Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 21.08.2014"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Forslag til vedtak: Formannskapets møteprotokoll fra møte godkjennes. 1

2 Bakgrunn for saken GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2014 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll Stavanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 16/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Sissel Knutsen Hegdal (H) (kom kl ), Egil Olsen (H), Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Ole Martin Juul Slyngstadli (Ap), Kari Nessa Nordtun (Ap), Tore B. Kallevig (FrP), Leif Arne Moi Nilsen (FrP), Atle Simonsen (FrP), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Marcela Molina (SV) (kom kl ), Karl W. Sandvig (Pp), Hilde Karlsen (uavh.) Kåre Reiten (H), Bjarne Kvadsheim (Sp) Kristen Høyer Mathiassen (H), Eli N. Aga (H), Anne-Kathrine Bergh (til kl ), Eirik Faret Sakariassen (SV) (til kl ), Lillian Michaelsen (H) (sak 169/14, 170/14 og 173/14), Sahfana Mubarak Ali (Ap) (sak 170/14), Terje Rønnevik (Ap) (sak 167/14 og 169/14) Rådmann Inger Østensjø Leder Politisk sekretariat Martha Rødde Direktør Kristine C. Hernes Direktør Leidulf Skjørestad Direktør Olve Molvik Direktør Per Haarr Politisk sekretariat Bente Grønnum Journalister: 3 2

3 Tilhørere: 2 160/14 14/564 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Formannskapets møteprotokoll fra møte godkjennes. 161/14 13/6982 SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Formannskapet får seg fremlagt en orienteringssak om praksis knyttet til skjenkebevilling for hoteller, særlig tolkning og praksis av restriksjoner for bruk og tilgang til minibar inne på hotellrommene. Det bes om en oversikt / gjennomgang av alle bevillinger gitt til hoteller i inneværende periode, for å sikre ens praksis / likebehandling, og det kunne videre vært ønskelig med en oversikt over hvorvidt omkringliggende kommunen har samme tolkning og praksis.» Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt FrP s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Saken tas til orientering. 162/14 14/3283 MELDING OM SKATTEINNGANG FOR MAI 2014 Melding om skatteinngangen for mai 2014 tas til orientering. 3

4 163/14 14/3285 MELDING OM SKATTEINNGANG FOR JUNI OG JULI 2014 Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Vi har merket oss at av ASSS kommunene er det kun Stavanger og Drammen som har en negativ utvikling av skatteinntekter fra 2013 til Dette er det sikkert flere årsaker til, men vi finner det underlig at Stavanger og Sandnes synes å ha en svært ulik utvikling siste året. Underlig når disse kommunene er i samme storbyregion som på så mange måter deler samme forutsetninger. I månedsrapporteringer fremover ber vi derfor rådmannen se nærmere på eventuelle årsaker til denne forskjellen.» Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Melding om skatteinngangen for juni og juli 2014 tas til orientering. 164/14 14/6469 MANGFOLD OG FORDYPNING - NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN. HØRINGSUTTALELSE FRA STAVANGER KOMMUNE. Stavanger formannskap avgir høringsuttalelse i samsvar med rådmannens innstilling. Følgende innarbeides i Stavanger kommunes høringsuttalelse: «Stavanger kommune savner statlig ansvar i ansvarsmatrisen, og mener det bør vurderes om oppfølging av rammeplanen også bør omhandle styrking av kommunens rammetilskudd». 165/14 14/6640 BYSTYRESAK HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas. Nytt kulepunkt på side 20 til pkt. 5.1: Sekundærforebyggende tiltak: Skolehelsetjenesten skal drive informasjon om vold i nære relasjoner, og om hvor elever kan henvende seg hvis de selv eller andre utsettes for vold. 4

5 166/14 14/6990 BYSTYRESAK NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR, REVIDERT SELSKAPSAVTALE OG EIERSTRATEGI FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap og FrP: «Formannskapet ber om et notat på vedlagte, mottatte e-poster til formannskapsmedlemmer 20. og 21. august 2014 til bystyrets behandling.» Leif Arne Moi Nilsen (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Hva er status for verneplaner av brannstasjonen på Lagårdsveien?» Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Tilleggsforslag på vegne av Ap og FrP ble enstemmig vedtatt FrP s oversendelsesforslag følger saken til bystyret 1. Stavanger kommune godkjenner forslag til ny brannstasjonsstruktur slik den er beskrevet i vedlegg Stavanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) datert (vedlegg 2). 3. Stavanger kommune godkjenner eierstrategi for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) (vedlegg 3). 4. Stavanger kommune godkjenner i samsvar med ny brannstasjonsstruktur at Sandnes kommune gjennomfører oppføring av ny hovedbrannstasjon i selskapet, med ferdigstillelse i løpet av Formannskapet ber om et notat på vedlagte, mottatte e-poster til formannskapsmedlemmer 20. og 21. august 2014 til bystyrets behandling. 167/14 14/7197 ALMINNELIG HØRING - ET ENKLERE TILTAKSSYSTEM TILPASSET BRUKERNES BEHOV Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) fratrådte som inhabil. Terje Rønnevik (Ap) inntok hans plass. Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende endringsforslag: «Siste setning strykes.» 5

6 Eirik Faret Sakariassen (SV) fremmet følgende endringsforslag siste avsnitt: "Stavanger kommune mener at disse tiltakene ikke er egnet for anbudskonkurranse og fraråder disse endringene." Rådmannens forslag ble vedtatt med 11 stemmer (H (6), V, KrF, Pp, uavh.) FrP s endringsforslag fikk 3 stemmer (FrP) SV s endringsforslag fikk 5 stemmer (Ap, SV) Formannskapets flertallsvedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til høringsuttalelsen slik denne fremgår av saken. 168/14 14/7335 STØTTE TIL FASE 2 UTREDNINGSARBEIDET AV IDRETTS- OG FOLKEHELSESENTERET I ROGALAND Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, Ap, V, KrF, Pp og uavh.: «Stavanger kommune takker ja til å delta i en felles styringsgruppe og bevilger kr til utredning av fase 2 til idretts- og folkehelsesenter i Rogaland. Beløpet tas fra formannskapets reservekonto.» Rådmannens forslag fikk 3 stemmer (FrP) Fellesforslaget på vegne av H, Ap, V, KrF, Pp og uavh.ble vedtatt med 16 stemmer (H (6), Ap, V, KrF, SV, Pp, uavh.) Formannskapets flertallsvedtak: Stavanger kommune takker ja til å delta i en felles styringsgruppe og bevilger kr til utredning av fase 2 til idretts- og folkehelsesenter i Rogaland. Beløpet tas fra formannskapets reservekonto. 169/14 14/7850 STØTTE TIL SPELLEMANNSDAGENE 2015 Kari Nessa Nordtun (Ap) fratrådte som inhabil. Terje Rønnevik (Ap) inntok hennes plass. Anne-Kathrine Berg (H) fratrådte som inhabil. Lillian Michaelsen (H) inntok hennes plass. Atle Simonsen (FrP) fremmet følgende alternative forslag: 6

7 «Stavanger kommune bevilger kr, ellers som innstilling.» Rådmannens forslag ble vedtatt med 16 stemmer (H (6), Ap, V, KrF, SV, Pp, uavh.) FrP s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP) Formannskapets flertallsvedtak: 1. Stavanger kommune bevilger kr til Stavanger konserthus for gjennomføring av Spellemannsdagene i Stavanger januar 2015 i henhold til søknad. Beløpet finansieres av ordinær reservekonto Spellemannsdagene evalueres i løpet av våren /14 14/12244 PROSJEKT SYKEHUSUTBYGGING - KONSEPTVALGUTREDNING Cecilie Bjelland (Ap) fratrådte som inhabil. Sahfana Mubarak Ali (Ap) inntok hennes plass. John Peter Hernes (H) fratrådte som inhabil. Lillian Michaelsen (H) inntok hans plass. Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Endelig vedtak om anbefaling fra Stavanger kommune skal behandles og besluttes i Bystyret.» Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. Ap s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Stavanger kommune vil gjerne bidra aktivt i prosessen om lokaliseringsvalg av Stavanger Universitetssykehus. Kommunen oppfordrer Helse Stavanger HF til å sende konseptfaserapport for sykehuslokalisering på høring før endelig beslutning og oversendelse til kvalitetssikring. 2. Rapporten vurderer Våland som det gunstigste alternativet ut fra transporthensyn. Stavanger kommune tar hovedkonklusjonen i «Trafikkanalyse alternativ lokalisering SUS», Asplan Viak 2014 til orientering. 3. Stavanger kommune vil utarbeide en konsekvensvurdering på et overordnet nivå for de to alternative lokalitetene i Stavanger Våland og Ullandhaug. Helse Stavanger inviteres til å bidra inn i arbeidet med denne utredningen. Konsekvensvurderingen vil styrke og supplere det faglige grunnlaget for kommunens videre innspill til sykehuslokaliseringen. 4. Stavanger kommune ber Helse Stavanger HF snarest avklare med statens representant i Rogaland, Fylkesmannen, om en alternativ plassering av nytt universitetssykehus i Paradis er et offisielt standpunkt og om dette bør tilleggsutredes. 5. Endelig vedtak om anbefaling fra Stavanger kommune skal behandles og besluttes i Bystyret. 7

8 171/14 14/12644 BVYSTYRESAK KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG Bystyret tar til orientering at valgdag for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget blir mandag 14. september I Stavanger avholdes også valg søndag 13. september /14 14/13704 HØRING - FORSLAG ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Stavanger formannskap avgir følgende høringsuttalelse til endringer i valgloven og valgforskriften: Stavanger kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i valgloven og valgforskriften. Stavanger kommune slutter seg også til departementets forslag om standardisering av utformingen av stemmesedler. Stavanger kommune vil anbefale at fristen for sent innkomne stemmesedler framskyves av hensyn til et raskt og effektivt valgoppgjør. 173/14 14/15139 BYSTYRESAK SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM Egil Olsen (H) fratrådte som inhabil. Lillian Michaelsen (H) inntok hans plass. Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2: «Rådmannen gis fullmakt til å gi løpende forskudd på ABI tilskudd (måned for måned) for å avhjelpe den umiddelbare likviditets utfordring.» Eirik Faret Sakariassen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag: "Fsk ber rådmannen utrede en sak for eventuell framtidig kommunal overtakelse av driften." Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Formannskapet får orienteringssak våren 2015.» 8

9 Rådmannens forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt Ap s tilleggsforslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt FrP s tilleggsforslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt SV s oversendelsesforslag følger saken til bystyret 1. Søknad fra stiftelsen Øyane sykehjem om lånegaranti på kr 6 mill. avslås. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gi løpende forskudd på ABI tilskudd (måned for måned) for å avhjelpe den umiddelbare likviditets utfordring. 3. Formannskapet får orienteringssak våren /14 14/7308 SØKNAD OM STØTTE TIL VIDARE UTBYGGING AV KULTURNÆRINGSFELLESKAPET I ERFJORDGATE 8 Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Søknaden imøtekommes ikke.» Gjeldende innstilling ble vedtatt med 16 stemmer (H (6), Ap, V, KrF, SV, Pp og uavh.) FrP s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP) Formannskapets flertallsvedtak: Stavanger kommune løyver kroner til Erfjordgt. 8 AS til vidare utbygging av kulturnæringsfellesskapet i Erfjordgt. 8, under føresetnad av at prosjektet blir gjennomført i tråd med søknaden og lov- og regelverk. Beløpet blir dekka med kroner over kulturbudsjettet sin konto for tilskott til etablering og drift av produksjonsfellesskap innanfor kunst og kultur, og kroner over konto støtte til næringsutvikling. Etter dette står det att respektive kroner og krone på kontoane. 175/14 14/14898 NYE TOU - DRIFTSAVTALE MED TOU SCENE AS Atle Simonsen (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Saken tilbakesendes, drift av Tou Scene legges ut på anbud.» Karl W. Sandvig (Pp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Pp og uavh.: 9

10 «pkt. 3. Driftsavtalen evalueres i 2018.» Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Dersom det er mange søkere skal det legges vekt på botid i Stavanger kommune ved tildeling, jfr. Punkt » Rådmannens forslag ble vedtatt med 16 stemmer (H (6), Ap, V, KrF, SV, Pp, uavh.) Tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Pp og uavh. ble enstemmig vedtatt FrP s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP) V s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Formannskapets flertallsvedtak: 1. Stavanger formannskap godkjenner forslaget til driftsavtale/tjenestekonsesjon med Tou Scene AS om forvaltning og drift av Nye Tou datert Samlet årlig økonomisk vederlag, inkludert tidligere driftstilskudd, på kr innarbeides i handlings- og økonomiplan Vederlag for oppstarten i 2014 på kr dekkes over kulturbudsjettets konto for tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur. Det gjenstår da kr på kontoen. 3. Driftsavtalen evalueres i Formannskapet godkjenner Tou Scene & Kunstfabrikk som navn på hele Tou-anlegget, med forbehold om endelig avklaring med Ringnes AS. 176/14 12/9132 HALL TOLL 2.ETG. - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Saken utsettes til etter vedtatt seminar for (utvidet) skjenkeutvalg høst 2014.» Kari Nessa Nordtun (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap og SV: «Saken utsettes i påvente av utarbeidelse og oversendelse av notat som besvarer hvorfor kommunen ikke skal følge prikkbelastningsreglementet i nærværende sak.» FrP s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP, primært) Ap s alternative forslag ble enstemmig vedtatt (FrP, sekundært) 10

11 Saken utsettes i påvente av utarbeidelse og oversendelse av notat som besvarer hvorfor kommunen ikke skal følge prikkbelastningsreglementet i nærværende sak. 177/14 14/5111 MATVAREEXPRESSEN STAVANGER AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 NYETABLERING 1. MatvareExpressen Stavanger AS, org.nr , innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (øl og rusbrus under 4,7 %) for MatvareExpressen Stavanger. Bevillingen går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 2. Jo Åge Undheim, f , godkjennes som styrer av salgsbevillingen. Barcin Bujas, f , godkjennes som stedfortreder for styrer av salgsbevillingen. 3. Salgstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 er mandag til fredag fra kl til kl Lørdag og dager før helligdag (med unntak av Kristi Himmelfartsdag som har alminnelig salgstid) er salgstiden fra kl til kl Salget av alkohol må være registrert i kassen før salgstidens slutt. På søn- og helligdager, 1. og 17. mai, samt valgdager, skal salg av alkoholholdig drikk ikke finne sted. 4. Det er et vilkår for bevillingen av butikken senest 3 måneder etter at slagbevillingen er innvilget har etablert et internkontrollsystem, slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 5. Det settes som vilkår at det for hver bestilling av alkohol skal føres et skjema som dokumenterer alkoholsalget. Skjemaet skal være tilgjengelig for kontrollmyndighetene i 12 måneder og inneholde følgende opplysninger: a. Bestillers navn, alder og adresse b. Mottakers navn, alder og kontrollnummer på id-kort som er forevist. Alkohol kan kun utleveres til personer som kan fremvise eget id-kort. c. Tidspunktet for utlevering av alkoholholdig drikk. d. Avkrysningspunkt for om mottaker er åpenbart påvirket av alkohol eller ikke. 6. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverk som for øvrig gjelder for salgsbevilling for øl og rusbrus. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 11

12 178/14 14/6160 WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Arnt Heikki Steinbakk (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, SV og KrF: «1. Wilberg As, org.nr innvilges ikke skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av enklere spisested, restaurant/bar i forbindelse med arrangementer og til sluttede selskaper i 3. etasje i DNB Arena, Ishockeyveien 1.» Rådmannens forslag ble vedtatt med 13 stemmer (H (6), FrP, V, Pp, uavh.) Ap s alternative forslag fikk 6 stemmer (Ap, SV og KrF) Formannskapets flertallsvedtak: 1. Wilberg As, org.nr innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av enklere spisested, restaurant/bar i forbindelse med arrangementer og til sluttede selskaper i 3. etasje i DNB Arena, Ishockeyveien 1. Bevillingen gis fra vedtaksdato og går ut bevillingsperioden ( ). 2. Bevilling gis for skjenkeareal i losjer, VIP-rom (merket med grønn), restauranten (merket med gult), buffetområder på høyre og venstre langside (merket med rødt) samt to konferanserom (merket med blått/brunt), i tråd med vedlagt kartskisse. Arealet har følgende godkjente gjesteplasser, jf. vedlagt branngodkjenning: Losjer: 400 gjesteplasser VIP-rom: 400 gjesteplasser Restaurant: 200 gjesteplasser Buffetområdet: 400 gjesteplasser Konferanserom: 150 gjesteplasser 3. Arne Drange Jensen, f , godkjennes som styrer. Jan Olsen Røysland, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til kl med stengt kl Søn- og helligdager er skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til kl med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til kl 01.30, med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven 6. 12

13 6. Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder eter at skjenkebevillingen er innvilget er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket, så som skjenking til mindreårige etc. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 179/14 14/6737 GÅDJÅ ETHIOPISK RESTAURANT, BRØDREG 6 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 1. Sosina Fantaye Asrat, org.nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av Gådjå Ethiopisk Restaurant, Brødregt Bevillingen gis for drift av restaurant, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Menelik Bekele, f , godkjennes som styrer. Det gjøres fritak for stedfortreder for styrer. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 13

14 180/14 14/6896 DET LILLE HJØRNET - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE 1. Kozeriet AS, org.nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av Det Lille Hjørnet, Øvre Holmegate 29. Skjenkebevillingen omfatter omsøkt lokale i Øvre Holmegate 29, samt for uteservering ihht leieavtale med kommunen, jf. vedlagt tegning og kartskisse. Arealet er branngodkjent for 25 gjesteplasser, jf. vedlagt godkjenning. 2. Bevillingen gis for drift av kaffebar/pub, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Roger Johansen, f , godkjennes som styrer av bevillingen. Michelle Johannessen, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 på hverdager, er fra kl til kl med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til kl 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 utendørs, er hverdager fra kl til kl med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl 23.00, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 utendørs, er hverdager fra kl til kl med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl 23.00, med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er ordnet. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkoholloven 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Bevillingen er gitt for det driftskonsept det er søkt om. Kommunen skal ha melding ved endring av driftskonseptet og nytt driftskonsept må være i samsvar med skjenkeretningslinjene. 8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen som bevillingsmyndighet har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 9. Bruk av musikk ved uteserveringen må kun rettes til skjenkestedets gjester og ikke føre til lydlekkasje utover eget serveringsområde. For øvrig gjelder vilkår for bruk av kommunal grunn til uteservering, vedtatt i Stavanger formannskap

15 181/14 14/7103 DØGNVILL BAR & BURGER - SKAGEN 13 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR UTESERVERING ENDRING I EKSISTERENDE BEVILLING Ordfører fremmet følgende alternative forslag: «Saken utsettes til neste møte.» Ordførers alternative forslag ble enstemmig vedtatt Saken utsettes til neste møte. 182/14 14/7223 SPOR 5, JERNBANEVEIEN SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 1. Stavanger Jazzforum, org. nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av Spor 5, Jernbaneveien 3-5. Skjenkearealet er vist med gul farge på vedlagte kartskisse, med unntak av areal merket «Kontor». Skjenkearealet er godkjent for 200 gjesteplasser. 2. Bevillingen gis for drift av pub, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Helleik Kvinnesland, f , godkjennes som styrer for bevillingen. Bevillingen kan ikke tas i bruk før bevillingsseksjonen har mottatt dokumentasjon på bestått etablererprøve og kunnskapsprøve. Det må oppnevnes en stedfortreder for styrer av bevillingen innen 3 måneder fra vedtaksdato. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten, jf. pkt. 3. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven

16 6. Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 9. Det forutsettes at det er nødvendig antall ordensvakter til stede ved de arrangement hvor dette anses påkrevd. 183/14 14/7888 JENNY, ØVRE HOLMEGATE 23 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 1. Jenny AS, org.nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av puben Jenny, Øvre Holmegate 23, jf alkoholloven 1-6. Skjenkearealet er vist med grønn markering på vedlagte bygningstegning, og omfatter også uteareal på 28 kvm vist på vedlagte kartskisse. Uteservering forutsetter godkjent leiekontrakt med Stavanger kommune, park og vei, og det forutsettes at vilkår for bruk av kommunal grunn til uteservering følges, herunder at utearealet er tydelig avgrenset og at det ikke igangsettes tiltak som medfører lydlekkasje ut over skjenkearealet. 2. Bevillingen gis for drift av pub, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse/ferdigattest fra bygningsmyndigheten, og bevillingshaver har fremlagt dette for bevillingsmyndigheten. Det må også fremvises branngodkjenning, herunder det antall gjesteplasser lokalet er godkjent for, før bevillingen kan tas i bruk. 4. Øivind Ekeland, f , godkjennes som styrer. Det er en forutsetning for bevillingen at Øivind Ekeland fratrer som stedfortreder ved Stavanger Sportscafe, og slik bekreftelse må sendes bevillingsmyndigheten. Fredrik Bugge Aase, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 5. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 utendørs, er fra kl til 24.00, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl

17 Skjenketiden for alkoholgruppe 3 utendørs, er fra kl på hverdager til kl 24.00, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 8. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 9. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 184/14 14/13984 WILBERG AS AVD. STATOIL VASSBOTNEN 23, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE 1. Wilberg As, org.nr innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av kantinen Wilberg Statoil Vassbotnen, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). Bevillingen gjelder for 1. etasje i Statoils lokaler i Vassbotnen 23. Skjenkearealet er markert med gult på vedlagt tegning, og er godkjent for 655 gjesteplasser, se vedlagt godkjenning. 2. Kyrre Sandven, f , godkjennes som styrer. Atle Lura, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 3. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til kl med stengt kl Søn- og helligdager er skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til kl med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til kl 01.30, med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. Serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 17

18 6. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 7. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 185/14 14/15636 SPØRSMÅL FRA MARCELA MOLINA (SV) TIL MØTE VEDRØRENDE KS OG ARBEIDSTIDSKONFLIKTEN I hht. Reglementets 18 stilte representanten Marcela Molina (SV) følgende spørsmål til besvarelse: «Lederen for kommunalstyret for oppvekst John Peter Hernes, har på en prisverdig måte i ulike medier talt de streikende lærernes sak, og gått imot KS-styret sin mistillitslinje. KS ledes som kjent av ledes av Høyrepolitiker Gunn Marit Helgesen. Det er også gledelig å se at flertallspartiene har henvendt seg til KS i samme ærend. 1. Har Stavanger kommunes politiske ledelse ikke vært informert om KS sin strategi i lærerkonflikten? Vil ordføreren redegjøre for hvordan KS sitt opplegg er forankret i Stavanger som medlemskommune? 2. Kan ordføreren redegjøre hvordan den politiske ledelsen i kommunen arbeider for å få KS på den mer konstruktive sporet som flertallspartiene nå forfekter? 3. Vil ordføreren invitere hele formannskapet til å stille seg bak henvendelsen fra flertallspartiene?» Ordfører takket for spørsmålet og ga følgende svar: «Stavanger kommune har vært informert om KS sin strategi, blant annet gjennom strategikonferansen og KS debatthefte. Det vil være naturlig å se på prosessen i ettertid sammen med KS. Det er viktig å bruke våre kanaler, som blant annet vil være styremøte i KS Rogaland. Når det gjelder henvendelsen til KS fra flertallspartiene, er dette sendt som innspill fra politikerne i flertallspartiene direkte til våre politikere i KS. Det må være opp til den enkelte partigruppe i Stavanger kommune om de ønsker å gjøre det samme. «Representanten takket for svar. Christine Sagen Helgø ordfører Martha Rødde leder Politisk sekretariat Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 18

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5111-8 67431/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-15/7341-1 43991/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 11.05.2015 GODKJENNING

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-3 14774/15 20.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 10.03.2015 GODKJENNING

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201222841-9 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 27.05.2013 Tid: 18.00 - kl 22.40 Innkallingsmåte: Skriftlig den 3.5.2013. Kunngjort i Amta 07.05.2013. Tilstede:

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer