REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Med forbehold om godkjenning i møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1404 033 50858/10 08.09.2010 Med forbehold om godkjenning i møte 30.09.2010."

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll Stavanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl. 15: Møtenr.: 9/10 Møteleder: Leif Johan Sevland Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Journalister: Tilhørere: Leif Johan Sevland (H), Christine Sagen Helgø (H), Egil Olsen (H), Sissel Knutsen Hegdal (H), Kjell Erik Grøsfjeld (H), Anne Rettedal Ekeli (H), Erlend Jordal (H), Nina Galta (Ap), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Hilde Karlsen (Ap), Trond Birkedal (Frp), Gro Elise Christiansen (Frp), Tore B. Kallevig (Frp), Per A. Thorbjørnsen (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Marcela Tvedt Molina (SV), Bjarne Kvadsheim (Sp) Odd Kristian Reme (Ap),Tore B. Kallevig (Frp) Iselin Nybø (V) Lars Anders Myhre (Ap),Kjell Tjosevik (Frp) Helge Solum Larsen (V) Rådmann Inger Østensjø Leder politisk sekretariat May Endresen Direktør Kristine C. Hernes Direktør Tone Grønning Direktør Per Haarr Direktør Leidulf Skjørestad Det var 2 journalister til stede Det var 4 tilhørere til stede Fremlagt til orientering: Brev fra advokatfirma Langseth i sak 3183/10 Notat fra kommuneadvokaten i sak 3183/10 Notat fra rådmannen i sak 3166/10 Brev i sak3177/10

2 3156/10 10/11 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL I sak 3113/10 og 3137/10 mangler SV i voteringen. Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med ovennevnte endring. 3157/10 08/5824 SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN Saken tas til orientering. 3158/10 10/6800 VALGLOVEN HØRINGSRUNDE Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende endringsforslag på vegne av KrF og V: Pkt. 1 endres til: Stavanger kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i valgloven. Endringsforslaget på vegne av KrF og V ble enstemmig vedtatt. 1. Stavanger kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i valgloven. 2. Stavanger kommune går imot en lovfestet begrensning i listekandidaters adgang til å delta som medlem i et stemmestyre eller som valgfunksjonær da dette vil vanskeliggjøre rekrutteringen og svekke kvaliteten i gjennomføringen av valgarbeidet. 3. Stavanger kommune har ingen innsigelser til forslaget om å innføre en form for kvittering for levering og mottak av valgmateriell ved overlevering fra kommunen til fylkeskommunen 4. Stavanger kommune kan ikke se at det er praktisk gjennomførbart å registrere velgere, som er avkrysset i manntallet og forlater stemmelokalet uten å avgi stemme, i stemmestyrets møtebok.

3 5. Hvis gjeldende lovgivning ikke gir adgang til utbytting av stemmesedler ved maskinell telling av godkjente stemmesedler, og maskinell telling av den grunn ikke er mulig, bør lovverket endres for å gi en slik mulighet når det gjøres på en betryggende måte. 3159/10 10/5810 ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE Leif Johan Sevland (H) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak på vegne av H, Ap, V, KrF, Sp): Formannskapet tar den foreliggende sak til etterretning: Formannskapet understreker viktigheten av en stram økonomisk styring i planperioden. Formannskapet fastholder behovet for en bærekraftig økonomisk utvikling for Stavanger kommune når det gjelder lånegjeld, egenfinansiering og mål for driftsoverskudd. Formannskapet vil vurdere situasjonen på ny ved behandlingen av rådmannens forslag til handlingsog økonomiplan Trond Birkedal (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: 1. Rådmannen bes fremme en sak for formannskapet hvor innsparingspotensial ved å legge om til beste praksis på tjenester innenfor levekårsområdet legges frem til drøfting. 2. Det legges frem en sak til formannskapet hvor det drøftes på hvilken måte Stavanger kommune kan ta initiativ overfor Lyses eierorganer for å få økt avkastningen av vår investering i selskapet. Forslag om redusert aktivitet utenfor kjerneområdet, spesielt på kostnadskrevende aktiviteter, reduserte investeringer og andre tiltak som kan øke overskuddet for Lyse de nærmeste årene drøftes i saken. 3. Det foretas en vurdering av innføring av ansettelsestopp for administrative stillinger 4. Alle deler av kommunens organisasjon gjennomgås med sikte på å få en optimal ressursutnyttelse. Tjenesteutsetting, konkurranseutsetting, benchmarking og beste praksis vurderes. 5. Det vurderes om fremtidig utbygging av barnehager, skoler og andre bygg kan gjøres i privat regi hvor kommunen kan være leietaker. Dette må ses i sammenheng med kommunens vedlikeholdsetterslep og utfordringer ved å sette av penger til løpende vedlikehold. 6. Det vurderes innført en forslagskasse hvor kommunens ansatte oppfordres til å komme med innsparingsforslag. Det kan vurderes å innføre en premieringsordning for beste forslag. Trond Birkedal (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Under Prioriteringer søkes videreført innen følgende område Bjergstedvisjonen tas ut Pleietrengende eldre tas inn. H s alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, V, KrF, Sp,SV) Frps endringsforslag fikk 3 stemmer (Frp)

4 Frp s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Formannskapets flertallsvedtak: Formannskapet tar den foreliggende sak til etterretning: Formannskapet understreker viktigheten av en stram økonomisk styring i planperioden. Formannskapet fastholder behovet for en bærekraftig økonomisk utvikling for Stavanger kommune når det gjelder lånegjeld, egenfinansiering og mål for driftsoverskudd. Formannskapet vil vurdere situasjonen på ny ved behandlingen av rådmannens forslag til handlingsog økonomiplan /10 10/9151 FORSLAG TIL EIERSTRATEGIER FOR KOMMUNALE FORETAK (KF) BYSTYRESAK Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Ap, KrF, V, Sp,SV: Formannskapet ber om en ny utredning av organiseringen av Stavanger parkering KF. Saken tar utgangspunkt i en organisering der kommunen er eier av parkeringsanleggene mens parkeringsselskapet drifter anleggene. Torstein Tvedt Solberg (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: Rådmannen bes utrede mulighetene for, frem til bystyrets behandling, å tildele foretakene NIS og SBD oppdrag utover den årlige rammen, da slik at foretakenes ressurser nyttiggjøres i størst mulig grad. Gjeldende innstilling med H s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Stavanger bystyre godkjenner vedlagt eierstrategi for Stavanger Byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF og Sølvberget KF. Formannskapet ber om en ny utredning av organiseringen av Stavanger parkering KF. Saken tar utgangspunkt i en organisering der kommunen er eier av parkeringsanleggene mens parkeringsselskapet drifter anleggene.

5 3161/10 07/11470 AREAL TIL JÅTTÅ GRAVLUND PLAN 2136 RESULTATET AV AVTALESKJØNN 5. MARS 2010 Dom avholdt i Stavanger skjønnsrett for bygningssaker av 5. mars 2010 i sak 2 og 3/2009 avd. B tas til etterretning. 3162/10 10/8681 ENDELIG KOSTNADSOVERSLAG FOR REGIONAL FOTBALLHALL I RANDABERG KOMMUNE BYSTYRESAK 1. Stavanger kommune godkjenner endelig kostnadsoverslag for Storhallen i Randaberg (Randaberg Arena) på 140,075 MNOK (inkl. mva). 2. Stavanger kommune godkjenner at Multihallen og Storhallen IKS overtar kontrakten med Lønnheim Entreprenør AS om oppføring av Storhallen i Randaberg. 3. Ferdigstillelse tidlig i 2012 godkjennes. 4. Stavanger kommune forplikter seg til å yte sin andel av netto prosjektkostnad på 92,2 MNOK, jf eierbrøk i selskapsavtalen. I netto prosjektkostnad er det inkludert en opsjon på 1,470 MNOK for å håndtere en eventuell reduksjon i tilskuddet fra fylkeskommunen eller i tippemidler. Ved bekreftet full tilskuddsutmåling og ubrukt marginpost, kan opsjonen søkes disponert til å inkludere multifunksjonsgulv (helt eller delvis) i prosjektet. 5. Stavanger kommune godkjenner justeringen av 2-1 i selskapsavtalen slik dette fremkommer av vedlegg /10 10/9128 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR BRANNVESENET SØR- ROGALAND IKS- JUSTERING AV EIERBRØK BYSTYRESAK Formannskapets enstemmige vedtak : Stavanger bystyre godkjenner at 2-2 første ledd i selskapsavtalen for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS endres, med virkning fra , til følgende eierbrøk: Stavanger 51,0 % Klepp 3,4 % Sandnes 24,5 % Gjesdal 3,2 % Sola 9,0 % Kvitsøy 0,5 % Randaberg 3,7 % Rennesøy 1,4 % Time 3,3 %

6 3164/10 10/7331 UTVIKLING AV FELLES DRIFTSORGANISASJON FOR NYTT OG Sissel Knutsen Hegdal (H) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hennes plass. Det var 18 representanter til stede under behandlingen. 1. Stavanger formannskap godkjenner at leiekontrakten for Kuppelhallen, mellom Stavanger kommune og Stiftelsen Stavanger Konserthus, sies opp med virkning fra 30. september Det etableres en felles driftsorganisasjon for nytt og eksisterende konserthus i selskapet Nytt konserthus i Stavanger IKS (NKIS). Rådmannen anvender oppsigelsestiden til å forberede etableringen av en felles driftsorganisasjon i NKIS. 3165/10 09/11925 UTREDNING OM REGIONAL SLAGKRAFT Det var 18 representanter til stede under behandlingen. Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av H, Ap, V, KrF og Sp: Formannskapet tar rapporten til etterretning. Formannskapet ber rådmannen: A, fremme saker i tråd med de framlagte konklusjoner i rapporten B, legge rapporten til grunn i arbeidet med tilsvarende prosesser. KrF s alternative forslag på vegne av H, Ap, V, KrF og Sp ble enstemmig vedtatt Formannskapet tar rapporten til etterretning. Formannskapet ber rådmannen: A, fremme saker i tråd med de framlagte konklusjoner i rapporten B, legge rapporten til grunn i arbeidet med tilsvarende prosesser. 3166/10 10/5674 SYSSELSETTINGSVIRKNINGER AV BJERGSTEDUTBYGGINGEN Trond Birkedal (Frp) fremmet følgende alternative forslag: 1. Formannskapet ser ikke behovet for å få utredet Sysselsettingsvirkninger av Bjergstedutbyggingen slik det fremgår av saken.

7 Frp s alternative forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapet ser ikke behovet for å få utredet Sysselsettingsvirkninger av Bjergstedutbyggingen slik det fremgår av saken. 3167/10 10/7645 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I OFFENTLIGE KONTRAKTER Stavanger kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, med det forbehold at forskriftens 5 siste ledd bør formuleres slik at man legger en plikt på Arbeidstilsynet til å gi opplysninger om hvilke krav som gjelder i forhold til forskrift om allmenngjort tariffavtale og landsdekkende tariffavtaler. 3168/10 10/4746 HØRINGSUTTALELSE HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOU:2010:2 Stavanger kommune slutter seg til utvalgets flertall sin innstilling. Stavanger kommune slutter seg til at skjæringstidspunktet for når en kontrakt skal anses som inngått i forhold til karensbestemmelsen skal være ved oppdragsgivers skriftlige aksept. 3169/10 10/9096 HØRING - UTKAST TIL NY FORSKRIFT FOR BEHANDLINGEN AV SØKNADER OM ODELSFRIGJØRING Stavanger formannskap er positiv til ny forskrift for behandlinger av søknader om odelsfrigjøring etter odelsloven 30 til 32. Formannskapet er uenig i forslaget om å legge ansvaret for å ta imot søknaden og avgjøre om det skal tas steg til odelsfrigjøring, til kommunen. Formannskapet er av den oppfatning at ansvaret for all saksbehandling i slike saker bør ligge hos det organet som har avgjørelsesmyndighet, i dette tilfelle hos Fylkesmannen. Det er få saker og Fylkesmannen har best kompetanse.

8 3170/10 10/7977 FORUS UTVIKLING AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅNEOPPTAK - BYSTYRESAK Kjell Erik Grøsfjeld (H) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hans plass. Det var 18 representanter til stede under behandlingen. Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Stavanger kommune garanterer som selvskyldner for 40 % av det lån på inntil kr 110 mill. Forus Utvikling A/S tar opp i forbindelse med etablering av kollektivakse/rekkefølgetiltak gjennom Forus Næringspark. 2. Garantien nedtrappes i samsvar med faktisk nedbetaling av lånet. 3. Maksimal garantitid er 40 år. 3171/10 08/10352 HØRINSUTTALELSE - FORSKRIFT OM INFORMASJONSSIKKERHET, TILGANGS-STYRING OG TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER Nina Galta (Ap) tok opp rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagte forslag til høringsuttalelse. Ap s forslag til vedtak fikk 5 stemmer ( Ap, SV) Gjeldende innstilling fra kommunalstyre for levekår fikk 14 stemmer (H, Frp, V, KrF,Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagte forslag til høringsuttalelse med følgende endringer: Punkt 7 :utgår Punkt 8:.de to siste avsnitt utgår

9 3172/10 10/6785 HØRING - NOU 2009:22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT. INNSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE Nina Galta (Ap) tok opp rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til forslag til høringsuttalelse til NOU 2009:22 Det du gjør gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Ap s alternative forslag til vedtak fikk 5 stemmer (Ap, SV) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (H, Frp, V, KrF, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Formannskapet slutter seg til forslag til høringsuttalelse til NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge med følgende endring: Taushetsplikt utveksling av informasjon som forutsetning for koordinering av tjenestetilbudet Andre avsnitt: dette gjelder likevel ikke hvis det er grunn til å tro at tjenestemottaker vil motsette seg det, ikke bør vurderes med mindre det legges opp til at nødvendig samtykke er gitt av tjenestemottaker. Eventuelle økninger i utgifter forventes å bli dekket fullt ut av friske, statlige midler. 3173/10 10/6872 HØRINGSUTTALELSE - HELSEDIREKTORATETS STRATEGI FOR UTVIKLINGSSENTRE Nina Galta (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Vil anbefale et annet navn: Utviklingssenter for sykehjem og åpen omsorg i kommunene. Ap s tilleggsforslag fikk 4 stemmer (Ap) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 15 stemmer (H, Frp, V, KrF, Sp, SV)

10 Formannskapets flertallsvedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagte forslag til høringsuttalelse. 3174/10 10/8276 ÅRSMELDING PROGRAM FOR STORBYRETTET FORSKNING Årsmelding 2009 for program for storbyrettet forskning tas til orientering. 3175/10 10/8525 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER SOM FØLGE AV ENDRET FORMÅLSBESTEMMELSER Stavanger kommune støtter i hovedsak de endringene som er gjort i forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse. Stavanger kommune vil påpeke at dersom barnehagens formål og innhold skal anses ivaretatt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, bør begrepet danning defineres og tydeliggjøres. For at barnehagen skal fremme danning, er det viktig at begrepet gis et konkret innhold som de ansatte kan arbeide etter. Konkrete definisjoner og beskrivelser av begrepet er også av stor betydning for foreldre, politikere, eiere og tilsynsmyndighet for å kunne vurdere om barnehagens praksis er i tråd med formålet. 3176/10 09/1794 HUSABØRYGGEN BOFELLESSKAP - FORPROSJEKT PILOTPROSJEKT FRAMTIDENS BYER - PROSEKTNR 4794 Trond Birkedal (Frp) tok opp Frp s endringsforslag fremmet i kommunalstyret for miljø og utbygging : 1. Saken sendes tilbake til administrasjonen for å se på muligheten for å kutte kostnader. 2. Stavanger kommune legger til grunn lovens minimumsstandard hva angår tekniske løsninger.

11 Frp s endringsforslag fikk 3 stemmer (Frp) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, KrF, V, Sp, SV) Formannskapets flertallsvedtak: 1. Forprosjekt for nybygg for 24 omsorgsboliger i Husabøryggen bofellesskap, med en prosjektkostnad på kr 99,8 mill. inkl. mva. godkjennes. Dette er i kr 14,8 mill. mer enn avsatt i HØP Merkostnader på i kr 14,8 mill. innarbeides i HØP /10 10/2756 EKSPROPRIASJON AV AREAL TIL TURVEI OVER GNR 17 BNR 1368 IHT REGULERINGSPLAN FOR HINDAL, PLAN CARLSEN V/LAILA CARLSEN Trond Birkedal (Frp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: Saken tilbakesendes for å få ytterligere opplysninger om evt. Verning av området. I tillegg bes administrasjonen søke å få i gang reelle forhandlinger i saken. Frp s alternative forslag fikk 5 stemmer (Frp, V ) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (H, Ap, KrF,SV, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Stavanger kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 35 nr 1 å ekspropriere grunn og rettigheter i gnr 17 bnr 1368 til turvei som regulert i plan 1506 for Hindal. Stavanger kommune vedtar samtidig å søke Fylkesmannen i Rogaland om tillatelse til å forhåndstiltre arealet til turveien. Stavanger kommune begjærer skjønn til fastsetting av erstatningen. Erstatningen for arealet belastes Friområdeprosjektet. 3178/10 09/4012 SVØMMEHALLER MED 25M BASSENG I KVERNEVIK (PROSJEKTNR 4844) OG HUNDVÅG (PROSJEKTNR 4845) - ROMPROGRAM Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Ap, V, KrF, Sp, Sp: Det gjennomføres ikke arkitektkonkurranse for svømmehaller i Kvernevik.

12 Trond Birkedal (Frp) tok opp Frp s tilleggsforslag fremmet i kommunalstyret for miljø og utbygging : Som Atle Simonsens forslag i KKI. Bygging av nye svømmehaller i Kvernevik og Hundvåg forseres så raskt som mulig i henhold til opprinnelig vedtatt plan for ferdigstillelse. Innstillingen med H s tilleggsforslag på vegne av H, Ap, V, KrF, Sp og SV ble enstemmig vedtatt Frp s tilleggsforslag fikk 3 stemmer (Frp) Romprogram for svømmehaller med 25-metersanlegg på Hundvåg og i Kvernevik godkjennes Det gjennomføres ikke arkitektkonkurranse for svømmehaller i Kvernevik. 3179/10 09/9337 HUNDVÅG GRAVLUND, DRIFTSBYGNING - PROSJEKTNR 4808 KOSTNADSOPPSTILLING ETTER ANBUD 1. Kostnadsoppstilling etter anbud for Hundvåg gravlund ny driftsbygning, med en prosjektkostnad på kr 6,27 mill godkjennes. Dette er en merkostnad på 0,55 mill i forhold til tidligere bevilget. 2. Merkostnad på 0,55 mill kr innarbeides i Handlings- og økonomiplanen /10 10/6985 NATTKLUBBEN HALL TOLL - 2.ETG. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Nattklubben Hall Tolls skjenkebevilling i 2.etg. i Skansegaten 2 for alkoholgruppe 1, 2 og 3 inndras for 14 fjorten- dager på grunn av alvorlige brudd på alkoholloven med forskrifter. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det foreligger brudd på alkoholforskriftens 4-1 den og den ved at åpenbart påvirket person var i lokalet disse dager. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i medhold av alkohollovens Klagefristen er 3 uker fra skjenkestedet er gjort kjent med vedtaket. En evt. klage vil bli gitt oppsettende virkning, jf. forvaltningslovens 42. Inndragningen iverksettes etter nærmere avtale med rådmannen straks det er truffet vedtak i saken, og klagefristen er utløpt.

13 Under henvisning til forvaltningslovens 27 b bestemmer formannskapet at klageadgangen må være uttømt før parten evt. går til søksmål for prøving av gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning. Fristen for søksmål er 6 måneder fra erklæring om klage først ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. 3181/10 10/6620 CAFÈ STING - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING 1. Søknad fra Cafè Sting, Valberget 3 om utvidelse av skjenkebevilling for alkoholgruppe 1,2 og 3 til også å omfatte utendørs skjenking over en og en halv etasje med utgang fra kafeens 1. etasje til første nivå og utgang fra annen etasje til andre nivå., med til sammen ca. 120 gjesteplasser, innvilges. 2. Skjenketiden utendørs er hverdager for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til med stengt Skjenketiden utendørs er hverdager for alkoholgruppe 3 fra kl med stengt Skjenketiden utendørs er søn- og helligdager for alkoholgruppe 1,2 og 3 fra kl til med stengt Det er en forutsetning for å ta i bruk bevillingen at de nødvendige byggesaksmessige tillatelser er gitt. 4. Cafè Sting har ansvar for at det oppstår minst mulig lydlekkasje ut fra det utvidede skjenkeareal. Bruk av musikk må begrenses i mest mulig omfang slik at dette ikke fører til sjenanse for omkringliggende bebyggelse/næringsvirksomhet. Bruk av musikk etter kl må begrenses slik at det ikke oppstår lydlekkasje ut fra eget område. 5. For øvrig gjelder de vilkår som er satt for den eksisterende bevilling. 3182/10 08/341 M/S SANDNES - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 1. Ryfylke Dampskibsselskap AS, org.nr , meddeles skjenkebevilling for alkoholgruppe 1,2 og 3 for skjenking om bord i M/S Sandnes under fart for inntil 99 passasjerer og ved kai for inntil 400 passasjerer 2. Bevillingen går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Alf Kåre Olavesen, f godkjennes som styrer av skjenkebevillingen. Magnhild Fjermestad, f godkjennes som stedfortreder for styrer.

14 4. Det er en forutsetning for bevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. 5. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til kl. 0130, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er hverdager fra kl til kl med stengt kl På søn - og helligdager kan skjenking av alkoholgruppe 1,2 og 3 finne sted fra kl 1300 til kl 0130, med stengt kl Skjenketiden hverdager er utendørs ved kai for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl 1100 til 2400 med stengt Skjenketiden for alkoholgruppe 3 utendørs fra kl til 2400 med stengt Søn og helligdager er skjenketiden utendørs for alkoholgruppe 1,2 og 3 fra kl.1300 til 2300 med stengt kl Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er meddelt er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen om bord i båten, slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverk som for øvrig gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen vil bli inndradd uten forutgående advarsel ved alvorlig brudd på regelverket, som skjenking til mindreårige etc. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 3183/10 09/2774 FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE - INNDRAGNINGS AV SKJENKEBEVILLING, Kjell Erik Grøsfjeld (H) fratrådte som inhabil. Det var ingen som overtok hans plass. Det var 18 representanter til stede under behandlingen. Fylkesmannens klageavgjørelse av , etter klage fra Alf & Werner over vedtak om inndragning av skjenkebevilling, tas til orientering. 3184/10 10/6295 KJØP AV GNR 41 BNR 70 - TIDLIGERE HAFRSFJORD MEKANISKE Saken tas til orientering.

15 3185/10 09/8045 NY SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE TIL SPELEFILM OM NOKAS- RANET Ny søknad om produksjonsstøtte til spelefilmen om NOKAS-ranet blir ikkje innvilga. 3186/10 10/9458 MELDING OM SKATTEINNGANG FOR AUGUST 2010 BYSTYRESAK Saken tas til orientering. Leif Johan Sevland ordfører May Endresen leder politisk sekretariat

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 26.05.11 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs gate 11 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H)

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.09.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-15/442-4 5780/15 26.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1632 033 8555/11 09.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 24.02.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1632 033 8555/11 09.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 24.02.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 12.1.2012 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/7242 033 34200/11 26.05.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/7242 033 34200/11 26.05.2011. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 9.juni 2011 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Stavanger formannskap

Møteprotokoll Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ICHA-15/442-16 38143/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 14.04.2015 Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1071 033 5452/11 26.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 10.02.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1071 033 5452/11 26.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 10.02.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 21.08.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 21.08.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-28 79378/14 26.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-14/7001-7 45210/14 04.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 14.11.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Forfall: Reinert Kverneland (Time kommune)

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-13/13580-5 35389/14 05.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN STAVANGER KOMMUNE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Bymiljo og utbygging Juridisk Postadr.:Postboks8001, 4068 Stavanger Besøksadr.:OlavKyrresgate 23 Telefon:4005. Faks: E-post:postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2016 Tid: 09:55-10:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS Bystyret 19.05.09 sak 64/09 vedlegg 1 Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS 22.04.2009 Gruppe: Representantskapet Stavanger2008 IKS Møtested: Norges Bank bygget, Domkirkeplassen 3 Møtedato/-tid:

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 23/16 Til sak: PS 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Varaordfører t.o.m. sak 20/10 tilbake

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5111-8 67431/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2015 Tid: 18:00-19:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem May Helen Nilsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H)

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.09.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.09.2010 Tid: kl 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2013 Tid : Kl. 16:00-17:20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2010 Tid : Kl. 16.00 16.35 NB! Ekstraordinært Funksjon Navn Parti Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar FrP Medlem

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12

Kommunalstyret for miljø og utbygging Møtedato: Sak: 114/12 STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Bymiljø og utbygging Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005. Faks: - E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.04.2008 FRA SAKSNR: 33/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 37/08 TIL KL: 18:55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

Nordreisa kommune. Samlet saksfremstilling

Nordreisa kommune. Samlet saksfremstilling Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/2541-10 Arkiv: U60 Saksbehandler: Christin Andersen Dato: 10.05.2016 Samlet saksfremstilling Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.05.2016

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Kommunestyret Møtedato: 17.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Kommunestyret 17.12.2009

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 19.08.2015 kl. 18:50 20:15 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 18/16 TIL SAKSNR: PS 24/16. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11

MØTEPROTOKOLL FRA SAKSNR: PS 18/16 TIL SAKSNR: PS 24/16. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Utvalg for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 (orientering fra 09:00 til 10:30) FRA SAKSNR: PS 18/16 TIL SAKSNR: PS 24/16 Av utvalgets

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.

Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00.14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalg Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 20.04.2016 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Bergskås Medlem AP

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille.

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 02.06.2010 - kl.18.00 20.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer