XBRL-rapportering. Brukerveiledning COREP DATO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XBRL-rapportering. Brukerveiledning COREP DATO: 26.01.2011"

Transkript

1 XBRL-rapportering Brukerveiledning COREP DATO: SIST REVIDERT: JANUAR 2011

2 Innhold 1 Installasjonsveiledning for RBME Lite 4 2 Nedlasting av malpakke 7 3 Bruk av RBME Lite Excel-rapportører 8 4 Bruk av EAS 11 5 Lokalisering av feil fra feilmelding 18 Vedlegg 1: Feilmeldinger 21 Vedlegg 2: Pålogging ved første gang 22 Vedlegg 3: Eksempler på feilmeldinger ved testing av instansdokumenter 23 Vedlegg 4: Ordliste 24 2 Finanstilsynet

3 Innledning Den 13. januar 2006 publiserte The Committee of European Banking Supervisors (CEBS) retningslinjer for en felles europeisk kapitaldekningsrapportering, COREP (COmmon REPorting), etter de nye kapitaldekningsreglene BASEL II. Rapporteringen gjelder for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond med tillatelse til å yte aktiv forvaltning. I arbeidet med å utvikle teknisk løsning for felles europeisk kapitaldekningsrapportering, vurderte CEBS XBRL som egnet rapporteringsstandard for å oppnå harmoniserte europeiske rapporteringsteknikker. XBRL er et språk for utveksling av finansielle- og regnskapsdata over Internett. Finanstilsynet har valgt å følge CEBS' anbefalinger for COREP-rapporteringen, og innførte COREP-skjemaene som rapporteringsskjemaer i 2008, og COREP basert på XBRL-formatet som innrapporteringsløsning fra mai Siden XBRL er en relativt ny rapporteringsstandard, har Finanstilsynet etablert en innrapporteringsløsning som tilbyr institusjonene å rapportere COREP på et alternativt format til XBRL, Excel. Dette innebærer at rapportørene fremdeles kan benytte excel-skjemaene rapport 900/910, men rapportørene må fra det utfylte excel-skjemaet generere/konvertere en COREP No XBRL-fil. Dette dokumentet beskriver rutiner som institusjonene må følge for å levere inn kapitaldekningsoppgaven COREP No i den nye XBRL-baserte innrapporteringsløsningen. Kapittel 1 er veiledning for å installere RBME Lite, som er nødvendig tilleggsprogramvare til Excel for å kunne generere/konvertere data i utfylt excel-skjema til XBRL-format. Kapittel 2 beskriver nedlasting av excel-malpakker (rapport 900/910) med nødvendige tilleggsfiler, for å kunne konvertere data i utfylt rapport 900/910 til en gyldig COREP No XBRL-fil. Kapittel 3 beskriver hvordan rapportørene benytter RBME Lite for å generere/konvertere utfylt excel-skjema (rapport 900/910) til en gyldig COREP No XBRL-fil Kapittel 4 beskriver internettportalen EAS, hvor rapportørene logger seg på og leverer inn en COREP No XBRL-fil. I tillegg til validering og innsending av XBRL-fil, beskriver kapittelet også enkelte andre funksjoner i løsningen, som endring av passord og rapportørens muligheter for å sjekke/følge opp sin egen status for innrapportering. Den nye XBRL-baserte innrapportingsløsningen inneholder flere feilkontroller sammenlignet med tidligere løsning, noe som medfører at rapportørene må kvalitetssikre og rette opp feil i data før innsending til Finanstilsynet. Kapittel 5 beskriver hvordan rapportøren skal gå frem for å lokalisere feil fra feilmeldinger. Veiledningen vil bli oppdatert som følge av endringer i løsning og/eller tilbakemeldinger fra rapportørene. Finanstilsynet 3

4 1 Installasjonsveiledning for RBME Lite En rapportør som ønsker å rapportere ved hjelp av Excel, må ha installert RBME Lite. Det er et tilleggsprogram som fungerer som en Add-in til Excel, og det er utviklet for Excel 2003, Excel 2007 og for Excel Versjonen for Excel 2010 finnes både for 32 og 64 bits Excel Når RBME Lite er installert på en PC, fremkommer det som et ekstra menyvalg i Excel. Ved installasjon er det lurt å lagre og lukke alle pågående programmer. Brukeren som installerer må ha administrator-rettigheter for maskinen programmet skal installeres på. Brukere med tynn klient må sørge for at RBME Lite blir installert sentralt. Krav til operativsystem: Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista eller Windows 7. Følgende Windows programvare må være installert før installasjon av RBME Lite kan påbegynnes: For brukere av Microsoft Excel 2003: Microsoft Excel 2003 Microsoft.NET Framework 3.5 Microsoft Office 2003 Primary Interop Assemblies (PIA) Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition runtime (Build ) Windows Installer 3.1 For brukere av Microsoft Excel 2007: Microsoft Excel 2007 Microsoft.NET Framework 3.5 Office 2007 Primary Interop Assemblies (PIA) Visual Studio Tools for Office 3.0 Runtime For brukere av Microsoft Excel 2010: Microsoft Excel 2010 Microsoft.NET Framework 3.5 Hvis et av tilleggsprogrammene ikke er installert, vil installasjonsrutinen stoppe opp og det gis melding om hvilket program som mangler. De manglende programmene kan lastes ned gratis fra hjemmesiden til Microsoft. Figur 1: Eksempel på melding som gis ved installasjon dersom et program mangler. For å installere RBMELite, kjøres filen 4 Finanstilsynet

5 RBMELiteExcel2003Setup.msi (for Excel 2003) eller RBMELiteExcel2007Setup.msi (for Excel 2007) eller RBMELite32BitExcel2010Setup.msi (for 32 bits Excel 2010). eller RBMELite64BitExcel2010Setup.msi (for 64 bits Excel 2010). Versjonen av RBME Lite for 64 bits Excel 2010 fås ved henvendelse til Finanstilsynet. De øvrige versjonene ligger på hjemmesidene til Finanstilsynet. Før installasjon begynner, kommer melding om kodesigneringssertifikat som vist i figur 2. Det er viktig å kontrollere at Finanstilsynet står som "Publisher". Hvis det står noen annet, må installasjonen avbrytes og Finanstilsynet varsles umiddelbart. Figur 2 RBME Lite er en add-in til Microsoft Excel 2003, Excel 2007 og Excel 2010 og finnes ikke som et selvstendig program. Det vil derfor ikke opprettes snarveier til programmet verken på skrivebordet eller på startmenyen. Etter en vellykket installasjon startes programmet ved å starte opp Excel. Hvis sikkerhetsnivået i Excel er satt til Høy kan man få opp figur 3. I så fall må man krysse av for Always trust macros from this publisher og velge Enable Macros. Finanstilsynet 5

6 Figur 3: Melding som kan komme opp i Excel ved høyt sikkerhetsnivå 6 Finanstilsynet

7 2 Nedlasting av malpakke Som utgangspunkt for rapportering av kapitaldekningsoppgaven (COREP) benyttes siste versjon av rapport 900 (IRB) eller rapport 910 (SA). For å kunne generere en gyldig COREP-No XBRL-fil må det utfylte regnearket med data som skal raporteres, være knyttet opp mot 3 tilleggsfiler (mapping-, context- og valideringsfil). Disse tilleggsfilene inneholder informasjon fra COREP No-taksonomien og aktuelt regneark (rapport 900 eller 910), som gjør det mulig å konvertere og validere data fylt inn i regnearket til en gyldig COREP No XBRL-fil. Malpakken kan lastes ned fra hjemmesiden til Finanstilsynet Malpakken inneholder aktuelt regneark (rapport 900 eller 910), og følgende tre tilleggsfiler: Mappingfil Mappingfilen inneholder kobling mellom hver enkelt celle i regnearket og tilhørende taksonomielement (gitt ved entydig sammenheng mellom Concept navn og ContextID). Her fremkommer også noen definisjoner av datatyper. Contextfil Contextfilen inneholder meta-informasjon i instansdokumentet. Contextfilen kan sees på som et tomt instansdokument. Det vil si et instansdokument som inneholder all meta-informasjon, men som mangler de faktiske verdier. Valideringsfil Valideringsfilen definerer kontroller som kan kjøres mot det ferdige dokumentet for å kontrollere det for feil. Valideringsfilen for en IRB-rapportør inneholder eksempelvis rundt 850 kontroller. Merk at det er utabeidet en malpakke med filer for de som rapporterer etter standardmetoden (SA) og en malpakke med filer for IRB. Det vil bli utarbeidet ny versjon av malpakke når det foreligger endringer i skjemaene/regnearkene, når det foreligger en ny versjon av COREP-taksonomien, eller, i noen tilfeller, som følge av feilrettinger. For at løsningen skal fungere, må regnearket som skal rapporteres ligge lagret sammen med mapping-, context- og validationsfil. Et eksempel er vist i figuren nedenfor. Figur 4: Filer tilhørende en malpakke (IRB) Finanstilsynet 7

8 3 Bruk av RBME Lite Excel-rapportører Denne delen av veiledningen forutsetter at riktig versjon av RBME Lite er installert tidligere, og at mapping-, context- og valideringsfiler er lagret på samme katalog på maskinen/serveren. For informasjon om installasjon av programvare, se kapittel 1 i brukerveiledning for RBME Lite Utfylling og generering av en korrekt fil ved bruk av RBME Lite 1. Last ned riktig versjon av regneark (rapport 900 eller 910) fra Finanstilsynets nettsider om kapitaldekningsrapportering - COREP. 2. Fyll ut regnearket 3. Lagre Excel-filen på maskinen/serveren. Det er viktig at filen ligger lagret i samme mappe som mapping-, context- og valideringsfilene. 4. Velg Generer xbrl rapport fra RBME Lite menyen i Excel. Se skjermbilde under: Figur 5: Illustrasjon av valget Generer xbrl rapport 5. Når man velger å generere en fil, får rapportøren først spørsmål om navn på filen som skal genereres. Finanstilsynet anbefaler rapportørene å følge en konsekvent og logisk oppbygging, slik at det er lett å finne igjen rett fil både ved innrapportering og senere kontroller. Se skjermbilde under. 8 Finanstilsynet

9 Figur 6: Illustrasjon av ulike xbrl-filer som er generert 6. Man får nå spørsmål om man vil lagre eventuelle endringer i Excel-dokumentet. Boksen kommer opp uansett om det er gjort endringer siden forrige lagring eller ikke. Figur 7: Spørsmål om man vil lagre endringer gjort i regnearket. 7. En ny dialogboks kommer opp. Fyll ut som vist under. Trykk deretter ok. a. Organisasjonsnummer må samsvare med organisasjonsnummer i rapporten b. Rapporteringsperiode må samsvare med rapporteringsperiode i rapporten. Periode Start og Periode Slutt skal ikke benyttes. c. Huk av Kontroller det ferdige instansdokumentet for kjente feil. Figur 8: Rapportinformasjon. Kontrolleres mot data i forsiden. Finanstilsynet 9

10 8. Programmet generer nå instansdokumentet. Boksen viser fremdriften. Filen testes nå også for en rekke kjente feil, og det lages en oversikt over de eventuelle feilene programmet finner. Hvis dokumentet inneholder mange feil, stoppes feilkontrollen, og det opplyses at dokumentet inneholder mange feil. Figur 9: En gyldig COREP-no xbrl-fil genereres 9. Når resultatet av kontrollene er som vist under, er den genererte XBRL-filen klar til å leveres inn. De feilene dokumentet er kontrollert for er alle knyttet til at et tall skal være lik summen eller differansen av andre tall, dette kalles business rules. Figur 10: Ingen feil er funnet i dokumentet, og det kan innleveres. Hvis dialogboksen ligner på bildet under, har programmet funnet en eller flere feil i filen. Les mer om feilmeldinger i vedlegg 1. Figur 11: Det er funnet feil i filen. Før det kan innleveres må feilene rettes opp og ny fil genereres. 10 Finanstilsynet

11 4 Bruk av EAS 4.1 Logg på løsningen Gå inn på https://xbrl.finanstilsynet.no for å logge på innrapporteringsløsningen. Figur 12: Innloggingssiden Logg på løsningen med bruker-id og passord mottatt fra Finanstilsynet, og skriv inn bildekode. Ved første gangs pålogging blir brukeren bedt om å endre passord. Passordet må bestå av minst 8 tegn (hvor skal det være minst 2 små bokstaver, 2 store bokstaver, 2 tall og 2 spesialtegn). Merk at brukerid og passord er Case-sensitiv. Se mer om fremgangsmåte i vedlegg 2. Feilmeldinger: Ved feil passord vil brukeren få denne feilmeldingen: Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen Ved pålogging med feil passord 3 ganger vil brukeren bli sperret. Man vil da få følgende feilmelding: Denne kontoen er låst. Vennligst kontakt Finanstilsynet. Rapportør må kontakte Finanstilsynet for å åpne brukertilgangen. Ved feil bildekode vil brukeren få denne feilmeldingen: Bildekoden var ikke riktig. Det er ingen begrensning for hvor mange forsøk man kan ha ved feil bildekode. Ved problemer med innloggingen kan lenken med kontaktpersoner til høyre benyttes. Finanstilsynet 11

12 4.2 Endre passord og selskapsinformasjon Etter å ha logget på, blir forsiden i løsningen synlig (se skjermbilde under). Ved første gangs pålogging; se vedlegg 2. Figur 13: Oversikt over hva som skal rapporteres og status for de ulike rapportene Rapportøren har anledning til selv å endre passord for pålogging, og kontrollere at selskapsinformasjonen er korrekt. Dette gjøres ved å velge Profil øverst i høyre hjørne. Følgende skjermbilde hvor nødvendige endringer kan gjøres, vil da bli synlig for rapportør: Figur 14: Illustrasjon av hvordan en rapportør kan endre passord for pålogging. 12 Finanstilsynet

13 Passordet endres øverst til høyre. Passordet må bestå av minst 2 små bokstaver, 2 store bokstaver, 2 tall og 2 spesialtegn. Selskapsinformasjonen kan ikke endres av rapportøren. Send en e-post til Finanstilsynet om noe må oppdateres. For å komme tilbake til forsiden velger man Forside øverst til venstre. Ved å velge Hjelp øverst til høyre vil Finanstilsynets side for kapitaldekningsrapportering komme opp. Her får du informasjon om kontaktpersoner i Finanstilsynet som kan bistå hvis eventuelle problemer oppstår. 4.3 Rapportering til Finanstilsynet Figur 15: Illustrasjon av hvordan en rapportør kan velge alle. Da vil tidligere rapportering komme til syne, og det vil være anledning til å levere inn en korrigert oppgave for tidligere rapportering. 1. Finn aktuelt rapporteringsvindu. Hvis rapporteringsvinduet er lukket, dvs. at perioden for innrapportering er over, vil man finne igjen vinduet hvis man velger Vis alle øverst til venstre. 2. Trykk på Browse-knappen, og velg instansdokumentet som skal sendes inn. 3. Trykk på Test-knappen for å se at dokumentet ikke inneholder taksonomifeil. a. Hvis testen er vellykket, gå til punkt 4. b. Hvis testen er mislykket, rett opp feil som finnes under link Vis resultat og lag nytt instansdokument, og gå deretter til punkt 2. Eksempler på feilmeldinger, se vedlegg Trykk på Browse-knappen, og velg instansdokumentet som ble testet under punkt Trykk på Send inn 6. Brukeren vil nå få opp et skjermbilde med kvittering: Finanstilsynet 13

14 Figur 16: Kvittering for innsendt rapportering 7. Når det er sendt inn dokumenter til rapporteringsvinduer vil statusfeltet på rapporteringsvinduet endres. Det finnes 3 ulike statuser: a. Venter = det er ikke sendt inn noe dokument til rapporteringsvinduet b. Sendt inn = siste dokument sendt inn til rapporteringsvinduet ble ikke avvist c. Forkastet = siste dokument sendt inn til rapporteringsvinduet ble avvist Hvis man sender inn instansdokumenter etter at fristen har utløpt vil man finne igjen rapporteringsvinduet med oppdatert status under Vis alle. 4.4 Innsendelseshistorikk Her har man mulighet til å søke i rapporteringshistorikken på de ulike rapporteringsvinduene. Det er mulig å søke på flere rapporteringsvinduer samtidig ved å markere alle vinduene man ønsker å se historikken på. Figur 17: Innsendelseshistorikk Etter å ha valgt et rapporteringsvindu i kolonnen til venstre og et søkerkriterium fra rullgardinmenyen i midten, får rapportøren et søkeresultat av følgende type: 14 Finanstilsynet

15 Figur 18: Søkeresultater Vi ser av eksemplet over at rapportøren har sendt inn 14 instansdokumenter. For å få detaljert informasjon om hver innsendelse kan rapportøren velge Vis i kolonnen til høyre. Oversikt, som vist under kommer opp: Figur 19: Innsendelseshistorikk Det er mulig å sortere resultatet ved å klikke på kolonnenavn på bilde ovenfor. Finanstilsynet 15

16 4.5 Søk etter innsendelseskvittering Her har man mulighet til å søke etter bestemte kvitteringer. For å få frem den aktuelle innsendelseskvitteringen må rapportøren enten skrive inn innsendelses-id i den tomme ruten til venstre eller velge innsendelses-id fra rullgardinen i midten. Hvis man ikke har notert innsendelses- ID en må man lete seg frem i listen. Figur 20: Søk etter innsendelseskvittering Søkeresultat: Figur 21: Innsendelseskvittering 16 Finanstilsynet

17 Innsendelseskvitteringen blir synlig ved å trykke på innsendelses-id under søkeresultat. Figur 22: Innsendelseskvittering med ID Hvis rapportøren ønsker å se andre innsendelseskvitteringer relatert til samme rapporteringsvindu velges Vis alle i tillegg til det aktuelle kvitteringsnummeret fra forrige valg. Figur 23: Valget vis alle Finanstilsynet 17

18 5 Lokalisering av feil fra feilmelding Når instansdokumentet er generert er det klart for innsendelse til for eksempel Finanstilsynet. Ved innsendelse vil dokumentet bli validert. Dersom dokumentet ikke er gyldig vil det bli vist feilmeldinger som forklarer hva som er galt. Dette avsnittet forklarer hvordan man, basert på feilmeldingene fra Finanstilsynets innrapporteringsløsning, kan finne ut hvor i regnearket feilen ligger. Figuren under viser eksempel på hvordan feilmeldingene fra Finanstilsynets rapporteringsløsning kan se ut. Figur 24: Eksempler på mulige feilmeldinger Feilmeldingene er basert på det innsendte instansdokumentet, og ikke Excel-arket som lå til grunn. Feilmeldingene inneholder derfor ingen cellereferanser som kan peke til hvor i Excel-arket feilene ligger. RBME Lite inneholder derimot en oppslagsfunksjon som kan benyttes for å finne ut dette. Denne funksjonen benyttes på følgende måte. Velg RBME Lite fra menylinjen i Excel og trykk Lokaliser feil fra feilmelding Figur 25: Valget Lokaliser feil fra feilmelding Følgende vindu vil vises: 18 Finanstilsynet

19 Figur 26: Eksempler på søk med basis i feilmelding Vinduet gir en oversikt over alle elementer og hvilken celle i regnearket de er hentet fra. I tekstboksen Konseptnavn, skriv inn konseptnavnet fra kolonnen Konsept i feilmeldingen. På samme måte skrives kontekst-id fra kolonnen Kontekst inn i tekstboksen Kontekst id. Etter hvert som navnene skrives inn vil listen over elementer filtreres, slik at det til slutt kun står én linje igjen. Til høyre på denne linjen sees navnet på regnearket og celle-referansen der feilen oppstod. Figur 27: Eksempler på feilmeldinger. Ved søk kan man kopiere konsept og kontekst (de to kolonnene lengst til venstre i figur 26). Enhver kombinasjon av konsept og kontekst gir referanse til kun en enkelt celle, slik som illustrert i figur 28. Finanstilsynet 19

20 Figur 28: Illustrasjon av at en kombinasjon av konseptnavn og kontekstid gir en enkelt celle i regnearket 20 Finanstilsynet

21 Vedlegg 1: Feilmeldinger Ofte kan én feil få følgefeil. Med det menes at ulike summeringer skal stemme i alle retninger, og hvis det er en feil et sted kan det bli flere uoverensstemmelser. Da er det viktig at rapportøren studerer oversikten over feil, og finner ut hvor feilen først oppstår. I eksempelet illustrert i figur 29 nedenfor er det lagt inn en feil i celle Q18 i arket Lokal regional mynd.. Feilen gjør at 4 summeringer blir påvirket. En feilsøking i dette tilfellet kunne gå slik: 1. Alle 4 feil er i rad 10 i arket Lokal regional mynd. 2. Feilsøk bør gå fra venstre mot høyre i regnearket (da man naturligvis må ta den bakerste feilen først). I dette tilfellet begynner man i kolonne Q. 3. Feilen sier at Q10 ikke stemmer med summen av + Q18 + Det vil være relativt enkelt å identifisere hvor feilen da ligger. 4. Merk at i feilmeldingen oppgis beløp i hele kroner ikke i 1000 som i regnearket. Figur 29: Illustrasjon av ulike feil i regnearket En annen type feil som kan oppstå her gjelder format. Hvis taksonomien krever heltall og rapportøren genererer automatisk tall som fremkommer av en formel, kan man risikere å få feilmelding hvis formelen gir desimaler. Da er det viktig at det som legges inn rundes av til heltall i de egne systemene. I tilknytning til innleveringen i portalløsningen kontrolleres dokumentet opp mot feil relatert til taksonomi. Det betyr at her kan det fremkomme andre feil som ikke ble funnet ved kontroll i Excel. De fleste av denne type feil blir likevel identifisert ved at celler i regnearket ble markert røde. Finanstilsynet 21

22 Vedlegg 2: Pålogging ved første gang 1. Skriv inn brukernavn og passord tilsendt på e-post fra Finanstilsynet. 2. Skriv inn bildekode og logg på. 3. Følgende bilde kommer opp ved første gangs pålogging: Figur 30: Passord kreves endret ved første gangs pålogging 4. Skriv inn nytt selvvalgt passord. Dette må bestå av 2 små bokstaver, 2 store bokstaver, 2 tall og 2 spesialtegn. 5. Trykk på oppdater og du kommer inn i løsningen. 22 Finanstilsynet

23 Vedlegg 3: Eksempler på feilmeldinger ved testing av instansdokumenter 1. Dokumentet har henvisning til en taksonomi som er ulik den gjeldende taksonomien for dette rapporteringsvinduet. Figur 31: Det er forsøkt innsendt et dokument til feil taksonomiversjon Forklaring: Taksonomien som er benyttet i instansdokumentet er ikke den samme som for rapporteringsvinduet. 2. Kontekstvalidering feilet i opplastet instansdokument. Figur 32: Det er forsøkt innsendt et dokument med feil i. For å få beskrivelse av feilen, må man velge Vis resultat Forklaring: Trykk på Vis resultat for å få opp en oversikt over hvor feilen(-e) ligger. Det finnes ulike typer feil: Feil i entitetsvalideringen: dette betyr at det er feil i selskapsinformasjonen som rapporteres (organisasjonsnummer, konsolidert/ikke-konsolidert eller rapporteringsfrekvens) Feil i taksonomi: det er ikke samsvar mellom datadefinisjonen i taksonomien og det som er rapportert. Finanstilsynet 23

24 Vedlegg 4: Ordliste Business Rules Automatiske kontroller som kontrollerer at en sum som skal være lik en annen sum faktisk er like. Business Rules er alle definert i Valideringsfilen. Contextfil En tekstfil som entydig definerer alle tallstørrelser som teoretisk sett kan rapporteres. Tallstørrelsene identifiseres opp mot taksonomien med en context og et consept. EAS UBmatrix Enterprise Application Suite (portalen der det rapporteres inn) Entitets-ID I denne sammenhengen: Organisasjonsnummer Feilmargin Som følge av avrundinger er det ikke alle summer som stemmer helt overens. Dersom avviket er innenfor en rimelig størrelse betrakter løsningen likevel summene som korrekte. Instansefil Fil som skal rapporteres (dvs rapport 900 eller 910). Mappingfil En tekstfil som beskriver alle tallstørrelser som teoretisk sett kan rapporteres og hvilken celle i regnearket (rapport 900 eller 910) denne størrelsen rapporteres i. Periode Siste dag i rapporteringsperioden. Eksempel: Q vil være Rapporteringsvindu Hver innrapportering kjennetegnes av rapporteringstidspunkt (f.eks 4. kvartal 2009) og om det er konsolidert eller ikke-konsolidert rapportering. RBME Lite Tilleggsprogram til Excel som benyttes til: 1) Lage fil som skal innrapporteres (rett format og lovligsyntaks) 2) Teste filen for feil (business rules) 3) Identifisering av hvor feil er RBME Lite Rapportør som fyller ut regneark distribuert av Finanstilsynet. Regnearket kontrolleres rapportør og det genereres en instansefil ved bruk av RBME Lite. Taksonomi Mest viktig for en direkte XBRL rapportør. Det kan betraktes som en teknisk beskrivelse av alle sammenhenger mellom alle data som teoretisk sett kan rapporteres. Valideringsfil En tekstfil som beskriver hvordan de ulike rapporterte størrelsene står i forhold til hverandre. Eksempelvis at A + B + C = X XBRL XBRL er et språk som benyttes for rapportering av finansielle data, og det jobbes aktivt internasjonalt for å etablere XBRL som standard. XBRL står for extensible Business Reporting Language og tilhører familien av XML språk. XBRL rapportør Rapportør som genererer en gyldig Corep-no fil direkte ut av sine systemer. 24 Finanstilsynet

25

26 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

COREP: bakgrunn og status. Informasjonsmøter 19. 26. mai 2010 Heidi Holwech

COREP: bakgrunn og status. Informasjonsmøter 19. 26. mai 2010 Heidi Holwech COREP: bakgrunn og status Informasjonsmøter 19. 26. mai 2010 Heidi Holwech Bakgrunn for COREP De nye kapitaldekningsreglene BASEL II medførte behov for ny kapitaldekningsrapportering. The Committee of

Detaljer

Status COREP-prosjektet. Gry Hege Karlsen Referansegruppemøte 30.11.2009

Status COREP-prosjektet. Gry Hege Karlsen Referansegruppemøte 30.11.2009 Status COREP-prosjektet Gry Hege Karlsen Referansegruppemøte 30.11.2009 COREP-prosjektet i Kredittilsynet Overordnet målsetning med prosjektet er: Å satse på den rapporteringsstandarden CEBS anbefaler

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjon. administrasjon. registreringsapplikasjon. for. svangerskapsavbrudd. utviklet av. Medisinsk fødselsregister

Installasjon. administrasjon. registreringsapplikasjon. for. svangerskapsavbrudd. utviklet av. Medisinsk fødselsregister Installasjon og administrasjon av registreringsapplikasjon for svangerskapsavbrudd utviklet av Medisinsk fødselsregister Versjon 2.5 Navn Dato Skrevet av: Ingvei Seliussen 05.07.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Personec Lønn. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Personec Lønn. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Personec Lønn Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 21.02.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn......2 Installere

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning for EMSoft

Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonen av programmet bør gjøres av en datakyndig. Dersom programfilene installeres på en filserver, må likevel installasjonen fra og med pkt 2 gjøres på den enkelte

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Oppkobling mot SAFE detaljert Mac

Oppkobling mot SAFE detaljert Mac Oppkobling mot SAFE detaljert Mac Contents Installere Cisco AnyConnect... 1 Installere Microsoft Remote Desktop... 3 Sette opp kobling mot server i Microsoft Remote Desktop... 3 Oppkobling mot SAFE...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X?

Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X? Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X? Installere nødvendig programvare på Mac OSX som ikke er driftet av IT For å installere Cisco AnyConnect på Mac OSX som ikke er driftet av IT må du

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Veiledning Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Rev A NO HP har ikke testet ElitePad 900 med Windows 8.1 Av denne grunn anbefaler vi på det sterkeste at man ikke oppdaterer HP ElitePad 900

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 11/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

EFObasen ELEKTROFORENINGEN

EFObasen ELEKTROFORENINGEN EFObasen ELEKTROFORENINGEN Brukermanual for EFObasen Ver. 4.3 EFObasen Elektroforeningen Support: Elektroforeningen Postboks 6299 Etterstad 0603 OSLO Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 1 H, 3. etg.

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer