ELEV-PCORDNINGA Arkivsak Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato ELEV-PCORDNINGA 2010 SAMANDRAG Innføring av obligatorisk berbar pc til alle elevane er del i fylkeskommunen si satsing når det gjeld digital kompetanse og målet om at Hordaland fylkeskommune skal vere mellom dei leiande utdannings- og kompetansefylka i landet. I denne saka vil fylkesrådmannen orientere om elev-pcordninga i Saka tek for seg følgjande tema: 1. Elevane sin eigendel for berbar pc 2. Innkjøpet hausten Forslag til endringar i leigevilkåra 4. Elektronisk bestilling av elev-pc 5. Returordning for brukte pc ar 6. Pc-ordning for lærlingar FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkesutvalet tek saka til orientering Paul M. Nilsen Svein-Erik Fjeld

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Innføring av obligatorisk berbar pc er del i fylkeskommunen si satsing når det gjeld digital kompetanse og målet om at Hordaland fylkeskommune skal vere mellom dei leiande utdannings- og kompetansefylka i landet. Denne våren er det fjerde gong Hordaland fylkeskommune kjøper inn berbare pc ar til elevar i Vg1 i dei fylkeskommunale vidaregåande skolane. Kvart år vert det kjøpt inn i underkant av 7000 pc ar. I sak 40/ fatta Fylkesutvalet vedtak om å innføre obligatorisk berbar pc til elevar i den vidaregåande skolen. Tiltaket skulle innførast over tre år ved at det var Vg1-elevane som fekk utlevert berbar pc kvart år. I sak 18/07 av følgde Fylkestinget opp vedtaket i Fylkesutvalet ved å vedta at elevane får låne berbar pc frå fylkeskommunen mot ein eigendel. Fylkestinget vedtok også å disponere overskotsmidlar frå 2006 til finansiering av elev-pc ordninga for åra 2007 og Frå og med 2009 er elev-pc ane finansiert over det ordinære driftsbudsjettet til vidaregåande opplæring. I denne saka vil fylkesrådmannen orientere om. 7. Elevane sin eigendel for berbar pc 8. Innkjøpet hausten Forslag til endringar i leigevilkåra 10. Elektronisk bestilling av elev-pc 11. Returordning for brukte pc ar 12. Pc-ordning for lærlingar 1. Elevane sin eigendel for berbar pc Maksimalt nivå på elevane sin økonomiske eigendel er slått fast i Forskrift om endringar i forskrift av nr. 724 til Opplæringslova fastsett av Kunnskapsdepartementet med heimel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 3 1 niande ledd. Ei tilsvarande lovregulering er gjort i Privatskolelova 6-2 tredje ledd og 6A-8 fjerde ledd. Elevane får eit årleg ikkje-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassa, som skal hjelpe til å dekkje utgifter elevane har til såkalla andre læremiddel og naudsynt individuelt utstyr. Beløpsgrensa for årleg eigendel er sett lik den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet. Samla betaling kan ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen, p.t. kr 850,- pr år 1. Elevar som ikkje fullfører opplæringa, skal få tilbod om å kjøpe pc en for maksimalt tre gonger den lågaste stipendsatsen på avbrotstidspunktet. Grunngjevinga frå Kunnskapsdepartementet for å krevje eigendel for elev-pc er at elevane som har berbar pc, vil kunne ha lågare utgifter til anna individuelt utstyr. Retten til å krevje eigendel føreset at elevane får mindre utgifter til kalkulator, kladdebøker o.l. Krav om eigendel legg til grunn at eleven får pc en til odel og eige etter avslutta skolegang (Vg3). 1 Utstyrstipendsatser henta frå Kr 850 Kr Kr Studiespesialisering Musikk, dans og drama Helse- og sosialfag Elektrofag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Naturbruk Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Idrettsfag Design og håndverk Restaurant- og matfag 2

3 Ved budsjetteringa for 2010 er det lagt til grunn at elevane betaler kr 800,- i eigendel i Vg1 og det same i Vg2, totalt kr 1600,-. Elevane på Media og kommunikasjon, som får tildelt ein kraftigare pc enn dei andre elevane, skal i tillegg betale kr 800,- i eigendel på Vg3. Satsane er dei same som vart lagt til grunn i budsjettåret I andre fylkeskommunar som vi har vore i kontakt med, må alle elevane betale ein eigendel tilsvarande lågaste stipendsats i alle skoleåra. Det tilsvarer maksimalsatsen som ovannemnde forskrift gjer oss høve til å krevje inn. Ut frå eit prinsipp om at offentleg skolegang bør ha lik kostnad i heile landet, meiner Fylkesrådmannen at vi frå budsjettåret 2011 bør innføre ei ordning med eigenbetaling tilsvarande gjeldande minste stipendsats i alle tre skoleåra. Dette vil vi kome attende til i budsjetthandsaminga for Innkjøpet for hausten 2010 Hordaland fylkeskommune teikna i 2007 kontrakt om levering av elev-pc med Atea AS, den gong Ementor AS. Kontrakten var eitt-årig med opsjon på eitt + eitt + eitt år. Også i år har vi valt å nytte oss av retten vi har til å handle pc ar på opsjonsavtalen. Dette er siste gong vi kan nytte gjeldande opsjonsavtale, og vi har allereie sett i gang arbeidet med ny anbodskonkurranse. I samband med dette vil vi også vurdere ulike eigeformer når det gjeld elev pc-ane. Det kan t.d. vere aktuelt å innføre ei ordning der elevane eig pc-ane sjølve og får stipend frå fylkeskommunen på differansen mellom kjøpesum og lågaste stipendsats. Dette vil vi kome attende til i ei eiga sak dersom det vert aktuelt. I år har vi bede om tilbod på standard berbar pc både med 13,3 og 15,6 skjerm og ein kraftigare pc tilrettelagt for elevar ved utdanningsprogrammet Media og kommunikasjon (MK). Vi har også bede om tilbod på ein utvida batterigaranti i tillegg til den forsikringa mot hendelige uhell som vart innført ved innkjøpet sist haust. Storleik på pc-en Det er stadig ei rivande utvikling på pc-marknaden. Det er spesielt interessant for skolesektoren at det dei siste åra har vorte utvikla såkalla mini-pc ar eller netbooks. Desse har lågare vekt og storleik enn ordinære berbare pc ar. Mini-pc ane er også rimelegare i innkjøp enn ordinære berbare pc ar. Hittil har Fylkesrådmannen av tekniske og ergonomiske årsaker ikkje vurdert mini-pc som eit fullverdig alternativ til ordinære pc ar. I år har det kome på marknaden pc ar med 13,3 skjerm og tastatur i same storleik som på ein pc med 15,6 skjerm. Desse pc-ane tilfredsstiller stort sett dei same tekniske krava som ein ordinær pc med 15,6 skjerm. Største skilnaden vil vere at denne pc-en truleg ikke har dvd-spelar. Fylkesrådmannen har bede om tilbod på slike pc ar. Test av mini-pc I vinter vart det gjennomført ein test vedrørande bruk av mini-pc ar ved Knarvik vidaregåande skule. Desse pc ane hadde skjerm på 12, litt mindre tastatur enn ein tradisjonell 15,6 pc og noko dårlegare minne og prosessorkapasitet. Ti elevar nytta desse pc-ane i ei veke i staden for sin ordinære elev pc. Tilbakemeldingane frå elevane er stort sett positive, og seks av dei ti elevane ville velje mini pc dersom dei fekk høve til det. Tabellen på neste side er ei oppsummering av dei viktigaste spørsmåla. 3

4 Kva pc fungererar best Korleis fungerar mindre skjerm Lengd på arbeidsøkter på mini pc-en Korleis fungerar mindre tastatur Kva pc ville du velje Har du nytta annan pc til heimearbeidet Vanleg bærbar 5 Svært bra 2 Litt lengre 1 Svært bra 3 Mini 6 Nei 4 Mini-PC 3 Ganske bra 3 Like lange 7 Ganske bra 2 Vanleg 4 Ja elev pc 5 Like bra 2 Bra 4 Litt kortare 2 Bra 0 Ja privat pc 1 Ganske dårleg 1 Ganske dårleg 3 Dårleg 0 Dårleg Dei fleste elevane nytta mini pc en mellom fem og tredve timar i løpet av testveka og mellom to og seks timar kvar dag (mellom ein og fire timar på skolen og mellom null og tre timar til heimearbeid). Dei fleste har hatt like lange arbeidsøkter som på den vanlege elev pc en. Det er likevel slik at seks av dei ti har nytta annan pc til heile eller delar av heimearbeidet. På dei siste nye mini-pcane er skjermen 1,2 større enn han var på testmaskinen, og tastaturet er like stort som på ein 15,6 pc. Fylkesrådmannen er meiner at dersom denne pc-en tilfredsstillar dei tekniske krava våre, kan dette vere eit fullgodt alternativ. Dette vil vi ta stilling til når vi gjennomfører tekniske testar av dei pc-ane vi får tilbod på. Forsikring mot hendelege uhell og utvida batteriforsikring Forsikringa mot hendelege uhell sikrar at vi får dekt ein skade pr maskin pr år. Hordaland fylkeskommune er ellers sjølvassurandør for alle skadar / tap av elev pc frå dei to første innkjøpa. Fylkeskommunen er sjølvassurandør for tap, hærverk og tjuveri for pc-ane som vi kjøpte sist haust. Meirkostnaden med denne forsikringa vert dekt ved lågare reparasjonskostnader over tre år. Ei batteriforsikringsordning vil sikre at vi får nye batteri også etter at garantitida er gått ut. Batteria har så langt vore levert med eitt års garanti. Inneverande skoleår har vi opplevd at ein god del elevar som fekk pc for to år sidan, har hatt trong for nytt batteri. Fylkesrådmannen har difor bede om ein utvida batterigaranti for dei nye pc-ane slik at batteri som vert øydelagd, vert erstatta i inntil tre år. Fylkesrådmannen vil vurdere kostnaden på ein utvida batterigaranti opp mot kostnaden ved å kjøpe nye batteri til dei som treng det. Fylkesrådmannen vil understreke at det ved alle dei vidaregåande skolane våre er straumnettet bygd ut for å takle elev pcordninga. I teorien skal det difor ikkje vere naudsynt for elevane å ha batteri til pcen på skolen. Vi vil frå i år av gje elevane betre rettleiing i korleis dei skal handsame batteriet for å sikre maksimal levetid. Det dreier seg om enkle grep som å trekkje ut ladekabelen når batteriet er fullada og vente med ny lading til maskinen varslar om at det er lite straum igjen på batteriet. Vidare er det på pc-ar levert frå hausten 2008 ein programsnutt på pc-en, som gjev elevane høve til å overvake tilstanden på batteriet. 3. Førebelse endringar i leigevilkåra Innføringa av forsikringa mot hendelege uhell har ført til at vi måtte endre i leigevilkåra. Dersom pcen vert skadd, øydelagt eller sluttar å fungere ved hendeleg uhell, er utskifting av hovuddelar avgrensa til èin gong per år. Hovuddelar omfattar skjerm (lcd), dvd/cd-rom-stasjonar, harddisk, hovudkort, prosessor og minne. Tjuveri, brann, tilsikta skade og normal slitasje vert ikkje dekt. Med hendeleg uhell vert her meint einkvar mekanisk eller elektrisk skade på produktet som skuldast ei uventa påkjenning, støyt, overbelastning eller ei eller fleire hending(ar), som skjer i utdanningsperioden, og 4

5 som ikkje kunne vore unngått med rimeleg aktsemd og forhaldsreglar. Aktlaus eller tilsikta skade eller gjentatt skade eller tap kan føre til at eleven må erstatte pc-en fullt ut. I flg Lov om skadeserstatning 1-1 pliktar barn og ungdom å erstatte skade som dei voldar forsetteleg eller uaktsomt for så vidt det er rimeleg med omsyn til alder, utvikling, utvist åtferd, økonomisk evne og tilhøve elles. Føresette sitt ansvar er heimla i ledd, som seier at uansett skuld svarer føresette for skade valda forsetteleg eller uaktsomt av deira born under 18 år, som dei bur saman med eller har omsorga for. Maksimalt beløp pr skade er kr 5 000,-. Det vil og verte gjort endringar i kontrakten for å framheve eleven sitt ansvar for å ta best mogeleg vare på batteriet for å sikre maksimal levetid. 5

6 4. Elektronisk bestilling av elev-pc For å betre logistikken kring utlevering, kontrakt og reparasjon av elev pc-ane innfører vi i år elektronisk bestilling og registrering av pc-ane. Dette vil medføre mindre logistikk for skolane samstundes som det sikrar at vi har betre oversikt over pc-ane. 5. Returordning for brukte pc-ar Denne våren vil det første kullet som tok i bruk pc på Vg1, vere ferdig med Vg3. Elevane har tilbod om å kjøpe ut pc-en for kr 500,-. Fylkesrådmannen ventar at mange elevar vil velje å nytte seg av utkjøpsordninga. For dei pc-ane som ikkje vert kjøpt av elevar, er det etablert ei returordning. Kort fortalt sel vi pc-ane attende til leverandøren. Leverandøren slettar alle data på pc-en, før pc-ane får naudsynt vedlikehald og vert selt på gjenbruksmarknaden. 6. Pc-ordning for lærlingar Lærlingar i ordinært løp, dvs to år i skole og to år i bedrif, har rett til å behalde pc-en etter endt skolegang slik at dei kan nytte denne pc-en i læretida. Det same gjeld for dei som sluttar etter eit år på vidaregåande skole for å begynne i lære. Lærlingar i særløp, dvs dei som byrjar i lære utan at dei har vore elev i vidaregåande skole, vil få pc dersom dei skal ha teoriundervisning ved ein av våre vidaregåande skolar. Eigenbetalinga for pc-en skal vere lik anten ein går heile utdanninga i skole eller tek delar av utdanninga som lærling. 6

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer