XBRL-rapportering. Brukerveiledning COREP DATO:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XBRL-rapportering. Brukerveiledning COREP DATO: 26.01.2011"

Transkript

1 XBRL-rapportering Brukerveiledning COREP DATO: SIST REVIDERT: JANUAR 2011

2 Innhold 1 Installasjonsveiledning for RBME Lite 4 2 Nedlasting av malpakke 7 3 Bruk av RBME Lite Excel-rapportører 8 4 Bruk av EAS 11 5 Lokalisering av feil fra feilmelding 18 Vedlegg 1: Feilmeldinger 21 Vedlegg 2: Pålogging ved første gang 22 Vedlegg 3: Eksempler på feilmeldinger ved testing av instansdokumenter 23 Vedlegg 4: Ordliste 24 2 Finanstilsynet

3 Innledning Den 13. januar 2006 publiserte The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) retningslinjer for en felles europeisk kapitaldekningsrapportering, COREP (COmmon REPorting), etter de nye kapitaldekningsreglene BASEL II. Rapporteringen gjelder for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning. I arbeidet med å utvikle teknisk løsning for felles europeisk kapitaldekningsrapportering, vurderte CEBS XBRL som egnet rapporteringsstandard for å oppnå harmoniserte europeiske rapporteringsteknikker. XBRL er et språk for utveksling av finansielle- og regnskapsdata over Internett. Finanstilsynet har valgt å følge CEBS' anbefalinger for COREP-rapporteringen, og innførte COREP-skjemaene som rapporteringsskjemaer i 2008, og COREP basert på XBRL-formatet som innrapporteringsløsning fra mai Siden XBRL er en relativt ny rapporteringsstandard, har Finanstilsynet etablert en innrapporteringsløsning som tilbyr institusjonene å rapportere COREP på et alternativt format til XBRL, Excel. Dette innebærer at rapportørene fremdeles kan benytte excel-skjemaene rapport 900/910, men rapportørene må fra det utfylte excel-skjemaet generere/konvertere en COREP No XBRL-fil. Dette dokumentet beskriver rutiner som institusjonene må følge for å levere inn kapitaldekningsoppgaven COREP No i den nye XBRL-baserte innrapporteringsløsningen. Kapittel 1 er veiledning for å installere RBME Lite, som er nødvendig tilleggsprogramvare til Excel for å kunne generere/konvertere data i utfylt excel-skjema til XBRL-format. Kapittel 2 beskriver nedlasting av excel-malpakker (rapport 900/910) med nødvendige tilleggsfiler, for å kunne konvertere data i utfylt rapport 900/910 til en gyldig COREP No XBRL-fil. Kapittel 3 beskriver hvordan rapportørene benytter RBME Lite for å generere/konvertere utfylt excel-skjema (rapport 900/910) til en gyldig COREP No XBRL-fil Kapittel 4 beskriver internettportalen EAS, hvor rapportørene logger seg på og leverer inn en COREP No XBRL-fil. I tillegg til validering og innsending av XBRL-fil, beskriver kapittelet også enkelte andre funksjoner i løsningen, som endring av passord og rapportørens muligheter for å sjekke/følge opp sin egen status for innrapportering. Den nye XBRL-baserte innrapportingsløsningen inneholder flere feilkontroller sammenlignet med tidligere løsning, noe som medfører at rapportørene må kvalitetssikre og rette opp feil i data før innsending til Finanstilsynet. Kapittel 5 beskriver hvordan rapportøren skal gå frem for å lokalisere feil fra feilmeldinger. Veiledningen vil bli oppdatert som følge av endringer i løsning og/eller tilbakemeldinger fra rapportørene. Finanstilsynet 3

4 1 Installasjonsveiledning for RBME Lite En rapportør som ønsker å rapportere ved hjelp av Excel, må ha installert RBME Lite. Det er et tilleggsprogram som fungerer som en Add-in til Excel, og det er utviklet for Excel 2003, Excel 2007 og for Excel Versjonen for Excel 2010 finnes både for 32 og 64 bits Excel Når RBME Lite er installert på en PC, fremkommer det som et ekstra menyvalg i Excel. Ved installasjon er det lurt å lagre og lukke alle pågående programmer. Brukeren som installerer må ha administrator-rettigheter for maskinen programmet skal installeres på. Brukere med tynn klient må sørge for at RBME Lite blir installert sentralt. Krav til operativsystem: Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista eller Windows 7. Følgende Windows programvare må være installert før installasjon av RBME Lite kan påbegynnes: For brukere av Microsoft Excel 2003: Microsoft Excel 2003 Microsoft.NET Framework 3.5 Microsoft Office 2003 Primary Interop Assemblies (PIA) Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition runtime (Build ) Windows Installer 3.1 For brukere av Microsoft Excel 2007: Microsoft Excel 2007 Microsoft.NET Framework 3.5 Office 2007 Primary Interop Assemblies (PIA) Visual Studio Tools for Office 3.0 Runtime For brukere av Microsoft Excel 2010: Microsoft Excel 2010 Microsoft.NET Framework 3.5 Hvis et av tilleggsprogrammene ikke er installert, vil installasjonsrutinen stoppe opp og det gis melding om hvilket program som mangler. De manglende programmene kan lastes ned gratis fra hjemmesiden til Microsoft. Figur 1: Eksempel på melding som gis ved installasjon dersom et program mangler. For å installere RBMELite, kjøres filen 4 Finanstilsynet

5 RBMELiteExcel2003Setup.msi (for Excel 2003) eller RBMELiteExcel2007Setup.msi (for Excel 2007) eller RBMELite32BitExcel2010Setup.msi (for 32 bits Excel 2010). eller RBMELite64BitExcel2010Setup.msi (for 64 bits Excel 2010). Versjonen av RBME Lite for 64 bits Excel 2010 fås ved henvendelse til Finanstilsynet. De øvrige versjonene ligger på hjemmesidene til Finanstilsynet. Før installasjon begynner, kommer melding om kodesigneringssertifikat som vist i figur 2. Det er viktig å kontrollere at Finanstilsynet står som "Publisher". Hvis det står noen annet, må installasjonen avbrytes og Finanstilsynet varsles umiddelbart. Figur 2 RBME Lite er en add-in til Microsoft Excel 2003, Excel 2007 og Excel 2010 og finnes ikke som et selvstendig program. Det vil derfor ikke opprettes snarveier til programmet verken på skrivebordet eller på startmenyen. Etter en vellykket installasjon startes programmet ved å starte opp Excel. Hvis sikkerhetsnivået i Excel er satt til Høy kan man få opp figur 3. I så fall må man krysse av for Always trust macros from this publisher og velge Enable Macros. Finanstilsynet 5

6 Figur 3: Melding som kan komme opp i Excel ved høyt sikkerhetsnivå 6 Finanstilsynet

7 2 Nedlasting av malpakke Som utgangspunkt for rapportering av kapitaldekningsoppgaven (COREP) benyttes siste versjon av rapport 900 (IRB) eller rapport 910 (SA). For å kunne generere en gyldig COREP-No XBRL-fil må det utfylte regnearket med data som skal raporteres, være knyttet opp mot 3 tilleggsfiler (mapping-, context- og valideringsfil). Disse tilleggsfilene inneholder informasjon fra COREP No-taksonomien og aktuelt regneark (rapport 900 eller 910), som gjør det mulig å konvertere og validere data fylt inn i regnearket til en gyldig COREP No XBRL-fil. Malpakken kan lastes ned fra hjemmesiden til Finanstilsynet Malpakken inneholder aktuelt regneark (rapport 900 eller 910), og følgende tre tilleggsfiler: Mappingfil Mappingfilen inneholder kobling mellom hver enkelt celle i regnearket og tilhørende taksonomielement (gitt ved entydig sammenheng mellom Concept navn og ContextID). Her fremkommer også noen definisjoner av datatyper. Contextfil Contextfilen inneholder meta-informasjon i instansdokumentet. Contextfilen kan sees på som et tomt instansdokument. Det vil si et instansdokument som inneholder all meta-informasjon, men som mangler de faktiske verdier. Valideringsfil Valideringsfilen definerer kontroller som kan kjøres mot det ferdige dokumentet for å kontrollere det for feil. Valideringsfilen for en IRB-rapportør inneholder eksempelvis rundt 850 kontroller. Merk at det er utabeidet en malpakke med filer for de som rapporterer etter standardmetoden (SA) og en malpakke med filer for IRB. Det vil bli utarbeidet ny versjon av malpakke når det foreligger endringer i skjemaene/regnearkene, når det foreligger en ny versjon av COREP-taksonomien, eller, i noen tilfeller, som følge av feilrettinger. For at løsningen skal fungere, må regnearket som skal rapporteres ligge lagret sammen med mapping-, context- og validationsfil. Et eksempel er vist i figuren nedenfor. Figur 4: Filer tilhørende en malpakke (IRB) Finanstilsynet 7

8 3 Bruk av RBME Lite Excel-rapportører Denne delen av veiledningen forutsetter at riktig versjon av RBME Lite er installert tidligere, og at mapping-, context- og valideringsfiler er lagret på samme katalog på maskinen/serveren. For informasjon om installasjon av programvare, se kapittel 1 i brukerveiledning for RBME Lite Utfylling og generering av en korrekt fil ved bruk av RBME Lite 1. Last ned riktig versjon av regneark (rapport 900 eller 910) fra Finanstilsynets nettsider om kapitaldekningsrapportering - COREP. 2. Fyll ut regnearket 3. Lagre Excel-filen på maskinen/serveren. Det er viktig at filen ligger lagret i samme mappe som mapping-, context- og valideringsfilene. 4. Velg Generer xbrl rapport fra RBME Lite menyen i Excel. Se skjermbilde under: Figur 5: Illustrasjon av valget Generer xbrl rapport 5. Når man velger å generere en fil, får rapportøren først spørsmål om navn på filen som skal genereres. Finanstilsynet anbefaler rapportørene å følge en konsekvent og logisk oppbygging, slik at det er lett å finne igjen rett fil både ved innrapportering og senere kontroller. Se skjermbilde under. 8 Finanstilsynet

9 Figur 6: Illustrasjon av ulike xbrl-filer som er generert 6. Man får nå spørsmål om man vil lagre eventuelle endringer i Excel-dokumentet. Boksen kommer opp uansett om det er gjort endringer siden forrige lagring eller ikke. Figur 7: Spørsmål om man vil lagre endringer gjort i regnearket. 7. En ny dialogboks kommer opp. Fyll ut som vist under. Trykk deretter ok. a. Organisasjonsnummer må samsvare med organisasjonsnummer i rapporten b. Rapporteringsperiode må samsvare med rapporteringsperiode i rapporten. Periode Start og Periode Slutt skal ikke benyttes. c. Huk av Kontroller det ferdige instansdokumentet for kjente feil. Figur 8: Rapportinformasjon. Kontrolleres mot data i forsiden. Finanstilsynet 9

10 8. Programmet generer nå instansdokumentet. Boksen viser fremdriften. Filen testes nå også for en rekke kjente feil, og det lages en oversikt over de eventuelle feilene programmet finner. Hvis dokumentet inneholder mange feil, stoppes feilkontrollen, og det opplyses at dokumentet inneholder mange feil. Figur 9: En gyldig COREP-no xbrl-fil genereres 9. Når resultatet av kontrollene er som vist under, er den genererte XBRL-filen klar til å leveres inn. De feilene dokumentet er kontrollert for er alle knyttet til at et tall skal være lik summen eller differansen av andre tall, dette kalles business rules. Figur 10: Ingen feil er funnet i dokumentet, og det kan innleveres. Hvis dialogboksen ligner på bildet under, har programmet funnet en eller flere feil i filen. Les mer om feilmeldinger i vedlegg 1. Figur 11: Det er funnet feil i filen. Før det kan innleveres må feilene rettes opp og ny fil genereres. 10 Finanstilsynet

11 4 Bruk av EAS 4.1 Logg på løsningen Gå inn på https://xbrl.finanstilsynet.no for å logge på innrapporteringsløsningen. Figur 12: Innloggingssiden Logg på løsningen med bruker-id og passord mottatt fra Finanstilsynet, og skriv inn bildekode. Ved første gangs pålogging blir brukeren bedt om å endre passord. Passordet må bestå av minst 8 tegn (hvor skal det være minst 2 små bokstaver, 2 store bokstaver, 2 tall og 2 spesialtegn). Merk at brukerid og passord er Case-sensitiv. Se mer om fremgangsmåte i vedlegg 2. Feilmeldinger: Ved feil passord vil brukeren få denne feilmeldingen: Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen Ved pålogging med feil passord 3 ganger vil brukeren bli sperret. Man vil da få følgende feilmelding: Denne kontoen er låst. Vennligst kontakt Finanstilsynet. Rapportør må kontakte Finanstilsynet for å åpne brukertilgangen. Ved feil bildekode vil brukeren få denne feilmeldingen: Bildekoden var ikke riktig. Det er ingen begrensning for hvor mange forsøk man kan ha ved feil bildekode. Ved problemer med innloggingen kan lenken med kontaktpersoner til høyre benyttes. Finanstilsynet 11

12 4.2 Endre passord og selskapsinformasjon Etter å ha logget på, blir forsiden i løsningen synlig (se skjermbilde under). Ved første gangs pålogging; se vedlegg 2. Figur 13: Oversikt over hva som skal rapporteres og status for de ulike rapportene Rapportøren har anledning til selv å endre passord for pålogging, og kontrollere at selskapsinformasjonen er korrekt. Dette gjøres ved å velge Profil øverst i høyre hjørne. Følgende skjermbilde hvor nødvendige endringer kan gjøres, vil da bli synlig for rapportør: Figur 14: Illustrasjon av hvordan en rapportør kan endre passord for pålogging. 12 Finanstilsynet

13 Passordet endres øverst til høyre. Passordet må bestå av minst 2 små bokstaver, 2 store bokstaver, 2 tall og 2 spesialtegn. Selskapsinformasjonen kan ikke endres av rapportøren. Send en e-post til Finanstilsynet om noe må oppdateres. For å komme tilbake til forsiden velger man Forside øverst til venstre. Ved å velge Hjelp øverst til høyre vil Finanstilsynets side for kapitaldekningsrapportering komme opp. Her får du informasjon om kontaktpersoner i Finanstilsynet som kan bistå hvis eventuelle problemer oppstår. 4.3 Rapportering til Finanstilsynet Figur 15: Illustrasjon av hvordan en rapportør kan velge alle. Da vil tidligere rapportering komme til syne, og det vil være anledning til å levere inn en korrigert oppgave for tidligere rapportering. 1. Finn aktuelt rapporteringsvindu. Hvis rapporteringsvinduet er lukket, dvs. at perioden for innrapportering er over, vil man finne igjen vinduet hvis man velger Vis alle øverst til venstre. 2. Trykk på Browse-knappen, og velg instansdokumentet som skal sendes inn. 3. Trykk på Test-knappen for å se at dokumentet ikke inneholder taksonomifeil. a. Hvis testen er vellykket, gå til punkt 4. b. Hvis testen er mislykket, rett opp feil som finnes under link Vis resultat og lag nytt instansdokument, og gå deretter til punkt 2. Eksempler på feilmeldinger, se vedlegg Trykk på Browse-knappen, og velg instansdokumentet som ble testet under punkt Trykk på Send inn 6. Brukeren vil nå få opp et skjermbilde med kvittering: Finanstilsynet 13

14 Figur 16: Kvittering for innsendt rapportering 7. Når det er sendt inn dokumenter til rapporteringsvinduer vil statusfeltet på rapporteringsvinduet endres. Det finnes 3 ulike statuser: a. Venter = det er ikke sendt inn noe dokument til rapporteringsvinduet b. Sendt inn = siste dokument sendt inn til rapporteringsvinduet ble ikke avvist c. Forkastet = siste dokument sendt inn til rapporteringsvinduet ble avvist Hvis man sender inn instansdokumenter etter at fristen har utløpt vil man finne igjen rapporteringsvinduet med oppdatert status under Vis alle. 4.4 Innsendelseshistorikk Her har man mulighet til å søke i rapporteringshistorikken på de ulike rapporteringsvinduene. Det er mulig å søke på flere rapporteringsvinduer samtidig ved å markere alle vinduene man ønsker å se historikken på. Figur 17: Innsendelseshistorikk Etter å ha valgt et rapporteringsvindu i kolonnen til venstre og et søkerkriterium fra rullgardinmenyen i midten, får rapportøren et søkeresultat av følgende type: 14 Finanstilsynet

15 Figur 18: Søkeresultater Vi ser av eksemplet over at rapportøren har sendt inn 14 instansdokumenter. For å få detaljert informasjon om hver innsendelse kan rapportøren velge Vis i kolonnen til høyre. Oversikt, som vist under kommer opp: Figur 19: Innsendelseshistorikk Det er mulig å sortere resultatet ved å klikke på kolonnenavn på bilde ovenfor. Finanstilsynet 15

16 4.5 Søk etter innsendelseskvittering Her har man mulighet til å søke etter bestemte kvitteringer. For å få frem den aktuelle innsendelseskvitteringen må rapportøren enten skrive inn innsendelses-id i den tomme ruten til venstre eller velge innsendelses-id fra rullgardinen i midten. Hvis man ikke har notert innsendelses- ID en må man lete seg frem i listen. Figur 20: Søk etter innsendelseskvittering Søkeresultat: Figur 21: Innsendelseskvittering 16 Finanstilsynet

17 Innsendelseskvitteringen blir synlig ved å trykke på innsendelses-id under søkeresultat. Figur 22: Innsendelseskvittering med ID Hvis rapportøren ønsker å se andre innsendelseskvitteringer relatert til samme rapporteringsvindu velges Vis alle i tillegg til det aktuelle kvitteringsnummeret fra forrige valg. Figur 23: Valget vis alle Finanstilsynet 17

18 5 Lokalisering av feil fra feilmelding Når instansdokumentet er generert er det klart for innsendelse til for eksempel Finanstilsynet. Ved innsendelse vil dokumentet bli validert. Dersom dokumentet ikke er gyldig vil det bli vist feilmeldinger som forklarer hva som er galt. Dette avsnittet forklarer hvordan man, basert på feilmeldingene fra Finanstilsynets innrapporteringsløsning, kan finne ut hvor i regnearket feilen ligger. Figuren under viser eksempel på hvordan feilmeldingene fra Finanstilsynets rapporteringsløsning kan se ut. Figur 24: Eksempler på mulige feilmeldinger Feilmeldingene er basert på det innsendte instansdokumentet, og ikke Excel-arket som lå til grunn. Feilmeldingene inneholder derfor ingen cellereferanser som kan peke til hvor i Excel-arket feilene ligger. RBME Lite inneholder derimot en oppslagsfunksjon som kan benyttes for å finne ut dette. Denne funksjonen benyttes på følgende måte. Velg RBME Lite fra menylinjen i Excel og trykk Lokaliser feil fra feilmelding Figur 25: Valget Lokaliser feil fra feilmelding Følgende vindu vil vises: 18 Finanstilsynet

19 Figur 26: Eksempler på søk med basis i feilmelding Vinduet gir en oversikt over alle elementer og hvilken celle i regnearket de er hentet fra. I tekstboksen Konseptnavn, skriv inn konseptnavnet fra kolonnen Konsept i feilmeldingen. På samme måte skrives kontekst-id fra kolonnen Kontekst inn i tekstboksen Kontekst id. Etter hvert som navnene skrives inn vil listen over elementer filtreres, slik at det til slutt kun står én linje igjen. Til høyre på denne linjen sees navnet på regnearket og celle-referansen der feilen oppstod. Figur 27: Eksempler på feilmeldinger. Ved søk kan man kopiere konsept og kontekst (de to kolonnene lengst til venstre i figur 26). Enhver kombinasjon av konsept og kontekst gir referanse til kun en enkelt celle, slik som illustrert i figur 28. Finanstilsynet 19

20 Figur 28: Illustrasjon av at en kombinasjon av konseptnavn og kontekstid gir en enkelt celle i regnearket 20 Finanstilsynet

21 Vedlegg 1: Feilmeldinger Ofte kan én feil få følgefeil. Med det menes at ulike summeringer skal stemme i alle retninger, og hvis det er en feil et sted kan det bli flere uoverensstemmelser. Da er det viktig at rapportøren studerer oversikten over feil, og finner ut hvor feilen først oppstår. I eksempelet illustrert i figur 29 nedenfor er det lagt inn en feil i celle Q18 i arket Lokal regional mynd.. Feilen gjør at 4 summeringer blir påvirket. En feilsøking i dette tilfellet kunne gå slik: 1. Alle 4 feil er i rad 10 i arket Lokal regional mynd. 2. Feilsøk bør gå fra venstre mot høyre i regnearket (da man naturligvis må ta den bakerste feilen først). I dette tilfellet begynner man i kolonne Q. 3. Feilen sier at Q10 ikke stemmer med summen av + Q18 + Det vil være relativt enkelt å identifisere hvor feilen da ligger. 4. Merk at i feilmeldingen oppgis beløp i hele kroner ikke i 1000 som i regnearket. Figur 29: Illustrasjon av ulike feil i regnearket En annen type feil som kan oppstå her gjelder format. Hvis taksonomien krever heltall og rapportøren genererer automatisk tall som fremkommer av en formel, kan man risikere å få feilmelding hvis formelen gir desimaler. Da er det viktig at det som legges inn rundes av til heltall i de egne systemene. I tilknytning til innleveringen i portalløsningen kontrolleres dokumentet opp mot feil relatert til taksonomi. Det betyr at her kan det fremkomme andre feil som ikke ble funnet ved kontroll i Excel. De fleste av denne type feil blir likevel identifisert ved at celler i regnearket ble markert røde. Finanstilsynet 21

22 Vedlegg 2: Pålogging ved første gang 1. Skriv inn brukernavn og passord tilsendt på e-post fra Finanstilsynet. 2. Skriv inn bildekode og logg på. 3. Følgende bilde kommer opp ved første gangs pålogging: Figur 30: Passord kreves endret ved første gangs pålogging 4. Skriv inn nytt selvvalgt passord. Dette må bestå av 2 små bokstaver, 2 store bokstaver, 2 tall og 2 spesialtegn. 5. Trykk på oppdater og du kommer inn i løsningen. 22 Finanstilsynet

23 Vedlegg 3: Eksempler på feilmeldinger ved testing av instansdokumenter 1. Dokumentet har henvisning til en taksonomi som er ulik den gjeldende taksonomien for dette rapporteringsvinduet. Figur 31: Det er forsøkt innsendt et dokument til feil taksonomiversjon Forklaring: Taksonomien som er benyttet i instansdokumentet er ikke den samme som for rapporteringsvinduet. 2. Kontekstvalidering feilet i opplastet instansdokument. Figur 32: Det er forsøkt innsendt et dokument med feil i. For å få beskrivelse av feilen, må man velge Vis resultat Forklaring: Trykk på Vis resultat for å få opp en oversikt over hvor feilen(-e) ligger. Det finnes ulike typer feil: Feil i entitetsvalideringen: dette betyr at det er feil i selskapsinformasjonen som rapporteres (organisasjonsnummer, konsolidert/ikke-konsolidert eller rapporteringsfrekvens) Feil i taksonomi: det er ikke samsvar mellom datadefinisjonen i taksonomien og det som er rapportert. Finanstilsynet 23

24 Vedlegg 4: Ordliste Business Rules Automatiske kontroller som kontrollerer at en sum som skal være lik en annen sum faktisk er like. Business Rules er alle definert i Valideringsfilen. Contextfil En tekstfil som entydig definerer alle tallstørrelser som teoretisk sett kan rapporteres. Tallstørrelsene identifiseres opp mot taksonomien med en context og et consept. EAS UBmatrix Enterprise Application Suite (portalen der det rapporteres inn) Entitets-ID I denne sammenhengen: Organisasjonsnummer Feilmargin Som følge av avrundinger er det ikke alle summer som stemmer helt overens. Dersom avviket er innenfor en rimelig størrelse betrakter løsningen likevel summene som korrekte. Instansefil Fil som skal rapporteres (dvs rapport 900 eller 910). Mappingfil En tekstfil som beskriver alle tallstørrelser som teoretisk sett kan rapporteres og hvilken celle i regnearket (rapport 900 eller 910) denne størrelsen rapporteres i. Periode Siste dag i rapporteringsperioden. Eksempel: Q vil være Rapporteringsvindu Hver innrapportering kjennetegnes av rapporteringstidspunkt (f.eks 4. kvartal 2009) og om det er konsolidert eller ikke-konsolidert rapportering. RBME Lite Tilleggsprogram til Excel som benyttes til: 1) Lage fil som skal innrapporteres (rett format og lovligsyntaks) 2) Teste filen for feil (business rules) 3) Identifisering av hvor feil er RBME Lite Rapportør som fyller ut regneark distribuert av Finanstilsynet. Regnearket kontrolleres rapportør og det genereres en instansefil ved bruk av RBME Lite. Taksonomi Mest viktig for en direkte XBRL rapportør. Det kan betraktes som en teknisk beskrivelse av alle sammenhenger mellom alle data som teoretisk sett kan rapporteres. Valideringsfil En tekstfil som beskriver hvordan de ulike rapporterte størrelsene står i forhold til hverandre. Eksempelvis at A + B + C = X XBRL XBRL er et språk som benyttes for rapportering av finansielle data, og det jobbes aktivt internasjonalt for å etablere XBRL som standard. XBRL står for extensible Business Reporting Language og tilhører familien av XML språk. XBRL rapportør Rapportør som genererer en gyldig Corep-no fil direkte ut av sine systemer. 24 Finanstilsynet

25

26 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer