Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF 22.08."

Transkript

1 Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF

2 Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Disposisjon 1. Kort om Toll- og avgiftsetaten - Generelt - Intern kontroll 2. Erfarte utfordringer: Implementering og oppfølging av IK-tiltak - Indikasjoner på begrenset fokus på - og dermed også unødvendige svakheter - i disse fasene - NB. Valgt fokus innebærer en avgrensning (vs. hele internkontrollprosessen) i presentasjonen 3. Internrevisjonens bidrag til å forbedre disse fasene i IK-prosessen - Fokus på årsaker til at disse fasene i er spesielt utfordrende - Fokus på ledelse, kultur og kommunikasjon i internkontrollprosessen - Internrevisjonens rollebevissthet, jf. at ansvaret for intern kontroll ligger i linjen Kilde: DFØ Side 2

3 Etatens oppgaver og mål er kjernen i Finansdepartementets etatsstyring Toll- og avgiftsetaten er kontrolletat men målet er at næringsliv og privatpersoner som følger regelverket, også skal oppfatte oss som sørvisetat og samarbeidspartner. Virksomhetsidé: Vi beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter Hovedmål: 1. Motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer 2. Riktig fastsettelse av avgifter og toll 3. Rettidig innbetaling av avgifter og toll 4. Yte brukerne god sørvis Side 3

4 Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Toll og avgiftsetaten ( Tollvesenet ) 1946 ansatte pr Toll- og avgiftsdirektørens stab Toll- og avgiftsdirektoratet Tollregionene Administrasjonsavdelingen Lars Atle Holm Kontrollavdelingen Eivind Kloster-Jensen Innkrevings- og regnskapsavdelingen Esben Wølner IT-avdelingen Alice Jakobsen Avdeling for toll- merverdiavgift og vareførsel Pål Hellesylt Særavgiftsavdelingen Toril Hagen Tollregion Øst-Norge Øystein Haraldsen Tollregion Oslo og Akershus Odd Arne Kristiansen Tollregion Sør-Norge Thorleif Andreassen Tollregion Vest-Norge Ivar Sletten Tollregion Midt-Norge Anne Katarina Cartfjord Tollregion Nord-Norge Atle Joakimsen Side 4

5 Etatens prosesser Side 5

6 Nøkkeltall Toll og avgifter Tollinntekter* Merverdiavgift ved innførsel* Motorvognavgifter* Særavgifter* Sum* Innkreving og restanser Fastsatt beløp* Nye restanser* Akkumulerte restanser* * Alle tall i millioner kroner 8

7 Økonomiske resultater Kontroll av Deklarasjoner* Regnskapskontroller* Særavgiftsoppgaver* Valuta* Piratvarer* Sum * * Alle tall i millioner kroner Størst økning i avdekket beløp er det for regnskapskontroller der resultatet ble 745 millioner kroner, en økning på nær 300 millioner kroner sammenlignet med Deklarasjonskontrollene ga 518 millioner kroner ekstra i statskassen i 2012, en økning på 85 millioner kroner fra Økningene kan forklares med at Tollvesenet har intensivert kontrollen av toll- og avgiftspliktige firmaer, og er også et resultat av tollrevisorenes risikovurderinger, analyser og etterretningsarbeid. 10

8 Beslagsstatistikk for 2012 (1) Alkoholholdige drikkevarer 2012 Antall beslag Mengde 2011 Antall beslag Mengde Brennevin liter liter Brennevin over 60 % liter liter Øl liter liter Vin liter liter Tobakksvarer 2012 Antall beslag Mengde 2011 Antall beslag Mengde Sigaretter (stykk) Tobakkvarer, andre (kg) Antall beslag av alkoholholdige drikkevarer er relativt stabilt, men beslaglagt mengde brennevin og sprit økte i 2012 sammenlignet med For øl og vin er også antall beslag stabilt, men den totale mengden er litt redusert. Antall beslaglagte sigaretter økte fra drøyt 9 millioner sigaretter i 2011 til over 10 millioner sigaretter i

9 Beslagsstatistikk for 2012 (2) Narkotika 2012 Antall beslag Mengde 2011 Antall beslag Mengde Amfetamin g g Cannabis (hasj/marihuana) g g Heroin g g Kokain g g Khat kg kg Farmasøytiske preparater 2012 Antall beslag Mengde 2011 Antall beslag Mengde Doping (enheter) Det er gjort beslag i grensekontrollen i 2012 mot i 2011 og i Dette bekrefter at smuglingspresset mot Norges grenser er høyt og økende. Det har også vært en betydelig økning i antall narkotikabeslag, og slike beslag fører alltid til politianmeldelse. 12

10 Motorvognavgift Særavgifter Alkoholfrie drikkevarer Alkoholholdige drikkevarer Båtmotor Dokumentavgift Elektrisk kraft Hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK) Mineralske produkter NOx-avgift Sjokolade- og sukkervarer Sluttbehandling av avfall Smøreolje Sukker Teknisk etanol og etanolholdige preparater Tobakkvarer Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) Veibruksavgift på drivstoff Side 10

11 Strategiplan 2010 Formålet med strategiplanen: Å angi utviklingsretning for etatens viktigste oppgaver 12 strategiområder er nærmere beskrevet: 1. Effektiv vareførsel og enkel grensepassering 2. Riktig og effektiv fastsettelse 3. Enkel betaling og effektiv innkreving 4. Hindre toll- og avgifts unndragelser og bekjempe økonomisk kriminalitet 5. Synlig samfunnsbeskytter og grensemyndighet 6. Bidra til å utforme avgifter og regelverk med riktig balanse mellom provenyhensyn, miljøhensyn og brukerhensyn 7. Målrettet etterretning og systematisk risikoanalyse 8. Aktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt 9. God sørvis og kommunikasjon 10. Bruke moderne teknologi 11. En attraktiv arbeidsplass med dyktige medarbeidere 12.God styring og internkontroll Side 11

12 Strategiplanen nærmere om strategien «God styring og internkontroll» For en kontroll- og innkrevingsetat er det viktig med høy integritet og tillit fra samfunnet. Gjennom kvalitetssikring og internkontroll skal vi sikre god etterlevelse av regelverk og instrukser i alle ledd av virksomheten. Våre medarbeidere skal utøve godt etisk skjønn i sin arbeidsutførelse med utgangspunkt i etiske retningslinjer og god internkontroll. Side 12

13 Strategiplanen nærmere om strategien «God styring og internkontroll» (2) Vi skal: Ha en etatskultur med aksept for at god internkontroll er særlig viktig i en offentlig kontrolletat, og for at kontroll og oppfølging ikke er uttrykk for mistenksomhet, men for at man bryr seg om sine medarbeidere Ha en etatskultur med gode etiske verdier og reell forståelse for at reglene om habilitet, gavemottak, bierverv m.m. skal overholdes av alle Ha en budsjett- og økonomistyring basert på påpasselighet med bruk av statens midler, og med funksjonsdeling som viktig bidrag til god internkontroll Si i fra dersom vi oppdager feil, eller risiko for feil, og kreve at det blir positivt mottatt Side 13

14 Hvem gjør hva? Linje-/lederansvaret er tydelig i internkontrollprosessen På alle nivå i etaten Følger oppgave- og resultatansvaret Bevisst (formaliserte tiltak) eller ubevisst (sitter i ryggmargen på medarbeiderne) Internrevisjonen har «fagansvar» for intern kontroll i etaten skal påse og bidra til at direktoratet og regionene utøver sitt ansvar for intern kontroll på en god måte er uavhengig av linjen, kjenner etaten godt, har spisskompetanse innenfor intern kontroll Side 14

15 Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Disposisjon 1. Kort om Toll- og avgiftsetaten - Generelt - Intern kontroll 2. Erfarte utfordringer: Implementering og oppfølging av IK-tiltak - Indikasjoner på begrenset fokus på - og dermed også unødvendige svakheter - i disse fasene - NB. Valgt fokus innebærer en avgrensning (vs. hele internkontrollprosessen) i presentasjonen 3. Internrevisjonens bidrag til å forbedre disse fasene i IK-prosessen - Fokus på årsaker til at disse fasene i er spesielt utfordrende - Fokus på ledelse, kultur og kommunikasjon i internkontrollprosessen - Internrevisjonens rollebevissthet, jf. at ansvaret for intern kontroll ligger i linjen Kilde: DFØ Side 15

16 Intern kontroll - Hvor i prosessen oppleves det at «skoen trykker» mest? Risikovurdering og tiltaksutforming har høyt fokus Ikke alltid tilsvarende fokus på og «nok energi til» etterfølgende faser: Forankring og implementering av IK-tiltak Informert? Aktivt kommunisert? Budskap forstått? Akseptert? Kilde: DFØ Oppfølging av tiltaksgjennomføringen Er det enkelte tiltaket gjennomført? Vet vi nok om hvorvidt det enkelte tiltak virker? Side 16

17 Kunnskap om hhv. gjennomføring og effekt av IK-tiltak I praksis ofte nødvendig å stille det enkle spørsmålet «Er avtalt IK-tiltak gjennomført?» Ingen forutsetning for å vurdere effekt uten kunnskap om gjennomføring Kan mangle grunnlag for å bekrefte effekt hvis man er usikker på om tiltaket faktisk er gjennomført Kan feilslutte ikke effekt hvis et ikke-gjennomført tiltak - som ville redusert risiko virket dersom det ble gjennomført feilaktig antas gjennomført Kan feilslutte effekt hvis et ikke-gjennomført tiltak feilaktig antas gjennomført, samtidig som risiko reduseres av andre årsaker Og selvsagt: Grad ev effekt som kan tilskrives tiltaket vil alltid også med kunnskap om gjennomføring være utfordrende å vurdere ift. andre årsaker Uten kunnskap om gjennomføring og effekt mangler et viktig grunnlag i den videre internkontrollprosessen (risikovurdering, tiltaksutforming) særlig mht. årsaker til at et tiltak evt. ikke blir gjennomført og/eller har effekt Side 17

18 Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Disposisjon 1. Kort om Toll- og avgiftsetaten - Generelt - Intern kontroll 2. Erfarte utfordringer: Implementering og oppfølging av IK-tiltak - Indikasjoner på begrenset fokus på - og dermed også unødvendige svakheter - i disse fasene - NB. Valgt fokus innebærer en avgrensning (vs. hele internkontrollprosessen) i presentasjonen 3. Internrevisjonens bidrag til å forbedre disse fasene i IK-prosessen - Fokus på årsaker til at disse fasene i er spesielt utfordrende - Fokus på ledelse, kultur og kommunikasjon i internkontrollprosessen - Internrevisjonens rollebevissthet, jf. at ansvaret for intern kontroll ligger i linjen Kilde: DFØ Side 18

19 Hvordan ta tak i denne utfordringen? - et bidrag fra Internrevisjonen Erkjennelse / hypotese: Viktig å fokusere på både verktøy/metode og kultur/ledelse i de ulike fasene av internkontrollprosessen Etaten har erfart at kultur og ledelse er særlig avgjørende i de senere fasene som vi fokuserer på her Handling: Ett viktig element har vært en systematisk undersøkelse/gjennomgang av intern etterlevelse (gjennomføring av IK-tiltak) - fasilitert av Internrevisjonen våren 2013 Tematisk relativt bred og begrenset dyp aktivitet, i to trinn Fokus på (rot)årsaker til utfordringene Involvering av toppledelsen og fokus på deres rolle (ledelse, kultur) Side 19

20 Kort om gjennomført aktivitet/oppdrag Målgruppe/berørte: Eiere av interne kontrolltiltak, dvs. de ansvarlige i linjen som har utformet tiltak og følger opp gjennomføring og vurderer effekt. Trinn 1 (QuestBack) for 117 utvalgte dokumenter (samling av interne kontrolltiltak) Grad av etterlevelse Variasjon i etterlevelse mellom enheter/personer Kraveiers kunnskap om etterlevelsen Trinn 2 (Samtaler) - for 26 av 117 dokumenter For interne kontrolltiltak der kraveier har vurdert etterlevelse som for lav. For hvilke(t) konkret(e) krav er det manglende etterlevelse Hovedårsak(er) til manglende etterlevelse Aktuelle tiltak for økt etterlevelse Side 20

21 Stor spennvidde i fagområder og type IK-tiltak Område Kontroll av gasscontainere Eksempel på IK-tiltak Minst 40 min utlufting før kontroll Kontering i regnskapssystemet Informasjonssikkerhet HMS rapportering av uønskede hendelser Omberegninger Utenlandsreiser skal konteres med eget nr. ihht. kontoplan Risikovurdering ifm. endring av eksisterende IT-løsninger Alle rapporteringsverdige hendelser skal rapporteres Feillister fra SSB skal gjennomgås Narkotika-håndtering Beslag skal overleveres politiet omgående Side 21

22 Hvorfor gjennomføres ikke alle interne kontrolltiltak som planlagt/avtalt? Hovedårsaker til manglende etterlevelse av interne kontrolltiltak: Kjennskap til og bevissthet om selve kravene hos de som skal etterleve kravene Nødvendig kompetanse for å kunne etterleve kravene Totalvurdering der etterlevelse av krav må veies mot bl. a. måloppnåelse/resultater og ressursbruk/effektivitet. Også nevnt: De enkelte IK-tiltak kan være begrenset synlige (jf høyt antall krav i hvert dokument) Presisjonsnivå i formuleringer Behovet for formelle krav når innarbeidet (erfaringsbasert) skjønn oppleves som tilstrekkelig Kravenes opplevde strenghet Side 22

23 Hvem har nøkkelen til bedre etterlevelse av IK-tiltak? De som skal etterleve? (ansatte, utførende enheter) De som eier kravene? (linjeledelsen) Begge parter? Hvem bør primært initiere endringer/forbedringer? Toll- og avgiftsetaten har økende fokus på ansvarliggjøring av kraveier Side 23

24 Avvik fra ønsket etterlevelse av interne kontrolltiltak på noen områder - Hva forteller hovedårsakene oss? At et IK-tiltak ikke virker fordi det ikke er gjennomført gir i prinsippet ingen informasjon mht. om tiltaket er: nyttig/risikoreduserende gjennomførbart/realistisk dvs. tilsynelatende ikke noe galt «på kraveiers side». Derimot i stor grad fokus på forhold som gjelder de som skal gjennomføre IK-tiltakene / etterleve kravene (kjennskap, bevissthet, kompetanse) Videre kan det synes som om disse enhetene/personene ikke har ideelle «forutsetninger» for etterlevelse Hvor bør forbedringer primært skje?..i kommunikasjon / «mellomværende» mellom kraveier og de som skal etterleve kravene Side 24

25 En organisasjon som tar intern kontroll på alvor bør jevnlig «spørre seg selv» og svare ærlig på følgende: Implementering av interne kontrolltiltak I hvilken grad har kraveier vilje til å sjekke/spørre om budskapet er godt nok formidlet? I hvilken grad har mottaker forpliktelse og vilje til å si fra hvis noe ikke er forståelig? Gjennomføring av interne kontrolltiltak I hvilken grad er det incitamenter til å gjennomføre tiltakene (dvs. etterleve krav)? I hvilken grad er det vilje til å si fra dersom krav er (for) vanskelig å etterleve? Kunnskap om gjennomføringen / etterlevelsen I hvilken grad er det vilje til aktivt å innhente kunnskap om etterlevelsen, herunder utøve kontrollhandlinger? I hvilken grad ser kraveier at slik kunnskapsinnhenting gir merverdi (utover selve kunnskapen), ved at det også innebærer økt fokus på selve kravene hos de som skal etterleve? Side 25

26 Hvordan kan en aktivitet som beskrevet ivareta og dermed støtte kultur- og ledelsesfokus i IK-arbeidet Et høyt antall sentrale personer i tillegg til toppledelsen - gjennom å være utpekt av egen leder til å besvare spørreundersøkelse og delta i oppfølgingssamtaler har blitt eksponert for temaet intern kontroll i metodisk/konseptuell forstand. Ledermøte-gjennomganger underveis i oppdragsgjennomføringen. Det metodiske/konseptuelle har hatt gode odds for å bli absorbert, fordi eksponeringen har skjedd med utgangspunkt i konkrete interne kontrolltiltak som enheter/ledere selv har ansvar for å designe og følge opp. Planlegges heretter gjennomført periodisk (f. eks. annethvert år). Side 26

27 Internrevisjonens rolle(begrensning) Selv om Internrevisjonen er definert som etatens viktigste enkeltstående fagmiljø på intern kontroll, er det svært viktig at aktivitetene understøtter det grunnleggende linjeansvaret for intern kontroll Oppdraget har derfor i stor grad vært basert på egenvurdering, og Internrevisjonens rolle har vært mer fasiliterende enn reviderende. Oppdraget har i praksis vært begrenset til kraveiers egenvurdering, og Internrevisjonen (og i de fleste tilfeller heller ikke linjen) har ikke testet etterlevelsen direkte Internrevisjonens tiltaksoppfølging etter oppdraget vil heller ikke være på et mer detaljert nivå enn å følge opp at hver enhet har gjennomgått eget materiale fra undersøkelsen mht. aktuelle forbedringer i den interne kontrollen på eget område Gjennomgangen har for øvrig også gitt viktig input til Internrevisjonens egen risikovurdering og dermed revisjonsplan for neste periode Side 27

28 1. En prosess for intern kontroll er helhetlig og kontinuerlig, og blir aldri bedre enn «svakeste ledd» 2. Det legges et viktig grunnlag for hele prosessen også i de «senere» fasene som er krevende fordi ledelses-, kulturog kommunikasjonsfokus er minst like viktig som «teknikk» Fokus på gjennomføring av IK-tiltak: Kunnskap om etterlevelsen er avgjørende også for å lykkes med de «foranliggende» fasene i prosessen for intern kontroll (risikovurdering, tiltaksutforming)!! Kilde: DFØ Side 28

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer