ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2017"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 Rådmannen fremmer forslag til balansert økonomiplan samt budsjett 2014

2 HOVEDBUDSKAP I Stramt og nøktern økonomiplan og budsjett. Bygger på vedtatt økonomiplan Lagt inn nye oppgaver fra staten der disse er brutt ned på kommunenivå med kjente kostnader. Foretatt omprioriteringer innen rammen på budsjett 2013 for å dekke underbudsjetterte poster. Tatt netto kostnadsbesparelse på 20mill.kr. i samsvar med kommunestyrets vedtak.

3 HOVEDBUDSKAP II Skal levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Har måttet prioritere strengt. Fokus på lovpålagte og kjerneoppgaver. Kutt og nedtrekk for å ha en aktivitet i samsvar med budsjettrammene. Utfordringa vil være å ikke ha et aktivitetsnivå og en tjenesteproduksjon over det rammene gir rom for. Vært en krevende prosess.

4 HOVEDBUDSKAP 111 Krevende prosess fremover for å gjennomføre kuttene og komme ned på et aktivitetsnivå som rammen tillater. Konsekvenser for ansatte. Stillingsstopp for å ha en buffer. Omplassering det er målet fremfor reduksjoner. Samarbeid med tillitsvalgte opprettet utvalg som skal ha faste møter setter alt inn for at ting skal løses.

5 HOVEDBUDSKAP IV Følger opp og realiserer investeringer fra vedtatt økonomiplan store investeringen innen vann og avløp. Funnet plass til noen nye investeringer i 2017 Halsen barneskole samt utvidelse barnehage i Skjelstadmark

6 STRATEGIDEBATTEN Kostnadstiltak på 20mill.kr. Rentesats på lån økes 0,25 prosentpoeng. Lønnsreserven settes til 25mill.kr. pr. år. Politisk ansvar korrigeres med 2mill.kr. fra lønnsreserven i Skolestrukturen skal ikke røres. Ikke aktuelt å utrede eller innføre noen form for eiendomsskatt.

7 STATSBUDSJETET 2014 Konsekvenser for 2013: Skatteanslaget for 2013 oppjustert med 1,8milliarder i forhold til revidert nasjonsbudsjett. Utgjør 6mill.kr. for Stjørdal. * Reduksjon i innslagspunkt ressurskrevende brukere. Gjelder for 2014 men får regninga i Ny regjering kritisk til dette.

8 STATSBUDSJETTET Anslaget på kommunens skatteinntekter i 2014 bygger blant annet på om lag 1% sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3,5% lønnsvekst fra Den kommunale skatteøren settes ned i 2014 med 0,2 prosentpoeng til 11,4%. Pris og lønnsvekst i kommunesektoren i 2014 (deflatoren) er anslått til 3%.

9 STATSBUDSJETTET Realvekst i kommunens inntekter i 2014: Beløp i milliarder kr. Frie inntekter 5,2 Frie inntekter til nye oppgaver m.m. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 SUM 7,7

10 STATSBUDSJETTET Oppgavefordeling i 2014 gir seg utslag i rammeoverføring til Stjørdal. Beløp i 1000kr. Etat oppvekst og kultur 3745 Etat omsorg 248 Etat teknisk drift 82 Barnevern 785 Vergemålsreformen - 295

11 OPPVEKST OG KULTUR Nominell videreføring foreldrebetaling barnehager Nominell videreføring foreldrebetaling barnehager Økning tilskudd private barnehager 92-96% 750 Opptrapping to barnehageopptak virkning Valgfag 9.trinn helårseffekt endring Valgfag 10.trinn endring i Kulturskoletilbud skole/sfo helårsvirkning Nye plasser i statlige og private skoler Sum 3745

12 OMSORG Helsestasjons og skolehelsetjeneste 858 Uttrekk midler øyeblikkelig hjelp Uttrekk skjønnsmidler psykososial oppfølging SUM 248

13 BARNEVERN Økt kommunal andel i statlige barnevernsinstitusjoner 710 Tilsyn med barn i fosterhjem 65 Samvær under tilsyn 10 SUM 785

14 STJØRDAL KOMMUNE Drives rimelig i følge KOSTRA tall. Kommuner som driver rimeligere har en langt mer sentralisert struktur og dermed stordriftsfordeler. Stjørdal er en av de minste kommunene i folketall i KOSTRA- gruppe 13. Mer relevant å sammenligne med Malvik, Levanger og snitt i Nord-Trøndelag.

15 ØKONOMISTATUS PR Rådmann/organisasjonsenhet 200 Fellesutgifter inkl. barnevern Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift 500 Politiske organ Div. Ansvarsområder Finans SUM

16 ÅRSPROGNOSER Pr Pr Rådmann/organisasjonsenheten Fellesutgifter inkl. barnevern Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Politiske organ Div. Ansvarsområder Finans Sum

17 PÅVIRKER ÅRSPROGNOSE Statsbudsjettet økt skatteanslag 2013 i forhold til revidert nasjonalbudsjett utgjør 6mill.kr. Pensjonspremie tilføring fra premiefond fra pensjonskasser gir en pluss på 5mill.kr. på finans Vedtak om å tilføre 2mill.kr. fra lønnsreserven til politisk ansvarsområde Justering integreringstilskudd tilfører NAV/sosialhjelp 3mill.kr.som slår ut positivt for etat omsorg.

18 RAMMETILSKUDD OG SKATTER 2014 Innbyggertilskudd før omfordeling Utgiftsutgjevning Korreksjoner for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling 940 Inntektsgarantiordningen Skjønnstilskudd 5500 Skatt SUM

19 GENERELLE STATSTILSKUDD Investeringskompensasjon skole og svømmeanlegg ,500mill.kr. Investeringskompensasjon omsorg 4,900 «Skolepakken 1,100 «Vertskommunetilskudd 10,500 «Sum 20,000 «Generelt statstilskudd flyktninger mill.kr.

20 ØVRIGE INNTEKTER I Finansinntekter budsjetterer med årlig renteinntekt på 11,4 mill. kr. Egenbetaling regulering med 3 % deflator unntatt for selvkostområder samt føringer i statsbudsjett Vann og avløp årsavgift øker med 12% og tilknyttingsavgift med 25% - grunnet store investeringer i reservevannforsyning samt nytt hovedavløprenseanlegg.

21 ØVRIGE INNTEKTER 11 Premieavvik pensjon. Beløpet varier mye fra år til år ( fra 27mill.kr. Til 1,5-2,0mill.kr. i 2013). Premieavvik endelig i januar påfølgende år. Ikke tatt inn som inntekt på finans i økonomiplanen. Tas inn ved regnskapsavslutning.

22 ØVRIGE INNTEKTER III Det innføres brukerbetalt parkering i Stjørdal sentrum fra og med Det budsjetteres med 2,5mill.kr. i inntekt fra brukerbetaling parkering fra og med Beløpet skal gå til dekning av drifts av kapitalutgifter parkeringsanlegg ikke til andre driftsoppgaver.

23 PENSJONSKOSTNADER Økt sats fra 14-16% i budsjettene på enhetene. Forventer at reell innbetaling i 2014 blir høyere enn det som skal bokføres. Påregner positivt premieavvik i De hurtig akkumulerende premieavvikene fører til at fordelt årlig premieavvik som skal betales øker mye. Nye forskrifter på gang. Tilbakebetalingstid kan bli 5 år mot 10 år i dag.

24 LØNNSRESERVEN Avsatt årlig beløp på 25mill.kr, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Lønnsreserven skal også dekke årlig justering av godtgjørelser til folkevalgte.

25 AVVSKRIVING I eksisterende økonomiplan er ikke opprinnelig budsjett justert for økte avskrivninger. Medført avvik på ca. 25mill.kr.mellom budsjetterte avskrivninger og regnskapsførte avskrivninger. Har nå trukket alle avskrivninger ut fra etatsbudsjettene. Avskrivninger og motpost avskrivninger føres på finans et nullspill. Avskrivningene er oppjustert.

26 STORE INVESTERINGER Vannforsyning Avløp Veganlegg Boligtomter klargjøring Næringsareal klargjøring Boliger vanskeligstilte Hegra barneskole+ rehab U.Skole Halsen barneskole Barnehager 147mill.kr. 205mill.kr. 44mill.kr. 30mill.kr. 16mill.kr. 40mill.kr. 160mill.kr. 25mill.kr. 56mill.kr.

27 ANDRE PROSJEKT Bergkunstmuseum Kulturhus

28 SUM INVESTERINGER Beløp i 1000kr SUM

29 INVESTERINGER MILL.KR.

30 FINANSIERING INVESTERINGER

31 LÅNEGJELD MILL.KR.

32 LÅNEGJELD MILL.KR.

33 KAPITALKOSTNADER Utgangspunkt: Nye lån 30 års avdragstid. Rentesats nye lån: 3.0% i 2014, 3,0% i 2015, 3,5% i 2016 og 4,0% i Eksisterende lån med p.t. rente: 0.2%poeng i 2014, 0,7% i 2015, 1,2% i 2016 og 1,7% i Kommunestyrets vedtak om økt rente med 0,25 prosentpoeng.

34 O,25 PROSENTPOENG RENTE Gjelder ikke lån med rentebindingsavtaler. Gjelder ikke START lån. Gjelder ikke eldre lån til selvfinansierende prosjekt. Gjelder ikke nye lån til selvfinansierende prosjekt.

35 EFEKT ØKT RENTE Sum økte renteutgifter må finansieres ved økte inntekter / reduserte utgifter. O,25 prosentpoeng utgjør: Beløp i 1000kr Nye lån ikke selvfinans prosjekt Gamle lån ikke selvfinans prosjekt SUM

36 SUM KAPITALUTGIFTER Sum kapital utgifter (renter pluss avdrag) består av : - Lån pr Nye lån Renteøkning p.t. lån - Renteøkning 0,25 prosentpoeng - Deflasjon 1% - Fratrekk avdrag START lån (føres i investeringsbudsjettet)

37 SUM KAPITALUTGIFTER Beløp i 1000kr Renter Avdrag SUM

38 KAPITALUTGIFTER MILL.KR.

39 DRIFTSRAMMER Driftsrammene er fastsatt med bakgrunn i de føringene som er gitt i kommunestyret i mål og prioritetsdebatten, samt anslag inntekter og utgifter slik disse fremkommer i fremlegget til statsbudsjettet for 2014.

40 DRIFTSRAMMER Lagt inn helårsvirkning for lønnsoppgjør i 2013 for Oppgavekorreksjoner i samsvar med statsbudsjettet. Budsjettert med økte pensjonsutgifter etter anslag fra KLP. Budsjettert med større og økende beløp til fordelt årlig premieavvik.

41 DRIFTSRAMMER Rentekompensasjon fra staten på investeringer er redusert grunnet lav rente. Rentebindingsavtaler SWOP er korrigert grunnet lavt rentenivå. Budsjettert med fordelingspost på finans til en del utgifter som kommunen betaler og som er relatert til vekst i folketall. Fordeles i april når endelige befolkningstall for 2013 foreligger.

42 DRIFTSRAMMER Fire hovedgrep for å kommunestyrets krav: 1. Omprioritering innen for rammen på budsjett Kostnadskutt på 20mill.kr. 3. Finansiering økte renteutgifter. 4. Tiltak på enhetene for å komme ned på budsjettrammen 2013.

43 OMPRIORITERINGER RAMME 2013 TILTAK - beløp i mill.kr. Økte utgifter Barnevern tiltak utenfor hjemmet 5,0 Finansiering innkjøpsordning 1,0 Fellesutgifter (husleie, arkiv, tillitsvalgte forsikr.) 1,8 Administrasjonskostnader FIDES 1,0 Reduserte utgifter Kutt i alle forbruksposter på 7,5% 7,0 Kutt i innkjøp Værnesregionen 0,5 Effektivisering bilhold 1,3 SUM 8,8 8,8

44 FORDELING KUTT 20MILL.KR. Beløp i mill.kr. Sektor Oppvekst og kultur 8,0 8,0 8,0 8,0 Omsorg 8,0 8,0 8,0 8,0 Teknisk drift 4,0 4,0 4,0 4,0 SUM 20,0 20,0 20,0 20,0

45 TILTAK NETTO KUTT OPK Tiltak beløp i millioner kroner Effekt Red. : åpn.tid, bemanningsnorm, ikke betalt spisepause barnehage 2,1 Redusere assistentbruk i skolen 2,1 Kutte leirskoletilbudet i barneskolen 0,6 Ingen svømmeundervisning 0,3 Legge ned SFO-er og redusere tilbudet etter påske 1,0 Legge ned Aktiv sommer 0,3 Stenge kinoen i ett år O,5 Legge ned kunsttilbud O,2 Endre moderasjonsordningen kulturskolen 0,1 Avslutte prosjektet Kjør for livet 0,4 Legge ned MOT,UKM og Natteravn 0,4 SUM 8,0

46 TILTAK NETTO KUTT OMSORG Tiltak beløp i millioner kroner Effekt Avslutte driftsavtaler med Hegra og Skatval legesentre 0,9 Endre driftsform Kirkens hus. Frivillighet 1,8 Ny turnus Halsen Sykehjem 1,0 Nedlegging aktivitetssenter flytte tiltak til Stjørdal bosenter 1,2 Reduksjoner Lånke, Hegra og Skatval bosenter 1,8 Reduksjon kjøp av tjenester fra FIDES 1,3 SUM 8,0

47 TILTAK NETTO KUTT T.D. Tiltak beløp i millioner kroner Effekt Park og idrett-svømmehallen stenges på dagtid 1,00 Vinterstenging kunstgressbane 0,16 Vakanse rådgiverstilling 0,65 Kutte operaforestilling med arrangement 0,20 Kutte deltakelse på ONS 0,17 Leieinntekt Tangen 0,98 Redusere tilskudd øremerket klyngefelt 0,20 Redusert reservert bevilgning 0,30 Redusert feiing av gater og veier 0,15 Økte leieinntekter, leie av gategrunn 0,09 Slukke gatelys ,10 SUM 4,00

48 DRIFTSRAMMER Lagt inn kapitalutgifter inklusive renteøkning på 0,25% på lån med ikke rentebinding og ikke til selvfinansierende investeringer samt START -lån.

49 FINANSIERING ØKT RENTE 0,25 PROSENTPOENG Beløp i mill.kr. Tiltak Økte renteutgifter 1,3 1,5 1,6 1,9 Kun kveldsmøter - 0,4-0,4-0,4-0,4 Kutt i fritidsforsikring - 0,5-0,5-0,5-0,5 Kutt i seniortiltak - 0,8-0,8-0,9-1,0

50 YTTERLIGERE TILTAK Enheter i ubalanse mellom budsjett og regnskap må kutte i driften for å komme ned på 2013 budsjett. Når det er begrensa muligheter til å øke rammene så innebærer kommunestyrets vedtak om at underbudsjettering ikke skal forekomme at aktiviteten skal ned.

51 RAMMER BUDSJETT 2014 Prosess rammer OPPRINNELIG VEDTATT BUDSJETT 2013 OPPRINNELIG BUDSJETT 2013 JUSTERT FOR LØNNSOPPGJØR M.M. OMPRIORITERINGER PÅ 8,8MIII INNEN RAMME BUDSJETT JUST.ERING POLITISK TEKNISKE JUSTERINGER, VR, ANDRE OMR.,ØKT PENSJON, AVSKRIVNINGER KUTT PÅ 20 MII SOM FORDELES ENDRINGER FRA STATSBUDSJETT 2014 ENDELIGE RAMMER BUDSJETT 2014

52 NETTO RAMMER BUDSJETT 2014 Rådmann / organisasjonsenhet (beløp 1000kr) Fellesutgifter 9628 Værnesregionen Stjørdals andel Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Kirker og øvrige ansvarsområder Politiske organ Kulturhus 1000 SUM

53 Ansvar beløp 1000kr Rådmann / org.enhet Fellesutgifter Værnesreg. Stjørdals a Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Kirker og øvrige ansvarsområder Politiske organ Kulturhus Kulturhus, parkering SUM

54 BALANSE I ØKONOMIPLANEN Netto finans Netto drift Balanse

55 NETTO DRIFTSUTGIFTER

56 PRIORITEREING V. ØKTE MIDLER I Organisasjonsenheten - Seniortiltak revidert/rimeligere ordning - Servicetorg/arkiv økte ressurser Etat oppvekst og kultur - Økte ressurser grunnskolen forsterka opplæring 1.-4.trinn. - Økte ressurser til PMTO opplæring og veiledning i konsultasjoner i barnehagene,

57 PRIORITERING V. ØKTE MIDLER II Etat omsorg - Styrking helsesøstertjenesten. - Redusert effektiviseringskrav bosentraene. Etat teknisk drift - Kommunal eiendom forebyggende bygningsvedlikehold - Økt planressurs

58 STØRRE PLANOPPGAVER. Stasjonsområdet Stjørdal. Ny reguleringsplan for sentrum med konsekvensvurderinger. Områdereguleringsplan for Husbyjordet med vurdering av parkeringsnorm. Reguleringsplan Vegsletta / Øyanmoen Langsiktig helhetlig plan for kommunes helse og omsorgstjenester. Skolebruksplan. Landbruksplan.

59 ORGANISASJONSENHETEN Resultatmål: - Alle enheter skal gå økonomisk i balanse - Rekrutteringsstrategien er vedtatt og arbeidet med å implementere og operasjonalisere den er i gang. - Arkivet har ikke etterslep på journalføring av post og andre prioriterte oppgaver. - Barnevernet har ikke avvik angående fristbrudd.

60 ETAT OPPVEKST OG KULTUR Resultatmål: - Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle enheter. - Gi alle barn en god start tidlig innsats god voksentetthet. - Barn og ungdom skal få delta i inkluderende fellesskap ha fokus på forebyggende arbeid.

61 ETAT OPPVEKST OG KULTUR Resultatmål: -Arbeidet med pedagogisk utvikling må styrkes for å kunne bedre læringsmiljø og resultater på sikt. -Det skal være rom for et allsidig og flerkulturelt kulturtilbud for alle basert på deltakelse, medvirkning, engasjement og opplevelse.

62 ETAT OMSORG Resultatmål: - Restaurering av 10 bokollektivplasser på Lånke. - Etablering av 6 korttidsplasser på DMS. - Tilpasning i organisasjonen i forhold til ny pasient nær metodikk (hverdagsrehabilitering). - Tilpasning nye økonomiske rammer.

63 ETAT OMSORG Resultatmål: - Videre satsning på velferdsteknologi - Omsorg 2030 har en klar fremdriftsplan - Ny og forbedret metodikk i rus og psykiatrioppfølging

64 ETAT TEKNISK DRIFT Resultatmål: - Nytt nødsamband (lovpålagt) skal være på plass innen utgangen av Iverksette reguleringsprosessen for Vegsletta og utvikle Sutterø. - Oppstart revisjon av reguleringsplan for Stjørdal sentrum herunder områderegulering for Husbyjordet.

65 ETAT TEKNISK DRIFT Resultatmål: - Prioritere midler til oppfølging av vedlikeholdsplan kommunale bygg. - Ny Sandskogan barnehage. - Tomtbakkan- ferdigstillelse av vegutbedring i løpet av 2014.

66 ETAT TEKNISK DRIFT Resultatmål: - Avklaring av valg av trase/løsning for reservevannforsyning. - Nytt sentrum avløpsrenseanlegg (SARA). - Mest og best totalrenhold ut av hver krone. (dvs. daglig, periodisk og hovedrengjøring).

67 OPPSUMMERING Det er mange utfordringer som skal løses i økonomiplanperioden. Må ha få til balanse aktivitet og budsjett. Må justere ned og tilpasse og ta ned aktiviteten til budsjettrammene. Tøffe prioriteringer må til når oppgavene løses innenfor de rammene kommunestyret har satt.

68 OPPSUMMERING Viktig å få frem at det ikke er snakk om å radere bort noe som er lovpålagt. Men nivået og omfang på tjenestetilbudet må tilpasses det inntektsnivå kommunen har ut i fra skatt og statlige overføringer samt det nivået på egne inntekter som kommunestyret vedtar at Stjørdal skal ha.

69 OPPSUMMERING Stjørdal er en flott kommune å bo i. Stjørdal er og skal være en attraktiv kommune både for innbyggere og næringsliv. Økonomiplan og budsjett skal bygge opp under dette gjennom fremtidsretta investeringer og et tjenestetilbud innenfor de rammer som innbyggere og næringslivet er villig til å gi til fellesskapet.

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 24.10.2013 Kjell Fosse Rådmann 1 Innhold Innhold 2 1 Forslag til innstilling økonomiplan 2014-2017... 5 2 Forslag til innstilling til budsjett 2014... 6 3 Rammevilkår...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer