PC-ordninga 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PC-ordninga 2011/2012"

Transkript

1 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK

2 HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU 1.8 GHz RAM 4 GB HDD 250 GB LCD 13.3 (1366x768) Webkamera For å få elev-pc, må ein føresett fylle ut skjemaet på: https://elevpc.hfk.no Windows 7 Office Webkamera og mikrofon 2. DSUB port for ekstern monitor 3. RJ45 gigabit LAN 4. HDMI for video ut 5. 2xUSB2 porter 6. Stereoplugg mikrofon 7. Standard stereoplugg for lyd ut 8. 2xUSB2 porter 2

3 AVTALE OM BRUK AV BERBAR ELEV- PC Hordaland fylkeskommune stiller, for bruk i undervisninga, til rådvelde berbar pc med programvare og tilhøyrande utstyr for skuleåra Elevar som vil nytteseg av denne ordninga, må akseptere dei vilkåra som framgår av denne avtalen. Er eleven under 18 år, skal avtalen også underteiknast av føresett. VILKÅR FOR BRUKSRETT 1. Eigendelen for bruk av den berbare elev-pc-en er kr 800,- på Vg1 og kr 800,- på Vg2, totalt kr 1 600,-. Faktura vert sendt i hausthalvåret med betalingsfrist på 30 dagar. For elevar knytte til Media- og kommunikasjonutdanninga som har fått utlevert ein kraftigare PC, vert prisen kr 800,- også på Vg3, totalt kr 2400,-. Innbetalte beløp som nemnte over vert ikkje refundert. Hordaland fylkeskommune er juridisk eigar av PC-en inntil eleven får høve til å overta denne etter avtalens pkt 15 eller Elev-PC, brukarnamn og passord er personlege, og eleven skal syte for at andre ikkje får kunnskap om eller tilgang til desse. 3. Eleven pliktar å ta godt vare på PC-en, transportere den i motteken ryggsekk eller tilsvarande og oppbevare den forsvarleg. 4. Eleven pliktar å ikkje endre eller fjerne installerte og konfigurerte program og funksjonalitetar. 5. Eleven pliktar å følgje dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for bruk av elev- PC. Brot på reglane vert sett på som brot på skulen sitt Ordensreglement, som er å rekne som ein del av denne avtalen. Sjå ordensreglementet på under Meldingar tips. 6. Eleven skal gjere seg kjend med dei etiske nettvettreglane på under Meldingar tips, og følgje desse. 7. Ved mistanke om bruk i strid med desse retningslinjene har skulen rett til tilgang til PC-en for å kontrollere bruken av den. Skulen kan ved behov, t.d. ved mistanke om feil konfigurasjon eller misbruk, når som helst kople utstyr frå datanettverket og eventuelt fjerne det for nærare inspeksjon. 8. Skulen har rett til å krevje PC-en innlevert i samband med feriar for å gjennomføre naudsynte oppgraderingar av programvare og eventuell opprydding på PC-en med tanke på risiko for naudsynt programvare. 9. Skulen har ikkje ansvar for data som er lagra på PC-en. For å redusere risikoen for tap av data bør eleven derfor i størst mogleg grad nytte lagringsplassar som ikkje ligg i maskina. 10. Eleven pliktar å kontakte skulen umiddelbart dersom PC-en eller tilhøyrande utstyr går tapt, vert skadd, øydelagt eller sluttar å fungere. 3

4 11. Dersom PC-en vert skadd, øydelagt eller sluttar å fungere som følgje av hendeleg uhell, er utskifting av hovuddelar avgrensa til èin gong per skuleår. Hovuddelar omfattar skjerm (LCD), DVD/CD-ROM-stasjonar, harddisk, hovudkort, prosessor og minne. Tjuveri, brann, tilsikta skade og normal slitasje vert ikkje dekt. Med hendeleg uhell vert her meint einkvar mekanisk eller elektrisk skade på produktet som skuldast ei uventa påkjenning, støyt, overbelastning eller ei eller fleire hending(ar) som skjer i utdanningsperioden og som ikkje kunne vore unngått med rimeleg aktsemd og forholdsreglar. Aktlaus eller tilsikta skade eller gjentatt skade eller tap kan føre til at eleven må erstatte PC-en fullt ut. 12. Brot på desse retningslinjene kan føre til opphøyr av eleven sin bruksrett til berbar elev-pc etter denne avtalen. 13. Eleven har høve til ikkje å nytte seg av dette tilbodet, men skal då stille til rådvelde ein PC som har den same spesifikasjonen eller betre enn den PC-en skulen tilbyr, og gje skulen rett til å handsame PC-en på dei same vilkåra med unntak av pkt. 1, 3, 8, 10, 11 og 12. Med same spesifikasjon meiner vi PC med same versjon av Windows operativsystem professional og anna programvare som fylkeskommunen nyttar. Tekniske spesifikasjonar (harddisk, minne m.m.) skal minimum vere dei same som for dei fylkeskommunale PC-ane. TILBAKELEVERING OG KJØP 14. Etter endt vidaregåande utdanning skal eleven levere attende PC-en med tilhøyrande utstyr i vesentleg same stand som då den vart utlevert. Dette inneber at skade utover normal slitasje kan føre til krav om erstatning. Installert privat programvare, private filer og tilleggsutstyr skal vere fjerna av eleven ved innlevering. Skulen har ikkje ansvar for privat programvare, filer og tilleggsutstyr etter innlevering. 15. Elevar som har fullført den vidaregåande utdanninga, eller går over frå vidaregående utdanning i skole til vidaregåande utdanning i bedrift, og har hatt den same PC-en i minst to år, får rett til å overta PC-en på dette tidspunktet. Før eleven får overta PC-en skal den leverast inn for fjerning av programvare fylkeskommunen eig lisens for. PC-en vert levert attende til eleven med fabrikkimage for Windows programvare. Dette gjeld likevel ikkje dersom PC-en er erstatta med ein ny PC i løpet av den perioden eleven har vore under utdanning. 16. Elevar som ikkje fullfører den vidaregåande utdanninga, skal på tidspunkt for avbrot i utdanninga levere attende PC-en med tilhøyrande utstyr i vesentleg same stand som då han vart utlevert. Dette inneber at skade utover normal slitasje kan føre til krav om erstatning. Etter nærare avtale kan likevel eleven få tilbod om å kjøpe PC-en. Pris vil avhenge av tidspunkt for når utdanninga vart avbroten, jf. Informasjonsheftet. Dette gjeld likevel ikkje dersom PC-en er erstatta med ein ny PC i løpet av den perioden eleven har vore under utdanning. Før eleven får overta PC-en skal den leverast inn for fjerning av programvare fylkeskommunen eig lisens for. PC-en vert levert attende til eleven med fabrikkimage for Microsoft Windows 7 operativsystem. 17. Hordaland fylkeskommune har som følgje av endringar i lov og forskrift og/eller endringar i offentlege direktiv og retningsliner rett til å gjere endringar i vilkåra. 4

5 Prisar for skoleåret 2011/2012 Første skoleår Leige kr.800,- (fakturerast haust). Før 1. november: elev får ikkje kjøpe PC. Før 13. juni: kan kjøpast for kr 5000,- (Samla kr 5800,-). Etter 13. juni i første skoleår: kr 1780,- (Samla kr 2580,-). Andre skoleår Leige kr 800,- (fakturerast haust). Før 13. juni i andre året :kr 980,- (Samla kr 2580,-). Etter 13. juni kan eleven overta pc-en vederlagsfritt (sjå under i punkt 15 i avtalen). Gjeld primært lærlingar. For dei elevane som fortset tredje året er PC-en framleis HFK sin eigedom. Tredje skoleår Etter 13. juni kan eleven overta pc-en vederlagsfritt (sjå under i punkt 15 i avtalen). Media og kommunikasjon: kr 800;- (til saman kr 2400,-). 5

6 Digital kompetanse IKT og bruk av data i undervisninga er eit godt hjelpemiddel som kan hjelpe deg til: orden på notat alltid ha tilgong til det du treng av lærestoff, oppgåver, notat og lenkjer å lage fine arbeid og prosjektoppgåver å nytte film, bilde, lyd, stoff frå Internett og mykje anna. One Note er eit program som kan hjelpe deg til å halde betre orden i dine notater. Ordensreglement Elevane skal ikkje bruke mobiltelefon, mp3-spelar eller anna elektronisk utstyr i timane utan at faglæraren gjev løyve til det. Skolen sitt datautstyr og nettverk skal berre nyttast til skolerelatert arbeid. Elevane skal ikkje nytte skolen sitt datautstyr eller nettverk til å laste ned, lese, lagre eller spreie andre sitt åndsverk (t.d. musikk, film og liknande), spel, pornografisk, rasistisk eller anna materiale som kan verke krenkande og/eller er i strid med norsk lov (j.fr 10). Skolen sitt datautstyr og nettverk skal heller ikkje nyttast til nettspel som ikkje er eit ledd i læringsarbeidet. 6

7 Korleis ta vare på PC-en? Merk PC og ladar med namnet ditt, og ta godt vare på utstyret. Rotar du vekk ladaren, må du sjølv betale for ein ny. Husk at ein annan elev kanskje skal overta maskina; nytt difor ikkje unødig merking av maskina. Teknisk: Slå av PC-en før du pakkar den i sekken. Harddisken kan bli øydelagt dersom du flyttar maskina utan å slå den av. Bruk beskyttelseslomma i sekken. Ver forsiktig med kablane så dei ikkje ryk i kontaktane. Ikkje legg harde ting (straumkabelen) mot skjermen i sekken. Skjermen er mjuk og kan ryke. Bruk regntrekket på sekken når du er ute i regnvêr: Regntrekket finn du i eiga lomme under sekken. Ikkje tett til ventilasjonsopningane på sida av maskina. Dersom du har med maskina i senga, sett den på eit brett/bord. Du får og kjøpt eigne laptop-stativ med innebygd kjøling. Programvare: Ver svært kritisk til kva du lastar ned på PC-en din. Det er lett å få virus sjølv om du har antivirus-program. Ikkje installer andre antivirusprogram Symantec Endpoint Protection er installert og blir automatisk oppdatert. Pass òg på at du får alle Windows-oppdateringar. Ta kontakt med skulen og IKT-konsulenten når det er noko som ikkje fungerer som det skal, og hugs å ta backup av filene dine dersom PC-en må installerast på nytt. Du vil få låne-pc dersom PC-en må sendast inn til reparasjon. HUGS å ta PC-en med på skulen kvar dag! Du har ikkje rett på låne-pc dersom du har gløymt PC-en din heime, og du får merknad i Orden dersom du ikkje har den med når du treng den. 7

8 Lagring Mine dokumenter Gå inn i mappa Dokumenter. Opprett ny mappe (Skule). I denne mappa kan du lage mapper for kvart fag. Hugs å lagre alle skuleting i rett mappe. Heimeområde på Server Nettverksstasjonen med bokstaven P er ditt område på serveren. Du har berre tilgang til dette når du er på skulen, men hugs å leggje skule-filene dine over her slik at du har backup. Det finst fleire synkroniseringsverktøy som kan hjelpe deg med dette (f.eks. SyncToy). Du har også tilgang til P-området under eksamen gjennom alle tre åra, så det er derfor nyttig om du har orden og lagrar skolearbeidet ditt her. For å halde best mulig orden; unngå å lagre private filer på heimeområdet ditt. I tillegg har du tilgang til nokre område på skulen sin server. Backup Det er viktig at du har backup av filene dine. Alle private filer som du vil ta vare på, bør leggjast over på ein ekstern harddisk eller minnepenn med jamne mellomrom. Dersom du leverer maskina inn til reparasjon kan du risikere at innhaldet blir sletta. Alle skuleting bør kopierast over på området ditt på serveren t.d. ein gong i veka (eller kvar dag før du går heim). Kjøpe ekstern harddisk? Det kan vere lurt å kjøpe ein ekstern harddisk kor du kan lagre bilete, filmar, musikk, dokument og andre ting som du er redd for å miste. Det er ikkje trygt å ha ting berre på PC-en. 8

9 Trygg og smart på nett Å surfe, chatte, blogge og lage eigne heimesider er både morosamt og lærerikt. Men internett er opent for alle, og det er fort gjort å støyte på ubehagelige personar eller innhald. Følg denne hugselista for å beskytte deg sjølv og vennene dine. Ver mot andre på nettet som du vil at andre skal vere mot deg. Nettet skal vere ein hyggeleg stad å vere! Beskytt namnet ditt - lag eit kallenamn/nick. Ver forsiktig med å gi ut opplysningar om deg sjølv. Spør om lov før du legg ut opplysningar om eller bilde av andre. Skal du møte nokon du har chatta med på nett? Ta med ein venn! Sjekk alltid kven som har laga informasjonen du finnhugs at alle kan legge ut noko på nett. Tenk deg om før du lastar ned gratis filer og innhald. Snakk med ein vaksen viss du opplever noko ubehageleg på nett. Kjelde: Statens strålevern tilrår at ein ikkje arbeider med maskina plassert i fanget utan underlag. 9

10 Sjekkliste for kjeldekritikk Kan du stole på det du finn på nettet? Her følgjer nokre viktige punkt du bør ha i bakhovudet når du er ute og surfar etter fakta og informasjon. Korleis sjekkar du om informasjonen du finn er korrekt? Del med andre. Kven står bak nettsida? er det ei myndigheit? er det ein organisasjon? er det eit føretak? er det ein privatperson? er det nokon som kan noko om emnet? er det nokon du stoler på? Kvifor er nettsida etablert/starta? for å informere om noko? for å presentere fakta? for å propagandere for noko? for å selje noko? Korleis ser nettsida ut? finst det noko kontaktinformasjon? verkar teksten seriøs? fungerer lenkjene? Vert det vist til kjelder? finst det dato på sida? Kan du få informasjon frå andre kjelder? har du sjekka i skolebiblioteket? har du sjekka lenkjesamlinga på f eks Skolenettet? har du samanlikna med andre kjelder? var Internett den beste kjelda? Kjelde: Passord Hugs at brukarnamn og passord er personlege, og at ingen andre må få tilgang til desse. Bruk passord som er så vanskeleg at ikkje andre kan gjette det, gjerne med både bokstavar, tal og spesialteikn. Dersom du vil endre passordet, klikk Ctrl+Alt+Del Klikk Endre et passord. Dersom du har gløymt passordet ditt, kan du gå inn på https://passord.hfk.no/ for å få nytt passord på SMS. 10

11 Itslearning Frå kan du klikke deg inn på m.a. Itslearning. Når du loggar inn på Itslearning, kjem du til ei startside med oversikt over dei faga du er medlem av. Her er òg m.a. liste over gjeremål og dagens aktivitetar. Skolen har gjerne ei informasjonsside for elevar. Når du ser at datoen på eit fag har ein blå prikk, må du klikke deg inn i faget for å sjå kva som er nytt sidan sist. Meldingar I Itslearning finn du eit meldingssystem der du kan sende meldingar til andre som går på vidaregåande skule i Hordaland. Desse meldingane kan du få vidaresendt til e-posten din dersom du stiller inn dette. Gå først på Mine innstillingar Endre detaljar, og fyll inn opplysningar. Gå deretter på Meldingar Meldingsinnstillingar, og kryss av for vidaresending. Her kan du òg skrive inn signatur. E-post Frå kan du òg klikke på E-post. Du kjem då inn i Outlook Web Access. E-postadressa di er: Sjekk denne e-posten med jamne mellomrom, slik at du ikkje går glipp av noko. Skolearena Her kan du sjekke fråveret ditt, karakterane dine og evt. merknader. Frå Itslearning kan du kople direkte over til Skolearena utan ny innlogging. 11

12 Ta vare på batteriet Her følgjer nokre generelle tips som kan hjelpe deg å ta betre vare på batteriet til maskina di. Lad helst batteriet heilt ut før ny opplading ved første gongs bruk. Lad batteriet heilt fullt ved første gangs bruk. Ta gjerne batteriet ut dersom du kun brukar maskina med strømkabel. HelpDesk-system Alle problem med PC-en skal registrerast på https://helpdesk.hfk.no/ På denne måten kan me gje deg god oppfølging, og du kan følgje med på framdrifta på saka di. Du får tilgang til systemet både heime og på skulen, og kan opprette ein Ticket ved å klikke på Åpne ny Ticket og skrive inn brukarnamnet og passordet ditt (det same som på Itslearning og når du loggar på maskina). Deretter fyller du ut skjemaet og skriv kva problemet er. Beskjed blir sendt til IKTkonsulenten på skulen din, som kan oppdatere ticketen. Dersom PC-en må reparerast eller installerast på nytt, må du sjølvsagt levere den til IKT-konsulenten. Husk Ticket-ID, slik at du kan følgje med på utviklinga i saka (logg inn til høgre i skjermbiletet). 12

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Systemansvarleg John Helge Grevstad har kontor i administrasjonen. E-post: john.helge.grevstad@mrfylke.no Telefon: 70 01 83 10 // Mobil: 970 84 265

Systemansvarleg John Helge Grevstad har kontor i administrasjonen. E-post: john.helge.grevstad@mrfylke.no Telefon: 70 01 83 10 // Mobil: 970 84 265 Frå IT-avdelinga Innleiing Velkomen til Ulstein Vidaregåande Skule. Eller velkomen attende, om du har vore her tidlegare. I dette skrivet vil du finne informasjon frå IT-avdelinga som kan være med på å

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke bærbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke bærbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke bærbar PC Velkommen som elev ved videregående skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelle deg litt om hvordan du skal bruke den bærbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

Saman om utvikling og velferd

Saman om utvikling og velferd Saman om utvikling og velferd Overordna IKT-strategi for Stord kommune 2010-2012 Mål: Stord kommune brukar informasjonsteknologi aktivt og offensivt for å nå kommunen sine mål, i tråd med kommuneplan og

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer