DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b"

Transkript

1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Forventninger til styremedlemmer Fortsettelse av leieavtale NG2 Tilbakemeldinger fra allmøte Neste semester USF samarbeidet Muntlig orientering fra leder Skriv fra avtroppet leder Skriv fra avtroppet leder Skriv fra avtroppet leder Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat BUDSJETTSTYRING Til grunn: Muntlig orientering fra leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å styre etter fremlagt budsjett på GF

2 40-03 STILLINGSINNSTRUKSER Til grunn : Stillingsinnstrukser fra Internansvarlig Vedtaksforslag : Kvarterstyret vedtar stillingsinnstruksen til internansvarlig, skjenkeansvarlig, prosjektansvarlig, eksternansvarlig, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig og Leder DEKONSTITUERING Til grunn: Behov for forandring av styreverv Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å dekonstituere seg KONSTITUERING Til grunn: Behov for forandring av styreverv Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å dekonstituere seg OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

3 ORIENTERINGER LEDER - Hatt opplæring med Iselin - Vore i møte med midlertidig AU - Var med Ingrid til Verftet for å hilse på diverse menneske SKJENKEANSVARLIG - Vore sjuk/sjukmeldt heile veka. - Dreve litt lobby for kandidatar til GF i januar - Oppsum. samtale med avtroppande skjenkeleder - Dekonst/konstmøte for Vaktstyret - Plakater til vinkveld INTERNANSVARLIG - xxx EKSTERNANSVARLIG - xxx ØKONOMIANSVARLIG - xxx PR-ANSVARLIG - xxx PROSJEKTANSVARLIG - xxx ADM. LEDER - xxx RS V/AU - xxx

4 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Månedlig rapport for Studentkulturhuset i Bergen AS - Det Akademiske Kvarter Av John Houth Fjellseth og Gustav Birkeland Innledning Dette er den første ordentlige rapporten siden Vassdal og Erikssen overtok produksjonen av grunnlaget for rapportene. Overlapping av regnskapsfører medførte at ny regnskapsfører ikke klarte å få grunnlaget klart i tide til rapportering for september. Siden sist møte har vi hatt et møte med regnskapsfører og hovedeier i selskapet og avklart hva som blir rutinene fremover og hvordan vi vil ha månedsrapportene. Oppsettet til ny regnskapsfører er litt annerledes enn det oppsettet vi har hatt til nå. Derfor er det fint om dere kommer med konkrete tilbakemeldinger dersom det er detaljer dere vil ha endret i regnskapsrapporten. Det har også vært noen misforståelser i forbindelse med overlappingen av regnskapsførere som blant annet har medført at periodisering av enkelte større inntekter og kostnader for året ikke er videreført. Dette utbedres til neste rapport. Videre hadde ikke ny regnskapsfører fått full oversikt over vårt system for bokføring av varetellinger. Ytterligere opplæring fra tidligere regnskapsfører i slutten av november var nødvendig. Som det fremgår av rapporten fra regnskapsfører er ikke endringer i varelager i forbindelse med varetelling bokført. Dette skjedde etter rapportering og en oversikt over avstemming av varelager for september og oktober er derfor vedlagt. Rapport for september fremgår i vedleggene fra regnskapsfører. De økonomiansvarlige har ikke kommentert på tallene for september og det er derfor heller ikke tatt med her. Økonomisk status pr dato for månedsrapporten Den dårlige semesterstarten med redusert åpning av NG2, samt et turbulent første semester har gjort at inntektene fra varesalget er kr lavere enn budsjettert. Varekostnadene er viser et samlet ufordelaktig avvik på kr Vi ser også at dekningsgradene for de fleste produktgruppene ligger lavere enn budsjettert. Inntekter fra USF verftet er ennå ikke registrert. Salgsvolum er rapportert til Hansa mht. markedsstøtte. Andel av omsetning vil bli fakturert, men foreløpig ser denne andelen så liten ut 1 at det virker mest hensiktsmessig å fakturere etter slutten av året. Avtalen med USF åpner også for dekning av direkte personalkostnader på 1 Forventet omsetning for USF Servering ser foreløpig ut til å bli kr og vil da gi kr til DAK og kr til kultursatsing. Side 1/17

5 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth opptil kr Dette vil bli fakturert så snart økonomiansvarlig har oversikt over omfanget av dette og vil redusere driftskostnadene for 2007 med tilsvarende beløp. En tidligere nevnt realisasjon av obligasjoner gir et fordelaktig avvik på kr ,50. Dette vil kunne sette SKIBAS i skatteposisjon og dermed fremskynde en ny avklaring om hvorvidt selskapet er skattepliktig. Resultat og resultatutvikling Regnskapet for oktober viser et overskudd på kr Grunnen til dette ekstraordinære resultatet er en realisasjon av obligasjoner. De nevnte obligasjoner var bokført med en verdi på kr , men en realisasjonsverdi på kr ,50 gir et overskudd på kr ,50. Ser en bort fra finanspostene viser driftsresultatet et overskudd på kr mot et budsjettert driftsresultat på kr Prognose En ny prognose er ikke utarbeidet. Kolonnene for prognosen i rapportoppsettet er derfor tomme. Kommentarer i forhold til budsjett Inntekter Omsetningen av tankøl er høyere enn budsjettert og viser et fordelaktig avvik på kr Omsetningen har vært særlig lav for salg av mat. Videre har andre mindre produktgrupper som vin, kaffe, tobakk mm. hatt lavere omsetning enn normalt. Dette gjenspeiler et ustabilt mattilbud og manglende produktutvikling og produktprofilering. Matserveringen er ustabil da Kvarteret ikke har nok frivillige kokker. Videre er lokalet ikke godt nok tilpasset matservering mht sitteplasser sett i forhold til Stjernesalen, hvis aktivitet danner grunnlaget for budsjettet. Vi kan derfor si at budsjettet er for optimistisk mht salg av mat. Produktutviklingen innen øl, importøl og vin har ikke vært god nok på Kvarteret de siste årene (pubens egen satsing på importøl i 2006/2007 er her et unntak). Med produktutvikling menes her en bevisst kontinuerlig tilpasning av varesortimentet i forhold til gjestene samt kursing av skjenkerne i dette. Opprettelsen av en produktgruppe samt økt bevissthet rundt behovet for å satse på vin har foreløpig ikke ført til mange nok konkrete tiltak. Når det gjelder det ufordelaktige avviket i varesalget for hele periode 1-10 på kr stammer noe av dette fra oppstartsproblemene og forsinkelsene i NG2. Side 2/17

6 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Endringen i åpningstidene kan ha bidratt til noe sviktende salg av mat, men dette er ventet å bli mer synlig i november da endringen fant sted i slutten av oktober. Cateringkonseptet til kjøkkensjefen i forbindelse med Phonofestivalen vil gi et lite oppsving på neste måned grunnet sen fakturering. Vi kan bli flinkere til å ta høyde for slike svingninger i budsjetteringen. Summen for salgsinntekter vil nå være lavere enn budsjettert for 2007 da vi ved omlegging av regnskapsfunksjonen også endret kontoplanen. Markedsstøtte fra bryggerileverandør (som er en fast sats per liter varer kjøp) er nå flyttet fra å være en sponsorinntekt til å bli en reduksjon av varekostnader. Dette fordi vi mener markedsstøtte best kan forstås som en avtalt rabatt på varekjøpet. På denne måten vil også regnskapet være lettere å forstå. Dette medfører at vi får et ufordelaktig avvik på andre salgsinntekter og et tilsvarende fordelaktig avvik på sum varekostnader. Avvik som skyldes endret kontoplan vil forsvinne ved overgangen til et nytt regnskapsår. Det ufordelaktige avviket i sponsorinntekter skyldes at vi ikke har fakturert for alle avtaler enda. Her er det blant annet en utfordring for kvarterstyret å ta tak i påløpte kostnader fra f.eks. åpningsuken slik at disse kan viderefaktureres iht. avtaler. Vi jobber nå med å planlegge og strukturere bruken av disse midlene bedre for 2008 sammen med samarbeidspartnere. Periodisering inntekter viser et ufordelaktig avvik på kr Dette er en konto tidligere regnskapsfører har brukt for å fordele inntekter utover året. V&E skal bruke et annet system for periodiseringene men har ikke fått på plass dette ennå. Dette skyldes noen misforståelser i overlappingen. Foreløpig er det derfor ikke bokført inntekter på denne kontoen. Vår intensjon er å få på plass et enklere og mer oversiktlig system for periodiseringen av inntekter og kostnader. Varekostnader Økningen i salget av øl fører også til at vi får et ufordelaktig avvik på kjøp av øl på kr Vi klarer ikke å holde avansen oppe på øl, noe som er synlig i dekningsgraden som viser et ufordelaktig avvik på 6%. Dette kan ha flere årsaker som f.eks. for lav salgspris iht. budsjett, svinn, slag av internøl mm. Vi vet blant annet at sviktende rutiner gjør at svinn øker. Et eksempel på dette er skjenkere som korrigerer avvik i kassen ved å ukritisk svinne det produktet som har en salgspris som stemmer med avviket. Videre har vi ikke god nok kontroll på salget av internøl til at vi vet om omfanget påvirker dekningsgraden. En annen mindre kilde til avviket er ølbonger til artister som det per i dag ikke er en god rutine for. Dette medfører at det fremgår som svinn på rapporteringstidspunktet selv om det blir kreditert varekostnaden i ettertid. Kvarterstyret og skjenkestyret bør ta tak i opplæringen og oppfølgningen av rutinene for varesalg for å redusere svinn og feilkilder. Side 3/17

7 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Varekostnadene for de andre mindre varegruppene viser fordelaktige avvik som har sammenheng med den nevnte lavere omsetningen av disse. Vi kjøper altså mindre varer enn budsjettert ettersom salget er lavere. Vi ser også at dekningsgraden for alle varegrupper bortsett fra kaffe er lavere enn budsjettert (se oversikt over omsetningstall, vedlegg 2). Dette vil si at vi har lavere fortjeneste på salget av disse varene enn budsjettert. Salg og kjøp av kaffe må undersøkes nærmere da et fordelaktig avvik i dekningsgraden på 35% kan bety at budsjettallet er feil. Salg av kaffe og budsjett for dette må gjennomgås da tallene virker feil i tillegg til at det har vært mye rot med prisingen av kaffe i NG2. Avvikene i dekningsgradene for de nevnte varegruppene kan ha de samme årsakene som nevnt for øl ovenfor. Her bør kvarterstyret ta en gjennomgang av produktprisene inn og ut og kontrollere at disse stemmer iht. budsjettert dekningsgrad. Markedsstøtten gjør at summen for varekostnadene blir mye lavere enn budsjettert. Denne inntekten skulle vært periodisert (som nevnt ovenfor) da den er et resultat av tidligere måneders salg. Dekingsbidrag Dekningsbridraget for oktober gir ikke et meningsfullt bilde av driften da periodiseringer av inntekter og kostnader ikke er gjennomført etter intensjonen. Her vil en summering av dekningsbidraget for de forskjellige varegruppene gi et bedre bilde. Dette er gjengitt i et eget vedlegg for omsetningstall som er korrigert etter mottak fra regnskapsfører, se veldlegg 2. Her ser vi at dekningsbidraget fra varesalget er kr , noe som gir et ufordelaktig avvik på kr i forhold til budsjettet på kr Omsetning Omsetningstallene i rapporten fra regnskapsfører inneholder en feil for salget av mat (salg varm mat er ikke tatt med) og for akkumulert salg av snacks (akkumulert kjøp av snacks er feil), og er derfor erstattet med vedlegg 2 hvor disse feilene er korrigert. Her har vi også tatt med en summering av dekningsbidraget for varesalget. Se ovenfor under inntekter og varekostnader for kommentarer til tallene for oktober. For perioden januar til og med oktober ser vi at salget av øl, importøl og vin ligger høyere enn budsjettet mens de andre varegruppene viser ufordelaktige avvik som nevnt ovenfor. Vi ser også avvik i dekningsgraden for alle varegrupper bortsett fra vin og kaffe. Den budsjetterte dekningsgraden for vin må være feil og må gjennomgås av kvarterstyret. Dersom vi forutsetter en budsjettert dekningsgrad på 60% som for oktober blir det ufordelaktige avviket på hele 29%. Den budsjetterte dekningsgraden for kaffe virker også veldig lav og bør som sagt gjennomgås. Side 4/17

8 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Driftskostnader Lønnskostnader I budsjettet tok man høyde for mindre bruk av kvarter, noe som har vist seg å ikke være gjennomførbart. Her ser vi et ufordelaktig avvik for lønn på kr Det samme gjelder kostnad sivilarbeider hvor det uforelaktige avviket er på kr Her må budsjettallene undersøkes av økonomiansvarlig da det kan virke som om det ikke er budsjettert for disse kostnadene. Interne arrangement viser et ufordelaktig avvik på kr Dette stammer i stor grad fra avviklingen av lederskapsseminar i september. Avviket på periodiseringer skyldes som nevnt problemer med overlapping av regnskapsfører. Driftskostnader Leie av lokaler har et ufordelaktig avvik for oktober på kr Grunnen til dette er at det er kun budsjettert for husleie til NG2 på denne kontoen (6300). I tillegg fører vi leie av lokaler på verftet her. Leiestøtten er kreditert denne kontoen og gir totalt et fordelaktig avvik for perioden 1-10 på ,-. Når alle arrangementer på verftet er bokført og betalt bør kontoavviket gå i 0. Derfor forventer vi tilsvarende ufordelaktige avvik i kommende perioder eller at leiekostnader for tidligere perioder blir bokført i ettertid. Reparasjon og vedlikehold bygninger viser et ufordelaktig avvik på kr Kostnader for utstyr, materialer og lignende til NG2 har blitt bokført her. Denne budsjettoverskridelsen må sees i sammenheng med konto for driftsbidrag (6399) og regnskapet levert av prosjektansvarlig for NG2. Andre driftskostnader Forbruk av reklameannonser må gjennomgås av økonomi- og pr-ansvarlig. Her er det enten budsjettert feil eller så har vi et stort overforbruk. En mulig forklaring på store avvik på rapporteringstidspunkt kan være annonseavtalen med BT hvor store beløp bokføres som kostnader månedlig for så å bli kreditert i ettertid som en del av samarbeidsavtalen. Summen ved slutten av året skal bli null for akkurat disse annonsene. Side 5/17

9 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Finansposter Obligasjonslånet har som nevnt gitt en avkastning på 1.2 mill. kr. Dette var en hyggelig overraskelse som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Status i forhold til strategi og overordnede mål Strategiarbeidet er dessverre forsinket. Store utfordringer i samarbeidet med arbeidsgrupper i tillegg til overlapping mellom av- og påtroppende styrer i arbeidsgrupper har forsinket innføringen av målkortene hos disse. Det er ventet at vi har systemet i drift innen første kvartal 2008 i stedet for fra januar. Bemanning og personell Nyansettelse av kvarter har ført til at bemanningssituasjonen er mer oversiktlig. Det vil bli to nye ansettelsesprosesser i desember og i februar. Internansvarlig og administrativ leder har fortsatt hatt problemer med å sikre at alle ansatte følger rutiner slik de skal og må stadig vekk ta tak i rutinesvikt. Organisasjonssekretær gjør mye av det daglige arbeidet i forbindelse med vareflyt selv om dette ikke er tiltenkt denne stillingen. Organisasjonsutvikling Det er usikkert om arbeidet med organisasjonsutvikling og endring blir fullført da dette ennå ikke har blitt behandlet av generalforsamlingen og da det er uenighet om innholdet. Samarbeid med UiB Samarbeidet med UiB går meget bra. Etter at styremedlem fra UiB har sikret oss en god kontaktperson hos IT-avdelingen går også samarbeidet med denne meget bra (selv om vi fortsatt savner noen viktige tjenester som trådløst nett i NG2). Samarbeidet med driftsområde 2 går meget bra, og vi har nå fått på plass stabil oppfølging av lokalene i NG2. Utviklingen i definerte og relevante nøkkeltall Her vil utvikling på omtrent 20 strategiske målsetninger bli rapportert våren Her vil det også være aktuelt å rapportere på andre måltall, og jeg vil som vanlig oppfordre til å komme med ønsker. Vi ønsker fopreløpig å utarbeide følgende måltall: Side 6/17

10 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth - Gjennomsnittlig etterslep av kostnader. Dette skal utarbeides av regnskapsfører - Likviditetsreserve. Dette skal utarbeides av administrativ leder i sammenheng med utvidet budsjettering og gjennomgang av revidert budsjett for 2008 fra og med januar. Videre vil vi i samarbeid med regnskapsbyrå utarbeide andre relevante nøkkeltall. Markedsmessig forventet utvikling fremover Ingen ny informasjon foreligger. Her vil det mest sannsynlig ikke komme ny informasjon før midten av 2008 da markedsgruppen trolig vil kunne være fullt operativ. Administrativ leder har etterspurt markedsundersøkelser siden våren Nyutvikling Arbeidet med nye klubbkonsepter og videreutviklingen av dette går fortsatt veldig bra. Ut over dette er det lite nyutvikling. IKT status og fremtidige behov E-tjenesten har endelig igjen fått kontroll over serversituasjonen som har vært nevnt tidligere. EIA og IT-avd. har tatt en gjennomgang av bruken av serverrommet vi benytter og vi regner ikke med nye overraskelser. EIA erstatter de ødelagte delen som skyldes tunge byggearbeider i serverrommet. EIA og IT avd. har også investert i nytt kjøleanlegg i rommet. Dette har tidligere vært for varmt og anlegget har vært defekt. Vi har fortsatt noen driftsutfordringer i forbindelse med at kvarteret sine systemer jobber via UiB sitt nett og har fått strenge sikkerhetsrestriksjoner. Vi håper å få løst dette i samarbeid med kontaktperson på IT-avd. Mange studenter etterspør trådløst nett på NG2 som vi har ventet på fra ITavd. siden august (sender fra Olav Kyrresgate skal flyttes til NG2). Prosjektbasert rapportering NG2 er snart ferdig. Organisasjonssekretær jobber mye med å få ferdig alle detaljer i lokalene. Vi har også planlagt at han skal gjøre en del utbedringer i desember når lokalene er stengt. DAK2 Byggeprosjektet har foreløpig stoppet da grunnen er ustabil. Vi venter informasjon fra rapport til EIA i desember. Inntil videre forventer vi tidligst gjenåpning januar Side 7/17

11 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Det er ventet at organisasjonen skal flytte til nye midlertidige lokaler i brakkene i Dokkeveien i slutten av januar. Viktige internkontroll / HMS forhold Ansvaret for brannvern blir fortsatt ikke fulgt opp tilfredsstillende slik jeg ser det. En klar ansvarsfordeling mangler og vi har utfordringer på den organisatoriske oppfølgingen. De bygningsmessige manglene skal være utbedret (men kontroll på dette fordrer gode organisatoriske rutiner). Vi har ikke hørt noe mer om brannvesenets varslede registrering av NG2 som et særskilt brannobjekt. Adgangskontroll og sikring av lokalene er nå ferdig etablert. Alarmsystemet er fullt operativt og koplet til UiB/Securitas sin sentral. Låsesystemer er utbedret. Mattilsynet har hatt tilsyn med NG2 og påpekt avvik. Disse hadde frist til 1. desember på å bli utbedret. Avvikene var både organisatoriske og bygningsmessige. Kjøkkensjef har tatt tak i de organisatoriske avvikene mens organisasjonssekretær har utbedret de bygningsmessige manglene. Disse manglene skyldes at toaletter og vaskerom aldri ble fullført som en del av oppussingen. Vesentlige hendelser i / omkring virksomheten Ordinær generalforsamling ble ikke vedtaksdyktig. Utsatt generalforsamling var vedtaksdyktig i noen timer, men svært få saker ble behandlet. SKIBAS har derfor ikke et vedtatt budsjett. Det var ikke nok kandidater til kvarterstyret som nå kun består av 4 medlemmer og leder. Dette medfører at økonomiansvarlig sin funksjon ikke blir fullt ut tilfredstillende da de andre medlemmene må dele på dette ansvaret. Det er usikkert hvordan dette påvirker rapportene til styrene. Vedlegg 1. Regnskapsrapport fra Vassdal og Eriksen, side 9 2. Korrigerte tall for omsetning, side Avstemming av varelager for september og oktober 17 Side 8/17

12 Studentkulturhuset i Bergen AS Regnskapsrapport periode 1-10 Utarbeidet Side 9/17

13 Regnskapsrapport, periode 1-10, 2007 Studentkulturhuset i Bergen AS Utarbeidet Oppsummering, hovedposter Regnskap periode Budsjett periode Regnskap oktober 2007 Budsjett oktober 2007 SUM DRIFTSINNTEKTER Sum PRODUKSJONSKOSTNAD Sum LØNNSKOSTNAD Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Sum FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT* *negativt fortegn indikerer overskudd Kommentar fra regnskapsfører Regnskapet for oktober viser et overskudd på kr ,-. Grunnen til dette ekstraordinære resultatet er en realisasjon av obligasjoner. De nevnte obligasjoner var bokført med en verdi på kr ,-, men en realisasjonsverdi på kr ,50,- gir et overskudd på kr ,50,-. Videre taes det forbehold om endringer i varekostnadene når varetellingslistene bokføres. Jeg vil også snakke med tidligere regnskapsfører angående eldre poster på konto for periodiserte inntekter og kostnader. Bergen, den Christian Tveit Regnskapsfører Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Side 10/17

14 Resultatregnskap Studentkulturhuset i Bergen AS Utarbeidet Regnskap september 2007 Budsjett september 2007 Avvik budsjett september 2007 Regnskap oktober 2007 Budsjett oktober 2007 Prognose oktober 2007 Avvik budsj. Oktober 2007 Avvik prognose oktober 2007 Regnskap Budsjett jan Avvik budsj. jan jan - okt - okt - okt VARESALG SALG ØL ( ) ( ) (84.734) ( ) ( ) (49.745) ( ) ( ) ( ) SALG IMPORTØL (30.847) (25.000) (5.847) (23.570) (25.000) ( ) ( ) (3.386) SALG VIN (12.995) (25.000) (10.861) (20.000) ( ) ( ) SALG MINERALVANN (8.586) (20.000) (6.847) (20.000) ( ) ( ) SALG TOBAKK (10.744) (25.000) (10.336) (25.000) ( ) ( ) SALG KAFFE MED MER (14.720) (25.000) (15.793) (20.000) ( ) ( ) SALG SNACKS (2.240) (3.000) 760 (1.904) (3.000) (39.716) (43.692) SALG KALD MAT (25.429) (40.000) (28.173) (40.000) ( ) ( ) SALG VARM MAT (21.731) (60.000) (29.310) (60.000) ( ) ( ) SUM VARESALG ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ANDRE SALGSINNTEKTER SALG KOPIERING 0 (99.952) (99.952) FAKTURAGEBYR UTG. FAKTURA SALG DIVERSE (2.500) SALG DIVERSE, AVGIFTSFRITT 0 (130) (130) DORGER, GLASSAVGIFT 0 (19.327) (17.000) (2.327) BILLETTINNTEKTER UTENFOR AVG. OMR. 0 (100) (100) ANNONSEINNTEKTER (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) SPONSORINNTEKTER AVG.PLIKTIG ( ) (40.000) ( ) ( ) ( ) SPONSORINNTEKTER AVG.FRITT 0 (5.000) (5.000) SUM ANDRE SALGSINNTEKTER (5.000) ( ) (40.000) ( ) ( ) ( ) ANNEN DRIFTSINNTEKT LEIEINNTEKTER AVGIFTSFRITT 0 0 (500) (500) ANDRE LEIEINNTEKTER (500) (500) (2.950) (2.950) (3.450) (3.450) RENHOLDSGEBYR (84) (84) 0 (5.469) (3.500) (1.969) PERIODISERING INNTEKTER (72.500) (72.500) ( ) ( ) SUM ANDRE SALGSINNTEKTER (584) (72.500) (2.950) (72.500) ( ) ( ) SUM DRIFTSINNTEKTER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Side 11/17

15 VAREKOSTNAD KJØP ØL MARKEDSSTØTTE 0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) KJØP IMPORTØL KJØP VIN (1.207) (2.164) KJØP MINERALVANN (2.216) (2.075) (8.093) KJØP MAT (21.581) (16.194) (36.788) FLASKEPANT (2.391) (3.891) (1.478) (2.999) (7.465) (2.000) (5.465) KJØP TOBAKK (965) (1.048) KJØP KAFFE (7.976) (8.665) (18.692) KJØP SNACKS (790) (542) KJØP MAT KJØP AVISER (969) DORGER, ANDEL SALGSINNTEKTER DRIFTSMATERIELL (16.828) (16.828) BANDHONORAR KONSERTAVGIFTER Sum PRODUKSJONSKOSTNAD (42.639) ( ) DEKNINGSBIDRAG ( ) ( ) ( ) ( ) (82.379) 0 ( ) ( ) LØNNSKOSTNAD LØNN HELTIDSANSATTE (12.049) TILSKUDD LØNN ( ) ( ) (68.250) LØNN KVART KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER INNLEID PERSONALE BANDHONORAR INNBERETTET LØNN, TIME FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS PERSONELL (10.000) (10.000) (46.474) SOSIALPENGER (12.754) (17.308) (50.357) REFUSJON AV SYKEPENGER (4.060) (4.060) OTP FOR ANSATTE (16) (16) ANDRE PERSONALKOSTNADER (7.219) (6.025) INTERNE ARRANGEMENT TAXI OG BUSS (5.068) (4.676) (22.188) PERIODISERING LØNN (20.000) (20.000) Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM AVSKRIVING MASKINER OG INVENT Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Side 12/17

16 DRIFTSKOSTNADER FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER (4.000) (3704) (31.214) LEIE LOKALER ( ) ( ) ( ) ( ) RENHOLD (7.812) ANDRE KOSTNADER LOKALER (6.825) (70.716) DRIFTSBIDRAG ( ) ( ) 0 0 ( ) ( ) LEIE MASKINER OPPSTART NG ( ) BIDRAG TIL OPPSTART NG2 ( ) ( ) HÅNDVERKTØY INVENTAR (4.691) (10000) (33.691) DRIFTSMATERIALER (5382) (31.670) ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR (9.000) (8.847) REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR (10000) REP. OG VEDLIKEHOLD ANNET (10.000) REVISJONSHONORAR, KPMG REGNSKAPSHONORAR, VISMA (87) (122) REGNSKAPSHONORAR V&E KONSULENTHONORARER (17.698) FORPLEINING ARTISTER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA (20.164) (12614) (24.326) TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV. 733 (733) (1.482) MØTEKOSTNADER 251 (251) 251 (251) (1.005) TELEFON (4.480) (7755) (12.676) EDB KOSTNADER (2.998) (2998) (11.993) PORTO (697) (713) (2.859) SUM DRIFTSKOSTNADER ( ) ( ) (83.220) ( ) Side 13/17

17 ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIVSTOFF ERSTATNINGER REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG (1152) KULTURSTØTTE/TILSKUDD (7.097) REKLAMEKOSTNADER (800) (41.789) REKLAMEANNONSER MØRKEROM-FOTO 615 (615) 615 (615) (2.461) UTSMYKKING 449 (449) 449 (449) (2.101) REPRESENTASJ. IKKE FRADRAGSBE (2.117) (2117) (8.467) GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGEDE (3.069) FORSIKRINGSPREMIER (3.242) SKJENKEAVGIFT ANDRE AVGIFTER BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER (333) KASSEDIFFERANSE RESEPSJON KASSEDIFFERANSE ANNEN KOSTNAD IKKE FRADRAGSBERETTIGET INNKOMMET PÅ TIDL. NEDSKREVET PERIODISERING ADK Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER (9.613) (70.508) DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) (29.859) ( ) FINANSPOSTER ANDRE FINANSINNTEKTER (1) (1) 0 0 (42) (40) (2) GEVINST VED REALISASJON AV ANDRE AKSJER/ANDELER 0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ANDRE RENTEKOSTNADER (5.858) ANDRE FINANSKOSTNADER (692) (906) Sum FINANSPOSTER (693) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ORDINÆRT RESULTAT* ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) *negativt fortegn indikerer overskudd Side 14/17

18 Omsetningstall oktober Salg Kjøp DB DG Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Øl ,55 0,49 (0,06) Importøl (1430) (1489) 0,50 0,47 (0,03) Vin (9139) (2164) (6975) 0,60 0,46 (0,14) Mineralvann (13153) (2075) (11078) 0,60 0,13 (0,47) Tobakk (14664) (1048) (13616) 0,60 0,13 (0,47) Kaffe m.m (4207) (8665) ,26 0,62 0,35 Snacks (1096) (1135) 0,67 0,45 (0,21) Kald/varm mat (11827) (16194) (20000) (15633) 4367 (0,50) (0,55) (0,05) Omsetningstall januar - oktober Salg Kjøp DB DG Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Øl ,47 0,45 (0,01) Importøl (18615) 0,50 0,41 (0,09) Vin ,20 0,31 0,11 Mineralvann (65314) (8093) (57221) 0,54 0,34 (0,20) Tobakk (34926) (2112) (54013) 0,31 (0,02) (0,32) Kaffe m.m (26074) (18692) (7382) 0,44 0,47 0,03 Snacks (3976) (21453) ,49 0,97 0,49 Kald/varm mat (143293) (36788) (106505) 0,35 0,23 (0,12) Side 15/17

19 Korrigert oversikt Omsetningstall oktober Salg Kjøp DB DG Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Øl (0.06) Importøl (1430) (1489) (0.03) Vin (9139) (2164) (6975) (0.14) Mineralvann (13153) (2075) (11078) (0.47) Tobakk (14664) (1048) (13616) (0.47) Kaffe m.m (4207) (8665) Snacks (1096) (1135) (0.21) Kald/varm mat (42517) (16194) (26323) (0.16) [Dekningsbidrag varesalg ] Omsetningstall januar - oktober Salg Kjøp DB DG Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Øl (0.01) Importøl (18615) (0.09) Vin (30609) (45454) (0.17) Mineralvann (30497) (8093) (22404) (0.09) Tobakk (39452) (2112) (58539) 0.32 (0.02) (0.34) Kaffe m.m (26074) (18692) (7382) Snacks (3976) (542) (3434) (0.04) Kald/varm mat (143293) (36788) (106505) (0.12) [Sum (133294) ] Side 16/17

20 Avstemming september: Regnskap Faktisk Bokføring avvik Lager, Mineralvann 4,897 3,500-1,397 Lager, øl 72,308 65,200-7,108 Lager, importøl 5,748 15,700 9,952 Lager, vin 46,145 34,400-11,745 Lager, tobakk 11,870 17,900 6,030 Lager, snacks 3,006 2, , ,400-4,574 Avstemming oktober: Regnskap Faktisk Bokføring avvik Lager, Mineralvann (1841) Lager, øl Lager, importøl Lager, vin Lager, tobakk Lager, mat (4630) Lager, snacks (61) Side 17/17

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 052007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth (kom kl 17:50) Internansvarlig Rikke Vestergaard Eksternansvarlig Ingrid Solstrand

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 31-08 07.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 30-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER REVIDERT BUDSJETT 2012 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG Salgsinntekt og varekost Budsjettet har hatt som hovedmål å være realistisk. Det er på tide

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-09 21.10.2009, kl 18:00 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig /Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig MINISTRATIV LEDER

Detaljer

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-07 28.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45)

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 06-2007 onsdag 23.05.07 kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 06-2007 onsdag 23.05.07 kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 06-2007 onsdag 23.05.07 kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 08-07 27.02.2007, kl 16:00 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Jude Reczek

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-09 06.10.2009, kl 17:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig Ingrid

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER)

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER) 01#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE Ingen)oppfølging) ) ORIENTERINGER LEDER) Ferien har stort sett gått med til feriering, men jeg har brukt litt tid på å gjøre klart hvilke

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: august 2014

Regnskapsrapport. Måned: august 2014 Regnskapsrapport Måned: august 2014 Hovedposter i rapporten august 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 539 650 1 785 000 8 232 873 12 131 773 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer