DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b"

Transkript

1 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Evaluering, åpningsuken Videreføring av leieavtale NG2 Status NG2 Hansa midler Kraft, ridere og jobbing Taxirefusjoner Sammendrag av rapporter og tiltaksplan Muntlig orientering fra leder Skriv fra leder Muntlig orientering fra leder Skriv fra eksternansvarlig Skriv fra økonomiansvarlig VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat og Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat og 26-07

2 27-02 INNSTILLING TIL SKIBAS Til grunn: Skriv fra leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om å frigjøre midler for lysdimmere til ,- inkl mva INNSTILLING TIL SKIBAS Til grunn: Skriv fra økonomiansvarlig, John H. Fjellseth Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om å frigjøre midler for eltemaskin til ,- inkl mva, MIDLERTIDIGE KVARTERETKORT Til grunn: Skriv fra leder av personalgruppen, Jude Reczek Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne midlertidig kvarterkort for høsten LEDSEM BUDSJETT Til grunn: Skriv fra Jan Fredrik Eliassen Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innvilge inntil ,- til avvikling av LedSem KJØREGODTGJØRELSE Til grunn: Skriv fra administrativ leder, Gustav Birkeland Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innføre et system med kjøregodtgjørelse på kr XX pr. km for bruk av privat bil på jobb. Dette forutsetter rutiner for dokumentasjon og rekvisisjon. OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

3 ORIENTERINGER LEDER - Jobbet masse med å få SKiBAS og brønnøysund ting på plass, samt sjekket opp i en gammel og mystisk storebrand konto som tilhører Kvarteret - Vært på OrgSem1(samt forberedelser) - Jobber hardt med å bli frisk en gang for alle(lei av å være halvveis syk/redusert hele tiden). - Vært på dugnad(eneste oppmøtte i tillegg til nestleder i skjenkestyret og kraftfolk som satte opp rigg), måtte også leke orgsek samtidig med dugnadsarbeid(resulterte i gangsperr i armene følgende dager). - Vært på åpningen til StudenterSamfunnet. - Vært innom skjenkemøte - Orientert og snakket med RSfolk - Laget og sendt ut dagsorden til SKiBASmøte på torsdag - Skrevet flere dokumenter(oppsummering, Referat osv). - Sjekket opp status på NG2, og prøvd å sette i gang tiltak. SKJENKEANSVARLIG - xxx INTERNANSVARLIG - xxx EKSTERNANSVARLIG - xxx ØKONOMIANSVARLIG - Koordineringsmøte med Gustav - Samfunnets åpning på Verftet - Kontoarbeid - Orgsem1 - Forberedt fordrag til orgsem1 PR-ANSVARLIG - Vært på Org. Sem. 1J - Jobbet med Org. Sem. 1 - Hatt PR-forum med ASF og Immaturus - Vært i kontakt med Norges Kreative Fagskole om muligheter for å overføre konkrete prosjekter fra infoetaten til dem.

4 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Månedlig rapport for Studentkulturhuset i Bergen AS - Det Akademiske Kvarter Av John Houth Fjellseth og Gustav Birkeland Innledning Rapporten er også denne gangen redusert til et minimum. Dette skyldes alt rotet og de ekstra utfordringene som dukket opp rundt semesterstart. Da Nygårdsgaten 2 ikke var klar til semesterstart har det meste av arbeidstiden til administrativ leder og store deler av kvast i august gått med til dette. Arbeidet vårt har variert fra daglig oppfølging av arbeidet, bæring av møbler og toaletter (!), sjauing av bygningsavfall, innkjøp samt alle de oppgaver de ansvarlige i arbeidsgruppene som har jobbet med prosjektet selv ikke har klart å utføre. Vi har også vært uten sivilarbeider i tre uker og administrativ leder har måttet ta over de fleste av disse oppgavene. Dette har gjort at alt annet enn driftskritiske oppgaver har blitt nedprioritert etter ferien. Det går med mye tid og krefter på å få stabile driftsrutiner i NG2. Når september starter er vi over i en mer normalisert drift (det er sjelden arbeidshverdagen på Kvarteret kan kalles normal) og vi vil igjen kunne jobbe mer systematisk med faste oppgaver som rapportering. Siden vi stengte Olav Kyrres gate har vi altså prioritert å få opp igjen salgsinntektene dvs. å få stabil drift i NG2. Dette har gått på bekostning av å kunne jobbe systematisk med kostnadskontroll og rapportering. Nedenfor følger derfor kun en direkte kopi av økonomiansvarlig sine kommentarer til regnskap og budsjett. Vedlagt er også en fullstendig kopi av regnskap og budsjett for perioden. Dette for å kunne gi mer detaljert informasjon gjennom tallene når rapporten svikter. Økonomisk status pr dato for månedsrapporten Omsetningen er vesentlig lavere i april enn de tidligere månedene. Dette skyldes påskeferie og at kvarteret stengte 22. april rett etter påsken. Eventuell omsetning i tidsrommet etter april skyldes evt. mangelfull registrering av slag under avslutningsfesten hvor ingen ville jobbe og eksterne ble satt til å drive varesalget. Denne har i så fall blitt registert senere. Resultat og resultatutvikling Månedsresultatet for mars foreløpig på kr Dette er kr bedre enn budsjettert. Dersom vi regner med et gjennomsnittlig kostnadsetterslep på kr vil resultatet kunne forverres til kr , men størrelsen på dette varierer. På lang sikt vil vi jobbe med å få kontroll på kostnadsetterslepet ved å få bedre kontroll på varebestilling og fakturahåndtering og dermed redusere endringen fra rapporteringstidspunkt til neste måned. Med dette ønsker vi også å redusere variasjonen i kostnadsetterslepet.

5 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Prognose Da budsjett nylig har blitt revidert er revidert er dette lik prognosen. Dette kommer til å endre seg snart da vi nå får inn mer presise anslag på konstnader for nye driftsavtaler som renhold verditransport mm. Kommentarer i forhold til budsjett Viser til økonomiansvarlig sin rapport som gjengis her: Juni Pga at jeg nylig har periodisert budsjettet er det ikke særlige avvik salgsinntekter eller varekost. Jeg mente det var mest hensiktsmessig å ikke bruke de gamle estimatene som lå til grunn for utarbeidelsen av budsjettet, da det gir mest interessant info med oppdaterte tall. Budsjettet viser nå hvor store inntekter/kostnader vi trenger for å holde oss innenfor budsjett neste semester. Lønnsavvik: F. Positivt avvik for juli betyr ikke annet enn at lønn ikke er utbetalt. Budsjettet la til grunn lønn i alle 12 mnd, at de faste ansatte skulle ha ferie ble glemt. Lønn sivilarbeidere: Jeg ser allerede nå at det ikke er budsettert nok til lønn av sivilarbeidere.uklarheter rundt organiseringen av arbeidet i sommer og videre til høsten har bidratt til at det er gjort budsjetteringsfeil. Det beklager økoans. Sivilarbeiderne har arbeidet lenger enn det som ble antatt at de skulle da budsjettet ble laget. Derfor er det et ufordelaktig avvik på 9485,- på posten 5030 Lønn sivilarbeider Driftskostnader: 6399 Andre kost lokaler, et positivt avvik på Dette er halvparten av de ,- som vi regner med DAK skal bruke på inventar i NG2. Disse er foreløpig ikke regnskapsført, men arbeidet i NG2 er som kjent i gang Periodisering driftskostnader., negativt avvik ,- Denne kontoen inneholder periodisering for bl.a tono og forsikringer. I budsjettet er disse kostnadene ført på egne kontoer, og derfor er det ikke budsjettert med periodiseringskontoen. Mai 5011 Tilskudd lønn fordelaktig avvik ,- Er lønnstilskuddet justert opp? Det vil i så fall forklare det positive avviket Bandhonorar ufordelaktiv avvik 3.000,- Gustav: Jeg har sendt mail til kvast for å undersøke bandet Catastrophes som det er utbetalt 3000 penger til. I utgangspunktet skulle ikke DAK behøve å betale for band. Det er dorgenes område. Lurer på om det kan være feilfakturert.

6 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth April 6890 Annen kontorkostnad, ufordelaktig avvik 25336,- Dette er kostnader knyttet til flytteprosessen fra DAK. De skulle vært ført på 6101, men jeg antar at kvitteringene ikke ble levert før etter at jeg dro fra Bergen og i regnskapsføringen har ikke Morten spurt meg før han førte regnskapet. Allikevel er det en underdekning på over ,- Flytteprosessen ble forespeilet oss ca ,- men utstyr/embalasje kostet oss over dette. I tillegg kommer mat og drikke til frivillige. Vi har ikke foreløpig oversikt over total kost for flyttingen. Status i forhold til strategi og overordnede mål Strategiarbeidet går så vidt etter planen og har også fått lide av en hektisk semesterstart. Forrige milepæl var orgsem September. Planen er å ha et system og rapportering på plass i løpet av høsten. Bemanning og personell Alle sivilarbeidere har dimmitert, og vi har fått en ny. For å holde kostnadene nede nøyer vi oss med én, og vi har valgt en som kunne bo hjemme. Dette for å få ned personalkostnader knyttet til bolig for sivilarbeider. Dette har medført at vi ikke hadde sivilarbeider i tre uker ettersom han først startet tjensten 30. august. Organisasjonsutvikling Ikke noe å rapportere. Samarbeid med UiB Samarbeidet med UiB går meget bra. Viser her til koordineringsmøtet som deler av SKIBAS var invitert til. Utviklingen i definerte og relevante nøkkeltall Utelatt. Markedsmessig forventet utvikling fremover Ingen ny informasjon. Nyutvikling Utelatt. IKT status og fremtidige behov Utelatt. Prosjektbasert rapportering Utelatt. Orienteres muntlig. DAK2 Utelatt. Orienteres muntlig.

7 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Viktige internkontroll / HMS forhold Internkontroll er en stor utfordring i nye lokaler hvor alt ennå ikke er ferdigstilt. Dette kan orienteres om muntlig. Varekontroll er svært mangelfull da låser og gode rutiner ennå ikke er på plass. Varekontrollen var også dårlig under flytteprosessen. Dette kan i verste fall til å føre til store avvik i regnskapet. Vesentlige hendelser i / omkring virksomheten Ikke noe å rapportere om. Vedlegg 1. Fullstendig regnskap og budsjett

8 - - - APRIL MAI JUNI Akkumulert Akkumulert Akkumulert Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Inntekter Inntekter Inntekter 3010 Salg, 557, ,549-3,364,875 3,364, Salg, ,364,875 3,365, Salg, ,364,875 3,365, Salg, import 23,521 23, , , Salg, import , , Salg, import , , Salg, vin 22,713 22, , , Salg, vin , , Salg, vin , , Salg, mineralvann 14,234 14,234-89,475 89, Salg, mineralvann ,475 89, Salg, mineralvann ,475 89, Salg, tobakk 16,844 16, , , Salg, tobakk , , Salg, tobakk , , Salg, kaffe mm 13,390 13, , , Salg, kaffe mm , , Salg, kaffe mm , , Salg, snacks 4,736 4,736-34,692 34, Salg, snacks ,692 34, Salg, snacks ,692 34, Salg, kald mat 15,616 15, , , Salg, kald mat , , Salg, kald mat - 1,480 1, , ,287 1, Salg, varm mat 27,013 27, , , Salg, varm mat - 7,200 7, , ,990 7, Salg, varm mat , ,990 7, Salg bilder Salg bilder Salg bilder Sum varesalg 695, ,615-4,358,755 4,358,755 - Sum varesalg - 7,746 7,746 4,358,755 4,366,500 7,746 Sum varesalg - 1,480 1,480 4,358,755 4,367,980 9, Oppgj savvik (639) (3,347) (2,708) (16,650) (19,359) (2,708) 3095 Oppgj savvik (16,650) (19,359) (2,708) 3095 Oppgj savvik (16,650) (19,359) (2,708) 3097 Salg, kopiering ,952 99, Salg, kopiering ,952 99, Salg, kopiering ,952 99, Fakturagebyr utg. faktura (2,440) (7,938) (5,498) (2,000) (7,498) (5,498) 3098 Fakturagebyr utg. faktura (2,000) (7,418) (5,418) 3098 Fakturagebyr utg. faktura (2,000) (7,418) (5,418) 3099 Salg, diverse ,500 (449) (2,948) 3099 Salg, diverse ,500 (449) (2,948) 3099 Salg, diverse - (772) (772) 2,500 (1,221) (3,720) 3150 Salg diverse, avgiftsfritt Salg diverse, avgiftsfritt Salg diverse, avgiftsfritt Dorger glass, avgiftsfritt Dorger glass, avgiftsfritt Dorger glass, avgiftsfritt Dorger avgift, avgiftsfritt 589 2,917 2,328 17,000 19,327 2, Dorger avgift, avgiftsfritt ,000 19,327 2, Dorger avgift, avgiftsfritt ,000 19,327 2, Sum salgsinntekter (2,490) (8,321) (5,831) ,003 91,154 Sum salgsinntekter ,083 91,234 Sum salgsinntekter - (772) (772) ,311 90, Bilettinntekter, utenfor avgiftsomr et Bilettinntekter, utenfor avgiftsomr et Bilettinntekter, utenfor avgiftsomr et Garderobeavgift Garderobeavgift Garderobeavgift Annonseinntekter Annonseinntekter Annonseinntekter Sponsorinntekter, avgiftspliktig Sponsorinntekter, avgiftspliktig 80,000 81,342 1,342 80,000 81,342 1, Sponsorinntekter, avgiftspliktig 20,000 21,890 1, , ,233 3, Sponsorinntekter, avgiftsfritt Sponsorinntekter, avgiftsfritt Sponsorinntekter, avgiftsfritt Leieinntekter, avgiftspliktig Leieinntekter, avgiftspliktig Leieinntekter, avgiftspliktig Leieinntekter, avgiftsfritt Leieinntekter, avgiftsfritt Leieinntekter, avgiftsfritt Provisjonsinntekter, avg.pliktig Provisjonsinntekter, avg.pliktig Provisjonsinntekter, avg.pliktig Gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Vaskestraffer ,500 3, Vaskestraffer - 1,875 1,875 3,500 5,385 1, Vaskestraffer ,500 5,385 1, UIB bidrag renhold, avgiftsfritt UIB bidrag renhold, avgiftsfritt UIB bidrag renhold, avgiftsfritt UiB bidrag ansatt UiB bidrag ansatt UiB bidrag ansatt Periodisering inntekter 72,500 72, , , Periodisering inntekter , , Periodisering inntekter , , Sum andre inntekter: 72,500 72, , , Sum andre inntekter: 80,000 83,217 3, , ,876 3,327 Sum andre inntekter: 20,000 21,890 1, , ,766 5,218 Sum inntekter: 765, ,794 (5,831) 4,553,152 4,644,416 91,264 Sum inntekter: 80,000 91,043 11,043 4,633,152 4,735, ,307 Sum inntekter: 20,000 22,598 2,598 4,653,152 4,758, ,906 Varekostnader Varekostnader Varekostnader 4010 Kj, 316, ,903-1,837,933 1,837, Kj, ,837,933 1,837, Kj, ,837,933 1,837, Kj, import 14,838 14,838-77,343 77, Kj, import ,343 77, Kj, import ,343 77, Kj, vin 11,647 11,647-90,383 90, Kj, vin ,383 90, Kj, vin ,383 90, Kj, mineralvann 8,993 8,993-56,576 56, Kj, mineralvann ,576 56, Kj, mineralvann ,576 56, Kj, mineralvann (1 1 %) Kj, mineralvann (1 1 %) Kj, mineralvann (1 1 %) Kj, mat Kj, mat Kj, mat Kj, mat (1 1 %) 41,227 41, , , Kj, mat (1 1 %) , , Kj, mat (1 1 %) , , Kjøp, drinker Kjøp, drinker Kjøp, drinker Kj, tobakk 13,863 13,863-92,865 92, Kj, tobakk ,865 92, Kj, tobakk ,865 92, Kj, kaf fe (11%) 1,483 1,483-55,270 55, Kj, kaf fe (11%) ,270 55, Kj, kaf fe (11%) ,270 55, Kj, snacks (1 1 %) 2,791 2,791-18,453 18, Kj, snacks (1 1 %) ,453 18, Kj, snacks (1 1 %) ,453 18, Kjøp, aviser , Kjøp, aviser , Kjøp, aviser , Sum varekkjøp 411, , ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Kostnader dorger ,309 (55,940) 320, ,940 (55,940) 4098 Kostnader dorger , ,940 (55,940) 4098 Kostnader dorger , ,940 (55,940) 4099 Periodisering Varekjøp Periodisering Varekjøp Periodisering Varekjøp Kj, kopipapir/drift 2,347 2,347-53,787 53, Kj, kopipapir/drift ,787 53, Kj, kopipapir/drift ,787 53, Driftsmateriell Pub/Kafe 7,766 7,766-69,086 69, Driftsmateriell Pub/Kafe4,614 5,365 (751) 73,700 74,451 (751) 4220 Driftsmateriell Pub/Kafe (223) 73,700 74,674 (974) 4330 Kj av kj kenutstyr ,961 6, Kj av kj kenutstyr ,961 6, Kj av kj kenutstyr ,961 6, Flaskepant (1,276) (1,276) - (2,813) (2,813) Flaskepant (3,208) (3,208) - (6,021) (6,021) Flaskepant (6,021) (6,021) Tono-avgift Tono-avgift Tono-avgift Leiekostnader - kvarteret Leiekostnader - kvarteret Leiekostnader - kvarteret Skjenkeavgift 41,928 41,928-41,928 41, Skjenkeavgift ,928 41, Skjenkeavgift ,928 41, Sum andre varekostnader 51, ,074 (55,940) 488, ,889 (55,940) Sum andre varekostnader 1,406 2,157 (751) 490, ,046 (56,691) Sum andre varekostnader (223) 490, ,269 (56,914) Sum varekostnader 462, ,818 (55,909) 2,968,927 3,024,836 (55,909) Sum varekostnader 1,406 2,157 (751) 2,970,333 3,026,993 (56,660) Sum varekostnader (223) 2,970,333 3,027,216 (56,883) Dekningsbidrag 302, ,976 (61,740) 1,584,225 1,619,580 35,355 Dekningsbidrag 78,594 88,886 10,292 1,662,819 1,708,467 45,647 Dekningsbidrag 20,000 22,376 2,376 1,682,819 1,730,842 48,023 Driftskostnader Driftskostnader Driftskostnader 5010 L n, heltidsansatt 52,000 52, , , L n, heltidsansatt 52,000 52, , , L n, heltidsansatt 52,000-52, , ,000 52, Tilskudd lønn Tilskudd lønn (165,000) (233,250) 68,250 (165,000) (233,250) 68, Tilskudd lønn (165,000) (233,250) 68, L n, sivilarbeider - 18,896 (18,896) 60, ,743 (51,742) 5030 L n, sivilarbeider - 29,228 (29,228) 60, ,971 (80,970) 5030 L n, sivilarbeider - 9,485 (9,485) 60, ,456 (90,455) 5031 Innleid personale Innleid personale Innleid personale L n, kvart 47,947 47, , , L n, kvart 36,376 36, , , L n, kvart 3,756-3, , ,244 3, Sommerl n Sommerl n Sommerl n Bandhonorar innberettet - 3,000 (3,000) - 3,000 (3,000) 5051 Bandhonorar innberettet ,000 (3,000) 5051 Bandhonorar innberettet ,000 (3,000) 5060 Diverse l n - 6,267 (6,267) 30,000 35,083 (5,082) 5060 Diverse l n - 4,582 (4,582) 30,000 39,665 (9,664) 5060 Diverse l n - 2,133 (2,133) 30,000 41,798 (11,797) 5150 Feriepenger 12,746 12,746-48,954 48, Feriepenger 11,155 11,155-60,109 60, Feriepenger ,365 60, Refusjon av sykepenger Refusjon av sykepenger Refusjon av sykepenger Arbeidsgiveravgift 17,196 17,196-64,847 64, Arbeidsgiveravgift 14,680 14,680-79,526 79, Arbeidsgiveravgift ,863 79, Ref. arbeidsgiv.avgift av sykepenger Ref. arbeidsgiv.avgift av sykepenger Ref. arbeidsgiv.avgift av sykepenger OTP-pensjon 1,160 1,160-5,724 11,580 (5,857) 5430 OTP-pensjon 1,160 1,160-6,883 12,740 (5,857) 5430 OTP-pensjon 1,160 1,160-8,043 13,899 (5,857) 5500 Kurs personell ,726 19, Kurs personell 3,800 3,800-23,526 23, Kurs personell ,526 23, Arbeidst Arbeidst Arbeidst Interne arrangement 20,297 20,297-68,529 68, Interne arrangement 22,385 22,385-90,914 90, Interne arrangement (5,923) (5,923) - 84,991 84, Andre personalkostnader 10,695 10,695-11,346 11, Andre personalkostnader ,346 11, Andre personalkostnader ,346 11, Periodisering lønn (20,000) (20,000) - (85,000) (85,000) Periodisering lønn 213, , , , Periodisering lønn (20,000) (20,000) - 108, , Sum personalkostnader 142, ,204 (28,163) 596, ,674 (65,681) Sum personalkostnader 189, ,365 34, , ,040 (31,241) Sum personalkostnader 31,585 (12,552) 44, , ,487 12, Ordinære Avskrivinger 58,333 61,000 (2,667) 233, ,000 (10,667) 6000 Ordinære Avskrivinger58,333 61,000 (2,667) 291, ,000 (13,333) 6000 Ordinære Avskrivinger 58,333 61,000 (2,667) 350, ,000 (16,000) 6100 Taxi og buss 3,697 3,697-17,097 17, Taxi og buss 1,106 1,106-18,203 18, Taxi og buss ,203 18, Frakt, transport, forsikring v/varefors 16,884 2,884 14,000 25,506 11,506 14, Frakt, transport, forsikring 2,068 v/varefors 68 2,000 27,574 11,574 16, Frakt, transport, forsikring v/varefors ,637 11,637 16, Renhold 55,095 55, , , Renhold , , Renhold 7,418 7, , , Annen kostnad lokaler (163) 6399 Annen kostnad lokaler (448) (611) 6399 Annen kostnad lokaler 50,000-50,000 50, , Leiekostnader ,684 9, Leiekostnader 9,370 9,370-19,055 19, Leiekostnader ,055 19, Leie Lokaler 90,000 90,000-90,000 90, Leie Lokaler 22,500 22, , , Leie Lokaler 22,500 22, , , Inventar, utstyr 8,035 8,035-20,914 20, Inventar, utstyr ,914 20, Inventar, utstyr ,914 20, Teknisk utstyr 1,718 1,718-30,246 30, Teknisk utstyr 2,261 2,261-32,508 32, Teknisk utstyr ,508 32, Arbeidstøy (erstatning) Arbeidstøy (erstatning) (154) 1,000 1,153 (154) 6570 Arbeidstøy (erstatning) ,000 1,153 (154) 6600 Rep. og vedlikehold bygninger Rep. og vedlikehold bygninger Rep. og vedlikehold bygninger Rep. og vedlikehold annet ,153 13, Rep. og vedlikehold annet ,329 13, Rep. og vedlikehold annet ,329 13, Revisjonshonorar, KPMG 15,281 15,281-15,281 15, Revisjonshonorar, KPMG ,281 15, Revisjonshonorar, KPMG ,281 15, Regnskapshonorar, VISMA ,749 3, Regnskapshonorar, VISMA ,686 4, Regnskapshonorar, VISMA ,624 5, Konsulenthonorarer Konsulenthonorarer Konsulenthonorarer Honorar underholdning Honorar underholdning Honorar underholdning Forpleining artister - 1,464 (1,464) - 4,056 (4,056) 6730 Forpleining artister - (212) 212-3,844 (3,844) 6730 Forpleining artister ,844 (3,844) 6740 Kulturstøtte ,497 6, Kulturstøtte ,497 6, Kulturstøtte ,497 6,497 -

9 6800 Kontorrekvisita ,005 (1,005) 6800 Kontorrekvisita ,005 (1,005) 6800 Kontorrekvisita - 2,038 (2,038) - 3,042 (3,042) 6820 Trykksaker Trykksaker Trykksaker Aviser, tidsskrifter, Aviser, tidsskrifter, Aviser, tidsskrifter, b er b er b er 6860 M ekostnader M ekostnader M ekostnader ,293 1, Annen kontorkostnad - 25,336 (25,336) - 37,970 (37,970) 6890 Annen kontorkostnad ,970 (37,970) 6890 Annen kontorkostnad (536) - 38,506 (38,506) 6901 Telefon 10,477 10,477-22,922 22, Telefon 1,335 1,335-24,257 24, Telefon 19,214 19,214-43,471 43, EDB kostnader ,348 2, EDB kostnader ,348 2, EDB kostnader 4,662 4,662-7,010 7, Porto Porto Porto Sum driftskostnader 262, ,905 (15,467) 690, ,303 (39,860) Sum driftskostnader 98,178 99,234 (1,056) 788, ,538 (40,917) Sum driftskostnader 163, ,174 44, , ,712 3, Reise med bilag Reise med bilag 1,565 1,565-1,595 1, Reise med bilag ,595 1, Sosialpenger 14,483 14,483-76,656 76, Sosialpenger 15,662 15,662-92,318 92, Sosialpenger 13,492 13, , , Erstatninger (390) 7060 Erstatninger (390) 7060 Erstatninger (390) 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,inkl. 6% mva ,315 (2,315) 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,inkl. - 6% mva ,315 (2,315) 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,inkl. 6% mva ,315 (2,315) 7155 Reisekostnader, oppgavepliktig Reisekostnader, oppgavepliktig Reisekostnader, oppgavepliktig Reklameannonser ,243 89, Reklameannonser 2,038 2,038-91,280 91, Reklameannonser ,280 91, Informasjon 6,500 6,500-24,289 24, Informasjon ,289 24, Informasjon ,289 24, M kerom-foto M kerom-foto M kerom-foto Utsmykning Utsmykning Utsmykning Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, ikke fradragsberettiget ,300 2, Representasjon, ikke fradragsberettiget ,300 2, Representasjon, ikke fradragsberettiget ,300 2, Gaver, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget - 50 (50) - 50 (50) 7420 Gaver, fradragsberettiget (50) 7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 3,459 3,459-4,479 4, Gaver, ikke fradragsberettiget ,679 4, Gaver, ikke fradragsberettiget ,064 5, Forsikringspremie , ,758 3, Forsikringspremie , ,758 3, Forsikringspremie , ,758 3, Bank og Kortgebyr Bank og Kortgebyr Bank og Kortgebyr reavrunding (4) reavrunding (4) reavrunding - (1) 1 0 (4) Gebyr leverand Gebyr leverand Gebyr leverand Annen kostnad Annen kostnad Annen kostnad Annen kostnad u/fradrag Annen kostnad u/fradrag Annen kostnad u/fradrag Innkommet på tidl. Nedskrevet Innkommet på tidl. Nedskrevet Innkommet på tidl. Nedskrevet Tap på fordringer Tap på fordringer Tap på fordringer Endring i avsetning til tap Endring i avsetning til tap Endring i avsetning til tap Periodisering driftskostnader - 28,000 (28,000) - (29,713) 29, Periodisering driftskostnader - 28,000 (28,000) - (1,713) 1, Periodisering driftskostnader - 28,000 (28,000) - 26,287 (26,287) Sum andre driftskostnader 24,587 52,587 (28,000) 347, ,677 30,254 Sum andre driftskostnader 19,465 47,515 (28,050) 367, ,191 2,204 Sum andre driftskostnader 13,877 41,876 (27,999) 381, ,067 (25,796) Sum alle driftskostnader 429, ,696 (71,630) 1,635,366 1,710,654 (75,288) Sum alle driftskostnader 307, ,114 5,334 1,942,814 2,012,768 (69,954) Sum alle driftskostnader 209, ,498 60,898 2,152,210 2,161,266 (9,056) Driftsresultat (126,351) (259,721) (133,370) (51,141) (91,074) (39,933) Driftsresultat (228,854) (213,228) 15,626 (279,995) (304,302) (24,307) Driftsresultat (189,396) (126,122) 63,274 (469,391) (430,424) 38,967 Finansinntekter og utgifter Finansinntekter og utgifter Finansinntekter og utgifter 8051 Renteinntekter, 8051 Renteinntekter, 8051 Renteinntekter, bank bank bank Renteinntekter, kunder Renteinntekter, kunder Renteinntekter, kunder Annen finansinntekt Annen finansinntekt Annen finansinntekt Telle differanse Telle differanse Telle differanse (3) (5) (5) (5) finansinntekter finansinntekter finansinntekter Sum, Sum, 3 (3) (5) (5) Sum, (5) 8155 Rentekostnad leverand gjeld ,093 6, Rentekostnad leverand gjeld ,553 6, Rentekostnad ,553 6,553 leverand gjeld Annen finanskostnad ,157 7, Annen finanskostnad ,644 7, Annen finanskostnad ,318 8, finanskostnader 1,678 1,678-13,250 13,250 - finanskostnader ,197 14,197 - finanskostnader ,871 14,871 - Sum Sum Sum Sum netto finansposter (1,656) (1,656) - (12,264) (12,264) - Sum netto finansposter (945) (950) (5) (13,208) (13,213) (5) Sum netto finansposter (674) (674) - (13,882) (13,887) (5) Årsresultat (128,007) (261,377) (133,370) (63,405) (103,338) (39,933) Årsresultat (229,799) (214,178) 15,621 (293,204) (317,515) (24,312) Årsresultat (190,070) (126,796) 63,274 (483,273) (444,312) 38,962 APRIL MAI JUNI Akkumulert Akkumulert Akkumulert Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Sum varesalg 695, ,615-4,358,755 4,358,755 - Sum varesalg - 7,746 7,746 4,358,755 4,366,500 7,746 Sum varesalg - 1,480 1,480 4,358,755 4,367,980 9,226 Sum salgsinntekter (2,490) (8,321) (5,831) ,003 91,154 Sum salgsinntekter ,083 91,234 Sum salgsinntekter - (772) (772) ,311 90,462 Sum andre inntekter: 72,500 72, , , Sum andre inntekter: 80,000 83,217 3, , ,876 3,327 Sum andre inntekter: 20,000 21,890 1, , ,766 5,218 Sum inntekter: 765, ,794 (5,831) 4,553,152 4,644,416 91,264 Sum inntekter: 80,000 91,043 11,043 4,633,152 4,735, ,307 Sum inntekter: 20,000 22,598 2,598 4,653,152 4,758, ,906 Sum varekkjøp 411, , ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Sum andre varekostnader 51, ,074 (55,940) 488, ,889 (55,940) Sum andre varekostnader 1,406 2,157 (751) 490, ,046 (56,691) Sum andre varekostnader (223) 490, ,269 (56,914) Sum varekostnader 462, ,818 (55,909) 2,968,927 3,024,836 (55,909) Sum varekostnader 1,406 2,157 (751) 2,970,333 3,026,993 (56,660) Sum varekostnader (223) 2,970,333 3,027,216 (56,883) Dekningsbidrag 302, ,976 (61,740) 1,584,225 1,619,580 35,355 Dekningsbidrag 78,594 88,886 10,292 1,662,819 1,708,467 45,647 Dekningsbidrag 20,000 22,376 2,376 1,682,819 1,730,842 48,023 Sum personalkostnader 142, ,204 (28,163) 596, ,674 (65,681) Sum personalkostnader 189, ,365 34, , ,040 (31,241) Sum personalkostnader 31,585 (12,552) 44, , ,487 12,897 Sum driftskostnader 262, ,905 (15,467) 690, ,303 (39,860) Sum driftskostnader 98,178 99,234 (1,056) 788, ,538 (40,917) Sum driftskostnader 163, ,174 44, , ,712 3,843 Sum andre driftskostnader 24,587 52,587 (28,000) 347, ,677 30,254 Sum andre driftskostnader 19,465 47,515 (28,050) 367, ,191 2,204 Sum andre driftskostnader 13,877 41,876 (27,999) 381, ,067 (25,796) Sum alle driftskostnader 429, ,696 (71,630) 1,635,366 1,710,654 (75,288) Sum alle driftskostnader 307, ,114 5,334 1,942,814 2,012,768 (69,954) Sum alle driftskostnader 209, ,498 60,898 2,152,210 2,161,266 (9,056) Driftsresultat (126,351) (259,721) (133,370) (51,141) (91,074) (39,933) Driftsresultat (228,854) (213,228) 15,626 (279,995) (304,302) (24,307) Driftsresultat (189,396) (126,122) 63,274 (469,391) (430,424) 38,967 Sum netto finansposter (1,656) (1,656) - (12,264) (12,264) - Sum netto finansposter (945) (950) (5) (13,208) (13,213) (5) Sum netto finansposter (674) (674) - (13,882) (13,887) (5) Årsresultat (128,007) (261,377) (133,370) (63,405) (103,338) (39,933) Årsresultat (229,799) (214,178) 15,621 (293,204) (317,515) (24,312) Årsresultat (190,070) (126,796) 63,274 (483,273) (444,312) 38,962

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen FORORD Studietiden er en spesiell fase av livet. Du lever på tilnærmet ingen penger, har det samtidig utrolig

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer