Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008"

Transkript

1 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008

2 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget, som er Hovedstyrets underutvalg for faglig virksomhet, og rapportering fra organisatoriske deler av fagsiden. Det siste utgjøres av faglige grupper, lokale fagråd, tilknyttede foreninger og fagkomiteer. Disse har varierende medlemsandel fra Tekna fra 100% i faglige grupper til rundt 30% i tilknyttede foreninger. Fagkomiteene som er etablert for å bistå Tekna i kursvirksomheten har varierende antall Tekna-medlemmer. I tillegg samarbeider Tekna løsere med noen faglige foreninger som ikke er inkludert i årsrapporten. Faglig Årsmøte 2008 ba om at årsrapporten for faglig virksomhet skulle dekke alle faglige aktiviteter i organisasjonen. De enkelte årsrapportene fra de faglige grupperingene er samlet i Del 2. Del 1 av årsrapporten inneholder Fagutvalgets rapportering med utgangspunkt i Hovedstyrets prioriterte oppgaver for perioden og sin egen aktivitetsplan for Aktivitetsplanen ble sendt ut til fagsiden etter Faglig Årsmøte Faglig årsrapport for 2008 er sendt ut sammen med sakspapirene til Faglig Årsmøte 2009 i henhold til fristene for dette. Tekna nettverk for faglig og sosial utvikling (Bilde fra fagutvalgets studietur)

3 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Fagutvalgets årsrapport 1 A. Hovedstyrets handlingsplan og prioriterte oppgaver 1 B. Fagutvalgets prioriterte oppgaver 1 C. Prioriterte oppgaver for D. Faglige aktiviteter 6 E. Faglige kurs og konferanser 6 F. Rekruttering til teknafag 8 G. Andre faglige aktiviteter 10 Del 2 Rapporter fra faglige grupper i Tekna 13 Teknas landsdekkende faglige grupper 13 Tilknyttede foreninger 14 Samarbeidende foreninger 14 Lokale fagråd og store avdelingers faglige virksomhet 14 Fagkomiteer 15 Side: Årsrapporter fra faggrupper i Tekna Faglige grupper Tekna Forskerne 16 Tekna Realistene 17 Tekna Selvstendig næringsdrivende 18 Norges Jordskiftekandidatforening 20 Tekna Fiskehelseforeningen 22 Tilknyttede foreninger Norsk Forening for Sikkerhet- og Pålitelighetsanalyse ESRA 24 Norsk Betongforening NB 25 Norsk Bistandsforum 31 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFF 32 Norsk Forening for industriens patentingeniører NIP 33 Norsk Forening for Olje-/Gassmåling NFOGM 34 Norsk Forening for Stålkonstruksjoner NFS 35 Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening NVTF 37 Faggruppen for bygg og anlegg FBA 38 Lokale fagråd og store avdelingers faglige virksomhet Fagrådet i Agder 41 Fagrådet i Bergen 42 Fagrådet i Hedmark og Oppland 44 Fagrådet i Nord-Norge 45 Fagrådet i Stavanger 47 Fagrådet i Telemark og Vestfold 49 Fagrådet i Østfold 50 Oslo avdeling 52 Stavanger avdeling se side 47 Bergen avdeling se side 42 Trondheim avdeling 71 Fagkomiteer Fagkomité for elektro og energi 73 Fagkomité for vann, areal og samferdsel 74 Fagkomité for informasjons- og kommunikasjonsteknologi 75 Fagkomité for olje og gass 77 Øvrige aktiviteter Avdelingene i Midt-Norge 78 Jernbaneingeniørene 79 Renere produksjon 81 Newton Camp 84 Oversikt over mottatte årsrapporter 85

4 Del 1 Fagutvalgets årsrapport A. Hovedstyrets handlingsplan og prioriterte oppgaver Grunnlaget for Teknas handlingsplan for perioden er foreningens formål og foreningspolitiske mål. I handlingsplanen er det beskrevet overordnede tiltak under hvert kapittel i de foreningspolitiske målene fordelt på medlemmene, samfunnet og organisasjonen. Hovedstyret og politiske underutvalg (Fagutvalget, Lønns- og interesseutvalget og Studentutvalget) har så utarbeidet prioriterte oppgaver som en konkretisering av handlingsplanen. Status for prioriterte oppgaver er rapportert til Hovedstyret gjennom året. For perioden har Hovedstyret prioritert følgende oppgaver: Utvikling av fagsiden Etikk Akademikerne Dyktiggjøre tillitsvalgte på lønns- og interessesiden Oppgaver for lokale avdelinger Rekruttering til realfag B. Fagutvalgets prioriterte oppgaver Fagutvalget har som ansvarlig for fagsiden i Tekna hovedsakelig prioritert oppgaver knyttet til det første punktet om utvikling av fagsiden, som beskrevet under. I tillegg kommer noen aktiviteter innenfor rekruttering til realfag, samt at etikk-delen skal integreres i de faglige aktivitetene som f.eks kurs, faglige arrangement og øvrig virksomhet til faglige grupper og tilknyttede foreninger. Således vil Fagutvalget følge opp de politiske prioriteringene til Hovedstyret for perioden. Det er i samsvar med de nye vedtektene som ble vedtatt for Fagutvalget og Faglig Årsmøte på årsmøtet i Fagutvalget er i henhold til disse ansvarlig for den faglige virksomheten i Tekna ovenfor Hovedstyret, men skal samtidig sørge for at Hovedstyrets politikk for fagsiden blir iverksatt. Basert på dette er Fagutvalgets prioriterte oppgaver for : 1. Fagsiden skal bidra aktivt til å synliggjøre teknafagenes betydning i samfunnsutviklingen og gi faglige innspill til politisk påvirkningsarbeid. 2. Fagutvalget skal etablere god kommunikasjon/samhandling med Hovedstyret og ulike faglige aktiviteter i Tekna. 3. Samarbeidet med tekniske foreninger skal gjennomgås for å styrke samarbeidet der gjensidig nytteverdi er stor. Konkrete tiltak for å styrke samarbeidet skal utarbeides. 4. R-møtevedtaket om å bli ledende sekretariat for tekniske foreninger der Teknas medlemmer og potensielle medlemmer er engasjert og utgjør mer enn 30% av medlemsmassen skal følges opp (følges opp i punktet over). 5. Ledelsen av Teknas kursvirksomhet skal styrkes. Ressurser til utvikling av kursvirksomheten skal økes, og nye tilbud skal utvikles der det er behov og vekstmuligheter. 6. Teknas kursvirksomhet skal gjøres mer synlig og omsetningen økes ved utvidet annonsering og markedsføring. 7. Det skal gjennomføres aktiv medlemsverving mot kursdeltakere og medlemmer av tilknyttede foreninger og deres arrangementer. 8. Teknas tilbud om lederutvikling skal utvides med bedriftstilpassede programmer og programmer for erfarne ledere på høyere nivå i virksomheten. 9. Definere oppgaver slik at det blir attraktivt å være medlem i Fagutvalget. 1

5 På Faglig Årsmøte 2008 fremla Fagutvalget forslag til aktivitetsplan for 2008, og en bearbeidet utgave av denne ble sendt ut til organisasjonen etterpå. Aktivitetsplanen er lagt til grunn for Fagutvalgets møter i 2008 og saker som er behandlet i løpet av året. Følgende saker og aktiviteter har vært sentrale for Fagutvalget i 2008: Faglig Årsmøte 2008 (januar) Høringer Stjernø-rapporten og NTP (mars) Bioteknologiseminar, NTNU (april) Evaluering samfunnsmidler (juni) Vedtekter for faglige grupper (august) ForskningsForum (oktober) Møte med Fagrådet for Nord-Norge, Tromsø (november) Møte med Hovedstyret (november) Utvikling av Tekna Forskerne (desember) I 2008 har Fagutvalget hatt 11 møter og behandlet 55 vedtakssaker og 55 orienteringssaker. Det er gjennomført møte med Hovedstyret i november og leder/nestleder deltok i fellesmøte med Etisk Råd i november. Teknas handlingsplan for etikk har blitt behandlet som sak før dette. Fagutvalget møtte styret i Tekna Forskerne på møtet i januar i forbindelse med Kursdagene Endring av vedtekter og navn for å kunne dekke hele forskningssektoren inkl forskningsinstitutter og bedrifter, samt innmeldingsmåte (automatisk medlemskap basert på arbeidssted eller aktiv innmelding) ble diskutert. Saken er fulgt opp av Vedtektsutvalget og ble tatt opp i ForskningsForum i oktober i samarbeid med Tekna Stat. Hovedstyret besluttet nyorganisering av Tekna Forskerne, som følges opp av Fagutvalget i Fagutvalget ga innspill til Hovedstyrets budsjettprosess for 2009 og la vekt på at budsjettmidler og administrative ressurser til faglige aktiviteter må videreføres på dagens nivå for å kunne fortsette arbeidet med styrking av fagsiden i Tekna. Det ble også bedt om at egne midler skulle settes av til realfagrekruttering knyttet til Newton Camp og First Lego League arrangementer. I forbindelse med Hovedstyrets høstrunde, møtte Fagutvalget Fagrådet for Nord-Norge i Tromsø i november. Fagrådet orienterte om virksomheten og de spesielle utfordringene med foreningsaktivitet i landsdelen pga store avstander og mindre avdelinger. Forslag til regionale kurs over internett eller video ble diskutert. Det tas sikte på å gjennomføre en pilot på dette f.eks i form av nettbaserte kurs. I tillegg fikk Fagutvalget en orientering av Polarmiljøsenteret i forbindelse med møtet. Fagutvalget har også vært representert i styringsgruppen for scenarieprosjektet Teknologisk Fremsyn ved Fagutvalgets leder Roger Beite og Ulrika Buff Jensen. Tidligere medlem i Fagutvalget Arwe Fotland har sittet i styringsgruppen og juryen for nasjonal finale av Venture Cup 2008 som ble arrangert i Oslo Rådhus i oktober. Juryen bestemte også Teknas Innovasjonspris som ble utdelt av president Marianne Harg under finalen. C. Prioriterte oppgaver for Fagsiden skal bidra til å synliggjøre teknafagenes betydning Fagutvalget har gitt innspill til Teknas høringsuttalelse til Stjernø-rapporten som ble fremlagt i april. Høringsuttalelsen ble behandlet av Hovedstyret og sendt departementet. Forslagene fra utvalget om å omstrukturere universiteter og høgskoler er ikke blitt fulgt opp. Fagutvalget foreslo 2

6 som del av sitt innspill at etableringen av NTNU skulle vurderes mht kvaliteten i teknologisk forskning og utdanning. Dette er diskutert i Hovedstyret, men ble ikke fulgt opp videre. Norsk Vei- og Trafikkfaglig Forening (NVTF), Jernbaneingeniørenes Avdeling og Havneteknisk gruppe ga sine innspill til Fagutvalgets uttalelse til trafikketatenes forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden Tekna la i sin høringsuttalelse spesielt vekt på at miljø- og klimavurderinger må være en del av prioriteringsgrunnlaget for nye samferdselsprosjekter, og at det må legges vekt på teknologiutvikling for å løse fremtidige transportbehov. Fagutvalget arrangerte i april et bioteknologiseminar på NTNU med rundt 60 deltagere, hvorav mange studenter. Programmet fokuserte på etiske problemstillinger og tok opp temaer som ikke er en naturlig del av undervisningen. Deltakerne var fornøyd med seminaret og ønsket at Tekna arrangerte flere tilsvarende seminarer. Tekna ga også støtte til seminar på NTNU 17.november innenfor mikrobiell bioteknologi i anledning av professor Svein Vallas 60-årsdag. Rundt 70 personer deltok på seminaret som bl.a tok opp hvordan bakterier kan brukes til å lage biodrivstoff, og således ga nyttig profilering innenfor et nytt fagområde. Tekna har også fulgt opp energiplanen Energi21 mht forsknings- og kompetansebehov, og det er gjort flere utspill i den sammenheng. Bl.a har Tekna hatt mediautspill om at høyere energipriser er nødvendig for å få introdusert ny energiteknologi basert på fornybare kilder, og at det er stort behov for utdanning og kompetanse for å få til dette. 2. Etablere god kommunikasjon med Hovedstyret og ulike faglige aktiviteter Fagutvalget har i 2008 gitt innspill til behandlingen av flere saker i Hovedstyret bl.a høringer av Stjernø-rapporten, forslag ny NTP, evaluering av ordningen med samfunnsmidler, vedtekter for faglige grupper og problemstillingen om aktiv innmelding i disse. Hovedstyret hadde møter med Fagutvalget og Lønns- og interesserutvalget 12. november og ble orientert om aktivitetene i utvalgene og diskuterte aktuelle saker. I forbindelse med møtet i desember møtte Fagutvalget også Etisk Råd i Tekna. Det har i løpet av året vært dialog med flere faglige aktiviteter, for å få en god dialog med flest mulig aktører på fagsiden. Fagutvalget møtte styret i Tekna Forskerne i januar og diskuterte videreutvikling av den faglige gruppen bl.a knyttet til medlemskap og navn. I forbindelse med Hovedstyrets høstrunde, møtte Fagutvalget fagrådet i Nord-Norge i Tromsø og ble orientert om aktiviteten der. Administrasjonen har bl.a hatt møter med Jordskiftekandidatforeningen, Tekna Realistene, fagrådene i Vestfold/Telemark og Hedmark/Oppland, fagrådsnettverket i Oslo Avdeling og med Norsk Betongforening og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. 3. Samarbeidet med tekniske foreninger skal gjennomgås Det er ansatt avdelingsleder for faglige grupper og tilknyttede foreninger i GS. En av hovedoppgavene hans er å etablere god kontakt med det faglige nettverket og gjennomgå avtalene med alle tilknyttede foreninger. Mange av avtalene er inngått på 90-tallet og må oppdateres og vurderes i forhold til organisatorisk utvikling og dagens behov. Samarbeidet med ulike tekniske foreninger må ha gjensidig nytteverdi og bidra til Teknas øvrige virksomhet. Målet er at Tekna gjennom samarbeidet med disse skal kunne tilby et bredere faglig tilbud, få flere medlemmer og dermed styrkes som fagforening på et bredere område. 3

7 Administrasjonen har laget mal for avtaler med tilknyttede foreninger og nye avtaler er inngått med Norsk Betongforening (NB) og Norsk Fjellsprengningsforening (NFF) om et felles sekretariat sammen med noen andre foreninger innenfor samme fagområde. Dette har vært et grundig arbeid som har tatt tid, men samtidig gitt nyttig erfaring i forhold til nye avtaler med de andre foreningene. 4. R-møtevedtaket om å bli ledende sekretariat for tekniske foreninger skal følges opp Tekna samarbeider også løsere med flere teknisk-naturvitenskapelige foreninger. Det er avholdt kontaktmøte bl.a med Norsk Kjemisk Selskap, og det vurderes hvordan dette samarbeidet kan styrkes, eventuelt hvilken form det skal ha fremover. Samtidig kartlegges potensielle andre faglige foreninger som Tekna kan samarbeide med. Det gjelder både i form av tilknyttet forening og samarbeidende forening, men også om det kan organiseres som faglig gruppe internt i Tekna. Eksempler på dette er innenfor jernbanesektoren som i dag er organisert som en avdeling. Et annet eksempel er medlemmer i bygg- og anleggssektoren, hvor Tekna ikke har et faglig tilbud utover kursvirksomheten i Faggruppen for bygg og anlegg (FBA). FBA har nå laget nye vedtekter som fokuserer på kursproduksjon i samarbeid med NITO, mens strategiske oppgaver og politisk påvirkning ivaretas av eierorganisasjonene. Både biokjemi/bioteknologi, farmasi og medisinsk teknologi er interessante fagområder i denne sammenheng. Men det er viktig at Tekna har noe å tilby nye foreninger som ønsker eller bør bli en tilknyttet forening. For noen foreninger kan det være problematisk at Tekna styrker sin rolle som fagorganisasjon og samfunnsaktør. Det er ansatt ny programleder for miljøprosjektet Renere produksjon fra sommeren Fokus er nå å nedtrappe virksomheten i Russland og bygge opp tilsvarende aktiviteter i nye land som Ukraina og Azerbaijan. 5. Ledelsen av kursvirksomheten skal styrkes og nye tilbud skal utvikles Ny avdelingsleder for kursvirksomheten, som kom fra Siviløkonomene KAN, ble ansatt i mai. Det er særlig prioritert aktiviteter for å styrke markedsføringen, en mer helhetlig planlegging av arrangementer og organisasjonsutvikling. Det vurderes nye kurstilbud innenfor kjemi/miljø, fornybar energi, samferdsel og generelle områder som prosjektledelse, økonomi og IT-verktøy. Det er gjort utredninger for å kartlegge nye kursmuligheter samtidig som kursavdelingen er blitt styrket med fagressurser innenfor kjemi/miljø og samferdsel. Det tar imidlertid tid å utvikle nye kurstilbud som det er behov for i markedet. 6. Kursvirksomheten skal markedsføres bedre for å bli mer synlig og øke omsetningen Arbeidet med markedsføring av kurs er prioritert høsten Det er utarbeidet markedsplaner for hvert arrangement og laget en samlet oversikt over hvordan kursene skal markedsføres gjennom ulike kanaler. Markedsføring på nett og via e-post blir viktigere og viktigere på bekostning av papirannonsering og invitasjoner i posten. Samtidig arbeides det med mer målrettet markedsføring på e-post basert på faglige interesseområder. Det er utviklet nye maler for kursprogram som vektlegger hvilken nytteverdi deltakerne (og bedriftene) får ved deltakelse på kurs. Å nå frem med et relevant budskap blir enda viktigere i et tøffere marked. Samtidig brukes også bilder aktivt for å fremheve budskapet og som gjenkjenningselement på nett. Internett kommer til å være den viktigste markedsføringskanalen for kurs fremover. Det utvikles derfor egne nettsider for Teknas kursvirksomhet. Målet er å presentere kursene på en bedre måte samt gjøre kursinformasjon og påmelding lettere tilgjengelig for 4

8 kursdeltakerne. Dette kan også videreføres til Teknas egne nettsider da mye av det samme også gjelder verving av nye medlemmer. Det ser ut som markedstiltakene allerede har hatt effekt i forbindelse med Kursdagene 2009 som hadde rekordstor deltakelse, og mer enn toppårene på 90-tallet. 7. Aktiv medlemsverving mot kursdeltakere og medlemmer av tilknyttede foreninger Teknas kurs er gode arenaer for verving av nye medlemmer. Profilering av Teknas medlemstilbud gjennom utlegging av brosjyrer, innledningspresentasjoner, roll-ups og verving på arrangementene kan gi flere Tekna-medlemmer. Samtidig kan markedsføring av kurs være en attraktiv medlemsfordel å fremheve i vervingsmateriell. Det er utarbeidet ny mal for avtaler med tilknyttede foreninger som inkluderer verving av nye medlemmer som del av grunnlaget for økonomisk tilskudd til foreningene. Dette er implementert i ny avtale som ble inngått med Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknologi (NFF) høsten Tekna vil vurdere hvordan dette kan videreutvikles slik at vervepotensialet i de tilknyttede foreningene kan utnyttes bedre. 8. Lederutviklingstilbudet skal utvides med programmer for bedrifter og erfarne ledere GILA-konseptet eies av Tekna, men programmene gjennomføres i samarbeid med NITO. Det har i 2008 vært arbeidet med egne GILA-program for flere deltakere fra samme bedrift. Hensikten har vært å fokusere på bedriftens spesifikke behov og legge inn relevante elementer for aktuell bransje. Vi har diskutert pilot med en konkret bedrift, men det gjennomføres i første omgang som del av det ordinære GILA-programmet. GILA-tilbudet er nå lagt inn som del av kursvirksomheten. Det vurderes hvordan markedet er for denne typen kurs, og om det kan utvides med andre konsepter for f.eks bedrifter og erfarne ledere. Det viser seg at GILA er etablert som et merkenavn som Tekna kan bygge videre på i andre sammenhenger. Elementer av det kan brukes i tillitsvalgtopplæringen og eventuelt i andre generelle kortere kurs. 9. Definere oppgaver slik at det blir attraktivt å være medlem i Fagutvalget. Fagutvalget har laget en aktivitetsplan for 2008 som grunnlag for saker som tas opp på møtene. Mye av planen er fulgt opp, men flere saker må videreføres i Meningen er at medlemmene i Fagutvalget skal kunne påvirke hvilke saker som tas opp slik at det blir interessant å være medlem i utvalget. Det legges også opp til en bedre rapportering mot aktivitetsplanen gjennom året. Samtidig har Fagseksjonen etablert god kontakt med Samfunnspolitisk seksjon og følger opp løpende politiske saker som Tekna jobber med. Faglige saker fra politisk kalender blir lagt inn i planen og følges opp på møtene. Derved får Fagutvalget også en større strategisk innflytelse i politiske saker. Det vil arbeides videre med å prioritere faglige saker som gjør det spennende å arbeide i Fagutvalget. 5

9 D. Faglige aktiviteter Fagutvalgets aktivitetsplan oppdatert er omtalt foran. Aktivitetsplanen består av formelle organisasjonsaktiviteter, politiske innspill, faglige saker og arrangementer fordelt på møtene i En tidligere versjon av planen ble sendt ut til fagsiden etter Faglig Årsmøte Det ble våren 2008 gjort et godt arbeid med planlegging og gjennomføring av et bioteknologiseminar på NTNU med rundt 70 deltagere. Dette som ledd i å synliggjøre Tekna innenfor nye fagområder og sondere interessen for slike arrangement. Planer om å arrangere noe tilsvarende i Oslo-området måtte utsettes pga fødselspermisjon. Fagutvalget hadde en bred prosess for å få innspill til en høring av transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP), og mottok uttalelser fra Norsk Vei- og Trafikkfaglig Forening, Jernbaneingeniørenes Avdeling og Havneingeniørene til dette. Dette ble behandlet i mars og innarbeidet i Hovedstyrets uttalelse til departementet. Fagutvalget har vært representert i styringsgruppen for scenarieprosjektet Teknologisk Fremsyn ved leder og Ulrika Buff Jensen. Prosjektet har særlig fokus på fremtidige transportløsninger. Tilsvarende ga Fagutvalget innspill til høringen av Stjernø-rapporten om organisering av universitets- og høgskolesektoren. I denne sammenhengen ble det også foreslått at etableringen av NTNU skulle evalueres mht kvalitet og nivå på teknologisk utdanning og forskning i forhold til NTH. Fagutvalget har gitt innspill til Vedtektsutvalget om enklere definisjon av faglige grupper i Tekna, om behovet for mønstervedtekter for disse gruppene og prinsippet om aktiv innmelding kontra automatisk innmelding slik det er for flere av gruppene i dag. Sammen med Tekna Stat ble det arrangert et møte 20-21/10 for hele forskningssektoren i Tekna (ForskningsForum), som medførte at Hovedstyret ba Fagutvalget om å videreutvikle Tekna Forskerne slik at hele sektoren er representert og basere medlemskap på aktiv innmelding. Arbeidet med dette er igangsatt i dialog med Tekna Forskerne og fortsetter i Det er også diskutert mulige faglige saker som kan tas opp på Faglig Årsmøte 2009 og på R- møtet. Problemstillingen rundt aktiv innmelding for alle faglige grupper og ordningen med samfunnsmidler er to saker som Fagutvalget vil arbeide videre med. E. Faglige kurs og konferanser Tekna arrangerer kurs og konferanser som et tilbud til faglige nettverk av medlemmer og andre, og som et middel til å oppnå oppmerksomhet rundt tema de faglige miljøene i Tekna er opptatt av. Det skal tas initiativ til nye profilerende konferanser og deltakelse i konferanser sammen med andre skal vurderes. Internett skal brukes for å knytte aktuelle fagmiljøer nærmere til Teknas kurs og konferanser gjennom publisering, utvikling av nettfora og e-læring der dette lar seg realisere. Teknas kursvirksomhet omfatter Teknas ordinære kurs og konferanser, kurs tilbudt gjennom Faggruppen for bygg og anlegg (FBA), lederopplæringprogrammet GILA, og kurstilbudet gjennom programmet Renere produksjon som er eksternt rettet og orientert mot Russland og tidligere sovjetstater. Tilbudet gjennom lokale fagråd hører også med her. Fra og med høsten 2006 tilbys medlemmer av Tekna et utvidet medlemsopplæringstilbud gjennom Teknas medlemsskole. Det siste tilbudet er gratis for medlemmene. Øvrige tilbud rettet mot medlemmer tilbyr til dels omfattende medlemsrabatter. Kursvirksomheten Kursvirksomheten i Tekna gjennomførte 32 arrangementer i 2008 og hadde samlet ca 2200 deltakere. Det var god oppslutning på arrangementene, og 8 av konferansene hadde mer enn 100 deltakere. Omsetningen var på ca 16 mill. Evalueringene av arrangementene viser at deltakerne er meget fornøyd med Tekna sine kurs noe som gir et godt grunnlag for økt satsing fremover, noe 6

10 også økt markedsføring vil bidra til. På grunn av streik i 2008 måtte to konferanser avlyses i mai, men disse ble satt opp på nytt på høsten med økt deltakelse. Kursdagene i Trondheim ble i 2008 arrangert for 50. gang. Jubileet ble feiret med nærmere 900 kursdeltakere og 300, inviterte og Tekna-ansatte. Deltakerne kunne velge mellom 12 forskjellige kurs som spente over et vidt spekter av fagområder. Kursene holdt høy kvalitet takket være samarbeid med de fremste fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. Det ble også arrangert en politisk klimadebatt som vekket stor interesse blant kursdeltakerne og fikk stort oppslag i media. På kvelden møttes feststemte deltakere i Samfundet hvor blant annet Postgirobygget spilte til stor begeistring hos publikum. (bilde fra universitetsavisa) Olje og gass er fortsatt det største fagområdet i kursvirksomheteen. Tekna har opprettholdt sin solide posisjon med en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter som har et meget godt omdømme. Nytt av året var den internasjonale konferansen Floating Production som hadde 80 deltakere. Konferansen fikk en meget god start og settes opp på nytt i juni Innenfor fagområdet vann og avløp har Tekna også en rekke gode prosjekter, hvorav det årlige Vann, avløp og nye rettsregler samlet ca 140 deltakere. For øvrig opprettholder Tekna sin posisjon på viktige områder som elektro- og elkraft, by- og arealplanlegging og it/tele. Arrangementet Telekommunikasjons Offshore fikk i 2008 rekordstor oppslutning, og det samme fikk Plan 2008 som fokuserte på ny plan- og bygningslov. I tillegg til disse arrangementene, bidrar Tekna til kurs og konferanser i regi av tilknyttede foreninger, bl.a er Norsk Betongforening og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknologi svært aktive, og i samarbeid med NITO innenfor bygg- og anlegg (Faggruppen for bygg og anlegg, FBA). Det har i løpet av høsten vært lagt ned et stort arbeid i planleggingen av Kursdagene 2009 i Trondheim, som arrangeres for 51. Gang. Ansatte sentralt har gjort en imponerende innsats i forbindelse med forberedelse og gjennomføring, som har blitt en felles dugnad helt i slutten av året og i starten av det nye. Arbeidet har gitt resultater, og ved utgangen av 2008 var det mer enn 1400 påmeldte deltakere på Kursdagene, og flere av arrangementene hadde over 100 påmeldte. Dette er den beste oppslutningen på meget lang tid og slår rekordårene 1994 og forskjellige kurs er planlagt (og ble gjennomført), som er fire flere enn i For første gang arrangeres det også kurs i patentering innenfor bioteknologi. Arrangementet vil bli evaluert som grunnlag for planlegging av Kursdagene i 2010, som starter omgående etter nyttår. Det har vært samtaler med NTNU om nye elementer i Kursdagene bl.a arrangement for studenter og utstillingsareale for bedrifter, som vil vurderes i forbindelse med ny avtale med universitetet om arrangementet. FBAs kurs og konferanser Tekna gjennomfører kurs og konferanser innenfor bygg og anlegg i samarbeid med NITO gjennom Faggruppen for bygg og anlegg (FBA). Faggruppen ledes av et styre oppnevnes for to år av Hovedstyrene i Tekna og NITO som oppnevner to medlemmer hver. Årets aktivitets-nivå har t vært på samme nivå som I styrets strategimøte i juni ble det bestemt at FBA bare skal konsentrere seg som kurs og konferanser. Det innebærer at det har vært liten eller ingen aktivitet vedr høringsuttalelser, artikler etc. FBA hadde hele 38 arrangementer i 2008 med totalt 1440 deltakere, hvorav 25 % var på Kursdagene i Trondheim. Antall kurs og arrangementer i 2008 var omtrent i tråd med budsjett og ambisjonsnivå, men med noen flere avlysninger enn forutsett. Det var størst aktivitet første halvår, noe som skyldes kursdagene og flere kursmåneder enn i høstsemesteret. Nyutviklede kurs er blitt godt mottatt, og det er etablert et godt samarbeid med ulike aktører i byggebransjen. 7

11 Lederopplæring og personlig utvikling Lederopplæringstilbudet med GILA-programmene som flaggskip, har hatt en meget god utvikling i GILA har vært fulltegnet for 2 parallelle opplæringsløp dette året, totalt fire kull, pga stor etterspørsel. GILAs fire samlinger har disse overskriftene: Første samling: Personlighetstyper og lederstiler Andre samling: Ulike ledelses- og organisasjonsformer Tredje samling: Lederverdier, etikk, jus og økonomi i lederens hverdag Fjerde samling: Utfordringer i organisasjoner og ulike løsningsmetoder Konferansen Nettverk 2008 (møteplass for kvinnelige teknologer) ble i år arrangert 24. oktober med tittel Klima for endring klima for samfunnsansvar. Av kjente navn som bidro kan nevnes Statsråd Helga Pedersen, Marius Holm (Bellona), Karin Aslaksen (Elkem), Hanne Rønneberg (Skanska), og Teknas president Marianne Harg. Bente Engesland ledet møtet. Foruten å være en attraktiv møteplass, fikk Tekna også synliggjort sine aktiviteter i forbindelse med klimakampanjen. Etter initiativ fra Helga Pedersen på konferansen, fikk Tekna overbrakt Ti bud for lavutslippsamfunnet til politikerne. Det arrangeres også kompetansekurs for medlemmer via Medlemskolen som er godt besøkte. Lokale fagkonferanser Lokale fagråd arrangerte i 2008 flere konferanser med bra deltakelse og som ga politisk oppmerksomhet lokal. Det største arrangementet var gass/energi-konferansen i Langesund i juni som arrangeres av Fagrådet for Vestfold/Telemark, og hvor bl.a næringsministeren innledet og deltok hele dagen. Fagrådet for Hedmark/Oppland arrangerte en stor Avfallskonferanse i januar og en konferanse om vann og avløp på høsten. Dette er viktige faglige konferanser for regionen, og Tekna blir på denne måten synliggjort som aktør innenfor temaene som tas opp. Samtidig engasjerer dette faglig interesserte medlemmer innenfor samfunnsaktuelle fagområder. F. Rekruttering til teknafag Rekrutteringstiltak Rekruttering til realfag er strategisk viktig for Tekna og engasjerer medlemmene. Tekna vil fortsatt arbeide for å støtte opp under dette engasjementet med et bredt tilbud av konkrete tiltak og samtidig arbeide politisk for å opprettholde og utvikle den oppmerksomhet realfagsrekruttering har blant politikere og andre sentrale beslutningsfattere. 24. april 2008 vedtok Hovedstyret Teknas strategi for rekruttering til teknafagene. Strategien omhandler målsettingene som ligger til grunn for Teknas arbeid med å rekruttere til teknafagene og prioriterte tiltakene som følger målsettingene. Innovasjon og nyskaping er viktig for mange av Teknas medlemmer. Tekna har et bredt politisk engasjement for å sikre forståelse for og gode vilkår for nyskaping. Tekna støtter opp om Venture Cup som er en forretningsplankonkurranse som har vært i Norge siden Gjennom Venture Cup får de som deltar mulighet til å utvikle en forretningsidé til en gjennomførbar forretningsplan ved hjelp av erfarne entreprenører, bedriftsledere, profesjonelle investorer og rådgivere. Tekna er representert i styret for Venture Cup og har et medlem i juryen for Teknas Innovasjonspris ( omtalt senere). Tekna skal planlegge og gjennomføre tiltak som styrker rekrutteringen til teknisk-naturvitenskapelige utdanningsretninger, herunder rekruttering av jenter. I tillegg skal Tekna også gjennomføre tiltak som styrker innovasjon og nyskaping. Tekna har videreført samarbeidet med RENATE og er representert i deres tenketank. Tekna sitter i Kunnskapsdepartementets nasjonale 8

12 forum for realfag, Team Realfag (i regi av Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet), samt i styret for Den nasjonale realfagskonferansen Tekna har også vært representert i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) ved fagdirektøren. De siste 4 årene har Tekna også sittet i arbeidsutvalget for NRT. Tekna har opprettholdt støtten til First Scandinavia for gjennomføring av First Lego League og videreutvikling av Newton Camp. Gjennom samfunnsmidlene er det gitt støtte til lokale turneringer i First Lego League, til utdeling og introduksjon av matematikkryggsekker og til å arrangere lokale Newton Camp, samt flere andre rekrutteringstiltak. Etablerte aktiviteter og tiltak som MNT-Forum for realfagslærere og samarbeidet med DNT Newton Camp (se vedlegg), er videreført. Newton Camp Newton Camp er et samarbeidsprosjekt mellom Tekna og Den norske Turistforening (DNT). Målsetningen er å stimulere barn og ungdoms interesse for friluftsliv og teknafag, samt øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse. Newton Camp er et av de prioriterte tiltakene (2.3) i Teknas realfagsstrategi. Leirene arrangeres i samarbeid med lokale avdelinger i Tekna og DNTsystemet. FIRST Scandinavia er konseptleverandør og ansvarlig for Newton Camps nettsider: I 2008 ble det gjennomført 6 Newton Camp rundt om i landet; i Bergen (1), i Trondheim (1), i Oslo (1) og i Bodø (3). Totalt 135 barn deltok på campene. Samtlige camper hadde søkt og mottatt støtte fra Teknas samfunnsmidler. I Bodø og Bergen samarbeidet arrangørene med lærerhøgskolene, og hadde med lærerstudenter som veiledere på campene. I Oslo var det et samarbeid med UMB, og hadde også der med studenter som veiledere. Samtlige arrangører ga tilbakemelding om at bruk av studenter var et positivt bidrag til den faglige delen av campen. Også studentene selv var veldig fornøyd med sin deltakelse og læringsutbytte. 28. oktober ble det arrangert Newton-seminar på Sæteren gård i Bærum med totalt 22 deltakere. Deltakerne representerte både camp-arrangørene i 2008 og mulige arrangører i Representanter fra campene i Trondheim, Bodø, Bergen og Oslo holdt også innlegg og formidlet sine erfaringer til de øvrige deltakerne. Det ble også gjennomført en økt med instruksjon av en faglig modul, i tillegg til gruppearbeid og diskusjoner om prosjektets utfordringer, utviklingspotensial og veien videre. Hovedstyret har bevilget kr til FIRST Scandinavia øremerket Newton Camp for oppfølging av nettsidene og videreutvikling av konseptet. Newton Camp vil videreførest i 2009, og 9 avdelinger har støtte til å arrangere camp. Disse er representert ved henholdsvis Harstad, Nordkapp, Bodø, Trondheim, Bergen, Hedmark, Oslo, Vestfold og Stavanger og vil bli arrangert 9

13 i samarbeid med DNTs lokale avdelinger. Arrangørene vil motta informasjon vedr retningslinjer, samt nyttige tips for planlegging, gjennomføring og evaluering av campene i løpet av uke 5. MNT-Forum I mars 2008 ble det avholdt på Universitetet i Oslo og med 60 deltagere program om: Det nye geofaget, v/seniorrådgiver Merethe Frøyland, Ph.D. Livets opprinnelse og utvikling, v/professor David Bruton Da Oslofeltet var en oljeprovins (med sideblikk på radongass og tunnelras), v/professor Knut Bjørlykke, UiO Hvordan arbeider en oljegeolog for å finne olje, v/universitetslektor Michel Heeremans En guide gjennom utvalgte læringsressurser på nett, v/1.amanuensis Jens Jahren I april ble det holdt et seminar med 80 deltagere et program om Den globale klimautfordringen og alternative energiteknologier hos NHO. I september ble det avholdt et møte om Nanoteknologi! hos NHO med 84 deltagere. I november ble det avholdt seminar om Ernæring og helse! på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås med 73 deltagere. I desember ble det avholdt møte i Trondheim for å etablere (gjenopplive) et styre for MNT- Forum. Det planlegges et lignende møte i Bergen i begynnelsen av Nasjonalt forum Tekna er representert i Nasjonalt forum (for realfag), som er en viktig arena for å spille inn skoleog utdanningspolitiske saker. Etter initiativ fra Tekna ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle arbeide frem forslag til hvordan en lektor II-ordning kunne realiseres. På bakgrunn av arbeidsgruppens forslag ble det vedtatt at det i 2009 skulle igangsettes et pilotprosjekt for å prøve ut ordningen, og det er avsatt egne midler over statsbudsjettet (2 + 9 millioner for 2009) til gjennomføringen. Tekna er representert i pilotprosjektets styringsgruppe, med sekretariat i Utdanningsdirektoratet. På forumets høstmøte presenterte Tekna et notat om Vitensentrene og deres rolle og betydning som en viktig kompetanse- og samarbeidsarena i den nasjonale realfagssatsingen. Vitensentrene vil bli hovedtema på neste møte i Nasjonalt forum i februar Se ellers realfagsstrategien for andre faglige aktiviteter og tiltak knyttet til realfagssatsingen. G. Andre faglige aktiviteter Fordeling av samfunnsmidler Ordningen med samfunnsmidler ble videreført i 2008 og er viktig og populær for å stimulere faglige aktiviteter i lokalavdelingene. Utdeling av matteryggsekker til skoler og barnehager og lokale First Lego League arrangementer profilerer Tekna og gir presseomtale i lokalmiljøet. Totalt kom det inn 87 søknader i 2008 med et samlet søknadsbeløp på 4,3 mill kroner. Hovedstyret tildelte støtte til 70 prosjekter innenfor avsatt ramme på 2,0 mill kroner, og de fleste prosjektene fikk derfor tildelt mindre enn det de hadde søkt om. Tekna har praktisert ordningen med samfunnsmidler over flere år og brukt betydelige ressurser på det. Hovedstyret ba derfor Fagutvalget om å evaluere ordningen. Det ble gjort våren 2008 av firmaet MosPlan, og evalueringsrapporten ble fremlagt i juni og behandlet i Hovedstyret og Fagutvalget tidlig på høsten. Evalueringen anbefalte flere samarbeidsprosjekter, innholdsmessig fornyelse, klarere føringer om bruk av midlene, avklaring av formål og vurderingskriterier og endring av behandlingsprosedyre, noe som allerede er bestemt. Som et resultat av evalueringen er administrativ oppfølging og rapportering styrket. Det vil forenkle rapportering av resultater fra ordningen og således synliggjøre nytteverdien av midlene 10

14 for lokal aktivitet bedre. Søknadsbehandlingen for 2009 viste også at tildelingsprosessen kan forenkles ved at fagutvalget lager innstillingen til Hovedstyret direkte. Også informasjon om ordningen på Teknas nettsider er oppdatert og vil videreutvikles mht erfaringsdeling og elektronisk rapportering. Vedtatt retningslinjer for ordningen vil følges opp mht anbefalingene fra evalueringen og etterfølgende behandling i Hovedstyret og Fagutvalget. Energi/miljø-aktiviteter I månedsskiftet mai/juni hadde Fagutvalget studietur til Køln og besøkte Statkrafts gasskraftanlegg i Knapsack. Der ble det orientert om kraftverket og hvordan det oppfattes i Tyskland som en miljøforbedring i forhold til gamle forurensende kraftverk basert på brunkull. Kontrasten var tydelig når vi så det gamle kraftverket like ved siden av Statkrafts nye. Statkraft fortalte om sine øvrige aktiviteter og planeri Tyskland innenfor gasskraft, vannkraft, og andre fornybare kilder. De har bl.a inngått en omfattende avtalee med energiselskapet E-On om overtakelse av flere eldre vannkraftanlegg i Tyskland og Skottland, og de ønsker å utvide aktiviteten enda lenger østover. Fagseksjonen i administrasjonen deltok aktivt i miljøfyrtårn-sertifiseringen av Tekna, og hadde prosjektlederansvaret i sluttinnspurten av dette. Tekna ble sertifisert og det vil bl.a påvirke reiseaktiviteten til Fagutvalget, og møtepapirene vil fremover sendes ut elektronisk. Teknas fagsjef i kjemi, biologi og miljø, Eli Haugerud, var en av de to utvalgte kandidatene som fikk være med på Det Internasjonale Polaråret og COPOLs forskningstokt på Svalbard juli Forskningstoktets hovedfokus var å ta prøver av arter for å påvise akkumulering av miljøgifter oppover næringskjeden sett i lys av klimaendringene. Det er nyttig for administrasjonen å få oppleve slik miljøforskning i praksis. 11

15 Nasjonal finale i Venture Cup Tekna støtter Venture Cup,som er en forretningsplankonkurranse som har vært i Norge siden Gjennom Venture Cup får deltakerne mulighet til å utvikle en forretningsidé til en gjennomførbar forretningsplan ved hjelp av erfarne entreprenører, bedriftsledere, profesjonelle investorer og rådgivere. Start Norge i Oslo arrangerte årets nasjonale finale i Oslo Rådhus 15. oktober i samarbeid med Oslo Kommune. Finalen besto av prisutdelinger, innlegg fra bl.a Teknas og underholdning. Vinner av årets Venture Cup ble VoNano som både fikk Venture Cup prisen på kroner og Teknas Innovasjonspris på kroner. VoNano fikk prisen for en forretningsplan knyttet til produksjon av supertynne solceller ved hjelp av nanoteknologi. Dette er en spennende teknologi som åpner for økt utnyttelse av solenergi. Ideen er utviklet på NTNU og vil gi lavere produksjonskostnader og økt energivirkningsgrad. Tekna har også dette året vært representert i styret for Venture Cup og i juryen for Teknas Innovasjonspris. 12

16 Del 2 Rapporter fra faglige grupper i Tekna Teknas faglige grupper er i henhold til Teknas lover organisert som: 10 Faglige grupper 1 En faglig gruppe har som formål å arbeide for å fremme faglige interesser eller for å løse spesielle faglige saker. 2 Faglige grupper kan organiseres som: a) Faglige grupper Slike grupper skal fortrinnsvis være landsomfattende. Faglige grupper omfatter både faglige interessegrupper som består av medlemmer i foreningen, og grupper avforeningens medlemmer i tilknyttede foreninger, eller foreninger Tekna etablerer samarbeid med. b) Fagråd Fagrådene har som formål å fremme faglige interesser lokalt. Fagrådene omfatter både regionalt organiserte fagråd og Fagrådet eller det organ som er ansvarlig for det faglige arbeidet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger avdelinger. c) Fagkomiteer I 2008 har det vært fokusert på arbeidet overfor Teknas faglige grupper som en vesentlig del av Hovedstyrets målsetning om å styrke fagsiden. Vedtektsutvalget og Fagutvalget har gjennomgått lovene og sett på mulige endringer av disse (blir eventuelt lagt frem på vårens representantskapsmøte). Vedtekter for faglige grupper er gjennomgått, og flere avtaler med tilknyttede foreninger er reforhandlet eller arbeidet med det er startet. Det er gjort fremstøt mot andre fagmiljøer for å diskutere muligheter for tilknytning/samarbeid med Tekna. Teknas landsdekkende faglige grupper: Det er fem faglige grupper som er organisert av kun Teknamedlemmer: Tekna Forskerne, Tekna Realistene, Tekna Selvstendig Næringsdrivende, Norges Jordskiftekandidatforening og Tekna Fiskehelseforeningen. Debatten om aktiv innmelding i disse faggruppene har blitt initiert i 2008 og er en del av lovgjennomgangen. De faglige gruppene jobber med svært ulike fagområder, har ulikt aktivitetsnivå og har oppstått som faglige grupper i Tekna på ulike måter. Eksempelvis har Norges Jordskiftekandidatforening høy aktivitet med gjennomføring av faglige kurs og konferanser og en arbeidsform som skiller seg lite fra flere av Teknas tilknyttede foreninger, mens eksempelvis Tekna Realistene jobber mer politisk via GS. De faglige gruppene som både jobber politisk og sørger for å bidra med faglige aktiviteter i form av kurs, konferanser og lignende vil over tid få den beste effekten av sitt arbeid. 13

17 Tilknyttede foreninger: Tekna har 14 tilknyttede foreninger innenfor ulike fagområder. Foreningen har ved siden av en stor kursaktivitet engasjementer innen videreutvikling av respektive fagområder gjennom høringer, standardiseringer, publikasjoner og sertifiseringsordninger. Avtaleverket med de ulike foreningene regulerer Teknas økonomiske og administrative bistand til foreningene. I 2008 har aktiviteten til foreningen generelt vært stor og lite påvirket av de økonomiske nedgangstidene som kom på høstparten. Skal en tilsvarende aktivitet av faglige kurs og konferanser opprettholdes i 2009, vil dette svært sannsynlig kreve mer ressurser fra sekretariatet i Tekna og fra foreningene. De tilknyttede foreningene står for en stor del av Teknas faglige aktivitet når det gjelder kurs, konferanser og lignende. Enkelte fagområder kan ha interesse for samarbeidende foreninger, tilknyttede foreninger, kursvirksomheten i Tekna og Teknas kurssamarbeid med NITO. Tekna vil derfor bidra til at det blir en bedre koordinering mellom de ulike aktørene i Tekna-familien. Samarbeidende foreninger Tekna har inngått avtaler med ulike foreninger som ikke har vedtektsfestet tilknytning til Tekna. Det foreligger avtaler med bl.a. Norsk Vannforening, Forum for plan- og bygningsrett og Norsk Kjemisk selskap. Som det fremgår ovenfor har disse foreningene svært ulike interessefelt og dermed faglig innretning. Tekna besørger sekretariatsfunksjonen for Norsk Vannforening, og står også for redigering og utgivelse av tidsskriftet Vann. Tekna bruker mao. betydelige ressurser til vannfaglig arbeid, og kan ta en stor del av æren for det gode faglige arbeidet denne foreningen gjennomfører. Men Tekna blir minimalt profilert i forbindelse med denne foreningens aktiviteter, noe som det er ønskelig å endre på. Forum for plan- og bygningsrett gjennomfører faglige kurs som primært er rettet mot jurister, og treffer i liten grad medlemmer av Tekna. Samarbeidsavtalen er mer et resultat av at foreningen hadde behov for Tekna som sekretariatsdrifter, fremfor at Tekna anså foreningens faglige innretning interessant for medlemmene. Teknas forhold til foreningen vurderes løpende. Norsk Kjemisk Selskap (NKS) har en faglig innretning og aktivitet som er svært interessant for mange av Teknas medlemmer. Fram til 2008 har oppfølging av avtalen fra Teknas side vært lite aktiv pga. personalmangel, men kontakten er nå tatt opp igjen. Tekna og NKS vil øke samarbeidet i 2009 og tar sikte på å arrangere felles kjemifaglige arrangementer. Lokale fagråd og store avdelingers faglige virksomhet De lokale fagrådene organiserer og tilrettelegger lokale arrangementer av både faglig og sosial karakter, noe som utgjør en vesentlig medlemsfordel og er mange steder en bærebjelke i det å utgjøre en aktiv forening. Og for mange medlemmer er dette en viktig frivillig aktivitet. 14

18 Fagrådene står overfor ulike utfordringer med utgangspunkt i svært forskjellige rammebetingelser hva gjelder antall medlemmer og geografiske forhold. Dette påvirker avdelingene/fagrådenes muligheter for faglige aktiviteter. Også tilknytningen til administrasjonen sentralt er noe det vil jobbes med videre. Aktivitetene omfatter noen store konferanser, mindre kurs med faglig innhold og et mangfold av møter av faglig av sosial art. Arrangementene gir god profilering av Tekna i lokalmiljøet. Gass og energi, avfall og vann og avløp er eksempler på fagområder som tas opp. Fagkomiteer På vegne av fagkomitéen for vann, areal og samferdsel mottok Anne Ogner prisen Beste faglige gruppe på faglig årsmøte i Fagkomiteene bidrar aktivt i Teknas kursvirksomhet ved å gi faglige råd og foreslå arrangementer. De er sammensatt av ressurspersoner innenfor sitt fagfelt og utgjør et viktig faglig nettverk som Tekna må bygge videre på. Det er pr i dag 4 faste fagkomiter innen elektro, Vann/avløp/areal/samferdsel, IKT og olje/gass. I 2008 har fagkomiteene avholdt sine faste møter som har gitt føringer og ideer til kursaktivietet i 2008 og også for de kommende årene. Det vurderes om det er behov for å etablere nye fagkomitéer innenfor kjemi/bioteknologi og miljø. Kursaktivteten er for øvrig beskrevet i del 1. 15

19 MAL Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd Navn: Forskerne Omtale av årets aktivitet: Stjernøutvalget: I tillegg til konferanser ref. nedenfor har Forskerne vært sterke og viktige bidragsytere i forhold til Stjernøutvalget. Representanter fra styret deltok som viktige rådgivere i forhold til bl.a referanseutvalget til Marianne Harg. Gruppen ble opprettet i 1999 for å fremmet et sterke forsknings- og utdanningspolitisk engasjement i Tekna. Gruppen har siden opprettelsen vært en meget aktiv fagpolitisk gruppe i Tekna og har gjennom årene arrangert en rekke konferanser. Flere kronikker har i årenes løp blitt skrevet og noen har også kommet på trykk i sentrale aviser. Forskerne sørger dessuten for uttalelser/innspill i saker som angår forskning og høyere utdanning. 2: Om årets aktivitet Antall arrangementer: 2 Antall deltakere: ca 60 I 2008 har gruppen hatt en lavere aktivitet enn normalt. Dette skyldes bl.a forskningspolitisk forum som var satt opp i september (og siden i oktober) Tidspunktet kolliderte med planlagt konferanse som Forskerne derfor måtte utsette. (I tillegg har det vært intern omorganisering i forhold til sekretariat). 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) Konferanse mandag 10.3., Universitetet i Bergen: Framtidens utdanning innen naturvitenskap og teknologi Konsekvenser og utfordringer i forhold til Stjernøutvalgets innstilling Konferansen fikk meget god oppslutning. Aktiv debatt. Blant foredragsholderne og paneldelakerne deltok bl.a president Marianne Harg og Odd Einar Dørum. Invitasjoner ble sendt ut bredt. I salen deltok derfor også personer utenfor Tekna-miljøet, bl.a Frank Aarebrot. Forskerne har i flere år hatt suksess med minikonferanseserien Naturvitenskap og teknologi det som virkelig teller!. Denne har vært holdt ved landets ulike læresteder. Antall: 3-4 ganger pr. år. I 2008 ble konferansen kun holdt våren 2008 v/høgskolen i Vestfold, Horten. 4: Vurdering av aktiviteten Det har vært gode dialoger og nyttige innspill til Forskernes styre. 16

20 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd Navn: Tekna Realistene År 2008 Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) Tekna Realistene er en faglig gruppe for de av Teknas medlemmer som er tilknyttet skoleverket. Bjørn Gjermundsen (Fagerborg vgs.) er leder. Realistene har i underkant av 500 medlemmer. 2: Om årets faglige aktiviteter Det er i 2008 avholdt 5 styremøter, samt årsmøte i samarbeid med Interesseforeningen ved skoleverket. Representanter fra Realistenes styre har i tillegg bidratt til gjennomføring av tre arrangementer i Oslo og Akershus MNT-Forums regi. I januar ble den årlige turen til ASE-konferansen gjennomført under ledelse av Kjell Holthe (styremedlem i Tekna Realistene). Antall arrangement: Antall deltakere: 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangement) ASE- konferansen, som i 2008 ble arrangert i Liverpool hadde totalt 78 deltakere som reiste i Teknas regi. Det totale deltakerantallet på konferansen var ca ASE er en fin rekrutteringsarena for Tekna Realistene, i tillegg til å være en god faglig kompetansearena. 4: Vurdering av aktiviteten Oversikt over faglige arrangement: (kurs, møter og lignende) Dato: Arrangement : Sted: Antall: Styremøte Tekna Styremøte Tekna Styremøte Tekna Styremøte Tekna Styremøte Tekna Årsmøte DFDS Seaways 48 januar ASE-konferansen Liverpool MNT-Forum Meterologisk Institutt Oslo Norges Rederiforbund Oslo Hydro Holmestrand Holmestrand 43 Antall arrangement: 10 Antall deltakere: 287 Styret: Navn/Gruppe: Styreleder Bjørn Gjermundsen Styremedlem: Kjell Holte, Taran Høyer, Ingrid Vie, Bjørn Kjeldsaas Andersen Sekretær: Lene Nordrum Antall styremøter: 5 Antall deltakere: 5X6 17

21 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: Tekna Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) Tekna Selvstendig Næringsdrivende er en faglig gruppe for de av Teknas medlemmer som er aktivt har meldt seg inn i gruppen, men ivaretar interessene til alle medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. Svein-Eirik Jensen er leder. Tekna Selvstendig Næringsdrivende har i overkant av 200 innmeldte medlemmer. 2: Om årets faglige aktiviteter Det er i 2008 avholdt 5 styremøter, samt årsmøte i april og et styreseminar i oktober Gruppens virksomhet er preget av mangel på sekretariatsressurser, men mye tyder på at dette nå kan komme på plass. Faglige aktiviteter i det nasjonale styrets regi har ikke forekommet, men i Oslo og Trondheim har det vært lokale arrangementer med relevante temaer og godt fremmøte. Disse møtene er i denne årsrapport tatt med under avdelingenes redegjørelse. Antall arrangement: 6 Antall deltakere: 45 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangement) Det er i løpet av året utarbeidet både et fagpolitisk program og et næringspolitisk program for gruppen. Tekna SN er etablert i Akademikerne Næringsdrivende og deltar gjennom dette samarbeidet i politisk påvikning gjennom egne utspill og offentlige høringer. Det er gjennom deltakelse i akademikerne etablert nordiske kontakter både i Sverige og Danmark. Gjennom den spesielle tilpasningen for Teknamedlemmer på nett- tjenesten VitAlt.no, kan Teknas medlemmer skaffe seg tilgang på god veiledning og tilrettlagt dokumentasjon for sin virksomhet. Tekna SN s medlemmer tilbys juridisk rådgivning gjennom Bedriftsforbundets advokater. 4: Vurdering av aktiviteten Sterkt preget av ressursmangel, men styret har lagt grunnlaget for stor aktivitet når ressursene kommer på plass. Det skal satses på faglig rådgivning, politisk påvirkning og lokale aktivitet på kursing og nettverksbygging. Oversikt over faglige arrangement: (kurs, møter og lignende) Dato: Arrangement : Sted: Antall: Ingen faglige arrangementer ut over lokale i avdelingsregi samt års- og styremøter Styret: Navn/Gruppe: Styreleder Svein-Eirik Jensen Styremedlem: Karianne Hjallen, Leif-Runar Forsth, Per Møller-Pedersen, Anita M Yttrehus Møtende vara Nils Henrik Eldrup, Askild Å H Olsen. Sekretær: Terje Hassel Antall styremøter: 5 Antall deltakere: 18

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling

Årsrapport for 2007. Versjon 11.1.08. Innledning. Innsatsområde: Faglige nettverk og faglig utvikling Versjon 11.1.08 Årsrapport for 2007 Innledning Aktivitetsplanen for faglig virksomhet i Tekna for 2007 er organisert i tre hovedinnsatsområder: Faglige nettverk og faglig utvikling Faglige møteplasser,

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008

Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styrets årsberetning fra 04-2007 03-2008 Styret: Styrets sammensetning har vært: Leder: Styremedl.: Dag H. Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Kjell Bratbergsengen, professor, NTNU John

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Faglig årsmøte. 19. 20. februar 2010. Ingeniørenes Hus Møtesenter. Kronprinsensgt. 17

Faglig årsmøte. 19. 20. februar 2010. Ingeniørenes Hus Møtesenter. Kronprinsensgt. 17 Faglig årsmøte 19. 20. februar 2010 Ingeniørenes Hus Møtesenter Kronprinsensgt. 17 Faglig årsmøte 2010, 19.-20. februar 2010 Program/dagsorden Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo Fredag 19.

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Informasjon Rapport nr.: 2003-018 Rev.: 03 Dato: 28.02.2004 Revisjonsprotokoll Rapporttittel: Rapporttype: Dato første utsendelse: Informasjon Delrapport 31.01.2003 Rev.nr./dato: Revisjonsomfang: 01/31.01.2003

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Håndbok for avdelingstillitsvalgte Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Innhold 1. NITOs Avdelinger... 3 2. Årsmøtet... 3 Avdelingens budsjett og regnskap... 3 3. Avdelingens oppgaver og aktiviteter...

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Deltakelse ved Teknas R-møter

Deltakelse ved Teknas R-møter Deltakelse ved Teknas R-møter Høringsnotat fra Teknas Hovedstyre Henstilling fra Ola Langeland på R-møtet 2005: Det skal utarbeides forslag til en fordeling av representanter der antallet er redusert i

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse.

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse. Notat Til: Generalforsamling Fra: Styret v/styreleder Dato: 01.03.2017 Sak: Forslag til vedtektsendringer Innledning Styret i FTU vil i anledning generalforsamlingen 2017 fremme forslag til endringer av

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styret: Forskernes årsmøte 2004 ble holdt 1. april, Britannia Hotell, Trondheim. Følgende styre ble valgt: Leder: Styremedl.: Dag Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer