ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2017"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 Rådmannen fremmer forslag til balansert økonomiplan samt budsjett 2014

2 HOVEDBUDSKAP I Stramt og nøktern økonomiplan og budsjett. Bygger på vedtatt økonomiplan Lagt inn nye oppgaver fra staten der disse er brutt ned på kommunenivå med kjente kostnader. Foretatt omprioriteringer innen rammen på budsjett 2013 for å dekke underbudsjetterte poster. Tatt netto kostnadsbesparelse på 20mill.kr. i samsvar med kommunestyrets vedtak.

3 HOVEDBUDSKAP II Skal levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Har måttet prioritere strengt. Fokus på lovpålagte og kjerneoppgaver. Kutt og nedtrekk for å ha en aktivitet i samsvar med budsjettrammene. Utfordringa vil være å ikke ha et aktivitetsnivå og en tjenesteproduksjon over det rammene gir rom for. Vært en krevende prosess.

4 HOVEDBUDSKAP 111 Krevende prosess fremover for å gjennomføre kuttene og komme ned på et aktivitetsnivå som rammen tillater. Konsekvenser for ansatte. Stillingsstopp for å ha en buffer. Omplassering det er målet fremfor reduksjoner. Samarbeid med tillitsvalgte opprettet utvalg som skal ha faste møter setter alt inn for at ting skal løses.

5 HOVEDBUDSKAP IV Følger opp og realiserer investeringer fra vedtatt økonomiplan store investeringen innen vann og avløp. Funnet plass til noen nye investeringer i 2017 Halsen barneskole samt utvidelse barnehage i Skjelstadmark

6 STRATEGIDEBATTEN Kostnadstiltak på 20mill.kr. Rentesats på lån økes 0,25 prosentpoeng. Lønnsreserven settes til 25mill.kr. pr. år. Politisk ansvar korrigeres med 2mill.kr. fra lønnsreserven i Skolestrukturen skal ikke røres. Ikke aktuelt å utrede eller innføre noen form for eiendomsskatt.

7 STATSBUDSJETET 2014 Konsekvenser for 2013: Skatteanslaget for 2013 oppjustert med 1,8milliarder i forhold til revidert nasjonsbudsjett. Utgjør 6mill.kr. for Stjørdal. * Reduksjon i innslagspunkt ressurskrevende brukere. Gjelder for 2014 men får regninga i Ny regjering kritisk til dette.

8 STATSBUDSJETTET Anslaget på kommunens skatteinntekter i 2014 bygger blant annet på om lag 1% sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3,5% lønnsvekst fra Den kommunale skatteøren settes ned i 2014 med 0,2 prosentpoeng til 11,4%. Pris og lønnsvekst i kommunesektoren i 2014 (deflatoren) er anslått til 3%.

9 STATSBUDSJETTET Realvekst i kommunens inntekter i 2014: Beløp i milliarder kr. Frie inntekter 5,2 Frie inntekter til nye oppgaver m.m. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 SUM 7,7

10 STATSBUDSJETTET Oppgavefordeling i 2014 gir seg utslag i rammeoverføring til Stjørdal. Beløp i 1000kr. Etat oppvekst og kultur 3745 Etat omsorg 248 Etat teknisk drift 82 Barnevern 785 Vergemålsreformen - 295

11 OPPVEKST OG KULTUR Nominell videreføring foreldrebetaling barnehager Nominell videreføring foreldrebetaling barnehager Økning tilskudd private barnehager 92-96% 750 Opptrapping to barnehageopptak virkning Valgfag 9.trinn helårseffekt endring Valgfag 10.trinn endring i Kulturskoletilbud skole/sfo helårsvirkning Nye plasser i statlige og private skoler Sum 3745

12 OMSORG Helsestasjons og skolehelsetjeneste 858 Uttrekk midler øyeblikkelig hjelp Uttrekk skjønnsmidler psykososial oppfølging SUM 248

13 BARNEVERN Økt kommunal andel i statlige barnevernsinstitusjoner 710 Tilsyn med barn i fosterhjem 65 Samvær under tilsyn 10 SUM 785

14 STJØRDAL KOMMUNE Drives rimelig i følge KOSTRA tall. Kommuner som driver rimeligere har en langt mer sentralisert struktur og dermed stordriftsfordeler. Stjørdal er en av de minste kommunene i folketall i KOSTRA- gruppe 13. Mer relevant å sammenligne med Malvik, Levanger og snitt i Nord-Trøndelag.

15 ØKONOMISTATUS PR Rådmann/organisasjonsenhet 200 Fellesutgifter inkl. barnevern Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift 500 Politiske organ Div. Ansvarsområder Finans SUM

16 ÅRSPROGNOSER Pr Pr Rådmann/organisasjonsenheten Fellesutgifter inkl. barnevern Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Politiske organ Div. Ansvarsområder Finans Sum

17 PÅVIRKER ÅRSPROGNOSE Statsbudsjettet økt skatteanslag 2013 i forhold til revidert nasjonalbudsjett utgjør 6mill.kr. Pensjonspremie tilføring fra premiefond fra pensjonskasser gir en pluss på 5mill.kr. på finans Vedtak om å tilføre 2mill.kr. fra lønnsreserven til politisk ansvarsområde Justering integreringstilskudd tilfører NAV/sosialhjelp 3mill.kr.som slår ut positivt for etat omsorg.

18 RAMMETILSKUDD OG SKATTER 2014 Innbyggertilskudd før omfordeling Utgiftsutgjevning Korreksjoner for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling 940 Inntektsgarantiordningen Skjønnstilskudd 5500 Skatt SUM

19 GENERELLE STATSTILSKUDD Investeringskompensasjon skole og svømmeanlegg ,500mill.kr. Investeringskompensasjon omsorg 4,900 «Skolepakken 1,100 «Vertskommunetilskudd 10,500 «Sum 20,000 «Generelt statstilskudd flyktninger mill.kr.

20 ØVRIGE INNTEKTER I Finansinntekter budsjetterer med årlig renteinntekt på 11,4 mill. kr. Egenbetaling regulering med 3 % deflator unntatt for selvkostområder samt føringer i statsbudsjett Vann og avløp årsavgift øker med 12% og tilknyttingsavgift med 25% - grunnet store investeringer i reservevannforsyning samt nytt hovedavløprenseanlegg.

21 ØVRIGE INNTEKTER 11 Premieavvik pensjon. Beløpet varier mye fra år til år ( fra 27mill.kr. Til 1,5-2,0mill.kr. i 2013). Premieavvik endelig i januar påfølgende år. Ikke tatt inn som inntekt på finans i økonomiplanen. Tas inn ved regnskapsavslutning.

22 ØVRIGE INNTEKTER III Det innføres brukerbetalt parkering i Stjørdal sentrum fra og med Det budsjetteres med 2,5mill.kr. i inntekt fra brukerbetaling parkering fra og med Beløpet skal gå til dekning av drifts av kapitalutgifter parkeringsanlegg ikke til andre driftsoppgaver.

23 PENSJONSKOSTNADER Økt sats fra 14-16% i budsjettene på enhetene. Forventer at reell innbetaling i 2014 blir høyere enn det som skal bokføres. Påregner positivt premieavvik i De hurtig akkumulerende premieavvikene fører til at fordelt årlig premieavvik som skal betales øker mye. Nye forskrifter på gang. Tilbakebetalingstid kan bli 5 år mot 10 år i dag.

24 LØNNSRESERVEN Avsatt årlig beløp på 25mill.kr, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Lønnsreserven skal også dekke årlig justering av godtgjørelser til folkevalgte.

25 AVVSKRIVING I eksisterende økonomiplan er ikke opprinnelig budsjett justert for økte avskrivninger. Medført avvik på ca. 25mill.kr.mellom budsjetterte avskrivninger og regnskapsførte avskrivninger. Har nå trukket alle avskrivninger ut fra etatsbudsjettene. Avskrivninger og motpost avskrivninger føres på finans et nullspill. Avskrivningene er oppjustert.

26 STORE INVESTERINGER Vannforsyning Avløp Veganlegg Boligtomter klargjøring Næringsareal klargjøring Boliger vanskeligstilte Hegra barneskole+ rehab U.Skole Halsen barneskole Barnehager 147mill.kr. 205mill.kr. 44mill.kr. 30mill.kr. 16mill.kr. 40mill.kr. 160mill.kr. 25mill.kr. 56mill.kr.

27 ANDRE PROSJEKT Bergkunstmuseum Kulturhus

28 SUM INVESTERINGER Beløp i 1000kr SUM

29 INVESTERINGER MILL.KR.

30 FINANSIERING INVESTERINGER

31 LÅNEGJELD MILL.KR.

32 LÅNEGJELD MILL.KR.

33 KAPITALKOSTNADER Utgangspunkt: Nye lån 30 års avdragstid. Rentesats nye lån: 3.0% i 2014, 3,0% i 2015, 3,5% i 2016 og 4,0% i Eksisterende lån med p.t. rente: 0.2%poeng i 2014, 0,7% i 2015, 1,2% i 2016 og 1,7% i Kommunestyrets vedtak om økt rente med 0,25 prosentpoeng.

34 O,25 PROSENTPOENG RENTE Gjelder ikke lån med rentebindingsavtaler. Gjelder ikke START lån. Gjelder ikke eldre lån til selvfinansierende prosjekt. Gjelder ikke nye lån til selvfinansierende prosjekt.

35 EFEKT ØKT RENTE Sum økte renteutgifter må finansieres ved økte inntekter / reduserte utgifter. O,25 prosentpoeng utgjør: Beløp i 1000kr Nye lån ikke selvfinans prosjekt Gamle lån ikke selvfinans prosjekt SUM

36 SUM KAPITALUTGIFTER Sum kapital utgifter (renter pluss avdrag) består av : - Lån pr Nye lån Renteøkning p.t. lån - Renteøkning 0,25 prosentpoeng - Deflasjon 1% - Fratrekk avdrag START lån (føres i investeringsbudsjettet)

37 SUM KAPITALUTGIFTER Beløp i 1000kr Renter Avdrag SUM

38 KAPITALUTGIFTER MILL.KR.

39 DRIFTSRAMMER Driftsrammene er fastsatt med bakgrunn i de føringene som er gitt i kommunestyret i mål og prioritetsdebatten, samt anslag inntekter og utgifter slik disse fremkommer i fremlegget til statsbudsjettet for 2014.

40 DRIFTSRAMMER Lagt inn helårsvirkning for lønnsoppgjør i 2013 for Oppgavekorreksjoner i samsvar med statsbudsjettet. Budsjettert med økte pensjonsutgifter etter anslag fra KLP. Budsjettert med større og økende beløp til fordelt årlig premieavvik.

41 DRIFTSRAMMER Rentekompensasjon fra staten på investeringer er redusert grunnet lav rente. Rentebindingsavtaler SWOP er korrigert grunnet lavt rentenivå. Budsjettert med fordelingspost på finans til en del utgifter som kommunen betaler og som er relatert til vekst i folketall. Fordeles i april når endelige befolkningstall for 2013 foreligger.

42 DRIFTSRAMMER Fire hovedgrep for å kommunestyrets krav: 1. Omprioritering innen for rammen på budsjett Kostnadskutt på 20mill.kr. 3. Finansiering økte renteutgifter. 4. Tiltak på enhetene for å komme ned på budsjettrammen 2013.

43 OMPRIORITERINGER RAMME 2013 TILTAK - beløp i mill.kr. Økte utgifter Barnevern tiltak utenfor hjemmet 5,0 Finansiering innkjøpsordning 1,0 Fellesutgifter (husleie, arkiv, tillitsvalgte forsikr.) 1,8 Administrasjonskostnader FIDES 1,0 Reduserte utgifter Kutt i alle forbruksposter på 7,5% 7,0 Kutt i innkjøp Værnesregionen 0,5 Effektivisering bilhold 1,3 SUM 8,8 8,8

44 FORDELING KUTT 20MILL.KR. Beløp i mill.kr. Sektor Oppvekst og kultur 8,0 8,0 8,0 8,0 Omsorg 8,0 8,0 8,0 8,0 Teknisk drift 4,0 4,0 4,0 4,0 SUM 20,0 20,0 20,0 20,0

45 TILTAK NETTO KUTT OPK Tiltak beløp i millioner kroner Effekt Red. : åpn.tid, bemanningsnorm, ikke betalt spisepause barnehage 2,1 Redusere assistentbruk i skolen 2,1 Kutte leirskoletilbudet i barneskolen 0,6 Ingen svømmeundervisning 0,3 Legge ned SFO-er og redusere tilbudet etter påske 1,0 Legge ned Aktiv sommer 0,3 Stenge kinoen i ett år O,5 Legge ned kunsttilbud O,2 Endre moderasjonsordningen kulturskolen 0,1 Avslutte prosjektet Kjør for livet 0,4 Legge ned MOT,UKM og Natteravn 0,4 SUM 8,0

46 TILTAK NETTO KUTT OMSORG Tiltak beløp i millioner kroner Effekt Avslutte driftsavtaler med Hegra og Skatval legesentre 0,9 Endre driftsform Kirkens hus. Frivillighet 1,8 Ny turnus Halsen Sykehjem 1,0 Nedlegging aktivitetssenter flytte tiltak til Stjørdal bosenter 1,2 Reduksjoner Lånke, Hegra og Skatval bosenter 1,8 Reduksjon kjøp av tjenester fra FIDES 1,3 SUM 8,0

47 TILTAK NETTO KUTT T.D. Tiltak beløp i millioner kroner Effekt Park og idrett-svømmehallen stenges på dagtid 1,00 Vinterstenging kunstgressbane 0,16 Vakanse rådgiverstilling 0,65 Kutte operaforestilling med arrangement 0,20 Kutte deltakelse på ONS 0,17 Leieinntekt Tangen 0,98 Redusere tilskudd øremerket klyngefelt 0,20 Redusert reservert bevilgning 0,30 Redusert feiing av gater og veier 0,15 Økte leieinntekter, leie av gategrunn 0,09 Slukke gatelys ,10 SUM 4,00

48 DRIFTSRAMMER Lagt inn kapitalutgifter inklusive renteøkning på 0,25% på lån med ikke rentebinding og ikke til selvfinansierende investeringer samt START -lån.

49 FINANSIERING ØKT RENTE 0,25 PROSENTPOENG Beløp i mill.kr. Tiltak Økte renteutgifter 1,3 1,5 1,6 1,9 Kun kveldsmøter - 0,4-0,4-0,4-0,4 Kutt i fritidsforsikring - 0,5-0,5-0,5-0,5 Kutt i seniortiltak - 0,8-0,8-0,9-1,0

50 YTTERLIGERE TILTAK Enheter i ubalanse mellom budsjett og regnskap må kutte i driften for å komme ned på 2013 budsjett. Når det er begrensa muligheter til å øke rammene så innebærer kommunestyrets vedtak om at underbudsjettering ikke skal forekomme at aktiviteten skal ned.

51 RAMMER BUDSJETT 2014 Prosess rammer OPPRINNELIG VEDTATT BUDSJETT 2013 OPPRINNELIG BUDSJETT 2013 JUSTERT FOR LØNNSOPPGJØR M.M. OMPRIORITERINGER PÅ 8,8MIII INNEN RAMME BUDSJETT JUST.ERING POLITISK TEKNISKE JUSTERINGER, VR, ANDRE OMR.,ØKT PENSJON, AVSKRIVNINGER KUTT PÅ 20 MII SOM FORDELES ENDRINGER FRA STATSBUDSJETT 2014 ENDELIGE RAMMER BUDSJETT 2014

52 NETTO RAMMER BUDSJETT 2014 Rådmann / organisasjonsenhet (beløp 1000kr) Fellesutgifter 9628 Værnesregionen Stjørdals andel Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Kirker og øvrige ansvarsområder Politiske organ Kulturhus 1000 SUM

53 Ansvar beløp 1000kr Rådmann / org.enhet Fellesutgifter Værnesreg. Stjørdals a Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Kirker og øvrige ansvarsområder Politiske organ Kulturhus Kulturhus, parkering SUM

54 BALANSE I ØKONOMIPLANEN Netto finans Netto drift Balanse

55 NETTO DRIFTSUTGIFTER

56 PRIORITEREING V. ØKTE MIDLER I Organisasjonsenheten - Seniortiltak revidert/rimeligere ordning - Servicetorg/arkiv økte ressurser Etat oppvekst og kultur - Økte ressurser grunnskolen forsterka opplæring 1.-4.trinn. - Økte ressurser til PMTO opplæring og veiledning i konsultasjoner i barnehagene,

57 PRIORITERING V. ØKTE MIDLER II Etat omsorg - Styrking helsesøstertjenesten. - Redusert effektiviseringskrav bosentraene. Etat teknisk drift - Kommunal eiendom forebyggende bygningsvedlikehold - Økt planressurs

58 STØRRE PLANOPPGAVER. Stasjonsområdet Stjørdal. Ny reguleringsplan for sentrum med konsekvensvurderinger. Områdereguleringsplan for Husbyjordet med vurdering av parkeringsnorm. Reguleringsplan Vegsletta / Øyanmoen Langsiktig helhetlig plan for kommunes helse og omsorgstjenester. Skolebruksplan. Landbruksplan.

59 ORGANISASJONSENHETEN Resultatmål: - Alle enheter skal gå økonomisk i balanse - Rekrutteringsstrategien er vedtatt og arbeidet med å implementere og operasjonalisere den er i gang. - Arkivet har ikke etterslep på journalføring av post og andre prioriterte oppgaver. - Barnevernet har ikke avvik angående fristbrudd.

60 ETAT OPPVEKST OG KULTUR Resultatmål: - Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle enheter. - Gi alle barn en god start tidlig innsats god voksentetthet. - Barn og ungdom skal få delta i inkluderende fellesskap ha fokus på forebyggende arbeid.

61 ETAT OPPVEKST OG KULTUR Resultatmål: -Arbeidet med pedagogisk utvikling må styrkes for å kunne bedre læringsmiljø og resultater på sikt. -Det skal være rom for et allsidig og flerkulturelt kulturtilbud for alle basert på deltakelse, medvirkning, engasjement og opplevelse.

62 ETAT OMSORG Resultatmål: - Restaurering av 10 bokollektivplasser på Lånke. - Etablering av 6 korttidsplasser på DMS. - Tilpasning i organisasjonen i forhold til ny pasient nær metodikk (hverdagsrehabilitering). - Tilpasning nye økonomiske rammer.

63 ETAT OMSORG Resultatmål: - Videre satsning på velferdsteknologi - Omsorg 2030 har en klar fremdriftsplan - Ny og forbedret metodikk i rus og psykiatrioppfølging

64 ETAT TEKNISK DRIFT Resultatmål: - Nytt nødsamband (lovpålagt) skal være på plass innen utgangen av Iverksette reguleringsprosessen for Vegsletta og utvikle Sutterø. - Oppstart revisjon av reguleringsplan for Stjørdal sentrum herunder områderegulering for Husbyjordet.

65 ETAT TEKNISK DRIFT Resultatmål: - Prioritere midler til oppfølging av vedlikeholdsplan kommunale bygg. - Ny Sandskogan barnehage. - Tomtbakkan- ferdigstillelse av vegutbedring i løpet av 2014.

66 ETAT TEKNISK DRIFT Resultatmål: - Avklaring av valg av trase/løsning for reservevannforsyning. - Nytt sentrum avløpsrenseanlegg (SARA). - Mest og best totalrenhold ut av hver krone. (dvs. daglig, periodisk og hovedrengjøring).

67 OPPSUMMERING Det er mange utfordringer som skal løses i økonomiplanperioden. Må ha få til balanse aktivitet og budsjett. Må justere ned og tilpasse og ta ned aktiviteten til budsjettrammene. Tøffe prioriteringer må til når oppgavene løses innenfor de rammene kommunestyret har satt.

68 OPPSUMMERING Viktig å få frem at det ikke er snakk om å radere bort noe som er lovpålagt. Men nivået og omfang på tjenestetilbudet må tilpasses det inntektsnivå kommunen har ut i fra skatt og statlige overføringer samt det nivået på egne inntekter som kommunestyret vedtar at Stjørdal skal ha.

69 OPPSUMMERING Stjørdal er en flott kommune å bo i. Stjørdal er og skal være en attraktiv kommune både for innbyggere og næringsliv. Økonomiplan og budsjett skal bygge opp under dette gjennom fremtidsretta investeringer og et tjenestetilbud innenfor de rammer som innbyggere og næringslivet er villig til å gi til fellesskapet.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer