REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011."

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll Stavanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 11/11 Møteleder: Leif Johan Sevland (H) (Til kl ) Bjørg Tysdal Moe (KrF) ( fra kl ) Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Leif Johan Sevland (H) (til kl ), Christine Sagen Helgø (H), Egil Olsen (H), Sissel Knutsen Hegdal (H), Kjell Erik Grøsfjeld (H), Erlend Jordal (H), Odd Kristian Reme (Ap), Nina Galta (Ap), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Hilde Karlsen (Ap), Gro Elise Christiansen (Frp), Tore B. Kallevig (Frp), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Marcela T. Molina (SV), Bjarne Kvadsheim (Sp) Anne Rettedal Ekeli (H), Trond Birkedal (Frp) Sigurd Vik (H), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Hild Sømnes (H) (sak 160/11 og 169/11), Kristen Høyer Mathiassen (H)(sak 160/11), Tone Brandtzæg (H)(sak 160/11), Per Olav Hanssen (H) (sak 160/11 og 192/11), Marit Hølland Paulsen (KrF)(sak 160/11), Mubarak M. Ali (Ap)(sak 160/11), Thor Bjarne Bore (V)(sak 160/11), Bjarne Bjelland (KrF)(sak 160/11), Lars A. Myhre (Ap)(sak 166/11), Atle Simonsen (Frp) (sak 192/11), Rådmann Inger Østensjø Leder politisk sekretariat May Endresen Direktør Tone I.H. Grønning Direktør Leidulf Skjørestad Direktør Per Haarr Fungerende direktør Lin Knarvik Politisk rådgiver Helga Strand Vestbø Sekretær Bente Grønnum

2 Journalister: Tilhørere: Det var 2 journalister til stede Det var 10 tilhørere til stede Fremlagt til orientering: Protokoll fra Sølvberget KF i sak 193/11 Notat fra rådmannen i sak 195/11 Notat fra rådmannen i forb. med 22. juli-hendelsene. 158/11 11/361 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med følgende endring: Vedtak i sak 157/11 skal være: Saken tas til orientering. Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med ovennevnte endring. 159/11 08/5824 SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN Sak 6, etablering av ringbuss i sentrum Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: Saken sendes kommunalstyret for byutvikling. Fjerning av parkeringsplasser utsettes til KBU har behandlet saken. Gjeldende innstilling med KrF s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Saken tas til orientering. Sak 6, etablering av ringbuss i sentrum Saken sendes kommunalstyret for byutvikling. Fjerning av parkeringsplasser utsettes til KBU har behandlet saken.

3 160/11 08/12100 STATUS I ARBEIDET MED UTVIKLING AV STAVANGER FORUMOMRÅDET Leif Johan Sevland (H) fratrådte som inhabil. Hild Sømnes (H) inntok hennes plass Christine Sagen Helgø (H) fratrådte som inhabil. Kristen Høyer Mathiassen (H) inntok hennes plass. Odd Kristian Reme (Ap) fratrådte som inhabil. Mubarak M. Ali (Ap) inntok hans plass. Bjørg Tysdal Moe (KrF) fratrådte som inhabil. Marit Hølland Paulsen (KrF) inntok hennes plass. Per A. Thorbjørnsen (V) fratrådte som inhabil. Thor Bjarne Bore (V) inntok hans plass Iselin Nybø (V) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hennes plass Bjarne Kvadsheim (Sp) fratrådte som inhabil. Bjarne Bjelland (KrF) inntok hans plass Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hans plass. Det var 17 representanter til stede under behandlingen. Tore B. Kallevig (Frp) ledet møte. Nina Galta (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 1. Omdisponering av midler til prosjektene knyttet til utbyggingen i Stavanger forum, behandles i formannskapet. Ap s endringsforslag fikk 5 stemmer (Ap, SV) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (H, V, Frp, KrF, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Saken tas til orientering Rådmannen gis innenfor rammene som er vedtatt i HØP fullmakt til å foreta omdisponeringer av midler til prosjektene knyttet til den utbyggingen i Stavanger forum. Endelig avtale mellom Stavanger kommune og Lyse Neo as om overtakelse av energisentralen legges fram for formannskapet til godkjenning. 161/11 11/10690 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET FOR SØLVBERGET Leif Johan Sevland (H) fremmet følgende forslag: Merete Eik-oppnevnes til ny leder til styret for Sølvberget. Kate Elin Norland oppnevnes til nytt styremedlem til styret for Sølvberget

4 H s forslag ble enstemmig vedtatt Merete Eik-oppnevnes til ny leder til styret for Sølvberget. Kate Elin Norland oppnevnes til nytt styremedlem til styret for Sølvberget 162/11 09/9098 LEGIONELLA - NY KUNNSKAP ENDRER FOREBYGGINGSRUTINENE Saken tas til etterretning 163/11 11/10712 MELDING OM SKATTEINNGANG FOR JULI 2011 Saken tas til orientering. 164/11 11/4207 BEVILGNING AV MIDLER TIL STUDENTHUS 1. Formannskapet godkjenner i henhold til vedtak av utbetaling av kr 3,5 mill. til delfinansiering av Studentenes hus. 2. Budsjettmessig inndekning foretas i sak vedrørende 2 tertial /11 11/10155 STAVANGER KONSERTHUS - KOMPENSASJONSORDNING FOR FRIVILLIG- OG AMATØR-KULTURLIVET Tore B. Kallevig (Frp) fremmet følgende alternative forslag: Beløpet dekkes av utviklingsmidler Bjergsted.

5 Nina Galta (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: Formannskapet ber om at evalueringen også vurderer effekten ordningen har hatt på andre konsertsteder i Stavanger. Frp s alternative forslag fikk 4 stemmer (Frp, Sp) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 15 stemmer (H, Ap, V, KrF, SV) Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Formannskapets flertallsvedtak: 1. Det skal sikres at det frivillige amatørkulturlivet får en kompenasjonsordning for bruk av det nye konserthuset i Bjergsted. Ordningen skal forvaltes av Stavanger konserthus. 2. For 2012 skal kompensasjonsordningen dekkes med inntil kr fra kulturs reservekonto. Finansiering av ordningen fra 2013 må sees i sammenheng med bruk av utviklingsmidler og eventuelt behov for tilskudd til Stavanger konserthus. Nivå på tilskuddet vurderes i forbindelse med kommende Handlings- og økonomiplaner. 3. Fullstendig kriteriesett for kompensasjonsordningen skal utvikles i samarbeid mellom Stavanger kommune og Stavanger konserthus, og skal til godkjenning i Kommunalstyret for kultur og idrett. 4. Kompensasjonsordningen skal evalueres høsten /11 08/5364 BÆREKRAFTSENTER PÅ ULLANDHAUG - STØTTE TIL ET REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKT FOR ØKOLOGSIK MAT MED SOSIAL PROFIL Nina Galta (Ap) fratrådte som inhabil. Lars A. Myhre (Ap) inntok hennes plass. Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak: Som representanter i stiftelsens nye styre velges Sigurd Vik (H) med Anne Torhild L. Lura (Ap) som vara og landbrukssjefen som faglig representant. KrF s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Stavanger kommune beklager at samarbeid med Rogaland fylkeskommune og private investorer for utvikling av Rogaland kulturpark ikke lykkes slik som planlagt.

6 Stavanger kommune ser med tilfredshet på det arbeid som nå utvikles og drives av stiftelsen og vil støtte stiftelsen i sitt arbeid med av et regionalt senter for økologisk mat med sosial profil. Stavanger kommune opprettholder sitt økonomiske bidrag på inntil 4 mill. Nærmere avtalemessige forutsetninger med stiftelsen legges til grunn for støtten. Det forutsettes at midlene også benyttes til å pusse opp driftsbygningen og de øvrige bygninger og uteareal på gården. Administrasjonen vurderer ulike måter som verdien kan sikres etter overføring, herunder opprettelse av sameieandel. Stiftelsen oppfordres til å kontakte andre for medfinansiering av prosjektet Som representanter i stiftelsens nye styre velges Sigurd Vik (H) med Anne Torhild L. Lura (Ap) som vara og landbrukssjefen som faglig representant. 167/11 11/8395 HØRING TRANSPORTPROGRAM FOR VESTLANDET Tore B. Kallevig (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: Bruk av jernbane, særlig knyttet til transport av gods, bør innarbeides i planen. Det forutsettes at Staten er sitt ansvar bevisst i forhold til finansiering. Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt: Transportprogrammet må også suppleres med omtale av jernbane som transportmiddel på Vestlandet og person- og godsoverganger mot denne. V s tilleggsforslag fikk 7 stemmer (V, Frp, SV, Sp) Frp s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Gjeldende innstilling pkt. 1 ble vedtatt mot 1 stemme (SV) Gjeldende innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt Formannskapets flertallsvedtak: 1. Stavanger kommune slutter seg til mål og strategier i Transportplan for Vestlandet Handlingsprogram Transportplan for Vestlandet må inneholde mål og strategier i forhold til bytransport 3. De nasjonale klimamålene foreslås innarbeidet i Transportplan for Vestlandet. 168/11 06/12216 EKSPROPRIASJON AV EIENDOMMEN GNR/BNR 28/671 Christine Sagen Helgø (H) fratrådte som inhabil. Hild Sømnes (H) inntok hennes plass.

7 Egil Olsen (H) fremmet følgende alternative forslag: Saken sendes tilbake og det gjøres nok ett forsøk på å komme til enighet. H s alternative forslag ble enstemmig vedtatt Saken sendes tilbake og det gjøres nok ett forsøk på å komme til enighet. 169/11 99/5565 KLAGE PÅ EKSPROPRIASJONSVEDTAK GNR 27 BNR 5, EIER ANNE BRIT RAMSNES. Kjell Erik Grøsfjeld (H) fratrådte som inhabil. Hild Sømnes (H) inntok hennes plass. Tore B. Kallevig (Frp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Klagen tas til følge. Tar opp fellesforslag fra SP og FrP i sak FSK 146/11 ( ), gjengitt på side 160 i sakskartet: Ekspropriasjon gjennomføres ikke som beskrevet i saken. Frp s alternative forslag fikk 4 stemmer (Frp, Sp) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 15 stemmer (H, Ap, V, KrF, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Klagen fra Anne Brit Ramsnes ved adv Skjørestad på ekspropriasjonsvedtaket i sak 146/11 hvor kommunen eksproprierer gnr 27 bnr 5 tas ikke til følge. Saken sendes fylkesmannen for klagebehandling. 170/11 11/10236 RULLERING AV PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID FOR STAVANGER

8 Rullert Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger vedtas. Tiltakene i planen legges til grunn for kommunens videre satsing på psykisk helsearbeid og forebygging av psykiske vansker rettet mot barn, unge og voksne. Gjennomføringen av nye tiltak i planen vurderes i forbindelse med behandling av handlings- og økonomiplanen. 171/11 11/7416 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR STAVANGER ANDREGANGSBEHANDLING 1. Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger vedtas som fremlagt. Tiltakene i planen legges til grunn for kommunens videre arbeid innen rusfeltet. 2. Det utarbeides en egen tiltaksplan med konkretisering av vedtatte tiltak, herunder ansvar og frist for gjennomføring. Tiltak der det endelige målet er rusfrihet, må være en viktig del av planen. 3. Forslag til opptrappingsplan for boliger med oppfølgingstjenester for rusmiddelmisbrukere legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår Tidligere bestemmelser om å unngå hospitsbruk for barn/unge under 25 år, samt målsettingen om å avvikle all hospitsbruk ut over 3 uker, opprettholdes og innarbeides i planen. 4. Tiltak som forutsetter tilførsel, ev. omprioritering av økonomiske ressurser vurderes i forbindelse med handlings- og økonomiplanen og/eller gjennom enkeltsaker. I planperioden legges det årlig fram en sak om status for tiltaksgjennomføring 172/11 11/7005 OMSORG REVISJON Odd Kristian Reme (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt pkt. 1. (tillegg) Full sykehjemsdekning etableres innen utgangen av Det innebærer at ingen skal måtte vente mer enn 6 uker på langtids sykehjemsplass. Nødvendige midlertidige tiltak samt forsering av nye sykehjemsplasser innarbeides i planen for å oppnå full sykehjemsdekning. I perioden skal målsetningen være at ingen skal måtte vente mer enn 3 uker på langtids sykehjemsplass. Endring pkt. 4: I samsvar med regjeringens forpliktelse om full sykehjemsdekning innen utgangen av 2015 forventes det full statlig medvirkning og nødvendig finansiering av investering og drift. Videre forventes det at.som innstillingen.

9 Aps tilleggsforslag fikk 5 stemmer (Ap, SV) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (H, Frp, V, KrF, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: 1. Gjeldende mål for dekningsgrad videreføres. Dekningsgrad for heldøgnsomsorg legges til grunn for videre utbygging, og utbyggingstakt og investeringsbehov vurderes ved hver handlings- og økonomiplan. a) Lervig sykehjem ferdigstilles 2014 som opprinnelig planlagt Vålandstunet ferdigstilles 2016 som opprinnelig planlagt St. Petri ferdigstilles 2016 som opprinnelig planlagt Øyane Sykehjem ferdigstilles 2015 med 45 nye plasser b) Tosengsrommene opprettholdes inntil videre - 35 plasser. Disse plassene vurderes brukt/ finansiert gjennom samhandlingsreformen. c) Mosheim Sykehjem vurderes opprettholdt i 2014/15 d) Plassene ved Rosendal Sykehjem utsettes til 2022 og det skal vurderes om plassene (40) kan etableres alternativt ved et annet/andre eksisterende sykehjem 2. Det legges fram egne saker om følgende: a. Sak om utvikling av helse- og omsorgstrappen i Stavanger kommune legges fram i løpet av 1. kvartal b. Sak om tilrettelegging for og gjennomføring av samhandlingsreformen i Stavanger kommune inkl. plan om lokalmedisinsk senter, Frisklivssenter legges fram høsten Det arbeides fram en helhetlig helse- og omsorgsplan som behandles i neste bystyreperiode. Planen skal også inkludere satsning på velferdsteknologi. 4. Det er en forutseting for denne utbyggingen/ dekningsgrad at regjeringen øker investeringstilskuddet betydelig og at det innføres et eget driftstilskudd for nye netto opprettede plasser. Videre forutsettes det at midler fra samhandlingsreformen dekker opprettholdelse av kortidsplasser jfr. ansvar for å overta pasienter fra SuS fra første dag pasienter er ferdigbehandlet. 5. Enkeltprosjektene godkjennes endelig i Handlings- og økonomiplanen. 173/11 11/7073 HØRING: UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN

10 Gro Elise Christiansen (Frp) tok opp rådmannens innstilling med følgende endring: Kapittel 1, 2. ledd: Setningen: Hjelp gis inntil vedkommende kan få bistand fra hjemlandet utgår. Frp s endringsforslag fikk 3 stemmer (Frp) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, V, KrF, SV, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til høringsuttalelse med følgende tillegg: 2.1 Nytt punkt Det er behov for nærmere klargjøring av kommunes forpliktelser. Endringene synes kun å fange opp de ordinære løsbare situasjonene og ikke de kompliserte situasjonene der denne gruppen oppholder seg over lang tid i landet uten bolig og midler. Det vises for eksempel til situasjonen for romfolket i Oslo i juni Stavanger opplever også denne type situasjoner fra tid til annen og står hjelpeløs i virkemiddelapparatet. Det er på denne bakgrunn viktig å vurdere ytterligere virkemidler. Når denne gruppen ikke reiser hjem slik høringsnotatet forutsetter oppstår det til dels betydelige sosiale problemer Ny innledning Stavanger kommune stiller seg svært kritisk til den innstramming som har skjedd overfor personer uten oppholds- og arbeidstillatelse. Svært mange har hatt jobb og bolig og livnært seg uten offentlig stønad. Det er ingen god løsning å opprette egne retursentra for denne gruppen og Stavanger kommune ber regjeringen om å vurdere ordningen med retursentra på nytt. 2.7 Ny setning etter fjerde linje. Det understerkes imidlertid at hovedreglen er at det primært skal søkes innhentet slik godkjenning. 174/11 11/7343 HØRING - KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV LANDSDEKKENDE TILBUD, VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Stavanger kommune støtter forsalg om endring av forskrift om arbeidsrettede tiltak 11-7, slik at kommunalt tilskudd til deltakelse i landsdekkende VTA-tiltak betales av deltakers bostedskommune ved innsøking til tiltaket.

11 175/11 09/1271 UTBYGGINGSPLAN Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende forslag som følger saken: Det er et stort behov for nye boliger for ulike målgrupper, vanskeligstilte, mennesker med redusert kognitiv funksjon, rusmisbrukere, psykisk syke, unge funksjonshemmede m.fl. Det fremlegges en egen sak for bygging av 300 nye boliger. Saken skal inneholde En gjennomgang av reelt behov Samarbeid med private aktører, boligbyggelag m. fl. Behovet for differensierte boliger En oversikt over prosjekter, tomter m.m. Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende endringsforslag som følger saken: Forslag til Boligutbyggingsplan tas til orientering og oversendes Bystyret til endelig behandling. Følgende forslag vil bli vurdert frem til behandling i Bystyret: 1. Endring i pkt. 2a) Det foreslås å minimum legge til rette for en boligproduksjon på 1000 boliger i året. 2. Pkt. 2d) endres til selvbyggerfeltene 4.4 og 4.5, på Husabøryggen Sør beholdes som selvbyggerfelt. 3. Pkt. 4a) Stavanger kommune skal fortsatt inneha en aktiv rolle i utviklingen av vedtatte byomformingsområde ved å inngå forpliktende samarbeid med boligbyggelag og private aktører. 4. Pkt. 5.1 C) Stavanger kommune vil prioritere følgende hovedutbyggingsområder i : Søra Bråde 2, Tastarustå, Jåttå Nord, Nore Sunde, Jåttåvågen del 2 og Revheim I og II. 5. Pkt e) Setning utgår og erstattes med: Rekkefølgebestemmelsen om at Husabøryggen Sør kan bygges ut etter at alternativ veiforbindelse til Hundvåg er opparbeidet. Husabøryggen Nord og Atlanteren må også vente til alternativ veiforbindelse til Hundvåg er opparbeidet. 6. Nytt pkt. 8: Tallet på selvbyggerboliger må økes til 100 boliger pr. år. 7. Nytt pkt. 9: Reguleringsplanen for Paradis deles ikke i to, men behandles som en helhetlig plan. Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet følgende oversendelsesforslag: Til pkt. 4e: Ber om at konklusjonane til det politiske utvalet blir lagt fram når saka blir behandla i bystyret. V s oversendelsesforslag følger saken til bystyret. Ap s tilleggsforslag følger saken til bystyret. Sp s oversendelsesforslag følger saken til bystyret. 1. Helhetlig utbyggings- og boligpolitikk

12 a) Stavanger kommune vil fortsette sin aktive utbyggingspolitikk ved å sikre areal til bolig, næring og offentlige formål gjennom systematisk og strategisk tomtekjøp i henholdsvis hovedutbyggingsområder og innenfor den utbygde by. b) Stavanger kommune vil bidra til å nå boligpolitiske mål om at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Stavanger kommune vil når det gjelder oppføring av nye boliger bidra: Ved å tilrettelegge for nybygging: Ved å være en forutsigbar avtalepart Ved å samarbeide med private aktører og boligbyggelagene i hovedutbyggingsområdene og i byomformingsområdene. Gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven, sørge for en tett by, samordnet arealbruk og transport, flerfunksjonelle bydeler og en balansert boligstruktur Ved å planlegge og gjennomføre et økt antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boligområder Til å få realisert flere studentboliger ved å videreføre samarbeidet med SiS gjennom å stille tomter til disposisjon Utbyggingsplanen skal følges opp med en tiltaksmatrise som lister opp tiltak og aktiviteter med ansvar og framdrift. 2. Tilrettelegging for nybygging a) Med grunnlag i en gjennomgang av boligpotensial og aktuelle planer for boligbygging i perioden, legges det opp til en samlet boligproduksjon på ca 760 boliger i snitt pr år. b) Kommunen ønsker å stimulere til boligbygging i byomformings- og fortettingsområder og i områder med ledig skolekapasitet. Boligbygging i bybåndet og langs andre kollektivakser skal prioriteres arbeids- og ressursmessig. c) Målet for årlig boligbygging i felt settes til minimum 230 i perioden og medfører at alle feltutbyggingsområdene som det er mulig å bygge ut i perioden må bygges ut. d) Selvbyggerfeltene 4.4 og 4.5 samt feltene i reguleringsplan 2253 på Husabøryggen Sør legges ut for salg til boligbyggelagene og/eller private utbyggere. e) Det er nedsatt et politisk utvalg til å foreta en nærmere gjennomgang av selvbyggervirksomheten, herunder tildelingskriterier, ordningens sosiale profil og boligtype.. Dette arbeidet vil danne grunnlag for en politisk behandling av selvbyggerordningens fremtidige profil. f) Ordningen med tildeling av tomter på sosialmedisinsk grunnlag avvikles. Administrasjonen bes om å fremme egen sak for kommunalstyret for levekår om hvordan bistand til aktuell målgruppe kan ytes i framtiden. 3. Strategisk tomtekjøp a) Stavanger kommune vil fortsette med strategisk eiendomskjøp i og utenfor hovedutbyggingsområdene for å ivareta kommunens rolle som tilrettelegger og grunneier, og dermed bidra til å sikre viktige samfunnsoppgaver. 4. Byomformingsområder a) Stavanger kommune skal fortsatt inneha en aktiv rolle i utvikling av vedtatte byomformingsområder ved å inngå forpliktende samarbeid med private aktører. b) Kommunens grad av engasjement i byomformingsområdene må til enhver tid vurderes opp mot kommunens totale økonomiske handlingsrom. c) Følgende byomformingsområder er vedtatt: Urban Sjøfront, Paradis-Hillevåg, Mariero og Jåttåvågen 1 og 2. Forusstranda Nord inngår som nytt byomformingsområde (Forutsettes at kommuneplan vedtas i bystyret ). d) Urban Sjøfront og Jåttåvågen 1 og 2 skal prioriteres.

13 5.1 Hovedutbyggingsområdene a) Vedtatte hovedutbyggingsområder opprettholdes. b) Revheim I og II utvides til å omfatte områdene lengre øst og sør fram til Madlaleiren. Dette hovedutbyggingsområdet er gitt betegnelsen Madla Revheim. Dusavik II vedtas som nytt hovedutbyggingsområde for næring (Forutsettes at kommuneplan vedtas i bystyret ). c) Stavanger kommune vil prioritere følgende hovedutbyggingsområder i : d) Søra Bråde 2, Husabøryggen Sør, Tastarustå, Jåttå Nord, Nore Sunde og Atlanteren inkludert Husabøryggen Nord e) Husabøryggen Sør planlegges utbygd fra 2013, når alternativ adkomst til Hundvåg er sikret opparbeidet. 5.2 Samarbeid med private aktører i hovedutbyggingsområdene Stavanger kommune vil søke samarbeid med private aktører i hovedutbyggingsområdene og legger til grunn følgende prinsipper/forutsetninger for samarbeid: a) Samarbeid og verdiskapning i hovedutbyggingsområdene Et samarbeid kan baseres på ulike modeller, for eksempel i form av felles eierskap, tradisjonelle utbyggingsavtaler eller en kombinasjon av dette. Hvilken modell som skal legges til grunn for samarbeidet, vil måtte avgjøres i det konkrete utbyggingsområdet. Et samarbeid bør komme i gang på et tidlig tidspunkt slik at man i felleskap kan ta risiko og del i verdiskapningen. Et samarbeid må ha en omforent fremdriftsplan. b) Arealreserver Private utbyggere må være inneforstått med kommunens behov for å ha deler av hovedutbyggingsområdene som arealreserve til offentlige formål så som skole, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, kirker, selvbyggervirksomhet, idrettanlegg m.m Stavanger kommune vil i et samarbeid anerkjenne at private utbyggere gis adgang til kjøp og utbygging av areal for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet. c) Omdisponering Private utbyggere må være innforstått med at de kommunale behovene kan endres og at det dermed kan være behov for å foreta omdisponering av arealene. Utbygging av et hovedutbyggingsområde bør derfor ha en tidshorisont på maksimalt 10 år fra vedtatt områdeplan. Alt etter hovedutbyggingsområdets art og plassering, må man tilstrebe en etappevis detaljregulering slik at fleksibilitet vedrørende arealbruk oppnås. 6. Kommunen som avtalepart a) Utbyggingsavtaler En forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler er at det er fattet et forutsigbarhetsvedtak, jf plan og bygningsloven Bystyret i Stavanger fatter følgende forutsigbarhetsvedtak: 1. Geografisk avgrensning Stavanger kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak i henhold til Pbl. 17-2, der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet.

14 2. Avgrensning etter type tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/ eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/ tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg, offentlige friområder og frigivningsbetingende arkeologiske undersøkelser. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l. 3. Boligsosiale tiltak Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene, jfr. Pbl. 64b annet ledd. 4. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling Prinsippet om at de enkelte utbyggingsområder selv skal bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur videreføres. 5. Aktuelle kommunale dokumenter Dokumenter som kommuneplanens arealdel og utbyggingsplanen gir utbyggere og grunneiere viktige opplysninger om kommunens samfunnsmessige mål, og om for eksempel boligbehov, skolekapasitet, og eksisterende infrastruktur. 7. Kommunen som samarbeidspart a) Stavanger kommune vil videreutvikle samarbeidet med boligbyggelagene som også kan ha en særlig rolle mht boligsosiale forhold. b) Kommunen vil fortsette samarbeidet med Urban Sjøfront AS. Det fremmes en egen sak til formannskapet vedrørende omfang og organisering av dette. c) Stavanger kommune skal i samarbeid med Studentsamskipnaden i Stavanger utarbeide en handlingsplan for studentboliger i Stavanger. d) Det fremmes en egen sak til formannskapet angående studentboligprosjekt Bjergsted Vest for å styrke Stavanger som studentby og samtidig bygge opp om Bjergstedvisjonen. e) Stavanger kommune vil som ledd i sitt boligsosiale arbeid følge opp samarbeidsavtalen med Husbanken inngått for å styrke og trygge boligtilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet 176/11 10/10081 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2011 Rådmannen anbefaler at Stavanger kommune forsøker å øke bosettingen av flyktninger i 2011 fra 110 til 127, derav 15 enslige mindreårige. Med dette vil kommunen ta igjen etterslepet fra 2008.

15 177/11 11/9982 KOMMUNALE TILSKUDD TIL VINTERLANDBRUKSSKOLEN PÅ JÆREN Formannskapet er av den oppfatning at Vinterlandbruksskolen på Jæren har en viktig rolle for landbruksutdanning med sitt tilbud til agronomutdanning for voksne elever. Elevene bør imidlertid betale egenandelen selv. Kommunen kan gi støtte til elever etter søknad. Støtten bør gjøres avhengig av at elevene fullfører agronomutdanningen. 178/11 11/554 NYE TOU - FORPROSJEKT. INFRASTRUKTUR, ATELIERHUS, ØVINGSFELLESSKAP På bakgrunn av vedtak i kommunalstyret for kultur og idrett ble saken utsatt. Kommunalstyret for kultur og idretts flertallsvedtak: Det nedsettes en hurtigarbeidende politisk styringsgruppe bestående av arbeidsutvalgene i kulturstyret, KMU og Thor Bjarne Bore fra Venstre som medlemmer og med Sissel Knutsen Hegdal som leder. Styringsgruppen vurderer nærmere de ulike kostnadsreduserende tiltakene og hvilke muligheter og virkninger alternativene kan gi. Forprosjektet legges frem til ny behandling med en grundig fremstilling av ulike utbyggingsalternativer. 179/11 11/10013 NYE TOU - FINANSIERING AV BYGGETRINN 1 Saken utsettes. 180/11 00/11993 UTBETALING AV MIDLER TIL STUDENTVELFERD - MISJONSHØGSKOLEN 1. Formannskapet godkjenner utbetaling av kr til Misjonshøgskolen for etablering av velferdsrom i henhold til vedtak av Beløpet dekkes inn i sak vedrørende 2 tertial 2011.

16 181/11 11/8952 FOTBALL/IDRETTSHALL VIKING FK OPSJONSAVTALE På bakgrunn av vedtak i kommunalstyret for kultur og idrett ble saken utsatt. Kommunalstyret for kultur og idrett sitt enstemmige vedtak: Saken utsettes til møte i kommunalstyret for kultur og idrett 3.oktober /11 11/7563 RYFYLKE OG JÆREN FRILUFTSRÅD - ENDELIG GODKJENNING AV VEDTEKTSENDRINGER 1. Stavanger formannskap godkjenner at 12 i vedtektene til Jæren Friluftsråd endres slik at medlemskontingenten justeres i henhold til kommunal deflator fra , jf årsmøtets vedtak den 24. mars Stavanger formannskap godkjenner ikke en ekstraordinær økning i medlemskontingenten for Jæren og Ryfylke Friluftsråd, jf vedtak på årsmøtene i 2011 samt søknad av 01. juni /11 10/5608 LERVIG SYKEHJEM - NYBYGG - ROMPROGRAM PROSJEKT NR 4337 Torstein Tvedt Solberg (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt: Nytt pkt. 4. Bydelslegekontoret legges utenfor sykehjemmet. Ap s tilleggsforslag fikk 4 stemmer (Ap) Gjeldende innstilling pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt Formannskapets flertallsvedtak: 1. Romprogram for Lervig sykehjem med 110 plasser med samlet nettoareal m2 godkjennes. I romprogrammet inngår sykehjem og helserelaterte tjenester. 2. Antall plasser reguleres i samsvar med maks utbyggingsareal i reguleringsplanen.

17 3. Det søkes innarbeidet i det videre prosjektarbeidet 400 kvm merareal for eget kjøkken. 184/11 10/8770 SØRA BRÅDE BOFELLESSKAP. FORPROSJEKT PROSJEKTNR Forprosjekt for nybygg av 16 omsorgsboliger i Søra Bråde bofellesskap, med en prosjektkostnad på kr 68,0 mill. inkl. mva. godkjennes. Dette er en økning på 3,0 mill fra bevilget ramme i Handlings- og økonomiplanen for Merkostnader på i kr 3,0 mill. innarbeides i HØP Prosjektgruppens kostnadsanslag er på kr 71,4 mill. I detaljfasen skal prosjektet søkes løst innenfor en kostnad på kr 68,0 mill. Reduksjonen skal innarbeides i prosjektet med fokus på valg av alternative materialer og løsninger. 185/11 06/10799 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM ROSENVANG I ÅKRAGATA, STORHAUG Leif Arne Moi Nilsen (Frp) tok opp følgende alternative forslag til vedtak: Formannskapet sender saken tilbake til administrasjonen med henblikk om å redusere kravene som er satt til energi, miljø og arkitektur. Dette med målsetning å få ned prisen på boenhetene, slik at det blir mulig for folk flest å kjøpe disse. Marcela T. Molina (SV) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Den kommunale eiendommen Rosenvang i Åkragaten forsøkes utviklet med boligbyggelagene gjennom ytterligere dialog/forhandlinger. Det tas en ny gjennomgang av tomtepris og andre kostnadsreduserende tiltak, for å sikre boliger til en pris som er overkommelig pris for normale husstander. Frp s alternative forslag fikk 3 stemmer (Frp) SV s alternative forslag fikk 5 stemmer (SV, Ap) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 11 stemmer (H, V, KrF, Sp)

18 Formannskapets flertallsvedtak: Salg av den kommunale eiendommen Rosenvang i Åkragaten legges ut på det åpne markedet. Det forutsettes at kjøper forpliktes til å realisere boligprosjektet slik det framgår av reguleringsplan med tilhørende kvalitetsprogram samt kvalitetskriteriene i Framtidens bygg. 186/11 09/3567 VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE - NYBYGG. KOSTNADSOPPSTILLING ETTER ANBUD.PROSJEKT NR: Kostnadsoppstilling etter anbud for riving og nybygg av Vålandshaugen Barnehage med en total prosjektkostnad på kr 37,1 mill. godkjennes. Dette er en økning på kr 3,1 mill fra ramme bevilget av Stavanger formannskap Merkostnader på i kr 3,1 mill. innarbeides i HØP /11 09/3567 VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE - NYBYGG. ANBUDSINSTILLING PROSJEKT NR: 4020 Saken tas til orientering. 188/11 11/558 RAMSVIKTUNET SYKEHJEM NYTT VENTILASJONSANLEGG FORPROSJEKT Forprosjekt for nytt ventilasjonsanlegg på Ramsvigtunet sykehjem godkjennes med prosjektkostnad på kr 15,0 mill kr inkl mva. Dette er i samsvar med bevilget ramme i HØP /11 10/7426 TOU NÆRINGSPARK AS, SØKNAD OM KJØP AV AREAL TIL GJENNOMFØRING AV 1785B9 PLAN 1785B9, GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT

19 Egil Olsen (H) fratrådte som inhabil. Hild Sømnes (H) inntok hennes plass. Stavanger formannskap godkjenner vedlagt kjøpekontrakt mellom Stavanger kommune og Tou Næringspark AS vedrørende salg av del 2 parseller av gnr. 54, bnr Kjøpesummen, kr ,- inntektsføres prosjektkonto for Urban sjøfront (ansvar tjeneste 31500, art 36701, prosjekt 128). 190/11 10/13573 MADLAVOLL SKOLE - UTVIDELSE/OMBYGGING - ROMPROGRAM PROSJEKTNR 4223 Romprogram for tilbygg med nettoareal 740 m2 og mindre ombygging på Madlavoll skole godkjennes. 191/11 11/6930 EMMAUS BARNEHAGE SØR - NYBYGG. ROMPROGRAM. PROSJEKT NR 4852 Romprogram for Emmaus barnehage Sør med nettoareal på 857 m2 godkjennes. 192/11 11/7247 ANKESAK INNFØRING AV PRØVEPROSJEKT FOR SAMBRUKSFELT LANGS RV509 Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fratrådte. Atle Simonsen (Frp) inntok hans plass. Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende alternative forslag til vedtak Anken tas til følge. V s alternative forslag til vedtak fikk 8 stemmer (Ap,V, SV, Sp) Anken ble derved ikke tatt til følge.

20 Formannskapets flertallsvedtak: Anken tas ikke til følge. 193/11 10/12847 SØLVBERGET - OMBYGGING AV KINOSENTER MED 3 NYE SALER FORPROSJEKT - PROSJEKTNR 4026 Nina Galta (Ap) fratrådte som inhabil. Lars A. Myhre (Ap) inntok hennes plass. Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Saken utsettes. KrF s alternative forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 194/11 11/1421 VOLVO OSCEAN RACE Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Saken utsettes. I neste møte i formannskapet gis en muntlig presentasjon av VOR. H s alternative forslag ble vedtatt med 11 stemmer (H, V, KrF, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Saken utsettes. I neste møte i formannskapet gis en muntlig presentasjon av VOR.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 26.05.11 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs gate 11 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-15/442-4 5780/15 26.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1632 033 8555/11 09.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 24.02.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1632 033 8555/11 09.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 24.02.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 12.1.2012 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1404 033 50858/10 08.09.2010 Med forbehold om godkjenning i møte 30.09.2010.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1404 033 50858/10 08.09.2010 Med forbehold om godkjenning i møte 30.09.2010. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/7242 033 34200/11 26.05.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/7242 033 34200/11 26.05.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 9.juni 2011 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Stavanger formannskap

Møteprotokoll Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-14/7001-7 45210/14 04.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1071 033 5452/11 26.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 10.02.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1071 033 5452/11 26.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 10.02.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ICHA-15/442-16 38143/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 14.04.2015 Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A

Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A Saksframlegg IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER - FORUTSIGBARHETSVEDTAK JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 64 A Arkivsaksnr.: 06/11617 Forslag til innstilling: I medhold av pbl. 64 a fatter bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-15/100-7 40791/15 17.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Madla bydelsutvalg / 28.04.2015 GODKJENNING

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Birkelund Hva er en utbyggingsavtale Kortversjon: Kommunen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2015 Tid: 18:00-19:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem May Helen Nilsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP Utvalg: Plan- og økonomiutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 14:40 16:30 MØTEPROTOKOLL Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 23/16 Til sak: PS 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-13/13580-5 35389/14 05.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Innkalling til møte 19.02.2013

Innkalling til møte 19.02.2013 Innkalling til møte 19.02.2013 Created By: Ove Rødstøl on 11.02.2013 at 09:03 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2013 Møtetid:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GKV-13/8937-10 17702/14 04.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 155/13 20.08.2013

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 21.08.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 21.08.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-28 79378/14 26.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 38/16 TIL SAKSNR: PS 48/16. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 38/16 TIL SAKSNR: PS 48/16. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Utvalg for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 09:00 12:30 (orientering fra 09:00 til 09:25) FRA SAKSNR: PS 38/16 TIL SAKSNR: PS 48/16 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.05.2005 Tid: 0900-1130 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad Kommunalsjef Berit Halvorsen Leder Teknisk drift Erik Trehjørningen Saksbehandler

Detaljer

DRAMMENKONFERANSEN 2017 INNOVATIVE BOLIGKONSEPTER FOR ALLE

DRAMMENKONFERANSEN 2017 INNOVATIVE BOLIGKONSEPTER FOR ALLE DRAMMENKONFERANSEN 2017 INNOVATIVE BOLIGKONSEPTER FOR ALLE ØKT BOLIGKVALITET RIMELIGE BOLIGER - HVORDAN KAN KOMMUNEN BIDRA? 1. Boligsituasjonen i Stavanger 2017 2. Kommunale virkemidler 3. Stavanger utvikling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 18:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 18:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg. Ignagard, Dato: 25.05.2011 Tid: 18:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Elisabeth

Detaljer

MØTEprotokoll Formannskapet

MØTEprotokoll Formannskapet MØTEprotokoll Formannskapet Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 20.11.2013 Tid: 09:00 11: Til stede på møtet Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ellen Solbrække (AP) Villy

Detaljer

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Utbyggingsavtaler et nødvendig verktøy? Hans Kjetil Aas Stavanger utvikling KF Boligpolitikk? Boligforsyning - tilstrekkelig antall boliger til

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-1 Dato: 30.05.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RFL-12/10033-10 16404/13 05.03.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 19.03.2013

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 11.11.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12 STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Bymiljø og utbygging Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005. Faks: - E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-3 Dato: 04.09.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET 19.09.06 BYSTYRET 26.09.06 Administrasjonens

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:10 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: V Hans Antonsen KrF Per-Egil

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Flerbrukshallen AMFI Møtedato: 08.12.2014 Fra kl. 15:00 Til kl. 16:30 Fra saknr.: 212/14 Til saknr.: 223/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDY-15/110-11 76206/15 13.08.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling-au / KOMMUNALSTYRET

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 9.30

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 9.30 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 23.04.2015 Tidspunkt: 9.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jeanette Myrvold Jansson Leder Nestleder Kari

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Otto Erik Aas Ole Simonsen, vararep. Bjørn S. Odden Claus Jørstad

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Otto Erik Aas Ole Simonsen, vararep. Bjørn S. Odden Claus Jørstad Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2007 Tid: 14.00-17.30 Til stede på møtet: AP Geir Ove Bakken Kåre Simensen Inger Lise Balandin Lars Hapalahti, vararepr.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer