Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder"

Transkript

1 Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

2 Kjære leser Her presenterer vi den tredje årsmeldingen for UiAs forskningssatsing Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL) har vært et år med jevnt arbeid i forskningsgruppene, bl.a. med fokus på å utvikle manus til to antologier som skal presentere resultatene fra arbeidet i to av forskningsgruppene. Et høydepunkt i 2013 var en ukes forskningsseminar på studiesenteret Metochi på Lesbos. Det ga anledning til å bli kjent med MULTIKUL-forskningen på tvers av forskningsgruppene, og til å utvikle kontakten med inviterte fagfeller fra andre miljøer var også det tredje og siste året vi hadde Stuart Sillars og Andrew Burn med oss som professor II med spesiell tilknytning til MULTIKUL. De har bidratt med sin ekspertise i seminarer, forskerkurs og veiledning, og i samarbeidet har vi knyttet kontakter til interessante samarbeidspartnere i inn- og utland. I MULTIKULs siste fase vil vi videre-utvikle denne strategien ved å knytte til oss nye mentorer fra andre miljøer. I denne fasen er vi særlig opptatt av å følge prosjektene helt fram til publisering, slik at resultatene kan formidles i ferdig bearbeidet form til forskerfelleskapet og allmennheten. Det arbeidet foregår først og fremst i forskergruppene, som du kan lese mer om på s God lesing! Elise Seip Tønnessen Leder i MULTIKULs styringsgruppe 2

3 MULTIKUL er et satsningsområde ved Universitetet i Agder Forskningsområdet Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL) er et satsingsområde ved Universitetet i Agder i perioden Målet er å utvikle et stimulerende forskningsmiljø for gode forskere og forskerrekrutter som samarbeider internasjonalt, publiserer på høyt nivå og formidler nyttig kunnskap til regionen. Multimodalitet og kulturendring er et tverrfaglig forskningsområde der flere forskergrupper ved Fakultet for humaniora og pedagogikk har markert seg de senere år. Satsingsområdet defineres ved en felles interesse for multimodale tekster og hvordan disse fungerer og forstås i en kulturell kontekst. Forskerne er opptatt av tekster i vid forstand: ytringer og objekter som skaper mening gjennom bruk av ulike semiotiske ressurser eksempelvis skriftlig og muntlig verbalspråk, bilder og lyd. Multimodale eller sammensatte tekster er tekster der flere semiotiske modaliteter spiller sammen, og forskningen på dette området har blitt aktualisert ved den omfattende digitaliseringsprosessen som de senere år har preget kommunikasjon og samfunn. MULTIKUL ledes av en styringsgruppe med fire forskere som leder hver sin forskergruppe: professor Martin Engebretsen, professor Roy Eriksen, førsteamanuensis Bjarne Markussen og professor Elise Seip Tønnessen. I tillegg hadde MULTIKUL to eksterne professor II stillinger i 2013: professor Andrew Burn fra Institute of Education, University of London, og professor Stuart Sillars fra Universitetet i Bergen. 3

4 Multikuls aktiviteter i 2013 SEMINARER Våren 2013 ble det arrangert to fellesseminar for hele forskergruppa. Det første diskuterte analytiske perspektiver fra mikro- til makro-nivå og ulike metoder for å analysere tekst i kontekst (23.01), med innlegg av MULTIKULs egne forskere. Vårens andre fellesseminar hadde temaet Multimodalitet og estetikk og ble holdt av professor II Andrew Burn (20.03). Burn presenterte tre ulike innfallsvinkler til temaet estetikk og multimodalitet, og diskuterte hvordan disse hører sammen. Eksemplene var hentet fra Laurence Oliviers filmatisering av Shakespeares Hamlet og forklarte hvordan estetiske prosesser kommer sammen i teater, film og dataspill. Høstsemesterets første fellesseminar ble holdt av professor II Andrew Burn og hadde tittelen Ludic transformations of literature og tok utgangspunkt i adaptasjoner fra litteratur til dataspill (21.09) besøkte Helen Caple fra University of New South Wales og Monika Bednarek fra University of Sydney MULTIKUL, og holdt seminar om foto i journalistikk. I høstens andre fellesseminar (7.11.) holdt professor Theo van Leeuwen fra Syddansk universitet gjesteforelesningen Multimodality and social semiotics as approaches to cultural change. Her ble også forskerkolleger fra RESEP-prosjektet invitert, og seminaret var svært godt besøkt. MULTIKUL støttet også et seminar for lansering av antologien Diktet utenfor diktsamlingen (19.11) med introduksjon ved Unni Langås, og forelesninger ved lektor Louise Mønster fra Aalborg Universitet og forfatteren Torild Wardenær. Semesteret ble avsluttet med fellesseminar om Poetikk og Retorikk (05.12.) Dette var det siste fellesseminaret der våre to kolleger i professor II-stilling, Stuart Sillars og Andrew Burn deltok. Stuart Sillars holdt foredraget Verbalvisual rhetoric og Andrew Burn presenterte Rhapsodies and Rhetorics in the Media Arts. Videre holdt tre deltagere fra forskergruppene kortere innlegg: «Multimodale metaforer i film» v/ Bjarne Markussen, «Multimodale metaforer i lingvistiske modeller» v/ Gunhild Kvåle og «Materialitetens semiotikk» v/ Roy Eriksen. 4

5 Konferansen Tolerance and the city 10: The Public Sphere in the Age of Absolutism ble arrangert ved Universitetet i Agder Konferanser MULTIKUL arrangerte forskerseminar om multimodalitet og kulturendring på Metochi Studiesenter, Lesbos, mai 2013 med 15 deltakere fra UiA og sju inviterte gjester, blant dem var professor Ståle Wikshåland og professor Svein Østerud fra Oslo, som begge bidro med plenumsforelesninger. Ellers var seminaret et arbeidsseminar der alle deltakerne presenterte utkast til artikler eller bokkapitler. I tillegg var det satt av tid til drøftinger i forskergruppene. MULTIKUL arrangerte konferansen Out of the Shadows September i samarbeid med Institutt for Oversetting- og Fremmedspråk. Konferansen var verdens første konferanse dedikert til kvinnelige beatpoeter og beatkunstnere og hadde deltagere fra hele Europa. Inviterte plenumsforedrag var ved Polina Mackay fra Universitetet i Nicosia og filmskaperen Mary Kerr, California. 7. og 8. november var MULTIKUL vertskap for den 9. nordiske workshopen om sosialsemiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL), der det ble holdt en rekke foredrag om multimodal analyse. På seminaret deltok skandinaviske forskere samt MULTIKUL-forskere fra UiA. Inviterte plenumsforedrag var ved professor Per Holmberg, fra Göteborgs universitet om Skriftteknologier och textens deaktivering, og professor Paul Thibault, Universitetet i Agder om Unnatural Histories of Discourse: Text and Context in SFL. PhD kurs Early Modern Research Group arrangerte et internasjonalt forskerkurs med tittelen Visuality in the Age of Shakespeare Temaet skriver seg inn i en tidligmoderne word and image -sammenheng. Kursledere var professor Stuart Sillars (UiB/UiA) og Roy Eriksen. Tidsskrift MULTIKUL og UiA har tatt over utgivelsen av det internasjonale tidsskriftet Journal of Illustration Studies (JOIS), og ga ut ett nummer på tampen av Redaktører er David Skilton, Julia Thomas fra Cardiff University og Jahn Thon fra UiA. Det er opprettet et redaksjonsråd ved UiA, som består av Charley Armstrong, Roy Eriksen og Kate Maxwell. Tidsskriftet er anerkjent som publiseringskanal på nivå 1. Norsk medietidsskrift kom ut med et temanummer (3/13) om «Nye medier, nye diskurser, nye prosesser», med Elise Seip Tønnessen og Oddgeir Tveiten fra UiA som gjesteredaktører. Postdoktor Kate Maxwell tiltrådte i en toårig stilling som postdoktor i MULTIKUL 1. februar Hennes prosjekt har tittelen Multimodal Machaut: Manuscript, Print, and Digital Receptions of the Oeuvre. Hun har sin primærtilknytning til Early Modern Research Group, men deltar også i prosjektet Musikk og lyrikk. 5

6 Forskergrupper Multimodale kulturmøter Gruppa «Multimodale kulturmøter i kunst- og samfunnsliv» ble etablert helt i slutten av 2012, og kom i gang med arbeidet i begynnelsen av Gruppa har gjennom året bestått av deltakere, dels fra eget fakultet, dels fra Fakultet for kunstfag, samt én deltaker ansatt i administrasjonen ved UiA og én fra Ansgarskolen. Gruppa har arbeidet gjennom hele 2013 med tanke på en antologi-utgivelse i løpet av I vårsemesteret hadde vi fem gruppemøter før Lesbosseminaret i mai. Gruppemøtene ble i hovedsak brukt til å presentere de enkelte delprosjektene for hverandre. Ved ett av møtene hadde vi en «gjesteopptreden» av Odin Lysaker, som foredro om teoretiske hovedlinjer i CULCOM-prosjektet (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), der han selv deltok som stipendiat. Lesbos-seminaret ga tid og rom for å diskutere antologiprosjektet nærmere, og vi ble blant annet enige om å invitere inn eksterne bidragsytere - fra alle skandinaviske land - for å få større bredde i boka. Disse invitasjonene førte til at antologien nå planlegges med 19 kapitler, hvorav 8 skrives av eksterne bidragsytere. I høstsemesteret hadde gruppa tre samlinger, hvorav ett var viet en gjesteforelesning av Anita Holm Riis fra Syddansk Universitet under tittelen «Kulturmøtets hermeneutikk». 6

7 Publikasjoner Martin Engebretsen, Visuelle samtaler. Anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. Bergen: Fagbokforlaget Sissel Marie Rike, Bilingual corporate websites from translation to transcreation? Journal of Specialised Translation, Issue 20 July 2013, s Paper på konferanser Martin Engebretsen, «The Soundslide Report. Innovative Journalism or Misplaced Works of Art?», Paper ved 5th International Language in the Media Conference, University of London, Martin Engebretsen, «Grafikk-basert folkeopplysning på nettet: fokus på meninger og kontekster» Paper ved Den 9. nordiske workshopen i systemisk funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk, UiA Martin Engebretsen, «Å analysere bilder i kontekst». Foredrag under multimodalitetskonferansen, Lesbos, Kristine Hasund, «A spoonful of food and a spoonful of love. Marte Meo in nursing of motherless infants at Haydom Lutheran Hospital in Tanzania». Paper sammen med Kari Vik, presentert på Norges forskningsråds 26. norske forskningskonferanse om psykisk helse. Solstrand, Os, Kristine Hasund, Eli-Marie Drange, Gro-Renée Rambø og Kari Vik, «Cultural encounters between Norwegian Marte Meo-therapists and caregivers at Haydom Lutheran Hospital in Tanzania. Paper presentert på MULTIKUL-seminar på Lesbos,

8 Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning DigiGLU DigiGLU er et toårig forskningsprosjekt finansiert med midler fra Ugland-gaven i 2013 og Prosjektet utforsker hvordan digitale læringsressurser tas i bruk og integreres med mer tradisjonelle tekster og kommunikasjonsformer i ulike fag i grunnskolelærerutdanningen som ble innført fra 2010 (GLU). Det overordnete målet er å bidra til å styrke kommunikasjon og læring i de nye grunnskolelærer-utdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10), med UiAs lærerutdanning som hovedcase. Noe materiale blir også samlet inn fra UiS og HiT i de obligatoriske fagene pedagogikk og elevkunnskap og norsk, til sammenligning. I 2013 har gruppa utviklet et felles forskningsdesign og gjennomført datainnsamling i en rekke GLU-emner ved UiA. Gruppa er delt inn i tre forskerpar som samarbeider om datainnsamling og bearbeiding. Hvert semester avsluttes med en oppsummering i et refleksjonsnotat, der gruppa samarbeider om å trekke ut interessante forskningsperspektiver og utforme ideer til papers og artikler. Forskerne i gruppa deler alle data, og samarbeider om å skrive artikler på tvers av de etablerte forskerparene. I løpet av 2013 har gruppa samlet deltatt på NVivo-kurs, og vært på metodeworkshop i London sammen med forskermiljøet ved London Knowledge Lab. 8

9 Publikasjoner Anne Løvland, Hva har du lært om nyrene?. Karakteristiske trekk ved elevars omforming av læringstekstar. I Skjelbred og Veum: Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm, Hanne Kiil og Elise Seip Tønnessen, Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst mulighet for en ny identitet? Barnboken 2013 ;Volum 36. Elise Seip Tønnessen, Læreboka som kunnskapsdesign. I: Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken (red): Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013 ISBN s Gjesteredaktør for temanummer av Norsk Medietidsskrift nr , årgang 20. Lederartikkel: Elise Seip Tønnessen og Oddgeir Tveiten: «Nye medier, nye diskurser, nye prosesser». 9

10 Gunhild Kvåle, «Kontekst og multimodalitet - sosialsemiotiske tilnærminger». MULTIKUL-seminar, Universitetet i Agder, Kristiansand, Paper på konferanser Nils Rune Birkeland, Hva kartet kan fortelle, del 2: Kartografiske versus sosialsemiotiske perspektiver.lagt fram på MULTIKULs forskerseminar om multimodalitet på Lesbos - Metochi Nils Rune Birkeland, Elise Seip-Tønnessen og Eli Marie Drange, Digital collaboration inside and outside educational systems. Lagt fram på DigiGLUs forskerseminar ved London Knowledge Labs / MODE Gunhild Kvåle, Multimodality and Software: Teacher Education Students Designing Grammatical Trees. Den 9. nordiske SFL-workshop. Kristiansand, Gunhild Kvåle og Gro-Renée Rambø, Didactic Blogging pre-school teacher students blogging for learning. Internasjonal konferanse, 24th European Systemic Functional Linguistics Conference & Workshop, Coventry, England Gunhild Kvåle og Gro-Renée Rambø, «Blogging i førskolelærerutdanningen: Multimodalt design av yrkesidentitet». Paper, MULTIKUL, Lesbos, Gunhild Kvåle, «Multimodale metaforer i lingvistiske modeller». MULTIKUL-seminar, Kristiansand, Anne Løvland, «Illustrasjonars bidrag til framstilling av verkelegheit i opplysningslitteratur», MULTIKULS forskningsseminar Lesbos, Trine Solstad og Elise Seip Tønnessen, Playing the text; Garmann s Summer on paper and screen. Paper presented at The 21ST biennual IRSCL conference: Children s literature and Media Cultures, Maastricht Elise Seip Tønnessen og Eva Maagerø, «Making meaning from images and words». Paper på Verbal Visual Text Symposium, hosted by Centre for Research in Young People s Texts and Cultures (CRYTC), University of Winnipeg, Canada, Elise Seip Tønnessen, Ulike semiotiske innfallsvinkler til multimodale tekster. Forelesning på Multikuls forskningsseminar Metochi Eli-Marie Danbolt Drange og Elise Seip Tønnessen, Use of multimodal digital resources in foreign language learning. Paper presentert på Multikuls forskningsseminar, Metochi

11 Early Modern Research Group Early Modern Research Group (EMRG) hadde stor og variert aktivitet i 2013 med arrangementer internasjonalt og nasjonalt, samt en rekke publikasjoner. Aktivitetene fordelte seg på Tolerance and the City, som holdt den 10de og avsluttende konferansen The Public Sphere in the Age of Absolutism. MULTIKUL-prosjektet i tidlig-moderne Word and Music arrangerte en workshop med Stuart Sillars og Jørgen Langalen 15. april. Denne dannet også grunnlaget for en søknad til NFR som ble sendt inn i mai: OPERA: The Multimodality of Opera. Prosjektledere er professorene Per- Kjetil Farstad og Roy Eriksen. Det interdisiplinære EMRGprosjektet LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives, som også har visse multimodale perspektiver, arrangerte et prosjektseminar i Tarquinia EMRGdeltakere var blant annet Charles Armstrong, Peter Young og Roy Eriksen. EMRG-medlemmer har ellers deltatt med papers og gjesteforlest i Spania, Stockholm, Kingston, Firenze, og Cosenza, og publisert tre monografier og én essaysamling i tillegg til et antall artikler. Gruppen har fått prosjektmidler til å utvikle og forbedre søknader både for OPERA og LIVES og skal arbeide videre med å søke om forskningsfinansiering fra NFR våren EMRG utgir sammen med Bergen Shakespeare and Drama Network (BSDN), on-line tidsskriftet EMCO, der Roy Eriksen og Stuart Sillars er redaktører. 11

12 Publikasjoner Charles Ivan Armstrong, Recognition and Dissimulation: Nationalism and Genre in James Clarence Mangan s The Lovely Land, Romantik: Journal for the Study of Romanticisms, nr. 2, Charles Ivan Armstrong, Ekphrasis and Excess, som inngår som kapittel 9 I Reframing Yeats: Genre, Allusion and History, London: Bloomsbury, Roy Eriksen, Shakespeare on Divine Love: The phoenix and the Turtle (1601), Cahiers Élisabéthains, A Biannual Journal of English Renaissance Studies, vol. 81 (Spring 2013): ISSN Roy Eriksen, Marlowe s Tour of Rome: Policy, Popery, and Urban Planning, in ed. Per Sivefors: Urban Encounters: Experience and Representation in the Early Modern City, EMMS vol. 8 (2013), ISBN (paper), ISBN (elettronic). Roy Eriksen, Real and Virtual Illustration: Visual Memory and Early Modern Speaking Pictures, Journal of Illustration Studies (2013), ISSN , 1-18 (3 ills). Roy Eriksen, Review of Anne M. Myers, Literature and Architecture in Early Modern England, in Journal of British Studies, vol. 52 no. 4, Kate Maxwell, Quant j eus tout recordé par ordre Memory and Performance on Display in the Manuscripts of Guillaume de Machaut s Voir Dit and Remede de Fortune, Memory in Medieval France ed. Elma Bremmer, Meredith Cohen, og Mary Franklin-Brown (Farnham: Ashgate, 2013), s Kate Maxwell, The Order of Lays in the Odd Machaut Manuscript BnF, fr (E), Emma Cayley and Susan Powell (eds), Manuscripts and Printed Books in Europe , Liverpool University Press, 2013, s Kate Maxwell, Review of E.E. Leach, Guillaume de Machaut: Secretary, Poet, Musician in Fontes Artis Musicae 60:1 (2013), s Kate Maxwell, Review of D. McGrady and J. Bain, eds, A Companion to Guillaume de Machaut, The Medieval Review September 2013 https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/16859/ html?sequence=1 Kate Maxwell, Multimodality and Medieval Music Palfrey, Tag Journal, December Jahn Thon, Avant-garde and Baroque: The Possible Third in Gunnar Wærness, Bli verden, Journal of Illustration Studies, December Jahn Thon, Can modern multimodality theories help us understand the semantic relationship between word and image in texts from the seventeenth century?, Journal of Illustation Studies, December

13 Paper på konferanser Charles Ivan Armstrong, Terrible Stare : The Spaces of Eavan Boland s The Dolls Museum in Dublin. Paper gitt ved konferansen Towards 1916: Old and New Irelands, avholdt i Galway (Irland), Charles Ivan Armstrong, Perhaps I will return one day : Hagiography, Life-Writing and the Novel in Ciaran Carson s Shamrock Tea, LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives», Roy Eriksen, Christus sub cervi imagine: The Pagan and Scriptural Cultic Sources of Vita Sanctii Eusthatii», LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives», Roy Eriksen, Open Architecture: Portraiture by Architecture, Response to Professor Paul Barolsky (UVA), House Seminar: Raphael s painted self-fashioning, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, Villa I Tatti, Roy Eriksen, Drama, Architecture and the City, Visuality in the Age of Shakespeare -seminaret, Roy Eriksen, Planning the Imperial Capital: Dido, Queen of Carthage and Marlowe s Urbanism ved Tolerance and the City 10; Roy Eriksen, The Semiotics of Matter, MULTIKUL-seminar Oddvar Holmesland, Freedom, Order and Epicureanism in Thomas More s Utopia, Tolerance and the City, The Public Sphere in the Age of Absolutism The Arts in Northern Europe during the Reign of Christian IV ( ), University of Agder Kate Maxwell, Guillaume de Machaut and the Concept of Multimodality, Guillaume de Machaut: Music, Image, Text in the Middle Ages, University of Exeter, Kate Maxwell, This paper was then revised and presented in its new form at Musikforskning i dag, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, Kate Maxwell, Le Sujet digital dans les lais de Guillaume de Machaut, Le Sujet digital: inscription, exscription, téléscription, Université de Paris-8, Jahn Thon, Kritikkens multimodalitet: Det karrige illustrerte uttrykk, Workshop februar 2013, Norsk Litteraturkritikks historie Jahn Thon, Den politiske visen : Fra kollektive allsang til Åge Aleksadersens hese primalskrik, Den multimodale hendelse, UiA, Peter Young, Medieval Molehills and the Elizabethan Montain: Thomas Deloney s Fictional Lives, LIVES: Biography, Hagiography and Fictional Lives»,

14 Musikk & Lyrikk Forskningsgruppa «Musikk & lyrikk» er et forum for forskere som arbeider med prosjekter relatert til musikk og lyrikk, og har 23 registrerte deltakere, de fleste fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, og Fakultet for kunstfag ved UiA. Arbeidsformen i gruppa har vært å møtes til workshops, i 2013 har de vært arrangert 22.02, og Den siste var et skriveseminar der bidragsyterne la fram utkast til kapitler i en felles antologi som skal publiseres i Publikasjoner Bjarne Markussen, «Law and Multimodal Aesthetics: Nils-Aslak Valkeapää s Treways of the Wind», Journal of Illustration Studies, December 2013, articles.php?article=52. Bjarne Markussen, «A Doll s House and Kramer vs Kramer: Objections to Family Law», in Sun Jian and Frode Helland (eds) Ibsen Across Cultures, XII I nternational Ibsen Conference, Fudan University Press, s Bjarne Markussen, «Contesting Narratives: Henrik Ibsen s A Doll s House and Trygve Allister Diesen s Hold my Heart», in K-M. Simonsen (ed.): Law and Justice in Literature, Film and Theatre: Nordic Perspectives, Berlin/Boston: De Gruyter, s Formidling Bjarne Markussen, «Kunst og rettskultur Henrik Ibsen og Bob Dylan», Wergelandsenterets kaféforedrag, Bjarne Markussen, «Metaforer i film», MULTIKUL-seminar

15 Svein Slettan, «Kasper scorer! Om ein serie fotballbøker med gutar i hovud-rollene». I: Kåre Kverndokken (red.): Gutter og lesing. Bergen: Fagbokforlaget, 2013, s Individuelle prosjekter Publikasjoner Agnes-Margrethe Bjorvand, «Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lingren s Picturebooks». Publisert i Bettina Kümmerling-Meibauer (red.) Picturebooks: Representation and Narration. New York & London: Routledge. [http://www.routledge.com/books/details/ /] Agnes-Margrethe Bjorvand, «Emil fra Lønneberget fyller 50 år i dag!». Bloggpost om Emil på forlagsliv.no, publisert 23. mai 2013: forlagsliv.no/halvekongeriket/2013/05/23/emil-fra-lonneberget-fyller- 50-ar-i-dag/ Agnes-Margrethe Bjorvand, «Etterord» i nyutgivelse av Astrid Lindgren og Björn Berg Emil fra Lønneberget, Marikken og Sunnaneng. Oslo: Cappelen Damm. Agnes-Margrethe Bjorvand, Oversettelse av bildebok. Astrid Lindgren og Kitty Crowther. Nissen er våken Oslo: Cappelen Damm. Agnes-Margrethe Bjorvand, Oversettelse av app (inkl. bildebok). Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman Kjenner du Pippi Langstrømpe? Oslo: Cappelen Damm. Frida Forsgren, Beat Lives, Portal Forlag. Unni Langås, Dikt på utstilling. Ute og inne.» Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red.): Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag, Bergen Unni Langås, Den ukjente kvinnens melodrama. Torborg Nedreaas film noir-inspirerte roman Av måneskinn gror det ingenting. RISS. Magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. Unni Langås, «Voldtekt som våpen, kunst som provokasjon. Jenny Holzers Lustmord og krigsforbrytelsene i Bosnia.» Nytt blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet Stiftelsen Arkivet Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red.): Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag, Bergen Svein Slettan, «Kodak moment. Fototekstualitet i Johan Harstads Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?. I: Norsk Litterær Årbok Oslo: Samlaget, 2013, s Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red), Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Elise Seip Tønnessen, Rom og steder for opplevelse og tilhørighet : noen ettertanker. I: Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN s Anne Løvland, Pål Steinar Repstad, Elise Seip Tønnessen (red), Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Elise Seip Tønnessen, Aktiviteten former rommet. I: Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Elise Seip Tønnessen, Prekestoler i ny design. I: Sanselig Religion. Oslo: Verbum Forlag Paper på konferanser Frida Forsgren, The Wennesland Collection - Introducing the visual beat. European Beat Study Network 2nd Conference; Universitetet i Aalborg, Frida Forsgren, Beat Art - with a particular focus on the female beat artists. Out of the Shadows - Conference on the Female Beats; Universitetet i Agder Unni Langås, Fotografi og traumatisk minne i Jacques Roubauds Quelque chose noir, Workshop i prosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse, Universitetet i Stavanger, Unni Langås, Traumatic memory and the photographic image. Workshop i prosjektet Traumets litteraritet: erindring og skapelse, Universitetet i Agder, Svein Slettan, «Hva er det med Kasper-bøkene? Kan Jørn Jensens populære fotballbøker si oss noe allment om litterære grep som appellerer til (mange) gutter?». Foredrag på konferansen «Gutter og lesing», arr. Høgskolen i Vestfold, Farris Bad hotell, Larvik,

16 Nettverk og internasjonale kontakter Agnes-Margrethe Bjorvand er medlem av et Internasjonalt nettverk av bildebokforskere. Forskningsgruppa DigiGLU med seks medlemmer var på studietur til London Knowledge Lab, University of London oktober. Innlagt i programmet var en metodeworkshop arrangert i samarbeid med forskergruppa MODE, ledet av professor Carey Jewitt. MULTKULS styre med fire medlemmer var på samarbeidsseminar med forskergruppa om intermedialitet på Linnéuniversitetet i Växsjö Martin Engebretsen, Arrangerte møte med professor Alfredo Sánchez fra Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) i Mexico Frida Forsgren er medlem av European Beat Study Network (EBSN.EU). Ingrid Kristine Hasund leder en forskergruppe om Marte Meo (video interaction guidance) ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus. Forskergruppa er del av programmet Sped og små Agder ved ABUP, der Hasund er styremedlem. Gunhild Kvåle er nestleder i styret for Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk. Elise Seip Tønnessen leder forskernettverket Barnelitteraturen i et medialisert tekstunivers ved Norsk Barnebokinstitutt 16

17 Medieoppslag Agnes-Margrethe Bjorvand Intervjuet i VG Tittel på artikkel: «EEEEEMIIL! 50 år». (Artikkelforfattere: Kristi Hovland, Kristine Hellem Aanstad og Øystein David Johansen.) Intervjuet av Kulturnytt på P2, 23.05, i anledning 50-årsfeiringa av Emil i Lønneberget. (Intervjuet av Thomas Alvarstein Owe.) Intervjuet av Agderposten «Ønsker å gi barna leselyst». (Intervjuet av Inger Elise Nipedal.) Roy Eriksen, Intervju på Rai 3 (Italiensk tv), sendt Gunhild Kvåle, «Skaper mening av ord og bilde». Intervju/reportasje i TEFT Forskningsmagasin frå universitetet i Agder, 1/2013. Kate Maxwell: Bloggen Multimodal Machaut: skatemaxwell.wordpress.com Tønnessen, Elise Seip: Utdanning, nytte og samfunnsansvar. Kronikk i Fædrelandsvennen. 2 x boktips/bokomtaler på bloggen til ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse): Håret til Mamma (Gro Dahle og Svein Nyhus) og Henrik And (Anna R. Folkestad) abup.no/les-agnes-margrethe-bjorvand-sin-anmeldelseav-boka-henrik-and/ 17

18 Gjesteforelesninger/ gjesteforskeropphold Inviterte foredrag «Undre og spørre, skape og dele Skolebiblioteket i undervisninga», Erfaringskonferanse, Program for skolebibliotek-utvikling, Universitetet i Agder, Kristiansand, Martin Engebretsen: «Den engasjerte leser. Opplevelse og fortolkning i unge leseres møte med komplekse nett-tekster». Svein Slettan: «Gutter og seriebøker». Elise Seip Tønnessen: «Tekster å leke med i bok og på skjerm». Charles Ivan Armstrong, Heaven or the Prado? Modernism and the Meanings of Transcendence in Thomas MacGreevy s Gloria de Carlos V. Forelesning ved School of Languages, Literature, Culture and Communication, University of Limerick (Irland). Vibeke Christensen, Ph.d.-student ved Universitetet i Ålborg var på gjesteforskeropphold ved UiA i november. Hun arbeider med en didaktisk avhandling om multimodale tekster, og har Anne Løvland som biveileder. Martin Engebretsen, Gjesteforelesning om nettjournalistikk ved UiB, Martin Engebretsen, «Trab Laus. Digital Narrative as Social Action» Invitert foredrag ved workshop i det nordiske nettverket NNDV (Nordic Network for Digital Visuality). København Roy Eriksen, Anti-Petrarchismo, emblemi e la filosofia di Bruno in Love s Labours Lost, UniCal, Cosenza, Roy Eriksen, Drama, Architecture and the City, Visuality in the Age of Shakespeare-seminaret, UniCal, Cosenza. Roy Eriksen, Composition and tectonics in Marlowe 22.04, seminar ved UniCal, Cosenza Socrates lærerutveksling. Unni Langås, Death and Material Meaning in Contemporary Poetry. Paal-Helge Haugen, Monica Aasprong, Jacques Roubaud and Jenny Holzer. Babes-Bolyai Universitet, Cluj, Romania Unni Langås, Traumatic Memory and the Photographic Image. Ph.d.- kurset Testimony, Narrative, Memory, Literature, Universitetet i Oslo, Bjarne Markussen, Samisk multimodalitet: Nils-Aslak Valkeapää, sommerkurs for utenlandske studenter, UiA, Kate Maxwell, The Curious Case of Malgre Fortune : A Case Study in Multimodality, Machaut in the Book, University of Virginia, Charlottesville, Agnes-Margrethe Bjorvand var på gjesteforskeropphold ved Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby ( ) for å arbeide med avhandling om Astrid Lindgrens bildebøker og for å skrive på en biografi for barn om Astrid Lindgren. Elise Seip Tønnessen, E-bok, apper og nettliv. Forelesning på faglitterært forfatterstudium, Norsk Barnebokinstitutt Elise Seip Tønnessen, Døden i bildebøker. Foredrag på seminar arr. av Tvedestrand bibliotek og Human-Etisk Forbund, Tvedestrand Elise Seip Tønnessen, «Tekster å leke med i bok og på skjerm». Plenumsforedrag ved avslutningskonferansen for Program for skolebibliotekutvikling: Undre og spørre, skape og dele Skolebiblioteket i undervisninga. UiA Elise Seip Tønnessen: Bokdagen 2013 (http://bokdagen.no/program/ ). Deltakelse i panelet «Barn og e-bok. Kjærlighet ved første blikk». Oslo Elise Seip Tønnessen, Død og sorg i norske bildebøker. Møt en Agderforsker; Vågsbygd videregående skole, Kristiansand. Elise Seip Tønnessen, Filosofi og religion i moderne norske bildebøker. Møt en Agderforsker (forskningsdagene; 08.10). Dahlske videregående skole, Grimstad. Elise Seip Tønnessen, Literacy og multimodalitet. Foredrag på årsmøte i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannere, Århus

19 MULTIKULs økonomi Som satsingsområde ved UiA har MULTIKUL et budsjett på kr til rådighet per år. Over halvparten av dette har i 2013 gått med til å lønne en koordinator/forsker i 100 % stilling og to eksterne professor II stillinger (hver på 20 %). Driftsbudsjettet gir muligheter til å samle forskerne, og utvikle kontakter med kolleger i inn- og utland. I 2013 har den største økonomiske satsingen vært forskerseminaret på Metochi på Lesbos. Mange av medlemmene har også fått støtte til å reise på konferanser for å presentere paper, og her har styringsgruppa lagt vekt på å prioritere søknader med klare publiseringsplaner. En følge av at MULTIKUL har vært drevet i tre år, ser vi ved at flere av søknadene om driftsmidler dreier seg om publiseringsstøtte, og denne trenden regner vi med vil fortsette i Driftsbudsjettet gir muligheter til å invitere gjester og arrangere konferanser og forskerkurs. I 2013 har MULTIKUL bidratt med delfinansiering av konferanser og forskerkurs, men også hentet inn ekstern finansiering til slike aktiviteter. Regnskapet for 2013 viser et forbruk som ligger noe under budsjett, bl.a. fordi noen frikjøpsmidler er forskjøvet til

20 Kontakt Koordinator Førsteamanuensis Frida Forsgren Epost: tlf Styringsgruppa Professor Elise Seip Tønnessen (leder) Epost: tlf Professor Martin Engebretsen Epost: tfl Professor Roy Eriksen Epost: tfl Førsteamanuensis Bjarne Markussen tfl Professor II stillinger i 2013: Professor Andrew Burn, Institute of Education, University of London Epost: Professor Stuart Sillars, Universitetet i Bergen. Epost:

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

«Les høyt for oss» Den viktigste av alle grunner er at det gir gode opplevelser. Derfor er det også viktig å vise barna at man selv er glad i å lese.

«Les høyt for oss» Den viktigste av alle grunner er at det gir gode opplevelser. Derfor er det også viktig å vise barna at man selv er glad i å lese. Referat fra foreldremøte 2.3.16. Agnes M. Bjorvand, forsker på barnelitteratur fra UiA. Hvorfor skal vi lese? «Les høyt for oss» Det er mange grunner til hvorfor vi skal lese for barn, og her er noen:

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Sesjon 13 - Naturfag for yrkesfag og bruk av mobil som pedagogisk verktøy Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Mette Nordby, Universitetet for miljø- og biovitenskap Gerd Jørgensen, Hønefoss

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 1 Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 Søknadene om smådriftsmidler 2015 har blitt behandlet og dekan Wenche Kjæmpenes har fattet følgende vedtak om tildeling: Navn Aina Kane, IBSA SM 01/15

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

The Meaning of the Body. Gender Constructions in Nordic Literature (2002-2006)

The Meaning of the Body. Gender Constructions in Nordic Literature (2002-2006) Unni Langås Professor Department of Nordic and Media Studies University of Agder Servicebox 422, N-4604 Kristiansand Telephone (0047)38142075 Cell phone (0047)99421825 E-mail: unni.langas@uia.no Academic

Detaljer

Multimodalt samspill i bildeskriftkomplekser

Multimodalt samspill i bildeskriftkomplekser Gunhild Kvåle Multimodalt samspill i bildeskriftkomplekser En sosialsemiotisk undersøkelse av relasjoner mellom skrift og bilde Avhandling for graden philosophiae doctor Universitetet i Agder Fakultet

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emne GLU1220_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Årsmelding Holbergprisen 2009 2

Årsmelding Holbergprisen 2009 2 1. Om fondet I henhold til brev av 23. januar 2009 opplyser Kunnskapdsdepartementet, kap. 287 post 56, at Universitetet i Bergen bevilges kroner 9 126 066,03 for året 2009. Dette tilsvarer et års avkastning

Detaljer

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND BIBLIOTEKMØTET 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND Velkomen til Kristiansand! Det er ikkje litteratur alt vi formidlar, og litteraturformidling er berre ein del av det vi driv med, sjølv

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 Voss 26. september 2008 Liv Sissel Grønmo IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring førsteamanuensis Hensikten med studien var å utforske barns deltakelse og respons på et læringstilbud om astma der barna selv var involvert i

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Utdanning Yrkespraksis Forskningsledelse og andre lederverv

Utdanning Yrkespraksis Forskningsledelse og andre lederverv Unni Langås, f. 1957 Professor, dr. art. Institutt for nordisk og mediefag Universitetet i Agder Postboks 422, N - 4604 Kristiansand Tlf. 38142075, mobil 99421825 E-mail: unni.langas@uia.no Akademisk hjemmeside:

Detaljer

Tidlig språkutvikling hos norske barn

Tidlig språkutvikling hos norske barn Tidlig språkutvikling hos norske barn Kristian E. Kristoffersen Institutt for lingvistiske og nordiske studier NLLs etterutdanningskurs i Bergen 17.juni 2010 Samarbeidspartnere Hanne Gram Simonsen, forskergruppa

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Studium 30 sp På Høgskolen i Bergen. Starter 16. og 17. januar 2014 Avsluttes i desember 2014. Studieavgift: ca. 26 000kr

Studium 30 sp På Høgskolen i Bergen. Starter 16. og 17. januar 2014 Avsluttes i desember 2014. Studieavgift: ca. 26 000kr Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn Studium 30 sp På Høgskolen i Bergen Starter 16. og 17. januar 2014 Avsluttes i desember 2014 Studieavgift:

Detaljer

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet Et familielæringsprosjekt basert på familiehistorier fra hjemlandet Tønsberg voksenopplæring og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Sluttrapport Fortell meg! har vært et to-årig prosjekt i perioden jan 2010

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå IKT i engelskopplæringen Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.hope.bla@fremmedspraksenteret.no www.fremmedspraksenteret.no Sesjonens innhold Wikiprosjekt

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

MØTEREFERAT/PROTOKOLL

MØTEREFERAT/PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref.: 2015/599 Dato: 20.04.2015 MØTEREFERAT/PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Forskningsutvalget Stig Solheim / Aasta Pettersen Møtetid: Tirsdag 16. april kl. 12.00

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt Familielæring 17. september 2008, Kristiansand Sigrun Aamodt En flerkulturell barnehage og skole. kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Når Aktiviteter Innhold Ansvarlig August 1 5 7 21 20 27 Oppstart av prosjektet «Dynamisk nettside» Møte for nytilsatte ved EFL Personalmøte Internasjonal

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

LITTERATUR PÅ TVERS AV MEDIER. Elise Seip Tønnessen Professor Universitetet i Agder

LITTERATUR PÅ TVERS AV MEDIER. Elise Seip Tønnessen Professor Universitetet i Agder LITTERATUR PÅ TVERS AV MEDIER Elise Seip Tønnessen Professor Universitetet i Agder FORSKNINGSPROSJEKT NBI 2011-2014 Hvordan inngår barne- og ungdomslitteraturen i vekselspill med mediekulturen, og hvordan

Detaljer

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Erfaringer med Lesson Study i GLU GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Bakgrunn Overordnet mål for Norsk Grunnskolelærerutdanning (1-7 og 5-10), kvalifisere

Detaljer

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter Språk og leseaktiviteter Tr ude H oel 29.12.15 lesesent eret.no Leseaktiviteter gir nærhet og felles opplevelser språkbruk i en meningsfull sammenheng Der-og-da -språk språkforståelse og ordforråd felles

Detaljer

Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA, 2014. Foto: Trine Nylehn

Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA, 2014. Foto: Trine Nylehn Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA, 2014 Foto: Trine Nylehn Rapport Februar 2015 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Seminarer... 5 Pronett-FoU-midler 2014... 6 Stipendiatutvalg

Detaljer

Verdensledende kunnskapsmiljøer

Verdensledende kunnskapsmiljøer Verdensledende kunnskapsmiljøer Internasjonalt samarbeid som virkemiddel Mari Sundli Tveit Rektor Forskningsavdelingen Internasjonalt samarbeid som virkemiddel Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet - del B

Kunst, kultur og kreativitet - del B Kunst, kultur og kreativitet - del B Emnekode: BBD205_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Chapter 17 Favourite places : Dublin s top five for teens. Safari and stargazing in South Africa. Taj Mahal. Youtube-klipp.

Chapter 17 Favourite places : Dublin s top five for teens. Safari and stargazing in South Africa. Taj Mahal. Youtube-klipp. Fag: Engelsk fordypning Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård Trinn: 10. Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. 2. ulike skriftlige og e uttrykksformer i ulike sjangere som Produsere

Detaljer

Lesing av sammensatte tekster

Lesing av sammensatte tekster Lesing av sammensatte tekster Med utgangspunkt i et undervisningseksempel i norsk vg1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet * skolering, Oslo h 2014 22.10.14 lesesenteret.no 2 Tekstbegrepet Før

Detaljer

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS Navn Leder Interne e Humanistisk Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge Oppstart:

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer