ELEV-PC Arkivsak Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring av obligatorisk berbar pc er ledd i fylkeskommunen si satsing på digital kompetanse og målet om at Hordaland fylkeskommune skal vere mellom dei leiande utdannings- og kompetansefylka i landet. Denne våren er det tredje gong Hordaland fylkeskommune kjøper inn berbare pc ar til elevar i Vg1 i dei fylkeskommunale vidaregåande skolane. I sak 40/ fatta fylkesutvalet vedtak om å innføre obligatorisk berbar pc til elevar i den vidaregåande skolen. Tiltaket skulle gjennomførast over tre år ved at det var Vg1-elevane som fekk utlevert berbar pc kvar år. I denne saka vil fylkesrådmannen orientere om: Elevane sin eigendel for berbar pc og gratisprinsippet for læremiddel Kostnad elev-pc 2009 Faget Media og kommunikasjon trong for kraftigare pc Mini-pc ar eller ordinære berbare pc ar Leigekontrakten Vilkår for bruk av elev-pc Reparasjon og hærverk Skolane sitt arbeid med elev-pc-ordninga FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet tek saka Elev-pc 2009 til orientering. 2. Elevane skal betale kr 800 i eigendel på Vg1 og kr 800,- i eigendel på Vg2, totalt kr 1 600,- Elevar ved utdanningsprogram for Media og kommunikasjon får utlevert ein kraftigare pc mot å betale kr 800,- i eigendel også i Vg3, totalt kr 2 400,-. Elevar som ikkje fullfører opplæringa, får tilbod om å kjøpe pc en for maksimalt tre gonger den lågaste stipendsatsen på avbrotstidspunktet. Paul M. Nilsen Vedlegg: Vilkår for bruk av elev-pc Svein-Erik Fjeld

2 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn: Innføring av obligatorisk berbar pc er ledd i fylkeskommunen si satsing på digital kompetanse og målet om at Hordaland fylkeskommune skal vere mellom dei leiande utdannings- og kompetansefylket i landet. Denne våren er det tredje gong Hordaland fylkeskommune kjøper inn berbare pc ar til elevar i Vg1 i dei fylkeskommunale vidaregåande skolane. I 2007 kjøpte vi inn totalt elev-pc ar medan vi i 2008 har kjøpt elev-pc ar. Pr 1. mars er det venta at om lag elevar tek til på Vg1 hausten Dette talet vert korrigert når vi ser det endelege resultatet av inntaket til sommaren. I tillegg til at Vg1- elevane får låne pc, må elevar som har gått på vidaregåande skole i andre fylkeskommunar eller på private vidaregåande skolar og byrjar på Vg2 eller Vg3 på ein skole eigd av Hordaland fylkeskommune, også låne elev-pc. I sak 40/ fatta fylkesutvalet vedtak om å innføre obligatorisk berbar pc til elevar i den vidaregåande skolen. Tiltaket skulle innførast over tre år ved at det var Vg1-elevane som fekk utlevert berbar pc kvart år. I sak 18/07 av følgde fylkestinget opp vedtaket i fylkesutvalet ved å vedta at elevane får låne berbar pc frå fylkeskommunen mot ein eigendel. Fylkestinget vedtok også å disponere overskotsmidlar frå 2006 til finansiering av elev-pc ordninga for åra 2007 og Frå og med 2009 er elev-pc finansiert over det ordinære driftsbudsjettet til vidaregåande opplæring. 1. Elevane sin eigendel for berbar pc og gratisprinsippet for læremiddel I dei nye læreplanane (jf Kunnskapsløftet) som tok til å verke hausten 2006, er grunnleggjande ferdigheiter i bruk av digitale verktøy integrert i kompetansemåla i alle fag. Men berbar pc er ikkje ein føresetnad for at elevane skal nå kompetansemåla i læreplanane. Kunnskapsdepartementet legg til grunn at skoleeigarar som vel å organisere opplæringa på ein slik måte at elevane må ha kvar sin berbare pc, vil få innsparingar knytt til bl.a. trykte læremiddel og stasjonære pc ar. Vidare seier Kunnskapsdepartementet at elevane som har berbar pc, vil kunne ha lågare utgifter til anna individuelt utstyr. Det er difor frå Staten si side opna for at skoleeigar i slike høve kan krevje ein eigendel frå eleven for å dekkje delar av kostnaden ved berbar pc. Retten til å krevje eigendel føreset at elevane vil spare noko vedr. utgifter til kalkulator, kladdebøker o.l. Krav om eigendel legg til grunn at eleven får pc en til odel og eige etter avslutta skolegang. Elevane får eit årleg ikkje-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassa, som skal bidra til å dekkje utgifter elevane har til andre læremiddel og nødvendig individuelt utstyr. Beløpsgrensa for årleg eigendel er sett lik den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet. Samla betaling kan ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen, p.t. kr 820,- pr år. Elevar som ikkje fullfører opplæringa, skal få tilbod om å kjøpe pc en for maksimalt tre gonger den lågaste stipendsatsen på avbrotstidspunktet. Maksimalt nivå på eigendelen er slått fast i Forskrift om endringar i forskrift nr. 724 til opplæringslova fastsett av Kunnskapsdepartementet med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3 1 niande ledd. Ei tilsvarande lovregulering er gjort i Privatskolelova 6-2 tredje ledd og 6A-8 fjerde ledd. Denne forskrifta vart klar etter at fylkestinget hadde vedteke finansiering for elev-pc i Hordaland for åra 2007 og Dessutan er retten til gratis læremiddel fasa inn over tre år. Hausten 2007 var det elevar i Vg2 som fekk rett til gratis læremiddel. Hausten 2008 fekk Vg3 elevar dei same rettane, og frå og med hausten 2009 har elevar i Vg1 også rett til gratis læremiddel. Berbar elev-pc har heile tida vorte lånt ut i Vg1, og vi har krevd inn eigendel i Vg1. 2

3 Ved budsjetteringa for 2009 er det lagt til grunn at elevane betaler kr 800,- i eigendel i Vg1 og det same i Vg2 totalt kr 1600,-. I dei to føregåande årskulla har elevane betalt kr 1000 i eigendel i Vg1, i tillegg må dei betale kr 500,- for å kjøpe ut pc en etter Vg3 totalt kr 1 500,-. Sett over heile utdanningstida vert kostnaden kr 100,- høgare for elevane frå og med Kostnad elev-pc 2009 Hordaland fylkeskommune teikna i 2007 kontrakt om levering av elev-pc med Atea AS, den gong Ementor AS. Kontrakten var eitt-årig med opsjon på eitt + eitt + eitt år. Også i år har vi valt å nytte oss av retten vi har til å handle pc ar på opsjonsavtalen. Lågaste pristilbod på elev-pc er om lag kr 400,- høgare enn i fjor. Det skuldast mellom anna at det i år er inkludert ei forsikring mot hendelige uhell, som sikrer at vi får dekt ein skade pr maskin pr år. Hordaland fylkeskommune har så langt vore sjølvassurandør for alle skader / tap av elev pc. Fylkeskommunen er framleis sjølvassurandør for tap, hærverk og tyveri. Meirkostnaden med denne forsikringa vert dekt ved lågare reparasjonskostnader over tre år. Høg dollarkurs og generell prisutvikling i dette marknadssegmentet er også med på å trekkje pc-prisen opp. Samla er meirkostnaden om lag 2,5 mill. kr, som fylkerådmannen foreslår vert dekt inn ved at det vert delt ut færre midlar til innkjøp av lærebøker. Det meiner fylkesrådmannen er tilrådeleg avdi NDLA (Norsk digital læringsarena) komande haust tilbyr gratis digitale læremiddel i heile15 fag. 3. Media og kommunikasjon trong for kraftigare pc Elevar ved utdanningsprogrammet Media og kommunikasjon (MK) nyttar ofte programvare som krev pc ar med kraftigare spesifikasjonar enn det vi har lagt til grunn for våre standard pc ar. Så langt har vi løyst dette ved å setje inn ei ekstra minnebrikke i pc ane til desse elevane. Fylkesrådmannen har ut frå eit økonomisk perspektiv forventa at den tyngste programvara bare er installert på skolen sine stasjonære pc ar då lisensar til slik programvare er ofte svært dyr. Dersom vi skal kjøpe inn kraftigare pc ar til desse elevane vil det ha ein meirkostnad på om lag kr 2000,- eks mva pr pc. I inneverande skoleår er om lag 170 elevar i Vg1 MK. Dersom vi får like mange elevar neste skoleår, vil innkjøp av kraftigare pc ar til desse elevane gje ein meirkostnad på om lag kr ,-. I tillegg til denne kostnaden kan det verte auka utgifter til innkjøp av spesialprogramvare. Innkjøp av spesialprogramvare vert handtert av den einskilde skole. Fylkesrådmannen meiner at dersom vi skal utstyre elevane ved MK med andre pc ar, må vi også krevje høgare eigenbetaling frå desse elevane. Med utgangspunkt i gjeldande regelverk for eigendel kan vi krevje eigenbetaling også i Vg3 frå elevane. Det vil redusere fylkeskommunen sin meirkostnad med kr Mini-pc eller ordinære berbare pc ar Det er stadig ei rivande utvikling på pc-marknaden. Det er spesielt interessant for skolesektoren at det dei siste åra har vorte utvikla såkalla mini pc ar eller netbooks. Desse har lågare vekt og storleik enn ordinære berbare pc ar. Mini-pc ane er også rimelegare i innkjøp enn ordinære berbare pc ar. Hittil har fylkesrådmannen av tekniske og ergonomiske årsaker ikkje vurdert mini-pc som eit fullverdig alternativ til ordinære pc ar Prismessig er ein mini-pc med 10,1 tommar som kan nyttast på vårt nettverk om lag kr 700,- billegare i innkjøp enn ein ordinær berbar pc. Det er rimelagare mini-pc ar på marknaden, men dei billegaste nyttar anna operativsystem (Linux) og har enno mindre skjerm 8,9 enn dei vi har henta inn 3

4 spesifikasjonar for. Vi har valt å samanlikne med mini-pc ar i denne storleiken fordi det er den nye standarden i marknaden. Den nye standarden for mini-pc ar rommar kraftigare prosessorar, meir minne og betre tilkoplingsmoglegheiter enn tidlegare. Men det er framleis eit stykke igjen til mini-pc ane når dei same kravspesifikasjonane som dei ordinære berbare pc ane. Dessutan manglar mini-pc en dvd-spelar (men ein slik kan sjølvsagt kjøpast mot ein ekstra kostnad). Mini-pc ar nyttast i dag stort sett som ein nummer to pc ofte på reiser. Alternativet vi har skissert over har nye standarden for skjermstorleik 10,1 mot 8,9 som har vore standarden så langt. Men det skil likevel 5,3 i skjermstorleik mot den ordinære berbare pc en. Tastaturet er også mindre. Fylkesrådmannen meiner at vi må utgreie forholda rundt ergonomi betre. Vi har i dag ikkje grunnlag for å vurdere kva det vil seie for elevane sin arbeidssituasjon å ha ein liten skjerm og eit lite tastatur. Elevane sit ofte å jobbar med pc en i fleire timar i løpet av skoledagen. I tillegg har dei leksar som krev bruk av pc en. Ein god ergonomisk arbeidssituasjon er difor viktig. Ein mini-pc veg om lag ein kilo mindre enn ein ordinær berbar pc. Dette momentet er viktig ettersom elevane transporterer pc en til og frå skolen kvar dag. I den digitale skolen er det eit uttalt mål at elevane skal få færre bøker i skolesekkene. Frå hausten 2009 vil det vere digitale læremiddel til 15 fag tilgjengeleg gratis gjennom NDLA (Norsk digital læringsarena Elevar ved to vidaregåande skolar i Buskerud fylkeskommune prøver denne våren ut berbare minipc ar med fri programvare. Til hausten vil dei også teste ut korleis mini-pc ar fungerer med Windows som operativsystem. Målet til Buskerud fylkeskommune er å finne ut om denne maskintypen er eigna for skolebruk. Også Sogn og fjordane fylkeskommune kjøper inn mini-pc ar til sine elevar hausten Fylkesrådmannen ønskjer å vurdere erfaringane frå desse to fylkeskommunane hausten 2009 og vil kome attende med ei ny sak om dette i november i år. Såleis har vi tid til å gå ut i ein ny tilbodsrunde dersom det vert bestemt å innføre mini-pc som elev-pc i Hordaland fylkeskommune frå og med hausten Leigekontrakten - Vilkår for bruk av berbar elev-pc Vedlagt er førebels utkast til leigekontakt for neste årskull Vilkår for bruk av berbar elev-pc Endringane i høve førre skoleår er så langt beløp som skal betalast pr år - kr 800 i Vg 1 og Vg2. For elevar i faget Media og kommunikasjon er det også sett opp eigendel på kr 800 i Vg3. Vidare er punktet om kjøp etter tre år endra slik at eleven no har rett til å overta pc en vederlagsfritt etter Vg3. I pkt 12 i avtalen heiter det Dersom maskina vert skadd eller tapt, kan eleven måtte betale inntil kr. 1000,- ved første gangs skade/tap. Ved gjentatt skade/tap kan eleven måtte erstatte maskina fullt ut. I flg Lov om skadeserstatning 1-1 pliktar barn og ungdom å erstatte skade som dei voldar forsetteleg eller uaktsomt for så vidt det er rimeleg med omsyn til alder, utvikling, utvist åtferd, økonomisk evne og tilhøva elles. Foreldra sitt ansvar er heimla i ledd som seier at uansett skuld svarer foreldre for skade valda forsetteleg eller uaktsomt av deira barn under 18 år, som dei bur saman med eller har omsorga for. Maksimalt beløp pr skade er kr 5 000,-. 6. Reparasjon og hærverk Hordaland fylkeskommune har avtale om reparasjon av skader med leverandøren av elev-pc. Leverandøren har bygd opp eit eige system på internett for registering av pc ar som skal sendast til reparasjon anten det gjeld garantiskadar eller andre skadar. Ved innlevering for reparasjon får eleven utlevert låne-pc inntil eigen pc er reparert. 4

5 Vi opplever frå tid til annan at elevpc ar vert stolne. Det er eit vilkår for å få utlevert ny pc at tapet er meldt til politiet. Nokre elevar driv hærverk på pc ar. I eit forsøk på å redusera dette, har vi laga ein musikkvideo som fortel om ansvaret ved tap og skade. Elevane skal transportere pc en i utlevert sekk. Denne sekken er utstyrt med ei laus mappe med kraftig polstring som skal beskytta pc en mot støyt og liknande. Neste årskull vil få trykt eit sett med tips og råd om korleis pc en skal oppbevarast, direkte på denne mappa. 7. Skolane sitt arbeid med elev-pc-ordninga På den tekniske sida har ikt-ansvarleg på skolane arbeidd med såkalla softing, utlevering, innlevering, re-installasjon og reparasjoner og anna. Ikt-ansvarleg er skolen sitt kontaktledd overfor leverandøren. Elevane får utlevert pc en når lånekontrakten er underteikna. Nokre skolar har valt å ha foreldremøte med elevane tilstades der kontraktene vert signerte og pc ar vert utleverte. Når kontrakten er underteikna, skal utlånet registrerast i det skoleadministrative systemet Extens. Byte av skole, tap av pc, innsending for reparasjon m.m skal også registrerast i Extens. Slik skal vi til ei kvar tid ha oversikt over kva for pc den enkelte eleven disponerer. Om hausten skal skolane fakturere elevane for eigendelen. Også dette vert gjort gjennom Extens. Logistikken kring elev-pc-ordninga er til tider krevjande for skolane. 5

6 Vedlegg 1: Utkast til: VILKÅR FOR BRUK AV BERBAR ELEV- PC Hordaland fylkeskommune stiller til rådvelde berbar datamaskin med programvare og tilhøyrande utstyr for skuleåra 2009/2012. Elevar som vil nytta seg av denne ordninga, må skrive under på desse vilkåra. Er eleven under 18 år, skal vilkåra også underteiknast av føresett. Elevar som har hatt den same maskina i tre år får rett til å overta maskina etter Vg3. Elevar som ikkje fullfører opplæringa kan kjøpe pc-en for maksimalt tre gonger den lågaste læremiddel stipendsatsen på avbrotstidspunktet pt totalt kr 2400,-. Dersom maskina er blitt erstatta med ei ny maskin i løpet av desse tre åra, fell denne retten bort. Hordaland fylkeskommune har rett til å gjere endringar i vilkåra. Storleiken på beløp for bruksrett og retten til overtaking av PC-en etter tre år kan ikkje endrast. Ved utløp av perioden eller dersom det er avbrot i utdanninga, skal datamaskina med tilhøyrande utstyr leverast tilbake i same stand som då ho vart utlevert. Normal slitasje vert akseptert. Installert privat programvare og tilleggsutstyr skal vere fjerna. 1. For bruk av den berbare PC-en må det betalast, kr 800,- på Vg1 og kr 800,- på Vg2 totalt kr 1 600,-. Det vert sendt faktura på årsbeløpet i hausthalvåret. Elevar i Media og kommunikasjon som har fått utlevert pc med kraftigare spesifikasjonar skal betale kr 800 også i Vg3. Innbetalt sum vert ikkje refundert. 2. Datamaskina, brukarnamn og passord er personlege, og eleven skal syte for at andre ikkje får kunnskap om eller tilgang til desse. 3. Eleven pliktar å ta godt vare på maskina, transportere ho i ryggsekken eleven mottek og halde maskina forsvarleg oppbevart. 4. Eleven pliktar å ikkje endre eller fjerne program og funksjonalitet på maskina som er blitt installert eller konfigurert av skulen. 5. Eleven pliktar å følgje dei retningsliner som til ei kvar tid gjeld for bruken av maskina. Brot på reglane vert sett på som brot på skulen sitt ordensreglement. Sjå ordensreglementet på under Meldingar tips. 6. Eleven skal gjere seg kjend med dei etiske nettvettreglane på under Meldingar - tips. 7. Skulen har rett til tilgang til maskina for å kontrollere at bruken ikkje er i strid med desse retningslinene. Skulen kan ved behov, t.d. ved mistanke om feil konfigurasjon eller misbruk, når som helst, kople utstyr frå datanettverket og eventuelt fjerne det for nærare inspeksjon. 8. Skulen har ikkje ansvar for data som er lagra på maskina. For å redusere risikoen for tap av data må eleven derfor i størst mogeleg grad nytte lagringsplassar som ikkje ligg i maskina. 9. Skulen har rett til å krevje PC-en innlevert i samband med feriar for å gjennomføre naudsynte oppgraderingar av programvare. 10. Eleven pliktar å kontakte skulen dersom datamaskina eller tilhøyrande utstyr vert tapt, skada, øydelagt eller sluttar å fungere. 11. Dersom maskina vert skadd eller tapt, kan eleven måtte betale inntil kr. 1000,- ved første gangs skade/tap. Ved gjentatt skade/tap kan eleven måtte erstatte maskina fullt ut. 12. Brot på desse retningslinene kan få konsekvensar for denne ordninga, og bruksretten kan opphøyre. Det vert ikkje gjeve refusjon av innbetalt sum dersom dette skjer. 13. Eleven har høve til å ikkje nytta seg av dette tilbodet, men skal då stille til rådvelde ei maskin som har den same spesifikasjonen eller betre, og gje skulen rett til å behandle maskina på dei same vilkåra med unnatak av pkta. 1., 3., 9., 10., 11. og 12. Elevnamn <Fornavn> <Etternavn> Rekningsmottakar <Foresatt fornavn> <Foresatt namn 1) etternavn> Adresse <Adresse> Adresse <Foresatt adresse> Postnr./ Poststad <Postnr> <Sted> Postnr./ Poststad <Foresatt postnr> <Foresatt poststed> Personnummer <Personid> Personnummer 1) Telefon mobil <Telefon mobil> Rekningsmottakar er føresett dersom eleven er under 18 år Basisgruppe (klasse): <Basisgruppe> Eg stadfestar at eg har lese og akseptert vilkåra. Eg stadfestar at eg har lese vilkåra og vil nytta meg av retten til atterhald, jamfør pkt. 13 Dato Eleven si underskrift Dato Føresett si underskrift Det følgjande skal fyllast ut i samband med utleveringa av maskina. 6

7 Serienummer: Skulenamn:<Enhetsnavn> Eg stadfestar at eg har motteke PC-en med serienummeret notert i rubrikken over. Dato Eleven si underskrift Kontrakt skal fyllast ut i to underskrivne eksemplar, eit til elev/føresette og eit til skolen 7

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer