Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder"

Transkript

1 Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

2 Kjære leser Her presenterer vi den tredje årsmeldingen for UiAs forskningssatsing Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL) har vært et år med jevnt arbeid i forskningsgruppene, bl.a. med fokus på å utvikle manus til to antologier som skal presentere resultatene fra arbeidet i to av forskningsgruppene. Et høydepunkt i 2013 var en ukes forskningsseminar på studiesenteret Metochi på Lesbos. Det ga anledning til å bli kjent med MULTIKUL-forskningen på tvers av forskningsgruppene, og til å utvikle kontakten med inviterte fagfeller fra andre miljøer var også det tredje og siste året vi hadde Stuart Sillars og Andrew Burn med oss som professor II med spesiell tilknytning til MULTIKUL. De har bidratt med sin ekspertise i seminarer, forskerkurs og veiledning, og i samarbeidet har vi knyttet kontakter til interessante samarbeidspartnere i inn- og utland. I MULTIKULs siste fase vil vi videre-utvikle denne strategien ved å knytte til oss nye mentorer fra andre miljøer. I denne fasen er vi særlig opptatt av å følge prosjektene helt fram til publisering, slik at resultatene kan formidles i ferdig bearbeidet form til forskerfelleskapet og allmennheten. Det arbeidet foregår først og fremst i forskergruppene, som du kan lese mer om på s God lesing! Elise Seip Tønnessen Leder i MULTIKULs styringsgruppe 2

3 MULTIKUL er et satsningsområde ved Universitetet i Agder Forskningsområdet Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL) er et satsingsområde ved Universitetet i Agder i perioden Målet er å utvikle et stimulerende forskningsmiljø for gode forskere og forskerrekrutter som samarbeider internasjonalt, publiserer på høyt nivå og formidler nyttig kunnskap til regionen. Multimodalitet og kulturendring er et tverrfaglig forskningsområde der flere forskergrupper ved Fakultet for humaniora og pedagogikk har markert seg de senere år. Satsingsområdet defineres ved en felles interesse for multimodale tekster og hvordan disse fungerer og forstås i en kulturell kontekst. Forskerne er opptatt av tekster i vid forstand: ytringer og objekter som skaper mening gjennom bruk av ulike semiotiske ressurser eksempelvis skriftlig og muntlig verbalspråk, bilder og lyd. Multimodale eller sammensatte tekster er tekster der flere semiotiske modaliteter spiller sammen, og forskningen på dette området har blitt aktualisert ved den omfattende digitaliseringsprosessen som de senere år har preget kommunikasjon og samfunn. MULTIKUL ledes av en styringsgruppe med fire forskere som leder hver sin forskergruppe: professor Martin Engebretsen, professor Roy Eriksen, førsteamanuensis Bjarne Markussen og professor Elise Seip Tønnessen. I tillegg hadde MULTIKUL to eksterne professor II stillinger i 2013: professor Andrew Burn fra Institute of Education, University of London, og professor Stuart Sillars fra Universitetet i Bergen. 3

4 Multikuls aktiviteter i 2013 SEMINARER Våren 2013 ble det arrangert to fellesseminar for hele forskergruppa. Det første diskuterte analytiske perspektiver fra mikro- til makro-nivå og ulike metoder for å analysere tekst i kontekst (23.01), med innlegg av MULTIKULs egne forskere. Vårens andre fellesseminar hadde temaet Multimodalitet og estetikk og ble holdt av professor II Andrew Burn (20.03). Burn presenterte tre ulike innfallsvinkler til temaet estetikk og multimodalitet, og diskuterte hvordan disse hører sammen. Eksemplene var hentet fra Laurence Oliviers filmatisering av Shakespeares Hamlet og forklarte hvordan estetiske prosesser kommer sammen i teater, film og dataspill. Høstsemesterets første fellesseminar ble holdt av professor II Andrew Burn og hadde tittelen Ludic transformations of literature og tok utgangspunkt i adaptasjoner fra litteratur til dataspill (21.09) besøkte Helen Caple fra University of New South Wales og Monika Bednarek fra University of Sydney MULTIKUL, og holdt seminar om foto i journalistikk. I høstens andre fellesseminar (7.11.) holdt professor Theo van Leeuwen fra Syddansk universitet gjesteforelesningen Multimodality and social semiotics as approaches to cultural change. Her ble også forskerkolleger fra RESEP-prosjektet invitert, og seminaret var svært godt besøkt. MULTIKUL støttet også et seminar for lansering av antologien Diktet utenfor diktsamlingen (19.11) med introduksjon ved Unni Langås, og forelesninger ved lektor Louise Mønster fra Aalborg Universitet og forfatteren Torild Wardenær. Semesteret ble avsluttet med fellesseminar om Poetikk og Retorikk (05.12.) Dette var det siste fellesseminaret der våre to kolleger i professor II-stilling, Stuart Sillars og Andrew Burn deltok. Stuart Sillars holdt foredraget Verbalvisual rhetoric og Andrew Burn presenterte Rhapsodies and Rhetorics in the Media Arts. Videre holdt tre deltagere fra forskergruppene kortere innlegg: «Multimodale metaforer i film» v/ Bjarne Markussen, «Multimodale metaforer i lingvistiske modeller» v/ Gunhild Kvåle og «Materialitetens semiotikk» v/ Roy Eriksen. 4

5 Konferansen Tolerance and the city 10: The Public Sphere in the Age of Absolutism ble arrangert ved Universitetet i Agder Konferanser MULTIKUL arrangerte forskerseminar om multimodalitet og kulturendring på Metochi Studiesenter, Lesbos, mai 2013 med 15 deltakere fra UiA og sju inviterte gjester, blant dem var professor Ståle Wikshåland og professor Svein Østerud fra Oslo, som begge bidro med plenumsforelesninger. Ellers var seminaret et arbeidsseminar der alle deltakerne presenterte utkast til artikler eller bokkapitler. I tillegg var det satt av tid til drøftinger i forskergruppene. MULTIKUL arrangerte konferansen Out of the Shadows September i samarbeid med Institutt for Oversetting- og Fremmedspråk. Konferansen var verdens første konferanse dedikert til kvinnelige beatpoeter og beatkunstnere og hadde deltagere fra hele Europa. Inviterte plenumsforedrag var ved Polina Mackay fra Universitetet i Nicosia og filmskaperen Mary Kerr, California. 7. og 8. november var MULTIKUL vertskap for den 9. nordiske workshopen om sosialsemiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL), der det ble holdt en rekke foredrag om multimodal analyse. På seminaret deltok skandinaviske forskere samt MULTIKUL-forskere fra UiA. Inviterte plenumsforedrag var ved professor Per Holmberg, fra Göteborgs universitet om Skriftteknologier och textens deaktivering, og professor Paul Thibault, Universitetet i Agder om Unnatural Histories of Discourse: Text and Context in SFL. PhD kurs Early Modern Research Group arrangerte et internasjonalt forskerkurs med tittelen Visuality in the Age of Shakespeare Temaet skriver seg inn i en tidligmoderne word and image -sammenheng. Kursledere var professor Stuart Sillars (UiB/UiA) og Roy Eriksen. Tidsskrift MULTIKUL og UiA har tatt over utgivelsen av det internasjonale tidsskriftet Journal of Illustration Studies (JOIS), og ga ut ett nummer på tampen av Redaktører er David Skilton, Julia Thomas fra Cardiff University og Jahn Thon fra UiA. Det er opprettet et redaksjonsråd ved UiA, som består av Charley Armstrong, Roy Eriksen og Kate Maxwell. Tidsskriftet er anerkjent som publiseringskanal på nivå 1. Norsk medietidsskrift kom ut med et temanummer (3/13) om «Nye medier, nye diskurser, nye prosesser», med Elise Seip Tønnessen og Oddgeir Tveiten fra UiA som gjesteredaktører. Postdoktor Kate Maxwell tiltrådte i en toårig stilling som postdoktor i MULTIKUL 1. februar Hennes prosjekt har tittelen Multimodal Machaut: Manuscript, Print, and Digital Receptions of the Oeuvre. Hun har sin primærtilknytning til Early Modern Research Group, men deltar også i prosjektet Musikk og lyrikk. 5

6 Forskergrupper Multimodale kulturmøter Gruppa «Multimodale kulturmøter i kunst- og samfunnsliv» ble etablert helt i slutten av 2012, og kom i gang med arbeidet i begynnelsen av Gruppa har gjennom året bestått av deltakere, dels fra eget fakultet, dels fra Fakultet for kunstfag, samt én deltaker ansatt i administrasjonen ved UiA og én fra Ansgarskolen. Gruppa har arbeidet gjennom hele 2013 med tanke på en antologi-utgivelse i løpet av I vårsemesteret hadde vi fem gruppemøter før Lesbosseminaret i mai. Gruppemøtene ble i hovedsak brukt til å presentere de enkelte delprosjektene for hverandre. Ved ett av møtene hadde vi en «gjesteopptreden» av Odin Lysaker, som foredro om teoretiske hovedlinjer i CULCOM-prosjektet (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), der han selv deltok som stipendiat. Lesbos-seminaret ga tid og rom for å diskutere antologiprosjektet nærmere, og vi ble blant annet enige om å invitere inn eksterne bidragsytere - fra alle skandinaviske land - for å få større bredde i boka. Disse invitasjonene førte til at antologien nå planlegges med 19 kapitler, hvorav 8 skrives av eksterne bidragsytere. I høstsemesteret hadde gruppa tre samlinger, hvorav ett var viet en gjesteforelesning av Anita Holm Riis fra Syddansk Universitet under tittelen «Kulturmøtets hermeneutikk». 6

7 Publikasjoner Martin Engebretsen, Visuelle samtaler. Anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. Bergen: Fagbokforlaget Sissel Marie Rike, Bilingual corporate websites from translation to transcreation? Journal of Specialised Translation, Issue 20 July 2013, s Paper på konferanser Martin Engebretsen, «The Soundslide Report. Innovative Journalism or Misplaced Works of Art?», Paper ved 5th International Language in the Media Conference, University of London, Martin Engebretsen, «Grafikk-basert folkeopplysning på nettet: fokus på meninger og kontekster» Paper ved Den 9. nordiske workshopen i systemisk funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk, UiA Martin Engebretsen, «Å analysere bilder i kontekst». Foredrag under multimodalitetskonferansen, Lesbos, Kristine Hasund, «A spoonful of food and a spoonful of love. Marte Meo in nursing of motherless infants at Haydom Lutheran Hospital in Tanzania». Paper sammen med Kari Vik, presentert på Norges forskningsråds 26. norske forskningskonferanse om psykisk helse. Solstrand, Os, Kristine Hasund, Eli-Marie Drange, Gro-Renée Rambø og Kari Vik, «Cultural encounters between Norwegian Marte Meo-therapists and caregivers at Haydom Lutheran Hospital in Tanzania. Paper presentert på MULTIKUL-seminar på Lesbos,

8 Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning DigiGLU DigiGLU er et toårig forskningsprosjekt finansiert med midler fra Ugland-gaven i 2013 og Prosjektet utforsker hvordan digitale læringsressurser tas i bruk og integreres med mer tradisjonelle tekster og kommunikasjonsformer i ulike fag i grunnskolelærerutdanningen som ble innført fra 2010 (GLU). Det overordnete målet er å bidra til å styrke kommunikasjon og læring i de nye grunnskolelærer-utdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10), med UiAs lærerutdanning som hovedcase. Noe materiale blir også samlet inn fra UiS og HiT i de obligatoriske fagene pedagogikk og elevkunnskap og norsk, til sammenligning. I 2013 har gruppa utviklet et felles forskningsdesign og gjennomført datainnsamling i en rekke GLU-emner ved UiA. Gruppa er delt inn i tre forskerpar som samarbeider om datainnsamling og bearbeiding. Hvert semester avsluttes med en oppsummering i et refleksjonsnotat, der gruppa samarbeider om å trekke ut interessante forskningsperspektiver og utforme ideer til papers og artikler. Forskerne i gruppa deler alle data, og samarbeider om å skrive artikler på tvers av de etablerte forskerparene. I løpet av 2013 har gruppa samlet deltatt på NVivo-kurs, og vært på metodeworkshop i London sammen med forskermiljøet ved London Knowledge Lab. 8

9 Publikasjoner Anne Løvland, Hva har du lært om nyrene?. Karakteristiske trekk ved elevars omforming av læringstekstar. I Skjelbred og Veum: Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm, Hanne Kiil og Elise Seip Tønnessen, Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst mulighet for en ny identitet? Barnboken 2013 ;Volum 36. Elise Seip Tønnessen, Læreboka som kunnskapsdesign. I: Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken (red): Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013 ISBN s Gjesteredaktør for temanummer av Norsk Medietidsskrift nr , årgang 20. Lederartikkel: Elise Seip Tønnessen og Oddgeir Tveiten: «Nye medier, nye diskurser, nye prosesser». 9

10 Gunhild Kvåle, «Kontekst og multimodalitet - sosialsemiotiske tilnærminger». MULTIKUL-seminar, Universitetet i Agder, Kristiansand, Paper på konferanser Nils Rune Birkeland, Hva kartet kan fortelle, del 2: Kartografiske versus sosialsemiotiske perspektiver.lagt fram på MULTIKULs forskerseminar om multimodalitet på Lesbos - Metochi Nils Rune Birkeland, Elise Seip-Tønnessen og Eli Marie Drange, Digital collaboration inside and outside educational systems. Lagt fram på DigiGLUs forskerseminar ved London Knowledge Labs / MODE Gunhild Kvåle, Multimodality and Software: Teacher Education Students Designing Grammatical Trees. Den 9. nordiske SFL-workshop. Kristiansand, Gunhild Kvåle og Gro-Renée Rambø, Didactic Blogging pre-school teacher students blogging for learning. Internasjonal konferanse, 24th European Systemic Functional Linguistics Conference & Workshop, Coventry, England Gunhild Kvåle og Gro-Renée Rambø, «Blogging i førskolelærerutdanningen: Multimodalt design av yrkesidentitet». Paper, MULTIKUL, Lesbos, Gunhild Kvåle, «Multimodale metaforer i lingvistiske modeller». MULTIKUL-seminar, Kristiansand, Anne Løvland, «Illustrasjonars bidrag til framstilling av verkelegheit i opplysningslitteratur», MULTIKULS forskningsseminar Lesbos, Trine Solstad og Elise Seip Tønnessen, Playing the text; Garmann s Summer on paper and screen. Paper presented at The 21ST biennual IRSCL conference: Children s literature and Media Cultures, Maastricht Elise Seip Tønnessen og Eva Maagerø, «Making meaning from images and words». Paper på Verbal Visual Text Symposium, hosted by Centre for Research in Young People s Texts and Cultures (CRYTC), University of Winnipeg, Canada, Elise Seip Tønnessen, Ulike semiotiske innfallsvinkler til multimodale tekster. Forelesning på Multikuls forskningsseminar Metochi Eli-Marie Danbolt Drange og Elise Seip Tønnessen, Use of multimodal digital resources in foreign language learning. Paper presentert på Multikuls forskningsseminar, Metochi

11 Early Modern Research Group Early Modern Research Group (EMRG) hadde stor og variert aktivitet i 2013 med arrangementer internasjonalt og nasjonalt, samt en rekke publikasjoner. Aktivitetene fordelte seg på Tolerance and the City, som holdt den 10de og avsluttende konferansen The Public Sphere in the Age of Absolutism. MULTIKUL-prosjektet i tidlig-moderne Word and Music arrangerte en workshop med Stuart Sillars og Jørgen Langalen 15. april. Denne dannet også grunnlaget for en søknad til NFR som ble sendt inn i mai: OPERA: The Multimodality of Opera. Prosjektledere er professorene Per- Kjetil Farstad og Roy Eriksen. Det interdisiplinære EMRGprosjektet LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives, som også har visse multimodale perspektiver, arrangerte et prosjektseminar i Tarquinia EMRGdeltakere var blant annet Charles Armstrong, Peter Young og Roy Eriksen. EMRG-medlemmer har ellers deltatt med papers og gjesteforlest i Spania, Stockholm, Kingston, Firenze, og Cosenza, og publisert tre monografier og én essaysamling i tillegg til et antall artikler. Gruppen har fått prosjektmidler til å utvikle og forbedre søknader både for OPERA og LIVES og skal arbeide videre med å søke om forskningsfinansiering fra NFR våren EMRG utgir sammen med Bergen Shakespeare and Drama Network (BSDN), on-line tidsskriftet EMCO, der Roy Eriksen og Stuart Sillars er redaktører. 11

12 Publikasjoner Charles Ivan Armstrong, Recognition and Dissimulation: Nationalism and Genre in James Clarence Mangan s The Lovely Land, Romantik: Journal for the Study of Romanticisms, nr. 2, Charles Ivan Armstrong, Ekphrasis and Excess, som inngår som kapittel 9 I Reframing Yeats: Genre, Allusion and History, London: Bloomsbury, Roy Eriksen, Shakespeare on Divine Love: The phoenix and the Turtle (1601), Cahiers Élisabéthains, A Biannual Journal of English Renaissance Studies, vol. 81 (Spring 2013): ISSN Roy Eriksen, Marlowe s Tour of Rome: Policy, Popery, and Urban Planning, in ed. Per Sivefors: Urban Encounters: Experience and Representation in the Early Modern City, EMMS vol. 8 (2013), ISBN (paper), ISBN (elettronic). Roy Eriksen, Real and Virtual Illustration: Visual Memory and Early Modern Speaking Pictures, Journal of Illustration Studies (2013), ISSN , 1-18 (3 ills). Roy Eriksen, Review of Anne M. Myers, Literature and Architecture in Early Modern England, in Journal of British Studies, vol. 52 no. 4, Kate Maxwell, Quant j eus tout recordé par ordre Memory and Performance on Display in the Manuscripts of Guillaume de Machaut s Voir Dit and Remede de Fortune, Memory in Medieval France ed. Elma Bremmer, Meredith Cohen, og Mary Franklin-Brown (Farnham: Ashgate, 2013), s Kate Maxwell, The Order of Lays in the Odd Machaut Manuscript BnF, fr (E), Emma Cayley and Susan Powell (eds), Manuscripts and Printed Books in Europe , Liverpool University Press, 2013, s Kate Maxwell, Review of E.E. Leach, Guillaume de Machaut: Secretary, Poet, Musician in Fontes Artis Musicae 60:1 (2013), s Kate Maxwell, Review of D. McGrady and J. Bain, eds, A Companion to Guillaume de Machaut, The Medieval Review September 2013 https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/16859/ html?sequence=1 Kate Maxwell, Multimodality and Medieval Music Palfrey, Tag Journal, December Jahn Thon, Avant-garde and Baroque: The Possible Third in Gunnar Wærness, Bli verden, Journal of Illustration Studies, December Jahn Thon, Can modern multimodality theories help us understand the semantic relationship between word and image in texts from the seventeenth century?, Journal of Illustation Studies, December

13 Paper på konferanser Charles Ivan Armstrong, Terrible Stare : The Spaces of Eavan Boland s The Dolls Museum in Dublin. Paper gitt ved konferansen Towards 1916: Old and New Irelands, avholdt i Galway (Irland), Charles Ivan Armstrong, Perhaps I will return one day : Hagiography, Life-Writing and the Novel in Ciaran Carson s Shamrock Tea, LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives», Roy Eriksen, Christus sub cervi imagine: The Pagan and Scriptural Cultic Sources of Vita Sanctii Eusthatii», LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives», Roy Eriksen, Open Architecture: Portraiture by Architecture, Response to Professor Paul Barolsky (UVA), House Seminar: Raphael s painted self-fashioning, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, Villa I Tatti, Roy Eriksen, Drama, Architecture and the City, Visuality in the Age of Shakespeare -seminaret, Roy Eriksen, Planning the Imperial Capital: Dido, Queen of Carthage and Marlowe s Urbanism ved Tolerance and the City 10; Roy Eriksen, The Semiotics of Matter, MULTIKUL-seminar Oddvar Holmesland, Freedom, Order and Epicureanism in Thomas More s Utopia, Tolerance and the City, The Public Sphere in the Age of Absolutism The Arts in Northern Europe during the Reign of Christian IV ( ), University of Agder Kate Maxwell, Guillaume de Machaut and the Concept of Multimodality, Guillaume de Machaut: Music, Image, Text in the Middle Ages, University of Exeter, Kate Maxwell, This paper was then revised and presented in its new form at Musikforskning i dag, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, Kate Maxwell, Le Sujet digital dans les lais de Guillaume de Machaut, Le Sujet digital: inscription, exscription, téléscription, Université de Paris-8, Jahn Thon, Kritikkens multimodalitet: Det karrige illustrerte uttrykk, Workshop februar 2013, Norsk Litteraturkritikks historie Jahn Thon, Den politiske visen : Fra kollektive allsang til Åge Aleksadersens hese primalskrik, Den multimodale hendelse, UiA, Peter Young, Medieval Molehills and the Elizabethan Montain: Thomas Deloney s Fictional Lives, LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives»,

14 Musikk & Lyrikk Forskningsgruppa «Musikk & lyrikk» er et forum for forskere som arbeider med prosjekter relatert til musikk og lyrikk, og har 23 registrerte deltakere, de fleste fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, og Fakultet for kunstfag ved UiA. Arbeidsformen i gruppa har vært å møtes til workshops, i 2013 har de vært arrangert 22.02, og Den siste var et skriveseminar der bidragsyterne la fram utkast til kapitler i en felles antologi som skal publiseres i Publikasjoner Bjarne Markussen, «Law and Multimodal Aesthetics: Nils-Aslak Valkeapää s Treways of the Wind», Journal of Illustration Studies, December 2013, articles.php?article=52. Bjarne Markussen, «A Doll s House and Kramer vs Kramer: Objections to Family Law», in Sun Jian and Frode Helland (eds) Ibsen Across Cultures, XII I nternational Ibsen Conference, Fudan University Press, s Bjarne Markussen, «Contesting Narratives: Henrik Ibsen s A Doll s House and Trygve Allister Diesen s Hold my Heart», in K-M. Simonsen (ed.): Law and Justice in Literature, Film and Theatre: Nordic Perspectives, Berlin/Boston: De Gruyter, s Formidling Bjarne Markussen, «Kunst og rettskultur Henrik Ibsen og Bob Dylan», Wergelandsenterets kaféforedrag, Bjarne Markussen, «Metaforer i film», MULTIKUL-seminar

15 Svein Slettan, «Kasper scorer! Om ein serie fotballbøker med gutar i hovud-rollene». I: Kåre Kverndokken (red.): Gutter og lesing. Bergen: Fagbokforlaget, 2013, s Individuelle prosjekter Publikasjoner Agnes-Margrethe Bjorvand, «Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lingren s Picturebooks». Publisert i Bettina Kümmerling-Meibauer (red.) Picturebooks: Representation and Narration. New York & London: Routledge. [http://www.routledge.com/books/details/ /] Agnes-Margrethe Bjorvand, «Emil fra Lønneberget fyller 50 år i dag!». Bloggpost om Emil på forlagsliv.no, publisert 23. mai 2013: forlagsliv.no/halvekongeriket/2013/05/23/emil-fra-lonneberget-fyller- 50-ar-i-dag/ Agnes-Margrethe Bjorvand, «Etterord» i nyutgivelse av Astrid Lindgren og Björn Berg Emil fra Lønneberget, Marikken og Sunnaneng. Oslo: Cappelen Damm. Agnes-Margrethe Bjorvand, Oversettelse av bildebok. Astrid Lindgren og Kitty Crowther. Nissen er våken Oslo: Cappelen Damm. Agnes-Margrethe Bjorvand, Oversettelse av app (inkl. bildebok). Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman Kjenner du Pippi Langstrømpe? Oslo: Cappelen Damm. Frida Forsgren, Beat Lives, Portal Forlag. Unni Langås, Dikt på utstilling. Ute og inne.» Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red.): Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag, Bergen Unni Langås, Den ukjente kvinnens melodrama. Torborg Nedreaas film noir-inspirerte roman Av måneskinn gror det ingenting. RISS. Magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. Unni Langås, «Voldtekt som våpen, kunst som provokasjon. Jenny Holzers Lustmord og krigsforbrytelsene i Bosnia.» Nytt blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet Stiftelsen Arkivet Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red.): Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag, Bergen Svein Slettan, «Kodak moment. Fototekstualitet i Johan Harstads Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?. I: Norsk Litterær Årbok Oslo: Samlaget, 2013, s Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red), Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Elise Seip Tønnessen, Rom og steder for opplevelse og tilhørighet : noen ettertanker. I: Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s Anne Løvland, Pål Steinar Repstad, Elise Seip Tønnessen (red), Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Elise Seip Tønnessen, Aktiviteten former rommet. I: Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Elise Seip Tønnessen, Prekestoler i ny design. I: Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Paper på konferanser Frida Forsgren, The Wennesland Collection - Introducing the visual beat. European Beat Study Network 2nd Conference; Universitetet i Aalborg, Frida Forsgren, Beat Art - with a particular focus on the female beat artists. Out of the Shadows - Conference on the Female Beats; Universitetet i Agder Unni Langås, Fotografi og traumatisk minne i Jacques Roubauds Quelque chose noir, Workshop i prosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse, Universitetet i Stavanger, Unni Langås, Traumatic memory and the photographic image. Workshop i prosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse, Universitetet i Agder, Svein Slettan, «Hva er det med Kasper-bøkene? Kan Jørn Jensens populære fotballbøker si oss noe allment om litterære grep som appellerer til (mange) gutter?». Foredrag på konferansen «Gutter og lesing», arr. Høgskolen i Vestfold, Farris Bad hotell, Larvik,

16 Nettverk og internasjonale kontakter Agnes-Margrethe Bjorvand er medlem av et Internasjonalt nettverk av bildebokforskere. Forskningsgruppa DigiGLU med seks medlemmer var på studietur til London Knowledge Lab, University of London oktober. Innlagt i programmet var en metodeworkshop arrangert i samarbeid med forskergruppa MODE, ledet av professor Carey Jewitt. MULTKULS styre med fire medlemmer var på samarbeidsseminar med forskergruppa om intermedialitet på Linnéuniversitetet i Växsjö Martin Engebretsen, Arrangerte møte med professor Alfredo Sánchez fra Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) i Mexico Frida Forsgren er medlem av European Beat Study Network (EBSN.EU). Ingrid Kristine Hasund leder en forskergruppe om Marte Meo (video interaction guidance) ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus. Forskergruppa er del av programmet Sped og små Agder ved ABUP, der Hasund er styremedlem. Gunhild Kvåle er nestleder i styret for Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk. Elise Seip Tønnessen leder forskernettverket Barnelitteraturen i et medialisert tekstunivers ved Norsk Barnebokinstitutt 16

17 Medieoppslag Agnes-Margrethe Bjorvand Intervjuet i VG Tittel på artikkel: «EEEEEMIIL! 50 år». (Artikkelforfattere: Kristi Hovland, Kristine Hellem Aanstad og Øystein David Johansen.) Intervjuet av Kulturnytt på P2, 23.05, i anledning 50-årsfeiringa av Emil i Lønneberget. (Intervjuet av Thomas Alvarstein Owe.) Intervjuet av Agderposten «Ønsker å gi barna leselyst». (Intervjuet av Inger Elise Nipedal.) Roy Eriksen, Intervju på Rai 3 (Italiensk tv), sendt Gunhild Kvåle, «Skaper mening av ord og bilde». Intervju/reportasje i TEFT Forskningsmagasin frå universitetet i Agder, 1/2013. Kate Maxwell: Bloggen Multimodal Machaut: skatemaxwell.wordpress.com Tønnessen, Elise Seip: Utdanning, nytte og samfunnsansvar. Kronikk i Fædrelandsvennen. 2 x boktips/bokomtaler på bloggen til ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse): Håret til Mamma (Gro Dahle og Svein Nyhus) og Henrik And (Anna R. Folkestad) abup.no/les-agnes-margrethe-bjorvand-sin-anmeldelseav-boka-henrik-and/ 17

18 Gjesteforelesninger/ gjesteforskeropphold Inviterte foredrag «Undre og spørre, skape og dele Skolebiblioteket i undervisninga», Erfaringskonferanse, Program for skolebibliotek-utvikling, Universitetet i Agder, Kristiansand, Martin Engebretsen: «Den engasjerte leser. Opplevelse og fortolkning i unge leseres møte med komplekse nett-tekster». Svein Slettan: «Gutter og seriebøker». Elise Seip Tønnessen: «Tekster å leke med i bok og på skjerm». Charles Ivan Armstrong, Heaven or the Prado? Modernism and the Meanings of Transcendence in Thomas MacGreevy s Gloria de Carlos V. Forelesning ved School of Languages, Literature, Culture and Communication, University of Limerick (Irland). Vibeke Christensen, Ph.d.-student ved Universitetet i Ålborg var på gjesteforskeropphold ved UiA i november. Hun arbeider med en didaktisk avhandling om multimodale tekster, og har Anne Løvland som biveileder. Martin Engebretsen, Gjesteforelesning om nettjournalistikk ved UiB, Martin Engebretsen, «Trab Laus. Digital Narrative as Social Action» Invitert foredrag ved workshop i det nordiske nettverket NNDV (Nordic Network for Digital Visuality). København Roy Eriksen, Anti-Petrarchismo, emblemi e la filosofia di Bruno in Love s Labours Lost, UniCal, Cosenza, Roy Eriksen, Drama, Architecture and the City, Visuality in the Age of Shakespeare-seminaret, UniCal, Cosenza. Roy Eriksen, Composition and tectonics in Marlowe 22.04, seminar ved UniCal, Cosenza Socrates lærerutveksling. Unni Langås, Death and Material Meaning in Contemporary Poetry. Paal-Helge Haugen, Monica Aasprong, Jacques Roubaud and Jenny Holzer. Babes-Bolyai Universitet, Cluj, Romania Unni Langås, Traumatic Memory and the Photographic Image. Ph.d.- kurset Testimony, Narrative, Memory, Literature, Universitetet i Oslo, Bjarne Markussen, Samisk multimodalitet: Nils-Aslak Valkeapää, sommerkurs for utenlandske studenter, UiA, Kate Maxwell, The Curious Case of Malgre Fortune : A Case Study in Multimodality, Machaut in the Book, University of Virginia, Charlottesville, Agnes-Margrethe Bjorvand var på gjesteforskeropphold ved Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby ( ) for å arbeide med avhandling om Astrid Lindgrens bildebøker og for å skrive på en biografi for barn om Astrid Lindgren. Elise Seip Tønnessen, E-bok, apper og nettliv. Forelesning på faglitterært forfatterstudium, Norsk Barnebokinstitutt Elise Seip Tønnessen, Døden i bildebøker. Foredrag på seminar arr. av Tvedestrand bibliotek og Human-Etisk Forbund, Tvedestrand Elise Seip Tønnessen, «Tekster å leke med i bok og på skjerm». Plenumsforedrag ved avslutningskonferansen for Program for skolebibliotekutvikling: Undre og spørre, skape og dele Skolebiblioteket i undervisninga. UiA Elise Seip Tønnessen: Bokdagen 2013 (http://bokdagen.no/program/ ). Deltakelse i panelet «Barn og e-bok. Kjærlighet ved første blikk». Oslo Elise Seip Tønnessen, Død og sorg i norske bildebøker. Møt en Agderforsker; Vågsbygd videregående skole, Kristiansand. Elise Seip Tønnessen, Filosofi og religion i moderne norske bildebøker. Møt en Agderforsker (forskningsdagene; 08.10). Dahlske videregående skole, Grimstad. Elise Seip Tønnessen, Literacy og multimodalitet. Foredrag på årsmøte i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannere, Århus

19 MULTIKULs økonomi Som satsingsområde ved UiA har MULTIKUL et budsjett på kr til rådighet per år. Over halvparten av dette har i 2013 gått med til å lønne en koordinator/forsker i 100 % stilling og to eksterne professor II stillinger (hver på 20 %). Driftsbudsjettet gir muligheter til å samle forskerne, og utvikle kontakter med kolleger i inn- og utland. I 2013 har den største økonomiske satsingen vært forskerseminaret på Metochi på Lesbos. Mange av medlemmene har også fått støtte til å reise på konferanser for å presentere paper, og her har styringsgruppa lagt vekt på å prioritere søknader med klare publiseringsplaner. En følge av at MULTIKUL har vært drevet i tre år, ser vi ved at flere av søknadene om driftsmidler dreier seg om publiseringsstøtte, og denne trenden regner vi med vil fortsette i Driftsbudsjettet gir muligheter til å invitere gjester og arrangere konferanser og forskerkurs. I 2013 har MULTIKUL bidratt med delfinansiering av konferanser og forskerkurs, men også hentet inn ekstern finansiering til slike aktiviteter. Regnskapet for 2013 viser et forbruk som ligger noe under budsjett, bl.a. fordi noen frikjøpsmidler er forskjøvet til

20 Kontakt Koordinator Førsteamanuensis Frida Forsgren Epost: tlf Styringsgruppa Professor Elise Seip Tønnessen (leder) Epost: tlf Professor Martin Engebretsen Epost: tfl Professor Roy Eriksen Epost: tfl Førsteamanuensis Bjarne Markussen tfl Professor II stillinger i 2013: Professor Andrew Burn, Institute of Education, University of London Epost: Professor Stuart Sillars, Universitetet i Bergen. Epost:

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

«Les høyt for oss» Den viktigste av alle grunner er at det gir gode opplevelser. Derfor er det også viktig å vise barna at man selv er glad i å lese.

«Les høyt for oss» Den viktigste av alle grunner er at det gir gode opplevelser. Derfor er det også viktig å vise barna at man selv er glad i å lese. Referat fra foreldremøte 2.3.16. Agnes M. Bjorvand, forsker på barnelitteratur fra UiA. Hvorfor skal vi lese? «Les høyt for oss» Det er mange grunner til hvorfor vi skal lese for barn, og her er noen:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Sesjon 13 - Naturfag for yrkesfag og bruk av mobil som pedagogisk verktøy Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Mette Nordby, Universitetet for miljø- og biovitenskap Gerd Jørgensen, Hønefoss

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth 1. Innledning I 2002 gjennomførte Norges forskningsråd en nasjonal

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen

Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen Marion Elisenberg og Camilla Häbler Avdeling for lærerutdanning 05.11.2017 1 Bakgrunn for prosjektet Etableringen av en

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing NOASP Open Access Nordic Open Access Scholarly Publishing Marte Ericsson Ryste Redaksjonssjef NOASP Cappelen Damm Akademisk Del av Cappelen Damm, Norges største forlag. En ledende utgiver av læremidler

Detaljer

DET TREDJE SPRÅKET. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv

DET TREDJE SPRÅKET. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv DET TREDJE SPRÅKET Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv Portal Akademisk I serien Portal Akademisk utgir vi vitenskapelige monografier og antologier. En oversikt

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

The Meaning of the Body. Gender Constructions in Nordic Literature (2002-2006)

The Meaning of the Body. Gender Constructions in Nordic Literature (2002-2006) Unni Langås Professor Department of Nordic and Media Studies University of Agder Servicebox 422, N-4604 Kristiansand Telephone (0047)38142075 Cell phone (0047)99421825 E-mail: unni.langas@uia.no Academic

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Utdanning og diversitet. Fellesseminar for de strategiske forskningsområdene 17. februar 2016

Utdanning og diversitet. Fellesseminar for de strategiske forskningsområdene 17. februar 2016 Utdanning og diversitet Fellesseminar for de strategiske forskningsområdene 17. februar 2016 Pedagogikk Medlemmer Norsk RLE Camilla Eline Andersen Joke Dewilde Thor Ola Engen Kari Nes Anna Ottosen Solveig

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 1 Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 Søknadene om smådriftsmidler 2015 har blitt behandlet og dekan Wenche Kjæmpenes har fattet følgende vedtak om tildeling: Navn Aina Kane, IBSA SM 01/15

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole Vurdering for læring John Vinge Pedagogdagene 180816 - Norges musikkhøgskole John Vinge John Vinge Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole på mange måter.

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

Multimodalt samspill i bildeskriftkomplekser

Multimodalt samspill i bildeskriftkomplekser Gunhild Kvåle Multimodalt samspill i bildeskriftkomplekser En sosialsemiotisk undersøkelse av relasjoner mellom skrift og bilde Avhandling for graden philosophiae doctor Universitetet i Agder Fakultet

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Læremidler i en sammensatt tekstkultur. Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder

Læremidler i en sammensatt tekstkultur. Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder Læremidler i en sammensatt tekstkultur Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder En kommunikasjonsrevolusjon The world of communication is not standing still. The communicational world of children now

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

Årsmelding Holbergprisen 2009 2

Årsmelding Holbergprisen 2009 2 1. Om fondet I henhold til brev av 23. januar 2009 opplyser Kunnskapdsdepartementet, kap. 287 post 56, at Universitetet i Bergen bevilges kroner 9 126 066,03 for året 2009. Dette tilsvarer et års avkastning

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Trude Hoel, førsteamanuensis Nasjonal lesekonferanse, 14. mars, kl. 09.45-10.30 Lesesenteret,UiS 15.03.16 lesesenteret.no Hva er en fortelling?

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 Voss 26. september 2008 Liv Sissel Grønmo IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Eva Maagerø Trondheim, 15. mars 2012 Kunnskapsløftet 2006 Fem grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

Lesesenteret. Bildeboka i bruk. Nasjonal lesekonferanse 18.og 19. mars 2013 Monica G. Mitchell

Lesesenteret. Bildeboka i bruk. Nasjonal lesekonferanse 18.og 19. mars 2013 Monica G. Mitchell Bildeboka i bruk Nasjonal lesekonferanse 18.og 19. mars 2013 Monica G. Mitchell Bli grepet, før begrepet www.lesesenteret.no 2 Bildebøker ikke bare for små barn www.lesesenteret.no 3 Hvorfor bildebok?

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Refleksjonsnotat på deltakelse i nettbaserte diskusjoner

Refleksjonsnotat på deltakelse i nettbaserte diskusjoner Refleksjonsnotat på deltakelse i nettbaserte diskusjoner Student Borghild Them s239893 Høgskolen i Oslo og Akershus Felleskurset, høsten INNLEDNING 3 STRUKTUR 3 TEKNOLOGIER 3 NETTBASERTE DISKUSJONER 4

Detaljer

Smått e godt. Om å finne forskningspotensial i praksis. NOLES Gardermoen 3. oktober

Smått e godt. Om å finne forskningspotensial i praksis. NOLES Gardermoen 3. oktober Smått e godt Om å finne forskningspotensial i praksis NOLES Gardermoen 3. oktober Innspill fra NOLES og forsøk på å svare «Hva kan bli et forskningsprosjekt?», «Hvordan lage gode og publiserbare prosjekt?»,

Detaljer

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND BIBLIOTEKMØTET 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND Velkomen til Kristiansand! Det er ikkje litteratur alt vi formidlar, og litteraturformidling er berre ein del av det vi driv med, sjølv

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Forestillingsanalyse

Forestillingsanalyse 1 Fischer-Lichte, Erika: "Theatricality" 1 Kilde: Theatre Research International Oxford University Press, Vol. 20, no. 2, 1995 ISSN: 03078833 2 Bennet, Susan: "Culture and the Idea of the Theatrical Event"

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

BACHELOROPPGAVEN. Eva Maagerø FØLGEGRUPPEN Stavanger,

BACHELOROPPGAVEN. Eva Maagerø FØLGEGRUPPEN Stavanger, BACHELOROPPGAVEN Eva Maagerø FØLGEGRUPPEN Stavanger, 19.03.2015 MATERIALET 172 oppgaver fra første GLU-kull (2010-kullet), GLU 1-7 og GLU 5-10 Representativt utvalg: - Fra 20 lærerutdanningsinstitusjoner

Detaljer

KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE

KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE Nasjonal forskningskonferanse om kroppsøving Tema 2013: «Kroppen i kroppsøvingsfaget» Konferansen Kroppsøvingsfaget i bevegelse arrangeres for andre gang på NIH 13. og 14.

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

En kort situasjonsrapport. Oslo, Glenn-Egil Torgersen Professor, Phd Leder av forskningsgruppen MILPED DU/SAM FHS/FSTS/Pedagogikk og metode

En kort situasjonsrapport. Oslo, Glenn-Egil Torgersen Professor, Phd Leder av forskningsgruppen MILPED DU/SAM FHS/FSTS/Pedagogikk og metode Forskningsgruppen MILPED/DU-SAM ved FHS på den årlige Nordic Educational Research Association Congress 2017 University of Copenhagen/Aalborg, 23-25 March En kort situasjonsrapport Oslo, 27.03.2017 Glenn-Egil

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 INNLEDNING I 2005 vil Senter for Ibsen-studier - i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet - bidra til at Ibsen-året 2006 blir en viktig markering.

Detaljer

Utdannings- og forskningssamarbeid med Kina et risikoforetak? Førstelektor Åsta Birkeland

Utdannings- og forskningssamarbeid med Kina et risikoforetak? Førstelektor Åsta Birkeland Utdannings- og forskningssamarbeid med Kina et risikoforetak? Førstelektor Åsta Birkeland HIB sitt samarbeid med kinesiske utdanningsinstitusjoner HIB BJIE 2003 STA 2004 ECNU 2007 BSU 2011 HKPU 2014 BNU

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2014 Søknadsfrist: Onsdag 30. april 2014 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

Utdanning Yrkespraksis Forskningsledelse og andre lederverv

Utdanning Yrkespraksis Forskningsledelse og andre lederverv Unni Langås, f. 1957 Professor, dr. art. Institutt for nordisk og mediefag Universitetet i Agder Postboks 422, N - 4604 Kristiansand Tlf. 38142075, mobil 99421825 E-mail: unni.langas@uia.no Akademisk hjemmeside:

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling!

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling! GFU-skolen: språk og flerkultur Velkommen til første samling! 10.10.2014 Program 9. okt. 2014, kl. 08.30-11.15 08.30: Introduksjon v/ Jannike Hegdal Nilssen og kort om kulturelt mangfold, språk og læring

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Årsplan norsk fordypning 2017/2018 Årsplan norsk fordypning 017/018 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 017/018 Hanne Holm fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 FORSKNING...4 Mål 1: Styrke forskningen: prosjektutvikling og publisering...4 Mål 2: Internasjonalt forskningssamarbeid...5

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer