Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/ / Buskerud Fylkeskommune Postboks Drammen Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vi viser til brev fra Buskerud Fylkeskommune datert og oversender med dette innspill fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) ti l «R egi onal plan for verdiskaping og næringsutvikling». Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å bidra positivt inn i planprosessen. HBV er med sin e 4 campus ( Drammen, Ringerike, Kongsberg og Vestfold ) e n sentral aktør i å utdanne arbeidskraft for fremtidig vekst i Bus kerud, samt forstå FoUI - arbeid. HBV søker å kunne tilby studieretninger og utføre forsknings - og utviklings - og innovasjons oppgaver som bidrar til fremtidig vekst i regionen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold gir med sitt høringssvar en oversikt over høyskolens målsettinger, fakultetenes og studiestedenes profiler, og nevner noen satsninger som kan være relevant å trekke frem. I kommentarene til kapitlene som er mest relevant for HBVs profil og satsinger, gis det enkelte overordnede innspill samt spesifikke innspill på områder der HBV enten allerede bidrar eller ser en mulighe t til å bidra. Høgskolen ønsker derfor innledningsvis å forslå helt konkrete tillegg eller endringsforslag til kapittel KOMMENTARER TIL KAPITTEL Styrke forsknings - og innovasjonskapasiteten : Det pekes spesielt på «behovet for mer ph.d - kompetanse i privat og offentlig s ektor». Det er nå mulig å ta p h.d utdanning ved alle HBVs fakulteter. Det vil være av avgjørende betydning for disse programmenes suksess at også det regionale næringslivet benytter denne muligheten, og at insentiver som introdusere s støtter opp om å utvikle disse programmene. Slike tiltak og sammenheng mellom flere satsinger vil medvirke til å oppnå et annet mål i planen: «Det er ønskelig at regionale FoU - miljø videreutvikles til å bli etablerte forskningssentre, som f.eks. Senter f or forskningsdrevet innovasjon (SFI )». HBV forslår at avsnittet får følgende tillegg : «BFK finansierer i dag et professorat innen S ubsea. Tilsvarende forslås også for ph.d - satsingen på Ringerike for å sikre oppbygging av et program og fagmiljø som har som ambisjon å bli internasjonalt attraktivt og regionalt nyttig. Dette støtter opp under omstillingsarbeidet på Ringerike samtidig som det bidrar til økt innovasjonskompetanse. Innenfor reiseliv forslås at det settes av ressurser til en professor II - stilling for å styrke kompetanse og fors k ningsbasert kunnskap om destinasjons - og produktutvikling som en del av internasjonalt samarbeid for å forbedre mulighetene for økt verdiskaping i næringen. Forslage ne vil være viktige tiltak for å nå ambisjonen om at region ale FoU - miljø videreutvikles til å bli etablerte forskningssentre, som f.eks. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og partnere i framtidige EU - prosjekter.» HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HBV Campus Campus Kongsberg Campus Ringerike Campus Vestfold Drammen Pb Kongsberg Grønland 58, 3045 Drammen Frogsvei 41, 3611 Kongsberg Bredalsveien Hønefoss Raveien Borre Org. nr. Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: NO MVA

2 7.2 Styrke kunnskapsleverandører som forsknings- og innovasjonspartnere: «HBV samarbeider med næringslivet om FoUI, men dette kan videreutvikles. Det er ønskelig at HBV utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende forsknings- og innovasjonspartner. Tjenestinnovasjon er et område som har et uutnyttet potensial. HBV kan ta en nasjonal posisjon innenfor innovasjon i tjenester, eksemplifisert gjennom den voksende betydningen av helse- og omsorgstjenester i samfunnet». I dette avsnittet etterlyses innsats fra HBV. HBV har allerede har tatt et initiativ som viser seg å være unikt i norsk sammenheng: Vitensenteret helse og teknologi. HBV foreslår derfor at avsnittet omformuleres til: «HBV samarbeider med næringslivet om FoUI, men dette kan videreutvikles. Det er ønskelig at HBV utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende forsknings- og innovasjonspartner. Tjenesteinnovasjon er et område som har et uutnyttet potensial. HBV kan ta en nasjonal posisjon innenfor innovasjon i tjenester, eksemplifisert gjennom den voksende betydningen av helse- og omsorgstjenester i samfunnet.» 7.4 Utvikle offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon: HBV foreslår også et tillegg til følgende avsnitt: «Offentlig sektor i Buskerud skal bli bedre til å samarbeide med næringslivet og synliggjøre behov det offentlige har for innovative, bærekraftige løsninger og tjenester. Krevende kunder er viktige pådrivere for innovasjon. Offentlig sektor skal selv være en utviklingspartner sammen med næringslivet for å utvikle innovative løsninger. Det offentlige skal også være krevende kunder som bestiller av varer og tjenester i Buskerud. Dette gjelder f.eks. innenfor helse og omsorg, bygg og IKT. Offentlig sektor må videreutvikle og stille krav til innovasjon og bærekraftige løsninger gjennom innkjøpsrollen. Høyskolen er basert på «triple-helix» teorien en naturlig samarbeidspartner når det offentlige skal være en krevende kunde i innovasjonsprosjekter der næringslivet skal utvikle løsninger». I resterende del av dokumentet gis informasjon om høyskolen og de øvrige kapitlene i dokumentet kommenteres. 2. HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HBVs visjon bygger på følgende målsetninger: fremme internasjonalt orientert praksisnær, anvendt forskning og utviklingsarbeid som er internasjonalt orientert, tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, som er nasjonalt anerkjente og internasjonalt konkurransedyktige, på bachelor-, master- og ph.d.- nivå, ha ambisjoner om å utvikle institusjonen til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, være samarbeidspartner for regionalt og nasjonalt samfunns- og næringsliv, være en byggende og kritisk forsknings- og utdanningsinstitusjon med et arbeids- og læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet, åpenhet, samarbeid, solid forskningsbasert kunnskap, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og personlig integritet. Ved campus Drammen er fakultet for helsevitenskap med Vitensenter helse og teknologi, knyttet tett opp til samarbeid med sentrale aktører innen helsesektoren. Fakultetet har helsefagutdanninger på bachelor- og masternivå og en ph.d utdanning i personorientert helsearbeid. Grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen samarbeider med grunnskolene/barnehager der blant annet fokusområdet menneskerettigheter og flerkulturalitet står sentralt. Studiestedet tilbyr også bachelor programmer i bla statsvitenskap, økonomi- og ledelse samt visuell kommunikasjon. HBV har som ambisjon å videreutvikle økonomi-, ledelse- og samfunnsfaglige utdanninger og videreutdanninger ved studiestedet. Campus Ringerike har med sine varierte utdanninger innenfor økonomi & ledelse, jus, reiseliv og IT, på bachelor- og masternivå (inkl siviløkonomutdanning), og ph.d utdanning innen Marketing Management styrket sin posisjon som en sentral handelshøyskole innen markedsføring, økonomi- og

3 ledelsesfag. Studiestedet tilbyr i tillegg Praktisk pedagogisk utdanning, samt en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Campus Kongsberg har med sin sterke tilknytning til Kongsbergs teknologimiljø, ettertraktede teknologi- og ingeniørutdanninger (inkl master i Systems Engineering) i tillegg til nasjonalt ledende optometriutdanninger på bachelor og masternivå. Studiestedet tilbyr også utdanninger innenfor økonomi og administrative fag på bachelor- og masternivå. Campus Vestfold har et bredt studietilbud som inkluderer lærer/barnehagelærerutdanning, sykepleie, økonomi og ledelse og ingeniørutdanning, i tillegg til utdanninger innenfor maritime fag. Fakultet for teknologi og maritime fag tilbyr ph.d utdanning innen Micro Nanosystems teknologi og fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Høgskolen i Buskerud og Vestfold søker i sine satsningsområder innen FoU og utdanning å bidra med relevante utdanningsprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå samt videreutdanninger som utfyller det regionale og nasjonale arbeidsmarkeds behov. Nedenfor følger en oversikt over noen av fakultetenes utdanningsprogrammer og deres satsningsområder innen forskning og utvikling. Handelshøyskolen og fakultetet for samfunnsvitenskap Bachelor-utdanninger i økonomi & ledelse, regnskap, IT, reiseliv, markedsføring, jus, visuell kommunikasjon, lysdesign, statsvitenskap, sosiologi og historie. Masterutdanninger i Økonomi & ledelse, Innovasjon og ledelse, Tverrfaglig samfunnsvitenskap, Integrert lektorutdanning i historie. Etter- og videreutdanninger med blant annet entreprenørskap og innovasjonsledelse. Ph.d. program i Marketing Management. Satsingsområder innen forskning: Markedsføringsledelse Innovasjon og ledelse i offentlig og privat sektor Beredskap og krisehåndtering Økonomistyring / økonomisk analyse Reiseliv / Tourism Management Fakultetet for helsevitenskap Bachelor-utdanninger i bl.a. sykepleie og radiografi, optometri og synsvitenskap. Masterutdanninger i bl.a. klinisk helsearbeid, helsefremmende arbeid og jordmorfag. Videreutdanninger/spesialistutdanninger. Ph.d. program i personorientert helsearbeid. Satsingsområder forskning: Psykisk helse og rus. Helsehjelp til eldre og mennesker med langvarige helsebehov. Syn med fokus på utvikling og aldring. Medisinsk strålebruk og tjenesteutvikling. Kvinne- barne- og familiers helse. Helsefremmende arbeid. Fakultetet for Teknologi og Maritime fag Bachelor-utdanninger i elektro, maskin, data, produktdesign, el-auto, mikro- og nanosystemteknologi, nautikk, maritim teknisk drift. Masterutdanninger i Mikro- og nanosystemteknologi, System Engineering, Maritim ledelse. Ph.d. program i anvendte mikro- og nanosystemer. Satsingsområder innen forskning: Mikro- og nanosystemer for energi, helse, jordbruk og maritime anvendelser. System Engineering. Teknologi, drift og organisasjon for maritime systemer.

4 Fakultetet for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Bachelor-utdanninger i språk og i idrett, ernæring og helse. Lærerutdanninger: barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanninger (norsk, historie). Masterutdanninger i pedagogikk, barnehagepedagogikk, norskdidaktikk, faglitterær skriving, human rights and multiculturalism og karriereveiledning. Årskurs og videreutdanninger: Ph.d. program i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Satsingsområder innen forskning/utviklingsarbeid: Pedagogiske ressurser og læreprosesser. Utdanningsledelse og skoleutvikling. Menneskerettigheter og flerkulturalitet. Utforskende læring i naturfag. 3. INNSPILL OG KOMMENTARER TIL PLANEN Generelt Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) stiller seg bak planens visjon, hovedmål og delmål. HBV er basert på universitets- og høgskoleloven virksomhet 1 innen alle deler som omtales i planen: utdanning, forskning, utvikling, innovasjon og næringsutvikling. Høyskolen skal i henhold til samme lov være en regional utviklingsaktør og samarbeide med både regionale, nasjonale og internasjonale miljøer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia. HBV ser derfor på den foreslåtte planen som sentral for sin virksomhet og HBV har en naturlig plass innenfor alle deler av planen, det være seg som en aktør som allerede har etablert gode tiltak eller som en aktør som bør utvikle seg mer i samarbeid med de andre aktørene i og utenfor fylket. Denne helhetlige rollen kommer imidlertid ikke så klart fram ved gjennomlesing av dokumentet. På samme måte som at høyskolen kan bidra til å utvikle regionen, oppfordres regionen til alltid å invitere med høyskolen inn i initiativer som kan utvikle høyskolen. Dette kan gi varige effekter som regionen kan nyte godt av etter at prosjektbaserte samarbeid med andre kompetansemiljøer er avsluttet. Fagmiljøet innen optometri nevnes i planen som eksempel på et internasjonalt ledende fagmiljø, og er utviklet nettopp på denne måten. Utviklingen innen Systems Engineering er et annet eksempel på en tilsvarende strategi. Tilsvarende er HBVs handelshøyskole del en slik satsing med markedsføring og reiseliv som særlig viktige områder. Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1. januar 2014 etter at de to høgskolene frivillig slo seg sammen til en institusjon. HBV har fått akkreditert fire doktorgradsprogram. Effekten av fusjonen, med tilgang på et betydelig større fagmiljø og nettverk, er lite reflektert i planen og kan omtales som en nytteverdi for hele regionen. Likeledes er akkreditering av doktorgradsprogram av stor betydning, både fordi innbyggere, næringsliv og arbeidstakere i Buskerud nå har enklere tilgang til å gjennomføre ph.d prosjekter, men også fordi akkrediteringen innebærer en internasjonalt forankret anerkjennelse av fag- og forskningsmiljøene, som åpner opp for nye partnerskap nasjonalt og internasjonalt og gir HBV nye rettigheter også i forhold til lavere grader. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 3 Vertskapsattraktivitet Høyskolen har en desentralisert campusstruktur der fagmiljøene er lagt til byer som har et næringsliv og/eller offentlig sektor med tilsvarende kompetanseprofil, som for eksempel ingeniør- og optikermiljøene på Kongsberg, markedsføring- økonomi- og ledelsesmiljøet på Ringerike og det helsevitenskaplige miljøet i Drammen. Møteplasser og best practice: Høyskolen har etablert møteplasser og tiltak som styrker vertskapsattraktivitet i forhold til bedriftsetableringer, og har til intensjon å delta aktivt i utviklingen av flere slike. Et område som kan nevnes som eksempel er satsingen på helseinnovasjon, med forankring i Drammensregionen, der Vitensenteret helse og teknologi er etablert som en fysisk arena for helseinnovasjon. Senter for reiseliv er etablert med utgangspunkt i satsninger innen nasjonalt reiseliv ved campus Ringerike, nasjonalt senter for optikk, syn og helse ved campus Kongsberg. I

5 tillegg deltar HBV i de nasjonale NCE ene i Buskerud (Kongsberg) og Vestfold (Horten). HBV er deleier i Driv inkubator AS og Papirbredden Innovasjon, og samarbeider ellers med flere innovasjonsaktører og bedrifter i og utenfor Buskerud. Flere miljøer med klyngestatus: HBV har gjennom mange år og i tett samarbeid med regionale aktører bygget et bredt spekter av helsevitenskaplige aktiviteter i Buskerud, med store helsefaglige utdanninger på alle nivåer (bachelor-master-ph.d, samt etter- og videreutdanninger), samarbeid med videregående opplæring, tett samarbeid med praksisfelt, stor forskningsproduksjon og stor innsats knyttet til helseinnovasjon. Dette er en satsing hele regionen bør bli med på og som er prioritert i fylkets FoU strategi. HBV mener helseinnovasjon bør prioriteres i klyngeutvikling i Buskerud, til tross for at Innovasjon Norge ikke prioriterer helse som utviklingsområde i Buskerud. EU midler: HBV vil ta en sentral rolle som utviklingsaktør i forhold til EU prosjekter og har etter fusjonen økt sitt fokus og kompetanse innenfor prosjektsøknader til EU. Et samarbeid med Buskerud fylkeskommune om ytterligere styrking av kapasitet og kompetanse vedrørende søknadsarbeid ovenfor EU kan etableres ved samfinansiering av en stilling. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 4 Kompetanse Høyskolen er som en av Buskeruds sentrale kompetanseutviklere og tilbydere, svært interessert i tema kompetanse. Høyskolen har lang erfaring med å samarbeide med næringslivet og offentlig sektor i utforming av sine utdanningstilbud på alle nivåer. Høyskolen har utviklet en rekke utdanninger basert på det regionale næringslivets behov, både med offentlig studieplassfinansiering og med egenbetaling (for eksempel bachelorutdanningene i visuell kommunikasjon og masterutdanningen i Systems Engineering). Samarbeid med ledende miljøer: Alle utdanninger ved HBV er forskningsbaserte og det stilles krav til internasjonale aktiviteter. Høyskolen er således en partner som kan introdusere næringslivet til internasjonale partnerskap, på samme måte som at bedriftenes internasjonale forbindelser kan bidra til å utvikle høyskolens aktiviteter og tilbud. Høyskolen vil gjennom sin virksomhet søke å koble utdanning med forskning og innovasjonsprosjekter. Kunnskapssentra: HBV støtter tiltak som kan underbygge regionenes vekstnæringer og deltar gjerne i oppbygging av kunnskapssentra. Vitensenteret helse og teknologi er et eksempel på et slikt kunnskapssenter som er bygget opp av HBV i samarbeid med teknologibedrifter, klyngeorganisasjon, NAV Hjelpemiddelsentralen, brukerorganisasjoner og en rekke kommuner. Akademisk spisskompetanse: Det er skrevet i plandokumentet at det er ønskelig at Buskerud deltar i utvikling av mer akademisk spisskompetanse. Doktorgradsprogrammene ved HBV og den generelle kompetansehevingen som har funnet sted vil kunne medvirke i en slik utvikling. Kompetanseheving blant ansatte i bedrifter: Kompetanseheving til de som jobber i bedriftene vil i henhold til planen prioriteres. Tilbud om oppdatert, næringsspesifikk kompetanse skal styrke bedriftenes konkurransekraft. HBV vil påpeke mulighetene som høyskolen kan tilby, i samarbeid med næringslivet, utdanning og opplæring som er studiepoenggivende/gradsgivende. Dette kan bidra til karriereutvikling og personlig vekst for ansatte ved bedriftene, i tillegg til å øke den ansattes kompetanse relevant for bedriftens behov. Økt fokus på både tradisjonelle og mer fleksible utdanningstilbud, som deltidsutdanning og e-campus tilbud aktualiserer behovet for flere studieplasser til Buskerud. Fylket har relativt sett et lavt utdanningsnivå og få offentlig finansierte studieplasser i høyere utdanning, sammenliknet med andre fylker. Dette er et forhold som rammer både offentlig og privat sektor og problemstillingen bør løftes fram også i forbindelse med denne planen. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 5 Klynger og nettverk HBV har en naturlig rolle som deltaker i utvikling av klynger og nettverk, som en betydelig fagutvikler og FoUI aktør i fylket. HBV ønsker å framheve det arbeidet som er gjort i mange år i tett samarbeid med regionale aktører for å bygge opp et solid helsevitenskaplig miljø med en tilhørende klyngeutvikling som fokuserer på velferdsteknologi og helseinnovasjon.

6 KOMMENTARER TIL KAPITTEL 6 Entreprenørskap HBV jobber systematisk med innovasjon og entreprenørskap og har implementert dette i utdanningsløpene i tråd med det EU baserte Kvalifikasjonsrammeverket. Høyskolen har et spesielt bidrag til entreprenørskap innen helse og har gjennom eierskapet i DRIV inkubator AS landets eneste inkubator for helserelaterte bedriftsetableringer. Via Vitensenteret helse og teknologi har Fakultet for helsevitenskap etablert flere utdanninger rettet mot helseinnovasjon og velferdsteknologi. Aktivitetene i Vitensenteret helse og teknologi omfatter synliggjøring av eksempler på suksessfulle intra- og entreprenører (jf punkt 6.2). Til punkt 6.3 Styrke og koordinere entreprenørskapssystemet: HBV bidrar gjennom sine studietilbud på bachelor og masternivå til styrking av entreprenørskapssystemet. Entreprenørskap og innovasjonsledelse er et videreutdanningskurs med fokus på utfordringer og beslutninger knyttet til utviklingen av nye produkter, der entreprenørskapssystemet spiller en sentral rolle. På masternivå tilbys, Master i innovasjon og ledelse, med emner rettet mot innovasjonsprosesser. Gjennom sine internasjonale samarbeidspartnere har HBV en mulighet til å være oppdatert på internasjonale trender i entreprenørskapssystemet, som igjen kan ha stor nytteverdi for Buskerud. Med hilsen for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Kai Mjøsund Høgskoledirektør Lars Gunnar Sønsteby Seniorrådgiver

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Faktaboks Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Anvendt, praksisnær og profesjonsorientert forskning. HBV er landets nest største statlige høyskole: Ca. 9500 studenter

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud Profil Ringerike: Handelshøyskolen Økonomi og ledelsesutdanninger IT-utdanninger Reiselivssenter Juridiske fag Pedagogisk utdanning Lektorutdanninger Videreutdanningssenter Utvikling

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanning

Spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanning Spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanning Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, (HUT) Høgskolen i Buskerud og Vestfold, (HBV) September 2014 Dekan Kristin Barstad 13.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14 Organisasjon og profil Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2 Eksempel fra fagutvikling innenfor

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag

Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag Fakultet for helse- og sosialfag 1 av 1 Internt notat Dato 19.11.2015 Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag Høringsprosess Alle tre driftsenheter har gjennom hele universitet/fusjonsprosessen

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor

Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor Offentlig innovasjon og tjenesteutvikling Dekan Roger Lian og FoU-leder Dag Waaler Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 2 INFO >2800 studenter 290 ansatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Digitalisering i HSO. Digitaliseringsstrategien Samarbeidsarenaer, -aktører og prosjekter Handlingsplan for digitalisering

Digitalisering i HSO. Digitaliseringsstrategien Samarbeidsarenaer, -aktører og prosjekter Handlingsplan for digitalisering Digitalisering i HSO Digitaliseringsstrategien Samarbeidsarenaer, -aktører og prosjekter Handlingsplan for digitalisering 14.06.2016 1 Digitaliseringsstrategien i HSO Bygger på Drammen kommunes Digitaliseringsstrategi

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer

Buskerudtinget 13.4.2015

Buskerudtinget 13.4.2015 Buskerudtinget 13.4.2015 - Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren - HBV nå og i framtiden Buskerudtinget 13.4.2015 - HBV nå Visjon Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal utvikles til et

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap

Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Under følger fakultetets høringsuttalelse, side 1 8. Fakultetets høringssvar er skrevet i rød tekst.

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT NUV-prosjekt E02/2013

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT NUV-prosjekt E02/2013 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT NUV-prosjekt E02/2013 «Innovasjon og entreprenørskap - utdanning av profesjonsutøvere til helsetjenester» Prosjektleder: Monika Knudsen Gullslett e-post: monika.gullslett@hbv.no

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning, side 12 Samfunnsrettet virksomhet og formidling,

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer