Hund på utenlandsreise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hund på utenlandsreise"

Transkript

1 et magasin fra tollvesenet Stadig flere tar med seg kjæledyret sitt på flytur. Hund på utenlandsreise Nyhet: Utrykning De første tolltjenestemennene har nå fått utrykningsbevis. Aktuelt: Ny narkotikaforskrift Det blir enklere å stoppe syntetisk narkotika. Tett på: Antidoping Norge Antidoping Norge samarbeider med Tollvesenet mot doping.

2 LEDER et magasin fra tollvesenet leder Store tall Tollvesenets bidrag til statskassen økte også i I 2011 passerte Tollvesenet for første gang 200 milliarder kroner i inntekter til statskassen, og i 2012 økte beløpet til 210 milliarder kroner. Utgitt av: Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo Tlf.: Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Robert Haast Redaktør: Simen Narjord Layout og redaksjonell rådgivning: Millimeterpress Trykk: Grøset Opplag: eksemplarer Forsidefoto: nyebilder.no Nynorsk bearbeiding: Språkverkstaden Korrektur: Slett og rett korrektur og språkvask ISSN Innspill eller spørsmål kan sendes til Henvendelser om abonnement og adresse endring kan sendes til Dette magasinet er Svanemerket, noe som innebærer at trykksaken oppfyller kriteriene i henhold til en fellesnordisk miljømerking. Et Svanemerke betyr at denne trykksaken medfører mindre miljøproblemer enn andre produkter for bruk i samme hensikt. Det stilles også miljøkrav til emballasjen. Kriteriene revideres fortløpende etter hvert som ny kunnskap kommer til. Se for mer informasjon. Abonnenter mottar bladet i miljøvennlig innpakning fremstilt av nedbrytbar bioplast. Importen øker Hovedårsaken til denne økningen er, som tidligere år, økt importvolum til landet. Stor import fører til mye innbetalt importmerverdiavgift. Tollinntektene, som i sum er beskjedne sammenlignet med inntektene fra merverdiavgift, økte også noe. Det samme gjelder inntektene fra engangsavgift på motorvogner. Her ser vi for øvrig at markedet nå etterspør biler med lavere CO 2 -utslipp enn tidligere. Årsavgift I 2012 bidro årsavgiften med over ni milliarder kroner til felleskapet. Oblatordningen er nå avskaffet. Derfor har Tollvesenet anskaffet elektroniske skiltlesere som raskt kan lese bilskilt og sjekke om årsavgiften er betalt. Vi har faste kamerainstallasjoner ved flere grenseoverganger, men også håndholdte apparater. Økonomiske kontroller Et viktig bidrag til Tollvesenets resultater er de økonomiske kontrollene. I 2012 avdekket Tollvesenets regnskapskontroller, deklarasjonskontroller, oppgavekontroller og valutakontroller unndragelser og feil for 1,3 milliarder kroner. Tallet er høyere enn tidligere år, og viser at prioritering av økonomisk kontroll fortsatt er helt nødvendig. Utrykningskjøretøy Snart vil Tollvesenet ta i bruk utrykningskjøretøy, men i første omgang bare i Tollregion Øst-Norge. Instruksen for utrykningskjøring er nå på plass, og opplæringen av tjenestemennene er godt i gang. Samtidig arbeides det med tilpassing av bilene med blålys og annet utstyr. I et treårig prøveprosjekt skal vi vise at vi er tilliten verdig. Blålysene bidrar til at tollkjøretøyene blir mer synlige og at kontrollobjekter kan stanses enklere og tryggere. Syntetisk narkotika I februar fikk helsemyndighetene på plass en svært viktig endring i narkotikaforskriften. Det er ikke lenger nødvendig at hvert enkelt stoff er oppført på narkotikalisten med detaljert kjemisk formel for at det kan defineres som narkotisk vare. Det har vært et stort problem at de som produserer syntetisk narkotika i illegale laboratorier endrer den kjemiske sammensetningen ørlite hele tiden for å omgå narkotikalovgivningen. Dette blir nå vanskeligere. Bjørn Røse toll- og avgiftsdirektør 2 På Grensen

3 INNHOLD innhold REISE MED HUND Det kommer daglig mange hunder med fly til Oslo lufthavn Gardermoen UTRYKNING Tollvesenet er nå i gang med opplæring av utrykningssjåfører i Tollregion Øst-Norge. INNTEKTER Tollvesenets inntekter passerte 210 milliarder kroner i Det er høyere enn noen gang før. SYNTETISK NARKOTIKA Det blir lettere å stoppe syntetisk narkotika med ny narkotikaforskrift. Syntetisk narkotika er et økende samfunnsproblem. ÅRSAVGIFT Årsavgiften forfalt 20. mars. Manglende betaling medfører først tilleggsavgift og eventuelt avskilting hvis purringen ikke blir betalt DEKLARERER VALUTA Stadig flere deklarerer valuta. Likevel er det behov for mer informasjon om reglene. Beløp over kroner skal deklareres til Tollvesenet. NYTT VAREBILREGELVERK FORESLÅTT På grunn av nytt godkjenningsdirektiv for kjøretøy er det behov for justering motorvognavskriftsforskriftene. I PROFIL Morten Nystuen er kontorsjef ved Kongsvinger kontrollkontor. Han har ansvar for 21 grenseoverganger og toglinjen som går mot Stockholm. TETT PÅ: ANTIDOPING NORGE Antidoping Norge og Toll- og avgiftsdirektoratet har inngått en samarbeidsavtale som et ledd i kampen mot doping. På Grensen

4 KORT OM ALT KORT OM ALT Bommar på miljømerking Tilsyn som Statens vegvesen gjennomførte i 2012, viser at bilforhandlarane i liten grad etterlever krava om å gje bilkjøparar informasjon om drivstofforbruk og CO 2 -utslepp. Bilforhandlarar skal setje eit energimerke som viser drivstofforbruk og CO 2 - utslepp på alle nye bilar, seier seniorrådgjevar i Statens vegvesen, Trond Robert Larsen til vegvesen.no. Transportsektoren er ei stor kjelde til CO 2 -utslepp, og utsleppet frå nye personbilar skal ifølgje regjeringa si klimamelding ned med 35 prosent fram mot Målet med energimerkinga er å gje bilkjøparar høvet til å ta bevisste val ut ifrå drivstofforbruk og CO 2 -utslepp når dei går til innkjøp av ny bil. Vi trappar opp tilsynet i 2013 for å sikre at bilkjøparane får den informasjonen dei har krav på, signaliserer Larsen til vegvesen.no. fakta Dette skal vere på plass hjå alle som forhandlar nye bilar: Energimerke plassert på nye personbilar. Tilgang til PC slik at forbrukarane kan søkje etter samanliknande opplysningar om drivstofforbruk og CO 2 -utslepp for nye personbilar gjennom Statens vegvesens digitale teneste Nybilvelger. Plakat/display i utstillingslokale med opplysning om drivstofforbruk og CO 2 - utslepp for utstilte køyretøy. Næringslivet måler konkurranseevna NHO sitt årlege «konkurranseevnebarometer» gjev Noreg svært god karakter på tre område: Økonomisk stabilitet, internasjonal tilpassing og offentleg byråkrati. Samstundes er skåren framleis låg innanfor transport. Noreg er ein open økonomi som det er lett å drive internasjonal verksemd frå. Mange av dei andre landa vi samanliknar oss med i denne undersøkinga er elles land som slit tungt som følgje av den økonomiske krisa i eurosona. Noreg skårar relativt bra på dei fleste indikatorane innanfor byråkratiet. Det tek til dømes berre tre dagar å starte opp ei ny bedrift. Vi er på andreplass også i kategorien 245 millioner kroner i vrakpant I 2012 ble det utbetalt 245 millioner kroner for vrakede kjøretøy. I 2011 var tilsvarende tall 184 millioner kroner for kjøretøy. Vrakpanten ble forhøyet til 2000 kroner i 2012, og derfor er det betalt ut 90 millioner mer i vrakpant dette året selv om det ble vraket 800 færre kjøretøy sammenlignet med Vrakpanten er for øvrig ytterligere økt i 2013 til 2500 kroner. for kor lang tid det tek å betale skattar og avgifter, og for kor lang tid det tek å avslutte ein konkurs. Samla oppnår Noreg ein tiandeplass av tolv land, med berre dei to sentraleuropeiske landa Tsjekkia og Polen bak oss. Den middelmåtige plasseringa Noreg får på områda skattar og avgifter, kompetanse og utdanning og forsking og innovasjon, og botnplasseringa på området transport, stadfester at vi ikkje satsar nok på dei vekstfremjande områda som handlingsregelen for bruken av oljepengar seier vi skal satse på, seier Petter Haas Brubakk i NHO til NHO sin nettstad. VERDEN RUNDT Prosjektmidler til sju land Tanzania er ett av sju land som får bistand fra Verdens Tollorganisasjon og Norad til å utvikle et klassifiseringssystem som baserer seg på HSnomenklaturen. Norad yter penger til et prosjekt som skal bidra til å bygge ut og styrke det tanzanianske tollvesenets saksbehandlingsressurser i klassifisering og verdifastsettelse. Prosjektet varer i to år og tar sikte på å lære opp tjenestemenn til å undervise egne tollere innen klassifisering. Samarbeid mot falske medisiner Tollvesen over hele verden står i første linje i kampen mot falske medisiner, men møter åtte store utfordringer i dette arbeidet, sier generalsekretær Kunio Mikuriya i Verdens Tollorganisasjon. Han lister opp mangelen på bevissthet hos forbrukerne, manglende kunnskap blant tollerne, manglende samarbeid med privat sektor, behovet for bedre samarbeid med andre kontrollmyndigheter, manglende lovgivning, uregulerte frihandelssoner, økt mengde små forsendelser på grunn av internetthandel samt manglende politisk vilje. 4 På Grensen

5 NYHET Øver på utrykning I fjor høst fikk Tollvesenet klarsignal til et prøveprosjekt med utrykningskjøring. Nå har de første tjenestemennene fullført den eksterne opplæringen for å bli godkjente utrykningssjåfører. TEKST Simen Narjord Foto Terje Heiestad Norsk Utrykningsforum (NUF) står for opplæringen av tjenestemennene som skal ha utrykningskompetanse. Det blir lagt stor vekt på holdninger og kunnskaper under kurset. Grundig opplæring og tett oppfølging av kandidatene skal sørge for at sikkerheten blir ivaretatt og prioritert. Dette er like mye et sikkerhetskurs som det er et utrykningskurs. Utrykningskjøring har sju til elleve ganger høyere ulykkesrisiko enn vanlig kjøring. Det er helt avgjørende at vi lykkes i å skape gode holdninger og en god kjørekultur hos deltakerne, sier Tor Halvorsen, daglig leder i NUF. Han har 27 års fartstid fra politiet, der han også hadde ansvar for kjøreopplæring. Med seg i instruktørkorpset har han ytterligere fire erfarne kjøreinstruktører med politibakgrunn. Det er svært viktig å lære seg å lese trafikkbildet langt fremover og forutse hvilke farer som kan dukke opp. Hva kan vi forvente av de trafikantene vi til enhver tid har rundt oss? Dessuten er det med utrykningskjøring som med alt annet: Det du trener på, blir du god på, sier Halvorsen. Kurset inneholder flere obligatoriske tema, som kjøring i relativt enkle landeveismiljøer og mer kompliserte trafikksituasjoner i tettbygd strøk. OPPLÆRINGSANSVARLIG: Tor Halvorsen i Norsk Utrykningsforum har ansvar for den eksterne opplæringen av tjenestemennene. BLÅLYSET KOMMER: Tollvesenet vil om kort tid ha mulighet til å stoppe biler på en tryggere måte ved hjelp av blålys, slik som svenske tollere kan. Motiverte deltakere Noe som er svært uvant i begynnelsen, er å kjøre i venstre felt. Det føles veldig unaturlig, sier Matti Ljøner, som til daglig er førstetollinspektør ved Ørje tollsted. Han er i første pulje som har gjennomført kurset. Vi lærer å kjøre på en slik måte at vi ikke skaper farlige situasjoner. Hvis vi nærmer oss en bakketopp, holder vi litt igjen, slik at biler vi tar igjen ikke stopper på et ugunstig sted, sier han. Han er svært fornøyd med at de nå er i gang med utrykningsprosjektet. Dette har vi arbeidet for lenge, og nå er vi der, sier Ljøner. Kurset avsluttes med teoretisk eksamen og oppkjøring med sensor fra Statens vegvesen. Etter bestått teorieksamen og oppkjøring, får deltakerne kode 160 markert i førerkortet og er offisielt godkjente utrykningssjåfører. Tollregion Øst-Norge Prosjektet gjennomføres i Tollregion Øst- Norge, som omfatter Østfold, Hedmark og Oppland. Alle kontrollkontorene i regionen skal delta. Vi vil utdanne om lag 80 tjenestemenn, som skal få utrykningskurs og en grundig intern opplæring. Disse tjenestemennene vil bemanne om lag 20 biler som skal være stasjonert ved alle kontrollkontorene i regionen. Blålys og utrykningsstatusen skal primært brukes for å stanse kjøretøy på en tryggere måte både for kontrollobjektet og tjenestemennene, men også for øvrige trafikanter, sier avdelingssjef Asle Farberg i Tollregion Øst-Norge. n fakta Krav for å kunne kjøre utrykning Må ha bestått teoretisk og praktisk utrykningsprøve som gir kode 160 i førerkortet. Må ha fylt 20 år. Må ha hatt førerkort klasse B sammenhengende siste to år. Må kunne dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring. På Grensen

6 TEMA VALUTASMUGLING Stor import gir store inntekter 6 På Grensen

7 inntekter TEMA Inntektene øker fortsatt I 2012 økte Tollvesenets inntekter til statskassen med 5,8 milliarder kroner. TEKST Simen Narjord FOTO nyebilder.no Det betyr at rekorden fra 2011, da inntektene for første gang oversteg 200 milliarder kroner, bare holdt i ett år. I 2012 tok Tollvesenet totalt inn hele 210 milliarder kroner i av gifter og toll, 2,85 prosent mer enn i Hoveddelen av dette er som tidligere år merverdiavgiften, sier avdelingsdirektør ved avdeling for innkreving og regnskap i Tollog avgiftsdirektoratet, Esben Wølner. Det betyr at importen av varer inn til landet steg, til tross for en sterk krone som gir lavere importverdi. Toll og merverdiavgift Merverdiavgiften øker med over 4 prosent, og dette er den desidert største posten på inntektsoppgaven. Merverdiavgiften utgjør med sine 120 milliarder mer enn halvparten av de totale inntektene. Tollinntekter er en relativt beskjeden inntektspost i det store regnskapet. Det er likevel verdt å merke seg at tollinntektene øker med 340 millioner kroner, en økning på over 13 prosent. Dette kan tyde på en økt import av tollbelagte varer som klær og tekstiler og landbruksvarer, sier Esben Wølner. Bil, båt og drivstoff 2012 var også et godt år for bilbransjen, selv om det ble en ørliten nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med 2011 i antall registrerte personbiler (-378 biler) viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Totalt ble det registrert nye personbiler i Norge i fjor. I tillegg ble det importert brukte biler, og dette er hele 3487 flere enn året før. Til sammen økte engangsavgiften med over én milliard kroner (5,24 prosent) og utgjorde samlet 21,17 milliarder. Etter noen år med meget stor dieselandel i nybilsalget, er denne nå i ferd med å avta noe. I 2011 var dieselandelen blant registrerte personbiler på totalt 75,7 prosent, mens den i 2012 falt til 64,3 prosent. Det tar imidlertid noen år før denne utviklingen gir utslag i fordelingen av drivstoffavgifter. Vi ser at veibruksavgiften på autodiesel fortsetter å øke, og den var i 2012 på 9,7 milliarder. Det tilsvarer en økning på 5, 7 prosent. Veibruksavgiften for bensin faller tilsvarende, 5,6 prosent, og er nå nede på 6,5 milliarder kroner, sier Esben Wølner. Totalt sett er det en liten økning på veibruksavgiftene på drivstoff. Til tross for gode tider i norsk økonomi, viser Tollvesenets inntektsoppgave at båtmarkedet er nokså labert. Inntektene fra båtmotoravgiften faller med hele 12,9 prosent og er nede i snaut 169 millioner kroner. Særavgifter Av øvrige særavgifter er det avgift på alkohol som utgjør den største inntektsposten til staten. I 2012 økte inntektene i denne kategorien med 2,23 prosent, fra 11,9 milliarder til 12,1 milliarder. Dette er i tråd med prisutviklingen og kan tyde på at den GODT FORNØYD: Esben Wølner er godt fornøyd med avgiftsinnkrevingen. lovlige omsetningen av alkoholholdige varer er omtrent på samme nivå som i En annen viktig særavgift, avgiften på tobakksvarer, faller imidlertid med 4,3 prosent, fra 7,6 milliarder til 7,3 milliarder. Omsetningen av tobakksvarer (sigarer, sigaretter og røyketobakk) har vist en negativ utvikling de siste årene samtidig som omsetningen av snus har steget. Restanser I alt fikk Tollvesenet inn 99,86 prosent av alle fastsatte avgifter i Vi er godt fornøyd med innsatsen toll regionene gjør med å følge opp avgiftskravene, avslutter Wølner. n På Grensen

8 TEMA INNTEKTER Tre på toll TEMA: BILBRANSJEN Avdekket unndragelser for 1,4 milliarder kroner i 2012 Resultatene fra Tollvesenets økonomiske kontroller økte med over 400 millioner kroner i 2012 sammenlignet med Dette er høyere enn noen gang tidligere. Erik Andresen Direktør Bilimportørenes Landsforening 1: Bilbransjen har hatt to gode salgsår i 2011 og Vil dette vare? Den generelt gode økonomiske situasjonen i Norge kombinert med lavt rentenivå har ført til et godt nybilsalg. Imidlertid tror vi problemene i EU vil kunne gi ringvirkninger i Norge, og vi regner derfor med at markedet vil gå noe tilbake i 2013 sammenlignet med : Bensinandelen øker blant personbiler igjen. Hvordan tror dere denne fordelingen vil bli fremover? Bilprodusentene har utviklet nye, effektive og mer miljøvennlige bensinmotorer, blant annet med turbo og tresylindrede motorer som har gjort disse motorene konkurransedyktige sammenlignet med dieselmotorer. Bensinmotorer velges også på grunn av lavere lokale utslipp. Mange bilkjøpere har nok blitt skremt av varsler om kjøreforbud mot dieselbiler og heller valgt bensinbil. Siden dette nå er avvist av Samferdselsdepartementet, tror vi at bensinandelen vil stabiliseres på dagens nivå. TEKST Simen Narjord FOTO Terje Heiestad Den største økningen i avdekket beløp gjelder regnskapskontroller. Der ble resultatet 745 millioner kroner, en økning på nær 300 millioner sammenlignet med Deklarasjonskontrollene ga 515 millioner kroner ekstra i statskassen i 2012, en økning på 90 millioner fra Økningene kan forklares med at Tollvesenet har intensivert kontrollen av toll- og avgiftspliktige firmaer, og er også et resultat av tollrevisorenes risikovurderinger, analyser og etterretningsarbeid, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse. ALVORLIGE UNNDRAGELSER 25 av sakene som ble avdekket i 2012, beløp seg til over 5 millioner kroner. Den største etterberegningen gjaldt manglende innbetaling av merverdiavgift på 200 millioner kroner. 30 av de mest alvorlige unndragelsene ble politianmeldt, mens øvrige unndragelser ble sanksjonert med gebyr og tilleggsavgift. Cirka 25 prosent av de avdekkede unndragelsene i 2012 var særavgifter. De største unndragelsene gjaldt miljø- og petroleumsavgifter, båtavgifter, elektrisitetsavgift og alkoholavgift. Om lag 65 prosent av unndragelsene var merverdiavgift. En gjenganger og et stort internasjonalt problem er «transfer pricing», der konserninterne transaksjoner gjøres til ikke-reelle priser for å fordele utgifter, inntekter og fortjenester mellom selskaper og land. På den måten blir det lavere skatter og avgifter for konsernet, og økt profitt. TIL SJØS: Denne båten hadde alt i orden da den ble kontrollert. Lystbåter Smugling av lystbåter på egen kjøl uten å betale merverdiavgift er også en gjenganger. Bare i Tollregion Sør-Norge ble det avdekket unndragelser ved båtsmugling på mellom fem og ti millioner kroner, der den dyreste «svarte båten» kostet mer enn ti millioner. n 3: Hvordan påvirker CO 2 -faktoren i engangsavgiften bilimportørene? CO 2 -komponenten, som ble innført i 2007, har stor virkning for bilimportørene, særlig etter at man fikk fradrag i engangsavgiften for lave utslipp. Det er store prisdifferanser mellom en bil med lavt utslipp sammenlignet med en med høyt utslipp. Det er positivt og motiverer til salg av lavutslippsbiler. På denne måten kan Norge nå målene i Klimaforliket. Resultater av TollVESENETS økonomiske kontroller (i mill. kroner) Type kontroll Deklarasjonskontroll Regnskapskontroll/bokettersyn Kontroll med særavgiftsoppgaver Valutakontroll Piratvarekontroll Sum På Grensen

9 NYHET Lettere å stoppe syntetisk narkotika I februar ble en ny narkotika forskrift fastsatt. Forskriften gir Tollvesenet bedre mulighet til å stoppe import av blant annet syntetisk narkotika. Tekst Simen Narjord Foto nyebilder.no og Bård Gudim Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som syntetiske cannabinoider (hasj), blir regnet som narkotika i Norge. Slik vil det bli enklere for både politiet, Tollvesenet og rettsapparatet å bekjempe og sanksjonere mot innførsel av slike stoffer. Tollvesenet har lenge etterspurt en endring av forskriften, slik at stoffer som har, eller som antas å ha, psykoaktiv effekt blir regnet som narkotika, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen, som leder kontrollavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet. Tilfreds: Avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen er tilfreds med at det nå blir lettere å stoppe syntetisk narkotika. Listeføring av stoff En viktig endring i den nye forskriften er at den gir mulighet for å listeføre grupper av stoff. Det betyr at myndighetene kan føre opp stoffgrupper, slik at ulike stoffer som ligner hverandre enkelt kan klassifiseres som narkotika og bli stoppet som ulovlig vare. Det har vært et stort problem at det stadig har kommet nye syntetiske stoffer som med små endringer i «oppskriften» har omgått regelverket. Tollvesenet ønsker derfor den nye forskriften velkommen. Flere beslag i tollregionene vil øke behovet for raske analyser på tollaboratoriet, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen. I den nye narkotikalisten, som er vedtatt som en del av forskriften, er det listeført ti stoffgrupper. Disse gruppene dekker de aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden Internetthandel De syntetiske stoffene skiller seg fra mer tradisjonelle narkotiske stoffer på mange måter. Omsetningen skjer i stor grad gjennom internasjonale internettbutikker. Det er ikke nødvendigvis åpenbart for alle at produktene faktisk inneholder narkotika, og disse produktene kan i mange tilfeller være inngangsporten til andre narkotiske stoffer for nye brukere. Det er også vanskeligere å dosere syntetisk narkotika. Styrken kan være svært ulik, og selv svært små mengder kan ha veldig sterk effekt. n Nå på narkotikalisten: Beslaget over er et eksempel på syntetisk hasj som tidligere ikke ble omfattet av narkotikaforskriften. På Grensen

10 NYHET Fornyer populære tollkurs Tollregion Oslo og Akershus har i en årrekke arrangert kurs for næringsdrivende om tollbehandling. Våren 2013 blir det en større omlegging. Tekst Simen Narjord Foto Arkiv Vi har sluttet med fem dagers introduksjonskurs siden vi fikk tilbakemeldinger fra deltakerne om at det var litt for lenge for dem å være borte fra sitt ordinære arbeid. Derfor har vi nå lagt om slik at selve introduksjonskurset kun varer én dag, men med mulighet for å velge spesialiseringskurs som påbygging. Slik kan man velge alt etter hva som er mest nyttig for den enkelte, forteller Geir Granholt, som arbeider ved Informasjonssenteret i Tollregion Oslo og Akershus som arrangerer kurs for hele landet. Variert tilbud Det er et variert kurstilbud tollregionen kan by på. Basiskursene i generell tollbehandling gjennomføres regelmessig, det er egne kurs for særavgifter, opprinnelsesregler, tollagerhold, klassifisering av tekstiler og matvarer samt et nytt kurs hvor man lærer tolltariffen å kjenne. Målgruppen for kursene våre er vid. Deltakerne importerer eller eksporterer egne varer eller de kommer fra spedisjonsfirmaer som gjør dette arbeidet på vegne av sine kunder. Også privatpersoner deltar på kursene, ofte i forbindelse med omskolering. For de viderekommende kursene kartlegger vi deltakernes forhåndskunnskaper for å sikre at de får et faglig utbytte. Hvis man er uerfaren KURSARRANGØRER: Turid Stamnes og Geir Granholt arrangerer kurs for næringslivet og andre interesserte. TOLLKURS: Tollkursene arrangeres på Gardermoen. med tollbehandling, er det best å starte med et basiskurs, sier Granholt. Nytt for sesongen er at noen av kursene blir PC-baserte. Tanken er at deltakerne selv skal navigere i tolltariffen og andre relevante verktøy med erfarne tolltjenestemenn som instruktører. Slik vil deltakere få mer av treningen «i fingrene», og ikke bare gjennom tavleundervisning. Vi ønsker å gjøre undervisningen praktisk og lettfattelig. Det gjør vi ved at vi for eksempel følger et vareinnkjøp fra utlandet og helt fram til siste salgsledd i Norge, sier Granholt. 500 deltakere I 2012 hadde vi over 500 deltakere. De siste årene har vi merket at det også er utenlandske deltakere, mest svensker, som gjerne jobber i spedisjonsfirmaer som driver eksport til Norge som vil være med på kurs. Vi er spente på hvordan kursomleggingen blir tatt imot. Vi håper det blir lettere for deltakere å få mulighet til å delta når kursene blir av kortere varighet, sier Turid Stamnes, fungerende leder for Informasjonssenteret i Tollregion Oslo og Akershus. Skreddersydde kurs Det er normalt 15 plasser per kurs, og det er vanligvis to instruktører. Firmaer som ønsker det kan også få skreddersydde kurs. Det er bare å henvende seg til Tollregion Oslo og Akershus. Alle kursene holdes i Tollbygget, som ligger i gangavstand fra terminalbygget på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er lett for deltakere fra hele landet å komme seg til og fra. Kursene drives til selvkost, og da er lunsj inkludert. For fullstendig kursoversikt, se side 27 eller n 10 På Grensen

11 NYHET Vital 60-åring I 2012 markerte World Customs Organization (WCO) sitt 60-års jubileum. Norge har vært et aktivt medlemsland helt siden organisasjonen ble opprettet. Tekst Simen Narjord Foto nyebilder.no Internasjonal rådgiver Per Arvid Nordli i Toll- og avgiftsdirektoratet følger opp mye av Tollvesenets kontakt med WCO. Norsk næringsliv driver i dag utstrakt handel med andre land. Dette skjer gjennom anerkjente og sikre kjøreregler for handel over landegrensene utviklet gjennom WCO, forteller Nordli. Organisasjonens tollprosedyrer er beskrevet i Konvensjonen om forenkling og harmonisering av tollprosedyrer, som ble vedtatt i Kyoto 18. mai år senere brukes konvensjonen til å behandle mer enn 80 prosent av den globale handelen. WCO arbeider for at avtaleverk og standarder tilpasses slik at tolladministrasjonene bidrar til effektiv handel som igjen stimulerer til økonomisk vekst og utvikling. Samfunnsbeskytter Rollen som samfunnsbeskytter har blitt stadig viktigere. Dette gjelder for eksempel bekjempelse av terror og organisert kriminalitet. Balansen mellom effektiv handel og samfunnssikkerhet er en stor utfordring for tollmyndighetene, sier Per Arvid Nordli. Kapasitetsoppbygging Det er store forskjeller i medlemmenes evne til å implementere regler og standarder. I 2006 ble det derfor opprettet et eget program for teknisk bistand og kapasitetsoppbygging. Integritet og bekjempelse av korrupsjon står høyt på dagsordenen i bistandsprogrammene. Det er også utviklet en rekke standarder og hjelpemidler som skal bidra til å bygge opp integritet og tillit til tollmyndighetene, forteller Nordli. AKTIV: Norge er en aktiv deltaker i WCO. Her er generalsekretær Kunio Mikuryia avbildet under et tidligere besøk hos toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse. Sikkerhet WCOs råd vedtok i 2012 en ny handlingsplan med tiltak mot terrorisme. En viktig del av planen er programmet Global Shield. Dette initiativet ble lansert allerede i 2010 for å overvåke handelen med kjemikalier som kan brukes til fremstilling av sprengstoff. Siden starten av Global Shield er det registrert 41 beslag på til sammen 126 tonn kjemikalier. 40 personer er pågrepet. Tollvesenet deltar aktivt i programmet sammen med norsk politi. Effektiv handel Også de rike landene rammes i dag av fallende inntekter som følge av finanskrisen. Nedskjæringer og kutt er daglige begreper i offentlig forvaltning, og tollmyndighetene må være mer effektive med lavere budsjetter. WCO har møtt de nye strategiske utfordringene med innovasjon og utvikling. WCO har lansert en rekke nye praktiske veiledere for blant annet verdivurdering, etterkontroll, retningslinjer for kontroll av preferansereglene og diagnoseverktøy på vareklassifisering, sier Nordli. Norsk tollvesen deltar på alle nivåer i organisasjonen. Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse representerer i dag Europas 52 medlemmer inkludert EU i det øverste policyorganet. Norske tekniske eksperter er representert i komitéstrukturen og i bistandsprogrammene. Tollvesenet legger vekt på å styrke WCO som en troverdig utviklingsaktør av relevante tollprosedyrer og standarder som både regulerer og stimulerer internasjonal handel. n fakta World Customs Organization (WCO) I dag har WCO 179 medlemsland. Opprettet i Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse er Vice-Chair for Europa i perioden På Grensen

12 AKTUELT UTENLANDSKE SKILTER: Nå er det mulig å kjøre med de utenlandske skiltene i inntil 30 dager ved import av bil. aktuelt Nye Graddis tollstasjon vedtatt Den nye stasjonen i Saltdal i Nordland blir liggende 800 meter fra riksgrensen. Stasjonen erstatter den nåværende tollstasjonen i Junkerdal. Tekst Thore Simenstad Miljøverndepartementet har nå endelig vedtatt plasseringen for den nye tollstasjonen ved riksvei 77. Prosjekteringen og utbyggingen ble forsinket etter at en svensk sameby klaget på den foreslåtte plasseringen av tollstasjonen. Samebyen hevdet at stasjonen ville vanskeliggjøre flytting med rein og hindre reinens naturlige trekk og beitebruken i området. Miljøverndepartementet har veid hensynet til en effektiv grensekontroll opp mot reindriftens behov for minst mulig forstyrrelser langs flytte- og trekkleia. Den nye plasseringen vil gi tollerne fri sikt til grensen mot Sverige. Dagens Junkerdal tollstasjon er uhensiktsmessig plassert med tanke på kontrollfunksjonen, der den ligger om lag ti kilometer fra grensen med betydelig hyttebebyggelse mellom tollstasjonen og grensen. Vi er glad for at byggesaken i Saltdal endelig er blitt løst etter mye arbeid og flere års utsettelse, sier avdelingsdirektør Lars Atle Holm i Toll- og avgiftsdirektoratet. Finansiering er ikke endelig avklart, men tollstasjonen i Saltdal ble tilgodesett med ti millioner kroner i forslaget til statsbudsjett i 2010 og ytterligere åtte millioner kroner i budsjettforslaget for n AVSKILTING: Manglende betaling av årsavgift er en av flere årsaker til at biler kan bli avskiltet i kontroll. Årsavgiften forfalt 20. mars I år ble det sendt ut krav om årsavgift til kjøretøyeiere. Har du ikke betalt blir det tillagt et purregebyr på 250 kroner. Tekst Simen Narjord Foto nyebilder.no Utsending av årsavgift er en stor og viktig oppgave for Tollvesenet. Oppgaven er delegert til Tollregion Oslo og Akershus, som tar seg av årsavgiftsinnkrevingen for hele Norge. Vi sender ut flere trailerlass med krav. Det er en overraskende liten andel av avgiftsbetalerne som har efaktura på årsavgiften. Det kommer kanskje av at den bare betales en gang i året og derfor går litt i glemmeboken fra år til år, sier kontorsjef for årsavgiftskontoret, Dag H. Ramsjø. Også i år er det bemannet et eget callsenter som skal ta seg henvendelser som kommer fra publikum. Vi har 30 ekstra medarbeidere som besvarer årsavgiftsspørsmål i høysesongene. Den første kommer rundt forfall 20. mars, den neste når vi sender ut purringene, og sist når avskiltingsbegjæringene går ut til sommeren. Mer forståelig faktura Fakturaen som er sendt ut i år, har vært gjennom en omfattende språkvask. Vi har sett at svært mange av henvendelsene vi får om årsavgiften kunne vært unngått hvis informasjonen vi gir hadde vært bedre. Derfor har vi gått nøye gjennom teksten på fakturaen. Det er viktig at informasjonen er så konkret som mulig, at den gir svar på hvem som skal gjøre hva, og når de skal gjøre det. Vi håper den nye fakturateksten vil gjøre det lettere for publikum å forstå dette, sier Ramsjø. I 2012 mottok årsavgiftskontoret mer enn henvendelser, hvorav mer enn halvparten kom i høysesongen. Ofte stilte spørsmål En gjenganger blant henvendelsene Tollvesenet får er om man slipper tilleggsavgift hvis man av en eller annen grunn ikke har mottatt kravet. Det er dessverre ikke mulig. Alle som eier et kjøretøy plikter å betale, og det gjelder uavhengig av om man har mottatt faktura eller ikke. Årsavgiftsforskriften regulerer dette og det er derfor ikke rom for individuelle tilpasninger. Av samme grunn er det heller ikke mulig å få utsatt betalingsfrist, sier Ramsjø. n 12 På Grensen

Årsmelding 2012. Toll- og avgiftsetaten

Årsmelding 2012. Toll- og avgiftsetaten Årsmelding 2012 Toll- og avgiftsetaten Gode resultater i 2012 Store tall Tollvesenets bidrag til statskassen økte i 2012 til 210 milliarder kroner. Hovedårsaken til denne økningen er et større importvolum.

Detaljer

Årsmelding 2013. Tollvesenet

Årsmelding 2013. Tollvesenet Årsmelding 2013 Tollvesenet Gode resultater i 2013 Narkotikabeslag Tollvesenets grensekontroll førte i 2013 til 3 905 narkotikabeslag. Det er nesten 1 000 flere narkotikabeslag enn i 2012. En god del av

Detaljer

Årsmelding 2013. Tollvesenet

Årsmelding 2013. Tollvesenet Årsmelding 2013 Tollvesenet Gode resultat i 2013 Narkotikabeslag Tollvesenet sin grensekontroll førte i 2013 til 3 905 narkotikabeslag. Det er nesten 1 000 fleire narkotikabeslag enn i 2012. Ein god del

Detaljer

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet Tollregion Nord-Norge v/ Atle Joakimsen s oppbygging er en etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert med et sentralt direktorat, og en lokalforvaltning med seks tollregioner med underliggende

Detaljer

Nedenfor følger våre kommentarer og innspill til høringen.

Nedenfor følger våre kommentarer og innspill til høringen. 0 TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftseksjonen Vår ref: 10/86444 I Ark. nr.: 301 Vår dato: 03.12.10 I Deres dato: 07.10.10

Detaljer

Ombudets uttalelse 13/1030

Ombudets uttalelse 13/1030 Vår ref.: Dato: 13/1030 16.12.2013 Ombudets uttalelse 13/1030 Klageren hevdet at tollerne på Moss lufthavn Rygge handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da de stoppet henne

Detaljer

Vest-Norge 25. september 2012. Internasjonalt tollsamarbeid

Vest-Norge 25. september 2012. Internasjonalt tollsamarbeid Vest-Norge 25. september 2012 Internasjonalt tollsamarbeid DISPOSISJON Mandat og oppgaver TADs organisering av internasjonalt tollsamarbeid Internasjonale prosesser på tollområdet Relevans for Norge www.toll.no

Detaljer

Tollregion Midt-Norge. Tungbilkonferanse Bodø 13.mars 2014

Tollregion Midt-Norge. Tungbilkonferanse Bodø 13.mars 2014 Tollregion Midt-Norge Tungbilkonferanse Bodø 13.mars 2014 Tollvesenet Toll- og avgiftsetatens hovedoppgaver: - Å innkreve avgifter og toll til finansiering av velferdssamfunnet ( økonomisk kontroll og

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

FELLES LØFT MOT DOPING. Trepartssamarbeid: Politi, treningssentre og Antidoping Norge

FELLES LØFT MOT DOPING. Trepartssamarbeid: Politi, treningssentre og Antidoping Norge FELLES LØFT MOT DOPING Trepartssamarbeid: Politi, treningssentre og Antidoping Norge VI TROR PÅ SAMARBEID Flere faktorer peker i retning av at dopingbruk er et voksende problem, og det er grunn til å frykte

Detaljer

En tydelig kontrolletat. Tollernes første erfaring med bruk av blålys er at man har blitt er mer synlig og tydelig kontrolletat.

En tydelig kontrolletat. Tollernes første erfaring med bruk av blålys er at man har blitt er mer synlig og tydelig kontrolletat. et magasin fra tollvesenet 03 2013 En tydelig kontrolletat Tollernes første erfaring med bruk av blålys er at man har blitt er mer synlig og tydelig kontrolletat. NYHET: INNTEKTENE VOKSTE Tollvesenets

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

Tollvesenets nye strategi. Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette er Tollvesenet

Tollvesenets nye strategi. Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette er Tollvesenet Årsmelding 2009 Tollvesenets nye strategi Effektiv vareførsel og enkel grensepassering Riktig og effektiv fastsettelse Enkel betaling og effektiv innkreving Hindre toll- og avgiftsunndragelser og bekjempe

Detaljer

Dette er Tollvesenet. Over 200 milliarder i inntekter. Omslagsbildet er hentet fra Sandefjord Lufthavn, Torp

Dette er Tollvesenet. Over 200 milliarder i inntekter. Omslagsbildet er hentet fra Sandefjord Lufthavn, Torp Årsmelding 2011 Omslagsbildet er hentet fra Sandefjord Lufthavn, Torp Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 13 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Tollvesenet 22.09.2010. IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse

Tollvesenet 22.09.2010. IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Tollvesenet 22.09.2010 IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Temaer Om toll- og avgiftsetaten Hva er piratvarekriminalitet (IPR-Crime) Hvorfor

Detaljer

Tollvesenets strategi

Tollvesenets strategi Årsmelding 2010 Tollvesenets strategi Toll- og avgiftsdirektoratet har utviklet følgende strategier for etaten: Effektiv vareførsel og enkel grensepassering Riktig og effektiv fastsettelse Enkel betaling

Detaljer

Tollkreditt. Her er eit utdrag frå ein statleg informasjonsbrosjyre om tollkreditt.

Tollkreditt. Her er eit utdrag frå ein statleg informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Tollkreditt Her er eit utdrag frå ein statleg informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med overskrifter. Fleire av avsnitta inneheld så mykje viktig

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING - 2 - VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 2.10 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine

Detaljer

Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012. Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll

Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012. Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012 Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll Disposisjon Omfang Utvikling og trender Øke oppdagelsesrisikoen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance

Bilavgifter. Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg. Oslo, SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Norwegian Ministry of Finance Skatteudvalget Engelsk mal: Startside 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norwegian Ministry of Finance Bilavgifter Studiebesøk fra det danske Folketings skatteutvalg Oslo, 30.01.2017 Disposisjon

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l Salg av drivstoff til veitransport Salget av drivstoff

Detaljer

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 14 HANDELSFORENKLINGER Artikkel 1 Generelt Avtalepartene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel som gir muligheter

Detaljer

Tollvesenet. Årsmelding 2007

Tollvesenet. Årsmelding 2007 Tollvesenet Årsmelding 2007 Innhold Dette er Tollvesenet Tollvesenet er ein etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert i eit sentralt direktorat og ei lokalforvaltning med 6 tollregionar. Toll-

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper

VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING. Artikkel 1. Generelle prinsipper VEDLEGG IV REFERERT TIL I ARTIKKEL 14 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv og skape et miljø for handel

Detaljer

UBC Kongressenter Ullevaal Stadion, 24. oktober 2013. AKAN - dagene

UBC Kongressenter Ullevaal Stadion, 24. oktober 2013. AKAN - dagene UBC Kongressenter Ullevaal Stadion, 24. oktober 2013 AKAN - dagene Virksomhetsidé: Beskytte samfunnet og sikre staten inntekter. Hovedmål: Motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer Riktig fastsettelse

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Innhald. Leder 3. Organisasjonen 4. Viktige saker i 2008 7. Tollvesenet har i alt 1864 tilsette.

Innhald. Leder 3. Organisasjonen 4. Viktige saker i 2008 7. Tollvesenet har i alt 1864 tilsette. Årsmelding 28 2 Tollvesenet årsmelding 28 Innhald Leder 3 Organisasjonen 4 Viktige saker i 28 7 Riktig deklarering og fastsettelse av toll og avgifter 1 Rettidig innbetaling av toll og avgifter 13 Hindre

Detaljer

Framtidens tollvesen. Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver.

Framtidens tollvesen. Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver. ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 04 2014 Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver. Framtidens tollvesen SUKSESS FOR TOLLDAG Kapasiteten var utvidet

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Elektroniske spor Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som

Detaljer

Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF 22.08.

Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF 22.08. Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF 22.08.2013 Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Disposisjon

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00754 Dato for kontroll: 08.10.2012 Rapportdato: 08.04.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Toll- og avgiftsdirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Cecilie Rønnevik 1 Innledning

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bedre kystkontroll. T/K Svinør er klar til innsats. I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare.

Bedre kystkontroll. T/K Svinør er klar til innsats. I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare. et magasin fra tollvesenet 2 2013 Bedre kystkontroll T/K Svinør er klar til innsats. Nyhet: INTERNASJONALT MØTE Representanter fra tolladministrasjonene i 43 europeiske land samlet i Oslo. Side 5 Aktuelt:

Detaljer

DEKLARASJONER TEMA TOLLKONTORET PÅ GARDERMOEN: Håndterte 2,7 millioner deklarasjoner i 2013 De fleste forbinder Tollvesenet på Gardermoen med stor trafikk av reisende og kontroller på grønn og rød sone.

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Saksnr. 16/203 25.10.2016 Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftsseksjonen

Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftsseksjonen TOL1441; Toll- og avgiftsdirektoratet Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Toll- og merverdiavgiftsseksjonen Saksbehandler: KRIJMERI t: 22 86 o9 13/22 86 04 68 f: 22 8602 24 : DL 7 /0t7

Detaljer

Spisser. grensekontrollen. Flere nye hjelpemidler og en styrket grensekontroll skal utgjøre fremtidens tollvesen.

Spisser. grensekontrollen. Flere nye hjelpemidler og en styrket grensekontroll skal utgjøre fremtidens tollvesen. ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 02 2015 Spisser grensekontrollen Flere nye hjelpemidler og en styrket grensekontroll skal utgjøre fremtidens tollvesen. EKSPRESSPILOT Målet er å effektivisere og forbedre grensekontrollen.

Detaljer

Logistikkforeningens årskonferanse 2009

Logistikkforeningens årskonferanse 2009 Tollvesenet 19.03.2010 Logistikkforeningens årskonferanse 2009 Forhåndsvarsling og AEO orientering fra Toll og avgiftsdirektoratet v/anita Graff Næringslivsdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Innhold

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt.

Tollkreditt. Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Tollkreditt Her er et utdrag av en statlig informasjonsbrosjyre om tollkreditt. Originalteksten i venstre kolonne er delt opp i avsnitt med overskrifter. Flere av avsnittene inneholder så mye viktig (og

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser 16. april 2008. Liv Kristin Rundberget rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships Hovedpunkter:

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING VEDLEGG VII NEVNT I ARTIKKEL 2.11 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Alminnelige formål og prinsipper 1. For å forenkle handelen mellom EFTA-statene og

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN Advokattirrna 4 CLP DA Akersgala 2 Postboks 1974 Vika N10-0125 eslo Tei: +47 22 Fax: +47 22 87 7100 87 71 01 Org.no. 991341129 www.cip no Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE: Gjennom den første lærepengen vil elevene få en forklaring på hvorfor vi bruker penger og hvorfor prisene stiger. Du vil kunne gi dem

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Sikre. analyser. Tollaboratoriet har fått akkreditering for en av sine analysemetoder.

Sikre. analyser. Tollaboratoriet har fått akkreditering for en av sine analysemetoder. ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 04 2013 Sikre analyser Tollaboratoriet har fått akkreditering for en av sine analysemetoder. NYHET: FLERE GRENSEKAMERAER Nesten 2/3 av grenseovergangene i Tollregion Øst-Norge

Detaljer

Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester

Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester Vegetatens «digitale modenhet» Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester «Vi skal være der brukerne er» Dette skal skje gjennom at vi: etablerer selvbetjeningsløsninger for de tjenestene

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Trusselbildet - utvikling Mer systematisert og organisert kriminalitet Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet Bakmenn som utnytter

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil

Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011. Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Direktiv 2007/46/EF Som senest endret ved forordning EF/678/2011 Ny norsk forskrift for bil og tilhenger til bil Ny forskrift for bil og tilhenger Presentasjonen er sist revidert 29. mai 2012. Forskriften

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning En bedre skatte- og avgiftsforvaltning Finansminister Siv Jensen 23. juni 2014 Regjeringens hovedmål «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.»

Detaljer

Kundeguide. Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten,

Kundeguide. Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten, Kundeguide Dette er en kundeguide til gamle og nye kunder for å bedre på transportflyten, det er VIKTIG at du som kunde leser og forstår innholdet i denne guiden. Det tar deg kanskje 5-10 minutter å lese

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer