Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal"

Transkript

1 rundskriv nr 15/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: MR 17310/2008/062 PC- og læremiddelordninga skoleåret 2008/2009 I fylkestingsak T-36/07 om PC-ordninga vart det vedteke at berbar PC-skal innførast som obligatorisk læremiddel med verknad for Vg1-elevane skoleåret 2007/2008. I samband med behandlinga av økonomiplanen vart PC-ordninga vidareført med PC-stipend. I sak Ud-15/08 til Utdanningsutvalet vart retningslinene for stipendordninga fastsett. I samband med behandlinga av økonomiplanen vart læremiddelstipendet ikkje vidareført. Det betyr at skolane må halde Vg2- og Vg3-elevane med nødvendige lærebøker skoleåret 2008/2009. Digitale læremiddel Ein opprettheld abonnementsordninga på LOKUS, Industriskolen og Ordnett og skoleåret 2008/2009. NDLA er under utvikling med nytt innhald, elles vil ein finne ressursar på fronterrommet Digitale ressursar i Møre og Romsdal, Utdanning.no, no.wikipedia.org m.m. Når det gjeld kontorstøtteprogram bruker ein OpenOffice som er gratis. Til programmet er det utvikla brukarhandbøker med støtte frå utdanningsdirektoratet, sjå (kontaktperson Bjørnar Pedersen). Til biletbehandling er bruk av den frie programvaren GIMP eit godt alternativ til lisensiert programvare, t.d. Adobe. For å verne PC-ane med antivirusprogramvare er den frie programvaren AVG eit svært godt alternativ til lisensiert programvare. Ein vil starte arbeidet med å prøve ut fri programvare som kan vere gode alternativ til lisensiert programvare. Lærebøker./. Konsekvensen av vedtaka i samband med behandling av økonomiplanen er at ein må innføre ei utlånsordning av lærebøker frå skoleåret 2008/2009. For å gjennomføre ordninga med gratis læremiddel for Vg2 og Vg3 elevar skoleåret 2008/2009 må ein kjøpe inn nødvendige lærebøker. Midlane som er stilt til rådvelde for innkjøp av læremiddel er svært avgrensa fordi ein brukte midlar i fjor til å gi Vg2-elevane bokstipend. Vi viser elles til vår informasjon av om innkjøpsordninga. Denne informasjonen er lagt ved (vedlegg 1)../. Ramma som skolane får tildelt til læremiddelkjøp føreset at skolane grundig vurderer i kva for omfang elevane (kva for lærebøker i kva for fag) skal få låne lærebøker og kva for læringsressursar ein skal ha tilgjengeleg i skolebiblioteket. Ein føreset og at innkjøpet blir ein kombinasjon av brukte bøker og nye bøker. Brukte bøker kjøper skolane inn sjølv av Vg2-elevane no. Nokre skolar har organisert det ved at elevane leverer inn Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 boklister på eit skjema med namn og kontoopplysning til sin kontaktlærar. To døme på slike skjema er lagt ved. (vedlegg 5a og vedlegg 5b) Skolane kan ikkje kjøpe inn nye bøker før fylket har inngått kontrakt med ein leverandør. Omfanget av kjøpet er berekna til å bli så stort at ein må ut med anbod etter reglane om offentlege innkjøp. Anbodsdokument er under utarbeiding og vil bli sendt ut i veke 24. Med dei reglane for tidsfristar som gjeld for anbod, må ein rekne med at kontrakt med vald leverandør ikkje ligg føre før i midten av august. Då kan skolane bestille sine nye lærebøker. Det er leiinga som er ansvarleg for planlegging og organisering av kjøp, mottak, registrering og utlån av lærebøker. PC-ordningane./. I sak Ud-15/08 til Utdanningsutvalet vart reglane for stipendtildeling og PC-leige fastsett for skoleåret 2008/2009. Reglane er lagt ved (vedlegg 4)../. For Vg1 elevane vert det netto utbetalt eit PC-stipend på kr 3200 til dei som begynner på utdanningsprogramma studiespesialisering (inkl. formgjeving), idrettsfag og musikk, dans og drama. Elevar som begynner på eit yrkesfagleg utdanningsprogram får utbetalt netto kr Utbetalinga vil skje frå 1. september til oppgitt kontonummer i bank. Eksempel på eit skjema for innhenting av kontonummer er lagt ved (vedlegg 3). Dersom eleven sluttar i skolen før vil ein kunne bli kravd å betale tilbake stipendet, jf. stipendreglane. Vg1-elevane er ikkje omfatta av ordninga med gratis læremiddel skoleåret 2008/2009 og må derfor sjølv betale for lærebøker og læremateriell. Bruken av PC gjer at ein kan erstatte trykte læremiddel med digitale læremiddel slik at eleven får mindre kostnader til lærebøker og læremateriell, omfanget er avhengig av studieprogram. For skoleåret 2008/2009 er kostnadsreduksjonen sett til kr 1800 for dei studiespesialiserande programma og til kr 1100 for dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Det er skolane sitt ansvar å sørgje for at læremiddellistene til elevane vert korrigert i samsvar med desse føresetnadene. Dei digitale læremidla som ein abonnerer på omfattar læringsressursar til fellesfaga for dei studiespesialiserande utdanningsprogramma og dei yrkesfaglege programma, programfag for studiespesialerande program og programfag for helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon og teknikk og industriell produksjon. I tillegg kjem elektroniske ordbøker, frie læringsressursar og eventuell fagprogramvare som ein held elevane med. Vg2 elevar må betale ei avgift på kr. 820 for bruk av berbar PC. Dette er ei avgift for å finansiere obligatorisk bruk av PC i skolen og er fastsett av Kunnskapsdepartementet i forskrifta til opplæringslova ( 19-6 i forskrifta.) Denne avgifta gjeld dei elevane som mottok PC-stipend skoleåret 2007/2008. Avgifta vil bli kravd inn etter 1. november. Alle elevar (i all hovudsak Vg3-elevar) som har PC-leigekontrakt med fylket/skolen betalar ei årleg leige på kr Leiga vert kravd inn av skolen. Minimumskrav til PC For at ein skal ha glede av ein berbar PC til opplæringsformål må ein ved kjøp særleg vurdere: - batterikapasitet, batterisparing (bruk av berbar PC føreset at ein slepp å vere avhengig av veggkontakt heile tida for at PC-en skal ha straum) - vekt (du skal kunne transportere den saman med lærebøker og anna materiell) - robust (den må tåle å bli transportert i sekk, veske). - trådlaus kommunikasjon (utstyrt med kort for dei vanlege kommunikasjonsstandardane) - service og garanti (reparasjonstid, erstatnings-pc i reparasjonstida, serviceavtale) Skolen kan og gi råd til elevane om ønska krav til den berbare PC-en dersom skolen gir tilbod til elevane om å bruke programvare som set ekstraordinære krav til ytinga av PC-en. Ein kan i alle høve ikkje ekskludere elevar med ein berbar PC som har normal teknisk standard. Skolen må difor kunne gi råd/tilby bruk av alternativt lærestoff og digitalt verkty.

3 Informasjon til elevane/føresette Det er viktig no å få informert elevar og føresette om læremiddel- og PC-ordningane, hugs å bruke skolen sine web sider aktivt: 1. informasjon om kjøp av brukte bøker slik at ein får gjort kjøpa før skoleslutt (døme på webinfo sjå Romsdal.vgs) 2. informasjon om PC-ordningane til nye elevar, innarbeidd i infoskrivet som skolen sender ut til dei nye elevane etter 2. gongs inntak 3. informasjon til Vg2 og Vg3 elevar ordninga med gratis læremiddel/utlån av lærebøker, innarbeidd i infoskrivet som skolen sender ut til nye elever etter 2. gongs inntak 4. eige brev om innhenting av kontonummer for utbetaling av PC-stipend, jf. vedlagte skjema. Utbetaling av nettostipend til kjøp/bruk berbar PC, utbetaling ved kjøp av brukte lærebøker, innkrevjing av avgift og leige av PC-ar skoleåret 2008/2009 Utbetaling av stipend og innkrevjing av avgift og leige for berbar PC skal også i år utførast gjennom KOMMFAKT. Kvar skole må ajourføre varene i KOMMFAKT (de står fritt til å velje varenummerering i KOMMFAKT), jf. vedlagte skriv (vedlegg 2). Med helsing Per Hoem fylkesutdanningsdirektør Sverre Hollen ass.fylkesutdanningssjef Gjenpart: Fylkesdirektøren Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

4 Vedlegg 1 Informasjon om innkjøpsordninga for læremiddel skoleåret 2008/2009 Vi viser til vedtaka i samband med økonomiplanen (T-02/08). Konsekvensen av vedtaka er at ein må innføre ei utlånsordning av lærebøker frå skoleåret 2008/2009. For å gjennomføre denne ordninga vil skolane få tildelt midlar etter ein elevsats. Satsane er inkl. administrasjonsordning. Satsane føreset at ein kjøper inn brukte Vg2-bøker frå årets skoleelevar. Skolane må vurdere kva for lærebøker ein skal låne ut til elevane og kva for læringsressursar (bøker, digitale osb) ein skal ha tilgjengeleg i biblioteket. Innkjøp Ordninga vil bli gjennomført ved at skolane sjølv administrerar innkjøpa av brukte læremiddel til Vg 2. Når det gjeld innkjøp av nye læremiddel (Vg 3) må det først gjennomførast ein anbodskonkurranse før skolane kan gjere desse innkjøpa. Utdanningsavdelinga, i samarbeid med innkjøpsavdelinga, administrerar dette arbeidet og vil kome attende med meir informasjon om dette. Budsjett Vedlegg 1 viser førebels tildeling til dei einskilde skolane. Midlane vil bli gjort tilgjengelege ved at skoleramma vert styrka. Tildelinga er rekna ut etter elevtala frå prøveinntak pr 9. mai. I dette inntaket er ikkje alle elevane plassert på skole/studieprogram. Utdanningsavdelinga held difor igjen 10% av midlane og fordeler desse når det endelege inntaket er kjent. Satsane som vert nytta for skoleåret 2008/2009 er: Studiespesialiserande program (SP, ID, Yrkesfaglege program: MDD) Vg2 Kr Kr Vg3 Kr Kr Det er avsett ytterlegare 0,7 mill. kr. for styrking av skolebiblioteka. Beløpet vil bli fordelt etter talet på Vg3 elevar, sjå vedlegg 1. Rekneskap Det er oppretta eit eige prosjekt nr 2049, Lærebøker til utlån. Når skolane gjer innkjøp av bøker skal innkjøpa konterast på dette prosjektet. Innkjøpa skal førast på art Tenesten som skal nyttast er den tenesten som gjeld for utdanningsprogrammet. Nedanfor er det gitt ei døme på korleis dette skal konterast. Dømet viser konteringa for Atlanten vgs, studiespesialisering. Art Ansvar Ramme Teneste Prosjekt

5 Vedlegg 2 PRAKTISK HANDSAMING - UTBETALING AV STIPEND TIL BERBAR PC OG INNKREVJING AV EIGENDEL SAMT PC-LEIGE 2008/2009 Ordninga med utbetaling av PC-stipend til VG1 elevar skal vidareførast for skoleåret 2008/2009. Ein opprettheld abonnementa på dei digitale læremiddelpakke som inneheld digitalt lærestoff, ordbøker, oppslagsverk og fagprogramvare som erstattar lærebøker og læremiddel. Denne læremiddelpakken vil redusere behovet som elevane har til trykte læremiddel og eventuelt spesielt læremiddelutstyr. Elevane vil difor bli belasta med ein eigendel på kr ,- for dei elevane som skal gå på studiespesialiserande program, idrettsfag, musikk, dans og drama. For yrkesfaga er eigendelen kr ,-. Skolane må redusere behovet for trykte læremiddel og anna læremiddelutstyr i same omfang. VG2 elevane må betale ei avgift på kr. 820,- for bruk av berbar PC. Denne avgifta gjeld dei elevane som mottok PC-stipend skoleåret 2007/2008. Denne avgifta vil bli kravd inn etter 1. november. Dei VG3 elevane som har ein gyldig leigekontrakt teikna med fylket innafor leige-pc ordninga hausten 2006, skal betale ei leige fastsett av fylkestinget til kr. 820,- pr. år (inkl. mva). Utbetaling av stipend og innkrevjing av avgift for berbar PC og PC-leige skal også i år utførast gjennom KOMMFAKT. Kvar skole må ajourføre varene i KOMMFAKT (de står fritt til å velje varenummerering i KOMMFAKT). Dette er dei varene Molde VGS kan bruke i år: Vare Varenavn Sats Konto/ Navn Mva Ansvar Ramme Teneste Prosjekt nr. art 300 PC-STIPEND VG Overføring til 11/ organisasjonar o.l 301 EIGENDEL Ymse LÆREMIDLAR VG1 salsinntekter 304 PC LEIGE VG Avg. pliktig 10/ utleie/sal 306 EIGENDEL LÆREMIDLAR YF VG Ymse salsinntekter AVGIFT FOR BRUK AV BERBAR PC VG Ymse salsinntekter 310 PC-STIPEND VG Overføring til organisasjonar o.l 311 PC-STIPEND YF VG Overføring til organisasjonar o.l / / Det er i år opna for at PC-stipend og eigendel gjeldande VG1 elevar kan registrerast som eit nettobeløp på ein vare, sjå varenr. 310 og 311 over. Alternativet er å leggje inn stipendet som ein vare (varenr. 300) og to varer for dei ulike satsane når det gjeld eigendel. (varenr. 301 og 306). Det blir opp til den enkelte skole å velje korleis de handterer dette. Men om de vel å bruke nettobeløp, må de sørgje for å ompostere totalt eigendelsbeløp frå konto til i ettertid. Det er oppretta eit gjennomgåande prosjektnummer som alle skolane må bruke når det gjeld stipend og leige elev PC, prosjektnr Skolane vil i løpet av hausten få styrka budsjettet med eit tilsvarande beløp som det skolen har utgiftsført på prosjekt Føringar på prosjekt 2045 skal utelukkande skje via KOMMFAKT. (Om de bruker teneste 5205, vil denne bli nullstilt ved årets slutt på bakgrunn av ein fordelingsnøkkel.)

6 Det er bestemt at utbetaling skal skje pr Vi vil overføre elevane frå Extens til KOMMFAKT når enkelte skole gir melding til økonomiseksjonen v/gro Kosberg om at det er klart for overføring. I år skal utbetaling av PC-stipend skje til bankkonto. Alle elevar må oppgi eit bankkontonummer for å få stipendet utbetalt. Det er skolen som må registrere inn bankkontonummer på kvar enkelt kunde/elev. Gå inn i KOMMFAKT på Grunndata og vedlikehold av kundeopplysningar, og registrer bankkontonummer i feltet bank: Deretter må skolane registrere stipendutbetalingar så snart som råd. Når det er klart for fakturering og deretter utbetaling må de gi melding til økonomiseksjonen v/åse og Kristine. Om de ønskjer at faktureringa skal ha ein spesiell tekst i rekneskapen, kan de også gi melding om det. Om vi ikkje får noko melding vil teksten bli tilfeldig oppdrag. Om de legg inn grunnlag frå for eksempel Service og samferdsel VG1, kan det kanskje vere praktisk å teksta inntektsføringa med dette i staden for berre tilfeldig oppdrag. Denne informasjonen er berre meint som ei rettleiing til korleis utbetalinga skal skje reint praktisk. Utdanningsavdelinga vil utarbeide og sende ut eit eige skriv med konkrete retningslinjer for utbetaling av stipend og innkrevjing av avgift for berbar PC og PC-leige. Da ønskjer vi lykke til, det er berre å ta kontakt dersom de lurer på noe. Mail adresser: Åse: Kristine: Gro:

7 Vedlegg 3 Bruk av PC er obligatorisk og alle elevar på Vg1 vil motta PC stipend som skal nyttast til kjøp/bruk av privat bærbar PC. Stipendet vil bli utbetalt til din bankkonto etter For at vi skal greie dette, er vi avhengig av at vi får inn kontonummeret ditt så snart som mogleg. Vi ber om at du fyller ut dette skjemaet og returnerer det til følgjande adresse seinest ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE POSTBOKS MOLDE Dersom du ikkje overheld frista, kan utbetalinga bli forsinka. Dersom du sluttar i vidaregåande skole før vil du bli kravd for tilbakebetaling av stipendet. Er du under 18 år skal føresette og skrive under. NAMN: ADRESSE: TLF./MOBILNR.: PROGRAMOMRÅDE/LINJE BANKKONTONR.: (skriv tydelig).. Føresette sin underskrift: Eleven sin underskrift:

8 Vedlegg 4 Møre og Romsdal fylke Forskrift for tildeling av PC-stipend Kapittel 1 Stipendordningar 1-1 Stipendordningar og berekning Møre og Romsdal fylke gir stipend til kjøp eller bruk av berbar PC etter reglane i denne forskrifta. Definisjon av kven som kjem inn under stipendordningane, går fram av 2-1 til 2-8. Det går fram av fjerde kapittel korleis støttebeløpa vert rekna ut. 1-2 Perioden stipendsatsane gjeld for Satsane vert fastsett for kvart skoleår og gjeld 1. august 31.juli. Kapittel 2 Elevstatus 2-1 Generelle vilkår For at ein skal ha rett til stipend er det eit vilkår at ein er teken inn som heiltidselev til ein fylkeskommunal vidaregåande skole i Møre og Romsdal etter opplæringslova sin forskrift kapittel 6 om inntak til vidaregåande opplæring. Merknad: PC-stipendordninga er knytt til at skoleeigar - Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort vedtak om at berbare PC-ar skal vere eit obligatorisk læremiddel i fylket sine vidaregåande skolar. PC-stipendet gjeld difor for elevar tekne inn til ein fylkeskommunal vidaregåande skole i Møre og Romsdal. I forskrifta kapittel 6 vert heiltidselev definert slik: Heiltidselev er ein som er teken inn i den vidaregåande skolen til eit fullstendig utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 eller eit fullstendig programområde på vidaregåande trinn 2 eller 3, og som har teke imot plassen og møtt fram. For at ein skal ha rett til stipend betyr møtt fram at ein er registrert som elev per i skoleåret. 2-2 Utanlandsk statsborgar Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring og såleis heller ikkje rett til stipend. Flyktning/statslaus blir behandla som utanlandsk statsborger. Merknad: Dei elevane som er tekne inn etter kapittel 6 om inntak til vidaregåande opplæring og ventar på vedtak om opphaldsløyve, skal få leige PC av skolen etter dei leigesatsane som gjeld, og låne nødvendige lærebøker av skolen. Det vil ikkje vere høve til å løyse inn PC-en før det er gjort vedtak om opphaldsløyve. 2-3 Deltidselev Ein elev teken inn etter opplæringslova sin forskrift 6-12 om inntak som deltidselev har rett til stipend dersom opplæringa minst utgjer 1/3 eller meir av timetalet frå eit programområde. Merknad: For elevar tekne inn til opplæring som utgjer mindre enn 1/3 av timetalet frå eit programområde, må eleven søkje om utbetaling av PC-stipend. Deltidsutdanninga føreset då omfattande bruk av digitale læremiddel i fleire fag. Skolen låner elles ut nødvendige læremiddel.

9 2-4 Elevar med fritak i fag Elev innteken som heiltidselev og som vert friteken i fag som er fullført tidlegare, vert å rekne som heiltidselev når det gjeld utbetaling av PC-stipend. Fritaket er avgrensa til 2-to fag, elles vil eleven endre status til deltidselev i stipendsamanheng, jf 2-3, jf. elles 1-12 i forskrifta til opplæringslova. Merknad: Denne regelen gjeld for elevar som tidlegare ikkje har fått PC-stipend. 2-5 Elevar inntekne til opplæring over 2 år Elev innteken til eit Vg-trinn med opplæringa lagt til rette over 2-to år vert å rekne som ein heiltidselev. 2-6 Elevar med individuell opplæringsplan For elevar med individuell opplæringsplan må skolen søkje om PC-stipend. Merknad I sin søknad må skolen vurdere om eleven har behov for å gjere bruk av digitale læremiddel. Dersom bruken av digitale læremiddel er av svært avgrensa omfang vert ikkje PC-stipendet utbetalt. Skolen held då eleven med utstyr når opplæringa gjer bruk av PC. 2-7 Elevar frå andre fylke Elevar frå andre fylke innteken på ein fylkeskommunal vidaregåande skole i Møre og Romsdal har same rett til stipend som elevar frå Møre og Romsdal etter reglane i denne forskrifta. 2-8 Utvekslingselevar Utvekslingselevar har ikkje rett til stipend etter denne forskrifta. Merknad: Skolen skal sørgje for at utvekslingseleven har tilgang til dei læremiddel og det utstyret som undervisninga krev. Berbar PC kan leigast ut etter den leigesatsen som er fastsett for skoleåret. Skolen låner elles ut nødvendige trykte læremiddel. Kapittel 3 Reglar for leige-pc 3-1 Elevar som leiger PC av fylket (skolen) For dei elevane som leiger berbar PC av fylket (skolen) gjeld inngått leigekontrakt. Merknad: Dersom ein vel å kjøpe ut PC-en før leigekontrakten går ut, legg ein til grunn ein restverdi berekna med 3 års avskrivingstid. For dei elevane som kjem inn under ordninga med gratis læremiddel etter 19-6 i forskrifta til opplæringslova, skal samla betaling ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet, berekna på utløysingstidspunktet. Skoleåret 2008/2009 er den lågaste stipendsatsen kr Kapittel 4 Utbetaling av stipend og leigesatsar 4-4 Utbetaling av stipend Grunnlaget for utbetaling er registrerte Vg1-elevar Dersom eleven sluttar før i skoleåret, vert stipendet kravd tilbake. 4-1 Betaling for bruk av digitale læremiddel For dei elevane som ikkje er omfatta av ordninga med gratis læremiddel skoleåret 2008/2009, vert utbetalinga av PC-stipendet samordna med betaling for bruken av digitale læremiddel.

10 Merknad Dette gjeld alle Vg1-elevane skoleåret 2008/2009. Digitale læremiddel reduserer behovet for trykte læremiddel og anna læremateriell som eleven elles måtte skaffe sjølv. For skoleåret 2008/2009 er kostnadsreduksjonen sett til kr 1800 for dei studiespesialiserande programma og til kr 1100 for dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Dette ligg til grunn for finansieringsordninga av berbare PC-ar i skolen. For elevar som skifter utdanningsprogram i undervisningsåret vert det ikkje korrigert for netto utbetaling av stipend. 4-2 Eigendel for bruk av PC For bruk av PC vert eleven kravd for ein eigendel svarande til den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkjebehovsprøvde læremiddelstipendet, jf forskrift 19-6 i forskrifta til opplæringslova, dette skoleåret fastsett til kr Eigendelen gjeld berre elevar som har motteke PC-stipend etter kapittel 2. Merknad Gjeld for elevar som er komen inn under den sentrale ordninga med gratis læremiddel etter 19-6 i forskrifta til opplæringslova, dvs Vg2-elevar skoleåret 2008/ Avkorting av stipend For elevar som ikkje har motteke stipend og som vert inntekne på Vg2-trinnet skoleåret 2008/2009 etter reglane i kapittel 2, vert PC-stipendet avkorta med 1/ Innløysing av PC ved avbrot i opplæringa Elevar som har rett til gratis læremiddel etter 19-6 i forskrifta og som ikkje fullfører opplæringa, skal få tilbod om å kjøpe PC-en. Samla betaling skal ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet berekna på avbrotstidspunktet. Merknad Skoleåret 2008/2009 er satsen kr Vilkår om konto i norsk bank Eleven som får utbetalt stipend må ha eigen konto i norsk bank (kontonummer på 11 siffer). Når eleven fyller 18 år, må stipendet utbetalast til ein konto som eleven eig.

11 Vedlegg 5 a Romsdal videregående skole BRUKTE LÆREMIDDEL VG2 NAVN: ADRESSE: KLASSE: BANKKONTONR.: MOBILNR.: BOKTITTEL PRIS Bok 1 Bok 2 Bok 3 Bok 4 Bok 5 Bok 6 Bok 7 Bok 8... Kontaktlærers underskrift Elevens underskrift.. underskrift

12 Vedlegg 5 b Til elevene på Vg2 ved Molde videregående skole Fra skoleåret 2008/2009 må skolen gjennomføre ei utlånsordning av lærebøker. Av den grunn er skolen interessert i å kjøpe brukte bøker av dere i visse fag. Dere vil bli tilbudt ca. halv pris for brukte bøker, forutsatt at disse er pent behandlet og ingen sider er borte. Skolen vil bruke 17., 18. og 19. juni til innkjøp av brukte bøker, alle tre dagene kl Det er bare disse tre dagene skolen kjøper bøker. Alt innkjøp og registrering av bøker vil foregå på rom P229. Pengene vil bli betalt inn på den bankkontoen dere oppgir til skolen. Jeg selger følgende brukte lærebøker til Molde videregående skole: FAG/TITTEL Forlag PRIS SIGNATUR Biologi Bi 1. Grunnbok Gyldendal 240,- Bi 1. Studiehefte Gyldendal 120,- Engelsk International Focus, lære- og arbeidsbok Gyldendal 285,- Fransk Enchanté 2. Fransk II Vg2 Cappelen 250,- Rendez-vous 2 Fransk I Vg2 Cappelen 245,- Fysikk Ergo Fysikk 1. Lærebok Aschehoug 270,- Ergo Fysikk 1. Arbeidsbok Aschehoug 150,- Geofag (1 og X) Terra Mater. Lærebok Aschehoug 245,- Geografi (ca. 40 bøker) Geografi. Landskaper ressurser etc. Cappelen 215,- Kjemi Kjemien stemmer. Kjemi 1. Lærebok Cappelen 215,- Kjemien stemmer. Kjemi 1. Studiebok Cappelen 130,- Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1. Lærebok Cappelen 240,- Matematikk Matematikk 2P. Lærebok Aschehoug 220,- Matematikk 2T. Lærebok Aschehoug 220,- Matematikk R1. Lærebok Aschehoug 300,- Matematikk S1. Lærebok Aschehoug 300,- Medie- og informasjonskunnskap Mediemøte. Lærebok Aschehoug 215,- Rettslære Juss 1. Lærebok Gyldendal 200,- Samfunnsfag (ca. 80 bøker) Streif. Lærebok Det Norske Samlaget 185,- Samfunnsøkonomi Pareto. Samfunnsøkonomi 1. Lærebok Cappelen 210,- Sosiologi sosialantropologi Individ, kultur og samfunn. Lærebok Cappelen Damm 200,- Musikk (Bøkene brukes på Vg2 og Vg3) Medier & Kommunikasjon (Kjøpes av VK II-elever) Lyd 2.0 GAN 180,- Mediedesign 3.0 GAN 285,- Levende bilder 3.0 GAN 195,- Tegn i tid, 2. utgave GAN 250,- Bilde 2.0 GAN 175,- Til sammen Pengene betales inn på bankkonto nr.: Skriv navn og adresse med blokkbokstaver: Telefonnr.: Dato: Underskrift:

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2014 - elevar og privatistar rundskriv nr. 1/14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 06.01.2014 443/2014/ - Gjennomføring av våreksamen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane Revidert november 2010 Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeiding av

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar rundskriv nr. 13/2012 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 18.12.2012 76969/2012/062 - Gjennomføring av

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

RAPPORT 9/08 2.9.2008. pedagogisk programvare, SAMANDRAG / SUMMARY

RAPPORT 9/08 2.9.2008. pedagogisk programvare, SAMANDRAG / SUMMARY 1 RAPPORT 1 Informasjonsside Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Under stadig utvikling Rapport om Undersøking av digitale læremiddel på begge målformer

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2013-2014 E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 2 INNHALD VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 SYSTEMARBEID

Detaljer

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer