Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder"

Transkript

1 Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

2 Kjære leser Her presenterer vi den tredje årsmeldingen for UiAs forskningssatsing Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL) har vært et år med jevnt arbeid i forskningsgruppene, bl.a. med fokus på å utvikle manus til to antologier som skal presentere resultatene fra arbeidet i to av forskningsgruppene. Et høydepunkt i 2013 var en ukes forskningsseminar på studiesenteret Metochi på Lesbos. Det ga anledning til å bli kjent med MULTIKUL-forskningen på tvers av forskningsgruppene, og til å utvikle kontakten med inviterte fagfeller fra andre miljøer var også det tredje og siste året vi hadde Stuart Sillars og Andrew Burn med oss som professor II med spesiell tilknytning til MULTIKUL. De har bidratt med sin ekspertise i seminarer, forskerkurs og veiledning, og i samarbeidet har vi knyttet kontakter til interessante samarbeidspartnere i inn- og utland. I MULTIKULs siste fase vil vi videre-utvikle denne strategien ved å knytte til oss nye mentorer fra andre miljøer. I denne fasen er vi særlig opptatt av å følge prosjektene helt fram til publisering, slik at resultatene kan formidles i ferdig bearbeidet form til forskerfelleskapet og allmennheten. Det arbeidet foregår først og fremst i forskergruppene, som du kan lese mer om på s God lesing! Elise Seip Tønnessen Leder i MULTIKULs styringsgruppe 2

3 MULTIKUL er et satsningsområde ved Universitetet i Agder Forskningsområdet Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL) er et satsingsområde ved Universitetet i Agder i perioden Målet er å utvikle et stimulerende forskningsmiljø for gode forskere og forskerrekrutter som samarbeider internasjonalt, publiserer på høyt nivå og formidler nyttig kunnskap til regionen. Multimodalitet og kulturendring er et tverrfaglig forskningsområde der flere forskergrupper ved Fakultet for humaniora og pedagogikk har markert seg de senere år. Satsingsområdet defineres ved en felles interesse for multimodale tekster og hvordan disse fungerer og forstås i en kulturell kontekst. Forskerne er opptatt av tekster i vid forstand: ytringer og objekter som skaper mening gjennom bruk av ulike semiotiske ressurser eksempelvis skriftlig og muntlig verbalspråk, bilder og lyd. Multimodale eller sammensatte tekster er tekster der flere semiotiske modaliteter spiller sammen, og forskningen på dette området har blitt aktualisert ved den omfattende digitaliseringsprosessen som de senere år har preget kommunikasjon og samfunn. MULTIKUL ledes av en styringsgruppe med fire forskere som leder hver sin forskergruppe: professor Martin Engebretsen, professor Roy Eriksen, førsteamanuensis Bjarne Markussen og professor Elise Seip Tønnessen. I tillegg hadde MULTIKUL to eksterne professor II stillinger i 2013: professor Andrew Burn fra Institute of Education, University of London, og professor Stuart Sillars fra Universitetet i Bergen. 3

4 Multikuls aktiviteter i 2013 SEMINARER Våren 2013 ble det arrangert to fellesseminar for hele forskergruppa. Det første diskuterte analytiske perspektiver fra mikro- til makro-nivå og ulike metoder for å analysere tekst i kontekst (23.01), med innlegg av MULTIKULs egne forskere. Vårens andre fellesseminar hadde temaet Multimodalitet og estetikk og ble holdt av professor II Andrew Burn (20.03). Burn presenterte tre ulike innfallsvinkler til temaet estetikk og multimodalitet, og diskuterte hvordan disse hører sammen. Eksemplene var hentet fra Laurence Oliviers filmatisering av Shakespeares Hamlet og forklarte hvordan estetiske prosesser kommer sammen i teater, film og dataspill. Høstsemesterets første fellesseminar ble holdt av professor II Andrew Burn og hadde tittelen Ludic transformations of literature og tok utgangspunkt i adaptasjoner fra litteratur til dataspill (21.09) besøkte Helen Caple fra University of New South Wales og Monika Bednarek fra University of Sydney MULTIKUL, og holdt seminar om foto i journalistikk. I høstens andre fellesseminar (7.11.) holdt professor Theo van Leeuwen fra Syddansk universitet gjesteforelesningen Multimodality and social semiotics as approaches to cultural change. Her ble også forskerkolleger fra RESEP-prosjektet invitert, og seminaret var svært godt besøkt. MULTIKUL støttet også et seminar for lansering av antologien Diktet utenfor diktsamlingen (19.11) med introduksjon ved Unni Langås, og forelesninger ved lektor Louise Mønster fra Aalborg Universitet og forfatteren Torild Wardenær. Semesteret ble avsluttet med fellesseminar om Poetikk og Retorikk (05.12.) Dette var det siste fellesseminaret der våre to kolleger i professor II-stilling, Stuart Sillars og Andrew Burn deltok. Stuart Sillars holdt foredraget Verbalvisual rhetoric og Andrew Burn presenterte Rhapsodies and Rhetorics in the Media Arts. Videre holdt tre deltagere fra forskergruppene kortere innlegg: «Multimodale metaforer i film» v/ Bjarne Markussen, «Multimodale metaforer i lingvistiske modeller» v/ Gunhild Kvåle og «Materialitetens semiotikk» v/ Roy Eriksen. 4

5 Konferansen Tolerance and the city 10: The Public Sphere in the Age of Absolutism ble arrangert ved Universitetet i Agder Konferanser MULTIKUL arrangerte forskerseminar om multimodalitet og kulturendring på Metochi Studiesenter, Lesbos, mai 2013 med 15 deltakere fra UiA og sju inviterte gjester, blant dem var professor Ståle Wikshåland og professor Svein Østerud fra Oslo, som begge bidro med plenumsforelesninger. Ellers var seminaret et arbeidsseminar der alle deltakerne presenterte utkast til artikler eller bokkapitler. I tillegg var det satt av tid til drøftinger i forskergruppene. MULTIKUL arrangerte konferansen Out of the Shadows September i samarbeid med Institutt for Oversetting- og Fremmedspråk. Konferansen var verdens første konferanse dedikert til kvinnelige beatpoeter og beatkunstnere og hadde deltagere fra hele Europa. Inviterte plenumsforedrag var ved Polina Mackay fra Universitetet i Nicosia og filmskaperen Mary Kerr, California. 7. og 8. november var MULTIKUL vertskap for den 9. nordiske workshopen om sosialsemiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL), der det ble holdt en rekke foredrag om multimodal analyse. På seminaret deltok skandinaviske forskere samt MULTIKUL-forskere fra UiA. Inviterte plenumsforedrag var ved professor Per Holmberg, fra Göteborgs universitet om Skriftteknologier och textens deaktivering, og professor Paul Thibault, Universitetet i Agder om Unnatural Histories of Discourse: Text and Context in SFL. PhD kurs Early Modern Research Group arrangerte et internasjonalt forskerkurs med tittelen Visuality in the Age of Shakespeare Temaet skriver seg inn i en tidligmoderne word and image -sammenheng. Kursledere var professor Stuart Sillars (UiB/UiA) og Roy Eriksen. Tidsskrift MULTIKUL og UiA har tatt over utgivelsen av det internasjonale tidsskriftet Journal of Illustration Studies (JOIS), og ga ut ett nummer på tampen av Redaktører er David Skilton, Julia Thomas fra Cardiff University og Jahn Thon fra UiA. Det er opprettet et redaksjonsråd ved UiA, som består av Charley Armstrong, Roy Eriksen og Kate Maxwell. Tidsskriftet er anerkjent som publiseringskanal på nivå 1. Norsk medietidsskrift kom ut med et temanummer (3/13) om «Nye medier, nye diskurser, nye prosesser», med Elise Seip Tønnessen og Oddgeir Tveiten fra UiA som gjesteredaktører. Postdoktor Kate Maxwell tiltrådte i en toårig stilling som postdoktor i MULTIKUL 1. februar Hennes prosjekt har tittelen Multimodal Machaut: Manuscript, Print, and Digital Receptions of the Oeuvre. Hun har sin primærtilknytning til Early Modern Research Group, men deltar også i prosjektet Musikk og lyrikk. 5

6 Forskergrupper Multimodale kulturmøter Gruppa «Multimodale kulturmøter i kunst- og samfunnsliv» ble etablert helt i slutten av 2012, og kom i gang med arbeidet i begynnelsen av Gruppa har gjennom året bestått av deltakere, dels fra eget fakultet, dels fra Fakultet for kunstfag, samt én deltaker ansatt i administrasjonen ved UiA og én fra Ansgarskolen. Gruppa har arbeidet gjennom hele 2013 med tanke på en antologi-utgivelse i løpet av I vårsemesteret hadde vi fem gruppemøter før Lesbosseminaret i mai. Gruppemøtene ble i hovedsak brukt til å presentere de enkelte delprosjektene for hverandre. Ved ett av møtene hadde vi en «gjesteopptreden» av Odin Lysaker, som foredro om teoretiske hovedlinjer i CULCOM-prosjektet (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), der han selv deltok som stipendiat. Lesbos-seminaret ga tid og rom for å diskutere antologiprosjektet nærmere, og vi ble blant annet enige om å invitere inn eksterne bidragsytere - fra alle skandinaviske land - for å få større bredde i boka. Disse invitasjonene førte til at antologien nå planlegges med 19 kapitler, hvorav 8 skrives av eksterne bidragsytere. I høstsemesteret hadde gruppa tre samlinger, hvorav ett var viet en gjesteforelesning av Anita Holm Riis fra Syddansk Universitet under tittelen «Kulturmøtets hermeneutikk». 6

7 Publikasjoner Martin Engebretsen, Visuelle samtaler. Anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. Bergen: Fagbokforlaget Sissel Marie Rike, Bilingual corporate websites from translation to transcreation? Journal of Specialised Translation, Issue 20 July 2013, s Paper på konferanser Martin Engebretsen, «The Soundslide Report. Innovative Journalism or Misplaced Works of Art?», Paper ved 5th International Language in the Media Conference, University of London, Martin Engebretsen, «Grafikk-basert folkeopplysning på nettet: fokus på meninger og kontekster» Paper ved Den 9. nordiske workshopen i systemisk funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk, UiA Martin Engebretsen, «Å analysere bilder i kontekst». Foredrag under multimodalitetskonferansen, Lesbos, Kristine Hasund, «A spoonful of food and a spoonful of love. Marte Meo in nursing of motherless infants at Haydom Lutheran Hospital in Tanzania». Paper sammen med Kari Vik, presentert på Norges forskningsråds 26. norske forskningskonferanse om psykisk helse. Solstrand, Os, Kristine Hasund, Eli-Marie Drange, Gro-Renée Rambø og Kari Vik, «Cultural encounters between Norwegian Marte Meo-therapists and caregivers at Haydom Lutheran Hospital in Tanzania. Paper presentert på MULTIKUL-seminar på Lesbos,

8 Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning DigiGLU DigiGLU er et toårig forskningsprosjekt finansiert med midler fra Ugland-gaven i 2013 og Prosjektet utforsker hvordan digitale læringsressurser tas i bruk og integreres med mer tradisjonelle tekster og kommunikasjonsformer i ulike fag i grunnskolelærerutdanningen som ble innført fra 2010 (GLU). Det overordnete målet er å bidra til å styrke kommunikasjon og læring i de nye grunnskolelærer-utdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10), med UiAs lærerutdanning som hovedcase. Noe materiale blir også samlet inn fra UiS og HiT i de obligatoriske fagene pedagogikk og elevkunnskap og norsk, til sammenligning. I 2013 har gruppa utviklet et felles forskningsdesign og gjennomført datainnsamling i en rekke GLU-emner ved UiA. Gruppa er delt inn i tre forskerpar som samarbeider om datainnsamling og bearbeiding. Hvert semester avsluttes med en oppsummering i et refleksjonsnotat, der gruppa samarbeider om å trekke ut interessante forskningsperspektiver og utforme ideer til papers og artikler. Forskerne i gruppa deler alle data, og samarbeider om å skrive artikler på tvers av de etablerte forskerparene. I løpet av 2013 har gruppa samlet deltatt på NVivo-kurs, og vært på metodeworkshop i London sammen med forskermiljøet ved London Knowledge Lab. 8

9 Publikasjoner Anne Løvland, Hva har du lært om nyrene?. Karakteristiske trekk ved elevars omforming av læringstekstar. I Skjelbred og Veum: Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm, Hanne Kiil og Elise Seip Tønnessen, Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst mulighet for en ny identitet? Barnboken 2013 ;Volum 36. Elise Seip Tønnessen, Læreboka som kunnskapsdesign. I: Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken (red): Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013 ISBN s Gjesteredaktør for temanummer av Norsk Medietidsskrift nr , årgang 20. Lederartikkel: Elise Seip Tønnessen og Oddgeir Tveiten: «Nye medier, nye diskurser, nye prosesser». 9

10 Gunhild Kvåle, «Kontekst og multimodalitet - sosialsemiotiske tilnærminger». MULTIKUL-seminar, Universitetet i Agder, Kristiansand, Paper på konferanser Nils Rune Birkeland, Hva kartet kan fortelle, del 2: Kartografiske versus sosialsemiotiske perspektiver.lagt fram på MULTIKULs forskerseminar om multimodalitet på Lesbos - Metochi Nils Rune Birkeland, Elise Seip-Tønnessen og Eli Marie Drange, Digital collaboration inside and outside educational systems. Lagt fram på DigiGLUs forskerseminar ved London Knowledge Labs / MODE Gunhild Kvåle, Multimodality and Software: Teacher Education Students Designing Grammatical Trees. Den 9. nordiske SFL-workshop. Kristiansand, Gunhild Kvåle og Gro-Renée Rambø, Didactic Blogging pre-school teacher students blogging for learning. Internasjonal konferanse, 24th European Systemic Functional Linguistics Conference & Workshop, Coventry, England Gunhild Kvåle og Gro-Renée Rambø, «Blogging i førskolelærerutdanningen: Multimodalt design av yrkesidentitet». Paper, MULTIKUL, Lesbos, Gunhild Kvåle, «Multimodale metaforer i lingvistiske modeller». MULTIKUL-seminar, Kristiansand, Anne Løvland, «Illustrasjonars bidrag til framstilling av verkelegheit i opplysningslitteratur», MULTIKULS forskningsseminar Lesbos, Trine Solstad og Elise Seip Tønnessen, Playing the text; Garmann s Summer on paper and screen. Paper presented at The 21ST biennual IRSCL conference: Children s literature and Media Cultures, Maastricht Elise Seip Tønnessen og Eva Maagerø, «Making meaning from images and words». Paper på Verbal Visual Text Symposium, hosted by Centre for Research in Young People s Texts and Cultures (CRYTC), University of Winnipeg, Canada, Elise Seip Tønnessen, Ulike semiotiske innfallsvinkler til multimodale tekster. Forelesning på Multikuls forskningsseminar Metochi Eli-Marie Danbolt Drange og Elise Seip Tønnessen, Use of multimodal digital resources in foreign language learning. Paper presentert på Multikuls forskningsseminar, Metochi

11 Early Modern Research Group Early Modern Research Group (EMRG) hadde stor og variert aktivitet i 2013 med arrangementer internasjonalt og nasjonalt, samt en rekke publikasjoner. Aktivitetene fordelte seg på Tolerance and the City, som holdt den 10de og avsluttende konferansen The Public Sphere in the Age of Absolutism. MULTIKUL-prosjektet i tidlig-moderne Word and Music arrangerte en workshop med Stuart Sillars og Jørgen Langalen 15. april. Denne dannet også grunnlaget for en søknad til NFR som ble sendt inn i mai: OPERA: The Multimodality of Opera. Prosjektledere er professorene Per- Kjetil Farstad og Roy Eriksen. Det interdisiplinære EMRGprosjektet LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives, som også har visse multimodale perspektiver, arrangerte et prosjektseminar i Tarquinia EMRGdeltakere var blant annet Charles Armstrong, Peter Young og Roy Eriksen. EMRG-medlemmer har ellers deltatt med papers og gjesteforlest i Spania, Stockholm, Kingston, Firenze, og Cosenza, og publisert tre monografier og én essaysamling i tillegg til et antall artikler. Gruppen har fått prosjektmidler til å utvikle og forbedre søknader både for OPERA og LIVES og skal arbeide videre med å søke om forskningsfinansiering fra NFR våren EMRG utgir sammen med Bergen Shakespeare and Drama Network (BSDN), on-line tidsskriftet EMCO, der Roy Eriksen og Stuart Sillars er redaktører. 11

12 Publikasjoner Charles Ivan Armstrong, Recognition and Dissimulation: Nationalism and Genre in James Clarence Mangan s The Lovely Land, Romantik: Journal for the Study of Romanticisms, nr. 2, Charles Ivan Armstrong, Ekphrasis and Excess, som inngår som kapittel 9 I Reframing Yeats: Genre, Allusion and History, London: Bloomsbury, Roy Eriksen, Shakespeare on Divine Love: The phoenix and the Turtle (1601), Cahiers Élisabéthains, A Biannual Journal of English Renaissance Studies, vol. 81 (Spring 2013): ISSN Roy Eriksen, Marlowe s Tour of Rome: Policy, Popery, and Urban Planning, in ed. Per Sivefors: Urban Encounters: Experience and Representation in the Early Modern City, EMMS vol. 8 (2013), ISBN (paper), ISBN (elettronic). Roy Eriksen, Real and Virtual Illustration: Visual Memory and Early Modern Speaking Pictures, Journal of Illustration Studies (2013), ISSN , 1-18 (3 ills). Roy Eriksen, Review of Anne M. Myers, Literature and Architecture in Early Modern England, in Journal of British Studies, vol. 52 no. 4, Kate Maxwell, Quant j eus tout recordé par ordre Memory and Performance on Display in the Manuscripts of Guillaume de Machaut s Voir Dit and Remede de Fortune, Memory in Medieval France ed. Elma Bremmer, Meredith Cohen, og Mary Franklin-Brown (Farnham: Ashgate, 2013), s Kate Maxwell, The Order of Lays in the Odd Machaut Manuscript BnF, fr (E), Emma Cayley and Susan Powell (eds), Manuscripts and Printed Books in Europe , Liverpool University Press, 2013, s Kate Maxwell, Review of E.E. Leach, Guillaume de Machaut: Secretary, Poet, Musician in Fontes Artis Musicae 60:1 (2013), s Kate Maxwell, Review of D. McGrady and J. Bain, eds, A Companion to Guillaume de Machaut, The Medieval Review September 2013 https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/16859/ html?sequence=1 Kate Maxwell, Multimodality and Medieval Music Palfrey, Tag Journal, December Jahn Thon, Avant-garde and Baroque: The Possible Third in Gunnar Wærness, Bli verden, Journal of Illustration Studies, December Jahn Thon, Can modern multimodality theories help us understand the semantic relationship between word and image in texts from the seventeenth century?, Journal of Illustation Studies, December

13 Paper på konferanser Charles Ivan Armstrong, Terrible Stare : The Spaces of Eavan Boland s The Dolls Museum in Dublin. Paper gitt ved konferansen Towards 1916: Old and New Irelands, avholdt i Galway (Irland), Charles Ivan Armstrong, Perhaps I will return one day : Hagiography, Life-Writing and the Novel in Ciaran Carson s Shamrock Tea, LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives», Roy Eriksen, Christus sub cervi imagine: The Pagan and Scriptural Cultic Sources of Vita Sanctii Eusthatii», LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives», Roy Eriksen, Open Architecture: Portraiture by Architecture, Response to Professor Paul Barolsky (UVA), House Seminar: Raphael s painted self-fashioning, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, Villa I Tatti, Roy Eriksen, Drama, Architecture and the City, Visuality in the Age of Shakespeare -seminaret, Roy Eriksen, Planning the Imperial Capital: Dido, Queen of Carthage and Marlowe s Urbanism ved Tolerance and the City 10; Roy Eriksen, The Semiotics of Matter, MULTIKUL-seminar Oddvar Holmesland, Freedom, Order and Epicureanism in Thomas More s Utopia, Tolerance and the City, The Public Sphere in the Age of Absolutism The Arts in Northern Europe during the Reign of Christian IV ( ), University of Agder Kate Maxwell, Guillaume de Machaut and the Concept of Multimodality, Guillaume de Machaut: Music, Image, Text in the Middle Ages, University of Exeter, Kate Maxwell, This paper was then revised and presented in its new form at Musikforskning i dag, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, Kate Maxwell, Le Sujet digital dans les lais de Guillaume de Machaut, Le Sujet digital: inscription, exscription, téléscription, Université de Paris-8, Jahn Thon, Kritikkens multimodalitet: Det karrige illustrerte uttrykk, Workshop februar 2013, Norsk Litteraturkritikks historie Jahn Thon, Den politiske visen : Fra kollektive allsang til Åge Aleksadersens hese primalskrik, Den multimodale hendelse, UiA, Peter Young, Medieval Molehills and the Elizabethan Montain: Thomas Deloney s Fictional Lives, LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives»,

14 Musikk & Lyrikk Forskningsgruppa «Musikk & lyrikk» er et forum for forskere som arbeider med prosjekter relatert til musikk og lyrikk, og har 23 registrerte deltakere, de fleste fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, og Fakultet for kunstfag ved UiA. Arbeidsformen i gruppa har vært å møtes til workshops, i 2013 har de vært arrangert 22.02, og Den siste var et skriveseminar der bidragsyterne la fram utkast til kapitler i en felles antologi som skal publiseres i Publikasjoner Bjarne Markussen, «Law and Multimodal Aesthetics: Nils-Aslak Valkeapää s Treways of the Wind», Journal of Illustration Studies, December 2013, articles.php?article=52. Bjarne Markussen, «A Doll s House and Kramer vs Kramer: Objections to Family Law», in Sun Jian and Frode Helland (eds) Ibsen Across Cultures, XII I nternational Ibsen Conference, Fudan University Press, s Bjarne Markussen, «Contesting Narratives: Henrik Ibsen s A Doll s House and Trygve Allister Diesen s Hold my Heart», in K-M. Simonsen (ed.): Law and Justice in Literature, Film and Theatre: Nordic Perspectives, Berlin/Boston: De Gruyter, s Formidling Bjarne Markussen, «Kunst og rettskultur Henrik Ibsen og Bob Dylan», Wergelandsenterets kaféforedrag, Bjarne Markussen, «Metaforer i film», MULTIKUL-seminar

15 Svein Slettan, «Kasper scorer! Om ein serie fotballbøker med gutar i hovud-rollene». I: Kåre Kverndokken (red.): Gutter og lesing. Bergen: Fagbokforlaget, 2013, s Individuelle prosjekter Publikasjoner Agnes-Margrethe Bjorvand, «Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lingren s Picturebooks». Publisert i Bettina Kümmerling-Meibauer (red.) Picturebooks: Representation and Narration. New York & London: Routledge. [http://www.routledge.com/books/details/ /] Agnes-Margrethe Bjorvand, «Emil fra Lønneberget fyller 50 år i dag!». Bloggpost om Emil på forlagsliv.no, publisert 23. mai 2013: forlagsliv.no/halvekongeriket/2013/05/23/emil-fra-lonneberget-fyller- 50-ar-i-dag/ Agnes-Margrethe Bjorvand, «Etterord» i nyutgivelse av Astrid Lindgren og Björn Berg Emil fra Lønneberget, Marikken og Sunnaneng. Oslo: Cappelen Damm. Agnes-Margrethe Bjorvand, Oversettelse av bildebok. Astrid Lindgren og Kitty Crowther. Nissen er våken Oslo: Cappelen Damm. Agnes-Margrethe Bjorvand, Oversettelse av app (inkl. bildebok). Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman Kjenner du Pippi Langstrømpe? Oslo: Cappelen Damm. Frida Forsgren, Beat Lives, Portal Forlag. Unni Langås, Dikt på utstilling. Ute og inne.» Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red.): Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag, Bergen Unni Langås, Den ukjente kvinnens melodrama. Torborg Nedreaas film noir-inspirerte roman Av måneskinn gror det ingenting. RISS. Magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. Unni Langås, «Voldtekt som våpen, kunst som provokasjon. Jenny Holzers Lustmord og krigsforbrytelsene i Bosnia.» Nytt blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet Stiftelsen Arkivet Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red.): Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag, Bergen Svein Slettan, «Kodak moment. Fototekstualitet i Johan Harstads Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?. I: Norsk Litterær Årbok Oslo: Samlaget, 2013, s Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red), Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Elise Seip Tønnessen, Rom og steder for opplevelse og tilhørighet : noen ettertanker. I: Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s Anne Løvland, Pål Steinar Repstad, Elise Seip Tønnessen (red), Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Elise Seip Tønnessen, Aktiviteten former rommet. I: Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Elise Seip Tønnessen, Prekestoler i ny design. I: Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Paper på konferanser Frida Forsgren, The Wennesland Collection - Introducing the visual beat. European Beat Study Network 2nd Conference; Universitetet i Aalborg, Frida Forsgren, Beat Art - with a particular focus on the female beat artists. Out of the Shadows - Conference on the Female Beats; Universitetet i Agder Unni Langås, Fotografi og traumatisk minne i Jacques Roubauds Quelque chose noir, Workshop i prosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse, Universitetet i Stavanger, Unni Langås, Traumatic memory and the photographic image. Workshop i prosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse, Universitetet i Agder, Svein Slettan, «Hva er det med Kasper-bøkene? Kan Jørn Jensens populære fotballbøker si oss noe allment om litterære grep som appellerer til (mange) gutter?». Foredrag på konferansen «Gutter og lesing», arr. Høgskolen i Vestfold, Farris Bad hotell, Larvik,

16 Nettverk og internasjonale kontakter Agnes-Margrethe Bjorvand er medlem av et Internasjonalt nettverk av bildebokforskere. Forskningsgruppa DigiGLU med seks medlemmer var på studietur til London Knowledge Lab, University of London oktober. Innlagt i programmet var en metodeworkshop arrangert i samarbeid med forskergruppa MODE, ledet av professor Carey Jewitt. MULTKULS styre med fire medlemmer var på samarbeidsseminar med forskergruppa om intermedialitet på Linnéuniversitetet i Växsjö Martin Engebretsen, Arrangerte møte med professor Alfredo Sánchez fra Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) i Mexico Frida Forsgren er medlem av European Beat Study Network (EBSN.EU). Ingrid Kristine Hasund leder en forskergruppe om Marte Meo (video interaction guidance) ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus. Forskergruppa er del av programmet Sped og små Agder ved ABUP, der Hasund er styremedlem. Gunhild Kvåle er nestleder i styret for Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk. Elise Seip Tønnessen leder forskernettverket Barnelitteraturen i et medialisert tekstunivers ved Norsk Barnebokinstitutt 16

17 Medieoppslag Agnes-Margrethe Bjorvand Intervjuet i VG Tittel på artikkel: «EEEEEMIIL! 50 år». (Artikkelforfattere: Kristi Hovland, Kristine Hellem Aanstad og Øystein David Johansen.) Intervjuet av Kulturnytt på P2, 23.05, i anledning 50-årsfeiringa av Emil i Lønneberget. (Intervjuet av Thomas Alvarstein Owe.) Intervjuet av Agderposten «Ønsker å gi barna leselyst». (Intervjuet av Inger Elise Nipedal.) Roy Eriksen, Intervju på Rai 3 (Italiensk tv), sendt Gunhild Kvåle, «Skaper mening av ord og bilde». Intervju/reportasje i TEFT Forskningsmagasin frå universitetet i Agder, 1/2013. Kate Maxwell: Bloggen Multimodal Machaut: skatemaxwell.wordpress.com Tønnessen, Elise Seip: Utdanning, nytte og samfunnsansvar. Kronikk i Fædrelandsvennen. 2 x boktips/bokomtaler på bloggen til ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse): Håret til Mamma (Gro Dahle og Svein Nyhus) og Henrik And (Anna R. Folkestad) abup.no/les-agnes-margrethe-bjorvand-sin-anmeldelseav-boka-henrik-and/ 17

18 Gjesteforelesninger/ gjesteforskeropphold Inviterte foredrag «Undre og spørre, skape og dele Skolebiblioteket i undervisninga», Erfaringskonferanse, Program for skolebibliotek-utvikling, Universitetet i Agder, Kristiansand, Martin Engebretsen: «Den engasjerte leser. Opplevelse og fortolkning i unge leseres møte med komplekse nett-tekster». Svein Slettan: «Gutter og seriebøker». Elise Seip Tønnessen: «Tekster å leke med i bok og på skjerm». Charles Ivan Armstrong, Heaven or the Prado? Modernism and the Meanings of Transcendence in Thomas MacGreevy s Gloria de Carlos V. Forelesning ved School of Languages, Literature, Culture and Communication, University of Limerick (Irland). Vibeke Christensen, Ph.d.-student ved Universitetet i Ålborg var på gjesteforskeropphold ved UiA i november. Hun arbeider med en didaktisk avhandling om multimodale tekster, og har Anne Løvland som biveileder. Martin Engebretsen, Gjesteforelesning om nettjournalistikk ved UiB, Martin Engebretsen, «Trab Laus. Digital Narrative as Social Action» Invitert foredrag ved workshop i det nordiske nettverket NNDV (Nordic Network for Digital Visuality). København Roy Eriksen, Anti-Petrarchismo, emblemi e la filosofia di Bruno in Love s Labours Lost, UniCal, Cosenza, Roy Eriksen, Drama, Architecture and the City, Visuality in the Age of Shakespeare-seminaret, UniCal, Cosenza. Roy Eriksen, Composition and tectonics in Marlowe 22.04, seminar ved UniCal, Cosenza Socrates lærerutveksling. Unni Langås, Death and Material Meaning in Contemporary Poetry. Paal-Helge Haugen, Monica Aasprong, Jacques Roubaud and Jenny Holzer. Babes-Bolyai Universitet, Cluj, Romania Unni Langås, Traumatic Memory and the Photographic Image. Ph.d.- kurset Testimony, Narrative, Memory, Literature, Universitetet i Oslo, Bjarne Markussen, Samisk multimodalitet: Nils-Aslak Valkeapää, sommerkurs for utenlandske studenter, UiA, Kate Maxwell, The Curious Case of Malgre Fortune : A Case Study in Multimodality, Machaut in the Book, University of Virginia, Charlottesville, Agnes-Margrethe Bjorvand var på gjesteforskeropphold ved Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby ( ) for å arbeide med avhandling om Astrid Lindgrens bildebøker og for å skrive på en biografi for barn om Astrid Lindgren. Elise Seip Tønnessen, E-bok, apper og nettliv. Forelesning på faglitterært forfatterstudium, Norsk Barnebokinstitutt Elise Seip Tønnessen, Døden i bildebøker. Foredrag på seminar arr. av Tvedestrand bibliotek og Human-Etisk Forbund, Tvedestrand Elise Seip Tønnessen, «Tekster å leke med i bok og på skjerm». Plenumsforedrag ved avslutningskonferansen for Program for skolebibliotekutvikling: Undre og spørre, skape og dele Skolebiblioteket i undervisninga. UiA Elise Seip Tønnessen: Bokdagen 2013 (http://bokdagen.no/program/ ). Deltakelse i panelet «Barn og e-bok. Kjærlighet ved første blikk». Oslo Elise Seip Tønnessen, Død og sorg i norske bildebøker. Møt en Agderforsker; Vågsbygd videregående skole, Kristiansand. Elise Seip Tønnessen, Filosofi og religion i moderne norske bildebøker. Møt en Agderforsker (forskningsdagene; 08.10). Dahlske videregående skole, Grimstad. Elise Seip Tønnessen, Literacy og multimodalitet. Foredrag på årsmøte i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannere, Århus

19 MULTIKULs økonomi Som satsingsområde ved UiA har MULTIKUL et budsjett på kr til rådighet per år. Over halvparten av dette har i 2013 gått med til å lønne en koordinator/forsker i 100 % stilling og to eksterne professor II stillinger (hver på 20 %). Driftsbudsjettet gir muligheter til å samle forskerne, og utvikle kontakter med kolleger i inn- og utland. I 2013 har den største økonomiske satsingen vært forskerseminaret på Metochi på Lesbos. Mange av medlemmene har også fått støtte til å reise på konferanser for å presentere paper, og her har styringsgruppa lagt vekt på å prioritere søknader med klare publiseringsplaner. En følge av at MULTIKUL har vært drevet i tre år, ser vi ved at flere av søknadene om driftsmidler dreier seg om publiseringsstøtte, og denne trenden regner vi med vil fortsette i Driftsbudsjettet gir muligheter til å invitere gjester og arrangere konferanser og forskerkurs. I 2013 har MULTIKUL bidratt med delfinansiering av konferanser og forskerkurs, men også hentet inn ekstern finansiering til slike aktiviteter. Regnskapet for 2013 viser et forbruk som ligger noe under budsjett, bl.a. fordi noen frikjøpsmidler er forskjøvet til

20 Kontakt Koordinator Førsteamanuensis Frida Forsgren Epost: tlf Styringsgruppa Professor Elise Seip Tønnessen (leder) Epost: tlf Professor Martin Engebretsen Epost: tfl Professor Roy Eriksen Epost: tfl Førsteamanuensis Bjarne Markussen tfl Professor II stillinger i 2013: Professor Andrew Burn, Institute of Education, University of London Epost: Professor Stuart Sillars, Universitetet i Bergen. Epost:

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur.

Årsmelding 2013. NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. Årsmelding 2013 NBI er et nasjonalt forsknings- undervisnings- og formidlingsinstitutt for barne- og ungdomslitteratur. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, er et møtested

Detaljer

Sakprosa i skolen. De verdifulle tekstene

Sakprosa i skolen. De verdifulle tekstene sakprosa Sakprosa i skolen I den følgende delen finner du tre artikler og et essay om sakprosaundervisning. Tekstene bygger på foredrag holdt på NLUs landskonferanse i Tromsø 20. og 21. mars. Av Eva Maagerø

Detaljer

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013 Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus Årsmelding 2013 1 Innholdsfortegnelse: Læringssenter og bibliotek i alle kanaler... 3 Om Læringssenteret... 3 LSBs bidrag til å oppnå til høgskolens

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM)

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) Making a filmmaker Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) 3.mai 2009 Innledning Denne rapporten samler og synliggjør forskningsmaterialet i det skandinaviske

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Hva med et forskningsbasert fag i skolen?

Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Marie von der Lippe I norsk sammenheng har endringene i religions- og livssynsfaget de siste ti årene i liten grad bunnet i forskningsbasert fagutvikling eller

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming

Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Laila B. Fauske Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming Sammendrag I 1976 ble hovedfag i forming startet opp ved to lærerutdanningsinstitusjoner

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS)

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Institutt for praktisk pedagogikk Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Sluttrapport 30.11.2003 Prosjektgruppe Turid Trebbi, franskdidaktikk

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Driften i literacy-begrepet en utfordring for lærerutdanningers

Driften i literacy-begrepet en utfordring for lærerutdanningers Driften i literacy-begrepet en utfordring for lærerutdanningers fagdidaktikk? Sigmund Ongstad Utgangspunkt, perspektiv og fremstilling Spørgsmålet er om det er hensigtsmæssigt at importere literacy som

Detaljer

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Historiestudentenes tidsskrift, UiO nr 4-2008 5. årgang kr 50,- norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Hilde Ibsen: Hvor tok miljøhistorien veien? Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen: Miljøhistorie:

Detaljer

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 2 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 Innhold Ansvarlig redaktør: Audun Eckhoff Redaktør: Anita Rebolledo Redaksjonskomité: Françoise Hanssen-Bauer, Anne Qvale, Frode Haverkamp,

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter Årsberetning 2012 Forord Stiftelsen Arkivets formål er: > Å eie og forvalte det tidligere Statsarkivet i Kristiansand, som ble brukt som hovedkvarter for Gestapo under okkupasjonen 1940-45. > Innpasse

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

Kari Carlsen. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur

Kari Carlsen. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur Kari Carlsen Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur Kari Carlsen (f.1955) Kari Carlsen er tilsatt som 1. amanuensis ved Institutt for forming og formgiving ved Høgskolen i Telemark,

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Senter for Interkulturell Kommunikasjon

Senter for Interkulturell Kommunikasjon Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Norway P.O.Box 226, 4001 Stavanger, Norway Phone (+47) 51 51 62 74 Homepage: http://www.sik.no ISBN: 978-82-7721-120- 6 Title: ISSN:

Detaljer