Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Hebekk skole Møtedato: Møtetid: Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL ORIENTERING: Leder for Ski Idrettsråd, Vidar M. Nordby, orienterer. TIL BEHANDLING: OK-1/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012 OK-2/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET OK-3/13 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT I SKI KOMMUNES SKOLER, JF OPPLÆRINGSLOVENS 2-9, RUNDSKRIV UDIR OG FORSKRIFT Ski, Johan Kristian Bjerke Leder

2 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur OK-21/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Sakliste OK-22/12 HANDLINGSPROGRAM FOR KULTURMINNER I AKERSHUS OK-23/12 FYLKESKOMMUNAL MUSEUMSPOLITIKK OK-24/12 FELLES HANDLINGSPLAN FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER, SFO OG GRUNNSKOLER. ORIENTERING OM DEN FORESTÅENDE PLANPROSESSEN OK-25/12 ORIENTERING OM VOKSENOPPLÆRINGEN, AVDELING GRUNNSKOLE OK-26/12 ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSTID I PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder J. Kristian Bjerke H Nestleder Ola Øygard PP Medlem Aud Flesner H Medlem Andre Kvakkestad FRP Medlem Berit Rødsand H Medlem Lise Vistnes KRF Medlem Rune Sletner AP Medlem Anja Bjørlo Rismyhr AP Medlem Gunn-Anita Uthus AP Medlem Vetle Bo Saga AP Medlem Camilla Edi Hille V 11 av 11 representanter til stede i møtet. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen. Repr. Ola Øygard etterlyste Mette Skrikerud sin oversikt over virksomhet Kultur og fritids arbeidsoppgaver. Det vil bli sendt ut snarest. Protokollen fra ble forøvrig godkjent i møtet. Fra administrasjonen møtte Kjell-Arne Ekeberg, Mette S. Skrikerud, Elin Buene, Stein Kjelland Olsen og Evy Hansen.

3 OK-21/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i Forslag til budsjett og handlingsplan , kapittel 5. Herunder: a) Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene b) Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme 2. Handlingsplan for oppfølgning av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden vedtas som vist i Forslag til budsjett og handlingsplan kapittel Overordnet målkart vedtas i samsvar med Forslag til budsjett og handlingsplan a) Det tas opp lån i 2013 på inntil 217,4 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid på 30 år. b) Det tas opp startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid på 30 år. 5. Kommunale gebyrer fastsettes slik det fremgår av vedlegg. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Det ble etterspurt en spesifikasjon av rammeendringen for skole i budsjettet. Dette vil bli sendt ut til representantene. Leder J. Kristian Bjerke fremmet nytt forslag til vedtak: Forslag til budsjett og handlingsplan tas til orientering. Votering: Leders forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Utvalg for Oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet: Forslag til budsjett og handlingsplan tas til orientering. OK-22/12 HANDLINGSPROGRAM FOR KULTURMINNER I AKERSHUS Forslag til vedtak: Ski kommune gir sin tilslutning til forslag til fylkeskommunens Handlingsprogram for kulturminner i Akershus Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Enstemmig vedtak. Side 2

4 Utvalg for oppvekst og kulturs vedtak: Ski kommune gir sin tilslutning til forslag til fylkeskommunens Handlingsprogram for kulturminner i Akershus OK-23/12 FYLKESKOMMUNAL MUSEUMSPOLITIKK Forslag til vedtak: 1. Forslag til fylkeskommunal museumspolitikk tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Enstemmig vedtak. Utvalg for oppvekst og kulturs vedtak: 1. Forslag til fylkeskommunal museumspolitikk tas til orientering. OK-24/12 FELLES HANDLINGSPLAN FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER, SFO OG GRUNNSKOLER. ORIENTERING OM DEN FORESTÅENDE PLANPROSESSEN Forslag til vedtak: 1. Den vedlagte prosjektplanen for utvikling av forslag til felles handlingsplan for Ski kommunes barnehager, SFO og grunnskoler tas til orientering. 2. Forslaget til handlingsplan legges fram til behandling i folkevalgte organ våren Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Enstemmig innstilling. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret: 1. Den vedlagte prosjektplanen for utvikling av forslag til felles handlingsplan for Ski kommunes barnehager, SFO og grunnskoler tas til orientering. 2. Forslaget til handlingsplan legges fram til behandling i folkevalgte organ våren OK-25/12 ORIENTERING OM VOKSENOPPLÆRINGEN, AVDELING GRUNNSKOLE Forslag til vedtak: Tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Enstemmig vedtak. Side 3

5 Utvalg for oppvekst og kulturs vedtak: Tas til orientering. OK-26/12 ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSTID I PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling: Enstemmig vedtak. Utvalg for oppvekst og kulturs vedtak: Saken tas til orientering. Rektor Stein Kjelland Olsen presenterte til slutt Ski ungdomsskole og orienterte representantene om skolen. Ski, J. Kristian Bjerke leder Side 4

6 Saksbehandler: Kjell-Arne Ekeberg Arknr.: B00 &32 Arkivsak: 13/122-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Utvalg for oppvekst og kultur 1/ Kommunestyret / NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012 Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Rådmannen forutsetter at skolene og skolens samarbeidspartnere fortsatt skal arbeide for best mulig læringsutbytte for elevene i Ski kommune i tråd med nasjonale og lokale føringer Ingress/hovedbudskap: Saken omhandler resultater på nasjonale prøver gjennomført på alle grunnskolene i Ski høsten Nasjonale prøver gjennomføres på 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn. Nasjonale prøver gjennomføres i lesing, regning og engelsk. På 9. trinn er det ikke nasjonale prøver i engelsk. Ski kommune har som nye målsetninger at kommunen skal være blant den beste tredjedelen av landets kommuner og at man skal ha en positiv utvikling fra år til år. I denne politiske saken vil resultatene på nasjonale prøver høsten 2012 presenteres både på kommunenivå og skolenivå. Saksopplysninger: Sett i forhold til de ambisjoner som er satt av kommunestyret, har man delvis måloppnåelse på 5.trinn ved at kommunen ligger i den beste tredjedelen i landet i lesing, regning og engelsk, men vi har ikke framgang fra året før. Resultatene på 8.trinn og 9.trinn gir heller ikke indikasjoner på full måloppnåelse pr. i dag. Trenden er positiv på 8.trinn. Kommunen er blant den beste tredjedelen i landet, og vi har framgang fra året før i regning og engelsk. I lesing har kommunen ikke framgang fra året før. Resultatene på den enkelte skole varierer i større grad. Her har flere skoler positiv utvikling. Det er fra år til år er utfordrende å kunne oppnå signifikante forbedringer. Et systematisk og målrettet arbeid innenfor gitte, felles satsningsområder vil kunne medføre signifikante forbedringer på sikt. For at en endring skal være signifikant, må det være en forskjell på min. 0,2 på 5. trinn (3-delt skala) og minimum 0,3 på ungdomstrinnet (5-delt skala). Skoleeier og skolens ledelse vil følge utviklingen nøye. Se nedenfor med tanke på resultater for kommunen samlet og den enkelte skole. Se vedlegg 2 for innspill fra den enkelte skoleleder. Side 2

7 5.trinn høsten 2012 Lesing Regning Engelsk Ski kommune (samlet) 2,1 2,1 2,0 Bøleråsen skole 2,1 2,3 2,1 Finstad skole 2,0 2,0 1,9 Hebekk skole 2,1 2,2 2,1 Kråkstad og Skotbu skoler 2,0 2,1 1,9 Langhus skole 2,2 2,2 2,3 Siggerud skole 2,0 2,3 1,8 Ski skole 1,9 2,0 1,9 Vevelstadåsen skole 2,2 2,0 2,2 8.trinn høsten 2012 Lesing Regning Engelsk Ski kommune (samlet) 3,2 3,3 3,0 Haugjordet ungdomsskole 3,1 3,1 3,0 Kråkstad og Skotbu skoler 3,4 3,8 3,2 Siggerud skole 3,4 3,0 2,6 Ski ungdomsskole 3,2 3,4 3,0 9.trinn høsten 2012 Lesing Regning Engelsk Ski kommune (samlet) 3,5 3,4 - Haugjordet ungdomsskole 3,5 3,3 - Kråkstad og Skotbu skoler 4,1 3,8 - Siggerud skole 3,1 2,9 - Ski ungdomsskole 3,6 3,7 - Vurdering: Saken fremmes for å synliggjøre og dokumentere de sentrale skolefakta som nasjonale prøveresultatet er, samtidig som disse resultatene benyttes for å gjøre prioritere videre arbeid med sentrale føringer og lokale målsetninger. Rådmannen vurderer at satsningen på områder som lesing, godt læringsmiljø og vurdering for læring har vært hensiktsmessig og gir resultater. Selv om alle målsetningene ikke er oppnådd, vurderes det ikke å være behov for større endringer innenfor de prioriteringer som er gjort, men det anbefales å spisse innsatsen ytterligere. Anbefalinger om veien videre vil komme i Handlingsplan for barnehage, SFO og skole, som vil foreligge til politisk behandling våren Rådmannen er kjent med anbefalinger fra pedagogiske forskningsmiljøer om å ha få satsningsområder for å kunne jobbe godt effektivt med å implementere disse. Rådmannen er trygg på at skolene i kommunen generelt jobber godt, og vurderer det som viktig å satse på utvalgte områder. Disse satsningsområdene vil være i tråd med nevnte handlingsplan, som vil bli rullert hvert tredje år. Rådmannen ber om at prosjektgruppen, som arbeider med å utarbeide Handlingsplan for barnehage, SFO og skole, spesielt vurderer siste års fokusområder med tanke på hvordan disse områdene skal videreføres i handlingsplanarbeidet da disse er politisk forankret. Det har vært satset spesielt på følgende: Felles utviklingsarbeid blant skolene i Ski pr. i dag: Skolene skal fortsatt arbeide med lesing som grunnleggende ferdigheter på alle trinn, da lesing er en forutsetning for godt læringsutbytte Positivt læringsmiljø og holdningsskapende arbeid med fortsatt søkelys på elevenes arbeids- og læringsmiljø samt arbeid mot mobbing er fortsatt et satsningsområde. Rådmannen ser med tilfredshet at stadig flere av skolene arbeider etter PALS-modellen. Side 3

8 . (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling). Seks skoler er allerede PALSskoler". Gode læringsmiljø virker fremmende på elevenes læringsutbytte og andre skoler jobber etter modeller som bl.a. EQ og KIEL. Skolene skal videreføre arbeidet med tiltakene fra prosjektet Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Flere evidensbaserte tiltak for tilpasset opplæring skal innarbeides. Ny GIV videreføres, da de metodene som brukes i Ny GIV vurderes å gi bedre opplæring for alle elevene i Ski-skolen. Felles kompetanseheving blant skolene i Ski pr i dag: Kompetansehevende tiltak innenfor rammen av GNIST og Kompetanse for kvalitet videreføres. Herunder regionvise etterutdanningskurs i temaene klasseledelse, vurdering for læring / sluttvurdering, grunnleggende ferdigheter og systemtiltak tilpasset den enkelte elev. I tillegg vil det arrangeres lokale kurs for å heve lærernes kompetanse i å bruke bl.a.: - It s learning - elektroniske tavler ( smartboards ) - e-lector og innføring av annen pedagogisk programvare Hver høst vil det fortsatt arrangeres samling for nytilsatte lærere. Skoleeier vil, som tidligere, følge opp og analysere resultatene fra nasjonale prøver og kartleggingsprøvene i samarbeid med skolene og Pedagogisk virksomhet. Rådmannens ledergruppe, som administrativ skoleeier, vil følge opp resultatene med den enkelte skole i det årlige skoleeiers tilsynsmøte. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen vurderer at Ski kommune har en effektiv skoledrift med forholdsvis gode resultater. På de fleste av de nasjonale prøvene skårer kommunen blant den beste tredjedelen av landets kommuner, slik kommunestyret har satt som mål. Det er gledelig når man samtidig vet at Ski kommune foregående år iht KOSTRA-tall for 2011 benyttet gjennomsnittlig ca. 40 millioner mindre enn kommunene i kommunegruppe 13. Ski kommunes relativt gode resultater tyder på en effektiv og god faglig bruk av de tildelte midlene. Rådmannen vurderer at befolkningen i Ski har gode sosioøkonomiske forutsetninger i form av bl.a. godt inntekts- og utdanningsnivå. Av den grunn er det grunn til å anta at elevenes iboende ressurser er relativt gode når de kommer til skolene i Ski. Rådmannen vil fortsatt vurdere om ressursinnsatsen og personalets kompetanse er tilstrekkelig for å gi elevene det læringstrykket som er nødvendig, for å nå de målsetningene som kommunestyret setter. Rådmannen er fornøyd med at man for 2013 har klart å styrke skolenes økonomiske ramme noe. Rådmannen mener at det er behov for å videreføre denne styrkningen i årene som kommer, slik at man har ressurser til å gjennomføre nødvendige tiltak for god, tilpasset opplæring til alle elevene. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: En god skole for alle vil være gunstig med tanke på bærekraftig utvikling. Gode oppvekstvilkår og en god skole er grunnelementer i barns utvikling. Dermed vil barna bli voksne, som kan delta i familie-, samfunns- og arbeidsliv på en konstruktiv måte. Side 4

9 Konklusjon: Ski kommunes skoler gir i hovedsak et godt tilbud til elevene både faglig og sosialt. Det må satses ytterligere for å nå nasjonale føringer og lokale målsetninger på alle områder. Felles satsning på viktige områder vil utdypes i egen Handlingsplan for barnehage, SFO og skole, som vil foreligge til politisk behandling våren Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Nasjonale prøver samlet for kommunen b) Nasjonale prøver oppsummering fra hver skole Side 5

10 Vedlegg 1 Ski kommune - nasjonale prøver høsten 2012 Bakgrunnsinformasjon Det er viktig å merke seg at det er forskjellige elevgrupper som måles mot hverandre for hvert skoleår. Resultatene sier ikke noe om utviklingen hos den enkelte elev eller elevgruppe fra det ene året til det andre. Dette følges opp på den enkelte skole ved hjelp av nasjonale prøver, andre prøver og kartleggingsprøver og vurdering av elevens arbeid. Skoleeier vurderer at det er naturlig med variasjoner fra det ene året til det andre, men man at man må følge resultatene da de er med på å si noe om utviklingen av skoleverket i Ski. De samme resultatene gir indikasjoner på om det er noen områder som må følges spesielt på kommunalt nivå. Utover dette vil resultatene lokalt på den gi indikasjoner på hvilke områder den enkelte skole må ha fokus på, og for den enkelte klasse og elev vil resultatene være med på å vurdere læringsutbyttet. Statistisk sett må det være en variasjon på minst +/- 0,2 på en tredelt måleskala (5.trinn), og 0,3 på en femdelt skala (8. og 9.trinn), for at variasjonen skal være signifikant. I Ski er det årskull på ca. 400 elever og derfor skal det store endringer til før det medfører signifikant endring i resultatene. I et langsiktig og målrettet arbeid vil man kunne bedre resultatet, selv om det kan være utfordrende med signifikante endringer på kommunenivå. Det er som sagt naturlig med mindre endringer fra år til annet når det gjelder nasjonale prøver og når man måler ulike elevgrupper. Av den grunn vil skoleeier forholde seg til 0,2 og 0,3-regelen for å luke ut det som er naturlige svingninger og dermed har liten signifikant varians. Større svingninger (over 0,2 eller 0,3) kan skyldes mer vesentlige endringer som bør vurderes når man analyserer resultatene. Her vil det være tett samarbeid mellom skoleeier og den enkelte skole bl.a. hjemlet i skoleeiers tilsyn jf. Opplæringslova Mht nasjonale prøver på 8.trinn og 9.trinn er det like prøver elevene gjennomfører. Siden man gir samme prøve er det statistiske sett forventet en faglig framgang som i snitt på landsbasis vil være 0.4 poeng i lesing og 0,3 poeng i regningpoeng. På 9.trinn gjennomføres det ikke pr. i dag nasjonale prøver i engelsk.

11 Resultater på nasjonale prøver høsten trinn Skoleeiers vurdering av resultater på 5.trinn Lesing I Ski kommune er resultatene i lesing stabile. Høsten 2012 skårer elevene i Ski det samme som på nasjonale prøver høsten Ski kommune scorer imidlertid bedre enn landsgjennomsnittet og på samme nivå som Akershus. Resultatene på de ulike skolene i kommunen varierer i større grad da dette er mindre populasjoner. Regning I regning er også resultatene stabile på kommunenivå og elevene i Ski skårer over landsgjennomsnittet og likt som Akershus fylke. Engelsk Resultatene på de nasjonale prøvene i engelsk har også vært stabile de årene man har gjennomført prøvene. På de to første målingene (2008/09 og 2009/10) scorer Ski kommune over landsgjennomsnittet og likt med Akershus, men på siste måling scorer vi lavere enn Akershus og likt med resultatet nasjonalt. Vurdering sett i forhold til kommunens ambisjonsnivå I lesing høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene fra 2,1-2,5. Ski kommune ligger i denne øverste tredjedelen blant kommunene i landet med et resultat på 2,1, men vi har ingen framgang fra året før. I regning høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene fra 2,1-2,6. Ski kommune ligger i denne øverste tredjedelen blant kommunene i landet med et resultat på 2,1, men vi har ikke framgang fra året før. I engelsk høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene fra 2,0 2,5. Ski kommune ligger i denne øverste tredjedelen med et resultat på 2,0. Det ble ikke gjennomført nasjonal prøve i engelsk høsten Sammenlignet med resultatet i 2010 ligger vi på samme nivå med 2,0.

12 8.trinn Skoleeiers vurdering av resultater på 8.trinn Resultatene på de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning fra 2008/ /13 viser en variasjon på 0,1-0,2 og er derfor ikke signifikante. Lesing Resultatene høsten 2012 er på 3,2. Dette er likt med kommunes resultat året før og likt med Akershus og over landsgjennomsnittet. Regning Resultatene høsten 2012 viser framgang fra 3,1 til 3,3. Dette er en positiv utvikling, men variasjonen er ikke signifikant. Ski kommune skårer her likt med Akershus og bedre enn landsgjennomsnittet. Engelsk I engelsk er det en framgang på 8.trinn fra 2,9 til 3,0. Utviklingen er positiv, men heller ikke her signifikant. Her skårer kommunen likt med landsgjennomsnittet, men lavere enn Akershus. Vurdering sett i forhold til kommunens ambisjonsnivå: I lesing høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene fra 3,1 3,7. Ski kommune ligger i denne øverste tredjedelen blant kommunene med et resultat på 3,2, men vi har ingen framgang fra året før. I regning høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene fra 3,1 3,7. Ski kommune ligger i denne øverste tredjedelen av kommunene i landet med et resultat på 3,3 og vi har framgang fra året før. I engelsk høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene fra 3,0 3,5 Ski kommune ligger likt med andre kommuner som også skårer blant den beste tredjedelen i landet (3,0) og vi har framgang fra året før (2,9). Utvikling fra 5.trinn til 8.trinn Elevene på 5.trinn måles i forhold til 3 mestringsnivåer, mens 8.trinn har 5 mestringsnivåer. Derfor er sammenligning av resultatene på 5.trinn (elever som gikk i 5.klasse høsten 2009) med samme elevgruppe på 8.trinn (elever som gikk i 8.klasse høsten 2012) vanskelig, fordi elevene måles etter forskjellige skalaer. Resultatene på 8.trinn (et par måneder etter at elevene begynte på ungdomsskolen) sier

13 lite om ungdomsskolenes innsats med å heve elevenes læringsutbytte. Nasjonale prøver høsten i 8.klasse er derfor mer et mål på barnetrinnets bidrag til læring fra nasjonale prøver på 5.trinn og ut barnetrinnet. Som resultatene sett i forhold til ambisjonsnivå viser er resultatene på 5.trinn og 8.trinn stort sett like ved at man når ambisjonsnivået for kommunen ved å være i den beste tredjedelen i landet. Skoleeier vurderer derfor at barnetrinnet klarer og å gi elevene et godt faglig utbytte fra 5.trinn og ut barneskolen. 9.trinn Skoleeiers vurdering av resultater på 9.trinn Lesing Resultatene på 9.trinn er noe lavere i høst enn det var høsten 2011, men nedgangen er ikke signifikant. Siden høsten 2010 har det vært en nedgang på 0,1 hvert år og utviklingen må følges nøye av ungdomsskolerektorene og skoleeier. Ski kommune skårer likt med landsgjennomsnittet, men lavere enn snittet i Akershus. Regning Resultatene over en treårs periode viser at utviklingen har vært stabil og kommunen skårer til 3,4. Dette er likt med landsgjennomsnittet, men under gjennomsnitt for Akershus. Engelsk Det gjennomføres ikke nasjonale prøver i engelsk på 9.trinn. Vurdering sett i forhold til kommunens ambisjonsnivå: I lesing høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene i landet fra 3,5 4,3. Ski kommune ligger i denne øverste tredjedelen blant kommunene, men vi har en nedgang fra året før, selv om denne ikke er signifikant. I regning høsten 2012 skårer den beste tredjedelen av kommunene fra 3,5 4,0. Ski kommune skårer 3,4 og er ikke blant den beste tredjedelen av landets kommuner. Kommunen har heller ikke bedring fra året før. Utvikling fra 8.trinn til 9.trinn Sammenligning av resultatene på 8.trinn (elever som gikk i 8.klasse høsten 2011) med samme elevgruppe på 9.trinn høsten 2012 vil kunne si noe om ungdomsskolenes bidrag til å heve elevenes læringsutbytte. Høsten 2011 har elevene på 8.trinn en score på 3,2 i lesing. Samme elevgruppe (9.trinn)

14 scorer 3,5 høsten Det er positiv utvikling, men noe lavere enn hva som er forventet ut ifra at det er samme prøve som gjennomføres og man forventer en framgang på 0,4. Elevene på 8.trinn høsten 2011 scorer 3,1 i regning. Samme elevgruppe scorer 3,4 høsten 2012 som 9.klassinger. Her er variasjonen positiv signifikant ved at elevene har en utvikling likt med det som er forventet. Fritaksprosent på Nasjonale prøver 5.trinn Lesing 1,0 1,2 0,5 1,3 1,4 Regning 0,7 2,3 0,3 1,3 0,8 Engelsk 1,2 2,6 0,5-0,8 Fritaksprosent på Nasjonale prøver 8.trinn Lesing 0,3 0,0 0,3 0,5 0,3 Regning 1,5 0,0 0,0 0,2 0,8 Engelsk 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 Fritaksprosent på Nasjonale prøver 9.trinn Lesing - - 0,0 1,0 0,2 Regning - - 0,0 0,8 0,2 Engelsk Skoleeiers vurdering Kommunen og skoleeier har som mål at kommunen skal ha lavt fritak på nasjonale prøver. Men fritaksprosenten vil kunne variere fra skole til skole avhengig av elevgruppe. 5.trinn Samlet fritaksprosent for lesing, regning og engelsk i Ski kommune er 1,0 % høsten 2012 mot 2,1 % i Akershus og 4,0 nasjonalt. 8.trinn Samlet fritaksprosent for lesing, regning og engelsk i Ski kommune er 0,6 % høsten 2012 mot 1,0 % i Akershus og 2,2 nasjonalt. 9.trinn Samlet fritaksprosent for lesing og regning i Ski kommune er 0,2 % høsten 2012 mot 1,5 % i Akershus og 2,5 nasjonalt. Tabellen over gjenspeiler praktisering av fritaksordningen i kommunen og at skolene i kommunen har en lav fritaksprosent. Det er i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder om nasjonale prøver. Ski kommune har lavere fritaksprosent enn Akershus og landet for øvrig. Kommunen har en spesialundervisningsprosent på ca. 7,5 % ved oppstart av skoleåret 2012/13 og skoleeier er svært fornøyd med at skolene har opprettholdt en lav fritaksprosent. Skoleeiers igangsatte eller planlagte tiltak for bedre læringsutbytte Skoleeier har iverksatt tiltak for både lærerne og ledelsen ved skolene. Tiltakene varierer noe fra skole til skole, men flere tiltak er felles for alle skolene i Ski. Dette gjelder følgende områder.

15 Felles satsningsområder for alle skolene i Ski pr. idag: Fortsatt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Fortsatt fokus på positiv samhandling, positivt læringsmiljø og antimobbearbeid (fra januar 2013 vil bl.a. seks av kommunens 10 skoler delta i utviklingsarbeidet PALS) Fortsatt fokus på god klasseledelse Arbeide for å utvikle bedre tilpasset opplæring og redusere behovet for spesialundervisning og innarbeide flere evidensbaserte tiltak for alle elever i Ski slik at alle skoler skal ha en god verktøykasse Planlagt og gjennomført Ny GIV på alle skoler med ungdomstrinn hvor lærere fra hver av disse skolene har deltatt på nyttig kursering. Her har alle ungdomsskolene i kommunen positive erfaringer, men det bør som nevnt i kulepunkt over fokuseres ytterligere på tilpasset opplæring, da Ny GIV er tenkt for elever på 10.trinn Etablere gode og velfungerende ressursteam på alle skoler i kommunen som gir grunnlag for tett samhandling mellom skolene, PPT og øvrig hjelpeapparat og igangsetting av ytterligere tilpasset opplæring / systemtiltak. Her har skolene i november 2012 rapportert inn langt flere anbefalt evidensbaserte tiltak enn tidligere og dette vurderes svært positivt Felles kompetanseheving pr. idag: Det er gjennomført flere felles kompetansehevende tiltak og de fleste av disse vil videreføres innenfor rammen av GNIST og Kompetanse for kvalitet; herunder regionvise etterutdanningskurs innen temaene klasseledelse, vurdering for læring, sluttvurdering, grunnleggende ferdigheter og systemtiltak tilpasset den enkelte elev og lokale kurs for å heve kompetansen til lærere for å kunne bruke bl.a. It s learning, smartboards, e-lector og pedagogisk programvare i undervisningen, samt samling for nytilsatte lærere Videreutvikle ressursteam på alle skoler i kommunen som gir grunnlag for tett samhandling mellom skolene, PPT og øvrig hjelpeapparat og fortsatt utvikle gode tiltaksskisser innenfor verktøykassen med systemtiltak (tilpasset opplæring) Handlingsplan for barnehage, SFO og skole: Felles satsningsområder og videre utviklingsarbeid for barnehage, SFO og skole vil i løpet av skoleåret 2012/2013 drøftes og sammenfattes i Handlingsplan for barnehage, SFO og skole. Målsetningen med arbeidet er å fokusere på sentrale områder ut ifra behov for å bedre det faglige og sosiale læringsutbyttet for barn og elever i Ski. For Ski kommune Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef

16 Vedlegg 2 Bøleråsen skole - nasjonale prøver høsten 2012 Resultater på nasjonale prøver høsten trinn Vurdering av resultater på nasjonale prøver Skolens vurdering av resultater på 5.trinn Engelsk Årets elever scorer som forventet. Lærerne mener nytt læreverk og bruk av bøker til veiledet lesing hjelper på forståelsen. De mener videre at å trene på ord i sammenhenger; dvs hele setninger hjelper elevenes ordforråd. Vi mangler resultater fra fjoråret grunnet dataproblemer under gjennomføring. Lesing Elevene scorer stort sett som forventet. Lærerne mener noen kunne klart bedre med bedre konsentrasjon. Vi har søkt å løfte elevene opp fra prøveklasse 1 til 2, noe vi mener å ha lyktes med. Leseveiledere har vært inne på trinnet i forkant, og lest med grupper. De har særlig vektlagt lesestrategier. Lærerne har fulgt opp med repetert lesing. Repetert lesing er lesing av samme tekst, tilpasset ferdighetsnivå, flere ganger for å få opp lesehastigheten. Regning Her skårer elevene til dels som forventet, men lærerne viser til at noen elever scorer lavere enn forventet fordi de slurver eller ikke har tid til å lese oppgavene. Andre har skåret høyere enn forventet. Vi ser sammenheng mellom problem med lesing og lese tekst i regneoppgavene. Flere har forståelse, men savner strategier.

17 Lærerne ønsker at det tas ut en gruppe elever på tvers av klassene som får regnekurs i grunnleggende ferdigheter, samt regnestrategier. Sammenlikning med tidligere år: Når vi sammenlikner med tidligere resultater, mener vi det er viktig å se på elevgruppene. Vi sa følgende om elevresultatene i som viste en god del laver snitt enn årets Trinnet har flere elever med atferdsproblemer, som skaper uro og har forstyrret læringsmiljøet over tid. I tillegg er 10 % av elevene tospråklige. Flertallet av de tospråklige elevene og elevene med individuell opplæringsplan (IOP) er på mestringsnivå 1, særlig i engelsk og regning. Skifte av lærere, som skulle hatt spesial undervisning, systemtiltak og grunnleggende norsk, har svekket oppfølging og kontinuitet. Mange av elevene synes ikke det er viktig å prestere, og viser liten utholdenhet. Selv om vi vet at elevene har lært lærings- og lesestrategier, har de i liten grad klart å overføre dette til andre fag. Elementer vi mener har bidratt til gode resultater i år: Systematisk trening i og bruk av lesestrategier, og veiledning av personalet i bruk av leseog læringsstrategier. Videre mener vi systematikk og oppfølging av lærerne i form av trinnsamtaler i forkant, underveis og i etterkant av kartleggingsprøver er med på å bevisstgjøre arbeidet overfor elevene. Skolens vurdering av resultater på 8.trinn Vurdering av resultatene på 8.trinn og en vurdering av utvikling for elevgruppen fra 5.trinn til 8.trinn Lesing Vi ser samme profil med hensyn til fordeling for årets 8.trinn som da de gikk i 5. Det vil si forholdsvis få i laveste prøveklasse og en forholdsvis stor gruppe i midten. Engelsk Vi ser det samme i engelsk som i lesing. Profilen er lik. Elevgruppen skåret høyt også i Arbeidet som er gjort i forhold til lærings- og lesestrategier mener vi har overføringsverdi også til engelsk. I tillegg mener vi at læreres fagkompetanse i faget har gitt godt grunnlag. Regning I regning gjorde denne gruppen det veldig bra også i , og har fortsatt i samme spor. Fritaksprosent på Nasjonale prøver Lesing 1,4 0,0 0,0 0,0 1,7 Regning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Engelsk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erfaringer med gjennomføring av nasjonale prøver Vi ser at dette begynner å bli en innarbeidet praksis mange lærere har deltatt på, noe som letter forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Lærere bruker Udirs sider til veiledning i tillegg til den skoleledelsen bidrar med. Vi hadde i år nok fungerende pc-er og et datasystem som fungerte. Det legges til rette for prøveavvikling der det tas hensyn til elever med noen spesielle behov. Kjent lærer under

18 prøveavvikling trygger elevene i prøvesituasjonen, der noen elever er veldig nervøse. Møter med lærere i forkant og i etterkant av prøvene sammen med fagveiledningene fra Utdanningsdirektoratet gir språk og begrep for å kunne kommunisere og se forbedringsområder. Vi kontaktet ungdomsskolen før prøvene og informerte om elever vi anbefalte fritak eller spesiell tilrettelegging for. Vi ser fremdeles at flere elever presterer lavere enn forventet når vi ser på resultat for den enkelte. Det bør være en oppgave både for avleverende skole og ungdomsskolen å motivere for større grundighet og utholdenhet, samt fremme viktigheten av å prestere etter evne uavhengig om det gis karakter eller ikke. Skolens igangsatte eller planlagte tiltak for bedre elevenes læringsutbytte Alle lærerne har fått opplæring i lesestrategi for å trene lesing i alle fag av leseveilederne. Skolen har en plan over hva som forventes av lesestrategier på ulike trinn, og hvilke tiltak som kan settes i gang dersom elever ved kartlegging viser for lav lesehastighet eller manglende forståelse. Vi har i tillegg språkverksted og begrepslæring for å løfte elever som ikke har IOP, men som ligger i gråsonen. Lærere trener på lesestrategier og lesehastighet med tilpasset vanskegrad (repetert lesing). Videre vil vi øve oppgavetyper til nasjonale prøver som legges ut på Utdanningsdirektoratets sider også for 7. trinn. Dette vil gjøre elevene trygge på oppgavetypen. Vi vil opprettholde nåværende praksis med systematisk veiledning og oppfølging med lærere i form av trinnsamtaler med ledelsen og leseveiledere. Vi har skaffet utstyr til å drive mer tilpasset undervisning i klassene, parallelt med utvikling av systemtiltak (lese-, matte- og mestringskurs).vi bygger nå ut boksamlinger til veiledet lesing i engelsk. Utdanningsdirektoratets nye analyseredskap for året, vil kunne bli en god hjelp framover når det blir godt nok utviklet for alle prøvetypene. Her kan vi blant annet lese av oppgavetyper elevene gjør det spesielt bra på eller sliter med på trinnet, og dermed dele gode erfaringer og ta grep om svake områder. For Bøleråsen skole Anne Melsom rektor

19 Finstad skole - nasjonale prøver høsten 2012 Resultater på nasjonale prøver høsten trinn Vurdering av resultater på nasjonale prøver Skolens vurdering av resultater på 5.trinn Vi er fornøyd med årets resultater, men ser samtidig at vi ligger litt under resultater for kommunen dette året. Det er imidlertid ikke signifikant variasjon på resultater på lavere skår enn kommunesnittet. Vårt overordnede mål har vært å få flere elever fra nivå 1 opp til nivå 2, og flere elever løftet fra nivå 2 til nivå 3. Generelt er resultatet noe lavere enn foregående år, og vi mener at lite trening på data kan være en av flere årsaker til at elevene ikke presterer like høyt som tidligere år. Lesing: Vi ser at flere jenter enn gutter ligger i nivå 3 i lesing, og at vi fortsatt har noen utfordringer med å løfte flere elever fra 1 til 2 og nivå 2 til 3. Fem av elevene ligger et poeng fra å være løftet opp i høyere mestringsnivå. Resultatene i år er som forventet, da vi i elevgruppen også har deltagelse fra flere elever med lesevansker og IOP. Vi skårer noe lavere i lesing enn vi har gjort tidligere år, og det er fortsatt for mange elever i nivå 2 ifht. skolens målsetning. Engelsk: Resultatene står i samsvar med resultatene i lesing, og vi ser en utfordring å løfte flere elever til et høyere nivå. Det er jobbet til dels med veiledet lesing også i engelsk. Det er ingen store forskjeller på skår mellom gutter og jenter. Resultatene ligger noe under det vi tidligere har skåret i engelsk. Regning: Resultatene i regning skiller seg ikke ut fra de andre områdene i NP. Det er flere av elevene som skårer bra i alle tre fagområder; det er ikke vesentlige forskjeller mellom gutter og jenter. Vi har for mange elever i nivå 2 ifht. skolens ambisjoner.

20 Skolens vurdering av resultater på 8.trinn Vurdering av resultatene på 8.trinn og en vurdering av utvikling for elevgruppen fra 5.trinn til 8.trinn Lesing 5.trinn 2009 hadde 2, 2 i snitt. Ski kommunes snitt var da 2,0. Finstad skoles elever på 8.trinn 2012 hadde 3,1 i snitt. Kommunens snitt ligger på 3,2. Regning 5.trinn 2009 hadde 2, 2 i snitt. Ski kommunes snitt var da 2,1. Finstad skoles elever på 8.trinn 2012 hadde 3,3 i snitt. Kommunens snitt ligger på 3,3. Engelsk 5.trinn 2009 hadde 2,1 i snitt. Ski kommunes snitt var da 2,1. Finstad skoles elever på 8.trinn 2012 hadde 2,8 i snitt. Kommunens snitt ligger på 3,0. Utvikling over tid Vi har klart å holde det faglige nivået oppe i en utvikling over tid, og innenfor alle fagområder har vi klart å løfte elevene til et bedre resultat. Det er vi fornøyd med, men vi kan fortsatt jobbe for å løfte flere elever opp fra nivå 2. Fritaksprosent på Nasjonale prøver Lesing 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 Regning 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 Engelsk 0,0 11,1 0,0-0,0 Erfaringer med gjennomføring av nasjonale prøver Vi har fulgt fritaksreglene ihht. Opplæringslovens 2.8 og 5.1 strengt. Skolen ser positivt på NP. Det oppleves som gode prøver, men det stilles fortsatt noen spørsmålstegn om vi også kartlegger digitale ferdigheter like mye som engelsk / regning. Vi har innarbeidet gode rutiner for å jobbe før, under gjennomføring og etter NP. Vi jobber med NP i fellestid; innhold, målsetning lokalt på egen skole, refleksjon i fht. analyser (Hvilke konsekvenser får resultatene for skolens videre praksis?) Elevene har fått god instruksjon/ informasjon på forhånd, og blitt gitt trygge rammer under gjennomføringen. Det har vært satt av ressurser til å gjennomføre NP i liten gruppe for elever særskilte vansker (IOP). IKT-avdelingen har sørget for at vi i år hatt helt problemfri gjennomføring vedr. datatekniske utfordringer. Utviklingsarbeid basert på skolens vurdering Skolens igangsatte eller planlagte tiltak for bedre elevenes læringsutbytte Vi har leseveileder som jobber med lesing på alle trinn etter vurderinger/ resultater av kartlegging. I tillegg er det avsatt ressurser til systemtiltak i matematikk. Vi har satset bredt på innkjøp av mye litteratur til veiledet lesing i engelsk. Generelt har vi for mange elever i nivå 2, og vi antar at skolens satsning på leseveileder over tid vil gi gode resultater. Kartlegging av lavere trinn, viser i dag resultater som kan tyde på at vi kommende år vil prestere bedre på NP enn årets resultater. Elevkullet som er testet i år, har hatt svært sporadisk tilgang til data som pedagogisk

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013 Sakliste OK-21/13 HØRING - KULTURSKOLETILBUD - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV OK-22/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014 Sakliste OK-15/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN

Detaljer

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 1. Elever og undervisningspersonale Antall elever på Kråkstad: År 2007-08 Antall elever 321 323 301 304 300 Antall lærere på Kråkstad: År

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013 Sakliste OK-24/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD OK-25/13 STATUSRAPPORT ANG. ARBEIDET MED "FRA SPESIALUNDERVISNING TIL TILPASSET OPPLÆRING"

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

NASJONALE PRØVER HØSTEN 2010

NASJONALE PRØVER HØSTEN 2010 KAE/versjon 100211 Saksbeh: Kjell-Arne Ekeberg Behandling: TU: 090311 KST 300311 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2010 Forslag til vedtak: 1. Resultatene fra de nasjonale prøvene tas til orientering. 2. De foreslåtte

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Status Nasjonale prøver høsten 2010

Status Nasjonale prøver høsten 2010 Vedlegg til sak i TU 090311 og evt. KST 300311 Status Nasjonale prøver høsten 2010 I Veileder for skoleeiere og skoleledere av 151110 om nasjonale prøver, står: Det er imidlertid viktig å ta hensyn til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tilstandsrapport. for skole og SFO 2013-2014. - jf. Opplæringslova 13-10. Forsvarlig system for skole og SFO

Tilstandsrapport. for skole og SFO 2013-2014. - jf. Opplæringslova 13-10. Forsvarlig system for skole og SFO Tilstandsrapport for skole og SFO 2013-2014 - jf. Opplæringslova 13-10 Forsvarlig system for skole og SFO Forord Kvaliteten på elevenes skolefaglige - og sosiale læringsarbeid er et resultat av en samhandling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Waldemarhøy Møtedato: 06.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Westgaarden, Voksenopplæringens lokaler

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Opplæringlova Kunnskapsløftet Nasjonale pol. vedtak og føringer Politisk drøfting Strategisk plan for skoleavdelinga i RK Strategisk plan på skolenivå Med

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10 Møteprotokoll Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010 TU-26/10 SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Sakliste TU-27/10 AVTALE OM SAMARBEID OM FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ORGANISERT ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN TU-28/10

Detaljer

Forsvarlig system for skole og SFO

Forsvarlig system for skole og SFO Forsvarlig system for skole og SFO - jf. Opplæringslova 13-10 Forsvarlig system for skole og SFO Innhold Innledning... 4 Organisering og myndighetsfordeling for opplæringsvirksomheten i kommunen... 4 Informasjonsflyt

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Moen Elever 2011 143 2012 131 2013 141 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 29 PS sak: Utvalg Møtedato 14/1 Komite for liv og lære 28.4.21 Arkivsak: 1/246 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

GNIST Oslo og Akershus. Grethe Hovde Parr

GNIST Oslo og Akershus. Grethe Hovde Parr GNIST Oslo og Akershus Grethe Hovde Parr GNIST-AU Fylkesmannen i Oslo og Akershus KS Akershus KS Oslo Utdanningsforbundet Akershus Utdanningsforbundet Oslo Universitetet i Oslo Høyskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hva skal vi snakke om? Prøver som grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger I klasserommet I lærerkollegiet I kommunen Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 14.09.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skåredalen skole Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skolebasert kompetanseutvikling Oppdraget i dag: En praksisfortelling fra Skåredalen skole? Spørsmål vi har stilt oss underveis?

Detaljer