GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Forslag til vedtak: Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes. 1

2 Bakgrunn for saken GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2014 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/ / Møteprotokoll Stavanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 3/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Journalister: 4 Tilhørere: 5 Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H) (kom kl ), Sissel Knutsen Hegdal (H), Egil Olsen (H), Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Ole Martin Juul Slyngstadli (Ap), Kari Nessa Nordtun (Ap), Tore B. Kallevig (FrP), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V) (gikk kl ), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Marcela Molina (SV), Karl W. Sandvig (Pp), Bjarne Kvadsheim (Sp) Kåre Reiten (H), Leif Arne Moi Nilsen (FrP), Atle Simonsen (FrP), Hilde Karlsen (uavh.) Anne Kathrine Bergh (H) (til kl ), Eli N. Aga (H), Kari Raustein (FrP) (til kl ), Turid H. Wiersholm (FrP) (fra kl ), Sissel Stenberg (FrP), Sahfana Ali Mubarak (Ap), Helge Solum Larsen (uavh. ) (fra kl ) Rådmann Inger Østensjø Leder Politisk sekretariat Martha Rødde Direktør Kristine C. Hernes Direktør Per Haarr Direktør Olve Molvik Direktør Gunn Jorunn Aasland Politisk rådgiver Helga Strand Vestbø Sekretær Bente Grønnum 2

3 49/14 14/564 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med følgende endringer: Pp var uteglemt i sak 26/14 og 32/14 Sak 31/14 Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Pp, Sp Fellesforslaget på vegne av H, V, KrF, Pp, Sp ble enstemmig vedtatt Sak 34/14 Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Sak 38/14 Christian Nicolay Wedler (FrP) tok opp Frp s spørsmål fremmet i kommunalstyret for byutviklings møte Leif Arne Moi Nilsen (FrP) tok opp Frp s endringsforslag fremmet i kommunalstyret for miljø og utbyggings møte Rådmannens forslag fikk 5 stemmer (FrP, Sp, Pp) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (H, Ap, V, KrF, SV, uavh.) Frp s tilleggsforslag fikk 3 stemmer (FrP) Sak 46/14 Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, V, KrF, Sp, SV, Pp, uavh.) Tilleggsforslag på vegne av V fikk 9 stemmer (Ap, V, Sp, SV, uavh.) Frp s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP) Formannskapets møteprotokoll fra godkjennes med ovennevnte endringer. 3

4 50/14 12/12640 BYSTYRESAK OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av H, V, KrF, Sp og Pp: Som Stavanger kommunes representanter og vararepresentanter i representantskapet velges: Representanter Vararepresentanter 1 Bjørg Tysdal Moe (KrF) 1 _Bjarne Kvadsheim (Sp) 2 2 Tore B. Kallevig (FrP) tok opp Frp s alternative forslag fra kommunalstyret for kultur og idrett : «Saken avvises.» Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: «Representant: Terje Rønnevik (Ap), vararepresentant: Turid Tafjord (SV)» Gjeldende innstilling ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap (5), V, KrF, SV, Pp, Sp) Ap s forslag ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap (5), V, KrF, SV, Pp, Sp) FrP s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP) Formannskapets flertallsvedtak: Stavanger kommune godkjenner opprettelsen av Opera Rogaland som et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper 4. Forslag til selskapsavtale datert vedtas som selskapsavtale for selskapet. Ved vesentlige endringer i rammebetingelsene for selskapet, for eksempel gjennom oppnådd statstilskudd eller ved tiltredelse i selskapet av nye deltagere, vil det være naturlig å gjennomgå selskapsavtalen på nytt. I etableringsfasen legges hovedkontoret til Sandnes og daglig ledelse ivaretas av Sandnes kunst- og kulturhus KF, mens Stavanger kommune utnevner styreleder. Det kommunale tilskuddet til selskapet i 2014 gis i form av et kapitalinnskudd på kr fordelt likt mellom Stavanger og Sandnes kommuner. Som Stavanger kommunes representanter og vararepresentanter i representantskapet velges: Representanter Vararepresentanter 1 Bjørg Tysdal Moe (KrF) 1 Bjarne Kvadsheim (Sp) 2 Terje Rønnevik (Ap) 2 Turid Tafjord (SV) 4

5 51/14 14/1734 MEDLEMSSKAP I INTER CULTURAL CITIES (ICC) Ole Martin Juul Slyngstadli (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Rådmannen bes lage en oversikt over de ulike internasjonale nettverkene kommunen er medlem i. Oversikten må inneholde kostnader, hva vi har fått igjen av, og kommunal representasjon i nettverkene.» Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmannen Stavanger kommune søker medlemskap i ICC 52/14 14/3279 MELDING OM SKATTEINNGANG FOR JANUAR 2014 Melding om skatteinngangen for januar 2014 tas til orientering. 53/14 14/1794 SØKNAD OM Å BLI VERTSHAVN FOR TALL SHIPS RACES 2018 Stavanger kommune søker om å bli vertshavn for Tall Ships Races i Kostnadene i forbindelse med eventuelt arrangement innarbeides i handlings- og økonomiplanen Det bevilges inntil kr ,- fra reservekonto til dekning av utgifter forbundet med utarbeidelse av søknaden og støtte til medseilere i

6 54/14 14/532 ANMODNING OM OVERFØRING AV AUSTRE ÅMØY FRA STAVANGER TIL RENNESØY KOMMUNE Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet følgende alternativt forslag på vegne av: H, Ap, FrP, V, KrF, SV, Pp og Sp «Stavanger kommune stiller seg positiv til ei utgreiing om grensejustering på Austre Åmøy og ber om at det vert opna opp for ei folkeavstemning blant innbyggjarane om kva kommune dei ynskjer å høyra til. Utgreiinga må eventuelt vurderast i samband med den føreståande kommunereforma.» Fellesforslaget på vegne av H, Ap, FrP, V, KrF, SV, Pp, Sp ble enstemmig vedtatt. Stavanger kommune stiller seg positiv til ei utgreiing om grensejustering på Austre Åmøy og ber om at det vert opna opp for ei folkeavstemning blant innbyggjarane om kva kommune dei ynskjer å høyra til. Utgreiinga må eventuelt vurderast i samband med den føreståande kommunereforma. 55/14 13/8937 BOLIGRAPPORTERING I STAVANGER Saken tas til orientering 56/14 13/13074 TILBUD OM KJØP AV STAVANGER KOMMUNES AKSJER I SF KINO STAVANGER/SANDNES AS Kari Raustein (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Stavanger kommune innleder forhandlinger med sikte på å overdra egne aksjer til SF Kino AS (under forutsetning av at Sandnes kommune ikke benytter seg av forkjøpsretten.) Rådmannens forslag ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap (5), V, KrF, SV, Sp og Pp) FrP s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP) 6

7 Formannskapets flertallsvedtak: 1. Stavanger kommune vil opprettholde eierskapet i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. 2. En eventuell bruk av kommunens forkjøpsrett utredes nærmere. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å kunne vurdere pris og eventuelt innlede forhandlinger med partene. Det fremmes en ny sak for politisk behandling innen fristen på 90 dager, der det kan fattes endelig vedtak knyttet til bruk av forkjøpsretten. 57/14 14/1133 HØRINGER FRA SENTRALE MYNDIGHETER - HÅNDTERING OG UTFORMING Arnt- Heikki Steinbakk (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: «Høringer av nasjonal eller overordnet politisk betydning skal sluttbehandles av bystyret.» Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Høringsbrevet sendes på e-post til det aktuelle utvalgets medlemmer når kommunen mottar det. AU i det aktuelle kommunalstyret får anledning til å gi politiske signaler til administrasjonen og belyse hvilke områder man finner viktige/ mindre viktig å gi høringssvar om.» Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, V, KrF, SV, Pp og Sp: «1. som rådmannen 2..etter behov, utgår 3. som rådmannen» Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Endringsforslaget på vegne av H, V, KrF, Pp, Sp ble enstemmig vedtatt Ap s tilleggsforslag fikk 5 stemmer (Ap) FrP s tilleggsforslag fikk 3 stemmer (FrP) 1. Formannskapet er høringsinstans i prinsipielle høringer fra nasjonale myndigheter. Forslag til høringsuttalelse framlegges via aktuelt kommunalstyre og/eller andre aktuelle utvalg. 2. Rådmannen avgir høringsuttalelse i saker av faglig og administrativ art. Aktuelt kommunalstyre orienteres etter behov. 3. Formannskapet gir sin tilslutning til utforming av høringer fra sentrale myndigheter slik det fremgår av denne saken. 7

8 58/14 14/1295 HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Kari Nessa Nordtun (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: «Saken oversendes bystyret til behandling og endelig vedtak.» Bjørg Tysdal Moe (KrF) tok opp KrF s endringsforslag fra kommunalstyret for levekår : «Nytt 1. avsnitt: Stavanger kommune mener at kvinners rett til abort innen 12. svangerskapsuke ivaretas av dagens lovverk, og at denne retten også er sikret i departementets forslag om innføring av reservasjonsordning for fastleger. Når det gjelder samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om liv og død, så må dette så langt som mulig tas hensyn til. Retten til selvbestemt abort innen 12. uke er forankret i abortloven og abortforskriften, og lovverket gir i dag adgang for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved abortinngrep. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke anser som problematisk. Stavanger kommune stiller seg derfor positiv til en reservasjonsordning for fastleger så lenge pasienten blir ivaretatt på en god måte. 2. avsnitt begynner slik: Det åpnes for at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, men Stavanger kommune mener at Og så en tilføyelse i siste linje:.. da dette vil omfatte flere enn fastlegene.» Per A. Thorbjørnsen (V) tok opp V s tilleggsforslag fra kommunalstyret for levekår : «. likeverdig helsetilbud. Retten til selvbestemt abort er forankret i abortloven og abortforskriften, og lovverket gir i dag adgang for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved abortinngrep.» Stavanger kommunes standpunkt og begrunnelse er uavhengig om reservasjonsordningen er kommunal eller statlig forankret. Dersom departementet skulle si nei til ordningen slik den er skissert i høringsutkastet, anbefaler Stavanger kommune ikke en alternativ lovendring der departementet/staten skal ha anledning til å inngå avtaler med fastlegene. «Dersom det åpnes for at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Stavanger kommune.» 8

9 Gjeldende innstilling fikk 18 stemmer (H, Ap (5), V, FrP, SV, Pp, Sp) Ap s tilleggsforslag fikk 6 stemmer (Ap (5), SV) KrF s endringsforslag fikk 1 stemme (KrF) V s tilleggsforslag fikk 4 stemmer (V, SV, Sp) Formannskapets flertallsvedtak: Stavanger formannskap vedtar følgende høringsuttalelse: Stavanger kommune mener at kvinners rett til abort ivaretas av dagens lovverk, og vurderer departementets forslag om innføring av en reservasjonsordning for fastleger som en svekkelse av kvinners rett til svangerskapsavbrudd. Stavanger kommune mener videre at en reservasjonsordning slik den beskrives i høringsutkastet, vil kunne være i motstrid til innbyggernes lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud. Retten til selvbestemt abort er forankret i abortloven og abortforskriften, og lovverket gir i dag adgang for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved abortinngrep. Dersom det åpnes for at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Stavanger kommune at det må utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan en slik mulighet skal ivaretas i henhold til intensjonene slik de fremkommer i høringsutkastet. Stavanger kommune fraråder at myndigheten til å fatte beslutning om å inngå reservasjonsavtaler legges til den enkelte kommune. Dersom reservasjonsordningen skulle bli innført, må pasientenes lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud være avgjørende når man skal vurdere hvorvidt det skal kunne inngås avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. I høringsnotatet fremgår det at reservasjonsretten også kan omfatte aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. Stavanger kommune anbefaler at reservasjon knyttet til andre samvittighetshensyn blir behandlet enkeltvis, og ikke samlet slik Helse- og omsorgsdepartementet legger opp til i denne sammenheng. 59/14 14/3009 HENSTILLING TIL STORTINGET OM GRUNNLOVSFESTING AV LOKALT SELVSTYRE (HASTESAK ETTER KOMMUNELOVEN 13) Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) fremmet følgende alternative forslag: «Saken oversendes bystyret for endelig behandling.» Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, V, KrF, PP og Sp: «Formannskapet gir sin tilslutning til at Stortinget vedtar grunnlovsfesting av lokaldemokratiet.» Ap s alternative forslag fikk 6 stemmer (Ap (5), SV) Alternativt forslag på vegne av H, V, KrF, Pp, Sp ble vedtatt med 13 stemmer (H, FrP, V, KrF, Pp, Sp) 9

10 Formannskapets flertallsvedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at Stortinget vedtar grunnlovsfesting av lokaldemokratiet. 60/14 14/1578 FORSLAG TIL ENDRING AV PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG DISPENSASJONSBESTEMMELSE. HØRINGSUTTALELSE FRA STAVANGER KOMMUNE Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) fremmet følgende alternative forslag: «Saken oversendes bystyret til behandling og endelig vedtak.» Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, SV, Sp: «Stavanger kommune meiner at ein god offentleg skule er eit viktig mål i arbeidet med å integrere våre nye landsmenn og i arbeidet med å utvikle elevane våre til å få brei kunnskap og innsikt i det samfunnet vi er ein del av. Ei yttarlegare svekking av den offentlege skulen gjennom å gjera det lettare å etablera private skular, er ikkje i tråd med den samfunnsutviklinga Stavanger kommune ynskjer vi skal ha. Stavanger kommune meiner kunnskapsdepartementet må gjera ferdig arbeidet med ny friskulelov før ein endrar bestemmelsane i privatskulelova og då særleg det å godkjenne skular som ikkje fyller kravet om grunnlag i privatskulelova 2-1 annet ledd.» Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Stavanger kommune stiller seg positiv til høringsuttalelsen fra Kunnskapsdepartementet. Kommunen er positiv til å starte opp nye friskoler, men vil fastholde at lokale synspunkter bør vektlegges i en slik prosess.» Ap s alternative forslag fikk 5 stemmer (Ap) Gjeldende innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (H, V, KrF, Pp, FrP (sekundært)) Alternativt forslag på vegne av Ap, SV, Sp fikk 7 stemmer (Ap (5), SV, Sp) FrP s alternative forslag fikk 3 stemmer (FrP) (primært) Formannskapets flertallsvedtak: Stavanger kommune stiller seg positiv til høringsuttalelsen fra Kunnskapsdepartementet. Kommunen er positiv til en begrenset mulighet for å starte nye friskoler, men vil fastholde at lokale synspunkter må vektlegges tungt i en slik prosess. 10

11 61/14 14/2668 BRANNSTUDIEN - HØRING En omfattende omorganisering av brann- og redningstjenesten, som Brannstudien legger opp til, bør ikke gjøres ut fra det foreliggende arbeidet. Det gjenstår utredninger på flere områder og organiseringen av samfunnets samlede beredskap må sees i en sammenheng. Det bør derfor tilstrebes at Politianalysen og Brannstudien vurderes samtidig, og at andre viktige utredninger og reformer også trekkes inn i. Av de tre skisserte modellene som er behandlet, anbefaler Stavanger kommune modell 2 som organisasjonsform for kommunale brann- og redningsvesen. 62/14 14/3464 PLAN FOR ETIKK Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, Ap, FrP, V, KrF, SV, Pp, Sp) «Saken oversendes bystyret.» Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: 1. Det framlegges en egen sak om varslingsordningene i Stavanger kommune, herunder hvordan disse fungerer i dag for å sikre anonym varsling, muligheten til å diskutere etiske dilemmaer samt hvordan andre kommuner organiserer dette. 2. Kontrollutvalget vil bli oppfordret til å foreta forvaltningsrevisjoner på området hvert 2. år til resultatene anses tilfredsstillende 3. Varslede avvik inkluderes i tertialrapporteringen, kategorisert på alvorlighetsgrad samt beskrivelse av oppfølgning 4. Planen revideres og forelegges til ny politisk behandling innen 4. kvartal ved revisjonen inkluderes tiltak i «Håndbok i antikorrupsjon» fra KS 5. Ved revisjon av etikkveielederen inkluderes både politikere og ansatte i veilederens virkeområde Fellesforslaget på vegne av H, Ap, FrP, V, KrF, SV, Pp, Sp) ble enstemmig vedtatt Ap s oversendelsesforslag følger saken til bystyret. Saken oversendes bystyret. 11

12 63/14 12/11647 HELHETLIG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR STAVANGERREGIONEN Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: Hvordan involveres ansvarlige politikere fra kommunalstyrene og relevante politiske utvalg i beredskapsanalysene? Hvordan blir akseptkriterier for risikoutarbeidet og gitt en bredest mulig faglig og politisk oppslutning? Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Ap s oversendelsesforslag følger saken til bystyret. 1. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen 2013 tas til orientering. 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger kommune 2013 tas til orientering. 3. På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en felles beredskapsanalyse og beredskapsplan for de fire samarbeidskommunene. 4. Det etableres et felles beredskapsråd for Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger. 64/14 13/11439 LA CASA NOSTRA PEDERSG 48 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 1. Flor De Canela AS, org. nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av La Casa Nostra, med 17 gjesteplasser inne. 2. Bevillingen gis for drift av restaurant, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Merly Giovanna Neyra Ordonez, f , godkjennes som styrer. Det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl

13 5. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når dette forholdet ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 65/14 14/4358 SPØRSMÅL FRA PER A. THORBJØRNSEN (V) STILT I MØTE VEDRØRENDE OPPREISNING ETTER PLASSERING PÅ BARNEHJEMMET WAISENHUSET Spørsmål: I hht reglementets 18 stilte representanten Per A. Thorbjørnsen (V) følgende spørsmål til besvarelse: «En felles forpliktelse å ta ansvar Det vises til sak i Stavanger Aftenblad 22. februar 2014 "Søskenflokk faller utenfor" Saken omtaler fire søsken som ble plassert på barnehjemmet Waisenhuset på 1950 tallet. De har falt utenfor den kommunale oppreisningsordningen fordi det har vært vanskelig å tilstrekkelig klargjøre hvilken kommune som har ansvar. Det er kommunene Stavanger, Stor-Elvdal og Nittedal som er involvert i saken. Søskene har på nytt sendt saken til ny behandling gjennom sin advokat. Søskene har sett at mange av de som de bodde sammen med på barnehjemmet har fått oppreisning i form av formell unnskyldning og erstatning. De fire søsknene har ikke fått noe. Saken har så langt vist at det er vanskelig å dokumenter at en kommune har ansvar. Det er derimot ikke vanskelig å dokumentere at de tre kommunene har vært knyttet formelt til familien. Nå ligger løsningen i at de tre kommunene sammen tar et ansvar slik at søsknene kan få den oppreisningen de så inderlig ønsker. Jeg er også gjort kjent med at brevet fra advokat Ole Bratteli er stilt til ordfører. Derimot har kommuneadvokaten besvart brevet uten at ordfører/ politisk ledelse er informert. 1. Vil ordføreren snarest ta kontakt med ordførerne i Nittedal kommune og Storelvdal kommune for å drøfte henvendelsen? 2. Vil ordfører ta initiativ til at det fremlegges egen sak til formannskapet på bakgrunn av henvendelsen? 13

14 3. Er det vanlig praksis at kommuneadvokaten svarer på brev til ordføreren uten at ordføreren er kjent med svaret?» Ordføreren takket for spørsmålet og ga følgende svar: Oppreisningsordningen har vist noen forferdelige skjebner, og på vegne av Stavanger kommune ønsker ordfører å beklage nok en gang til de som er berørte. I forbindelse med denne saken har ordfører sammen med sorenskriver Helge Bjørnestad, kommuneadvokaten og rådmann gått gjennom saken på ny. I vedtektene til oppreisningsordningen ligger det at det er plasseringskommunens ansvar det som skjedde på Waisenhuset. Ved behandling av oppreisningsordningen ble 22 saker avvist grunnet at Stavanger ikke var plasseringskommune. I enkelte av sakene tok plasseringskommunene ansvaret. I denne konkrete saken er det Storelvdal som er plasseringskommune. Storelvdal forsorgskontor ba Waisenhuset om plass til disse fire søsknene, og det var også Storelvdal kommune som stilte garanti. Videre var det Storelvdal og Nittedal kommune som betalte for oppholdet. Storelvdal er følgelig å regne som plasseringskommune. Spørsmål 1: Ordfører vil ta kontakt med ordførerne i Nittedal og Storelvdal kommune for å drøfte denne saken. Spørsmål 2: Oppreisningsordningen er avsluttet, men det skal foreligge et grundig referat fra den redegjørelsen som nå vil bli foretatt. Spørsmål 3: Når det gjelder alle rettslige forhold, er det ordfører som formelt er saksøkt. Det er vanlig at kommuneadvokaten svarer direkte uten at kommuneadvokat/rådmann underretter ordfører om dette. Rådmann informerer ordfører når saker er av en slik karakter at det er viktig at ordfører er informert. Ordfører håper det er mulig å finne løsninger for disse fire søsknene sammen med Nittedal kommune og Storelvdal kommune. Representanten takket for svaret. Christine Sagen Helgø ordfører Martha Rødde leder politisk sekretariat Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 14

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-67 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer