RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 1995 Oppdragsgiver: Versjon: 3 Dato: 14. april 2015 Oppdragsansvarlig: Oppdragsmedarbeidere: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: Tonje K. Doolan Benedikte Landsnes Bark Arkitekter Frode Brurberg Bark Arkitekter Katrine Grimnes Bark Arkitekter Tonje K. Doolan Dimensjon Rådgivning Veronika Valbø Dimensjon Rådgivning Mari Wigestrand Dimensjon Rådgivning VV TD/BL O:\1995_Fjellprydveien\06_Rapport\1995_Fjellprydveien_planbe skrivelse_01.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4033 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 2 INNHOLD 1 Om planarbeidet Bakgrunn og formål Tiltakshaver/forslagsstiller Konsekvensutredning Planprosessen Gjeldende planer og føringer Overordnete planer og føringer Gjeldende planer Beskrivelse av planområdet Planområdets beliggenhet, avgrensning og størrelse Eierforhold Topografi og vegetasjon Sol- og skyggeforhold Vind og lokalklima Eksisterende bebyggelse og arealbruk Kulturminner og fornminner Offentlig og privat servicetilbud Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Naturmangfold og biologisk mangfold Grunnforhold og radon Kommunalteknisk infrastruktur Tilstøtende arealers bruk Beskrivelse av planforslaget Bærende ide Reguleringsformål Byggegrenser Grad av utnytting Bygg Estetikk Vegløsninger/trafikkforhold Uteoppholdsareal Støyberegning Forholdet til funksjonshemmede Sol- og skyggeforhold Vindforhold Renovasjon Kommunalteknisk infrastruktur Flom Barn og unges oppvekstsvilkår Folkehelse Annet Rekkefølgekrav Varsel og oppsummering av merknader Brannvesenet Sør-Rogaland, brev datert Statens vegvesen, brev datert Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, brev datert

4 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side Fylkesrådmannen, kulturseksjonen, brev datert Lyse, brev datert Tore Sørheim, e-post datert Gunnar Grødem, telefonmøte May Høie Håland (Fjellprydveien 2), epost datert Tomtespesialisten (gnr/bnr 48/125, 414 m.fl.), epost mottatt Virkninger av planforslaget Overordnede planer Helse og trivsel Støy Universell utforming Sol- og skyggeforhold Trafikkforhold Friområder Barn og unge Energibehov energiforbruk Naturmangfold Risiko- og sårbarhetsanalyse Befolkningsøkning Framdrift Risiko- og sårbarhetsvurderinger Organisering av arbeidet Identifiserte risikoer Oppsummering VEDLEGG 1. Reguleringsplankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Illustrasjoner/skisseprosjekt, datert (Bark) 4. Støyrapport, datert (Sinus AS) 5. Sol/skygge analyser, datert (Bark) 6. Arealoversikt, datert (Bark) 7. Kopi av varsel og innkomne merknader 8. Sjekkliste ROS 9. Renovasjonsplan, datert Sosi- og TXT-fil (sendes digitalt)

5 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 4 1 Om planarbeidet 1.1 Bakgrunn og formål Planområdet ligger ved Dusavika i Randaberg kommune. Planforslaget tilrettelegger for boligbebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer i tråd med gjeldende kommuneplan. 1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med Bark Arkitekter AS, legger frem forslag til detaljreguleringsplan for bolig. Tiltakshaver for planarbeidet er, Bark Arkitekter AS er arkitekt og Dimensjon Rådgivning AS utarbeider planbeskrivelse, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. 1.3 Konsekvensutredning Detaljreguleringen er i samsvar med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II. Planetaten i Randaberg kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. 1.4 Planprosessen Planforslaget ble behandlet i møte , sak 50/13, hvor følgende ble vedtatt: «Saken tilbakesendes til utbygger med følgende kommentarer. - Det bes om at utbygger innsender alternativ med adkomst fra Ryggveien. - Byggegrensen settes til 15 meter fra senterlinje vei, langs Fjellprydveien.» På bakgrunn av dette ble planforslaget revidert og sendt inn på nytt høst Planforslaget ble behandlet i møte , sak 50/14, hvor følgende ble vedtatt: «Detaljregulering for Fjellprydveien 1 - Plan legges ut til offentlig ettersyn med minimum 6 ukers frist for uttalelse etter PBL paragraf Planforslaget skal videreutvikles i tråd med skisse B. Hele området skal ha adkomst fra Ryggveien. Kommuneplanutvalget påpeker at detaljplanlegging av alternativ B må spesielt fokusere på utearealene mellom bebyggelsen i det regulerte området.» På bakgrunn av dette ble planforslaget revidert før høring Tidligere saksgang Oppstartsmøte med Randaberg kommune Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser og på kommunens hjemmeside med frist for merknader satt til Kunngjøring av planoppstart i Stavanger Aftenblad gangsbehandling sak 50/13. Saken tilbakesendes til utbygger.

6 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side Ny 1.gangsbehandling sak 50/14. Regulering sendes på høring forutsatt at forslaget videreutvikles med blokk i vest og kjedehus i øst Ny innsendelse revidert planforslag i tråd med vedtak sak 50/14. Det kom inn totalt 8 merknader til varsel, disse er kommentert i kapittel Forventet fremdrift Tema Innlevering av detaljreguleringsforslag og ROS Fjerde kvartal 2014 Førstegangsbehandling av planforslag Første kvartal 2015 Offentlig ettersyn Andre kvartal 2015 Annengangsbehandling og vedtak Tredje kvartal 2015 Tabell 1-1 Antatt fremdrift Antatt tid 2 Gjeldende planer og føringer 2.1 Overordnete planer og føringer Plandokumentet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger nasjonale og rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Fylkesdelplan for universell utforming Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T- 5/93 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen), rundskriv T-1442 (2012)

7 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side Gjeldende planer Regionalplan for Jæren Regionalplan for Jæren har erstattet FDP-J og er vedtatt oktober Planområdet er disponert til tettstedsareal. Planområdet ligger innenfor influensområdet til høyverdig kollektivtransport og bussakser. Regionalplanen fremsetter en tetthet på 4-8 boliger/daa for «øvrige hovedtraseer for kollektivtrafikk». Planområdet er merket med pil. Figur 2-1 Utsnitt fra Regionalplanen Kommuneplan for Randaberg kommune Planområdet er i kommuneplan for Randaberg disponert som planlagt boligområde, og ligger langs gang-/sykkelveg Reguleringsplaner Planområdet i gjeldende reguleringsplan, Fjellheim Sør (vedtatt 1989, plan ), er disponert til gartneri. Planområdet er indikert med ellipse. Figur 2-2 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan, Fjellheim sør (Randaberg kommune)

8 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 7 3 Beskrivelse av planområdet 3.1 Planområdets beliggenhet, avgrensning og størrelse Planområdet ligger i Randaberg kommune, ca. 3 km øst for Randaberg sentrum og rett nord for Dusavika industriområde. Randaberg sentrum Planområdet Figur 3-1 Oversiktskart som viser planområdet (Kart: googlemaps.no) Varslet planområde er ca. 16 dekar. Området avgrenses av Fjellheimvegen mot vest, Ryggvegen mot sør, Fjellprydvegen mot nord og planlagt og eksisterende boligbebyggelse mot øst. Planforslaget er ca. 10 dekar. Området har samme avgrensing som nevnt ovenfor. Figur 3-2 Varslet plangrense

9 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side Eierforhold Planområdet består i hovedsak av tomten 48/27 som er i eie av utbygger, i tillegg til vegarealer: Eiendom (gnr/bnr) Eiere Kommentar 48/27 Utbygger Gartneri 48/801 Randaberg kommune Eksisterende veg 48/680 Randaberg kommune Eksisterende fortau 48/412 Randaberg kommune Eksisterende veg 48/414 Privat G/S-vei i nord 3.3 Topografi og vegetasjon Planområdet skråner fra nord mot sør, og har en høydeforskjell på 7 meter. Der er enkelte høye trær innenfor planområdet. Figur 3-3 Beplantning innenfor planområdet 3.4 Sol- og skyggeforhold Planområdet har bebyggelse i øst og nord. Området mot vest er åpent og i bruk til landbruk. Den relativt lille terrengforskjellen på område og lav bebyggelse i nærheten, tilsier gode solforhold for ny bebyggelse innenfor planområdet. 3.5 Vind og lokalklima Planområdet ligger ved kysten, og kystklimaet på Vestlandet er preget av en forholdsvis jevn temperatur gjennom året. Den maritime luften er fuktig og kald da den kommer inn fra havet. Vindrosen fra målestasjoner i nærheten er vist nedenfor. I figurene viser at det blåser hyppigst fra sør-sørøst og nordvest. Vinterhalvåret dominerer vindretningen fra sørøst, mens sommertid dominerer vinden fra nordvest.

10 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 9 Figur 3-4 Vindrose: Hyppighet og stryke vind hele året. (Det Norsk Meteorologiske institutt, klimaavdelingen) Figur 3-5 vindrose: Hyppighet og styrke vind hele året. (Det Norsk Meteorologiske institutt, klimaavdelingen) 3.6 Eksisterende bebyggelse og arealbruk Innenfor planområdet er det i dag to eneboliger med tilhørende garasjer, i tillegg til delvis demontert gartneri og mark. Figur 3-6 Planområdet sett fra nordøst mot sørøst Figur 3-7 Eksisterende bolig i nordre del av planområdet Figur 3-8 Eksisterende bolig i midten av planområdet.

11 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side Kulturminner og fornminner Det er ikke kjennskap til automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. For mer informasjon se kapitel 5.4, merknad fra fylkesrådmannen, kulturseksjonen. 3.8 Offentlig og privat servicetilbud Nærmeste barneskole er Grødem skole, omtrent 1 km nord for planområdet. Skolen har klasser fra Skolebruksplanen fremsetter at Grødem skole har kapasitet for elevtallsvekst. Det ligger to barnehager i umiddelbar nærhet til planområdet, Fjellheim barnehage rett nord og Ryggstranden sør for planområdet. Det ligger to dagligvarebutikker i en avstand fra 600 til 900 meter fra planområdet. 3.9 Barn og unge Figur 3-9 Ballplass rett sør for planområdet Rett sør for planområdet er det etablert en ballbane. For å komme til ballbanen må ungene krysse Ryggveien. Det er noen lekeplasser i området, disse er eldre og fremstår som lite attraktive. I vedtatt, tilgrensende reguleringsplan, øst for planområdet er det regulert inn en sandlekeplass. Planområdet ligger i nærhet til sjø og friområde og barn i nabolaget benytter skogen og stranden til uformell lek Friområder og friluftsliv Planområdet ligger i nærheten av småbåthavn og turområder langs kysten og har dermed god tilgang til friområder. Figur 3-10 Småbåthavn i nærheten av planområdet. Figur 3-11 Turområde ved småbåthavnen Transportsituasjon Biltrafikk E39, Mekjarvikveien går vest for planområdet og mater inn til fv 479, Ryggveien. Vegene rundt planområdet er kommunale veger med fartsgrense 40 km/t, og det er anlagt fartsputer. Hovedadkomsten til området skjer i dag via Fjellprydveien. En av boligene har også adkomst direkte ut i Fjellheimveien.

12 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 11 Kollektivtrafikk Det er etablert buss-stopp ved Fjellheimveien i begge retninger. I sørgående retning er det etablert en bussholdeplass med leskur. Holdeplassen tilfredsstiller ikke dagens krav. I nordgående retning stopper bussen i veibanen. I dag går det rutebuss nummer 8 her mellom Stavanger og Viste. I tillegg til ekspressbuss X71, til Forus om morgen og ettermiddag. Buss går opp til fire ganger i timen i begge retninger. Myke trafikanter Det er etablert gang- og sykkelveg langs Fjellheimveien fra planområdet frem til skolen. I tillegg er det fortau langs Ryggveien. Der er etablert fotgjengerovergang med oppmerket gangfelt over Fjellheimvegen og Ryggveien. Nord for planområdet er trafikksituasjonen lite oversiktlig. Overgangene mellom kjøreveg, parkeringsplass til barnehagen nord for planområdet og adkomst til eksisterende bolig innenfor planområdet er lite definert. Figur 3-12 Fjellprydveien, sett fra krysset med Fjellheimveien Naturmangfold og biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier, naturtyper eller arter innenfor planområdet (Kilde: Naturdatabasen til direktoratet for naturforvaltning; Grunnforhold og radon Hele planområdet består av marin strandavsetning (temakart.no). Det er ikke kjennskap til radon eller fare for radon i grunnen Kommunalteknisk infrastruktur Det er en trafo i den nordlige delen av planområdet Tilstøtende arealers bruk Områdene rundt planområdet er nyttet til ulike formål. Det er boligbebyggelse nord og øst for planområdet. Boligområdene rundt har variert tetthet, og boligene er i ulike stilarter. Utbygging av eneboliger øst for planområdet har startet opp. I sør er det barnehage og industri, samt småbåthavn. Området i vest består av landbruksjord.

13 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 12 Bolig Landbruk Bolig Småbåthavn Industri Figur 3-13 Bruk av tilstøtende arealer (Flyfoto: Finn.no), planområde indikert med gult.

14 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 13 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Bærende ide Formålet med planforslaget er å legge til rette for boligbygging i tråd med kommuneplanen. Boligene er tilrettelagt for at beboerne skal ha god kontakt med fellesområdet. Mot vest ligger et leilighetskompleks med 38 leiligheter fordelt over fire etasjer, med parkering i kjeller. Leilighetsomplekset er utformet med varierende saltak for å gi bygget mer «rekkehuspreg». Mot øst ligger 11 kjedehus. 4.2 Reguleringsformål Vertikalnivå på bakkeplan: Tabell 4-1: Reguleringsformål bakkeplan Formål Areal (daa) Kommentar Nr. 1 Bebyggelse og anlegg BB1 1,807 Boligblokk BK1 2,244 Kjedehus øst BK2 1,039 Kjedehus sør f_r1 0,028 Renovasjonsanlegg T1 0,017 Trafo o_kl1 1,546 Kvartalslekeplass f_lek1 0,150 Sandlekeplass f_lek2 0,161 Sandlekeplass f_u1 0,138 Felles uteoppholdsareal f_u2 0,915 Felles uteoppholdsareal Sum areal denne kategori 8, nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur o_av 0,183 Annen veigrunn - grøntareal o_f1 0,065 Fortau ved Ryggveien o_g/s1 0,177 G/S-vei langs Fjellheimveien o_g/s2 0,221 G/S-vei ved Fjellprydveien o_kh1 0,067 Bussholdeplass o_kh2 0,068 Bussholdeplass f_v2 0,844 Intern veg f_v3 0,034 Stopplass for renovasjonsbil o_v1 0,212 Fjellheimveien Sum areal denne kategori 1,871 Totalt alle kategorier 9,916

15 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 14 Vertikalnivå under bakkeplan: Tabell 4-2: Reguleringsformål under bakken Formål Areal (daa) Kommentar 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur f_p1 1,801 Parkeringskjeller under BB1 Sum areal 1, Byggegrenser Byggegrense er, i samråd med kommunen, satt til 10 meter fra midtveg på Fjellheimvegen i vest og Ryggveien i sør, med tillatelse til at parkeringskjeller f_p1 går utenfor byggegrense mot Fjellheimsveien. Byggegrense fra senterlinje Fjellprydveien er satt til 15 meter for BB1. Innen BB1 er det tillatt å plassere leilighetsbygg innen byggegrense i plankart. Balkong tillates utkraget inntil 2 meter fra bygningskroppen, men innen formålet BB1. Det tillates nedgravd parkeringskjeller (f_p1) som vist i plankart under bakkenivå. For BK1-2 er byggegrense mot internvei satt til 1,5 meter. Det tillates at boder, og carport på tomt lengst øst innen BK2, kan plasseres delvis utenfor byggegrense innenfor BK1-2. For BK1 er byggegrensen langs Fjellprydveien 10 meter fra senterlinje. 4.4 Grad av utnytting Innen BB1 er det foreslått å tillate maksimalt bebygd 2000 m 2 BYA, inkludert areal helt eller delvis under terreng. Det tillates maksimalt bebygd 6300 m 2 BRA. Innen BK1-2 er det foreslått å tillate maksimalt bebygd 150 m 2 BYA og totalt m 2 -BRA 305 per tomt. For oppsett se vedlegg 6. Planområdet er på ca. 10 daa hvor det tillates inntil 49 boenheter, dette gir 4,9 boliger per daa. 4.5 Bygg Det er lagt til rette for 11 kjedehus samt et leilighetsbygg med inntil 38 boenheter. Kjedehus er foreslått med en størrelse på 305 m 2 -BRA, i to etasjer med kjeller og hems uten areal for varig opphold. I dette tallet er parkeringsareal og areal under terreng inkludert. Det er foreslått en carport per kjedehus, som «binder» boligene sammen. Tak på carport er foreslått å kunne nyttes som terrasse, med unntak av bolig helt øst innen BK2 grunnet nærhet til nabo. Boder for felt BK1-2 er tillatt i en størrelse på minimum 5m 2. Det er satt krav til at disse skal ligge i tomtegrense. Det tillates at bod og carport delvis ligger utenfor byggegrense. Leilighetene får en BRA på minimum 51,2 m 2, illustrasjonene viser en variasjon i leiligheter fra 51,2 m 2 opp til 134,8 m 2. Det er satt krav til bod på minimum 8 m 2 per boenhet for leiligheter, der 3 m 2 er bod i leilighet og 5 m 2 er sportsbod i kjeller/sokkeletasje. 4.6 Estetikk Det er stilt strenge krav til estetikk for å sikre at planens intensjon blir ivaretatt. Det er stilt krav til at bygg skal ha utvendig trekledning og det skal være enhetlig og harmonerende

16 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 15 fargebruk. Det er satt krav til at enhetene i felt BK1 skal beises sorte eller mørke, mens leilighetsbygget skal beises lyst. Inntrukket felt og felt mellom vinduer kan være trekledning eller platekledning. Diagonalstilt kledning eller profilerte bord tillates ikke. Rekkverk skal utformes i harmoni med huset for øvrig. Det tillates ikke profilerte/mønsterskårne rekkverkskledninger. Utvendige søyler skal være kvadratiske uten dreiet profil. Vindussprosser skal være gjennomgående. Løst utenpåhengte sprosser/poster etc. tillates ikke. 4.7 Vegløsninger/trafikkforhold Veg F_V2 er foreslått med bredde hovedsaklig på 4,5 meter, utvidet til 5 meter i snuområde for renovasjonsbil. Denne gir adkomst til BB1 og BK1-2. F_V3 er stopplass for renovasjonsbil, det er foreslått at f_v3 opparbeides med annet dekke enn f_v2 for å markere kjørebanen. Det planlegges fortau, på minimum 2,5 meter, fra Fjellheimveien langs Ryggveien til internvei f_v2. Det planlegges gang- og sykkelvei, på minimum 3,5 meter inkludert skulder, langs Fjellprydveien fram til bussholdeplass Kollektivtrafikk Planforslaget legger til rette for bussholdeplass, utformet med innsnevring, i tråd med innspill fra kommunens administrasjon. Bussholdeplass er foreslått med samme plassering som eksisterende bussholdeplass. Adkomst til bussholdeplass fra planområdet er via o_g/s Trafikksikkerhet Planen legger opp til tilfredsstillende trafikksikkerhet. Smale internveier med korte rettstrekninger og blindvei oppfordrer til lav fart. Planen legger opp til gode siktforhold, siktsoner er ivaretatt i plankartet. Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvei ved Fjellprydveien til bussholdeplassen. Det skal også anlegges en intern gangsti innenfor fellesområdet. Dette sikrer en trygg adkomst til/ fra holdeplassen. Bussholdeplass er foreslått å være innsnevret, noe som øker trafikksikkerheten for myke trafikanter. Kvartalslekeplassen er godt beskyttet som biltrafikk mellom bebyggelsen, og har kun nærhet med vei i sør. Det vil være mulig for gjennomkjøring for brannbil fra Fjellprydveien til f_v2 over o_g/s2 slik at de kommer til planområdet dersom adkomst fra Ryggveien er sperret Parkering Parkeringsdekning er foreslått i tråd med parkeringsnorm i Randaberg kommune: Anbefalt antall bilplasser for boliger, inklusive gjesteparkering: Bebyggelsestype Parkering per boenhet Småhus 2,5 Rekkehus 2,0

17 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 16 Blokker 1,5 Hybler 1,0 Det er foreslått 2 parkeringsplasser per boenhet for BK1og BK2 inkludert gjesteparkering, dette er foreslått løst på egen tomt gjennom tilrettelegging av maksimalt 1 carport og 1 biloppstillingsplass. Innen BB1 tillates det minimum 1,5 parkeringsplass per boenhet inkludert gjesteparkering, i tråd med innspill fra administrasjon. Det er foreslått felles parkeringskjeller innen f_p1 for leilighetene samt gjesteparkeringer. Det er satt krav til at det skal tilrettelegges for 1,2 sykkelparkeringer per boenhet innen BB1, Dette er planlagt løst gjennom egen sykkelparkering i parkeringsetasje og utendørs. Gjesteparkering for sykkel skal ha sentral plassering ved hovedinngangene. Sykkelparkering løses på egen tomt innen BK1 og BK Uteoppholdsareal Det er foreslått felles uteoppholdsareal innen f_u1-2, f_lek1-2 og o_kl1. f_u2 og o_kl1 representerer de største arealene, totalt blir felles uteoppholdsareal på 2910 m 2. Dette gir uteoppholdsareal per boenhet på ca. 60 m 2. I tillegg til felles uteopphold har boenhetene innen BK1-2 private hager. Hagene har en bredde på ca. 11 meter og varierende dybde. I tillegg er det foreslått å tillate terrasser på tak over carport i en størrelse på ca. 30 m 2. Boenhetene innen BB1 har private balkonger i en størrelse på minimum 5 m 2. Det er satt krav til situasjonsplan for f_u2, f_lek1-2 og o_kl1 som skal godkjennes av Randaberg kommune. Intensjonen er at området f_u2, f_lek1-2 og o_kl1 er felleshage og at området blir opparbeidet slik at området kan brukes av barn i alle aldre og voksne, samt å være et samlingssted for hele familien. Plasseringen av uteoppholdsarealet mellom bebyggelsen gjør det til en trygg og oversiktlig leke- og oppholdspass. 4.9 Støyberegning Støyrapport fra Sinus (vedlegg 4) avdekket at det ikke er behov for støyskjermingstiltak for tidligere planforslag, da plassering og utforming av bygg skjermer uteområdene. Planforslaget er noe endret men friområdene vil få minimalt med ekstra støy. I rapporten er det avdekket mest støy fra Fjellheimveien, leilighetskomplekset BB1 er plassert langs denne og beskytter dermed interne uteoppholdsarealer godt mot trafikkstøy. Eventuelle støyreduserende tiltak langs Ryggveien kan vurderes ved opparbeidelse av lekeplassene. Bestemmelsene stiller krav til at støyforhold skal ivaretas i tråd med anbefalinger i T Forholdet til funksjonshemmede Planforslaget legger til rette for tilgjengelige boliger. Alle boenheter i leilighetsbygget, innen felt BB1, skal følge gjeldende teknisk forskrift om tilgjengelighet. For boliger innen BK1-2 er det foreslått å legge til rette for senere installering av løfteplattform for mulighet for tilgjengelige boliger. Det planlegges å opparbeide gangsti innen KL1 som er universelt utformet (stigning 1:20), slik at de med rullestol enkelt kan komme seg til blant annet bussholdeplassen nordvest i planområdet.

18 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side Sol- og skyggeforhold Sol- og skyggeanalysene (se vedlegg 5) viser at planområdet har tilfredsstillende solforhold. For 21. mars klokken 15 har boenheter innen planområdet gode solforhold. Alle boenheter har sol på balkonger og/eller hager i vest og sør. Leilighetskompleks kaster noe skygge over uteoppholdarealet. 21. juni, klokken 18 kaster bygningene lengre skygger. Forhagene og biloppstillingsplass på østsiden innenfor BK1-2 blir skyggelagt, men hageområdene i vest og sør har gode solforhold for de fleste tomtene. Boligene kaster lite skygge over nabotomter. Leilighetskompleks innenfor BB1 kaster skygge på deler av uteoppholdsarealet. Gode solforhold på balkonger innen BB juni kl.15 er det relativt lite skygge som kastes fra bygningene. Boliger innen BK1 har noe skygge på forhage/biloppstillingsareal på østsiden av bolig, samt noe skygge på balkonger på carport. Innen BB1 er det gode solforhold på private balkonger mot vest. Leilighetskomplekset kaster lite skygge over uteoppholdsarealet Vindforhold Vinterhalvåret dominerer vindretningen fra sørøst, mens sommertid dominerer vinden fra nordvest. Plassering av bebyggelsen gjør at grøntområdet i sentrum av planen ligger stort sett godt beskyttet mot vinden. Leilighetskomplekset vil trolig ikke gjøre store endringer i vindforhold i forhold til eksisterende bebyggelse, men vil selv ha utsatte uteområder om sommeren. Kjedehusene kan derimot skape noe mer le for boligene innenfor 48/125, 48/819, 48/820 og 48/884 (samt eventuelle nye boliger innenfor 48/1109 og 48/1110) på sommerhalvåret når vinden kommer fra nordvest. På vinterhalvåret er hager innen BK1 utsatt for vind, mens boligene skjermer resten av området noe mot vinden.

19 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 18 48/884 Gode leforhold 48/125 48/ / /819 48/820 Figur 4-1 Illustrasjon vindretninger Renovasjon Det er foreslått å tilrettelegge for nedgravd renovasjonsanlegg innen o_r1. Det er satt av tilstrekkelig areal til fire beholdere, i tråd med kommunalteknisk norm for kommunen. Plasseringen gjør at den kan nås med bil, og ved gange langs internveier og stier innen grøntområdet Kommunalteknisk infrastruktur Det må etableres nye offentlige anlegg innen planområdet. Overvannsledningen og spillvannsledningen legges med selvfall fra nord mot sør, og koples på de eksisterende overvannsledningene i Ryggveien sør for feltet. Det ser på nåværende

20 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 19 tidspunkt ikke ut til at det er behov for å fordrøye overvann og spillvann, men dette må vurderes når tekniske planer skal utarbeides. Vannledningen koples på eksisterende ledningsnett i Fjellprydveien nord for feltet. Det er gunstig om denne vannledningen også blir koplet på eksisterende ledningsnett i Ryggveien. Vannledningen går da i en ring, noe som øker forsyningssikkerhet for feltet. Det er stilt krav i bestemmelsene til at det det utarbeides egne tekniske planer som må godkjennes før byggetillatelse kan gis. I de tekniske planene må blant annet kapasitet på eksisterende ledningsnett, brannvannsdekning til feltet og fordrøyning vurderes nærmere Flom Flomvannet vil renne fra nord mot sør på feltet. Tomtene må opparbeides med fall bort fra bygningene, slik at flomvannet renner bort fra bygningene og mot veiene. Flomvannet vil da renne på veiene og i grøntområde fra nord mot sør, og ned til Ryggveien. Her vil vannet renne østover til krysset Fjellmoveien Tangen, et lite stykke på Tangen, og videre ut i sjøen Barn og unges oppvekstsvilkår Planforslaget tilrettelegger for områder med grønt og lek. Lek og uteopphold er foreslått i hjertet av planforslaget og vil være det naturlige møtepunkt. Plassering mellom kjedehus og leilighetskompleks gjør at området er overvåket og sikkert. Det er foreslått at det må lages en situasjonsplan for o_kl1 som sikrer at området blir tilpasset alle aldersgrupper, både for lek og opphold. Det er intensjonen i planen at området skal fungere som en felles møteplass for beboerne. To sandlekeplasser er plassert i plankartet Folkehelse Planforslaget tilrettelegger for leiligheter med privat balkong og kjedehus med hageareal, i tillegg til et større område i hjertet av planområdet som inviterer til å være sammen og møte naboene. Beboere innen planforslaget vil ha et grønt og trivelig miljø rundt seg Annet Transformator Eksisterende transformatorstasjon innen planområdet beholdes. o_t1 har adkomst fra Fjellprydveien Terreng Opprinnelig og nytt terreng er vist på snittet i figur 4-1 og 4-2 (og i vedlegg 3). Det er foreslått opparbeidet jevnt fall 1:20 fra nord til sør langs grøntområdet (følger Fjellheimveien) med tilpassinger ved bebyggelse. Figur 4-2 Illustrasjon terrengtilpassing, vestfasade leiligheter (Bark Arkitekter AS)

21 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 20 Figur 4-3 Illustrasjon terrengtilpassing, østfasade kjedehus (Bark Arkitekter AS) Det vil bli noe terrengtilpasning langs leilighetsbebyggelsen. For å oppnå brukbare, soneinndelte arealer, må terrenget 'terrasseres'. Alle soner skal være tilgjengelige Rekkefølgekrav Det er satt rekkefølgekrav til at uteoppholdsarealer, fortau, vei, renovasjonsanlegg og lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelser til boliger kan gis. Det er videre satt krav til at G/S-vei skal opparbeides samtidig som kollektivholdeplass før brukstillatelse til BB1. Krysset ved Fjellheimveien x Ryggveien skal utbedres med opphevet gangfelt, i tråd med krav fra kommunens administrasjon, før brukstillatelser til BB1 og BK1-2 kan gis. Det er videre satt krav til at tekniske planer skal utarbeides før byggetillatelse kan gis.

22 Fjellprydveien - planbeskrivelse Side 21 5 Varsel og oppsummering av merknader Varsel om planoppstart ble sendt til berørte, naboer, interesseorganisasjoner og offentlige etater , og varslet i Stavanger Aftenblad og på kommunens og Dimensjon Rådgivning AS sine nettsider. Frist for uttalelser var satt til Det kom inn 8 uttalelser, 4 fra offentlige instanser og 4 fra private: 1. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, brev datert Statens vegvesen, brev datert Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, brev datert Fylkesrådmannen, kulturseksjonen, brev datert Lyse, brev datert Tore Sørheim, e-post Gunnar Grødem (gnr. 48 bnr. 1), telefonmøte May Høie Håland (Fjellprydveien 2), epost datert Tomtespesialisten (gnr. 48 bnr. 25 og 414 m.fl.), e-post mottatt For kopi av uttalelser se vedlegg Brannvesenet Sør-Rogaland, brev datert Brannvesenet viser til at det stilles krav om tilfredsstillende slokke- og adkomstmuligheter for brannvesenets personell og utstyr, og ber om at adkomstbehov blir ivaretatt Forslagsstiller kommentar Det er tatt hensyn til brannvesenets behov i planarbeidet. Alle boenheter innenfor planområdet er tilgjengelig fra brannbil. Brannbil har mulig ekstra adkomst fra Ryggveien til f_v2 over o_g/s Statens vegvesen, brev datert Planområdet vil få adkomst fra kommunal del av Ryggveien. Statens vegvesen vil gi faglig råd om at trafikksikkerheten ivaretas for alle trafikantgrupper i den videre detaljreguleringen, og at det i særdeleshet ses på tilbud til myke trafikanter, herunder kryssing av Ryggveien Forslagsstillers kommentar Adkomst til planområdet er foreslått via intern adkomstvei fra Ryggveien. Det vurderes at trafikksikkerheten er ivaretatt for alle trafikkgrupper. Det er i bestemmelsene foreslått å sette rekkefølgekrav til opphøyet gangfelt i krysset mellom Ryggveien og Fjellheimveien, i tråd med forslag fra kommunen. 5.3 Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, brev datert Fylkesrådmannen har ingen motforestillinger mot at detaljregulering igangsettes når formålet med reguleringen er i tråd med kommuneplanen. Det er i varselet ikke opplyst om det er avholdt oppstartsmøte med kommunen. Vi minner om at dette er krav i henhold til plan- og bygningsloven.

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Vedtatt av Kommunestyret 12.11.2015 i KST-sak 142/15.

Detaljer

Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien - planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 14.04.2015 1.0

Detaljer

Saksprotokoll. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen.

Saksprotokoll. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2015 Sak: 142/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/850 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERING FOR FJELLPRYDVEIEN 1 - PLANID 2012004. INNSTILLING

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-6 Saksbehandler Siv Hansen Saksgang Møtedato Planutvalget 31.05.2016 PLAN 2012006 - DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1.

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dokument type Planbeskrivelse for detaljregulering PLAN ID 1130201404 Dato 10-09-2014 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dato 10.09.2014 Utført av LILD Kontrollert av EDY Godkjent av AMS Beskrivelse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Sak: 50/14. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Sak: 50/14. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 18.12.2014 Sak: 50/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/850 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERING FOR FJELLPRYDVEIEN 1 - PLANID 2012004-1.GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV GRØDEMVEIEN 93, GNR/BNR 48/331 PLAN 2012006 Randaberg kommune Dato: 24.05.2013 Oppdatert 9.1.2013 (Randaberg kommune) 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR SØRLIA, EIENDOMMEN GNR. 96/162, 165 OG 492. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagsstiller: Letnes arkitektkontor/ Planstyring for I. K. Lykke eiendom. Planforslagets dato:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Regulering. Ryggstraen vol.3. Nye Ryggstraen A10-01. Bark Arkitekter AS Avaldsnesgata 95c 4014 Stavanger

Regulering. Ryggstraen vol.3. Nye Ryggstraen A10-01. Bark Arkitekter AS Avaldsnesgata 95c 4014 Stavanger 4096 Randaberg Nye Ryggstraen Kontr oll utf. Sign. Kontr oll Målest ok k Dat o mar s 2 0 15 Ryggstraen vol.3 REV. NR : A10-01 A privat plass bak huset carport eller garasje med uteopphold på taket halvprivat

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Emne: Gjennomgang av innkomne merknader, plan

Emne: Gjennomgang av innkomne merknader, plan Notat Til: Fra: Kopi: Sandnes kommune v/silje Dons Ranhoff Dimensjon Rådgivning v/helene Østmoe Sandnes tomteselskap v/åge Kolstø Dato: 08. januar 2015 Emne: Gjennomgang av innkomne merknader, plan 2008312-03

Detaljer

MEIERIGATEN UTVIKLING AS

MEIERIGATEN UTVIKLING AS MEIERIGATEN UTVIKLING AS REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE. PLAN 272.O1 PLANBESKRIVELSE 10. FEBRUAR 2016 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

DETALJREGULERING Detaljregulering for del av Ryggveien 58, gnr/bnr 48/21, 48/200 og 48/206. "Vonheim Gaard" PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING Detaljregulering for del av Ryggveien 58, gnr/bnr 48/21, 48/200 og 48/206. Vonheim Gaard PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING Detaljregulering for del av Ryggveien 58, gnr/bnr 48/21, 48/200 og 48/206 "Vonheim Gaard" PLANBESKRIVELSE Reguleringsplanen for Vonheim Gaard er utformet med utgangspunkt i eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26 Arkiv: PlanID - 0463.00, K2 - L12 Vår ref: 14/765-35 Journalpostid: 15/11608 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0463.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26 Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 067/

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 067/ Arkiv: PlanID - 0469.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2037-15 Journalpostid: 15/19836 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0469.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER MELLOM HOGNESTADVEGEN OG JERNBANEN Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer