DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b"

Transkript

1 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Evaluering, åpningsuken Videreføring av leieavtale NG2 Status NG2 Hansa midler Kraft, ridere og jobbing Taxirefusjoner Sammendrag av rapporter og tiltaksplan Muntlig orientering fra leder Skriv fra leder Muntlig orientering fra leder Skriv fra eksternansvarlig Skriv fra økonomiansvarlig VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat og Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat og 26-07

2 27-02 INNSTILLING TIL SKIBAS Til grunn: Skriv fra leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om å frigjøre midler for lysdimmere til ,- inkl mva INNSTILLING TIL SKIBAS Til grunn: Skriv fra økonomiansvarlig, John H. Fjellseth Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om å frigjøre midler for eltemaskin til ,- inkl mva, MIDLERTIDIGE KVARTERETKORT Til grunn: Skriv fra leder av personalgruppen, Jude Reczek Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne midlertidig kvarterkort for høsten LEDSEM BUDSJETT Til grunn: Skriv fra Jan Fredrik Eliassen Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innvilge inntil ,- til avvikling av LedSem KJØREGODTGJØRELSE Til grunn: Skriv fra administrativ leder, Gustav Birkeland Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innføre et system med kjøregodtgjørelse på kr XX pr. km for bruk av privat bil på jobb. Dette forutsetter rutiner for dokumentasjon og rekvisisjon. OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

3 ORIENTERINGER LEDER - Jobbet masse med å få SKiBAS og brønnøysund ting på plass, samt sjekket opp i en gammel og mystisk storebrand konto som tilhører Kvarteret - Vært på OrgSem1(samt forberedelser) - Jobber hardt med å bli frisk en gang for alle(lei av å være halvveis syk/redusert hele tiden). - Vært på dugnad(eneste oppmøtte i tillegg til nestleder i skjenkestyret og kraftfolk som satte opp rigg), måtte også leke orgsek samtidig med dugnadsarbeid(resulterte i gangsperr i armene følgende dager). - Vært på åpningen til StudenterSamfunnet. - Vært innom skjenkemøte - Orientert og snakket med RSfolk - Laget og sendt ut dagsorden til SKiBASmøte på torsdag - Skrevet flere dokumenter(oppsummering, Referat osv). - Sjekket opp status på NG2, og prøvd å sette i gang tiltak. SKJENKEANSVARLIG - xxx INTERNANSVARLIG - xxx EKSTERNANSVARLIG - xxx ØKONOMIANSVARLIG - Koordineringsmøte med Gustav - Samfunnets åpning på Verftet - Kontoarbeid - Orgsem1 - Forberedt fordrag til orgsem1 PR-ANSVARLIG - Vært på Org. Sem. 1J - Jobbet med Org. Sem. 1 - Hatt PR-forum med ASF og Immaturus - Vært i kontakt med Norges Kreative Fagskole om muligheter for å overføre konkrete prosjekter fra infoetaten til dem.

4 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Månedlig rapport for Studentkulturhuset i Bergen AS - Det Akademiske Kvarter Av John Houth Fjellseth og Gustav Birkeland Innledning Rapporten er også denne gangen redusert til et minimum. Dette skyldes alt rotet og de ekstra utfordringene som dukket opp rundt semesterstart. Da Nygårdsgaten 2 ikke var klar til semesterstart har det meste av arbeidstiden til administrativ leder og store deler av kvast i august gått med til dette. Arbeidet vårt har variert fra daglig oppfølging av arbeidet, bæring av møbler og toaletter (!), sjauing av bygningsavfall, innkjøp samt alle de oppgaver de ansvarlige i arbeidsgruppene som har jobbet med prosjektet selv ikke har klart å utføre. Vi har også vært uten sivilarbeider i tre uker og administrativ leder har måttet ta over de fleste av disse oppgavene. Dette har gjort at alt annet enn driftskritiske oppgaver har blitt nedprioritert etter ferien. Det går med mye tid og krefter på å få stabile driftsrutiner i NG2. Når september starter er vi over i en mer normalisert drift (det er sjelden arbeidshverdagen på Kvarteret kan kalles normal) og vi vil igjen kunne jobbe mer systematisk med faste oppgaver som rapportering. Siden vi stengte Olav Kyrres gate har vi altså prioritert å få opp igjen salgsinntektene dvs. å få stabil drift i NG2. Dette har gått på bekostning av å kunne jobbe systematisk med kostnadskontroll og rapportering. Nedenfor følger derfor kun en direkte kopi av økonomiansvarlig sine kommentarer til regnskap og budsjett. Vedlagt er også en fullstendig kopi av regnskap og budsjett for perioden. Dette for å kunne gi mer detaljert informasjon gjennom tallene når rapporten svikter. Økonomisk status pr dato for månedsrapporten Omsetningen er vesentlig lavere i april enn de tidligere månedene. Dette skyldes påskeferie og at kvarteret stengte 22. april rett etter påsken. Eventuell omsetning i tidsrommet etter april skyldes evt. mangelfull registrering av slag under avslutningsfesten hvor ingen ville jobbe og eksterne ble satt til å drive varesalget. Denne har i så fall blitt registert senere. Resultat og resultatutvikling Månedsresultatet for mars foreløpig på kr Dette er kr bedre enn budsjettert. Dersom vi regner med et gjennomsnittlig kostnadsetterslep på kr vil resultatet kunne forverres til kr , men størrelsen på dette varierer. På lang sikt vil vi jobbe med å få kontroll på kostnadsetterslepet ved å få bedre kontroll på varebestilling og fakturahåndtering og dermed redusere endringen fra rapporteringstidspunkt til neste måned. Med dette ønsker vi også å redusere variasjonen i kostnadsetterslepet.

5 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Prognose Da budsjett nylig har blitt revidert er revidert er dette lik prognosen. Dette kommer til å endre seg snart da vi nå får inn mer presise anslag på konstnader for nye driftsavtaler som renhold verditransport mm. Kommentarer i forhold til budsjett Viser til økonomiansvarlig sin rapport som gjengis her: Juni Pga at jeg nylig har periodisert budsjettet er det ikke særlige avvik salgsinntekter eller varekost. Jeg mente det var mest hensiktsmessig å ikke bruke de gamle estimatene som lå til grunn for utarbeidelsen av budsjettet, da det gir mest interessant info med oppdaterte tall. Budsjettet viser nå hvor store inntekter/kostnader vi trenger for å holde oss innenfor budsjett neste semester. Lønnsavvik: F. Positivt avvik for juli betyr ikke annet enn at lønn ikke er utbetalt. Budsjettet la til grunn lønn i alle 12 mnd, at de faste ansatte skulle ha ferie ble glemt. Lønn sivilarbeidere: Jeg ser allerede nå at det ikke er budsettert nok til lønn av sivilarbeidere.uklarheter rundt organiseringen av arbeidet i sommer og videre til høsten har bidratt til at det er gjort budsjetteringsfeil. Det beklager økoans. Sivilarbeiderne har arbeidet lenger enn det som ble antatt at de skulle da budsjettet ble laget. Derfor er det et ufordelaktig avvik på 9485,- på posten 5030 Lønn sivilarbeider Driftskostnader: 6399 Andre kost lokaler, et positivt avvik på Dette er halvparten av de ,- som vi regner med DAK skal bruke på inventar i NG2. Disse er foreløpig ikke regnskapsført, men arbeidet i NG2 er som kjent i gang Periodisering driftskostnader., negativt avvik ,- Denne kontoen inneholder periodisering for bl.a tono og forsikringer. I budsjettet er disse kostnadene ført på egne kontoer, og derfor er det ikke budsjettert med periodiseringskontoen. Mai 5011 Tilskudd lønn fordelaktig avvik ,- Er lønnstilskuddet justert opp? Det vil i så fall forklare det positive avviket Bandhonorar ufordelaktiv avvik 3.000,- Gustav: Jeg har sendt mail til kvast for å undersøke bandet Catastrophes som det er utbetalt 3000 penger til. I utgangspunktet skulle ikke DAK behøve å betale for band. Det er dorgenes område. Lurer på om det kan være feilfakturert.

6 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth April 6890 Annen kontorkostnad, ufordelaktig avvik 25336,- Dette er kostnader knyttet til flytteprosessen fra DAK. De skulle vært ført på 6101, men jeg antar at kvitteringene ikke ble levert før etter at jeg dro fra Bergen og i regnskapsføringen har ikke Morten spurt meg før han førte regnskapet. Allikevel er det en underdekning på over ,- Flytteprosessen ble forespeilet oss ca ,- men utstyr/embalasje kostet oss over dette. I tillegg kommer mat og drikke til frivillige. Vi har ikke foreløpig oversikt over total kost for flyttingen. Status i forhold til strategi og overordnede mål Strategiarbeidet går så vidt etter planen og har også fått lide av en hektisk semesterstart. Forrige milepæl var orgsem September. Planen er å ha et system og rapportering på plass i løpet av høsten. Bemanning og personell Alle sivilarbeidere har dimmitert, og vi har fått en ny. For å holde kostnadene nede nøyer vi oss med én, og vi har valgt en som kunne bo hjemme. Dette for å få ned personalkostnader knyttet til bolig for sivilarbeider. Dette har medført at vi ikke hadde sivilarbeider i tre uker ettersom han først startet tjensten 30. august. Organisasjonsutvikling Ikke noe å rapportere. Samarbeid med UiB Samarbeidet med UiB går meget bra. Viser her til koordineringsmøtet som deler av SKIBAS var invitert til. Utviklingen i definerte og relevante nøkkeltall Utelatt. Markedsmessig forventet utvikling fremover Ingen ny informasjon. Nyutvikling Utelatt. IKT status og fremtidige behov Utelatt. Prosjektbasert rapportering Utelatt. Orienteres muntlig. DAK2 Utelatt. Orienteres muntlig.

7 KVAST-møte 22. mai 2007 SKIBAS-møte 23. mai 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Viktige internkontroll / HMS forhold Internkontroll er en stor utfordring i nye lokaler hvor alt ennå ikke er ferdigstilt. Dette kan orienteres om muntlig. Varekontroll er svært mangelfull da låser og gode rutiner ennå ikke er på plass. Varekontrollen var også dårlig under flytteprosessen. Dette kan i verste fall til å føre til store avvik i regnskapet. Vesentlige hendelser i / omkring virksomheten Ikke noe å rapportere om. Vedlegg 1. Fullstendig regnskap og budsjett

8 - - - APRIL MAI JUNI Akkumulert Akkumulert Akkumulert Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Inntekter Inntekter Inntekter 3010 Salg, 557, ,549-3,364,875 3,364, Salg, ,364,875 3,365, Salg, ,364,875 3,365, Salg, import 23,521 23, , , Salg, import , , Salg, import , , Salg, vin 22,713 22, , , Salg, vin , , Salg, vin , , Salg, mineralvann 14,234 14,234-89,475 89, Salg, mineralvann ,475 89, Salg, mineralvann ,475 89, Salg, tobakk 16,844 16, , , Salg, tobakk , , Salg, tobakk , , Salg, kaffe mm 13,390 13, , , Salg, kaffe mm , , Salg, kaffe mm , , Salg, snacks 4,736 4,736-34,692 34, Salg, snacks ,692 34, Salg, snacks ,692 34, Salg, kald mat 15,616 15, , , Salg, kald mat , , Salg, kald mat - 1,480 1, , ,287 1, Salg, varm mat 27,013 27, , , Salg, varm mat - 7,200 7, , ,990 7, Salg, varm mat , ,990 7, Salg bilder Salg bilder Salg bilder Sum varesalg 695, ,615-4,358,755 4,358,755 - Sum varesalg - 7,746 7,746 4,358,755 4,366,500 7,746 Sum varesalg - 1,480 1,480 4,358,755 4,367,980 9, Oppgj savvik (639) (3,347) (2,708) (16,650) (19,359) (2,708) 3095 Oppgj savvik (16,650) (19,359) (2,708) 3095 Oppgj savvik (16,650) (19,359) (2,708) 3097 Salg, kopiering ,952 99, Salg, kopiering ,952 99, Salg, kopiering ,952 99, Fakturagebyr utg. faktura (2,440) (7,938) (5,498) (2,000) (7,498) (5,498) 3098 Fakturagebyr utg. faktura (2,000) (7,418) (5,418) 3098 Fakturagebyr utg. faktura (2,000) (7,418) (5,418) 3099 Salg, diverse ,500 (449) (2,948) 3099 Salg, diverse ,500 (449) (2,948) 3099 Salg, diverse - (772) (772) 2,500 (1,221) (3,720) 3150 Salg diverse, avgiftsfritt Salg diverse, avgiftsfritt Salg diverse, avgiftsfritt Dorger glass, avgiftsfritt Dorger glass, avgiftsfritt Dorger glass, avgiftsfritt Dorger avgift, avgiftsfritt 589 2,917 2,328 17,000 19,327 2, Dorger avgift, avgiftsfritt ,000 19,327 2, Dorger avgift, avgiftsfritt ,000 19,327 2, Sum salgsinntekter (2,490) (8,321) (5,831) ,003 91,154 Sum salgsinntekter ,083 91,234 Sum salgsinntekter - (772) (772) ,311 90, Bilettinntekter, utenfor avgiftsomr et Bilettinntekter, utenfor avgiftsomr et Bilettinntekter, utenfor avgiftsomr et Garderobeavgift Garderobeavgift Garderobeavgift Annonseinntekter Annonseinntekter Annonseinntekter Sponsorinntekter, avgiftspliktig Sponsorinntekter, avgiftspliktig 80,000 81,342 1,342 80,000 81,342 1, Sponsorinntekter, avgiftspliktig 20,000 21,890 1, , ,233 3, Sponsorinntekter, avgiftsfritt Sponsorinntekter, avgiftsfritt Sponsorinntekter, avgiftsfritt Leieinntekter, avgiftspliktig Leieinntekter, avgiftspliktig Leieinntekter, avgiftspliktig Leieinntekter, avgiftsfritt Leieinntekter, avgiftsfritt Leieinntekter, avgiftsfritt Provisjonsinntekter, avg.pliktig Provisjonsinntekter, avg.pliktig Provisjonsinntekter, avg.pliktig Gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Vaskestraffer ,500 3, Vaskestraffer - 1,875 1,875 3,500 5,385 1, Vaskestraffer ,500 5,385 1, UIB bidrag renhold, avgiftsfritt UIB bidrag renhold, avgiftsfritt UIB bidrag renhold, avgiftsfritt UiB bidrag ansatt UiB bidrag ansatt UiB bidrag ansatt Periodisering inntekter 72,500 72, , , Periodisering inntekter , , Periodisering inntekter , , Sum andre inntekter: 72,500 72, , , Sum andre inntekter: 80,000 83,217 3, , ,876 3,327 Sum andre inntekter: 20,000 21,890 1, , ,766 5,218 Sum inntekter: 765, ,794 (5,831) 4,553,152 4,644,416 91,264 Sum inntekter: 80,000 91,043 11,043 4,633,152 4,735, ,307 Sum inntekter: 20,000 22,598 2,598 4,653,152 4,758, ,906 Varekostnader Varekostnader Varekostnader 4010 Kj, 316, ,903-1,837,933 1,837, Kj, ,837,933 1,837, Kj, ,837,933 1,837, Kj, import 14,838 14,838-77,343 77, Kj, import ,343 77, Kj, import ,343 77, Kj, vin 11,647 11,647-90,383 90, Kj, vin ,383 90, Kj, vin ,383 90, Kj, mineralvann 8,993 8,993-56,576 56, Kj, mineralvann ,576 56, Kj, mineralvann ,576 56, Kj, mineralvann (1 1 %) Kj, mineralvann (1 1 %) Kj, mineralvann (1 1 %) Kj, mat Kj, mat Kj, mat Kj, mat (1 1 %) 41,227 41, , , Kj, mat (1 1 %) , , Kj, mat (1 1 %) , , Kjøp, drinker Kjøp, drinker Kjøp, drinker Kj, tobakk 13,863 13,863-92,865 92, Kj, tobakk ,865 92, Kj, tobakk ,865 92, Kj, kaf fe (11%) 1,483 1,483-55,270 55, Kj, kaf fe (11%) ,270 55, Kj, kaf fe (11%) ,270 55, Kj, snacks (1 1 %) 2,791 2,791-18,453 18, Kj, snacks (1 1 %) ,453 18, Kj, snacks (1 1 %) ,453 18, Kjøp, aviser , Kjøp, aviser , Kjøp, aviser , Sum varekkjøp 411, , ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Kostnader dorger ,309 (55,940) 320, ,940 (55,940) 4098 Kostnader dorger , ,940 (55,940) 4098 Kostnader dorger , ,940 (55,940) 4099 Periodisering Varekjøp Periodisering Varekjøp Periodisering Varekjøp Kj, kopipapir/drift 2,347 2,347-53,787 53, Kj, kopipapir/drift ,787 53, Kj, kopipapir/drift ,787 53, Driftsmateriell Pub/Kafe 7,766 7,766-69,086 69, Driftsmateriell Pub/Kafe4,614 5,365 (751) 73,700 74,451 (751) 4220 Driftsmateriell Pub/Kafe (223) 73,700 74,674 (974) 4330 Kj av kj kenutstyr ,961 6, Kj av kj kenutstyr ,961 6, Kj av kj kenutstyr ,961 6, Flaskepant (1,276) (1,276) - (2,813) (2,813) Flaskepant (3,208) (3,208) - (6,021) (6,021) Flaskepant (6,021) (6,021) Tono-avgift Tono-avgift Tono-avgift Leiekostnader - kvarteret Leiekostnader - kvarteret Leiekostnader - kvarteret Skjenkeavgift 41,928 41,928-41,928 41, Skjenkeavgift ,928 41, Skjenkeavgift ,928 41, Sum andre varekostnader 51, ,074 (55,940) 488, ,889 (55,940) Sum andre varekostnader 1,406 2,157 (751) 490, ,046 (56,691) Sum andre varekostnader (223) 490, ,269 (56,914) Sum varekostnader 462, ,818 (55,909) 2,968,927 3,024,836 (55,909) Sum varekostnader 1,406 2,157 (751) 2,970,333 3,026,993 (56,660) Sum varekostnader (223) 2,970,333 3,027,216 (56,883) Dekningsbidrag 302, ,976 (61,740) 1,584,225 1,619,580 35,355 Dekningsbidrag 78,594 88,886 10,292 1,662,819 1,708,467 45,647 Dekningsbidrag 20,000 22,376 2,376 1,682,819 1,730,842 48,023 Driftskostnader Driftskostnader Driftskostnader 5010 L n, heltidsansatt 52,000 52, , , L n, heltidsansatt 52,000 52, , , L n, heltidsansatt 52,000-52, , ,000 52, Tilskudd lønn Tilskudd lønn (165,000) (233,250) 68,250 (165,000) (233,250) 68, Tilskudd lønn (165,000) (233,250) 68, L n, sivilarbeider - 18,896 (18,896) 60, ,743 (51,742) 5030 L n, sivilarbeider - 29,228 (29,228) 60, ,971 (80,970) 5030 L n, sivilarbeider - 9,485 (9,485) 60, ,456 (90,455) 5031 Innleid personale Innleid personale Innleid personale L n, kvart 47,947 47, , , L n, kvart 36,376 36, , , L n, kvart 3,756-3, , ,244 3, Sommerl n Sommerl n Sommerl n Bandhonorar innberettet - 3,000 (3,000) - 3,000 (3,000) 5051 Bandhonorar innberettet ,000 (3,000) 5051 Bandhonorar innberettet ,000 (3,000) 5060 Diverse l n - 6,267 (6,267) 30,000 35,083 (5,082) 5060 Diverse l n - 4,582 (4,582) 30,000 39,665 (9,664) 5060 Diverse l n - 2,133 (2,133) 30,000 41,798 (11,797) 5150 Feriepenger 12,746 12,746-48,954 48, Feriepenger 11,155 11,155-60,109 60, Feriepenger ,365 60, Refusjon av sykepenger Refusjon av sykepenger Refusjon av sykepenger Arbeidsgiveravgift 17,196 17,196-64,847 64, Arbeidsgiveravgift 14,680 14,680-79,526 79, Arbeidsgiveravgift ,863 79, Ref. arbeidsgiv.avgift av sykepenger Ref. arbeidsgiv.avgift av sykepenger Ref. arbeidsgiv.avgift av sykepenger OTP-pensjon 1,160 1,160-5,724 11,580 (5,857) 5430 OTP-pensjon 1,160 1,160-6,883 12,740 (5,857) 5430 OTP-pensjon 1,160 1,160-8,043 13,899 (5,857) 5500 Kurs personell ,726 19, Kurs personell 3,800 3,800-23,526 23, Kurs personell ,526 23, Arbeidst Arbeidst Arbeidst Interne arrangement 20,297 20,297-68,529 68, Interne arrangement 22,385 22,385-90,914 90, Interne arrangement (5,923) (5,923) - 84,991 84, Andre personalkostnader 10,695 10,695-11,346 11, Andre personalkostnader ,346 11, Andre personalkostnader ,346 11, Periodisering lønn (20,000) (20,000) - (85,000) (85,000) Periodisering lønn 213, , , , Periodisering lønn (20,000) (20,000) - 108, , Sum personalkostnader 142, ,204 (28,163) 596, ,674 (65,681) Sum personalkostnader 189, ,365 34, , ,040 (31,241) Sum personalkostnader 31,585 (12,552) 44, , ,487 12, Ordinære Avskrivinger 58,333 61,000 (2,667) 233, ,000 (10,667) 6000 Ordinære Avskrivinger58,333 61,000 (2,667) 291, ,000 (13,333) 6000 Ordinære Avskrivinger 58,333 61,000 (2,667) 350, ,000 (16,000) 6100 Taxi og buss 3,697 3,697-17,097 17, Taxi og buss 1,106 1,106-18,203 18, Taxi og buss ,203 18, Frakt, transport, forsikring v/varefors 16,884 2,884 14,000 25,506 11,506 14, Frakt, transport, forsikring 2,068 v/varefors 68 2,000 27,574 11,574 16, Frakt, transport, forsikring v/varefors ,637 11,637 16, Renhold 55,095 55, , , Renhold , , Renhold 7,418 7, , , Annen kostnad lokaler (163) 6399 Annen kostnad lokaler (448) (611) 6399 Annen kostnad lokaler 50,000-50,000 50, , Leiekostnader ,684 9, Leiekostnader 9,370 9,370-19,055 19, Leiekostnader ,055 19, Leie Lokaler 90,000 90,000-90,000 90, Leie Lokaler 22,500 22, , , Leie Lokaler 22,500 22, , , Inventar, utstyr 8,035 8,035-20,914 20, Inventar, utstyr ,914 20, Inventar, utstyr ,914 20, Teknisk utstyr 1,718 1,718-30,246 30, Teknisk utstyr 2,261 2,261-32,508 32, Teknisk utstyr ,508 32, Arbeidstøy (erstatning) Arbeidstøy (erstatning) (154) 1,000 1,153 (154) 6570 Arbeidstøy (erstatning) ,000 1,153 (154) 6600 Rep. og vedlikehold bygninger Rep. og vedlikehold bygninger Rep. og vedlikehold bygninger Rep. og vedlikehold annet ,153 13, Rep. og vedlikehold annet ,329 13, Rep. og vedlikehold annet ,329 13, Revisjonshonorar, KPMG 15,281 15,281-15,281 15, Revisjonshonorar, KPMG ,281 15, Revisjonshonorar, KPMG ,281 15, Regnskapshonorar, VISMA ,749 3, Regnskapshonorar, VISMA ,686 4, Regnskapshonorar, VISMA ,624 5, Konsulenthonorarer Konsulenthonorarer Konsulenthonorarer Honorar underholdning Honorar underholdning Honorar underholdning Forpleining artister - 1,464 (1,464) - 4,056 (4,056) 6730 Forpleining artister - (212) 212-3,844 (3,844) 6730 Forpleining artister ,844 (3,844) 6740 Kulturstøtte ,497 6, Kulturstøtte ,497 6, Kulturstøtte ,497 6,497 -

9 6800 Kontorrekvisita ,005 (1,005) 6800 Kontorrekvisita ,005 (1,005) 6800 Kontorrekvisita - 2,038 (2,038) - 3,042 (3,042) 6820 Trykksaker Trykksaker Trykksaker Aviser, tidsskrifter, Aviser, tidsskrifter, Aviser, tidsskrifter, b er b er b er 6860 M ekostnader M ekostnader M ekostnader ,293 1, Annen kontorkostnad - 25,336 (25,336) - 37,970 (37,970) 6890 Annen kontorkostnad ,970 (37,970) 6890 Annen kontorkostnad (536) - 38,506 (38,506) 6901 Telefon 10,477 10,477-22,922 22, Telefon 1,335 1,335-24,257 24, Telefon 19,214 19,214-43,471 43, EDB kostnader ,348 2, EDB kostnader ,348 2, EDB kostnader 4,662 4,662-7,010 7, Porto Porto Porto Sum driftskostnader 262, ,905 (15,467) 690, ,303 (39,860) Sum driftskostnader 98,178 99,234 (1,056) 788, ,538 (40,917) Sum driftskostnader 163, ,174 44, , ,712 3, Reise med bilag Reise med bilag 1,565 1,565-1,595 1, Reise med bilag ,595 1, Sosialpenger 14,483 14,483-76,656 76, Sosialpenger 15,662 15,662-92,318 92, Sosialpenger 13,492 13, , , Erstatninger (390) 7060 Erstatninger (390) 7060 Erstatninger (390) 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,inkl. 6% mva ,315 (2,315) 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,inkl. - 6% mva ,315 (2,315) 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,inkl. 6% mva ,315 (2,315) 7155 Reisekostnader, oppgavepliktig Reisekostnader, oppgavepliktig Reisekostnader, oppgavepliktig Reklameannonser ,243 89, Reklameannonser 2,038 2,038-91,280 91, Reklameannonser ,280 91, Informasjon 6,500 6,500-24,289 24, Informasjon ,289 24, Informasjon ,289 24, M kerom-foto M kerom-foto M kerom-foto Utsmykning Utsmykning Utsmykning Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, ikke fradragsberettiget ,300 2, Representasjon, ikke fradragsberettiget ,300 2, Representasjon, ikke fradragsberettiget ,300 2, Gaver, fradragsberettiget Gaver, fradragsberettiget - 50 (50) - 50 (50) 7420 Gaver, fradragsberettiget (50) 7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 3,459 3,459-4,479 4, Gaver, ikke fradragsberettiget ,679 4, Gaver, ikke fradragsberettiget ,064 5, Forsikringspremie , ,758 3, Forsikringspremie , ,758 3, Forsikringspremie , ,758 3, Bank og Kortgebyr Bank og Kortgebyr Bank og Kortgebyr reavrunding (4) reavrunding (4) reavrunding - (1) 1 0 (4) Gebyr leverand Gebyr leverand Gebyr leverand Annen kostnad Annen kostnad Annen kostnad Annen kostnad u/fradrag Annen kostnad u/fradrag Annen kostnad u/fradrag Innkommet på tidl. Nedskrevet Innkommet på tidl. Nedskrevet Innkommet på tidl. Nedskrevet Tap på fordringer Tap på fordringer Tap på fordringer Endring i avsetning til tap Endring i avsetning til tap Endring i avsetning til tap Periodisering driftskostnader - 28,000 (28,000) - (29,713) 29, Periodisering driftskostnader - 28,000 (28,000) - (1,713) 1, Periodisering driftskostnader - 28,000 (28,000) - 26,287 (26,287) Sum andre driftskostnader 24,587 52,587 (28,000) 347, ,677 30,254 Sum andre driftskostnader 19,465 47,515 (28,050) 367, ,191 2,204 Sum andre driftskostnader 13,877 41,876 (27,999) 381, ,067 (25,796) Sum alle driftskostnader 429, ,696 (71,630) 1,635,366 1,710,654 (75,288) Sum alle driftskostnader 307, ,114 5,334 1,942,814 2,012,768 (69,954) Sum alle driftskostnader 209, ,498 60,898 2,152,210 2,161,266 (9,056) Driftsresultat (126,351) (259,721) (133,370) (51,141) (91,074) (39,933) Driftsresultat (228,854) (213,228) 15,626 (279,995) (304,302) (24,307) Driftsresultat (189,396) (126,122) 63,274 (469,391) (430,424) 38,967 Finansinntekter og utgifter Finansinntekter og utgifter Finansinntekter og utgifter 8051 Renteinntekter, 8051 Renteinntekter, 8051 Renteinntekter, bank bank bank Renteinntekter, kunder Renteinntekter, kunder Renteinntekter, kunder Annen finansinntekt Annen finansinntekt Annen finansinntekt Telle differanse Telle differanse Telle differanse (3) (5) (5) (5) finansinntekter finansinntekter finansinntekter Sum, Sum, 3 (3) (5) (5) Sum, (5) 8155 Rentekostnad leverand gjeld ,093 6, Rentekostnad leverand gjeld ,553 6, Rentekostnad ,553 6,553 leverand gjeld Annen finanskostnad ,157 7, Annen finanskostnad ,644 7, Annen finanskostnad ,318 8, finanskostnader 1,678 1,678-13,250 13,250 - finanskostnader ,197 14,197 - finanskostnader ,871 14,871 - Sum Sum Sum Sum netto finansposter (1,656) (1,656) - (12,264) (12,264) - Sum netto finansposter (945) (950) (5) (13,208) (13,213) (5) Sum netto finansposter (674) (674) - (13,882) (13,887) (5) Årsresultat (128,007) (261,377) (133,370) (63,405) (103,338) (39,933) Årsresultat (229,799) (214,178) 15,621 (293,204) (317,515) (24,312) Årsresultat (190,070) (126,796) 63,274 (483,273) (444,312) 38,962 APRIL MAI JUNI Akkumulert Akkumulert Akkumulert Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Sum varesalg 695, ,615-4,358,755 4,358,755 - Sum varesalg - 7,746 7,746 4,358,755 4,366,500 7,746 Sum varesalg - 1,480 1,480 4,358,755 4,367,980 9,226 Sum salgsinntekter (2,490) (8,321) (5,831) ,003 91,154 Sum salgsinntekter ,083 91,234 Sum salgsinntekter - (772) (772) ,311 90,462 Sum andre inntekter: 72,500 72, , , Sum andre inntekter: 80,000 83,217 3, , ,876 3,327 Sum andre inntekter: 20,000 21,890 1, , ,766 5,218 Sum inntekter: 765, ,794 (5,831) 4,553,152 4,644,416 91,264 Sum inntekter: 80,000 91,043 11,043 4,633,152 4,735, ,307 Sum inntekter: 20,000 22,598 2,598 4,653,152 4,758, ,906 Sum varekkjøp 411, , ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Sum varekkjøp ,479,978 2,479, Sum andre varekostnader 51, ,074 (55,940) 488, ,889 (55,940) Sum andre varekostnader 1,406 2,157 (751) 490, ,046 (56,691) Sum andre varekostnader (223) 490, ,269 (56,914) Sum varekostnader 462, ,818 (55,909) 2,968,927 3,024,836 (55,909) Sum varekostnader 1,406 2,157 (751) 2,970,333 3,026,993 (56,660) Sum varekostnader (223) 2,970,333 3,027,216 (56,883) Dekningsbidrag 302, ,976 (61,740) 1,584,225 1,619,580 35,355 Dekningsbidrag 78,594 88,886 10,292 1,662,819 1,708,467 45,647 Dekningsbidrag 20,000 22,376 2,376 1,682,819 1,730,842 48,023 Sum personalkostnader 142, ,204 (28,163) 596, ,674 (65,681) Sum personalkostnader 189, ,365 34, , ,040 (31,241) Sum personalkostnader 31,585 (12,552) 44, , ,487 12,897 Sum driftskostnader 262, ,905 (15,467) 690, ,303 (39,860) Sum driftskostnader 98,178 99,234 (1,056) 788, ,538 (40,917) Sum driftskostnader 163, ,174 44, , ,712 3,843 Sum andre driftskostnader 24,587 52,587 (28,000) 347, ,677 30,254 Sum andre driftskostnader 19,465 47,515 (28,050) 367, ,191 2,204 Sum andre driftskostnader 13,877 41,876 (27,999) 381, ,067 (25,796) Sum alle driftskostnader 429, ,696 (71,630) 1,635,366 1,710,654 (75,288) Sum alle driftskostnader 307, ,114 5,334 1,942,814 2,012,768 (69,954) Sum alle driftskostnader 209, ,498 60,898 2,152,210 2,161,266 (9,056) Driftsresultat (126,351) (259,721) (133,370) (51,141) (91,074) (39,933) Driftsresultat (228,854) (213,228) 15,626 (279,995) (304,302) (24,307) Driftsresultat (189,396) (126,122) 63,274 (469,391) (430,424) 38,967 Sum netto finansposter (1,656) (1,656) - (12,264) (12,264) - Sum netto finansposter (945) (950) (5) (13,208) (13,213) (5) Sum netto finansposter (674) (674) - (13,882) (13,887) (5) Årsresultat (128,007) (261,377) (133,370) (63,405) (103,338) (39,933) Årsresultat (229,799) (214,178) 15,621 (293,204) (317,515) (24,312) Årsresultat (190,070) (126,796) 63,274 (483,273) (444,312) 38,962

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 052007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth (kom kl 17:50) Internansvarlig Rikke Vestergaard Eksternansvarlig Ingrid Solstrand

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-07 28.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 06-2007 onsdag 23.05.07 kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 06-2007 onsdag 23.05.07 kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 06-2007 onsdag 23.05.07 kl 15.30, Møterom 3.54, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 31-08 07.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER REVIDERT BUDSJETT 2012 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG Salgsinntekt og varekost Budsjettet har hatt som hovedmål å være realistisk. Det er på tide

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45)

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 08-07 27.02.2007, kl 16:00 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Jude Reczek

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 09-2007 torsdag 04.10.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-09 21.10.2009, kl 18:00 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig /Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig MINISTRATIV LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-09 06.10.2009, kl 17:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig Ingrid

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2015

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2015 KVAST 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 30 000 Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 10 000 Interne arrangemeneter med sosialt fokus 5994 SOSIALPENGER 200 000 Arbeidsgruppenes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 30-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet. Inger Berit Hagen

Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet. Inger Berit Hagen Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Tommy Torset

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: august 2014

Regnskapsrapport. Måned: august 2014 Regnskapsrapport Måned: august 2014 Hovedposter i rapporten august 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 539 650 1 785 000 8 232 873 12 131 773 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer