Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2003/2004 FOR BORETTSLAGET ROSENLI I BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. II ARBEIDSMILJØ/HMS Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Borettslaget har et ansvar for arbeid med helse, miljø og sikkerhet ( HMS). Dette ansvar er i "Internkontrollforskriften" pålagt alle som har ansatte i arbeid og som har ansvar for bygning som omfattes av brannloven og lignende. Borettslaget har ansatt vaktmester og følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget arbeider systematisk med HMS-arbeid for å forebygge skader og skape et godt bomiljø. HMS-planen for borettslaget er systematisk oppdatert når tiltak er gjennomført. III PÅVIRKNING AV YTRE MILJØ Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. IV TILLITSVALGTE/ANSATTE Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget har 1 ansatt, vaktmester Arnt Flønes. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingssfremmende tiltak i laget. Chr. Nedland, som ble valgt til styreleder for perioden , valgte av hensyn til egen helse å trekke seg fra borettslagets styre. B/L Rosenli vil takke Chr. Nedland for et godt utført arbeid gjennom en årrekke. Etter behandling i styret rykket Kjell Jakobsen opp fra varamedlem til styret, og tiltrådte som fungerende leder frem til generalforsamlingen i Styret har i denne perioden bestått av: Verv Navn Adresse Telefon Fung. leder Kjell Jakobsen Digranesveien Styremedlem Kari Einarsen Digranesveien Styremedlem Leidulf Skjørestad Digranesveien Varamedlem Ingen Olsen Rosenli Varamedlem Varamedlem Njål Nessa Stavanger Boligbyggelag

2 V STYRETS ARBEID Møtevirksomhet Det har i denne perioden vært avholdt 12 styremøter. Ved oppstart av perioden forelå 13 saker som krevde styrets oppfølging. Det er videre blitt protkollert 50 nye saker.til slutt nevnes at det nå foreligger 11 protkollerte saker som vil kreve oppfølging. I året som er gått har vi fått 12 nye andelseiere, som ønskes velkommen til borettslaget. Styret har arbeidet med følgende viktige saker i perioden: (a) Generelt Styrets viktigste oppgaver dette året har vært oppfølging av de store prosjektene som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2003, samtidig som ordinær drift av laget skulle ivaretas på en god måte. Som nevnt ovenfor ble det foretatt en dels omfattende omorganisering og arbeidsdeling i styret når den valgte leder måtte tre tillbake. For å sikre en god nok kapasitet og kompetanse til styring av prosjektene ble det oppnevnt en særskilt byggenemd bestående av: Nils E. Naley, leder Øystein Bjørnsen, byggteknisk oppfølging Arnt Flønes, daglig oppfølging. Byggenemda har rapport til styret ved alle styremøter. Dette året også har vært det første ordinære driftsåret for Edlandshuset etter at oppussingen ble fullført i Som kjent har styret oppnevnt et eget driftsstyre for Edlandshuset bestående av: Kari Einarsen, leder Øystein Bjørnsen Karin Bjørnsen Turid Håland Inger Olsen Driftsstyret har rapportert til borettslagets styre ved behov. Styrets arbeid har utover dette hatt fokus mot normal drift av borettslaget, herunder oppfølging av inngåtte avtaler med om renhold og Securitas om Bomiljøvakt. (b) Prosjekter Styret har bedt byggenemda utarbeide en rapport som kan legges frem til behandling på Generalforsamlingen Denne fremgår i sin helhet nedenfor:

3 Rapport fra byggenemda: Generelt Etter å ha fungert i snart ¾ år, må vi kunne si at det har vært en lærerik prosess å bidra i bygge prosjektene i Rosenli. En ting er helt sikkert, og det er at det er en krevende jobb å drive frem slike prosjekter, samtidig som den daglige driften skal fungere tilfredstillende. Vi har også erfart at byggebransjen er en bransje som må fotfølges når det gjelder kvalitet og avtaler. For dem som jobber med dette som levebrød, er det sikkert vanlig og ikke spesielt uro vekkende at det er stadige detaljer som må diskuteres, og mangler som må påpekes. For oss har dette vist at det kreves nøye oppfølgning, og god kommunikasjon for å få til et godt bygge prosjekt. Vi har i midlertidig kunnet bidra til en sikker arbeidsplass, og minimert problematikken for beboerne med rimelig god logistikk og planlegging. Arnt Flønes som har koordinert tilgang og daglig oppfølging, har påtatt seg særdeles stort ansvar, og har gjort det mulig å redusere kostnadene i flere av del målene som prosjektene har bestått av. Øystein Bjørnsen har bidratt med sin fagkompetanse og vært sterkt delaktig i oppfølging og kvalitetskontroll av tømmerarbeidene. Min følelse er at noen av aktørene i byggebransjen tar seg friheter ut over det som er riktig, spesielt når det gjelder borettslag. Dette har ikke bidratt til kostnadsoverskridelser i de prosjektene som er ferdige, men kunne lett ha blitt det, hvis det ikke hadde vært for en oppfølging fra vår side. Av de tre prosjektene vi fikk ansvaret for å følge opp er nå, Ventilasjonen i Digranesveien ferdig (mangler nedgiring av viftene for 4. etg., p.g.a.sykdom hos leverandøren), Vindusutskiftning i Digranesveien er i skrivende stund i ferd med å ferdigstilles, og Kildesorteringsanlegget er foreløpig til revurdering. Utskiftning av vinduer i Digranesveien Etter gjennomgang med Multiconsult, utarbeidet de på bakgrunn av styrets skisser (underlag presentert i generalforsamlingen i 2003) en ytelsesbeskrivelse som ble sendt ut sammen med anbudspapirene til 5 anbefalte og anerkjente bygg firma. Multiconsult sammenlignet anbudene og anbefalte oss å velge Rogaland Bygg A/S(RB). Da Rogaland Bygg ikke hadde noen forbehold, var det lett for oss å videreføre anbefalingen for Styret. Rogaland Bygg kom i gang med arbeidene i tidlig i November, og er formeldt ferdige 15. April som avtalt. Byggenemnda har gitt RB tillatelse til å overskride denne tidsfristen, da det står igjen en del utbedringsarbeide i den første blokken, Digranesveien 25-29). Som i så mange andre prosjekter ble det oppdaget en del feil i den eksisterende konstruksjonen, som gjorde at tettingsmetodene måtte endres og tilpasses konstruksjonens beskaffenhet. Dette ble først helt tilfredstillende når Blokk nr2, Digranesveien 9-23, ble påbegynt. Derfor har RB valgt å gå tilbake på dette arbeidet for å besørge like god kvalitet. I sammen med dette skal også slurv i fra blikkenslagerne rettes opp.

4 Ventilasjons utskiftning i Digranesveien Tilbud fra Gunnar Karlsen Ventilasjon (GK) forelå fra tidligere behandling i Styret, og dette ble oppdatert av GK og gjennomgått av Multiconsult( MC). MC anbefalte oss å bruke dette, da det så ut som den beste tekniske løsningen. Etter en gjennomgang i Byggenemnda, viser det seg at prisen for elektroinstallasjonen er noe for høy. Dette sjekker Arnt Flønes opp, og på bakgrunn av hans undersøkelse splittet MC opp kontrakten og anbefalte oss Gunnar Knutsen Ventilasjon(GK) som hoved firma med Stavanger Installasjon som elektro leverandør. Arbeidene ble igangsatt Oktober og ferdigstilt i Desember, som avtalt. Etter en måling fant byggenemnda ut at kapasiteten på viftene ble for kraftig for de øverste leilighetene og besluttet i sammen med Multiconsult at dette måtte rettes på. GK var enige i dette og vil utbedre dette snarest. (en oppgang er utbedret som en prøve, og fungerte bra). Som bi-effekt av at ventilasjonen er blitt så kraftig som den er, vil enkelte føle at det trekker i leiligheten. Dette kan motvirkes ved at en har ventilene åpne over vinduene og ellers sørger for at til luften kommer fra flere rom. Ved eventuelle plager kan veiledning og ekstra sjekk utføres av vaktmester. Kildesorteringshus i Rosenli 15 & 17 Dette prosjektet har blitt stoppet til fordel for en grundig sjekk av alternative løsninger. I September kom Stavanger Kommune på banen med en invitasjon ang. alternativer til kildesorteringsanlegg. Vi skjønte straks at noe var på gang og svarte dette opp. Det viste seg at kommunen har satt i gang et prosjekt for større enheter, hvor de ønsker å hente avfallet i større nedgravde konteinere. Dette viser seg å være mye mer kost effektivt og ville utkonkurrere det prosjektet som i utgangspunktet ble foreslått. Derfor anbefalt Byggenemnda Styre om å skrinlegge arbeidet med kildesorteringshuset, og samtidig ta kontakt med kommunen for en uttalelse og anbefaling fra dem. Kommunen kom med forslag om løsning, men kunne ikke garantere noe formelt før Januar Nå er beskjeden kommet, at kommunene har fått gjennomslag og godkjent planene sine om denne typen avfallhåndtering. Det vil derfor bli presentert en løsning på generalforsamlingen som både B/L Rosenli og Stavanger kommune mener vil både være bedre og rimeligere; jfr. egen sak. Byggenemda vil takke alle beboerne for den tålmodighet som er utvist, og håper at vi frem mot sommeren kan se tilbake på enda en vellykket renovering i borettslaget vårt. Styret vil benytte anledningen til å takke Byggenemda for vel utført arbeid så langt. Samtidig må det understrekes at opprettelsen av byggenemda ble gjort samtidig med en intern omorganisering av styrets arbeid, og som en konsekvens av at styret hadde behov for økt kapasitet og utvidet kompetanse ved gjennomføring av prosjektene.

5 Som en følge av utskifting av vinduene finner styret det naturlig å male inngangsdører og skodder i 4. etasje samme farge som nye vinduer. Dette vil bli utført til sommeren. Også deler av Edlandshuset vil bli malt i denne forbindelse. (c) Drift av Edlandshuset Styret i B/L Rosenli har bedt det opprettede driftsstyret for aktivitetene i Edlandshuset legge frem en kortfattet rapport til Generalforsamlingen. Denne fremgår i sin helhet nedenfor: Rapport fra Driftsstyret for Edlandshuset: Sosialt samvær: Driftsstyret for Edlandshuset arrangerer bingoer for borettslagets beboere. Det har vært 20 bingoer i løpet av året. Fremmøte har vært varierende fra personer. Tiltaket blir godt mottatt. Det er lagt inn pauser i bingoen, da går praten livlig med en kopp kaffe og litt mat. Bingogevinstene er varierte og fine. Det blir også arrangert St.Hans feiring på grillplassen med bål i strandlinjen.. Driftsstyret gjør dette på frivillig basis for å lage litt sosialt samvær for beboerne. Utleie Året startet opp med utleie i nyoppussede selskapslokaler i hovedetasjen i Edlandshuset. Likeledes ble det innredet et gjesterom. I løpet av året er selskapslokalet utleid 31 ganger. Gjesterommet er utleier 19 ganger med 58 overnattinger. Leietakerne har vært godt fornøyde, og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger om selskapslokalene. Det har også blitt godt mottatt at beboerne kan leie et gjesterom i Edlandshuset. Driftsstyret har til nå bare positive erfaringer med utleie av selskapslokaler og gjesterom. For leie ta kontakt med Kari Einarsen tlf eller mobil Styret vil benytte anledningen til å takke driftsstyret for Edlandshuset for vel utført arbeid. Det er viktig at borettslaget utnytter de muligheter som ligger i Edlandshuset. Beboere som ønsker å bidra til å gjennomføre andre aktiviteter bes kontakte styret eller driftsstyret for Edlandshuset. (d) Refinansering av lån Styret viser til den refinansering av lån som er gjennomført for å kunne håndtere økt lånegjeld uten å øke fellesutgiftene (husleien). Som kjent ble det inngått en låneavtale med Den norske Bank i april 2003 som gjorde det mulig å øke lånet med 7 millioner uten at de årlige kostnader for laget økte. Dette skyldtes bedre rentebetingelser og at amorteringstiden økte fra 17 til 21 år. Det har også vært innebygd i avtalen at styret kan binde hele eller deler av lånet til fast rente, dersom pengemarkedssituasjonen skulle tilsi dette. Dette er et punkt som er

6 særskilt fulgt gjennom hele året, og hvor styret har hatt som utgangspunkt at deler av lånet skal bindes dersom betingelsene er gode nok over en bindingstid på 5 år. Da den flytende renten har vært betydelig lavere enn fast rente over 5 år har styret til nå valgt å ikke binde renten. B/L Rosenli har i 2003 hatt dels betydelige innsparinger i 2003 grunnet lavere rente, noe som også bidrar til at det blir enklere å håndtere nye låneopptak som følge av pågående renoveringsprosjekter. Styret vil følge nøye med på renteutviklingen i forhold til å inngå fastrenteavtale for deler eller hele lånet. Hittil har laget spart store utgifter på å ikke inngå fastrenteavtale. (e) Utskifting av ringetablå og dørtelefoner i Rosenli 15/17 Styret viser til protokoll fra GF hvor det ble besluttet å foreta utskiftninger av ringetablåer og dørtelefoner. Dette skal være utført, og sies å fungere tilfredsstillende. (f) Ventilasjon høyblokker Styret i B/L Rosenli ble pålagt av GF å undersøke om utskifting av avtrekksanleggene i høyblokkene til balansert ventilasjon er i samsvar med god økonomi og funksjonalitet. Multiconsult AS har gjennomført en vurdering av eksisterende ventilasjonsanlegg og om dette er den beste tekniske og økonomiske løsningen. I rapport datert 05. juni 2003 oppsummeres følgende: Det anbefales å benytte eksisterende løsning med mekanisk avtrekk og lufttilførsel Vi anbefaler nye kjøkkenhetter med tykke og effektive fettfiltre som kan vaskes i oppvaskmaskinen. Disse hettene bør utstyres med manuelle spjeld slik at forserte luftmengder for bad og kjøkken kan kjøres individuelt. Eksisterende kanaler bør renses Nye avtrekksvifter med identisk regulering og er å anbefale innen 3-5 år. Eksisterende vifter fugnerer i følge driftspersonalet tilfredsstillende i dag, men burde vurderes visuelt ved andre arbeider på anlegget. Styret legger til grunn at anbefalte tiltak på kort og lang sikt vil bli gjennomgått og drøftet i løpet av 2004, slik at disse kan få sin rette prioritet ved styrets gjennomgang av planlagte vedlikeholds- og moderniseringsbehov. (g) Kameraovervåkning Styret vil med henvisning til protkollen fra fjorårets generalforsamling informere om at bruk av kameraovervåkning ble påklaget av andelseiere både til SBBL og til Datatilsynet. Som en følge av dette ba Datatilsynet om en redegjørelse. B/L Rosenli utarbeidet i samarbeid med Securitas en grundig redegjørelse som deretter ble sendt Datatilsynet juni 03. Det er også mottatt svar fra Datatilsynet hvor det fremgår at de anser saken som avsluttet. Uavhengig av dette er det foretatt nødvendige registreringer av anlegget hos Datatilsynet. Det foreligger derfor ingen prosedyre feil, og anlegget driftes i hht. den standard og de krav som settes av tilsynet. Det vises nok en gang til protokoll fra Generalforsamlingen 2003 hvor styret tok kritikken vedr. fremgangsmåte til etterretning, men fremholdt at det ikke var gjort formelle feil. Dette er i samsvar med den konklusjon som fremgår av SBBLs gjennomgang; at det ikke er gjort formelle feil, men at saken hadde vært bedre forankret dersom den hadde vært behandlet på Generalforsamlingen. Utfra det kan det

7 konkluderes med at evt. fornyelse av kameraovervåkningen vil bli tatt opp til behandling på GF i Felles innkjøp av strøm Femårs kontrakt ble fremforhandlet av SBBL med Lyse Marked AS gjeldende til med bl. a. 0,5 øre i rabatt pr. kwh. for de som har avtale om felles innkjøp av strøm. Denne avtalen gir også andelseiere uten avtale en rabatt på 0,4 øre pr kwh. Arrangement Det har vært avholdt dugnad for å rydde uteområdene i borettslaget. Styret avsluttet året med en tilstelning for styrets medlemmer. Tidl. Leder Chr. Nedland var spesielt invitert. Styret har vært representert på SBBL s weekendseminar for tillitsvalgte. VI BORETTSLAGETS DRIFT OG ØKONOMI Ny lov om borettslag Ny lov vil tre i kraft Den viktigste endringen for andelseiere er nok at husleieloven og husleiekontrakten fortfaller. De forhold som her er regulert vil for ettertiden bli regulert i ny lov og nye vedtekter. Styret vil legge frem forslag til nye vedtekter for behandling senest på neste års generalforsamling. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget utføres i henhold til kontrakt av Stavanger BBL som også i år har sendt ut rundskriv med informasjon og veiledning om den daglige drift av borettslaget. Borettslagets revisor er Ernst & Young A/S. Borettslagets eiendom og forsikring Borettslaget består av i alt 264 leiligheter, fordelt på: 40 1-roms leiligheter roms leiligheter 64 3 roms leiligheter 40 4 roms leiligheter 20 4 roms leiligheter I tillegg kommer Rosenli 12 (Edlandshuset) med selskapslokaler i kjeller og 1 etasje, 1 gjestehybel og 2 leiligheter for utleie. Bygningene er fullverdiforsikret med bygningskasko i If skadeforsikring A/S.

8 Egenandelen ved skader utgjør kr Borettslaget dekker vanligvis egenandelen ved bygningsskader. Ved skader som skyldes uaktsomhet fra beboer, er hovedregelen at den dekkes av andelseier. Styret må likevel kontaktes i alle saker. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Boligomsetning, framleie og juridiske andelseiere Pr er 4 av leilighetene bebodd av framleietakere. Juridiske andelseiere (kommune, firma) eier 34 av andelene. Økonomi Årsoppgjøret viser en reduksjon i disponible midler på kr ,-. Netto disponible midler er pr kr ,-. Styret foreslår at disponible midler overføres til neste års drift. Som tidligere nevnt har borettslaget fått en låneramme i DNB på kr mill. og har pr. dato en lånegjeld på kr mill. Vi trekker på lånet når likviditeten krever det. At årsregnskapet er gjort opp med et underskudd henger sammen med at deler av renoveringen dekkes av lagets midler for derved å spare på renteutgiftene. Styret mener at økonomien er tilfredsstillende og i henhold til de vedtatte planer. Innskudd i Sparebank1SR-Bank forrentes for tiden med 0,00 % på beløp under kr , 1,25 % på beløp over og 2,35 % for beløp over 1 mill. Overtrekksrenten er 9 % p.a. Når det gjelder borettslagets lån og vilkår for øvrig vises til notene i årsoppgjøret. Inngåtte og løpende avtaler: Avtale om skadedyrbekjempelse med Actum AS. Serviceavtale på heis med Heis - Tek Stavanger A/S. Avtale om alarmmottak i heis med NOR Alarm AS Serviceavtale på brannvernutstyr med Schou Andreassen A/S. Avtale med Lyse Marked AS om kjøp av felles strøm. Borettslaget er tilknyttet SBBLs Husleiefond uten omkostninger. Avtale om rengjøring Borettslaget har tiltrådt rabattavtalen mellom NBBL og Telenor Leieavtaler Edlandshuset: Lions Club, Bjørg Pedersen Frisør Sopihop Vaktmestertjenester Andre avtaler: VI OVERSENDELSESFORSLAG TIL NYTT STYRE Styret har i forkant av årets generalforsamling motatt flere forslag fra andelsseiere som må betrakes som oversendelsesforslag. Dette gjelder bl.a.:

9 Forslag fra Bjørn Anders Fjellstad som har bedt styret om å vurdere oppgradering av dagens parabolanlegg og/eller etablere Lyses bredbånløsning. Forslag fra Bjørn Anders Fjellstad om å begrense tilgangen på gjesteparkeringen og/eller utvide parkeringsplassen. Forslag fra Svein Flotten om å skilte parkeringsplassen i Digranseveien for å begrense fremmedparkering. Forslag fra Svein Flotten om å vurdere støyplager fra skyvedørene i Digranesveien. Dette gjelder forslag hvor styret anmodes om å foreta vurderinger, og er ikke forslag som kan fremmes til realitetsbehandling. Sakene vil bli gjennomgått av det nye styret, og ved behov komme tilbake med evt. forslag til neste års generalforsamling. Stavanger, I styret for borettslaget Rosenli Kjell Jakobsen Kari Einarsen Leidulf Skjørestad Stavanger Boligbyggelag har forestått regnskapsførselen for borettslaget og bekrefter at opplysninger gitt i årsberetningens pkt. VI Borettslagets drift og økonomi er kontrollert av oss og funnet å være i samsvar med de faktiske forhold. Stavanger Boligbyggelag Njål Nessa

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

(a) Generelt: Ingen merknader til styrets årsberetning. (b) Edlandshuset: Ingen merknader til styrets årsberetning. (c) Større prosjekter: Diskusjon/s

(a) Generelt: Ingen merknader til styrets årsberetning. (b) Edlandshuset: Ingen merknader til styrets årsberetning. (c) Større prosjekter: Diskusjon/s PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2003. Ordinær generalforsamling 2003 for Borettslaget Rosenli ble avholdt i Edlandshuset (Rosenli 12), Torsdag 24 April 2003 kl. 19.00. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 Borettslaget Rosenli Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 - E-post: post@rosenli.no Internettadresse:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I B/L ROSENLI TORSDAG 27. MARS 2008 KL 18:00 I LØA, EMMAUS GÅRD

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I B/L ROSENLI TORSDAG 27. MARS 2008 KL 18:00 I LØA, EMMAUS GÅRD INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I B/L ROSENLI TORSDAG 27. MARS 2008 KL 18:00 I LØA, EMMAUS GÅRD INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Det innkalles til ordinær generalforsamling Tirsdag 27. mars 2007

Detaljer

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

Borettslaget Harry Borthens vei 13

Borettslaget Harry Borthens vei 13 Harry Borthens vei 13 Møtereferat, styremøte mandag 27.04.09 Tilstede: Birger Jensen, Anne Marie Schei og Kåre Magnus Busch Sak 1: Orientering om diverse feil og avvik etter plan- og bygningsloven, heis

Detaljer

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli

Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli Årsberetning 2006/2007 for Borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet B/L Rosenli ligger i Stavanger kommune og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig og drive virksomhet som står

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 http://www.borettslag.net/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Det innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 8. april 2010 kl. 18:00 i Skredbakka borettslag SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1999

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007. Tirsdag 27. mars 2007 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå)

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007. Tirsdag 27. mars 2007 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Det innkalles til ordinær generalforsamling Tirsdag 27. mars 2007 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Tildelingskontrakt. mellom. Lågerød borettslag

Tildelingskontrakt. mellom. Lågerød borettslag Tildelingskontrakt mellom og Lågerød borettslag TILDELINGSKONTRAKT mellom Navn: (Nedenfor kalt andelseieren) Født: Adresse: Medlemsnummer i Tønsberg-Nøtterøy BBL: og Tønsberg Nøtterøy Boligbyggelag om

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Bjerkakerstranda velforening har fokus på miljø mht, sortering av søppel og den videre avfallsbehandlingen. Foreningen har ingen ansatte.

Bjerkakerstranda velforening har fokus på miljø mht, sortering av søppel og den videre avfallsbehandlingen. Foreningen har ingen ansatte. ÅRSMELDING FOR 2008 FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING 1. Generelle opplysninger Bjerkakerstranda Velforening er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte Velforeningens fellesarealer, samt ivareta

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Bergkrystallen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG 1997 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte består av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1997 for 2 år

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes torsdag 21. mars 2013 kl. 18:00 i 2.etg over Kafé Asylet, adresse Grønland 28 TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

1 Torshov Kvartal 3 B/L

1 Torshov Kvartal 3 B/L 1 Torshov Kvartal 3 B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torshov Kvartal 3 B/L ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ødegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Neste styremøte: 08.04.2013 Neste byggesakmøte: Ikke satt. Møtt: Øystein, Knut, Fritz, Geir, Knut Erik, Aase Bjørg. Protokolltilførsler Godkjenning av styreremøtereferat

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 29. april 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Deichmanns Bibliotek, Sandaker Senter 39 andelseiere, 12 representert ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Tilstede var 61 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 70 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 FOR WERGELAND BORETTSLAG

ÅRSBERETNING 2011 FOR WERGELAND BORETTSLAG ÅRSBERETNING 2011 FOR WERGELAND BORETTSLAG 1. LAGETS VIRKSOMHET Wergeland Borettslag har som hovedformål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom. Dessuten å sørge for ytre vedlikehold

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T Innhold : - Informasjon om prosjektet - Søknad om kjøp av leilighet - Plantegninger - Utbygger : Lunner Boligstiftelse

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Finn roen i Sørkedalen

Finn roen i Sørkedalen Finn roen i Sørkedalen NYE SENIORBOLIGER I SØRKEDALEN! Sørkedalen der er det godt å bo! Nå har du muligheten til å sikre deg en funksjonell seniorbolig i et av Norges flotteste og hyggeligste boområder.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Line Bøhmer Løkken Styremedlem Maryann Falknor

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer