Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE"

Transkript

1 rundskriv nr. 11/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Dato: MR 21634/2009/040 Ref: PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE Dette skoleåret vart utlånsordninga av lærebøker og trykte læremiddel innført. Frå komande skoleår gjeld gratisprinsippet alle elevane i vidaregåande opplæring. Utlånsordninga vil difor neste skoleår omfatte alle elevane. Bruk av berbar PC er innført som obligatorisk læremiddel. Stipendordninga for elev-pc-ar er no revidert, jf. sak Ud-20/08. Læremiddel (trykte og digitale), PC-ordning og andre kostnader knytt til ordningane er budsjettert med ei økonomisk avgrensa ramme. Elev-PC-ordning er vedteke av fylkestinget (T-36/07) og gjennomføringa av ordninga legg premissane for kva økonomisk ramme ein kan avsette til læremiddel og andre tiltak. Læremiddel Dei ressursane som årleg vert avsett til læremiddel vil etter kvart måtte ta høgd for at dei digitale læringsressursane som vert utvikla av fylkeskommunane i fellesskap vert teken i bruk, i tillegg til at ein og kjøper tilgang til andre digitale læringsressursar. Dette må ein sjå i samanheng med innføring av elev-pc-ar. Konsekvensen vil bli at trykte læreverk i ei rekkje fag etterkvart vil bli erstatta med fulldigitaliserte læremiddel, i andre fag vil digitale læremiddel være eit supplement til trykt og vice versa. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 Lærebøker og andre trykte læremiddel Ramma som vert avsett til kjøp av lærebøker og andre trykte læremiddel er fordelt etter elevtal for utdanningsprogramma innafor studiespesialisering og yrkesfag. Midlane som er stilt til rådvelde for innkjøp av læremiddel til Vg1 er avgrensa og føreset at ein og kan kjøpe brukte bøker av Vg1-elevane som går ut i år eller dei som gikk ut i fjor. Det same gjeld suppleringskjøp, ein kan kjøpe brukte læremiddel av Vg2/Vg3-elevane i den grad ein finn det nødvendig. Saman med bruk av berbar elev- PC og fylkeskommunane sin satsing på NDLA, ligg det ein føresetnad om at dei digitale læringsressursane på NDLA etter kvart skal takast i bruk til erstatning for trykte læremiddel../. Ramma som skolane får tildelt til læremiddelkjøp (vedlegg 1) føreset difor at skolane grundig vurderer; - kva omfang utlånsordninga av lærebøker og anna trykt læremateriell skal ha (kva for lærebøker i kva for fag) - kva for digitale læringsressursar som ein vil ta i bruk i undervisninga i tillegg til dei digitale ressursane ein har fylkesavtale på - kva for læringsressursar ein skal ha tilgjengeleg i skolebiblioteket Elles viser ein til kravet om språklege parallellutgåver i forskrifta, jf. og sak ud-2/09 til utdanningsutvalet om kravet til språklege parallellutgåver../. Når det gjeld kjøp av nye lærebøker er avtalen med BSNorli prolongert skoleåret 2009/2010. (Norligruppen og Biblioteksentralen er slått saman frå og BSNorli dekkjer heile skolemarknaden). Denne avtalen er forpliktande for skolane. Når det gjeld bestillingsrutinar viser vi til informasjonsmøtet med BSNorli og til vedlagte informasjon, vedlegg 2. For fag med gjennomgåande læreplanar som t.d. norsk, er det ei utfordring at elevane ikkje har gjennomgåande læreverk, men lærebøker for kvart trinn som dei ikkje får med seg til neste skoleår med den utlånsordninga ein har for lærebøker. Dersom skolen ønskjer å supplere med fleire bøker for at elevane skal kunne ta med seg lærebøker frå eit lågare trinn, er dette ei vurdering og prioritering den enkelte skole må gjere innafor den ramma skolen blir tildelt. Kvar skole skal sjølv sørgje for planlegging og organisering av kjøp, mottak, registrering og utlån av lærebøker. Digitale læremiddel Digitale læremiddel finst på Internett. Det er læremiddel fylket betalar for (t.d. Industriskolen, Ordnett, Lokus, Atekst, NDLA (som eigar)), læremiddel som er gratis (t.d. Wikipedia, Store Norske Leksikon, Skolenettet) og elles all anna informasjon som finst på nettet (t.d. fagartiklar, faktastoff, statistikk, rapportar). NDLA vil frå skolestart 2009 tilby følgjande fag; - Norsk Vg1 og Vg2

3 - Naturfag - Kroppsøving Vg1 - Samfunnsfag - Engelsk - Matematikk Vg1 - Helse- og sosialfag Vg1 - Elektrofag Vg1 - Restaurant- og matfag Vg1 - Helsearbeidarfag Vg2 - Barne- og ungdomsarbeidarfag Desse digitale læremidla frå NDLA vert utvikla som sjølvstendige digitale læremiddel og er såleis ikkje eit supplement til trykte læremiddel. I tillegg til dei digitale ressursane som er tilgjengeleg frå NDLA tek ein sikte på at avtalane om bruk av Industriskolen og Ordnett vert forlenga. I tillegg tek ein sikte på å gjere Atekst tilgjengeleg for skolane. Ein tek og sikte på å forlenge abonnementsordninga på LOKUS, men utan dei faga som vert tilbode på NDLA. I tillegg må ein vurdere ytterlegare avgrensing av fag på grunnlag av brukarstatistikken. Ein vil snarleg kome attende til kva for fag ein sentral avtale med Aschehoug (LOKUS) vil omfatte. Tilgjenge til andre digitale læringsressursar enn dei som ein har sentral avtale på, må skolen sjølv vurdere ut frå den ramma som ein disponerer til kjøp av læremiddel. PC-ordning komande skoleår Det er vedteke at datamaskinar skal nyttast som verkty i undervisninga i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal. Alle elevar skal difor disponere eigen berbar PC. Neste skoleår vil PC-ordninga bli endra, jf. sak Ud-20/08 om PC-ordning for elevane skoleåret 2009/2010. Komande skoleår vil såleis elevane kunne velje om dei vil ha ein berbar PC som fylket kjøper inn til dei eller få eit økonomisk tilskott for å kjøpe/bruke eigen PC. Elevar som vel å nytte fylket sitt tilbod vil få utlevert PC-en på skolen ved skolestart. Lånekassa yter eit utstyrsstipend til alle elevar i vidaregåande opplæring. Stipendet er for tida på kroner 850. Dei elevane som vel å nytte tilbodet om skole-pc frå Møre og Romsdal Fylke vil kvart skoleår bli fakturert for eit beløp svarande til dette utstyrsstipendet, altså kroner 850 for skoleåret 2009/2010. Eleven disponerer PC-en fritt både i skole- og fritid innafor dei reglane som vert fastsett for bruk av skole-pcen. Faktura vert sendt ut omkring 1. oktober. Når dei er ferdig som elev etter tre år, får dei meg seg PC-en. Sluttar eleven tidlegare vil han kunne kjøpe ut PC-en. Reglar for bruk av Skole-PC med utkjøpsordning vil bli utarbeidd og sendt skolane. Detaljar om den berbare PC-en som fylket kjøper inn vil ikkje vere klår før om lag 1.juli. PC-en vil ha ei yting som gjer at ein kan nytta dei digitale

4 læringsressursane som skal nyttast i skolekvardagen (ikkje ein PC som er eigna for avanserte grafiske applikasjonar og t.d. spel). Ein vil leggje vekt på at PC-en er robust, har god batterikapasitet og ei vekt som gjer at den blir grei å transportere. Skjermstorleiken vil bli ein stad mellom 10 og 15 tommar. Elevar som heller vil kjøpe/bruke eigen PC vil få utbetalt eit tilskott svarande til nettoprisen (pris eks. mva) Møre og Romsdal fylke betalar for skole-pcen. Det vert ikkje kravd betaling for bruk av eigen PC. Elevane må difor underteikne på at dei ikkje gjer bruk av fylket sitt tilbod og dermed sjølv sørgjer for service-/garantiordning. Tilskottet frå fylket vert utbetalt omkring Innafor nokre fag og utdanningsprogram kan det vere behov for ein PC som kan behandle avanserte grafiske applikasjonar. Skolen må difor ha eigne PCar til slik bruk. Dersom elevar ønskjer å arbeide med slike program heime og i fritida kan skolen gi råd om krav til høvelege berbare PC-ar. Ein føreset at skolane og legg ut slik informasjon tilgjengeleg på heimesidene sine. Dei elevane som sjølv skaffar seg maskiner for å kunne arbeide med slike grafiske applikasjonar får utbetalt tilskottet som nemnt ovanfor. Ein vil vurdere om det vil vere mogleg å auke tilskottet noko for elevar som startar på Vg1 MK. Ein vil kome attende til informasjon om distribusjon og tidsplan for PCordninga. Føring av elevdata skoleåret 2009/2010 Frå komande skoleår vil ein ikkje kunne føre karakterdata i Fronter. Lisensen for fråværsføringsmodulen er sagt opp frå Difor må ein bruke SkoleArena som er tilgjengeleg for alle skolane. FEIDE Formålet med FEIDE er at brukaren skal ha tilgang til ulike datatenester med ei innlogging. For å få til det må ein ha ein sentral påloggingsdatabase som er kopla til Extens. Nye brukarar - t.d. Vg1-elevar vil bli tildelt brukarnamn og passord i samband med 2.gongs inntak, dvs rundt når inntakslistene er overført til Extens. Elevar som er tildelt brukarnamn og passord frå før, vil bli kopla frå FEIDE-tilgongen Eleven vil bli aktivert igjen ved inntaket, dei elevane som ikkje vert aktivert i Extens innan 3 månader rekna frå 1.07 vil automatisk bli sletta. Ein vil kome attende med detaljert informasjon om aktivering av FEIDE-brukarar Nokre skolar har ein eigen persondatabase (t.d. active directory) som gjer at at ein ikkje får saumlaus kopling til FEIDE. Dette var mellom anna eit av dei store problema sist haust. Slike lokal løysingar kan difor ikkje brukast for elev-pc-ane.

5 Bruk av personnummer Når ein skal registrere seg i FEIDE må ein bruke personnummer fordi systemet må ha ein unik identifisering når ein vert tildelt brukarnamn og passord. Personnummeret vert sendt over eit kryptert samband. Når brukaren er registrert skal det tildelte brukarnamn og passord brukast. Det er altså eit sakleg behov for å bruke personnummer til dette formålet. Vi viser elles til datatilsynets spørsmål og svar om personnummer, sjå om informasjonssikkerhet fødselsnummer. Tenester som SkoleArena og Lokus har brukt personnummer før ein starta med innlogging ved bruk av FEIDE. Bruken vert regulert i avtalar med tenesteleverandørane og det er ein einsarta standard på dei krava som vert sett. Når det gjeld Møre og Romsdal fylke sin lagring av personopplysningar, så skjer dette i samsvar med krava frå datatilsynet og andre retningsliner for sikring av persondata. Informasjon til elevane/føresette Når det gjeld PC-ordninga vil fylkesutdanningsdirektøren no i første omgang informere (m.a. ved bruk av ungweb.no) dei avgangselevane frå ungdomsskolen som har søkt vidaregåande opplæring. Vi vil seinare gjennomføre ei forpliktande undersøking som gjer at vi får eit oversyn over dei elevane som vil bruke den PC-en Møre og Romsdal fylke kjøper inn. Vi vil halde skolane løpande oppdatert. Det er og viktig at relevant informasjon og finst på skolane sine heimesider slik at elevar og føresette finn informasjon der. Ein må også bruke dei skriftelege rutinane skolane har for å informere Vg1-elevar elles (jf. rundskriv 15/08). Det er mange rutinar som enno ikkje er på plass, vil vil kome attende til dei etter kvart. Med helsing Per Hoem fylkesutdanningsdirektør Sverre Hollen ass.fylkesutdanningssjef Gjenpart: Fylkesdirektøren Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

6 Vedlegg 1 Informasjon om innkjøpsordninga og økonomiske rammer for læremiddel skoleåret 2009/2010 For å gjennomføre ordninga med gratis læremiddel får skolane få tildelt midlar etter ein elevsats. Satsane er inkl. administrasjonsordning. Satsane føreset at ein kjøper inn brukte Vg1-bøker frå årets/fjorårets skoleelevar. Skolane må vurdere kva for lærebøker ein skal låne ut til elevane og kva for læringsressursar (bøker, digitale osb) ein skal ha tilgjengeleg i biblioteket. Innkjøp Ordninga vil bli gjennomført ved at skolane sjølv administrerar innkjøpa av brukte læremiddel til Vg 1. Når det gjeld innkjøp av nye trykte læremiddel skal det vere innafor avtalen med BSNorli. Budsjett Tildelte midlar vil bli gjort tilgjengelege ved at skoleramma vert styrka. Tildelinga er rekna ut etter elevtala frå prøveinntak pr 30. mai. Satsane som vert nytta for skoleåret 2009/2010 er: Studiespesialiserande program Yrkesfaglege program: (ST, ID, MDD) Vg Det er ikkje avsett øyremerka ramme for styrking av skolebiblioteka. Styrking av skolebiblioteket må skolane sjølv vurdere ut frå organisering og gjennomføring av læremiddelordninga. Rekneskap Det er oppretta eit eige prosjekt nr 2049, Lærebøker til utlån. Når skolane gjer innkjøp av bøker skal innkjøpa konterast på dette prosjektet. Innkjøpa skal førast på art Tenesta som skal nyttast er den tenesta som gjeld for utdanningsprogrammet. Nedanfor er det gitt ei døme på korleis dette skal konterast. Dømet viser konteringa for Atlanten vgs, studiespesialisering. Art Ansvar Ramme Teneste Prosjekt

7 Prognose midlar til kjøp av lærebøker vg1 hausten 2009 Prognosen er basert på prøveinntak pr mai Det endelege elevtalet bestemmer kor stor ramma for den einskilde skolen vert. Skole Studieprogram Elevar Beløp pr elev Sum ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDRETTSFAG ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MEDIER OG KOMMUNIKASJON ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MUSIKK/DANS/DRAMA - MUSIKK ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESPESIALISERING ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE MUSIKK/DANS/DRAMA - DANS FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE MUSIKK/DANS/DRAMA - DRAMA FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE MUSIKK/DANS/DRAMA - MUSIKK FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE STUD.SPES - FORMGIVINGSFAG FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE STUD.SPES - INTERNASJ FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE STUD.SPES - TOPPIDRETT FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESPESIALISERING FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE FANNEFJORD VG SKOLE HELSE/SOSIAL 2-ÅRIG 2.ÅR FANNEFJORD VG SKOLE HELSE/SOSIAL, 2-ÅRIG,1.ÅR FANNEFJORD VG SKOLE STUD.SPES - 2-ÅRIG 1. ÅR FANNEFJORD VG SKOLE STUD.SPES - 2-ÅRIG 2. ÅR FANNEFJORD VG SKOLE FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE NATURBRUK FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE RESTAURANT- OG MATFAG FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE STUD.SPES - FORMGIVINGSFAG FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE STUD.SPES - INTERNASJ FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE STUDIESPESIALISERING FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE TAF 4-ÅRIG BA FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE GJERMUNDNES VIDAREGÅANDE SKULE NATURBRUK GJERMUNDNES VIDAREGÅANDE SKULE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON GJERMUNDNES VIDAREGÅANDE SKULE HARAM VIDAREGÅANDE SKULE ELEKTROFAG HARAM VIDAREGÅANDE SKULE HELSE- OG SOSIALFAG HARAM VIDAREGÅANDE SKULE MEDIER OG KOMMUNIKASJON HARAM VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER HARAM VIDAREGÅANDE SKULE STUDIESPESIALISERING HARAM VIDAREGÅANDE SKULE TAF 4-ÅRIG EL HARAM VIDAREGÅANDE SKULE TAF 4-ÅRIG TP HARAM VIDAREGÅANDE SKULE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON HARAM VIDAREGÅANDE SKULE

8 Skole Studieprogram Elevar Beløp pr elev Sum HERØY VIDAREGÅANDE SKULE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK HERØY VIDAREGÅANDE SKULE HELSE- OG SOSIALFAG HERØY VIDAREGÅANDE SKULE NATURBRUK HERØY VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER HERØY VIDAREGÅANDE SKULE RESTAURANT- OG MATFAG HERØY VIDAREGÅANDE SKULE TAF 4-ÅRIG EL HERØY VIDAREGÅANDE SKULE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON HERØY VIDAREGÅANDE SKULE KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE DESIGN OG HÅNDVERK KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE ELEKTROFAG KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE RESTAURANT- OG MATFAG KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE SERVICE OG SAMFERDSEL KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE STUD.SPES - FORMGIVINGSFAG KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE TAF 4-ÅRIG TP KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE MEDIER OG KOMMUNIKASJON MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE MUSIKK/DANS/DRAMA - MUSIKK MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE STUD.SPES - FORMGIVINGSFAG MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESPESIALISERING MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE ELEKTROFAG RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE RESTAURANT- OG MATFAG RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESPESIALISERING RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE DESIGN OG HÅNDVERK ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEKTROFAG ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE IDRETTSFAG ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SERVICE OG SAMFERDSEL ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE STUD.SPES - INTERNASJ SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESPESIALISERING SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE HELSE- OG SOSIALFAG STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE IDRETTSFAG STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE RESTAURANT- OG MATFAG STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE STUDIESPESIALISERING STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON

9 Skole Studieprogram Elevar Beløp pr elev Sum STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE ELEKTROFAG SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE STUDIESPESIALISERING SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE ELEKTROFAG SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE STUDIESPESIALISERING SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE DESIGN OG HÅNDVERK SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE HELSE- OG SOSIALFAG SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE STUDIESPESIALISERING SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE ELEKTROFAG TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE IDRETTSFAG TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE MEDIER OG KOMMUNIKASJON TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE STUDIESPESIALISERING TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE ELEKTROFAG ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE IDRETTSFAG ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE SERVICE OG SAMFERDSEL ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE STUDIESPESIALISERING ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE TAF 4-ÅRIG TP ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE HERØY VIDAREGÅANDE SKULE, AVD VANYLVEN HELSE- OG SOSIALFAG HERØY VIDAREGÅANDE SKULE, AVD VANYLVEN STUDIESPESIALISERING HERØY VIDAREGÅANDE SKULE, AVD VANYLVEN TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON HERØY VIDAREGÅANDE SKULE, AVD VANYLVEN

10 Skole Studieprogram Elevar Beløp pr elev Sum VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE MEDIER OG KOMMUNIKASJON VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE MUSIKK/DANS/DRAMA - MUSIKK VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE SERVICE OG SAMFERDSEL VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE STUDIESPESIALISERING VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ØRSKOG VIDAREGÅANDE SKULE HELSE- OG SOSIALFAG ØRSKOG VIDAREGÅANDE SKULE RESTAURANT- OG MATFAG ØRSKOG VIDAREGÅANDE SKULE ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE DESIGN OG HÅNDVERK ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE ELEKTROFAG ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE HELSE- OG SOSIALFAG ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE RESTAURANT- OG MATFAG ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE STUD.SPES - FORMGIVINGSFAG ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE IDRETTSFAG ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE MEDIER OG KOMMUNIKASJON ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE NATURBRUK ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE SERVICE OG SAMFERDSEL ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESPESIALISERING ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE DESIGN OG HÅNDVERK BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE ELEKTROFAG BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE HELSE- OG SOSIALFAG BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE OPPLÆRING I MINDRE GRUPPER BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE TEKNIKK OG IND.PRODUKSJON BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE Sum Møre og Romsdal Fylke

11 Vedlegg 2 Info frå BSNorli; Endring av tidspunkt for levering av hovedordre. Vi viser til tidligere utsendt informasjon om hovedordre fra BS Norli, og ønsker å gjøre oppmerksom på en endring når det gjelder levering i august. Bestillinger mottatt i perioden 1. juni 30. juni blir levert fra 3. august. Som tidligere informert vil alle bestillinger mottatt i perioden 1. mai 30. mai bli levert innen 19. juni. Siste dato for utkjøring av varer før skoleferien er 19. juni. Vi oppfordrer derfor dere som vet at skolen vil være ubemannet første uke av august til å bestille i løpet av mai! Vi tar forbehold om at forlagene kan bli midlertidig utsolgt for bøker. NB! For at varene skal kunne leveres fra 3. august må det være folk tilstede på skolen. Hvis Tollpost møter stengte dører men det finnes folk ved skolen som kan ta imot varer, er det nødvendig at det blir hengt opp et skriv på døren der varelevering vanligvis skjer. (Vennligst se vedlegg.) Med vennlig hilsen BS Norli

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr 15/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09.06.2008 MR 17310/2008/062 PC- og læremiddelordninga skoleåret 2008/2009 I fylkestingsak T-36/07

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011

Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 AGENDA VELKOMMEN!!!! Litt av kvart Rapportering/prognose LUNSJ kl. 12.30 Sjukelønn Erfaringar frå Fylkesrevisjonen sine skolebesøk Reiserekning Eventuelt

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Farstad Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Ina Beate Giske Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Herøy vidaregåande skule Dato: 25.04.2012 Tid: 10.00 15:35 Protokoll nr: 3/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 08:30-08:35 Velkommen + informasjon om dagen i Landskapet 08:35-09:10 Generelt om høyere

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

- ein tydeleg medspelar

- ein tydeleg medspelar - ein tydeleg medspelar Velkomne til møte! Felles: Orientering om skolen Delt: Samling i undervisnings-/ basisgrupper Utdanningsprogram og årssteg Samtalar med lærarar Romliste (reservasjon på døra) Kaffi

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

For å unngå at det ein legg inn merknader som kan vere personsensitive ber fylkesutdanningssjefen om at alle bruker standard merknader.

For å unngå at det ein legg inn merknader som kan vere personsensitive ber fylkesutdanningssjefen om at alle bruker standard merknader. rundskriv nr. 01/10 Frå: Til: Utdanningsavdelinga Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Dato: Ref: 12.01.2010 1494/2010/ Fråværsføring og bruk av skoledatasystem 1. Skolesystem 2010/2011 Fylka har saman

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune v/ståle Solgard Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/684 8969/2014 A40 SVK/ SOH

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer