Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008."

Transkript

1

2

3 FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til fylkestinget. Rullerende handlingsprogram vedtas årlig av fylkestinget jfr. kommuneloven 44. Handlingsprogrammet er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at de budsjettrammer som vedtas i forbindelse med handlingsprogrammet, blir bindende for virksomhetenes drift så fremt ikke andre vedtak fattes gjennom året. Fylkeskommunens budsjettreglement fremgår av vedlegg. Regionrådet går inn i sitt 2. driftsår. Fylkesrådmannen har i sitt forslag i grove trekk videreført de økonomiske rammebetingelser fra Fylkesrådmannen har i dette handlingsprogrammet ikke foretatt noen prioriteringer innenfor regionrådets fagområder, men viser til eget budsjettfremlegg til regionrådet. Rådet skal foreta de nødvendige prioriteringer med basis i den økonomiske ramme fylkestingene stiller til disposisjon. Fylkesrådmannen vil vise til vedtak i fylkestinget i juni (sak 37/04): Hovedutvalget for utdanning bes innen fylkestingets desembersamling fremme en plan for hvordan tilbudet innen utdanning skal tilpasses de budsjettrammer fylkestinget har vedtatt. Denne planen forutsettes fremlagt 1. november og behandles sammen med handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet vil bli behandlet av fylkesutvalget november og av fylkestinget desember Drammen 25. oktober 2004 Matz Sandman fylkesrådmann

4

5 INNHOLD 1. FORSLAG TIL VEDTAK HOVEDLINJER OG PROFIL I HANDLINGS-PROGRAMMET...7 VISJON OG PROFIL...7 HOVEDUTFORDRINGER RAMMEBETINGELSER...11 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN...11 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN...11 STATSBUDSJETTET Hovedtrekk...12 Skattøre...13 Lønns- og prisforutsetninger...13 Inntektssystemet DRIFTSBUDSJETTET...15 HOVEDOVERSIKT...15 DRIFTSINNTEKTER...17 Fylkesskatt...17 Rammetilskudd...18 Sektorinntekter...18 Finansinntekter...18 Momsrefusjon...19 DRIFTSFOND INVESTERINGSPROGRAMMET...21 PROSJEKTOMTALE...22 KAPITALFOND FINANSIELL UTVIKLING...25 STATUS...25 LÅNEGJELD...25 RENTER OG AVDRAG...26 PENSJON...28 AVKASTNING FRA VARDAR AS INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS-TEKNOLOGI SEKTORPLANER...33 UTDANNING...35 Kort omtale av tilbudet...35 Situasjonsbeskrivelse...35 Mål, tiltak og prioriteringer...42 Ressursinnsats...45 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF...49 Drifts- og investeringsrammer...49 UTVIKLINGSAVDELINGEN...51 Kort omtale av tilbudet...51 Situasjonsbeskrivelse...51 Mål, tiltak og prioriteringer...52 Ressursinnsats...62 REGIONRÅDETS ANSVAR...63 SENTRALADMINISTRASJONEN...67 Kort omtale av tilbudet...67 Situasjonsbeskrivelse...67

6 Mål, tiltak og prioriteringer...67 Ressursinnsats...69 VEDLEGG...71 BUDSJETTREGLEMENT...73 KOSTRA-NØKKELTALL PR SEKTOR...81 NETTO DRIFTSUTGIFTER PR VIRKSOMHET/ANSVAR...85

7 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget innbyr fylkestinget til å gjøre slikt vedtak: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2005-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 904,9 872,6 948,0 948,0 948,0 948,0 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd 584,1 417,3 399,0 403,1 406,2 408,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1497,5 1303,5 1351,3 1351,1 1354,2 1357,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 76,4 63,3 65,9 63,3 63,3 63,3 Utdanning 890,4 830,6 848,4 842,2 842,2 842,2 Tannhelseforetak 69,8 69,9 76,2 71,2 71,2 71,2 Utviklingsavdelingen 255,2 81,3 78,7 77,5 78,2 79,0 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 4) 67,4 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1359,2 1282,3 1308,5 1293,4 1294,2 1294,9 Renteutgifter 61,6 51,5 49,0 47,0 46,3 43,3 Renteinntekter 12,5 5,9 5,0 6,0 7,0 7,0 Refusjon skoleanlegg 2,5 2,2 2,2 3,3 4,6 5,4 Aksjeutbytte Vardar AS / salg av kraft 22,1 67,1 80,2 0,0 0,0 15,0 Renter Vardar AS 42,0 20,0 18,8 20,2 20,3 19,9 Utviklingsmidler fra Vardar AS 3,0 5,7 5,3 6,0 6,8 7,5 Avdrag 57,1 69,6 68,7 45,6 51,9 73,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1395,8 1302,5 1314,7 1350,6 1353,7 1356,5 Motpost avskrivninger 60,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 162,0 1,0 36,6 0,5 0,5 0,5 Avsetning skadefond 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 1,5 0,0-7,5 0,0 0,0 0,0 Interne finanstransaksjoner 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av fjorårets underskudd 0,0 0,0-28,6 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 3) 188,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond ,0 0,0 7,5 Underskudd fra ,6 0,0 1) Fylkesvegregnskapet i ) 2003 tall er inkl avskrivninger på sektorene. Ny momsrefusjonsordning fom 2004 reduserer nettobudsjettene i 2004 og fremover. 3) Ekskl. sosialtjenester som ble faset ut

8 4) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 57,6 58,1 58,1 58,1 58,1 Kollektivtransport 172,6 174,3 174,3 174,3 174,3 Næringsutvikling 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 237,2 239,3 239,3 239,3 239,3 Investeringsprogrammet Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Nytt lønns- og personalsystem (HRM) FRÅD - Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr yrkesfag/ikt FRÅD Ombygging HUU Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst HUU Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Drammen Hurum Ny vg skole *) FT Åssiden vgs Nybygg/ombygg FT Div. utredninger skolebygg FRÅD Sum - utdanningssektoren *) Det antas at sluttutbetaling vil komme på 2009-budsjettet TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Aksjekapitalinnskudd Hringariki FRÅD Forskuttering Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Sum andre sektorer Ramfoss kraft (endelig finansiering) TOTALSUM

9 FINANSIERING Salg av eiendom - Konnerudkollen Salg av eiendom - Linnesvollen Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til 3,0 % eller den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2005-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i Sparebanken NOR på 100 mill kr videreføres i 2005 i hht. bankavtalen. 6. Budsjettreglementet (vedlegg) vedtas videreført i perioden For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 9. Fylkestinget ber styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse rette en henvendelse til sykehusene i Buskerud om innskudd av egenkapital i pensjonskassen. 10.Ubrukte investeringsmidler i 2004 på prosjekt skole i Hurum og div. skolebygg, totalt 16,2 mill kr omdisponeres til prosjekt elevtallsvekst. Ny bevilgning til Hurum er ført i Eiendommene Konnerudkollen, Stubberudveien 100 (Gnr/Bnr 83-63) i Drammen kommune og Linnesvollen, Jennsvollveien (Gnr/Bnr 24-24) i Lier kommune selges. Det tas initiativ overfor Statens vegvesen med sikte på mulig omregulering til næringsformål når det gjelder Linnesvollen. Fylkesrådmannen får fullmakt til å undertegne kjøpekontrakt, skjøte og tilhørende dokumenter og å akseptere endelig salgssum. 5

10 12.Veien kulturminnepark: Fylkestinget viser til vedtak i sak 69/03: Fylkeskommunen bidrar med 10 mill kr til utbyggingen på Hringariki inkludert flytting av Ringerike Museum, forutsatt en realiserbar finansieringsplan samt deltakelse fra berørte kommuner. Ett fylkeskommunalt investeringstilskudd ytes etter en garantimodell. Dersom disse forutsetninger ikke er oppfylt innen , trekkes tilsagnet tilbake. 6

11 2. HOVEDLINJER OG PROFIL I HANDLINGS- PROGRAMMET VISJON OG PROFIL Fylkestinget vedtok i sak 29/03 følgende visjon for Buskerud fylkeskommune: Livskraftig og initiativrik utviklingspartner Fylkestinget sluttet seg også til en utdypende tekst til visjonen for å markere fylkeskommunens nye partnerskapsrolle: En samarbeidspartner som ser utvikling og kompetanse i en større sammenheng. Profil: Tilgjengelig, troverdig og tilpasningsdyktig (3T) Verdier: Respekt, omsorg og medmenneskelighet Forholdet til de ansatte: Sett, hørt og forstått HOVEDUTFORDRINGER Utdanning - kvalitetsutvikling og ny reform for grunnopplæring i 2006 Økende elevtall stiller krav til bedre kapasitetsutnyttelse Kapasitetsutnyttelsen ved de videregående skolene er økende. Gjennomsnittlig antall elever i klassene øker. Buskerud har god gjennomstrømning av elever og en økende andel elever som består grunnkurs, VK I og VK II. Med økende elevtall er det viktig å ytterligere forbedre kapasitetsutnyttelsen av eksisterende bygningsmasse og få en mer fleksibel organisering av opplæringen. I 2005 vil Åssiden vgs få nytt undervisningsbygg til 120 mill kr. Det tas i bruk til skoleåret 2005/2006 og vil bli et av landets beste undervisningsbygg for bygg- og anleggs/tømrerfag. Fire hovedmomenter er sentrale for å møte den økende elevveksten innenfor de økonomiske rammene og forberede reform for grunnopplæringen i 2006: Satsing på lederutvikling og en klar og tydelig ledelsesstruktur. Planlegge og starte kompetanseutvikling for hele utdanningssektoren. Forberede en ny reform for grunnopplæringen i Opplæringssystemet skal bruke tilgjengelige ressurser enda mer effektivt. 7

12 Fylkeskommunen skal bli en lærebedrift som er i forkant i offentlig virksomhet. Fokus på kvalitetsarbeid og lederutvikling Det foreslås å videreutvikle arbeidet med kvalitet, herunder kvalitetsmålinger i tråd med departementets krav som foreløpig baserer seg på fem kvalitetsområder: skolefakta, ressurser, læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring. Fylkesrådmannen vil videreføre satsingen på lederutvikling for skoleledere som begynte i 2004 med rektorene og videreføres i 2005 med mellomlederne. Utvikling innovasjon og opplevelse Innovasjon som grunnlag for utvikling Bedriftene i deler av Buskerud er blant landets mest lønnsomme, men det skapes i liten grad nye produkter, tjenester og arbeidsplasser i fylket. Kombinasjonen av idéene, kompetansen og virkemidlene trenger hjelp for å oppnå økonomisk og samfunnsmessig avkastning. Buskerud fylkeskommune vil i samarbeid med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og høgskolene bidra til at rammevilkårene for innovasjon - og dermed næringslivets egen utvikling skal bli optimale. Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold vil i 2005 ferdigstille strategier for næringsutvikling som kan bidra til å gi regionen tilstrekkelig tyngde spesielt i nasjonal og europeisk konkurranse Kultur Den kulturelle skolesekken har blitt den største formidlingskanalen for kunst- og kulturopplevelser rettet mot barn og ungdom. I 2005 gjør en dobling av de statlige, øremerkede bevilgningene til formålet det mulig å øke tilbudet sterkt. Til sammen er det forventet ca besøk i Fylkeskommunen planlegger og legger til rette for de mange, forskjelligartede tilbudene og gjennomfører dem i nært samarbeid med kommunene. Samferdsel Oppfølging av Nasjonal Transportplan blir en hovedsak. Inndekning av underskudd og økte pensjonskostnader Kommunal- og regionaldepartementet opphevet fylkestingets regnskapsvedtak fra april etter krav om lovlighetskontroll. Ved at avdraget fra Vardar AS måtte føres i investeringsregnskapet i 2003, ble nytt resultat for 2003 et underskudd på 28,6 mill kr. Underskuddet må ihht Kommuneloven dekkes i løpet av 2005 hvis man ønsker å unngå registrering i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Slik statlig kontroll betyr i praksis at budsjett og låneopptak samt andre vedtak som påfører fylkeskommunen økonomiske forpliktelser utover de fire neste budsjettår, skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Etter fylkesrådmannens oppfatning vil dette kunne forringe fylkeskommunens handlefrihet og også bidra til usikkerhet i BTV-samarbeidet. Fylkesrådmannen legger derfor opp til inndekning av underskuddet fra 2003 i løpet av

13 I 2005 forventes pensjonskostnaden som skal belastes regnskapet å øke med 12 mill kr. Fylkesrådmannen har kompensert sektorene for dette. Det er relativt stor usikkerhet knyttet til beregningene. Tiltak for inndekning av underskudd og økte pensjonskostnader Fylkesrådmannen foreslår følgende hovedgrep for å dekke inn underskudd og økte pensjonskostnader: Forskuttere utbytte fra Vardar AS i Redusere avdragsbelastningen i Tilpasning av tjenestetilbudet til økonomiske rammer Gap mellom økonomiske rammer og behov i utdanningssektoren På sektorene er de økonomiske utfordringer særlig knyttet til utdanning og fremtidig elevvekst. Fylkestinget har bedt hovedutvalget for utdanning, innen fylkestingets desembersamling, fremme en plan for hvordan tilbudet innen utdanning skal tilpasses de budsjettrammer fylkestinget har vedtatt. Fylkesrådmannen har derfor ikke foreslått noen slike tiltak, men redegjør for hvilket gap det er mellom sektorens rammer og behov. I er det et gap mellom økonomiske rammer og behov på vel 14 mill kr. Den økte elevveksten fom høsten 2005 er kostnadsberegnet til 5,5 mill kr (halvårseffekt). Elevveksten øker ytterligere utover i perioden, og fylkesrådmannen vil understreke behovet for å ta sterke grep. Hvis ikke, vil situasjonen forverres i de kommende år. Utviklingstjenester I 2004 ble alle disponible midler samlet i et utviklingsfond budsjettmessig plassert i utviklingsavdelingen og underlagt fylkesutvalget. Fondet i 2004 utgjorde opprinnelig ca 53 mill kr. Da inngikk store engangsbeløp som følge av oppløsning av næringsfond o.a. I løpet av 2004 er fondet redusert som følge av svakere fylkeskommunal økonomi, lavere avkastning fra Vardar AS (pga rentenedgang) samt overføringer til utdanning og regionrådet. Midlene utgjorde pr 2. tertial vel 40 mill kr. Disse var bundet opp i ulike tilsagn. For 2005 vil disponible midler være vesentlig lavere. Fylkestinget reduserte midlene i ft-sak 03/04 pga at Vardar-avdraget måtte overføres til investering. Fylkesrådmannen foreslår at utviklingsmidlene i 2005 består av statsmidler og avkastning fra Vardar AS, totalt ca 28 mill kr. I tillegg kommer midler overført til regionrådet med 5 mill kr samt utdanningssektoren med 1,5 mill kr. Dette betyr at midlene som stilles til disposisjon for kommuneavtaler, må reduseres med 25%. Det må uansett satses på færre prosjekter da midlene inneværende år i for stor grad har vært smurt utover på for mange formål. Innstramming i sentraladministrasjonen inkl sektoradministrasjoner Fylkesrådmannen har gjennom en egen omstillingsgruppe arbeidet frem et forslag til hvordan antall stillinger i administrasjonen kan reduseres for å lette det økonomiske presset samt ta konsekvensene av det statlige uttrekket ifm sosialreformen. Samlet innstrammingskrav var i utgangspunktet ca 4,9 mill kr, fordelt med ca 2 mill kr på økonomi- og administrasjonsstaben, 0,9 mill kr og 2 mill kr på administrasjonene i hhv utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen. Kravet er delvis håndtert i budsjettprosessen. 9

14 Hovedgrepene er: Den strenge praksisen med ikke å ansette nye medarbeidere ved naturlig avgang videreføres. Evt. nyansettelser i fagstillinger må godkjennes av fylkesrådmannen. Sentraladministrasjonen ventes redusert med minst 10 stillinger i 2005 gjennom naturlig avgang. Inndragning av vakanser. Kontinuerlig vurdering av om oppgaver kan kuttes ut. 10

15 3. RAMMEBETINGELSER DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Nasjonal økonomi Norge er ifølge FN et av de beste land å leve i. Statens overskudd øker. Kommunenes og fylkeskommunenes økonomi er elendig. Buskerud fylkeskommunes økonomi i 2004 I 2. tertialrapport for 2004 varsler sektorene om balanse i sine årsprognoser, men da er det ikke hensyntatt økte pensjonskostnader. Dette sammen med forventninger om betydelig skattesvikt har medført at fylkesrådmannen foreslo å redusere avdragsbelastningen mot lovens minimum for å unngå ytterligere akkumulering av underskudd. Fylkestinget sluttet seg til dette. BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Befolkningsutviklingen i Buskerud vil ha betydning for etterspørselen av fylkeskommunens tjenester, særlig utdanningstilbud, og for inntektene gjennom skatte- og inntektssystemet. Buskerud har hatt en relativt stor befolkningsvekst i løpet av de siste 40 årene. Folketallet har økt fra i 1964 til i Dette er en vekst på 29,7%. Fom 1964 er 40-års veksten betydelig lavere (41,7% fra 1963) som følge av overføring av Skoger kommune fra Vestfold til Drammen kommune. I samme perioden økte Norges befolkning med 24,4%. I de siste 10 årene har den årlige veksten i Buskerud variert mellom 0,4% og 0,9% (0,4% fra 2003 til 2004). I følge Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivning fra 2002 (middels nasjonal vekst) vil befolkningen i Buskerud gjennomsnittlig øke med 0,5% årlig de neste 10 årene og 1,3% årlig for åringer. Befolkningsutvikling i Buskerud ,00 % ,90 % 0,80 % ,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Endring i % Befolkning 01.01

16 Diagrammet under viser en fremskriving av den relative befolkningsutviklingen pr. aldersgruppe i Buskerud frem til år 2030 (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Prognosene viser en stor økning i antallet åringer i perioden fram til 2010 med utflating mot Relativ befolkningsutvikling i Buskerud STATSBUDSJETTET 2005 HOVEDTREKK I forslag til statsbudsjett for 2005 legger Regjeringen opp til følgende økonomiske opplegg for kommunesektoren: Det planlegges med en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca. 2,75 mrd kr (1,25%) i forhold til inntektsnivå i 2004 anslått i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Nivået på de frie inntektene øker med 1,0 mrd kr (500 mill kr for fylkeskommunene, dvs ca 25 mill kr for Buskerud fylkeskommune) ifht RNB 2004-nivå. Økningen kommer i form av skatt. Veksten er som forutsatt i Kommuneproposisjonen Øremerkede tilskudd økes med 1,5 mrd kr og er i hovedsak knyttet til barnehager, psykiatri og ressurskrevende brukere i kommunene. Lønns- og prisveksten fra 2004 til 2005 er anslått til 3,2%. Skatteandelen av de totale frie inntektene økes fra 48% til 50% som finansieres ved tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet. 12

17 SKATTØRE Det fylkeskommunale skattøret foreslås økt med 0,4 prosentenheter i 2005, i hovedsak som følge av opptrapping av skatteandelen fra 48%-50%. Kommuner Fylkeskommuner Sats 2004 Forslag 2005 Sats 2004 Forslag 2005 Skattøre for forskuddspliktige 13,20 13,20 2,60 3,00 LØNNS- OG PRISFORUTSETNINGER Regjeringen benytter en kommunal deflator på 3,2% i sitt forslag til kommuneopplegg i statsbudsjettet for Deflatoren gir et uttrykk for gjennomsnittlig prisvekst på kjøp av varer og tjenester og består av følgende komponenter: Lønnsvekst: 4,0% (vektes 2/3) Prisvekst varekjøp: 1,6% (vektes 1/3) Deflator 3,2% (veid sum) INNTEKTSSYSTEMET Rammetilskuddet blir utbetalt samlet gjennom ti årlige terminbeløp. Det inntektsutjevnende tilskuddet fordeles over syv av de ti terminbeløpene. Inntektssystemet skal delvis utjevne forskjeller i skatteinntekt og fullt ut utjevne forskjeller i beregnet utgiftsbehov. For fylkeskommunene består rammetilskuddet av følgende elementer: Innbyggertilskudd med utgifts- og inntektsutjevning Nord-Norgetilskudd Skjønnstilskudd Hovedstadstilskudd Rammetilskuddet for Buskerud fylkeskommune er sammensatt av følgende komponenter: Beløp i 1000 kr. Komponent Beløp Innbyggertilskudd med utgiftsutjevning (prognose) Nord-Norgetilskudd - Skjønnstilskudd Hovedstadstilskudd - Netto inntektsutjevning (prognose) Totalt rammetilskudd (prognose)

18 Rammetilskuddet er foreløpig da det skal justeres for innbyggertall pr Netto inntektsutjevning er ikke fordelt på fylkeskommunene (nullsum effekt totalt på landsbasis) fordi utjevningen ennå ikke er foretatt. I tabellen er det oppgitt en prognose (trekk) på 26,09 mill kr. Endelig fordeling av netto inntektsutjevning vil være klar først i februar 2006 når endelige skattetall for 2005 foreligger. Totalt rammetilskudd for Buskerud fylkeskommune vil ved et slikt trekk bli 399 mill kr. Korrigeringer i rammetilskuddet I forslag til statsbudsjett foreslås følgende korrigeringer i Buskerud fylkeskommunes rammetilskudd: (beløp i mill kr) Beløp Gjeninnføring av el-avgift 2,273 Uttrekk for momsrefusjon 2003 *) -4,203 Etteroppgjør gjeldsslette spes.h.tjenesten -0,123 Økt antall elever i statlig/private skoler -1,175 *) Utbetales som generelt statstilskudd og er siste oppgjør med den gamle momsrefusjonsordningen. Fylkesrådmannen har tatt hensyn til disse endringene på rammene til sektorene, jfr. kapittel 4. 14

19 4. DRIFTSBUDSJETTET HOVEDOVERSIKT Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram tar utgangspunkt i de rammene som fylkestinget vedtok i juni 2004 i forbindelse med Regjeringens fremleggelse av Kommuneproposisjonen De vedtatte rammene er korrigert for å ta hensyn til: Forventet lønns- og prisstigning, renteendringer med mer. Endringer iflg. statsbudsjettet Økte pensjonskostnader mm Hovedoversikten viser hvilke endringer som er innarbeidet i driftsbudsjettet for 2005 i forhold til de justerte rammene som ble vedtatt av fylkestinget i juni Regnskap Årsbud. Ramme Statsbud. Lønns- og Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2005-priser) (justert) (pr. juni 04) Endr. endringer priskomp. ramme for Fylkesskatt 904,9 872,6 899,3 48,7 948,0 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,5 13,6 0,0 4,2 4,2 Rammetilskudd 584,1 417,3 417,2-18,2 399,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1497,5 1303,5 1316,5 34,8 0,0 0,0 1351,3 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 76,4 63,3 62,4 1,6 0,0 2,0 65,9 Utdanning 890,4 830,6 818,4 2,7 1,1 26,2 848,4 Tannhelseforetak 69,8 69,9 69,0 5,1 0,0 2,2 76,2 Utviklingsavdelingen 255,2 81,3 71,0 5,4 0,0 2,3 78,7 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 67,4 237,2 232,9-1,0 0,0 7,3 239,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1359,2 1282,3 1253,7 13,8 1,1 39,9 1308,5 Renteutgifter 61,6 51,5 50,4-1,4 49,0 Renteinntekter 12,5 5,9 7,4-2,4 5,0 Refusjon skoleanlegg 2,5 2,2 5,5-3,3 2,2 Aksjeutbytte Vardar AS / salg av kraft 22,1 67,1 25,0 55,2 80,2 Renter Vardar AS 42,0 20,0 26,6-7,7 18,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 3,0 5,7 8,3-2,9 5,3 Avdrag 57,1 69,6 72,7-4,0 68,7 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1395,8 1302,5 1304,1-30,4 1,1 39,9 1314,7 Motpost avskrivninger 60,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 162,0 1,0 12,4 65,2-1,1-39,9 36,6 Avsetning skadefond 0,5 0,0 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 1,5 0,0 0,0-7,5-7,5 Interne finanstransaksjoner 11,2 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 13,9 0,0 0,0 0,0 Inndekning av fjorårets underskudd 0,0 0,0 0,0-28,6-28,6 RESULTAT FØR INVESTERING 3) 188,1 1,0 11,9 29,1-1,1-39,9 0,0 Driftsfond ,0 0,0 0,0 7,5 Underskudd fra ,6-28,6 0,0 1) Fylkesvegregnskapet i ) 2003 tall er inkl avskrivninger på sektorene. Ny momsrefusjonsordning fom 2004 reduserer nettobudsjettene i 2004 og fremover. 3) Ekskl. sosialtjenester som ble faset ut

20 Kommentarer til hovedoversikten Endringer 2005 Kolonnen viser hvilke endringer som er gjort i sektorrammene som følge av nye tiltak og prioriteringer, politiske vedtak eller tekniske korreksjoner. Endringene er nærmere beskrevet i de respektive sektorplanene i kapittel 8. Statsbudsjett - endringer Kolonnen korrigerer for tekniske endringer i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Endringene er nærmere beskrevet foran i eget kapittel om inntektssystemet. Lønns-, pris- og andre budsjettforutsetninger Alle sektorer er gitt lønns- og priskompensasjon med en deflator på 3,2%. I budsjettet er det for øvrig benyttet følgende forutsetninger for 2005: Kommunal deflator herav: Lønnsvekst Prisvekst 3,2% 4,0% 1,6% Arbeidsgiveravgift 14,1 % Arbeidsgivers andel av pensjonspremie: *) Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 12,5% + 0,7% (AFP) Statens pensjonskasse 12,0% Rentesatser: Innskudd 2,5% Lån 4,0% *) Det er tilleggsavsatt 12 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader i Forslag til rammer for 2005 Kolonnen viser til driftsbudsjett for Forslaget gir et resultat før investeringer på 0 kr. 16

21 DRIFTSINNTEKTER FYLKESSKATT Skatteinngang pr. august 2004 viser at 61,4% av totalbudsjettet er regnskapsført (535,9 mill kr). Fylkesrådmannen varslet i 2. tertialrapport at skatteanslaget var ca 15 mill kr for høyt. Reviderte skatteprognoser i statsbudsjettet bekrefter i hovedsak denne nedjusteringen. Basert på Regjeringens vekstforutsetninger, beskrevet under, anslår fylkesrådmannen skatteinngangen i 2005 til 948 mill kr. Utvikling i fylkesskatten Mill. kr , , , , , ,0 900,0 700,0 500, ,3 867,5 904,9 857, Justert budsjett ,0 Prognose 2005 Vekstforutsetninger Regjeringen har nedjustert skatteanslaget i 2004 med ytterligere 1 mrd kr (tidligere nedjustert med 1,2 mrd kr i Revidert nasjonalbudsjett 2004) for kommunesektoren. Den første svikten videreføres til 2005, mens svikt 2 ikke videreføres. For 2005 opptrappes skatteandelen (av totale frie inntekter) fra 48% til 50%. I tillegg justeres skatteanslaget for virkninger av lettelser i personbeskatningen. Skattøret endres derfor fra 2,6% til 3,0% i For Buskerud fylkeskommune betyr dette et skatteanslag på 948 mill kr i 2005: Følsomhetsanalyse for skatt og rammetilskudd Tabellen viser omtrent hvordan de frie inntektene til Buskerud fylkeskommune vil svinge med endringer i nasjonal skatteinngang (alle fylkeskommunene). Fylkesrådmannens - 1%-poeng forslag + 1%-poeng Skatt -8, ,6 Rammetilskudd 0, ,2 Sum frie inntekter -8, ,4 Hvis skatteanslaget for fylkeskommunene endres med +/- ett prosentpoeng, vil dette utgjøre ca +/- 8,4 mill kr på de frie inntekter for Buskerud. 17

22 RAMMETILSKUDD Som følge av omleggingen av inntektssystemet f.o.m blir det endelige rammetilskuddet for 2005 først klart i februar 2006 når skatteinngangen for 2005 er kjent, og det inntektsutjevnende tilskuddet er fordelt (et trekk for Buskerud fylkeskommune). Foreløpig anslår fylkesrådmannen et rammetilskudd for Buskerud fylkeskommune på 399 mill kr. Da er det kalkulert med et trekk i inntektsutjevningen på 26,1 mill kr pga. høyere skatteinngang for Buskerud fylkeskommune pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. SEKTORINNTEKTER Av totale brutto driftsinntekter ekskl. renter på 1,7 mrd kr, disponerer sektorene store beløp i øremerkede tilskudd og andre inntekter. Momsreformen, gjeldende fra 2004, har medført at inngående moms på vare- og tjenestekjøp skal føres som refusjon på sektorene. For 2005 anslås følgende sektorinntekter: (mill. kr.) Justert budsjett 2004 Forslag til budsjett 2005 Sentraladministrasjonen 17,0 14,8 Utdanning 1) 264,3 248,4 Tannhelseforetak 2) 24,2 0 Utviklingsavdelingen 76,6 58,9 Regionrådet 11,6 11,6 Totalt 393,6 333,7 1) Inkl. interne overføringer 2) I fylkeskommunens budsjett/regnskap føres kun et netto overføringsbeløp til foretaket, mens inntektene vises i foretakets eget regnskap. FINANSINNTEKTER I tabellen gis en oppstilling over de viktigste finansinntekter som Buskerud fylkeskommune budsjetterer med i Ved vesentlige endringer i rentenivå, vil inntektsanslagene endre seg. Det er benyttet en budsjettrente på 2,5% for ordinære renteinntekter, mens renten på ansvarlig lån til Vardar AS er anslått til 3,55% for

23 (mill. kr.) Inntektstype Forslag til budsjett 2005 Renteinntekter inkl. fondsavkastning 5,0 Statlig renterefusjon for inv. i skoleanlegg 2,2 Renteinntekter på ansvarlig lån hos Vardar AS 18,8 Aksjeutbytte Vardar AS 80,2 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,3 Totalt 111,5 MOMSREFUSJON Fra er det innført ny ordning for kompensasjon av mva for kommuner og fylkeskommuner. Fylkeskommunene får kompensasjon for inngående merverdiavgift med unntak av mva vedr. boliger/bygninger for utleie. I tillegg vil kompensasjonsordningen gjelde private virksomheter som på vegne av fylkeskommunen, driver lovpålagte tjenester innen helse-, undervisnings- og sosiale tjenester. I praksis vil virksomhetene kun få netto utgift (utgift eks mva) som belastning i sine regnskaper ved anskaffelse. Virksomhetenes budsjetter er derfor redusert med beregnet momsrefusjon. For 2004 har staten foretatt et større rammetrekk enn hva reell momsrefusjon ser ut til å bli. Det er flere årsaker til dette; bla. volumreduksjon og feil i uttrekket (bl.a. moms for fylkesveger). Stortinget har forutsatt at reformen skal være provenynøytral. Fylkestinget vedtok derfor i sak 37/04 å føre eventuelt avvik mellom uttrekk og reell momsrefusjon i 2004 som fordring på staten. Regjeringen har varslet at de vil gjennomgå ordningen i Revidert nasjonalbudsjett 2005 både med hensyn til avvik på landsbasis og større skjevheter for den enkelte fylkeskommune og kommune. For 2005 er momsen foreslått økt med 1%-poeng. Dette kompenseres ikke fullt ut gjennom refusjonsordningen. DRIFTSFOND Fylkesrådmannen foreslår å avsette et driftsfond på 7,5 mill kr som en buffer for å takle usikkerhet og endringer i løpet av året. 19

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 innstilling i fylkesutvalget - 16.11.2005 til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag

Detaljer

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2005-2008 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 8. desember som ft-sak 63/04. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram.

Detaljer

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv 4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Velkommen til en veldreven fylkeskommune

Velkommen til en veldreven fylkeskommune Velkommen til en veldreven fylkeskommune God økonomistyring, en arv fra tidligere fylkesting men vi har en bombe i regnskapene i likhet med resten av kommunenorge.. "PENSJONSFORDRING I BALANSEN" 200 mill

Detaljer

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2011

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Overgangsordning. Fylkeskommunene

Overgangsordning. Fylkeskommunene Tabell B Overgangsordning. Fylkeskommunene I 2004 blir det foretatt flere større forandringer i fylkeskommunenes rammetilskudd. Kolonne 1-14 beskriver til sammen 10 oppgaveendringer der det langsiktige

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 14/1188-3/ ANNRIN Vår ref.: 2014/8131 331.1 BOV Vår dato: 12.03.2015 Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF FORTSATT VEKST I BUSKERUD Med enkle grep og fokus på videregående utdanning og samferdsel vil vi legge til rette for fortsatt vekst og fremgang i Buskerud. Høyre og Kristelig Folkeparti Forslag til økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2016/4495 331.1 BOV Vår dato: 16.2.2017 Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Halden kommunes

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/979-8 Vår ref.: 2015/7682 331.1 BOV Vår dato: 11.4.2016 Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV:

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: Sak 79/17 Økonomiplan 2018-2021 for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: 1. Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2018-priser) (justert)

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer