FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT."

Transkript

1 Versjon

2 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL BAKGRUNN MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET MÅLGRUPPE RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING ORGANISASJONSKART FASE OVERSIKTSKART OVER NÅR KOMMUNER OG SKOLER BLIR MED I PROSJEKTET ANSVAR OG ROLLER BEMANNING AV PROSJEKTET RAPPORTERING FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3 RISIKOVURDERING OG KVALITETSSIKRING KRITISKE FAKTORER 8 4 GJENNOMFØRING PROSESS - JANUAR TIL JUNI PROSESS JUNI TIL DESEMBER AKTIVITETER / STYRKINGSTILTAK Styrkingstiltak /organisering av undervisningen i ungdomsskolen våren Aktuelle styrkingstiltak i videregående skole høsten SAMLET RESSURSPLAN FASE SAMLET RESSURSPLAN FASE UTFORDRINGER SPREDNING AV KUNNSKAP Hvordan få spredt kunnskapen som lærerne lærer på kursene? Hvordan få dette implementert i lærerutdanninga? 14 6 RAPPORTERING OPPSUMMERING AV VÅRHALVÅRET SOMMERAKTIVITET

3 1 Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn NY GIV er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og kommunene som skal øke gjennomføringen av videregående opplæring. Satsingen består av tre underprosjekter som skal vare i tre år: Overgangsprosjektet er rettet mot kritiske overganger i opplæringen, særlig mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet er rettet mot ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid (opp til 21 år). Statistikkprosjektet skal utarbeide indikatorsett som gir informasjon om gjennomføringen i videregående opplæring Denne planen vil i hovedsak gjelde Overgangsprosjektet. Som ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, Ny GIV, inviterte Kunnskapsdepartementet alle fylkeskommuner til å delta i et omfattende treårig prosjekt. Kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Det er en nær sammenheng mellom faglige prestasjoner på ungdomstrinnet og gjennomføring av videregående opplæring. Mange elever i ungdomstrinnet har for svake faglige forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Disse elevene trenger ekstra støtte og oppfølging, særlig når det gjelder grunnleggende skrive-, lese- og regneopplæring. Prosjektet Flere gjennom som ble gjennomført i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 2007 til 2010, viser at antallet elever som slutter går ned. Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike videregående skolene i fylket, og det er en økning av antall lærlinger som avbryter lærekontrakter. 1.2 Mål / mandat for prosjektet Flest mulig elever skal settes i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring. Det skal skapes et bærekraftig, målrettet og strukturert samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å ruste lavt presterende ungdomsskoleelever til å mestre overgangen til videregående opplæring, og å hjelpe dem fram til fullført og bestått videregående opplæring. Innsatsen skal starte på ungdomstrinnet Skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunen om alle elevene i målgruppen Bedre elevenes faglige grunnlag for å fullføre videregående opplæring. Dette skal gjøres gjennom økt motivasjon og mestring Gjennomføre en intensivopplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring I 2015 skal minst 75 % gjennomføre og bestå VGO; i 2010 var tallet 69 % på landsbasis, og 68 % i Nord-Trøndelag

4 1.3 Målgruppe De 10 % svakest presterende elevene etter 1. termin i 10. trinn i hver kommune som til enhver tid deltar i prosjektet. Første prosjektår (fase 1) var det 86 elever i alt. Disse var fordelt på 8 grunnskoler våren I overgangen til videregående skole, fordelte de aller fleste seg på de fire videregående skolene som var med i prosjektet i fase 1. Ny GIV-elevene merkes i forbindelse med inntaket, og det kjøres prøveinntak i løpet av våren som skolene vil få tilbakemelding i forhold til. 1.4 Rammer for prosjektet Prosjektet skal være gjennomført i løpet av tre år fra oppstart, og vil deles i tre faser. Fase 1 omhandler den gruppen av elever som fikk tilbud om å delta i prosjektet etter 1. januar Disse ble med i prosjektet fra 2. termin i 10. klasse, og følges opp i overgangen til, og i videregående opplæring. Fase 2 og 3 omhandler elever som blir med i prosjektet etter henholdsvis 1. januar 2012 og 1. januar Prosjektet planlegges avsluttet 31. desember Da skal vellykkede tiltak fra prosjektet ha blitt implementert i daglig drift på skolene. Fylkeskommunen vil få videreført kr 1,2 mill årlig til oppfølging av elever med svake resultater på de obligatoriske kartleggingsprøvene i Vg1. I tillegg vil departementet første prosjektår finansiere 1 mill til prosjektledelse i fylkeskommunen, og kr 1 mill til prosjektledelse for de deltakende kommuner i Nord-Trøndelag i fase 1. Midlene skal i tillegg til å dekke lønn også bidra til å finansiere administrative utgifter i forbindelse med nasjonal aktivitet i prosjektet for prosjektledelsen. Departementet vil videre finansiere 3 mill til fase to i prosjektet. 1 mill til prosjektledelse i fylkeskommunen, 1 mill til prosjektledelse av deltakende kommuner i fase 1, og en mill til prosjektledelse av de kommuner som blir med i fase 2. Departementet vil også finansiere felles skolering av to lærere fra hver deltakende grunn- og videregående skoler i forbindelse med intensivopplæringen i prosjektet. I tillegg vil skolene få dekket vikar til disse samlingene, jf milepelsplanen. Departementet til i tillegg finansiere sommeraktivitet for Ny GIV-elevene. Nord-Trøndelag fikk kr for sommeren I fase 1 vil det i tillegg legges inn en fylkeskommunal andel til de deltakende videregående skoler. For kommunene gis det i fase 1 et mindre tilskudd til deltakende grunnskoler. Dette finansieres fra det beløpet som er bevilget til kommunene fra departementet

5 2 Organisering 2.1 Organisasjonskart fase 2 Figur 1 Gjennomføringsbarometret Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet Overgangsprosjektet Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet Oppfølgingsprosjektet Kunnskapsdepartementet Fylkesting Fylkesråd Fylkesutdanningssjefen Prosjektgruppe Prosjektledere Prosjektleder Nasjonale føringer Fylkesvise føringer Fylkesvise føringer Nasjonale føringer Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Kommuner Fase 1 Fase 2 Steinkjer Inderøy Namsskogan Fosnes Verdal Grong Røyrvik Namdalseid Levanger Høylandet Snåsa Namsos Stjørdal Lierne Flatanger Overhalla Videregående skoler Fase 1 Fase 2 Steinkjer vgs Mære landbruksskole Meråker vgs Verdal vgs Inderøy vgs Ytre Namdal vgs Levanger vgs Grong vgs Leksvik vgs Ole Vig vgs Olav Duun vgs Kontaktgruppe kommune Kontaktgruppe Vg skole Grunnskoler Fase 1 Fase 2 Steinkjer u-skole Inderøy u-skole Snåsa u-skole Otterøy skole Egge u-skole Grong b/u-skole Lauvsnes skole Overhalla b/u-skole Verdalsøra u-skole Høylandet b/u-skole Jøa b/u-skole Halsen u-skole Vuku u-skole Stortangen skole Namdalseid skole Hegra u-skole Frol oppvekstsenter Sørli skole Statland skole Åsen b/u-skole Skogn u-skole Namsskogan skole Bangsund skole Ytterøy skole Nesset u-skole Trones skole Høknes skole Halsen u-skole Røyrvik skole Namsos u-skole - 5 -

6 Figur 1ovenfor viser organiseringen av Overgangsprosjektet i fase 2. Oppfølgingsprosjektet har et eget, mer detaljert, organisasjonskart, som ikke vises her. Det vil være nasjonale føringer fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I tillegg vil fylkesting, fylkesråd og fylkesutdanningssjef kunne gi fylkesvise føringer. Kontaktgrupper vil etableres til erfaringsutveksling mellom skoler og kommuner. Prosjektledelsen vil i tillegg opprette midlertidige arbeidsgrupper når dette er hensiktsmessig. Boksene som beskriver hvilke kommuner, videregående skoler og grunnskoler som er med, er det delt mellom fase 1 og fase 2. Her er det viktig å poengtere at de som deltok i fase 1, også deltar i fase 2. Kommunenes rolle i prosjektet vil i hovedsak være å følge opp, og sørge for at prosjektet blir implementert i grunnskolene. Skolefaglig ansvarlig i kommunen og rektor i videregående opplæring er viktige aktører for å sikre at tiltakene i prosjektet videreføres i daglig drift også etter prosjektavslutning

7 2.2 Oversiktskart over når kommuner og skoler blir med i prosjektet - 7 -

8 2.3 Ansvar og roller Oppdragsgiver nasjonalt for prosjektet Ny GIV er Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Styringsgruppe og referansegruppe er etablert nasjonalt. Ny GIV består av både Oppfølgingsprosjektet og Overgangsprosjektet. Prosjektleder for Oppfølgingsprosjektet i Nord-Trøndelag er Lise Eriksen. Prosjektledere for Overgangsprosjektet i Nord-Trøndelag er Monika S. Luktvasslimo, for videregående skole, Birgit Bremer Mejdal, for grunnskolene i fase 1 og Dagfinn Arne Johansen for grunnskolene i fase 2. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig. Det vises ellers til organisasjonskartet ovenfor. I tillegg inneholder prosjektet Ny GIV en egen mål/statistikkdel i forhold til sikrere måltall for gjennomføring. Denne samarbeider fylkeskommunen med Kunnskapsdepartementet om gjennom Fylkesutdanningssjefene (FFU). 2.4 Bemanning av prosjektet Navn Rolle/ansvar Monika S. Luktvasslimo Prosjektleder fylkeskommune Birgit Bremer Mejdal Prosjektleder kommune fase 1 Dagfinn Arne Johansen Prosjektleder kommune fase 2 3 Risikovurdering og kvalitetssikring 3.1 Kritiske faktorer Skoler og kommuner ønsker ikke/er kritisk til å delta i prosjektet. - Alle skoler og kommuner som er forespurt ønsker å delta i prosjektet Lærere ønsker ikke/er kritisk til å delta i prosjektet. - Mange lærere var i starten av prosjektet usikker på hvilken rolle de vil få i forbindelse med styrkingstiltak i egen skole. Elever og foreldre ønsker ikke å delta i prosjektet. - Noen elever i målgruppen har meddelt at de ikke ønsker å være med. Det vil være avgjørende for prosjektet at kommuner, skoler og lærere føler at dette prosjektet er noe som treffer dem, og at det er noe de føler eierskap til. Det legges opp til en prosess der skoleledelse og lærere deltar i utformingen av tiltakene i prosjektet. Dette vil gi skolene mulighet til å få eierskap til prosjektet. Blant annet betyr dette at representanter for kommunen som skoleeier, rektorgruppa fra de videregående skolene og rektorer/ledere fra grunnskolene deltar i arbeidsgrupper for prosjektet. Det vil arrangeres regionale samlinger for involverte lærere både fra grunnskole og videregående skole

9 4 Gjennomføring 4.1 Prosess - januar til juni 2011 Når Aktivitet Ansvar November 2010 Desember 2010 Januar - mai 2011 Februar 2011 Valg av kommuner og skoler Tilsetting prosjektleder grunnskole Tilsetting prosjektleder videregående Utvelgelse av elever Fylkeskommunen Kommunene Fylkeskommunen 1.februar Søknad til UD om FORSØK Skoleeier 6., 7. og 8. feb Skolering av lærere Møte mellom prosjektledere og UDIR Møte mellom lærere og prosjektledere (oppstart nettverk for lærere) Rektorer grunnskolene KD/UDIR/Nasjonal prosjektleder Februar Samtykkeerklæring fra elever/foresatte. Rektorer grunnskolene Februar Utforming av prosjektorganisasjon NTFK 17.februar 18.februar Nettverkssamling for lærere i ungdomsskolen. Ungdomsskolene leverer sine planer til prosjektleder Aud. Møte med kommunalsjefene for oppvekst Stjørdal, Verdal, Levanger og Steinkjer. De får se forslaget til prosjektplan fra skolene. Prosjektleder kommuner Rektorer grunnskolene Prosjektleder kommuner Februar Merking av prosjektelever Grunnskoler/inntakskontoret 1.mars Prosjektplan leveres Prosjektledere kommune/fylke 1.mars Siste frist for oppstart på skolene Rektorer grunnskolene 1.mars Søknadsfrist til videregående skoler Grunnskolene/ fylkeskommunen 8.og 9. mars Prosjektledersamling i Oslo KD/UDIR Mars Utvelgelse av hvilke kommuner som skal være med Fylkeskommunen Mars Prøveinntak gjennomføres Inntakskontoret - 9 -

10 Mars Mars/april Uke 12 Informasjon om aktuelle elever til vgs høsten 2011 ut fra prøveinntak Kommunevise samlinger ungdomsskolene/ vgs /prosjektledere Nettverkssamling for lærere i grunnskolen. Lærere i vgs vil bli invitert Prosjektleder fylke Prosjektledere Prosjektleder kommuner 7. og 8. april Skolering av lærere del 2 KD/UDIR April Planlegging av oppstart vgs aktuelle elever Prosjektledere/rektorer vgs April Informasjon gis til nye skoler i prosjektet Prosjektledere Juni-august Mulig sommerkurs eventuelt integrert entreprenørskap ol Prosjektledere 4.2 Prosess juni til desember 2011 Når Aktivitet Ansvar juni Prosjektledersamling KD/UDIR Juni Utarbeide avtale for elevene på vgs Prosjektledere aug Arrangere Minifolkehøgskole på Skogn Skogn Folkehøgskole aug Arrangere sommeraktivitet på Mære Prosjektledere 17. august Skolestart videregående Rektorer vgs sept. Prosjektledersamling KD/UDIR 7. sept. Nasjonal konferanse i Oslo KD/UDIR September Arr. en forenklet skolering for vgs med elever Prosjektledere Sept/okt Arrangere 3. skoleringssamling fase 1 Prosjektledere Septemberoktober Informasjon-/erfaringsrunde vgs prosjektleder Prosjektledere okt Kursing lærere fase 2 KD/UDIR Oktober Erfaringsutveksling for deltakende skoler Prosjektledere Høsten Organisere skolering for flere lærere Prosjektet/AVGO Okt./nov. Oppstartsamling med nye deltakende skoler Prosjektledere nov Prosjektledersamling i Oslo KD/UDIR

11 4.3 Aktiviteter / styrkingstiltak Styrkingstiltak /organisering av undervisningen i ungdomsskolen våren 2011 Det er forskjell fra skole til skole på hvor mange timer i uka som skal brukes. En skole har enheter på 60 minutter, og her skal det brukes 4 timer pr uke, i tillegg til noen hele dager. Skoler med 45 minutters enheter, bruker fra 5-9 timer i uka. Det er en stor utfordring å få til et timetall som er rimelig, både ut ifra hvilke lærere som skal tas ut fra andre timer/fag og hvilke fag elevene skal tas ut ifra. Det er blitt tatt timer fra norsk og matte, men også fra andre teoretiske fag. Dette er gjort med tanke på at lese- og skrivekompetanse er noe det er bruk for i alle fag. Praktiske fag er skånet, men de fleste andre fag er involverte dog spredt, slik at det ikke går utover spesielle fag. Denne prosessen vil bli enklere til neste år, når det vil være mulig å planlegge mer i forkant. Timeplaner er allerede spikret og flytting av hele klassers timeplaner ble for omfattende. Noen elever er med i både regne- og skrive/leseopplæringen, mens andre er med i bare ett av fagene. Aktuelle elever er forespurt av faglærer/kontaktlærer. Det er sendt brev til de aktuelle kandidatene med informasjonsskriv og samtykkeerklæring. Elevmassen er de som er antydet som målgruppe fra departementet svakt presterende elever som skolen mener kan ha utbytte av et intensivkurs, og som er motiverte for å bli med. For flere av elevene er det tatt utgangspunkt i karakteren 2 i faget ikke som et generelt snitt. Dette for å fange opp også de som sliter spesifikt med lesing/regning, men som kan ha bedre karakterer enn 2 i andre fag. Flere kandidater kom inn under denne kategorien. De som har et snitt under 3 har i stor grad allerede ekstra hjelp. To lærere fra hver skole er sendt på skolering i Trondheim. Det har vært viktig å finne motiverte lærere. Det kan gjerne være lærere som ikke er knyttet til elevene fra før. Disse lærerne skal også være ressurspersoner videre i prosjektet. Skolene kjøper inn noe utstyr til denne undervisningen. Det er viktig med konkretiseringsmateriell i matematikk, og digitale verktøy til lese- og skriveundervisningen. Norsk: I starten skal det tas tester for å kunne se hvordan elevene er i lesing, begrepstrening og skriving. De samme testene vil bli tatt igjen når perioden er over, for å se om, og hvor elevene har hatt størst framgang. I prosjektet vil det legges hovedvekt på lesing, skape leseglede og lære å forstå innhold i fagtekster og skjønnlitterære tekster. Målet er at alle elevene som deltar i prosjektet låner seg bøker på biblioteket som de har leselekse i for hver gang. Biblioteket hjelper til med å plukke ut aktuelle ungdomsbøker som passer for den enkelte elev sine interesser. Skriving av fagtekster vil være en viktig del av skrivekompetansen til disse elevene. Skrivesenteret vil bli koblet inn i denne prosessen. Matematikk: En av skolene vil bruke Vitensenteret som ligger i kommunen til intensivkurs i forbindelse med matematikk. En kommune har et mattesenter som vil tilby 2-3 dager for elevene utover

12 våren, med spesielle tema hver gang. Det vil bli lagt vekt på praktisk matematikk og bruk av konkretiseringsmaterialer Aktuelle styrkingstiltak i videregående skole høsten 2011 I Nord-Trøndelag er det fra 2007 til 2010 blitt gjennomført et prosjekt for å øke graden av gjennomføring for elever i videregående skole. Prosjektet het Flere gjennom, og flere av de videregående skolene vil bruke erfaringer fra dette prosjektet inn i Overgangsprosjektet. De videregående skolene arbeider for at de lærerne som kurses får overført kunnskapen til de andre lærerne på skolen. Et viktig element i Ny GIV er det arbeidet som gjøres på ungdomsskolen i vårsemesteret og at det blir en sammenheng i styrkingstiltakene. Dette er grunnlaget for de videregående skolenes arbeid, og godt samarbeid med ungdomsskolene vil være helt avgjørende for et godt resultat. For å avklare forventninger til prosjektet, er det aktuelt å ha en samling med Ny GIV-elevene, eventuelt med foreldre, før skolen starter etter sommeren. Generelt vil de videregående skolene ha en tett oppfølging av Ny GIV-elevene. Kontaktlærer/faglærere/karriereveileder vil møte elevene og foreldrene jevnlig gjennom skoleåret. Flere av de videregående skolene har også tidligere kartlagt ferdigheter i lesing, skriving og regning for nye elever, og vil fortsette med dette arbeidet. Noen av skolene ønsker så langt det er mulig ikke å skille ut Ny GIV-elever i egne grupper, men integrere dem i grupper sammen med andre elever. For andre skoler vil det være aktuelt å samle Ny GIV-elevene et visst antall dager pr måned. I disse samlingene vil det være mulig å invitere Ny GIV-elever fra videregående skoler som ikke er med i prosjektet enda. En av skolene har utdanningsprogrammer på to ulike skolesteder. Dette vil være en utfordring i forhold til å organisere og samordne felles tiltak for Ny GIV-elevene. Organisering av skoledagen kan gjøres ved at disse elevene får faste klasserom og at skoledagen kan starte med et felles opplegg. Det viktige her er faste rammer for elevene. Der hvor lærerne er organisert i team i de ulike basisgruppene, kan teamet brukes blant annet i yrkesretting av fellesfag i de ulike utdanningsprogrammene (jf. endring i forskrift til opplæringsloven 1-3). Yrkesretting vil være sentralt i opplæring i lesing, skriving og regneferdigheter. I matematikk vil det være aktuelt med tonivåundervisning i deler av skoleåret. Dette vil gjelde både Ny GIV-elever og andre. For enkelte av skolene vil det være aktuelt å koble sosialpedagogiske team eller tilsvarende i arbeidet med Ny GIV-elevene. Et aktuelt tiltak kan være sommerskole, eller en kombinasjon av skole og jobb en periode av sommerferien. De videregående skolene arbeider for å få til et godt samarbeid med næringslivet i regionen. En av skolene skal etablere et Frokostprosjekt, der elevene kan samles i starten av skoledagen på et eget kjøkken. Det vil være et sosialt treffpunkt med muligheter til relasjonsbygging. Dette tiltaket kan også være aktuelt å bruke aktivt overfor Ny GIV-elever. Det vil bli en utfordring at elevene vil spre seg på mange ulike utdanningsprogram, men prøveinntak i løpet av mars vil vise en tendens som vil lette skolenes planlegging. I løpet av vårsemesteret vil det bli lagt mer detaljerte planer knyttet til oppstart høsten

13 4.4 Samlet ressursplan fase 1 Prosjektdeltakere Prosjektleder: Aud Segtnan Halsen Skole Skogn Ungdomsskole Frol Oppvekstsenter Nesset Ungdomsskole Verdalsøra Ungdomsskole Vuku Oppvekstsenter Steinkjer Ungdomsskole Egge Ungdomsskole Prosjektleder: Monika S. Luktvasslimo Steinkjer videregående skole Verdal videregående skole Levanger videregående skole Ole Vig videregående skole Ressurs Kr /Staten Stjørdal kommune Levanger kommune Levanger kommune Levanger kommune Verdal kommune Verdal kommune Steinkjer kommune Steinkjer kommune Kr /Staten Kr /NTFK Kr /NTFK Kr /NTFK Kr /NTFK 4.5 Samlet ressursplan fase 2 Prosjektdeltakere Prosjektleder: Birgit Bremer Mejdal Halsen ungdomsskole Stokkan ungdomsskole Hegra ungdomsskole Skogn barne og ungdomsskole Frol oppvekstsenter Nesset ungdomsskole Ytterøy skole Åsen barne- og ungdomsskole Verdalsøra ungdomsskole Vuku oppvekstsenter Steinkjer Ungdomsskole Egge Ungdomsskole Inderøy ungdomsskole Prosjektleder: Dagfinn Arne Johansen Grong barne- og ungdomsskole Høylandet barne- og ungdomsskole Stortangen skole Sørli skole Namsskogan skole Trones skole Røyrvik skole Snåsa ungdomsskole Lauvsnes skole Namdalseid skole Statland skole Bangsund skole Ressurs Kr /Staten Stjørdal kommune Stjørdal kommune Stjørdal kommune Levanger kommune Levanger kommune Levanger kommune Levanger kommune Levanger kommune Verdal kommune Verdal kommune Steinkjer kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune Kr /Staten Grong kommune Høylandet kommune Lierne kommune Lierne kommune Namsskogan kommune Namsskogan kommune Røyrvik kommune Snåsa kommune Flatanger kommune Namdalseid kommune Namdalseid kommune Namsos kommune

14 Høknes ungdomsskole Namsos ungdomsskole Otterøy skole Overhalla barne- og ungdomsskole Namsos kommune Namsos kommune Namsos kommune Overhalla kommune Prosjektleder: Monika S. Luktvasslimo Steinkjer videregående skole Verdal videregående skole Levanger videregående skole Ole Vig videregående skole Inderøy videregående skole Mære landbruksskole Leksvik videregående skole Olav Duun videregående skole Grong videregående skole Ytre Namdal videregående skole Kr /Staten Fosnes kommune, med Jøa barne- og ungdomsskole, og Meråker videregående skole valgte å ikke sende lærere på kurs i fase 2, og vil derfor bli med i fase 3. 5 Utfordringer 5.1 Spredning av kunnskap Hvordan få spredt kunnskapen som lærerne lærer på kursene? Det er to lærere fra hver deltakende skole som kurses. En i regning og en i lesing/skriving. Det disse lærerne lærer, bør spres til alle lærere ved de respektive skolene. Lesing/skriving og regning er aktuelt i alle fag, og disse teknikkene bør brukes i alle fag. Hvordan skal de videregående skolene få spredt denne kunnskapen innad på skolene? I Nord-Trøndelag har prosjektet bestemt at det skal være behjelpelig med å organisere en slik spredning. Ole Vig har fått midler til å være ressursskole, og skal gjennom det hjelpe til med å organisere en slik spredning. I tillegg vil vi tidlig høsten 2011 tilby et kort kurs for noen lærer ved de videregående skolene som har fått Ny GIV-elever, og som ikke har deltatt i prosjektet i fase Hvordan få dette implementert i lærerutdanninga? Når Overgangsprosjektet avsluttes etter tre år, skal gode styrkingstiltak og rutiner for overgangen mellom grunnskolen og videregående skole være implementert i skolene. Da vil kursingen av lærerne være avsluttet. Det vil antagelig være nødvendig å få disse teknikkene inn i lærerutdanningene og universitetsutdanningene. Skal dette prosjektet ha en rolle i dette? Dette er et tema som også diskuteres nasjonalt. I Nord-Trøndelag avventes nasjonale føringer på dette

15 6 Rapportering 6.1 Oppsummering av vårhalvåret 2011 I Nord-Trøndelag har det vært med 86 elever fra åtte grunnskoler. 21 elever har deltatt på kun lesing/skriving, 28 på kun regning, og 37 har deltatt på begge deler. Alle Ny GIV-elever har hatt intensivopplæring i en varighet fra 9 til 18 uker. Dette er stor variasjon, men en skole startet allerede i uke 5, og holdt på til skoleslutt, mens andre skoler startet seinere enn 1. mars, og avsluttet til eksamen. Alle Ny GIV-elever og foresatte har skrevet kontrakt med grunnskolene. Mange av skolene hadde kartleggingsprøver i starten for å bestemme hva det var viktigst å sette fokus på i intensivopplæringen. Organiseringen var noe ulik på de forskjellige skolene. Noen tok Ny GIV-elevene kun ut fra norsk og matte, mens andre tok dem også ut fra andre fag. Erfaringer viser at det har gått mye tid til planlegging og organisering. Elevene er stort sett fornøyd og har store forventninger til god oppfølging på videregående til høsten. Mange av disse elvene har gjort det faglig mye bedre, og mange av Ny GIV-lærerne har vært flinke til å motivere fram mot eksamen. Noen av skolene brukte Vitensenteret som læringsarena, og har gode erfaringer med dette. Det vil være svært viktig å finne motiverte og engasjerte lærere til å bli med framover. Samtalen mellom eleven, heimen og skolen er også svært viktig. Dette for å understreke at det er en forpliktelse i det å delta i Ny GIV. Kontaktlærerne har for det meste vært ansvarlig for dette, men erfaringer viser at også Ny GIV-lærerne bør involveres. Det var en stor utfordring for grunnskolene å få lagt gode timeplaner denne våren, men dette vil bli mye bedre i neste fase når de har mulighet til å planlegge i god tid. Grunnskolene har hatt ulike meninger rundt tidspunktet for oppstart av intensivopplæringen. Noen ønsker å komme i gang på høsten, mens noen ser positivt på en kort, intensiv periode på våren. Våren 2011 ble imidlertid svært kort, og skolene mistet forholdsvis mange økter grunnet annen aktivitet på trinnet. I tillegg er dette elever med ganske høyt fravær i utgangspunktet. Oppstart med Ny GIV tidlig i januar 2012 vil gi et mye større handlingsrom, og vil kunne øke kvaliteten på tilbudet betraktelig. Det anses som viktig å involvere rektorene på alle skolene. For fase 1-skolene vil konferansen den 7.september være en positiv arena for dette. En skole har rapportert at den har jobbet digitalt med Ny GIV-elevene. Elevene har brukt digital læringsplatform It`s:learning til å hente ut oppgaver og opplegg, skrevet rett inn i bokser på oppgavedokumentene, og lagret dokumentene sine på It`s:learning etter øktene

16 Alt av informasjon og oppgaver har blitt kommunisert til elevene over it`s:learning. Dette har vært en svært tilfredsstillende arbeidsform, og har lettet hverdagslogistikken, da lærerne har sluppet å bekymre seg over bøker, ark, hefter og skrivebøker på avveie. Elevene har fått gode digitale ferdigheter, og dette vil forhåpentligvis være nyttig i overgangen til Videregående skole. Det at elevene har fått bruke pc til all tekstskaping har bidratt til at arbeidet har blitt mer lystbetont, og har vært til god hjelp med tanke på struktur og mestring. En erfaring som skolene har gjort, er at de bør senke ambisjonsnivået i forhold til hjemmearbeid. Ny GIV-elevene har utfordringer knyttet til hverdagslogistikken. Mange vil gjerne - og prøver så godt de kan, med det å forholde seg til frister, informasjon og beskjeder er vanskelig når Ny GIV kommer i tillegg til alt det andre som våren i 10. innebærer. 6.2 Sommeraktivitet Vi arrangerte to sommeraktiviteter i perioden fra 1. til 12. august. Disse to arrangementene ble planlagt uten at vi viste om hverandre, og de var sammenfallende i tid. Vi valgte derfor å slå dem sammen, men kjøre elevene mellom de to stedene. Minifolkehøgskole fra 1. til 10. august på Skogn folkehøgskole. Elevene bodde på internat, men reiste hjem i helgen. Det var mange valgfrie aktiviteter på skolen og i naturen, med hovedvekt på teambygging. Elevene fikk utfordringer og opplevde mestring. Det var 9 Ny GIV-elever som deltok på Minifolkehøgskolen. Aktiviteter på Minifolkehøgskolen: Dypvannsfiske Fluestangfiske Klatring og rappellering Kampsport og selvforsvar Kajakk og kanopadling Bueskyting Paintball Freestyle vannhopp Leirdueskyting Pistolskyting Intensivt jegerprøvekurs Sommeraktivitet fra 10. til 12. august på Mære landbruksskole. Elevene bodde også her på internat. Det var fokus på å bli kjent, motivasjon og mestring. Det var to foredrag som fokuserte på inspirasjon og selvfølelse: - Marco Elsafadi Betraktninger om arbeidsglede, ansvar og selvtillit - Thomas Erikson, alias Håkki The Power of Glesbygd Valgfrie aktiviteter på sommeraktiviteten på Mære: Dykking i basseng Ridning/tømmekjøring Rapellering/grottevandring Foto Traktorkjøring Paintball

17 Padling i kano Improteater Jazz/Hip hop Hip hop/breakdance Snekkering Pistolskyting Skiskytter-skyting Make up/teatersminke Stell av dyr Aktivitetene ble gjennomført på grunnlag av påmelding fra elevene. Hip hop/breakdance, Jazz/Hip hop, Skiskytter-skyting, Make up/teatersminke, Padling i kano, Foto og Improteater gikk ut. Det var 16 elever på Mære. 12 av dem var Ny GIV-elever. Det var vanskelig å få Ny GIV-elevene til å melde seg på sommeraktiviteten. Det ble sendt ut en felles invitasjon til elevene, både for Minifolkehøgskolen på Skogn og sommeraktiviteten på Mære. Steinkjer Prosjektansvarlig Prosjektledere Tore Bruem Funksjonsleder Birgit Bremer Mejdal, Dagfinn Arne Johansen og Monika Luktvasslimo

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11 Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Regjeringens Ny Giv satsing 3 komponenter: - Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Navn. Trinn. Grong vg skole. Prosjektleder skoleutvikling

Navn. Trinn. Grong vg skole. Prosjektleder skoleutvikling Navn Skole Trinn Stig Ekker Trones skole 8.-10. Anne Nordfjell Trones skole rektor Berit Fossum Røyrvik skole 8. - 10. trinn Yngve Milli Herseth Røyrvik skole 8.-10.trinn Unni Tangen Sørli skole 8.-9.

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

Nettverk for karriereveiledere, Innherred

Nettverk for karriereveiledere, Innherred Nettverk for karriereveiledere, Innherred Gunnar Bådsvik Mære Landbruksskole gunnar.badsvik@ntfk.no 952 68 539 Leder Bjørn Drægebø Levanger vgs bjorn.dragebo@ntfk.no 990 32 559 Lars Tarjei Vold Levanger

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 2 Overgangsprosjektet 12. september 2011

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 3 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Faser i Overgangsprosjektet... 4 Årshjul rutiner og ansvar

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Oppfølgings prosjektet Partnerskap Overgangs prosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill -

Detaljer

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com Prosjektet En bedre skole for elevene våre 2009-2012 s. 1 Foto: Crestock.com Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland, FT-sak 8/2007 Å bedre gjennomføring og redusere frafall slik at Nordland

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/ Amhild Opdahl

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/ Amhild Opdahl Avdeling for videregående opplæring - at ansvar torfylkestinget i Itord-Trundelag \i/ Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/09163-1 Amhild Opdahl 18.10.2013 Til høringspartene

Detaljer

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Nasjonal dugnad Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Agenda Mål for dagen Nytt felles nasjonalt tilsyn hva og hvorfor Nytt felles nasjonalt tilsyn hvordan Tilsynsplan Nord-Trøndelag 2014 Foreløpige tilsynsplaner 2015 2017

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/07398-1 Oddrun Grande 31.08.2017 Meldefrist 1. oktober fra kommune til fylkeskommune om inntak til videregående opplæring med fortrinn

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Videregående opplæring Notat Til Videregående skoler i Oppland Fra Fylkesopplæringssjefen Vår ref.: 201404751-1 Lillehammer, 23. mai 2014 Deres ref.: INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Fylkesopplæringssjefen

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jordal skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Erfaringer, utfordringer og synergi i overgangen Ny GIV og Ungdomstrinn i utvikling høsten Lone Lønne Christiansen

Erfaringer, utfordringer og synergi i overgangen Ny GIV og Ungdomstrinn i utvikling høsten Lone Lønne Christiansen Erfaringer, utfordringer og synergi i overgangen Ny GIV og Ungdomstrinn i utvikling høsten 2013 Lone Lønne Christiansen Synergi = reflektert samarbeid, medvirkning, samvirkning, gjensidig forsterkning

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/00879-11 Anders Bjøru 26.09.2016 Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag Fylkeskommunen har siden oppstarten av Oppvekstprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/60 Klassering: A20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen EVALUERING AV RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Alle private grunnskoler i Nord-Trøndelag Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/1958 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Til: Arnhild Opdahl, Videregående opplæring Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/15892-8 Harald Morten 04.02.2013 Steen Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Årsmelding 2012 fra Steinkjer videregående

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Årshjul Karriereveiledning Levanger, Verdal, Inderøy, Mære, Leksvik 2016/2017 Informasjonsmøter, hospitering i videregående skole og andre aktiviteter

Årshjul Karriereveiledning Levanger, Verdal, Inderøy, Mære, Leksvik 2016/2017 Informasjonsmøter, hospitering i videregående skole og andre aktiviteter 33 Senest fredag 19.08.16 35 Mandag 29.08.16 kl. 12.00-15.00 Invitasjon til nettverksmøte Møte i nettverk for karriereveiledning, Innherred. Sted: Åsen b-u-skole Årshjul Avklare samarbeidsaktiviteter skoleåret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden Fagsamling for OT, NAV, PPT, Spes.ped og Sos.ped 29.9.16 Armi Väisänen Ung-HUNT4 prosjektkoordinator Vigdis Hjulstad Belbo, deltaker- og mobiliseringskoordinator HUNT4 Kunnskap for en bedre verden Målet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn

Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn Program for bedre gjennomføring - spor 2 Ungdomstrinn Samarbeidsprosjekt mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), (UDE), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og forskningsstiftelsen Fafo Lære

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer

Utlysning av midler til språkkommuner

Utlysning av midler til språkkommuner Til kommuner og fylkeskommuner Utlysning av midler til språkkommuner Søknadsfrist 15. mars 2016 Innledning Utdanningsdirektoratet inviterer med dette barnehagemyndigheter og skoleeiere til å søke om økonomisk

Detaljer

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen 2009-2013 ARBEIDSLIVSFAGET Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Grong 6.oktober 2011 St.meld.44 Utdanningslinja (2008-09) her ble arbeidslivsfaget

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune IKO-modellen Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Tidslinje 2003-2006 2006-2010 2011-2013 2013-2019 Vurdering for læring 2011- Satsing mot frafall Nasjonal satsing Mål: forhindre

Detaljer

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Regionmøter hjortevilt vår 2011 Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Mål for forvaltningen, j.f. fylkestingsvedtak Hjorteviltet skal forvaltes på en bærekraftig måte,

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer