fra Göteborg, Ålborg og Oslo oktober; Newton Camp i samarbeid med Turistforeningen november; Fellesmøtet for alle Oslos grupperinger 28 Oslo avdeling var i september vertskap for det årlige møte mellom ingeniør-foreningen i Ålborg, Göteborg og Oslo. Her i kontrollrommet på Sødra Cell, tidl. Tofte cellulose. Antall arrangement: 5 Antall deltakere: /teh Øvrige møter og arrangementer Dato: Arrangement: Antall: Fagrådsutvalget møte 1/ Fagrådsutvalget møte 2/ Fagrådsutvalget møte med styret i Oslo avd Fagrådsutvalgsmøte 3/10 5 Antall arrangement: 4 Antall deltakere: /teh Tekna Romerike : Om grupperingen Gruppa omfatter alle medlemmer som bor og/eller arbeider på Romerike Antall styremøter: 5 Samlet deltakelse styremøter: 21 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Programmet har vært en tradisjonell blanding av faglige og sosiale arrangement. Samarbeidet med Asker og Bærum har vært fulgt opp, og er meget positivt. Antall åpne arrangementer: 7 Antall deltakere inkl forelesere etc: ca : Noen utvalgte aktiviteter Sollaboratoriet på IFE, Observatoriet på Harestua, ny postterminal i Lørenskog Ny postterminal i Lørenskog, besøk på Akershus EnergiPark 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i

82 Det har vært positive tilbakermeldinger på alle arrangementene. Deltakelsen har i høst har vært vel 20. stk. pr. arrangement, og fremmøtet må sies å ha vært tilfredsstillende, men kan bli bedre. Dekker mange ulike grupper av medlemsmassen, både unge og eldre, yrkesaktive og pensjonister Arrangementsoversikt: Observatoriet på Harestua 49 deltakere Sollaboratoriet på IFE 38 deltakere Lørenskogs nye sentrum 30 deltakere Befaring av nye Holmekollen 42 deltakere Befaring på Mjøssamlingene og Eidsvoll bygdetun 17 deltakere Ny postterminal i Lørenskog 18 deltakere Besøk på Akershus EnergiPark 21 deltakere /blr /bl Yngres Forum (YF) : Om grupperingen Yngres Forum er et faglig og sosialt nettverk for de yngre medlemmene av Tekna, fortrinnsvis i intervallet (snart) nyutdannet til ca 37 år. Styresammensetning t.o.m. juli-10: Tone Mari Rode (leder)- Thoril Kristiansen (nestleder) - Helge Helgesen - Gunvor Håverstad - Karianne Ormseth Styresammensetning pr : Thoril Kristiansen (leder) - Håkon Skillingshaug (nestleder) - Eivind Krystad - Christian Listerud - Lai Ping (Pinky) Wing Antall styremøter: 7 Samlet deltakelse styremøter: 30 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Hovedmålet for 2010 har vært å opprettholde den gode deltakelsen på Yngres Forum sine arrangement. Det har vært en svært positiv trend hvor de fleste arrangement har blitt fullbooket etter kun kort tid. Det er tydelig at de ekstra tiltak som ble iverksatt høsten 2009 for å øke deltakelsen på YF arrangement har hatt god effekt. Det har også vært fokus på å øke samarbeid med studentene. For å øke synligheten og fordele ansvar har styret valgt å gi de ulike styremedlemmene egne ansvarsområder. Store deler av styret sluttet til sommeren, så det var et veldig nytt styre andre halvdel av Thoril Kristiansen: Leder og kontaktperson mot UiO og UMB Håkon Skillingshaug: Nestleder og ansvarlig for TeknaPub Eivind Krystad: Ansvarlig for IT Christian Listerud: Ansvarlig for kontakt med andre YF Lai Ping (Pinky) Wing: Observatør fra YF i TOA Antall åpne arrangementer: 8 Antall deltakere inkl. forelesere: 260 3: Noen utvalgte aktiviteter Det har vært satset stort på TeknaPub denne våren her, og vi har fått en egen ansvarlig. Alle pubene har hatt et arrangement med påmelding fra kl 18-20, deretter har det vært åpent for alle medlemmer. Det har tilsammen vært arrangert 4 Tekna Pub i Temakveldene har også vært svært populære. 81

83 Sosial livsstilsbygging ble satt opp to ganger. Vi har også hatt et par coaching kurs som har vært meget populære. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Yngres Forum er hovedsakelig et forum med fokus på å holde på de yngre medlemmene av Tekna. Derfor satses det mest på sosiale arrangement for å danne nettverk. Men vi har også noen faglige arrangement (temakvelder). Det har i de fleste tilfellene vært fulle hus på våre arrangementer, og det er vi svært fornøyd med. I de tilfellene hvor arrangementene ikke har vært fullbooket, har vi analysert situasjonen og prøvd å se på hva som har gått galt. Vi har hatt over 500 deltakere på våre arrangementer i 2010 som er en klar fremgang fra 2009, men vi ser også at vi har et potensiale til å dra enda flere medlemmer til neste år. Det er også noen medlemmer som melder seg på flere av våre kurs. Arrangementsoversikt: Bowling, ølskole, TeknaPub * 4, aksjekurs, fotokurs, kajakkurs, sosial livsstilsbygging * 2, Coaching kurs * 2, Hip Hop workshop, fra sceneskrekk til karisma med Peder Giertsen, Personlighetskurs Temakveld: aksjekurs Fotokurs Temakveld: sosial livsstilsbygging Temakveld: sosial livsstilsbygging Coaching kurs Fra sceneskrekk til karisma Coaching kurs Personlighetskurs /tk 33 STG UIO Studentkontaktene ved UiO : Om grupperingen Antall medlemmer: 9, inkl en leder. Består av studenter fra ulike studier, 6 gutter og 3 jenter. Antall styremøter: 9 Samlet deltakelse styremøter: ca. 60 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Studentgruppa har stått en del på stand på universitetet, samt under diverse relevante arrangementer andre steder. Vi har arrangert sosialkvelder for medlemmene (en kun for mastergradsstudenter), aksjekurs, krasjkurs i et par av de større matematikkemnene på universitetet, fotokurs, vitenshow med Andreas Wahl og et foredrag om verdensrommet med Knut Jørgen Røed-Ødegaard. Vi har også holdt quiz i Realistforeningen og deltatt på andre sosiale tilstelninger tilknyttet Det matematisknaturvitenskapelige fakultet ved UiO. I uke 43 jobbet vi aktivt med promoteringen av Teknas kampanje for full skadedekning for studenter. Gruppa deltok også på Studentkontaktopplæringen september. Antall åpne arrangementer: 5 Antall deltakere inkl forelesere etc: ca 455 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) Aksjekurset trakk mange folk og de var godt fornøyde. Kursholder fra Aksje Norge som var veldig 82

84 flink. Krasjkurset har, som tidligere år, vært populært blant studentene og mange får god nytte av dette til eksamen. Foredraget med Knut Jørgen Røed-Ødegaard ble godt mottatt, han engasjerer mange. Innlegg i Klassekampen (20. april) av SK-lederen, som svar på at Tekna ble anklaget for å fyre oppunder den stereotype ingeniøren. Større sak i Universitas i november i forbindelse med forsikringskampanjen. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Vi er fortsatt en ganske liten gruppe, men synes vi denne høsten har greid å få til en del gode arrangementer som har truffet folk (noe som kan være en stor utfordring på UiO). Vi kommer til å forsøke noen nye taktikker til våren, da vervetallene våre ikke har vært gode i høst tross i at arrangementene har gått bra. Gruppa har stått på, men vi trenger fortsatt flere folk og å prøve ut nye ting. Arrangementsoversikt: Jobbsøkerkurs Aksjekurs 70 deltakere Krasjkurs i MAT deltakere Vitenshow med Andreas Wahl 150 deltakere Foredrag om verdensrommet med Knut J. Røed-Ødegaard 80 deltakere Masterfest 20 deltakere Fotokurs 20 deltakere Aksjekurs 35 deltakere Krasjkurs i MAT deltakere Marit-Kristine Tangvik Studentgruppen UMB 1: Om grupperingen Vi har vært en gruppe med 17 aktive SKer som har jobbet utrolig bra. Det har vært delt inn i PR gruppe og Arrangement gruppe som vi senere har endret til at det er komiteer som jobber med hvert arrangement, også står alle på stand. Vi har fortsatt hatt en leder, en som er ansvarlig for arrangement og en ansvarlig for PR. Antall styremøter: 9 Samlet deltakelse styremøter: 126 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av gruppering Gruppen har jobbet utrolig bra med alle typer av kurs og arrangementer, og vært veldig flinke på stand, her har de også vært inne i klasserom og informert på forhånd for å trekke flest mulig til standen. Vi har hatt 6 kurs og 5 arrangement hvor gruppen har vært flinke, men skulle kanskje ønsket større oppmøte, men dette er blitt jobbet mye med og er forandret til høsten. Antall åpne arrangementer: 10 Antall deltakere inkl forelesere etc: : Noen utvalgte aktiviteter 83

85 Klimaseminarene vi har arrangert, har ikke hatt det største oppmøtet, men gruppen har jobbet veldig bra rundt disse og tatt med seg erfaring fra dem. Vi har også hatt klassestunt, hvor vi har gått inn i timer før standene, og dette fungert veldig bra. Båtførerkurs var veldig populært, vi hadde ikke så mange plasser og det ble fullt på 2 timer. Vi fikset også en veldig bra pris. Kan lese mer om disse på erfaringsbasen. Vi har hatt et tett samarbeid med UKA 2010 og dette har resultert i et rekord år med verving. Ellers har vi et Vitenshow med Andreas Wahl hvor det kom 300stk. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Vi har arrangert mye mer i år enn tidligere. Vært veldig synlige og resultatene ser vi komme sakte men sikkert. Høsten våres har også startet meget bra. Kvalitet på det gruppen har gjort, men dessverre litt lite oppmøte på noe, men dette er jo da selvfølgelig fikset nå. Medlemmene har fått mye ved å være medlem på UMB. Det har vært UKA på Ås i år, og da er det vanskelig å arrangere under denne måneden, ellers har vi hatt et samarbeid med de som har gjort oss veldig synlige. Vi har hatt et presentasjonsteknikk kurs som var veldig vellykket mange fornøyde deltakere. Vitenshowet til Andreas Wahl i starten av året var også utrolig bra. Arrangementsoversikt: Klimaseminar del Jobbsøkerkurs del Jobbsøkerkurs del Klimaseminar del Båtførerkurs Stresskurs /5-10 Kræsjkurs Andreas Wahl, vitenshow Samarbeid med UKA, Presentasjonsteknikk kurs : 50 Ellers har vi hatt stands med forskjellige temaer

86 TU Graz 1: Om grupperingen Vi tok et initiativ, Erik Brand Olimb, Sigrun Esperø Græsbøll, Harald Arvesen, og Ivar Torblaa, med støtte fra Tekna Oslo avdeling, om å etablere Alumni TU Graz Tekna Oslo. Målet var i år å sette opp en minnetavle ved TU Graz. Avduningen skjer i samarbeid med Rektor Dr.tech. Hans Sünkel som ønsker alle tidligere studenter hjertelig velkommen. Styret består av: Harald Arvesen, leder, Ivar Torblaa, sekretær, Sigrun Esperø Græsbøll, Sigmund Barstad og Jan H. Korshavn. Antall styremøter: 7 Samlet deltakelse styremøter:7 x5 = 35 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen se 3 under Antall åpne arrangementer: 3 Antall deltaker: Konstituerende årsmøte Møte med deltakere til Graz Tur til Graz 30 3: Noen utvalgte aktiviteter Avdukningsseremoni av en minnetavle i Graz 15. oktober 2010 i takknemmelighet for de mange hundre norske studenter som fra 1949 startet sin utdannelse ved Technische Hochschule Graz (i dag Technische Universität Graz) 15. oktober Tur til Graz 4: Gruppens egen vurdering av den Minnetavlen ble avduket av Norges ambassadør i faglige aktiviteten i 2010: Østerrike Jan Petersen og rektor ved TU Graz Hans Alumni TUGraz Tekna Oslo har gjennomført prosjektet Minnetavle med Sünkel. stor suksess. Vi ble mottatt med varme og beundring for vårt initiativ og gjensynet med vårt gamle lærested og studentby var storartet /HA 85

87 50 GRÜ Gründergruppen 1: Om grupperingen Ikke fungerende styre Antall styremøter: 0 Antall medlemmer: 220 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: 4 Antall deltakere inkl forelesere etc: 70 3: Noen utvalgte aktiviteter Prosjektstyring for gründere 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Lav aktivitet Arrangementsoversikt: Mobiltelefonen markedsføring og kommunikasjon Prosjektstyring for Gründere Sosiale medier Ønsker du å bli kjent med Sosiale medier, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Coach - Gründergruppen og Gruppen for Selvstendig næringsdrivende i Oslo inviterer til fellesarrangement om samarbeid mellom mennesker under oppstart og drift av virksomhet / 51 FEL Faggruppen for Etikk og Lederskap 1: Om grupperingen Fagruppen har som formål å bidra til utvikling av godt lederskap basert på et solid faglig og etisk fundament. Styret: Leif-Runar Forsth (leder), Tore Rikmond, Anne Brit Thoresen, Marianne B.Eskeland, Lars Otto Grindheim, Arne Ellevog (fagsekretær) Antall medlemmer: 604 Antall styremøter: 6 Samlet deltakelse styremøter: 24 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Lederforum er en sentral aktivitet, med innledere og påfølgende debatt. Samfunnsprosjekt: Romsås romsenter ved Romsås bibliotek. Antall åpne arrangementer: 14 Antall deltakere inkl forelesere etc: 212 3: Noen utvalgte aktiviteter Lederforum med temaer som Excecutive coaching og Førstegangsledelse vakte stor interesse. Det samme gjaldt Kursene i kreative metoder. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Temaene er aktuelle og innlederne er på internasjonalt nivå. 86

88 Arrangementsoversikt: Dato: Arrangement: Antall: Lederforum: ISO 2006 Ny standard for samfunnsansvar Kurs i kreative gruppeprosesser Kurs i kreative gruppeprosesser Lederforum:Retorikk bruk og misbruk, og årsmøte Kurs i individuelle og kreative metoder Lederforum:Executive coaching - Å støtte og utfordre ledere til å lykkes Lederforum: Førstegangsledelse Earth Charter Lederforum: Kreativt Norge Lederforum: Lederskap i skolen fra teori til praktisk handling Lederforum: Bærekraftsanalyse av infrastruktur Kurs i individuelle kreative metoder Lederforum: Ingen kan ta fra deg din verdighet /LRF Gruppen for praktisk anvendelse av IKT 1: Om grupperingen Gruppen tar sikte på å presentere allmenn-nyttige temaer som har generell interesse for Teknamedlemmer og andre som ikke er IKT-spesialister. Styret består av John Sverre Svendsen, styreleder Gerd Margrethe Knutsen, nestleder Pål Grønsund. medlem Egidija Nilsen, medlem Martin Viktil, medlem Tor Hofstad, varamedlem Tor Grønsund, varamedlem Antall medlemmer: 459 Antall styremøter: 6 Samlet deltakelse styremøter: 29 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: 6 Antall deltakere inkl forelesere etc: 172 3: Noen utvalgte aktiviteter Seminaret var overtegnet og tydeligvis med meget populære temaer. Gruppen besluttet derfor å gjenta dette seminaret , men med et mer konkret fokus på del (II). 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i

89 Det er godt samarbeide og god kjemi mellom medlemmene i styret og styremøtene er derfor konstruktive og lystbetonte. Det mangler ikke på idéer om temaer som gruppen bør ta opp. Arrangementsoversikt: Hvordan navigere i jungelen av pc-og Internettprodukter Hjelp, jeg er blitt hacket Under panseret på pc-en/hvordan etablere din egen hjemmeside Overvåking i sosiale medier/ Sosiale- og brukergenererte medier (proaktive) (II) Overvåking i sosiale medier (reaktive) Under panseret på pc-en/hvordan etablere din egen private hjemmeside Mobilapplikasjoner/Fri programvare /jss Havneteknisk Gruppe, Oslo 1: Om grupperingen Gruppen tar for seg havne- og farvannsrelaterte problemstillinger og temaer. Det arrangeres fagmøter, ekskursjoner og juleavslutning, samt avholdes styremøter. Styret i 2010 har bestått av leder Anne Kibsgaard (NGI) og styremedlemmene Riyad Zen Al-Den (Oslo Havn KF), Einar Eik (AF Gruppen), Gudveig Bellen Nordahl (Drammen havn) og Kai-Egil Heggestad (Norconsult). Medlemsantallet er anslått til 110, men det er behov for rydding i medlemslisten. Antall medlemmer: 149 Antall styremøter: 4 Samlet deltakelse styremøter: 19 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Det ble som planlagt holdt tre fagmøter (standarder, heving av Murmansk, sedimenter og samfunn) og ekskursjon til Drammen havn. Antall åpne arrangementer: 7 Antall deltakere inkl forelesere etc: 154 3: Noen utvalgte aktiviteter Gjennomgang av nye standarder på fagmøte 3. mars god deltagelse og viktige diskusjoner for felles forståelse av dem. Ekskursjonen til Drammen havn var en stor suksess, både mht. til innhold, deltagelse og avsluttet det hele med god tapas. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Aktivitetsnivået har vært som tidligere år og har vært godt mottatt av deltagerne. Deltagerne på arrangementene utgjøres fortsatt av de eldre og eldste medlemmene. Det har imidlertid vært noen yngre med på de siste arrangementene høsten Arrangementsoversikt: 26/1: Sedimenter og samfunn, 20 deltakere 3/3: Nye standarder, 19 deltakere 88

90 21/4: Hevingen av krysseren Murmansk, 24 deltakere 18/5: Ekskursjon til Drammen havn, 23 deltakere 21/9: Katodisk beskyttelse av kaikonstruksjoner (Norconsult), 18 deltakere 26/10: Utdypning av Borg Havn (Olav Olsen/NGI), 16 deltakere 30/11: Årsmøte med Juletorsk (kåseri ved NIVA), 34 deltakere /AKi 53 MAS Marinteknisk Selskap 1: Om grupperingen MTS ønsker å være et møtested for de som arbeider med, eller har spesiell interesse for, praktiske og teoretiske spørsmål vedrørende prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av skip og marine konstruksjoner. Styret består av 6 medlemmer og har som mål å klekke ut interessante temaer for næringen. Marineteknisk selskap har ca. 340 medlemmer. Antall styremøter: 3 Samlet deltakelse styremøter: 15 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen I første halvår 2010 gjennomførte vi 3 arrangementer, 2 faglig og 1 sosialt. I andre halvdel har det vært to faglige arrangementer. Antall åpne arrangementer: 4 Antall deltakere inkl forelesere etc: ca : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) Høydepunktet fra første halvår 2010 var møtet vi hadde i ingeniørenes hus med tema Post Copenhagen; miljøutfordringer for shipping industrien med Hanna Lee Behrens fra Rederiforbundet. Et fullsatt møterom med 40 deltagere fulgte presentasjonen og ga en rekke gode diskusjoner rundt temaet underveis og i etterkant av møtet. Vår årlige utflukt i Oslofjorden med dampskipet D/S Børøysund var også meget populær. Det fine været gjorde kvelden til et meget hyggelig arrangement. Ila høsten har vi hatt to helt fulle møter. Det første hadde Gjøainstallasjonen som tema, mens det neste var ett meget interessant møte om forskjellen mellom petroleumslovverk i Mexicogulfen og på norsk sokkel. Sett i lys av Deepwater Horizon ulykken var dette et meget populært og tydelig engasjerende tema. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 MTS har et mål om å ha 2-3 faglige møter i tillegg til et sosialt arrangement i halvåret, dette har vi endelig oppnådd i Vi er nå et fullsatt styre, derfor er det blitt lettere å oppnå målene våres. De faglige arrangementene våre arrangerer vi på Ingeniørenes Hus, derfor er kostnaden i forbindelse med disse møtene lave, ca. 100kr per person som er påmeldt. Båtturen med Børøysund er en stor kostnadspost for MTS, men også det arrangementet som vi har flest deltagere. Det er en tradisjon som våre medlemmer setter stor pris på, vi ønsker derfor å fortsette med dette arrangementet også kommende år. For å fylle opp båten som har plass til passasjerer, så ser vi positivt på å ha dette som et åpent arrangement for hele Tekna Oslo Avd. Vi ser på dette som en mulighet til å få enda flere medlemmer i MTS. 89

91 Arrangementsoversikt: Post Copenhagen; miljøutfordringer for shipping industrien 40 deltagere Surface Effect Ships 35 deltagere Båttur med D/S Børøysund 70 deltaker Installasjon av Gjøaplattformen 35 deltagere Petroleumsregelverk i Mexicogulfen og på norsk sokkel 35 deltagere /Torkel Ugland 55 FSA Norsk veg- og trafikkfaglig forening, NVTF Østlandet 1: Om grupperingen Styrets medlemmer kommer fra Vegdirektoratet, TØI, Brann og redningsetaten Oslo kommune, konsulentselskapet ViaNova og Oslo kommune Samferdselsetaten. Vi har jevnlige møter og er bra sammensatt for å ta trafikkutfordringer i Oslo/Østlandet på pulsen. Antall styremøter: 7 Samlet deltakelse styremøter: 21 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Aktivitetene i NVTF er åpne fagmøter i samarbeid med Polyteknisk forening avdeling samferdsel. I år har NVTF Østlandet hatt ansvar for gjennomføring og tema for fem møter, og PF for fire. Alle møtene blir annonsert både for NVTF og PF sine medlemmer. Samarbeid for øvrig er kun at vi passer på at vi ikke velger samme tema for møter samme sesong. NVTF har også ansvar for faglig innhold på den årlige båtturen. Antall åpne arrangementer: 11 mangler) Antall deltakere inkl forelesere etc: 490 (ett møte 3: Noen utvalgte aktiviteter 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten vår 2010 Aktiviteten har vært vellykket. Vi har hatt sterk økning i antall deltakere på arrangementene i NVTF-regi siste året. Vi har nå fått til en avtale om rabatt ved leie av lokaler i Håndverkeren. Det fungerer bra. Vi har bidratt til å utvikle ny verve-brosjyre for NVTF sammen med NVTF sentralt. Arrangementsoversikt: Dato Tema Antall deltakere 3/2 Alnabru Godsterminal 37 2/3 Fart, fartsgrenser og fartskampanjen 32 4/5 Vestkorridoren 60 19/4 Hvordan skal vi reise i 2060 hvis det er 2 millioner bosatte i Osloregionen? 80 3/6 Båttur miljø Er el-biler løsningen? 45 90

92 30/8 Shared space kan ideen brukes i norske byer? 70 13/9 Ønsker Mor Norge mer gods på sjø? 16 19/10 Carl Berners Plass 38 8/11 Parkering i by 50 24/11 Jernbanen Uhensiktsmessig for Norge? 30/11 Kollektivbetjening Fornebu /Toril Presttun 57 FEI Faggruppe for Energi, Industri og Miljø 1: Om grupperingen FEIMs strategiske tenkning er å legge vekt på energi/industri/miljø - relaterte problemstillinger/løsninger med tanke på å bringe denne tenkningen til Teknas medlemmer og samtidig markere Teknas rolle i spørsmål knyttet til dagens energi/industri/miljø - problematikk. For å kunne øke formidlingen av denne strategien, har FEIM i de siste årene samarbeidet med Polyteknisk Forening (PF) FEIMs styre pr. årsmøte 10. mars 2010 har bestått av 7 medlemmer og 3 observatører: Berit Kvæven leder - fram til årsmøte 2012, Finn H. Dethloff nestleder til årsmøte 2012, Even Sund - fram til årsmøte 2012, Knut Solberg fram til årsmøte 2011, Jon Holten fram til årsmøte også styrets sekretær (valgt av Tekna Oslo avd.), Lars Johansen - fram til årsmøte 2012, Odd Håkon Hoelsæter varamann fram til 2012, Jan Sandviknes observatør, Aage Alertsen observatør. Antall medlemmer: 351 Antall styremøter: 6 Antall deltakere: 36 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen FEIMs overordnede arbeider og aktiviteter har vært knyttet til FEIMs strategiske tenkning for å legge vekt på energi/industri/miljø - relaterte problemer/løsninger i Teknas fagmiljø og samtidig formidle denne tenkningen innad i PF. Antall åpne arrangementer: 11 kåserier - Antall deltakere inkl forelesere etc: 249 3: Noen utvalgte aktiviteter I september 2008 arrangerte FEIM sammen med NVE og ICH (International Center for Hydropower) en konferanse med fokus på den pågående forvitring av norsk Johan Petter Barlindhaug kåserte for en nesten fullsatt sal i Ingeniørenes Hus den 17. mars Temaet var våre utfordringer i nordområdene. vannkraftkompetanse ref. Willoch og Ullring-utredningene om leveringssikkerheten av elektrisk kraft i Norge. Konferansens konklusjoner og anbefalinger var ganske entydige og klare: det må gjøres en innsats for å ivareta og styrke den norske vannkraftkompetansen kombinert med vannkraftinvesteringer i utlandet. Dette vil være av avgjørende betydning for en langsiktig sikring av 91

93 norske elkraftleveranser. Anbefalingene ble etter anmodning fra UD, formidlet til Energirådet i OED for viderebehandling. I mellomtiden har FEIM hatt en rekke møter med sentrale vannkraftaktører som alle støtter initiativet om å styrke norsk vannkraftkompetanse. Tematikken ble framlagt og diskutert med Teknas Presidenten i oktober. Samtalene fikk en positiv mottakelse og støtte som grunnlag for å kunne gå videre med den tenkning for å få fram Teknas rolle i styrkingen av norsk vannkraftkompetanse. Tekningen rundt denne tematikken vil fortsette. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 FEIMs vurdering av den faglige aktiviteten i 1 halvår 2010 er tilfredsstillende spesielt i valg av tema og styrking av norsk vannkraftkompetanse Arrangementsoversikt: Kutt ut CO2 kvotene Hvordan legges premissene for Norges energipolitikk Sentre for forskningsdrevet innovasjon Årsmøte FEIM Nordområdene status og perspektiver Norsk Hydros Al - utbygging i Qatar Biologisk mangfold i et teknologisk perspektiv Norsk kraftintensiv industri i et globalt miljøperspektiv Mineralforekomster i Norge i et industrielt perspektiv Framtiden til norsk biodiesel i et teknologisk og miljøperspektiv Norsk avfallspolitikk i et logistisk og teknologisk perspektiv 8 Teknologihistorisk Gruppe 1: Om grupperingen THG arbeider i et nært samarbeid med Norsk Teknisk Museum, NTMv og NITO for å få fram det årlige programmet til medlemmene i de tre foreningene et program som også inngår i NTMs årlige program. I tillegg er Teknas Bautautvalg organisert i THG. THGs styre: Bo Wingård, leder, valgt for to år, Erling Diesen, på valg i 2011, Carl J Hugo, valgt for to år, Tom Henning Dalbak, på valg i 2011, Torleif Lindtveit, på valg i 2011, Stein L Meyer, valgt for to år, Lars Thue, varamedlem, valgt for ett år, Jon Holten, fagsekretær, Styret har fullmakt til å søke etter et kvinnelig varamedlem for ett år fra Antall styremøter: 5 Antall deltakere: 32 Antall medlemmer: 287 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Styrets ambisjon er å gi medlemmene i THG, NTMv og NITO en forståelse av hvordan den teknologiske utvikling har påvirket og bidratt til utviklingen av Norge i vid forstand. I denne sammenheng har THGs i 2 halvår 2010 supplert sin fokus på følgende strategiske orientering: - økt naturvitenskapelig fagorientering i relasjon til Universiteter og Høyskoler - økt fokus på forsvarsteknologien - som har ledet til sivil anvendelse 92

94 - økt fagfokus på de elementer som har bidratt til byggingen/utviklingen av Norge i et nasjonalt perspektiv. I tillegg er THG engasjert med å reise bautaer/minneplakater over ingeniører og arbeidere som har bidratt til infrastruktur- og industriutviklingen i Norge. Antall åpne arrangementer: 12 Antall deltakere inkl forelesere etc: ca : Noen utvalgte aktiviteter I forbindelse med Kulturminneåret 2009 har THG bidratt med en analyse av de betydelige reformene som fant sted i norsk samferdsel under unionstiden med Danmark fra 1640årene fram til1814. Analysen som har fått betegnelsen Samkult har som formål å gi økt forståelsen for de kulturelle verdier som er nedfelt i samferdsel. Og samtidig peke på den betydning samferdsel har hatt for byggingen av nasjonen Norge. Les mer 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Styret vurdere THGs faglige aktiviteter i 2010 som tilfredsstillende og mangfoldige. Kongsberg ble bergstad og Kongen besluttet derfor at det i 1624skulle bygges kjørevei mellom Kongsberg og Hokksund. Her fra Smedbrua. Arrangementsoversikt: Forsvarsmuseet om Eben-Emael Norsk tungtvanns internasjonale rolle før og etter annen verdenskrig Historien om Falconbridge Nikkelverk (nå Xstrata Nikkelverk) Samkultprosjektet. Norge tok sats for 350 år siden og bygget et moderne samfunn Det nye Oset vannbehandlingsanlegg Familiesøndag 30. mai i Norsk Teknisk Museum ca Ekskursjon 7. september for å bese Nye - Holmenkollen To elementer i vår skjulte historie i Berlin Bruk av skogen som energi. En norsk løsning år med norskbygd avbruddsfri strømforsyning Familiesøndag i Norsk Teknisk Museum ca Meteorologiens utvikling i et historisk og teknologisk perspektiv 28 Bauta for Norsk Fjellsprengning planlegges for 30.mars 2011 ved Hunderfossen, mens avdukning av bauta ved Telemarkskanalen (Vrangfoss) som er tidfestet til 4 juni vil bli satt opp når Kanalselskapet fyller 150 år og Tekna Telemark Avdeling fyller 100 år. En arrangementskomité for Kanalselskapet er i gang med å forberede jubileet. 93

95 60 FBA Østlandet 1: Om grupperingen FBA er et samarbeid mellom Tekna og NITO der formålet er å ivareta medlemmenes faglige interesser og profilere faggruppen som felles arena for Tekna - og NITO - medlemmer med bygg- og anleggsfag som arbeidsfelt. Dette skal skje gjennom koordinering og gjennomføring av kurs og konferanser innen bygg- og anleggsfagene som fellesprosjekter for Tekna og NITO. Tekna og NITOs kursvirksomhet på fagfeltet skal inngå i denne virksomheten. Faggruppen ledes av et styre som består av leder og tre medlemmer. Styrets medlemmer oppnevnes for to år av Hovedstyrene i Tekna og NITO som oppnevner to medlemmer hver. FBA Østlandet er en lokalavdeling i samarbeidet. Denne avdelingen gjennomfører lokale arrangementer og befaringer. Lokalavdelingen ledes av et styre som består av leder og 3 medlemmer + repr. fra sekretariatet til FBA. Styret oppnevner og supplerer sine egne medlemmer og sørger for en jevn fordeling mellom Tekna og NITO-medlemmer. Lokalavdelingen har ca. 800 medlemmer, som er inkludert i FBAs totale antall. FBA Østlandet omfatter hele 8 av landets 19 fylker, og innbefatter fylkene Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. Antall styremøter: 4 Samlet deltakelse styremøter: 14 stk 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen FBA Østlandet har arrangert tre vellykkede befaringer rettet mot sine medlemmer innen bygg- og anleggsbransjen i år. Aktiviteten har vært tilfredsstillende og i forhold til planlagt aktivitet. Gjennomførte befaringer våren 2010: Passivhus, Skøyen befaring 16. mars, stort oppmøte Holmenkollen befaring 8. april, bra oppmøte Kurs/befaringer høsten 2010: Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger 2. september Befaring - Nye Marienlyst skole, Drammen 7. september Nanoteknologi anvendt i bygninger 11. november Antall åpne arrangementer: 5 Antall deltakere inkl. forelesere etc.: 122 stk 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) om interesse og stort faglig utbytte. Vårens befaring til Oslos første passivhus på Skøyen ved huseier og arkitekt Stein Stoknes, ble en gedigen suksess, spesielt med tanke på oppmøte, men også rent faglig. Grunnet en feil i vår påmeldingsadresse, ble mange flere enn planlagt registrert som påmeldte. Selv om kapasiteten var rimelig sprengt, meldte mange 94

96 Stoknes (se bilde til høyre) hadde en engasjerende og informativ gjennomgang med konkrete bygningsspesifikasjoner og utviste stor faglig tyngde og innsikt. Deltakerne spente fra arkitekter til høyskolelektor/sivilingeniører og journalister. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Aktiviteten i FBA Østlandet har vært innenfor det normale dette året, både med tanke på aktiviteter og budsjetter. Normalt gjennomføres 2-3 arrangementer i lokalavdelingen hvert halvår; så også i år. Befaringer er ment som et tilbud og en gest til våre medlemmer og tilbys derfor gratis. Disse er veldig populære. Dette har nok bakgrunn i både aktualitetsgrad, tidspunkt (ettermiddag) og varighet (2-3t) og er en fin kombinasjon av sosialt og faglig opplegg. Det var høyt kvalitetsmessig nivå på samtlige befaringer, med god mulighet til å stille (og få svar på) faglige spørsmål. Arrangementene er billige i drift og har derfor ikke gitt noen nevneverdige økonomiske belastninger for faggruppen. Siden lokalavdelingen i 2008 utvidet sitt geografiske nedslagsfelt til å gjelde for hele Østlandet, ble det bl.a. forsøkt gjennomført befaring til Eidsvollsbygningen med fokus på rehabilitering denne våren, men arbeidet var ikke kommet godt nok i gang til at det var aktuelt å gjennomføre befaring dit ennå. Befaringen utsettes på ubestemt tid. De gjennomførte befaringene var alle av nasjonal og lokal interesse og ivaretok dermed markedet både for medlemmer i Østlandet og andre. Men her kan vi komme sterkere tilbake for å være enda mer aktuelle geografisk sett. Arrangementsoversikt: Dato: Arrangement: Antall: 16/3 Befaring til Oslos første passivhus Slemdal 47 8/4 Befaring til Holmenkollen 17 2/9 Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger 23 7/9 Befaring - Nye Marienlyst skole, Drammen 11 11/11 Nanoteknologi anvendt i bygninger 14 Totalt /lkl SeniorTeknologene 1: Om gruppen Gruppens styre: Styreleder: Hans H. Faanes, Sekretær: Gudrun Rognerud, Styremedlem: Viggo Mohr, Jan Tønseth, Jan Vesterkjær, Varamedlem: Johan Skandsen, Olav Engdal Antall styremøter: 11 Samlet deltakelse styremøter: 70 Gruppens formål: tjene som faglig og sosial møteplass for medlemmer i Tekna på seniornivå gjennom foredrags- og debattvirksomhet, opprettelse av arbeidsgrupper, kurs, ekskursjoner mv, videreføre virksomheten til Senior Ekspert Gruppen, SEG ved å yte praktisk støtte til medlemmer som på seniornivå ønsker å bidra med sin kyndighet og erfaring innenfor sine fagområder til å utføre konsulentvirksomhet i et oppdragsmarked 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Gruppens virksomhet kan oppsummeres i følgende aktiviteter: - Lunchmøter med foredrag med teknisk/samfunnspolitisk fokus. 95

97 - Ekskursjoner. - Studiegrupper - En dags seminar - Etablering av seniorpolitikk for TEKNA Antall åpne arrangementer: 20 Antall deltakere inkl forelesere etc: 563 3: Noen utvalgte aktiviteter - SET konferansen 2010, Klima i endring. Hva er faktorene? - Videreføring av de to studiegruppene, klimaspørsmål og energi. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2009 Aktiviteten i gruppen har vært god. Vi har opprettholdt det store antall arrangementer, med to studiegruppene i tillegg til de vanlige lunchmøtene. Oppslutning har vært god, både fra medlemmer og utenforstående. Styret har mottatt mange tilbakemeldinger hvor medlemmene har gitt uttrykk for tilfredshet, og kommet med forslag til nye tema for debatt. Dato: Arrangement : Antall: 5.jan Studiegruppe klima+energi jan Lunchmøte. Tema: Nanoteknologi 30 2.feb Studiegruppe klima+energi feb Årsmøte + 39 Lunchmøte. Tema: Mineralressurser i Norge 2.mars Studiegruppe klima+energi mars Lunchmøte. Tema: Jagerflykjøpet april Studiegruppe klima april Lunchmøte. Tema: Naturfag som allmennutdannelse april Ekskursjon til Oset vannbehandlingsanlegg 22*) 11.mai Ekskursjon til Jotun fabrikker Avlyst 7. sept Lunchmøte. Tema: NTH 100 år sept Studiegruppe klima+energi okt Ekskursjon IFE Halden okt SET konferansen Klima i endring. Hva er faktorene? okt Studiegruppe klima+energi okt Lunchmøte. Tema: Vår fysiske infrastruktur- Hvor er det svikter? nov. Studiegruppe klima+energi nov. Lunchmøte. Tema: Refleksjoner rundt matkrise og bistandspolitikk nov Studiegruppe klima+energi 36 Antall arrangement: 19 Antall deltakere: 529 *) I samarbeid med FEIM 96

98 ASK Forum for Arbeidssøk og Karriereutvikling : Om grupperingen ASK ble startet som et prøveprosjekt i 2004, et prosjekt som har vist seg levedyktig og som går videre. Antall styremøter: 0 Samlet deltakelse styremøter: 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: 2 Antall deltakere inkl forelesere etc: 40 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Arrangementsoversikt: Trivsel, inspirasjon, velvære, mestring 20 stk Utradisjonelle medtoder 20 stk K&U Karriere og Utvikling av personlig ressurser : Om grupperingen Antall styremøter: Samlet deltakelse styremøter: 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: 3 Antall deltakere inkl forelesere etc: 132 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Arrangementsoversikt: Kunsten å være offensiv Kunsten å kommunisere Kunsten å samarbeide 21 Totalt: 3 stk

99 Medlemsskolen Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om gruppen Det er kun avholdt kurs som startet i Oslo avdeling av Tor Hofstad. Disse kursene var rettet mot medlemmer i grunnleggende ferdigheter. Medlemsskolen har utvidet til kurstilbud kraftig, og disse kursene styres sentralt fra Tekna gjennom Tomas Torgersen. Styreleder: Tor Hofstad/Tomas Torgersen 2: Om årets faglige aktiviteter Videreføring av tidligere kursprogram, et par nye kurs dette året. Nye kurs er Konfliktløsning og Overvåking og kontroll i arbeidslivet. Antall arrangement: Det var satt opp 16 kurs på våren og 14 kurs på høsten, men ikke alle ble gjennomført. Antall deltakere: 554 4: Vurdering av aktiviteten Påmeldingen til kursen må anses som god, men tre kurs, Foreningsledelse og foreningsarbeid ble avlyst grunnet for dårlig påmelding både vår og høst. Dessuen ble også Etiske utfordringer i arbeidslivet og Patenter og opphavsrett avlyst av samme grunn. Dessuten ble Karriereplanlegging høsten 2010 utsatt tili våren Dato: Arrangement : Antall: 20/1 Ledelse av formelle møter 16 3/2 Å tale i forsamlinger 21 8/2 Karriereplanlegging og kompetanseutvikling 36 17/2 Styrearbeid og møteledelse 14 8/3 Innføring i forhandlingsteknikk 29 10/3 Praktisk styrearbeid 22 22/3 Nettverksbygging 32 7/4 Styrearbeid og økonomi 24 12/4 Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår 18 19/4 Økonomi for ikke-økonomer 17 28/4 Hvordan går bedriften? Innføring i regnskapsan. 17 5/5 Overvåking og kontroll i arbeidslivet 10 1/9 Ledelse av formelle møter 19 6/9 Stressmestring 23 8/9 Å tale i forsamlinger 17 13/9 Økonomi for ikke-økonomer 26 15/9 Nettverksbygging 20 20/9 Innføring i forhandlingsteknikk 30 27/9 Konfliktløsning 30 29/9 Styrearbeid og møteledelse 19 27/10 Praktisk styrearbeid 20 1/11 Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår 30 10/11 Styrearbeid og økonomi 34 24/11 Innføring i regnskapsanalyse 30 Antall arrangement: 24 98

100 3.5.2 Stavanger avdeling 1: Om grupperingen Avdelingen består av et avdelingsstyre, 8 personer, som har følgende faglige undergrupper: - Fagrådet i Stavanger - Miljøgruppa - Ledelsesfaglig forum Antall styremøter: 9 + et planleggingsseminar i januar 2010 Avdelingen har hatt ca medlemmer i : Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Undergruppene fungerer selvstendig og lager sine egne programmer, som er en del av avdelingens totale medlemstilbud. Det har i 2010 vært spesielt stor aktivitet i fagrådet, men også miljøgruppen er aktiv og har bidratt til flere arrangementer. Avdelingen er spesielt opptatt av rekruttering til realfag, og har gjennomført flere samfunnsprosjekter som omfatter rekruttering i Aktiviteten i avdelingen er generelt stor. Antall åpne arrangementer: 4 Antall deltakere inkl forelesere etc: : Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Forskningsdagene er et spesielt stort prosjekt som det jobbes med hele året, og hvor foreningen har mange samarbeidspartnere. Distriktskontorlederen sitter i den lokale programkomiteen.i 2010 ble for første gangen Forsker Grand Prix arrangert. (ref. ellers også fagrådets rapport). Styreleder har sittet som styremedlem i stiftelsen TeFoRo (TeknologiForum Rogaland), som avdelingen er medeier i. Avdelingen/fagrådet er gjennom distriktskontorlederen representert i programkomiteen for Motiverende møteplass mellom skole, universitet og næringsliv i regi av TeFoRo, UiS og Rogaland fylkeskommune. Det ble avholdt 2 arrangementer i 2010 med interessante foredrag fra både skole, UiS og næringslivet. Oppmøtet har vært bra. Kontaktene som denne møteplassen representerer øker det allerede eksisterende samarbeidet mellom videregående skoler, UiS og næringsliv. Arrangørene har ambisjoner om at møteplassen vil kunne bidra positivt til Lektor-II ordningen. Den lokale koordinatoren for Lektor-II prosjektet sitter både i TeFoRos styre og deltar i programkomiteen for møteplassen. Avdelingen deltar også aktivt på utdanningsmesser i samarbeid med NITO. Standen blir bemannet av medlemmer fra begge organisasjonene. I 2010 deltok avdelingen på Utdanningsdager 2010 og på Yrkesmessen for ungdomsskolen. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 Avdelingen mener at den faglige aktiviteten har vært god. Arrangementene, bl.a. i regi av fagrådet har holdt høy kvalitet. Det er også gledelig å se at avdelingens undergrupper får til gode samarbeidsarrangementer med andre aktører. Arrangementsoversikt: 99

101 Fagrådet rapporterer sine egne arrangementer januar: Planlagte sykkelveier i regionen i regi av miljøgruppen (28 deltakere) - 1. mars: Lavenergibygg i regi av miljøgruppa. Møtet ble holdt i samarbeid med NAL, YIT og Seabrokers (25 deltakere) september-2. oktober. Forskningsdagene 2010 (4000 deltakere) oktober: What is Intelligent Design? i regi av avdelingsstyret. Møtet var et samarbeid med Mensa (25 deltakere) november: The Exxon Valdez Spill Accident i regi av avdelingsstyret og miljøgruppen. Møtet var et samarbeid med Tekna Vestfold avdeling (52 deltakere) Ledelsesfaglig forum forhandlet frem en avtale med Næringsforeningen i Stavanger-regionen, slik at avdelingens medlemmer kunne delta på Næringsforeningens populære Lederskolen til medlemspris i /ir 100

102 3.5.3 Trondheim avdeling 1: Om grupperingen Avdelingen har ca 5900 ordinære medlemmer. Antall studentmedlemmer i Trondheim er pr > Studentene har hatt egne aktiviteter i snitt ca. 1 kurs pr. uke. Avdelingen og studentene har også samarbeidet, bl.a i forbindelse med båtførerprøven, debattmøter og enkelte arrangement i regi av Yngres Forum. Styret i avdelingen fungerer også som lokalt fagråd. Antall styremøter:8. I tillegg har det vært egne prosjektmøter. 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen Antall åpne arrangementer: Antall deltakere inkl forelesere etc: (antallet er ekskl. FLL, Venture Cup og familiearr.) 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) FLL: For 2010 vil vi bla trekke fram FLL. Avdelingen har overtatt hele FLL og gjort dette til et prosjekt i avdelingen. FLL hadde et behov for betydelig opprydning. Opprydningsarbeidet startet i Ansvar er plassert og Trondheim avd har påtatt seg en viss økonomisk risiko i forhold til prosjektet. Mattesekker: Pga brann i lagerlokalene der mattesekkene var lagret, ble vår planlagte, storstilte utdeling utsatt. 16 barneskoler skulle fått tildelt mattesekken. Dette er de siste barneskolene i Trondheim som ennå ikke har fått tildelt mattesekk. Målet er at alle barneskolene i Sør-Trøndelag skal få sekk, og ved utdelingen som vil skje våren 2011 vil også skoler i andre kommuner få tildelt mattesekk. Det er et betydelig beløp Tekna vil skilte med i denne sammenhengen. Vi regner derfor med pressedekning.. Ingeniørspillet Vi er i dialog med skaperne av Ingeniørspillet, som vi mener er en svært god ide og et godt stykke arbeid. Avdelingen støtter de tre utviklerne av spillet (Tekna-studenter) og vil være med å legge til rette for at spillet også kan brukes i rekrutteringssammenheng innen foreningen. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2010 (i henhold til planer og budsjetter, mer eller mindre enn tidligere, kvalitetsmessig nivå, ) Vi vil se mer detaljert på dette i forbindelse med årsberetningen. (Årsmøtet holdes i mars 2011). Vi synes imidlertid å ligge godt an i henhold til nedfelte planer og budsjetter. Det er lagt ned en betydelig satsning rundt teknologer i styrer og tilhørende tematikk i samarbeid med BI. Det vil bli et utvidet tilbud til våre medlemmer. Det er også innledet et samarbeid med Norske Siviløkonomers forening for å få til et bredere fagtilbud. 101

103 Aktuelle arrangement i 2010 ekskl. studentarr. Tid Aktivitet Ant. Januar 25. Seniorforum: Molobygging 27. Styrekurs, BI - del I Familiedag i Vitensenteret Februar 3. Styrekurs, BI - del II Står vi i kø også om 5 år? Foredrag/konsert - samarb med NSF 16. NUF (SN) Arbeidsmiljøloven Skipreparering 30 Mars 2. Tronett: Omvisning i Miljøbygget 16 April 4. Å tale i forsamlinger Samarbeid med studentene/kobling 5.-årsstudenter ÅRSMØTE (alt. 18. el 24.3) 17. Smøring med spissing mot Birken Seniorforum: Kvikkleireraset i Kattmarka SN: "Årsmøte" og 11 Båtførerprøven (samarb m/sk-ene) Teater: Spring Awaking Yngres forum: Champagnekurs Tariffkonferanse 31 Mai 4. Psykologi i arbeidslivet 31 Juni 25. Coaching Psykososialt arbeidsmiljø Seniorforum: Ekskursjon til Røros 15 Møte / kurs for engelsktalende (presentasjonsteknikk og Teknainfo) 41 Uke 21 Newton camp Sept. 08. Romeo og Julie Hukkommelsesforedrag med Oddbjørn By Ekskursjon til anlegget E6 Øst Korrupsjon 46 Okt. 15. Historien om damskiptrafikken i Trodhjemsfjorden Presetasjonsteknikk for forskere Familiedagen på festningen Nov 5. Hovedstyrets møterunde + kurset "Langtidsfrisk" Ca Seniorforum: Langs Ladestien SN-julemøte/Partnertilknytn i ulike faser for bedriftsetablerere

104 11. Overvåking og kontroll v/frode Rognsaa Julemøtet i Teatret FIRST Lego League Båtførerprøven Presentajsonsteknikk/workshop Egenkapitaltransaksjoner - en riksikosport /Siv.øk 18. Presentajsonsteknikk/workshop Pensjon - en viktig del av dine ansettelsesvilkår BI: Styrearbeid del I 25. Julemøtet i Håndtverkern Prestasjonscoaching (Yngres Forum) 80 Des. 6. Skismøring m/team Trøndelag (2 deler m/maks 60 i hver grp) del Diversity Icebreaker Stessmestring (kl ) Otium Sanserom (fulltegnet/venteliste)

105 3.6 Fagkomiteer Fagkomité for elektro og energi 1: Om grupperingen Komiteen ble opprettet i Gruppen Elektro / Energi består av 7 personer fra ulike segmenter i kraftbransjen og fungerer godt sammen. Gruppen har hatt ett møte i september Gruppens mandat er å diskuterer aktuelle temaer og aktiviteter innen kraftbransjen, og de skal vurdere nye og mulige temaer for kurs og konferanser innen tema fornybar/nyfornybar energiproduksjon, transmisjon og distribusjon av elektrisk energi Gruppen er opptatt av å videreføre viktig kunnskap i bransjen og initiere tidsaktuelle kurs og konferanser Gruppens formann : Terje Rønningen, Siemens Antall møter planlagt: 2 ganger i året 2: Om arbeidet i 2010 Det har vært en økning i aktivitetsnivå innenfor elektro/energi i 2010 i forhold til Deltagelsen har vært beskjeden på noen av arrangementene og bra på andre. Fagområdet elektro/energi har et godt potensialet for flere arrangementer, men dette må ressursmessig balanseres med andre faglig aktiviteter som fagavdelingen har. Antall åpne arrangementer: 4 Antall deltakere inkl forelesere: 197 3: Noen utvalgte aktiviteter Forum for koblingsanlegg 2010 Dette seminaret har vært gjennomført i flere år. Dette er en god møteplass der bransjen kan diskutere rekrutteringsbehov, ulykker, forskning og kommersiell utvikling. Seminaret ble godt mottatt og blir satt opp igjen i Vindkraftkonferansen 2010 Dette seminaret ble arrangert for andre gang og er et resultat av at Tekna ønsker å være mer synlig i forhold til utbygging av vindkraft. Dag en handlet om vindkraftutbygging på land. Vi fikk et godt innblikk i hvordan Sverige jobber for å bygge ut vindkraft i innlandet. Dag to var mer rettet mot industriutvikling og muligheter for eksport. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2009 Gruppen er fornøyd med gjennomføring i henhold til planer og budsjetter. Kvalitetsnivået er der det forventes å ligge for Teknakurs. Gruppen ønsker en jevn satsning på elektro/energi i forhold til antall kurs, men ser at det nå skjer en liten økning i antall seminarer. Gruppen er også innforstått med at mye av det faglig tilbudet innenfor elektro/energi også dekkes av andre aktører i bransjen. 104

106 ( Arrangementsoversikt: Ombygging av mastetransformatorer Antall deltagere: 36 Forum for Småkraft Antall deltagere: 40 Vindkraft Antall deltagere: 58 Forum for koblingsanlegg: 63 Antall deltagere: 197 Ingen avlyste arrangementer innen elektro/energi i Geir Haugsdal Tekna 105

107 3.6.2 Fagkomite for Vann/avløp, Arealplanlegging og Samferdsel 1: Om grupperingen Vann/avløp: - Asle Aasen, Bergen kommune (Vann) - Sigurd Grande, Oslo kommune - Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt - Magnar Sekse, Bergen kommune (Avløp) Arealplanlegging: - Toril Fagerbekk, Skedsmo kommune - Tom Hoel, Miljøverndepartementet - Lars Syrstad, Rambøll Norge AS Samferdsel: - Hans Magnar Lien, Rogaland fylkeskommune - Anne Ogner, Statens vegvesen, Vegdirektoratet (leder av fagkomiteen) - Tor Erik Saltnes, ViaNova Plan og Trafikk AS Antall møter i året: 2 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen 2 samlinger/møter i året hvor grunnlaget/ideer til seminarer for de neste 2 år blir satt på agendaen og diskutert Antall åpne arrangementer: Se oversikt nedenfor Antall deltakere inkl forelesere etc: 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 4: Egen vurdering av faglig aktivitet i 2010 (i henhold til planer og budsjetter, mer eller mindre enn tidligere, kvalitetsmessig nivå) Arrangementsoversikt: TOTAL ANTALL DELTAKERE 2010 FAGKOMITEEN VAS: By- og arealplanlegging: Antall: Byomforming 2010 Bedre byer for folk flest januar, Kursdagene ved NTNU, Trondheim 106 Arealplanlegging grunnkurs april, Ingeniørenes Hus, Oslo 33 Flom og havstigning i fremtidens byer april, Clarion Hotel Stavanger 65 PLAN november, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

108 Veg- og trafikk / Samferdsel: Samferdsel 2010 Regularitet og sårbarhet januar, Kursdagene ved NTNU, Trondheim 79 Trafikksikkerhet og ITS januar, Kursdagene ved NTNU, Trondheim 32 Kollektivtrafikk og ITS mars, Vitensenteret, Bergen 42 ITS på veg mot 2020 (Fagdag Statens vegvesen) 12. april, Oslo 56 ITS Konferansen april, Oslo 141 Fra ROS til beredskap mai, Oslo 18 Fra ROS til beredskap november, Ingeniørenes Hus, Oslo 22 Vegdrift 2010 Sommerdrift november, Britannia Hotel, Trondheim Vann og avløp: Antall: Hvor sikker og bærekraftig er norsk vannforsyning? januar, Kursdagene ved NTNU, Trondheim 84 Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler.i veien for hverandre februar, Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen 186 Risiko og sårbarhet i vannforsyningen april, Ingeniørenes Hus, Oslo 105 Behandlingsmetoder for drikkevann oktober, Ingeniørenes Hus, Oslo 73 Vann, avløp og nye rettsregler november, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Total sum antall deltakere for Fagkomiteen 2010:

109 Utfordringer og prioriteringer i 2011 Gruppens utfordringer og/eller prioriterte oppgaver for 2011: ) Kurs/seminarer innen By- og arealplanlegging: 5 Samferdsel: 10 Vann/avløp: 7 Totalt antall planlagt i 2011:

110 3.6.3 Fagkomité IKT 1: Om grupperingen I forbindelse med endringer og omorganisering av faglige komiteer og grupper avvikles Fagkomiteen IKT. Antall styremøter: 1 2: Om årets arbeid og aktivitet Antall åpne arrangementer: 8, antall deltakende 600. Digitale telenett Teleforum på Kursdagene: Tekna har her etablert en møteplass hvor telemiljøet samles. Navnendring er diskutert og foreløpig endret ved at Teleforum på Kursdagene er lagt til. Det indikerer ønske om å trekke inn telepolitiske problemstillinger. I år representert ved Katarina de Brisis, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Jarl Fjerdingby fra Samferdselsdepartementet. I år var det 91 deltakende. Mobilt bredbånd, LTE, WiMAX: Seminaret har som mål å gi en helhetlig oversikt over aktuelle teknologier, status for utstyr og terminaler, samt erfaringer og planer i Norge og internasjonalt for Mobilt bredbånd, LTE og WiMAX. I år la vi spesielt vekt på Erfaringer fra LTE-piloter og andre operative nettverk I år var det 61 deltakende. Risiko og sikkerhet i IKT- systemer: Konferansen gir deg oppdatert kunnskap om utviklingen innen informasjonssikkerhet og sårbarhet. Du får presentert metoder, verktøy og løsninger for hvordan håndtere risiko og sikkerhet i IT-systemer. I år var det 67 deltakende. Telekommunikasjon offshore: Telekommunikasjon offshore er møteplassen for deg som arbeider med telekommunikasjonsløsninger for offshore industrien. I år var det 138 deltakende. Nye arrangementer: FPGA-forum arrangert for første gang i Tekna regi. Om FPGA (Field Programmable Gate Array) og teknologien FPGA er i dag den viktigste delen i mange moderne elektronikksystemer, og stadig mer funksjonalitet legges inn i disse programmerbare brikkene. Det var 128 deltakende. Automatisk måleravlesning og smarte nett Tekna samler miljøene som er opptatt av automatisk måleravlesning og smarte nett. Her møter du energibransjen, tele- og IT-bransjen, som hver for seg og samlet er i en rivende utvikling, teknologisk, organisatorisk og kommersielt. Konferansen vil være en katalysator for samspill, tverrfaglighet og spisskompetanse. Det var 69 deltakende. Trådløs teknologi Fremtiden er og blir trådløs. Dette kurset gir en rask og grundig innføring i emnet fra Maxwells 109

111 ligninger via koding og modulasjon til WiMax og 4G. Det var 28 deltakende. Scrum Vi har ønsket å tilby noe innen utviklingsmetodikk og har satt opp kurset Scrum - er rammeverk som er mye brukt innen softwareutvikling. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i Scrum samt praktisk trening i å bruke Scrum. Det var 18 deltakende. Cloud Computing Vi forsøkte vi å sette opp som seminar etter råd fra komite og rapport fra Ole Faye. Vi samarbeidet med Teleplan om program som ble godt mottatt. imidlertid måtte vi avlyse pga. lav deltakelse. Vi har foretatt en grundig evaluering/analyse i etterkant, hvor foreløpig konklusjon var at vi konkurrerte med gratis arrangement, favnet for bredt og vi var for tidlig ute med temaet. Vi vurderer å ta opp igjen temaet på et senere tidspunkt. IKT-panel Samfunnspolitisk seksjon har sammen med fagseksjonen etablert et panel som vil danne bro mellom Teknas faglige og politiske arbeid er rådgivende for Hovedstyrets arbeid. Undertegnede har representert fagseksjonen i panelet. Gi dine IKT-innspill til Tekna IKT blir stadig viktigere for samfunnsutviklingen. Mange av Teknas medlemmer jobber med å skape nye IKT-løsninger, og sitter dermed med stor faglig innsikt på området. Teknas IKT-panel har derfor laget et dokument som skal gi grunnlag for Teknas IKT-politikk. 3: Noen utvalgte aktiviteter Med fokus på tverrfaglighet søker vi å utvikle en møteplass for energibransjen, IT og Telebransjen. Automatisk måleravlesning er en mulighet til å utvikle eksisterende og disruptiv teknologi. Og nye forretningsmodeller. 110

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

Faglig årsmøte. 19. 20. februar 2010. Ingeniørenes Hus Møtesenter. Kronprinsensgt. 17

Faglig årsmøte. 19. 20. februar 2010. Ingeniørenes Hus Møtesenter. Kronprinsensgt. 17 Faglig årsmøte 19. 20. februar 2010 Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsensgt. 17 Faglig årsmøte 2010, 19.-20. februar 2010 Program/dagsorden Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo Fredag 19.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling Versjon 11.1.08 Årsrapport for 2007 Innledning Aktivitetsplanen for faglig virksomhet i Tekna for 2007 er organisert i tre hovedinnsatsområder: Faglige nettverk og faglig utvikling Faglige møteplasser,

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Deltakelse ved Teknas R-møter

Deltakelse ved Teknas R-møter Deltakelse ved Teknas R-møter Høringsnotat fra Teknas Hovedstyre Henstilling fra Ola Langeland på R-møtet 2005: Det skal utarbeides forslag til en fordeling av representanter der antallet er redusert i

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer