Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal"

Transkript

1 rundskriv nr 15/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: MR 17310/2008/062 PC- og læremiddelordninga skoleåret 2008/2009 I fylkestingsak T-36/07 om PC-ordninga vart det vedteke at berbar PC-skal innførast som obligatorisk læremiddel med verknad for Vg1-elevane skoleåret 2007/2008. I samband med behandlinga av økonomiplanen vart PC-ordninga vidareført med PC-stipend. I sak Ud-15/08 til Utdanningsutvalet vart retningslinene for stipendordninga fastsett. I samband med behandlinga av økonomiplanen vart læremiddelstipendet ikkje vidareført. Det betyr at skolane må halde Vg2- og Vg3-elevane med nødvendige lærebøker skoleåret 2008/2009. Digitale læremiddel Ein opprettheld abonnementsordninga på LOKUS, Industriskolen og Ordnett og skoleåret 2008/2009. NDLA er under utvikling med nytt innhald, elles vil ein finne ressursar på fronterrommet Digitale ressursar i Møre og Romsdal, Utdanning.no, no.wikipedia.org m.m. Når det gjeld kontorstøtteprogram bruker ein OpenOffice som er gratis. Til programmet er det utvikla brukarhandbøker med støtte frå utdanningsdirektoratet, sjå (kontaktperson Bjørnar Pedersen). Til biletbehandling er bruk av den frie programvaren GIMP eit godt alternativ til lisensiert programvare, t.d. Adobe. For å verne PC-ane med antivirusprogramvare er den frie programvaren AVG eit svært godt alternativ til lisensiert programvare. Ein vil starte arbeidet med å prøve ut fri programvare som kan vere gode alternativ til lisensiert programvare. Lærebøker./. Konsekvensen av vedtaka i samband med behandling av økonomiplanen er at ein må innføre ei utlånsordning av lærebøker frå skoleåret 2008/2009. For å gjennomføre ordninga med gratis læremiddel for Vg2 og Vg3 elevar skoleåret 2008/2009 må ein kjøpe inn nødvendige lærebøker. Midlane som er stilt til rådvelde for innkjøp av læremiddel er svært avgrensa fordi ein brukte midlar i fjor til å gi Vg2-elevane bokstipend. Vi viser elles til vår informasjon av om innkjøpsordninga. Denne informasjonen er lagt ved (vedlegg 1)../. Ramma som skolane får tildelt til læremiddelkjøp føreset at skolane grundig vurderer i kva for omfang elevane (kva for lærebøker i kva for fag) skal få låne lærebøker og kva for læringsressursar ein skal ha tilgjengeleg i skolebiblioteket. Ein føreset og at innkjøpet blir ein kombinasjon av brukte bøker og nye bøker. Brukte bøker kjøper skolane inn sjølv av Vg2-elevane no. Nokre skolar har organisert det ved at elevane leverer inn Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 boklister på eit skjema med namn og kontoopplysning til sin kontaktlærar. To døme på slike skjema er lagt ved. (vedlegg 5a og vedlegg 5b) Skolane kan ikkje kjøpe inn nye bøker før fylket har inngått kontrakt med ein leverandør. Omfanget av kjøpet er berekna til å bli så stort at ein må ut med anbod etter reglane om offentlege innkjøp. Anbodsdokument er under utarbeiding og vil bli sendt ut i veke 24. Med dei reglane for tidsfristar som gjeld for anbod, må ein rekne med at kontrakt med vald leverandør ikkje ligg føre før i midten av august. Då kan skolane bestille sine nye lærebøker. Det er leiinga som er ansvarleg for planlegging og organisering av kjøp, mottak, registrering og utlån av lærebøker. PC-ordningane./. I sak Ud-15/08 til Utdanningsutvalet vart reglane for stipendtildeling og PC-leige fastsett for skoleåret 2008/2009. Reglane er lagt ved (vedlegg 4)../. For Vg1 elevane vert det netto utbetalt eit PC-stipend på kr 3200 til dei som begynner på utdanningsprogramma studiespesialisering (inkl. formgjeving), idrettsfag og musikk, dans og drama. Elevar som begynner på eit yrkesfagleg utdanningsprogram får utbetalt netto kr Utbetalinga vil skje frå 1. september til oppgitt kontonummer i bank. Eksempel på eit skjema for innhenting av kontonummer er lagt ved (vedlegg 3). Dersom eleven sluttar i skolen før vil ein kunne bli kravd å betale tilbake stipendet, jf. stipendreglane. Vg1-elevane er ikkje omfatta av ordninga med gratis læremiddel skoleåret 2008/2009 og må derfor sjølv betale for lærebøker og læremateriell. Bruken av PC gjer at ein kan erstatte trykte læremiddel med digitale læremiddel slik at eleven får mindre kostnader til lærebøker og læremateriell, omfanget er avhengig av studieprogram. For skoleåret 2008/2009 er kostnadsreduksjonen sett til kr 1800 for dei studiespesialiserande programma og til kr 1100 for dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Det er skolane sitt ansvar å sørgje for at læremiddellistene til elevane vert korrigert i samsvar med desse føresetnadene. Dei digitale læremidla som ein abonnerer på omfattar læringsressursar til fellesfaga for dei studiespesialiserande utdanningsprogramma og dei yrkesfaglege programma, programfag for studiespesialerande program og programfag for helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon og teknikk og industriell produksjon. I tillegg kjem elektroniske ordbøker, frie læringsressursar og eventuell fagprogramvare som ein held elevane med. Vg2 elevar må betale ei avgift på kr. 820 for bruk av berbar PC. Dette er ei avgift for å finansiere obligatorisk bruk av PC i skolen og er fastsett av Kunnskapsdepartementet i forskrifta til opplæringslova ( 19-6 i forskrifta.) Denne avgifta gjeld dei elevane som mottok PC-stipend skoleåret 2007/2008. Avgifta vil bli kravd inn etter 1. november. Alle elevar (i all hovudsak Vg3-elevar) som har PC-leigekontrakt med fylket/skolen betalar ei årleg leige på kr Leiga vert kravd inn av skolen. Minimumskrav til PC For at ein skal ha glede av ein berbar PC til opplæringsformål må ein ved kjøp særleg vurdere: - batterikapasitet, batterisparing (bruk av berbar PC føreset at ein slepp å vere avhengig av veggkontakt heile tida for at PC-en skal ha straum) - vekt (du skal kunne transportere den saman med lærebøker og anna materiell) - robust (den må tåle å bli transportert i sekk, veske). - trådlaus kommunikasjon (utstyrt med kort for dei vanlege kommunikasjonsstandardane) - service og garanti (reparasjonstid, erstatnings-pc i reparasjonstida, serviceavtale) Skolen kan og gi råd til elevane om ønska krav til den berbare PC-en dersom skolen gir tilbod til elevane om å bruke programvare som set ekstraordinære krav til ytinga av PC-en. Ein kan i alle høve ikkje ekskludere elevar med ein berbar PC som har normal teknisk standard. Skolen må difor kunne gi råd/tilby bruk av alternativt lærestoff og digitalt verkty.

3 Informasjon til elevane/føresette Det er viktig no å få informert elevar og føresette om læremiddel- og PC-ordningane, hugs å bruke skolen sine web sider aktivt: 1. informasjon om kjøp av brukte bøker slik at ein får gjort kjøpa før skoleslutt (døme på webinfo sjå Romsdal.vgs) 2. informasjon om PC-ordningane til nye elevar, innarbeidd i infoskrivet som skolen sender ut til dei nye elevane etter 2. gongs inntak 3. informasjon til Vg2 og Vg3 elevar ordninga med gratis læremiddel/utlån av lærebøker, innarbeidd i infoskrivet som skolen sender ut til nye elever etter 2. gongs inntak 4. eige brev om innhenting av kontonummer for utbetaling av PC-stipend, jf. vedlagte skjema. Utbetaling av nettostipend til kjøp/bruk berbar PC, utbetaling ved kjøp av brukte lærebøker, innkrevjing av avgift og leige av PC-ar skoleåret 2008/2009 Utbetaling av stipend og innkrevjing av avgift og leige for berbar PC skal også i år utførast gjennom KOMMFAKT. Kvar skole må ajourføre varene i KOMMFAKT (de står fritt til å velje varenummerering i KOMMFAKT), jf. vedlagte skriv (vedlegg 2). Med helsing Per Hoem fylkesutdanningsdirektør Sverre Hollen ass.fylkesutdanningssjef Gjenpart: Fylkesdirektøren Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

4 Vedlegg 1 Informasjon om innkjøpsordninga for læremiddel skoleåret 2008/2009 Vi viser til vedtaka i samband med økonomiplanen (T-02/08). Konsekvensen av vedtaka er at ein må innføre ei utlånsordning av lærebøker frå skoleåret 2008/2009. For å gjennomføre denne ordninga vil skolane få tildelt midlar etter ein elevsats. Satsane er inkl. administrasjonsordning. Satsane føreset at ein kjøper inn brukte Vg2-bøker frå årets skoleelevar. Skolane må vurdere kva for lærebøker ein skal låne ut til elevane og kva for læringsressursar (bøker, digitale osb) ein skal ha tilgjengeleg i biblioteket. Innkjøp Ordninga vil bli gjennomført ved at skolane sjølv administrerar innkjøpa av brukte læremiddel til Vg 2. Når det gjeld innkjøp av nye læremiddel (Vg 3) må det først gjennomførast ein anbodskonkurranse før skolane kan gjere desse innkjøpa. Utdanningsavdelinga, i samarbeid med innkjøpsavdelinga, administrerar dette arbeidet og vil kome attende med meir informasjon om dette. Budsjett Vedlegg 1 viser førebels tildeling til dei einskilde skolane. Midlane vil bli gjort tilgjengelege ved at skoleramma vert styrka. Tildelinga er rekna ut etter elevtala frå prøveinntak pr 9. mai. I dette inntaket er ikkje alle elevane plassert på skole/studieprogram. Utdanningsavdelinga held difor igjen 10% av midlane og fordeler desse når det endelege inntaket er kjent. Satsane som vert nytta for skoleåret 2008/2009 er: Studiespesialiserande program (SP, ID, Yrkesfaglege program: MDD) Vg2 Kr Kr Vg3 Kr Kr Det er avsett ytterlegare 0,7 mill. kr. for styrking av skolebiblioteka. Beløpet vil bli fordelt etter talet på Vg3 elevar, sjå vedlegg 1. Rekneskap Det er oppretta eit eige prosjekt nr 2049, Lærebøker til utlån. Når skolane gjer innkjøp av bøker skal innkjøpa konterast på dette prosjektet. Innkjøpa skal førast på art Tenesten som skal nyttast er den tenesten som gjeld for utdanningsprogrammet. Nedanfor er det gitt ei døme på korleis dette skal konterast. Dømet viser konteringa for Atlanten vgs, studiespesialisering. Art Ansvar Ramme Teneste Prosjekt

5 Vedlegg 2 PRAKTISK HANDSAMING - UTBETALING AV STIPEND TIL BERBAR PC OG INNKREVJING AV EIGENDEL SAMT PC-LEIGE 2008/2009 Ordninga med utbetaling av PC-stipend til VG1 elevar skal vidareførast for skoleåret 2008/2009. Ein opprettheld abonnementa på dei digitale læremiddelpakke som inneheld digitalt lærestoff, ordbøker, oppslagsverk og fagprogramvare som erstattar lærebøker og læremiddel. Denne læremiddelpakken vil redusere behovet som elevane har til trykte læremiddel og eventuelt spesielt læremiddelutstyr. Elevane vil difor bli belasta med ein eigendel på kr ,- for dei elevane som skal gå på studiespesialiserande program, idrettsfag, musikk, dans og drama. For yrkesfaga er eigendelen kr ,-. Skolane må redusere behovet for trykte læremiddel og anna læremiddelutstyr i same omfang. VG2 elevane må betale ei avgift på kr. 820,- for bruk av berbar PC. Denne avgifta gjeld dei elevane som mottok PC-stipend skoleåret 2007/2008. Denne avgifta vil bli kravd inn etter 1. november. Dei VG3 elevane som har ein gyldig leigekontrakt teikna med fylket innafor leige-pc ordninga hausten 2006, skal betale ei leige fastsett av fylkestinget til kr. 820,- pr. år (inkl. mva). Utbetaling av stipend og innkrevjing av avgift for berbar PC og PC-leige skal også i år utførast gjennom KOMMFAKT. Kvar skole må ajourføre varene i KOMMFAKT (de står fritt til å velje varenummerering i KOMMFAKT). Dette er dei varene Molde VGS kan bruke i år: Vare Varenavn Sats Konto/ Navn Mva Ansvar Ramme Teneste Prosjekt nr. art 300 PC-STIPEND VG Overføring til 11/ organisasjonar o.l 301 EIGENDEL Ymse LÆREMIDLAR VG1 salsinntekter 304 PC LEIGE VG Avg. pliktig 10/ utleie/sal 306 EIGENDEL LÆREMIDLAR YF VG Ymse salsinntekter AVGIFT FOR BRUK AV BERBAR PC VG Ymse salsinntekter 310 PC-STIPEND VG Overføring til organisasjonar o.l 311 PC-STIPEND YF VG Overføring til organisasjonar o.l / / Det er i år opna for at PC-stipend og eigendel gjeldande VG1 elevar kan registrerast som eit nettobeløp på ein vare, sjå varenr. 310 og 311 over. Alternativet er å leggje inn stipendet som ein vare (varenr. 300) og to varer for dei ulike satsane når det gjeld eigendel. (varenr. 301 og 306). Det blir opp til den enkelte skole å velje korleis de handterer dette. Men om de vel å bruke nettobeløp, må de sørgje for å ompostere totalt eigendelsbeløp frå konto til i ettertid. Det er oppretta eit gjennomgåande prosjektnummer som alle skolane må bruke når det gjeld stipend og leige elev PC, prosjektnr Skolane vil i løpet av hausten få styrka budsjettet med eit tilsvarande beløp som det skolen har utgiftsført på prosjekt Føringar på prosjekt 2045 skal utelukkande skje via KOMMFAKT. (Om de bruker teneste 5205, vil denne bli nullstilt ved årets slutt på bakgrunn av ein fordelingsnøkkel.)

6 Det er bestemt at utbetaling skal skje pr Vi vil overføre elevane frå Extens til KOMMFAKT når enkelte skole gir melding til økonomiseksjonen v/gro Kosberg om at det er klart for overføring. I år skal utbetaling av PC-stipend skje til bankkonto. Alle elevar må oppgi eit bankkontonummer for å få stipendet utbetalt. Det er skolen som må registrere inn bankkontonummer på kvar enkelt kunde/elev. Gå inn i KOMMFAKT på Grunndata og vedlikehold av kundeopplysningar, og registrer bankkontonummer i feltet bank: Deretter må skolane registrere stipendutbetalingar så snart som råd. Når det er klart for fakturering og deretter utbetaling må de gi melding til økonomiseksjonen v/åse og Kristine. Om de ønskjer at faktureringa skal ha ein spesiell tekst i rekneskapen, kan de også gi melding om det. Om vi ikkje får noko melding vil teksten bli tilfeldig oppdrag. Om de legg inn grunnlag frå for eksempel Service og samferdsel VG1, kan det kanskje vere praktisk å teksta inntektsføringa med dette i staden for berre tilfeldig oppdrag. Denne informasjonen er berre meint som ei rettleiing til korleis utbetalinga skal skje reint praktisk. Utdanningsavdelinga vil utarbeide og sende ut eit eige skriv med konkrete retningslinjer for utbetaling av stipend og innkrevjing av avgift for berbar PC og PC-leige. Da ønskjer vi lykke til, det er berre å ta kontakt dersom de lurer på noe. Mail adresser: Åse: Kristine: Gro:

7 Vedlegg 3 Bruk av PC er obligatorisk og alle elevar på Vg1 vil motta PC stipend som skal nyttast til kjøp/bruk av privat bærbar PC. Stipendet vil bli utbetalt til din bankkonto etter For at vi skal greie dette, er vi avhengig av at vi får inn kontonummeret ditt så snart som mogleg. Vi ber om at du fyller ut dette skjemaet og returnerer det til følgjande adresse seinest ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE POSTBOKS MOLDE Dersom du ikkje overheld frista, kan utbetalinga bli forsinka. Dersom du sluttar i vidaregåande skole før vil du bli kravd for tilbakebetaling av stipendet. Er du under 18 år skal føresette og skrive under. NAMN: ADRESSE: TLF./MOBILNR.: PROGRAMOMRÅDE/LINJE BANKKONTONR.: (skriv tydelig).. Føresette sin underskrift: Eleven sin underskrift:

8 Vedlegg 4 Møre og Romsdal fylke Forskrift for tildeling av PC-stipend Kapittel 1 Stipendordningar 1-1 Stipendordningar og berekning Møre og Romsdal fylke gir stipend til kjøp eller bruk av berbar PC etter reglane i denne forskrifta. Definisjon av kven som kjem inn under stipendordningane, går fram av 2-1 til 2-8. Det går fram av fjerde kapittel korleis støttebeløpa vert rekna ut. 1-2 Perioden stipendsatsane gjeld for Satsane vert fastsett for kvart skoleår og gjeld 1. august 31.juli. Kapittel 2 Elevstatus 2-1 Generelle vilkår For at ein skal ha rett til stipend er det eit vilkår at ein er teken inn som heiltidselev til ein fylkeskommunal vidaregåande skole i Møre og Romsdal etter opplæringslova sin forskrift kapittel 6 om inntak til vidaregåande opplæring. Merknad: PC-stipendordninga er knytt til at skoleeigar - Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort vedtak om at berbare PC-ar skal vere eit obligatorisk læremiddel i fylket sine vidaregåande skolar. PC-stipendet gjeld difor for elevar tekne inn til ein fylkeskommunal vidaregåande skole i Møre og Romsdal. I forskrifta kapittel 6 vert heiltidselev definert slik: Heiltidselev er ein som er teken inn i den vidaregåande skolen til eit fullstendig utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 eller eit fullstendig programområde på vidaregåande trinn 2 eller 3, og som har teke imot plassen og møtt fram. For at ein skal ha rett til stipend betyr møtt fram at ein er registrert som elev per i skoleåret. 2-2 Utanlandsk statsborgar Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring og såleis heller ikkje rett til stipend. Flyktning/statslaus blir behandla som utanlandsk statsborger. Merknad: Dei elevane som er tekne inn etter kapittel 6 om inntak til vidaregåande opplæring og ventar på vedtak om opphaldsløyve, skal få leige PC av skolen etter dei leigesatsane som gjeld, og låne nødvendige lærebøker av skolen. Det vil ikkje vere høve til å løyse inn PC-en før det er gjort vedtak om opphaldsløyve. 2-3 Deltidselev Ein elev teken inn etter opplæringslova sin forskrift 6-12 om inntak som deltidselev har rett til stipend dersom opplæringa minst utgjer 1/3 eller meir av timetalet frå eit programområde. Merknad: For elevar tekne inn til opplæring som utgjer mindre enn 1/3 av timetalet frå eit programområde, må eleven søkje om utbetaling av PC-stipend. Deltidsutdanninga føreset då omfattande bruk av digitale læremiddel i fleire fag. Skolen låner elles ut nødvendige læremiddel.

9 2-4 Elevar med fritak i fag Elev innteken som heiltidselev og som vert friteken i fag som er fullført tidlegare, vert å rekne som heiltidselev når det gjeld utbetaling av PC-stipend. Fritaket er avgrensa til 2-to fag, elles vil eleven endre status til deltidselev i stipendsamanheng, jf 2-3, jf. elles 1-12 i forskrifta til opplæringslova. Merknad: Denne regelen gjeld for elevar som tidlegare ikkje har fått PC-stipend. 2-5 Elevar inntekne til opplæring over 2 år Elev innteken til eit Vg-trinn med opplæringa lagt til rette over 2-to år vert å rekne som ein heiltidselev. 2-6 Elevar med individuell opplæringsplan For elevar med individuell opplæringsplan må skolen søkje om PC-stipend. Merknad I sin søknad må skolen vurdere om eleven har behov for å gjere bruk av digitale læremiddel. Dersom bruken av digitale læremiddel er av svært avgrensa omfang vert ikkje PC-stipendet utbetalt. Skolen held då eleven med utstyr når opplæringa gjer bruk av PC. 2-7 Elevar frå andre fylke Elevar frå andre fylke innteken på ein fylkeskommunal vidaregåande skole i Møre og Romsdal har same rett til stipend som elevar frå Møre og Romsdal etter reglane i denne forskrifta. 2-8 Utvekslingselevar Utvekslingselevar har ikkje rett til stipend etter denne forskrifta. Merknad: Skolen skal sørgje for at utvekslingseleven har tilgang til dei læremiddel og det utstyret som undervisninga krev. Berbar PC kan leigast ut etter den leigesatsen som er fastsett for skoleåret. Skolen låner elles ut nødvendige trykte læremiddel. Kapittel 3 Reglar for leige-pc 3-1 Elevar som leiger PC av fylket (skolen) For dei elevane som leiger berbar PC av fylket (skolen) gjeld inngått leigekontrakt. Merknad: Dersom ein vel å kjøpe ut PC-en før leigekontrakten går ut, legg ein til grunn ein restverdi berekna med 3 års avskrivingstid. For dei elevane som kjem inn under ordninga med gratis læremiddel etter 19-6 i forskrifta til opplæringslova, skal samla betaling ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet, berekna på utløysingstidspunktet. Skoleåret 2008/2009 er den lågaste stipendsatsen kr Kapittel 4 Utbetaling av stipend og leigesatsar 4-4 Utbetaling av stipend Grunnlaget for utbetaling er registrerte Vg1-elevar Dersom eleven sluttar før i skoleåret, vert stipendet kravd tilbake. 4-1 Betaling for bruk av digitale læremiddel For dei elevane som ikkje er omfatta av ordninga med gratis læremiddel skoleåret 2008/2009, vert utbetalinga av PC-stipendet samordna med betaling for bruken av digitale læremiddel.

10 Merknad Dette gjeld alle Vg1-elevane skoleåret 2008/2009. Digitale læremiddel reduserer behovet for trykte læremiddel og anna læremateriell som eleven elles måtte skaffe sjølv. For skoleåret 2008/2009 er kostnadsreduksjonen sett til kr 1800 for dei studiespesialiserande programma og til kr 1100 for dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Dette ligg til grunn for finansieringsordninga av berbare PC-ar i skolen. For elevar som skifter utdanningsprogram i undervisningsåret vert det ikkje korrigert for netto utbetaling av stipend. 4-2 Eigendel for bruk av PC For bruk av PC vert eleven kravd for ein eigendel svarande til den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkjebehovsprøvde læremiddelstipendet, jf forskrift 19-6 i forskrifta til opplæringslova, dette skoleåret fastsett til kr Eigendelen gjeld berre elevar som har motteke PC-stipend etter kapittel 2. Merknad Gjeld for elevar som er komen inn under den sentrale ordninga med gratis læremiddel etter 19-6 i forskrifta til opplæringslova, dvs Vg2-elevar skoleåret 2008/ Avkorting av stipend For elevar som ikkje har motteke stipend og som vert inntekne på Vg2-trinnet skoleåret 2008/2009 etter reglane i kapittel 2, vert PC-stipendet avkorta med 1/ Innløysing av PC ved avbrot i opplæringa Elevar som har rett til gratis læremiddel etter 19-6 i forskrifta og som ikkje fullfører opplæringa, skal få tilbod om å kjøpe PC-en. Samla betaling skal ikkje overstige tre gonger den lågaste stipendsatsen i det årlege ikkje-behovsprøvde læremiddelstipendet berekna på avbrotstidspunktet. Merknad Skoleåret 2008/2009 er satsen kr Vilkår om konto i norsk bank Eleven som får utbetalt stipend må ha eigen konto i norsk bank (kontonummer på 11 siffer). Når eleven fyller 18 år, må stipendet utbetalast til ein konto som eleven eig.

11 Vedlegg 5 a Romsdal videregående skole BRUKTE LÆREMIDDEL VG2 NAVN: ADRESSE: KLASSE: BANKKONTONR.: MOBILNR.: BOKTITTEL PRIS Bok 1 Bok 2 Bok 3 Bok 4 Bok 5 Bok 6 Bok 7 Bok 8... Kontaktlærers underskrift Elevens underskrift.. underskrift

12 Vedlegg 5 b Til elevene på Vg2 ved Molde videregående skole Fra skoleåret 2008/2009 må skolen gjennomføre ei utlånsordning av lærebøker. Av den grunn er skolen interessert i å kjøpe brukte bøker av dere i visse fag. Dere vil bli tilbudt ca. halv pris for brukte bøker, forutsatt at disse er pent behandlet og ingen sider er borte. Skolen vil bruke 17., 18. og 19. juni til innkjøp av brukte bøker, alle tre dagene kl Det er bare disse tre dagene skolen kjøper bøker. Alt innkjøp og registrering av bøker vil foregå på rom P229. Pengene vil bli betalt inn på den bankkontoen dere oppgir til skolen. Jeg selger følgende brukte lærebøker til Molde videregående skole: FAG/TITTEL Forlag PRIS SIGNATUR Biologi Bi 1. Grunnbok Gyldendal 240,- Bi 1. Studiehefte Gyldendal 120,- Engelsk International Focus, lære- og arbeidsbok Gyldendal 285,- Fransk Enchanté 2. Fransk II Vg2 Cappelen 250,- Rendez-vous 2 Fransk I Vg2 Cappelen 245,- Fysikk Ergo Fysikk 1. Lærebok Aschehoug 270,- Ergo Fysikk 1. Arbeidsbok Aschehoug 150,- Geofag (1 og X) Terra Mater. Lærebok Aschehoug 245,- Geografi (ca. 40 bøker) Geografi. Landskaper ressurser etc. Cappelen 215,- Kjemi Kjemien stemmer. Kjemi 1. Lærebok Cappelen 215,- Kjemien stemmer. Kjemi 1. Studiebok Cappelen 130,- Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1. Lærebok Cappelen 240,- Matematikk Matematikk 2P. Lærebok Aschehoug 220,- Matematikk 2T. Lærebok Aschehoug 220,- Matematikk R1. Lærebok Aschehoug 300,- Matematikk S1. Lærebok Aschehoug 300,- Medie- og informasjonskunnskap Mediemøte. Lærebok Aschehoug 215,- Rettslære Juss 1. Lærebok Gyldendal 200,- Samfunnsfag (ca. 80 bøker) Streif. Lærebok Det Norske Samlaget 185,- Samfunnsøkonomi Pareto. Samfunnsøkonomi 1. Lærebok Cappelen 210,- Sosiologi sosialantropologi Individ, kultur og samfunn. Lærebok Cappelen Damm 200,- Musikk (Bøkene brukes på Vg2 og Vg3) Medier & Kommunikasjon (Kjøpes av VK II-elever) Lyd 2.0 GAN 180,- Mediedesign 3.0 GAN 285,- Levende bilder 3.0 GAN 195,- Tegn i tid, 2. utgave GAN 250,- Bilde 2.0 GAN 175,- Til sammen Pengene betales inn på bankkonto nr.: Skriv navn og adresse med blokkbokstaver: Telefonnr.: Dato: Underskrift:

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal. PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE rundskriv nr. 11/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Dato: 10.06.2009 MR 21634/2009/040 Ref: PC- og læremiddelordninga 2009/2010, elektronisk føring av elevdata og FEIDE

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

- ein tydeleg medspelar

- ein tydeleg medspelar - ein tydeleg medspelar Velkomne til møte! Felles: Orientering om skolen Delt: Samling i undervisnings-/ basisgrupper Utdanningsprogram og årssteg Samtalar med lærarar Romliste (reservasjon på døra) Kaffi

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 Orientering om inntaket Søknadsfrist 1. februar: Søknad om inntak på bakgrunn av behov for spesialundervisning. Vedleggsskjema A.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer