Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

2 Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer som følge av Oppfølgingsprosjektet, forskrift og rundskriv 4.2 Erfaringer i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet 5. Kartlegging av OT-arbeidet i fylket 5.1 Oppfølgingsarbeidet 5.2 Samarbeidspartnere 5.3 Opplevelse av ressurssituasjonen 5.4 Forventninger til framtidig organisering 6. Framtidig organisering 6.1 Nasjonale signaler 6.2 OT i framtida hva slags tjeneste? 6.3 Organisering, ansvarsdeling, stillingsstørrelse og plassering 1

3 1. Bakgrunn/mandat Fylkesopplæringssjefen oppnevnte i juni 2013 ei arbeidsgruppe som skulle gjennomgå situasjonen for oppfølgingstjenesten (heretter benevnt OT) i Nord-Trøndelag. Begrunnelsen for dette var erfaringer gjort i forbindelse med Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. I tillegg har OT ressurs- og organisasjonsmessig vært uendret siden Arbeidsgruppa har sett på OT sin rolle spesielt, og ikke som del av elevtjenestene samla sett. Oppdraget har omhandlet organisering og ressurssituasjonen for OT. Virkemidler og tiltak innenfor OT-arbeidet har ikke vært en del av oppdraget. Mandat for arbeidsgruppa: Legge fram forslag til framtidig modell for oppfølgingstjenesten, herunder organisering, stillingsstørrelse, ansvarsdeling og plassering. Arbeidsgruppa har bestått av: Odd-Inge Strandheim, rektor ved Levanger vgs Hilde S. Hynne, elevtjenesten ved Steinkjer vgs Annette T. Storleer, OT ved Ytre Namdal vgs Camilla Wolan, tillitsvalgt Bjørg Holien, AVGO Toril Haugland, AVGO leder av arbeidsgruppa Lise Eriksen, AVGO sekretær Det har vært gjennomført to møter i arbeidsgruppa, og et arbeidsmøte for OT, hvor arbeidsgruppa hadde ansvar for gjennomføring av et dagsmøte. I etterkant av dette er rektorgruppen involvert gjennom informasjon, drøftinger og skriftlige tilbakemeldinger. I tillegg har det vært gjennomført møter eller telefoniske avklaringer med alle skoler. Hensikten med møtene har vært å komme fram til en omforent løsning innenfor de foreslåtte fagteam. Tilbakemeldingene er så langt som mulig hensyntatt i forslaget til framtidig organisering. 2. Dagens organisering Alle i OT er organisert som del av elevtjenestene, og nærmeste leder er rektor, assisterende rektor eller studieleder. Oversikt pr. skole: Ytre Namdal vgs elevtjenesten, nærmeste leder er pedagogisk leder. Olav Duun vgs elevtjenesten, nærmeste leder er studieleder for TIP, elektro og byggfag. Grong vgs elevtjenesten, nærmeste leder er assisterende rektor. Steinkjer vgs elevtjenesten, nærmeste leder er leder for elevtjenesten Mære vgs elevtjenesten, nærmeste leder er rektor. Inderøy vgs elevtjenesten, nærmeste leder er rektor. Leksvik vgs elevtjenesten, nærmeste leder er rektor. Vedal vgs elevtjenesten, nærmeste leder er assisterende rektor. 2

4 Levanger vgs elevtjenesten, nærmeste leder er assisterende rektor. Ole Vig vgs elevtjenesten, nærmeste leder er assisterende rektor. Meråker vgs elevtjenesten, nærmeste leder er rektor. 2.1 Ressursbruk pr. skole OT-ressursen i Nord-Trøndelag består av 4,50 årsverk 1 fordelt på 12 personer etter følgende inndeling: Ytre Namdal videregående skole 40 % Kommunene: Leka, Vikna og Nærøy Olav Duun videregående skole 50 % Kommunene: Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger Grong videregående skole 40 % Kommunene: Grong, Snåsa, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne Steinkjer videregående skole 75 % - fordelt på 2 personer Kommunene: Steinkjer og Verran Mære videregående skole 20 % Kommune: Namdalseid Inderøy videregående skole 20 % Kommune: Inderøy Verdal videregående skole 60 % Kommune: Verdal Levanger videregående skole 50 % Kommune: Levanger Leksvik videregående skole - 20 % Kommune: Leksvik Ole Vig videregående skole 60 % - fordelt på 2 personer Kommunene: Stjørdal og Frosta Meråker videregående skole 15 % Kommune: Meråker 1 I forbindelse med ressursfordelingsmodellen tildeles OT 4,95 årsverk. 3

5 OT-ressurs og organisering har vært uendret siden OT ble da lagt til hver enkelt skole. Denne beregningen tok utgangspunkt i en modell hvor følgende elementer inngikk: rettselever pr. OT-området og prosentvis fordeling av saksmengde fordelt over to år. 3. OT-målgruppen Målgruppen er i opplæringslova 3-6 definert som ungdom som har rett til opplæring etter 3-1, og som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette fører til at ungdom som for eksempel er i ferd med å falle ut av videregående opplæring, ikke er omfatta. Ungdommene kommer først inn under ansvaret til oppfølgingstjenesten når de faktisk har slutta i videregående opplæring. Ungdommene er i målgruppa til og med det året de fyller 21 år, jf. lova 3-6. Ansvaret følger skoleåret. Målgruppa til OT i Nord-Trøndelag er til enhver tid på mellom ungdommer. Andelen øker gjennom skoleåret. I forbindelse med Ny GIV Oppfølgingsprosjektet har vi blitt oppfordret til at OT skal inngå i det sluttforebyggende arbeidet. Gjennom implementering av oppfølgingsplaner til bruk i det sluttforebyggende arbeidet, har det vært en forutsetning at OT har en rolle i dette arbeidet. Flere av de som jobber i OT og i elevtjenesten har en oppfatning av at målgruppen har endret seg til å bli mer kompleks og sammensatt. Av de 190 elevene som sluttet i videregående opplæring i løpet av skoleåret 2012/13 hadde 54 vedtak om spesialundervisning. Elevtjenesten/OT opplever at en større andel har rusog/eller psykiske vansker, og at det i større grad er forhold utenfor skolen, enn spesifikke fagvansker, som er den store utfordringen. Den største andelen av OT-målgruppen er de som ikke søker eller ikke begynner i videregående opplæring fordelt på alle nivå. For skoleåret 2012/13 utgjorde dette 408 ungdommer. Andelen øker med alderen. I aldersgruppa under 17 år utgjorde dette 11 ungdommer, mens det for aldersgruppa år var 132 ungdommer. Dette er ungdommer som OT må etablere kontakt med, og jobbe aktivt med, for å få i aktivitet. 4. Arbeidsoppgaver i OT Det har vært endringer i arbeidsoppgaver og i målgruppa til OT siden dagens ressursfordeling for OT ble lagt i

6 4.1 Endringer som følge av Oppfølgingsprosjektet, forskrift og rundskriv OT skal: i større grad inngå i det sluttforebyggende arbeidet for elever- og lærlinger/lærekandidater. ha oversikt over alle i målgruppa, og ingen skal være ukjente. etablere kontakt med alle i målgruppa - i form av dialog. Det er ikke tilstrekkelig bare å ta kontakt via brev, mail eller sms for eksempel i forbindelse med søknadsfristen. tilby kompetansefremmende tiltak. Dette erstattet begrepet sysselsetting. Kompetansefremmende er et mer forpliktende begrep, og dette skal tilbys innenfor rammene til videregående opplæring og/eller i samarbeid med NAV. informere foresatte til ungdommer under 18 år. Foresatte skal ha samme informasjon som ungdommen om rettigheter og muligheter. sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser. 4.2 Erfaringer i forbindelsen med Oppfølgingsprosjektet Generelt bedre oversikt over ungdommer i små kommuner noe som trolig henger sammen med relativt større ressurs og mer oversiktlige forhold. Dette gjenspeiles også i forbindelse med rapporteringen. Det er i hovedsak de store kommunene i Nord-Trøndelag som har hatt «ukjente». OT skal samarbeide med mange både internt i skolen, og eksternt - med NAV, opplæringskontor og øvrige kommunale tjenester - som barnevern, rus og psykisk helse. Dette krever god oversikt over «hjelpeapparatet» i kommune(r) man har ansvar for, samt evne til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner. OTs rolle i det sluttforebyggende arbeidet utøves forskjellig i fylket fra de som er «tett på», til de som er lite involvert dersom eleven skal «overføres» til OT i annen kommune, eller før eleven faktisk slutter. Det er et uttrykt ønske fra NAV om at OT må være tilgjengelig i løpet av sommeren. Kravene til kompetanse er de samme uavhengig av stillingsstørrelse. Rollen er sammensatt og krever kompetanse innenfor; kommunikasjons-/relasjonsarbeid, handlingsrom/muligheter i skolen, samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og saksbehandlingsverktøyet OTTO. 5. Kartlegging av OT-arbeidet i fylket Arbeidsgruppa gjennomførte et dagsmøte med OT hvor hensikten var å kartlegge hvordan OT er organisert, og hvordan OT-jobben utføres internt ved den enkelte skole, og eksternt mot relevante samarbeidspartnere. Alle skoler var representer med unntak av Meråker vgs. Det er innhentet synspunkter fra Meråker vgs gjennom et telefonmøte i etterkant. 5

7 Her følger en kort oppsummering av tilbakemeldinger fra OT. Organisering Alle i OT er organisert i elevtjenesten, og dette framheves som en styrke særlig i forhold til det sluttforebyggende arbeidet, og den nære kontakten med samarbeidspartnere i elevtjenesten. 5.1 Oppfølgingsarbeid Alle er koplet på det sluttforebyggende arbeidet ved egen skole, selv om dette varierer noe. Noen kan også være koblet på gjennom andre roller som sosialpedagogisk rådgiver, spesialpedagogisk rådgiver og som karriereveileder. Dette oppleves i all hovedsak som en fordel. Ulempen er at OT noen ganger blir salderingspost da ungdommene som OT skal følge opp ikke er på skolen. Gjennom Oppfølgingsprosjektet er oppfølgingsplan innført som et «verktøy» i det sluttforebyggende arbeidet. Planen skal sikre at det gjennomføres avklaringsmøter når det av ulike årsaker oppstår bekymring for en elev. Planens primære hensikt er å finne løsninger ved den enkelte skole. De gangene det ikke er mulig, skal planen fungere som et samarbeidsverktøy mot NAV og andre aktuelle samarbeidspartnere. Oppfølgingsplan er et bra «verktøy», og det må fortsatt jobbes for at den skal brukes i det sluttforebyggende arbeid, hvor den bl.a. bør ses i sammenheng med fraværsrutiner. På de største skolene trenger ikke OT være involvert dersom ungdommen tilhører andre kommuner enn skolens OT har ansvar for. Det varierer hvordan oppfølgingsarbeidet drives i fylket noen er veldig tett på gjennom oppsøkende virksomhet. Hovedinntrykket er likevel at dersom man ikke får kontakt gjennom kanaler som telefon, brev og sms, så oppnås det ikke kontakt med alle i målgruppa. 5.2 Samarbeidspartnere Samarbeidet med NAV er gjennomgående godt i hele fylket. Dette henger trolig sammen med faste kontaktpersoner, godt innarbeidet samarbeidsavtale, og felles satsing på kultur- og kompetanseutvikling. Utvikling av samarbeidet med NAV har vært sentralt gjennom Ny GIV - Oppfølgingsprosjektet. Samarbeidet med kommunale tjenester som rus, psykisk helse og barnevern varierer med hensyn til omfang og hyppighet. Flere opplever imidlertid utfordringer i samarbeidet med barnevernet. Det er også mer å hente på å fortsatt styrke samarbeidet med fagopplæring/opplæringskontor. 5.3 Opplevelse av ressurssituasjonen Alle i OT merker at oppgavene har økt, og flere viser til at de strekker seg utover den stillingsprosenten de har. De som opplever gapet mellom krav og ressurser størst, sier at de burde hatt dobbel ressurs for å få gjort, ikke bare må -, men bør - oppgaver. 6

8 5.4 Forventninger til framtidig organisering Det uttrykkes forventninger til at ressursen skal økes. Mye er bra i tjenesten i dag, men den har et potensial til å bli enda bedre. Det uttrykkes også ønske om mer felles føringer for hele fylket, siden funksjonene i dag utøves ganske forskjellig. Det gis uttrykk for at større stillinger og et ansvarsområde som innbefatter flere skoler, er bedre enn små stillinger ved alle skoler. I tillegg forventes en ryddig prosess, hvor de som evt. blir berørt av denne blir informert underveis. Det er viktig å bygge videre på grunnlaget som er lagt i Ny GIV. Det uttrykkes behov for koordinering i det tverretatlige arbeid, samtidig er det viktig at dette ikke må gå på bekostning av lokale ressurser. 6. Framtidig organisering 6.1 Nasjonale signaler Videre satsing på unge utenfor opplæring og arbeid er forankret i St. melding 20 På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen. I videreføringen av Oppfølgingsprosjektet i perioden skal følgende mandat legges til grunn: Oppfølgingsprosjektet skal arbeide med å etablere tverrfaglige forebyggende tiltak også rettet mot elever i videregående opplæring med høy risiko for frafall. Utvikling av tiltak for at ungdom utenfor opplæring og arbeid skal returnere til videregående opplæring eller kvalifisere seg til ordinært arbeid skal fortsette. Videreføringen skal omfatte: - etablering av konkrete samarbeidsavtaler med kommuner om oppfølgingen av utsatte elever i videregående opplæring og om ungdom utenfor arbeid og opplæring, herunder tiltak knyttet til levekårsvansker av betydning for frafall. - utvikling av praksisnære og kvalifiserende tiltak, blant annet i samarbeid med NAV - samarbeid med Fylkesmannen om Ny GIV, jf. felles embetsoppdrag fra Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for Embetsoppdraget vil videreføres i OT i framtida hva slags tjeneste? Basert på erfaringer og endrede oppgaver anbefales en framtidig oppfølgingstjeneste som er robust, og best mulig organisert for å bidra til økt gjennomføring i videregående opplæring. Robust Muligheter for vikar/overlapping ved ferier og sykdom. Tilgjengelighet i skolehverdagen, og deler av sommeren. Særlig gjelder dette i forkant av skolestart. Flere som drar lasset sammen team. Kvalitet - utarbeide felles retningslinjer for tjenesten. Minimum 50 % stillinger. 7

9 Kompetanse Vektlegge kompetanse/ferdigheter innenfor veiledning, motivasjons- og endringsarbeid, gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter og oppsøkende arbeid. Navn på tjenesten For at benevnelsen skal være mer tilpasset rollen foreslås det å endre benevnelse fra OTkoordinator til OT-rådgiver. Mange fylker bruker denne benevnelsen, og den brukes i tillegg i PPT og i rollen som sosialpedagogisk rådgiver. Veiledning vil være sentralt i OTarbeidet, selv om betegnelsen rådgiver velges. Sluttforebyggende arbeid OT skal inngå i det sluttforebyggende arbeidet ved alle skoler. - koblet til arbeidet med oppfølgingsplaner, og den enkelte skole sine sluttforebyggende rutiner. OT har gode erfaringer med å være en del av elevtjenesten. Bør videreutvikles og styrkes. Behov for en fortsatt styrking av samarbeidet mot opplæringskontor/fagopplæring. Organisering i fagteam med følgende inndeling: Indre-, Ytre- og Midtre-Namdal Steinkjer, Verran, Inderøy og Leksvik Verdal og Levanger Stjørdal, Meråker og Frosta Fagteam innebærer at det etableres et samarbeid på tvers av skoler og kommuner hvor man har et felles ansvar for alle ungdommer i målgruppa. Rammer for samarbeidet avtales på ledernivå innenfor fagteamet. Dette bør omfatte overlapping/samarbeid i forbindelse med ferier og fravær. I tillegg bør det avtales hvordan man skal bistå hverandre innenfor felles geografisk ansvarsområde. Faglig koordinering Erfaringer fra Ny GIV har vist at det er behov for faglig koordinering av OT-arbeidet - mot samarbeidspartnere, og i særdeleshet NAV. Ansatte i OT har gitt uttrykk for at det er viktig å bygge videre på grunnlaget som er lagt i Ny GIV. Ressurs til faglig koordinering legges til AVGO. Praktisk og faglig bistand vil ytes etter nærmere avtale med det enkelte team. Plassering/ansvar: Rektor skal fortsatt være leder for OT. OT plasseres ved følgende skoler: Ytre Namdal vgs Grong vgs Olav Duun vgs Steinkjer vgs Leksvik vgs Verdal vgs Levanger vgs 8

10 Ole Vig vgs Meråker vgs (personlig avtale) Det vil ikke være en OT-koordinator med fast tilholdssted ved Mære landbruksskole eller Inderøy vgs. Det må avtales tilstedeværelse for OT ved disse skolene på ledernivå innenfor fagteamet. Det er viktig at OT deltar på møter i elevtjenesten, og at det er forutsigbare rammer for OT sin rolle ved nevnte skoler. OT-koordinator ved Meråker vgs vil beholde sin ansettelse ved skolen begrunnet i øvrig lærerstilling ved skolen. Dersom det skal rekrutteres nye personer til OT for Stjørdal, Meråker og Frosta vil hele OT-ressursen legges til Ole Vig vgs. Dagens avtale forutsetter avtalt tilstedeværelse ved Ole Vig vgs. Samarbeid med NAV Inndelingen sammenfaller godt med NAV sine tjenesteområder. Den eneste forskjellen er at Leksvik er plassert sammen med Steinkjer, Verran og Inderøy. I NAV er Levanger og Leksvik i samme tjenesteområde. Erfaringer har vist at det viktigste er faste kontaktpersoner mellom OT og NAV, og gode samarbeidsrelasjoner mellom disse. Utgangspunkt for forslaget Minimum 50 % stillinger/funksjoner Hensiktsmessig fordeling innenfor hvert fagteam Beregningsmodell som kombinerer antall elever pr. skole med kommunetall 9

11 Kommunetall: Utgangspunkt i antall elever pr. kommune som skal starte Vg1 skoleåret 2014/15. Vg1 14/15: Antall ungdommer på vg1 i 14/15 Antall vg skoler Forslag ressurs Verran: 26 Steinkjer: % Inderøy: 87 Leksvik: Verdal: 187 Levanger: % 420 Frosta: 34 Meråker: % Stjørdal: Snåsa: 33 Flatanger: 12 Vikna/Nærøy/Leka: 137 Namsos: % Namdalseid: 22 Fosnes: 13 Overhalla: 52 Grong: 27 Lierne/Røyrvik/Namsskogan: % Høylandet: Ressurs i dag Bruker Forslag Meråker Ole Vig Leksvik Inderøy Steinkjer Mære Levanger Verdal Olav Duun Grong Ytre Namdal

12 Forslag til fordeling Namdal 220 % Steinkjer/Verran/ Inderøy/Leksvik 175 % Verdal/Levanger 150 % Stjørdal/Frosta/Meråker 150 % Dette utgjør en styrking på 2 årsverk. Inndelingen er sammenfallende med organiseringen av PPT, som er en viktig samarbeidspartner for OT. 6.3 Organisering, ansvarsdeling, stillingsstørrelse og plassering Namdal: Olav Duun vgs 100 % Stilling, normalt arbeidsår Grong vgs 60 % Stilling, normalt arbeidsår Ytre Namdal vgs 60 % Stilling, normalt arbeidsår Ansvar for kommunene: Namsos, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Namdalseid, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Høylandet, Grong, Snåsa, Vikna, Nærøy og Leka Steinkjer, Verran, Inderøy og Leksvik: Steinkjer vgs 100 % 2 x 50 % funksjon Leksvik vgs/inderøy vgs/mære landbruksskole 75 % Stilling, normalt arbeidsår Ansvar for kommunene: Steinkjer, Verran, Inderøy og Leksvik Verdal og Levanger: Levanger vgs 80 % Funksjon Verdal vgs 70 % Funksjon Ansvar for kommunene: Verdal og Levanger. 11

13 Stjørdal/Meråker/Frosta: Ole Vig vgs 100 % 60 % funksjon + 40 % stilling (personlig avtale). Meråker vgs 50 % funksjon Ansvar for kommunene: Meråker, Stjørdal og Frosta. 12

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Lise Eriksen

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Lise Eriksen Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/06402-46 Lise Eriksen 13.08.2015 Samarbeidsmøter mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Vi viser til nylig inngåtte samarbeidsavtaler

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

Samarbeidsmøte med Verran kommune

Samarbeidsmøte med Verran kommune Samarbeidsmøte med Verran kommune 03.06.16 Agenda for møtet 1) Oppfølgingstjenesten (OT) i Nord-Trøndelag - målgruppe - organisering - avklaringsmøte/oppfølgingsplan 2) Bakgrunn for samarbeidsavtalen mellom

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Erfaringer med KAD /ØHD

Erfaringer med KAD /ØHD rfaringer med KAD /ØHD rfaringskonferansen 24.11.2015 Olav Bremnes,Samhandlingssjef HNT Intensjon Intensjonen med KAD-tilbud var å bidra til døgnåpne kommuner ndret seg fra 1.12.12 ved oppstart av reformen

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

9 On :40 Mære landbruksskole Steinkjer Mære landbruksskole For alle elevar (generell læreplan) Foregår i gymsal på skulen.

9 On :40 Mære landbruksskole Steinkjer Mære landbruksskole For alle elevar (generell læreplan) Foregår i gymsal på skulen. 9 Ma 27.02.2017 09:50 Levanger videregående skole Levanger Levanger videregående skole 120 120 For alle trinn EL, RM, TIP, HO, DH, MK (generell læreplan) Skulen deler elevgruppa i tre og fordeler på dei

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2015 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2015 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2015 Statistikk Innhold Innledning Kap 1 Arbeidsrettede tiltak på anbud 1.1. Arbeidsrettet rehabilitering 1.2. Resultatrapport arbeidsrettet rehabilitering 1.3. Avklaring 1.4. Jobbmestrende

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGINGSTJENESTEN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGINGSTJENESTEN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGINGSTJENESTEN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ Oddrun Grande Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/07398-1 Oddrun Grande 31.08.2017 Meldefrist 1. oktober fra kommune til fylkeskommune om inntak til videregående opplæring med fortrinn

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 PERSONALSITUASJONEN I PPT Kontoret har 9,7 stillinger. Det er 8,2 fagstillinger. 0,5 administrativ stilling og 1/1 sekretærstilling. Ansettelser

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 30.09.2010 Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak Olav Bremnes, prosjektleder Mental Helse

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Felles nasjonalt tilsyn Gunn Oddny Olsen Haugen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Agenda Mål for dagen Nytt felles nasjonalt tilsyn hva og hvorfor Nytt felles nasjonalt tilsyn hvordan Tilsynsplan Nord-Trøndelag 2014 Foreløpige tilsynsplaner 2015 2017

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2014

Aktiviteter og strategier 2014 Aktiviteter og strategier 2014 Referat fra forrige møte Rørvik 29/4-2014 Tema Informasjon om Vikna kommune v/ingunn Lysø Organisasjon Utfordringer i Vikna og Ytre Namdal Aktiviteter og strategier v/liv

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Pasientforløp på tvers

Pasientforløp på tvers Pasientforløp på tvers Samhandlingsprosjekt psykisk helse 2010-2012 Samhandlingskonferanse Stiklestad 28.01.2011 Olav Bremnes, prosjektleder Samarbeidsutvalget KS/HNT - Mental Helse - NAV - Helsedirektoratet

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV Seniorrådgiver Erik SANDVIK Kunnskapsdepartementet Fakta Årsverk totalt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Perspektiver på tverrfaglig samarbeid. Koordinatorsamling 5. og 6. juni 2014

Perspektiver på tverrfaglig samarbeid. Koordinatorsamling 5. og 6. juni 2014 Perspektiver på tverrfaglig samarbeid Koordinatorsamling 5. og 6. juni 2014 Perspektivene Et generelt utfordringene og mulighetene Gruppeprosessen Vi deler våre erfaringer Kilde: Terje Ogden Samhandling

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/ Amhild Opdahl

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/ Amhild Opdahl Avdeling for videregående opplæring - at ansvar torfylkestinget i Itord-Trundelag \i/ Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/09163-1 Amhild Opdahl 18.10.2013 Til høringspartene

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Turnéplan: Face Yrkesfag with Comedy

Turnéplan: Face Yrkesfag with Comedy 2 Ma 11.01.2016 09:05 Steinkjer videregående skole Steinkjer Steinkjer videregående skole 45 45 kl. 09.05-1ELA, 1ELB, 2EDA, 2ELA kl. 12.10-2ARA, 2BLA, 2INA, 2INB, 2KJA 2 Ma 11.01.2016 12:10 Steinkjer videregående

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Sogn og Fjordane 2-3 mai 2012 Lennart Hartgen, prosjektleder Oppfølgingsprosjektet Partnerskap for å styrke samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), skoler,

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan

Nord-Trøndelag fylkeskommune Prosjektplan Ny GIV Oppfølgingsprosjektet - partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring: - Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæring

Detaljer

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år»

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» 1 Nytt prosjekt Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» Forprosjektgruppe; Aremark, Halden, Hvaler, Rakkestad, Rygge, Sarpsborg «Sjumilssteget» Helsefremmende

Detaljer

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Vedleaa: Innvilget søknadsskjønn 2014 - første tildeling Nord-Trøndelag. Søker Samarbeidende kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Tlitak / Pro., Velferdsteknologisk laboratorium. Teste ut og dokumentere

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og Steinkjer) Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden Fagsamling for OT, NAV, PPT, Spes.ped og Sos.ped 29.9.16 Armi Väisänen Ung-HUNT4 prosjektkoordinator Vigdis Hjulstad Belbo, deltaker- og mobiliseringskoordinator HUNT4 Kunnskap for en bedre verden Målet

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Eksplosiv økning i spesialundervisning - symptom og/eller strategi? Dag Thomas Gisholt Stjørdal, 3. januar 2013

Eksplosiv økning i spesialundervisning - symptom og/eller strategi? Dag Thomas Gisholt Stjørdal, 3. januar 2013 Eksplosiv økning i spesialundervisning - symptom og/eller strategi? Dag Thomas Gisholt Stjørdal, 3. januar 2013 Litt om Utdanningsdirektoratet Våre omgivelser TRE HOVEDROLLER INNENFOR BARNEHAGE, GRUNNSKOLE,

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt.

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt. Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf 13-1 i forskrift til opplæringsloven Knut Nikolaisen Prosjektleder Oppfølgingsprosjektet i Nordland Ny GIV Oppfølgings prosjektet (OT-NAV)

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/ Anders Bjøru Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/00879-11 Anders Bjøru 26.09.2016 Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag Fylkeskommunen har siden oppstarten av Oppvekstprogrammet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole»

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» 2015-2018 31.10.2017 Tirill Tønder & Rita Rydheim Samarbeidsprosjekt mellom AVDIR og UDIR Høsten 2015 ble det etablert en pilot i hvert fylke. I dag er det

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Konst. fylkesmann Oddbjørn Nordset Åre 02.02.2009

Konst. fylkesmann Oddbjørn Nordset Åre 02.02.2009 Vidtgående interkommunalt samarbeide svar påp store samfunnsmessige utfordringer? Konst. fylkesmann Oddbjørn Nordset Åre 02.02.2009 Økt kvalitetskrav i den offentlige tjenesteyting Individuell rettighet/økt

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer