Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/ / Buskerud Fylkeskommune Postboks Drammen Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vi viser til brev fra Buskerud Fylkeskommune datert og oversender med dette innspill fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) ti l «R egi onal plan for verdiskaping og næringsutvikling». Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å bidra positivt inn i planprosessen. HBV er med sin e 4 campus ( Drammen, Ringerike, Kongsberg og Vestfold ) e n sentral aktør i å utdanne arbeidskraft for fremtidig vekst i Bus kerud, samt forstå FoUI - arbeid. HBV søker å kunne tilby studieretninger og utføre forsknings - og utviklings - og innovasjons oppgaver som bidrar til fremtidig vekst i regionen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold gir med sitt høringssvar en oversikt over høyskolens målsettinger, fakultetenes og studiestedenes profiler, og nevner noen satsninger som kan være relevant å trekke frem. I kommentarene til kapitlene som er mest relevant for HBVs profil og satsinger, gis det enkelte overordnede innspill samt spesifikke innspill på områder der HBV enten allerede bidrar eller ser en mulighe t til å bidra. Høgskolen ønsker derfor innledningsvis å forslå helt konkrete tillegg eller endringsforslag til kapittel KOMMENTARER TIL KAPITTEL Styrke forsknings - og innovasjonskapasiteten : Det pekes spesielt på «behovet for mer ph.d - kompetanse i privat og offentlig s ektor». Det er nå mulig å ta p h.d utdanning ved alle HBVs fakulteter. Det vil være av avgjørende betydning for disse programmenes suksess at også det regionale næringslivet benytter denne muligheten, og at insentiver som introdusere s støtter opp om å utvikle disse programmene. Slike tiltak og sammenheng mellom flere satsinger vil medvirke til å oppnå et annet mål i planen: «Det er ønskelig at regionale FoU - miljø videreutvikles til å bli etablerte forskningssentre, som f.eks. Senter f or forskningsdrevet innovasjon (SFI )». HBV forslår at avsnittet får følgende tillegg : «BFK finansierer i dag et professorat innen S ubsea. Tilsvarende forslås også for ph.d - satsingen på Ringerike for å sikre oppbygging av et program og fagmiljø som har som ambisjon å bli internasjonalt attraktivt og regionalt nyttig. Dette støtter opp under omstillingsarbeidet på Ringerike samtidig som det bidrar til økt innovasjonskompetanse. Innenfor reiseliv forslås at det settes av ressurser til en professor II - stilling for å styrke kompetanse og fors k ningsbasert kunnskap om destinasjons - og produktutvikling som en del av internasjonalt samarbeid for å forbedre mulighetene for økt verdiskaping i næringen. Forslage ne vil være viktige tiltak for å nå ambisjonen om at region ale FoU - miljø videreutvikles til å bli etablerte forskningssentre, som f.eks. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og partnere i framtidige EU - prosjekter.» HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HBV Campus Campus Kongsberg Campus Ringerike Campus Vestfold Drammen Pb Kongsberg Grønland 58, 3045 Drammen Frogsvei 41, 3611 Kongsberg Bredalsveien Hønefoss Raveien Borre Org. nr. Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: NO MVA

2 7.2 Styrke kunnskapsleverandører som forsknings- og innovasjonspartnere: «HBV samarbeider med næringslivet om FoUI, men dette kan videreutvikles. Det er ønskelig at HBV utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende forsknings- og innovasjonspartner. Tjenestinnovasjon er et område som har et uutnyttet potensial. HBV kan ta en nasjonal posisjon innenfor innovasjon i tjenester, eksemplifisert gjennom den voksende betydningen av helse- og omsorgstjenester i samfunnet». I dette avsnittet etterlyses innsats fra HBV. HBV har allerede har tatt et initiativ som viser seg å være unikt i norsk sammenheng: Vitensenteret helse og teknologi. HBV foreslår derfor at avsnittet omformuleres til: «HBV samarbeider med næringslivet om FoUI, men dette kan videreutvikles. Det er ønskelig at HBV utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende forsknings- og innovasjonspartner. Tjenesteinnovasjon er et område som har et uutnyttet potensial. HBV kan ta en nasjonal posisjon innenfor innovasjon i tjenester, eksemplifisert gjennom den voksende betydningen av helse- og omsorgstjenester i samfunnet.» 7.4 Utvikle offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon: HBV foreslår også et tillegg til følgende avsnitt: «Offentlig sektor i Buskerud skal bli bedre til å samarbeide med næringslivet og synliggjøre behov det offentlige har for innovative, bærekraftige løsninger og tjenester. Krevende kunder er viktige pådrivere for innovasjon. Offentlig sektor skal selv være en utviklingspartner sammen med næringslivet for å utvikle innovative løsninger. Det offentlige skal også være krevende kunder som bestiller av varer og tjenester i Buskerud. Dette gjelder f.eks. innenfor helse og omsorg, bygg og IKT. Offentlig sektor må videreutvikle og stille krav til innovasjon og bærekraftige løsninger gjennom innkjøpsrollen. Høyskolen er basert på «triple-helix» teorien en naturlig samarbeidspartner når det offentlige skal være en krevende kunde i innovasjonsprosjekter der næringslivet skal utvikle løsninger». I resterende del av dokumentet gis informasjon om høyskolen og de øvrige kapitlene i dokumentet kommenteres. 2. HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HBVs visjon bygger på følgende målsetninger: fremme internasjonalt orientert praksisnær, anvendt forskning og utviklingsarbeid som er internasjonalt orientert, tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, som er nasjonalt anerkjente og internasjonalt konkurransedyktige, på bachelor-, master- og ph.d.- nivå, ha ambisjoner om å utvikle institusjonen til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, være samarbeidspartner for regionalt og nasjonalt samfunns- og næringsliv, være en byggende og kritisk forsknings- og utdanningsinstitusjon med et arbeids- og læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet, åpenhet, samarbeid, solid forskningsbasert kunnskap, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og personlig integritet. Ved campus Drammen er fakultet for helsevitenskap med Vitensenter helse og teknologi, knyttet tett opp til samarbeid med sentrale aktører innen helsesektoren. Fakultetet har helsefagutdanninger på bachelor- og masternivå og en ph.d utdanning i personorientert helsearbeid. Grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen samarbeider med grunnskolene/barnehager der blant annet fokusområdet menneskerettigheter og flerkulturalitet står sentralt. Studiestedet tilbyr også bachelor programmer i bla statsvitenskap, økonomi- og ledelse samt visuell kommunikasjon. HBV har som ambisjon å videreutvikle økonomi-, ledelse- og samfunnsfaglige utdanninger og videreutdanninger ved studiestedet. Campus Ringerike har med sine varierte utdanninger innenfor økonomi & ledelse, jus, reiseliv og IT, på bachelor- og masternivå (inkl siviløkonomutdanning), og ph.d utdanning innen Marketing Management styrket sin posisjon som en sentral handelshøyskole innen markedsføring, økonomi- og

3 ledelsesfag. Studiestedet tilbyr i tillegg Praktisk pedagogisk utdanning, samt en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Campus Kongsberg har med sin sterke tilknytning til Kongsbergs teknologimiljø, ettertraktede teknologi- og ingeniørutdanninger (inkl master i Systems Engineering) i tillegg til nasjonalt ledende optometriutdanninger på bachelor og masternivå. Studiestedet tilbyr også utdanninger innenfor økonomi og administrative fag på bachelor- og masternivå. Campus Vestfold har et bredt studietilbud som inkluderer lærer/barnehagelærerutdanning, sykepleie, økonomi og ledelse og ingeniørutdanning, i tillegg til utdanninger innenfor maritime fag. Fakultet for teknologi og maritime fag tilbyr ph.d utdanning innen Micro Nanosystems teknologi og fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Høgskolen i Buskerud og Vestfold søker i sine satsningsområder innen FoU og utdanning å bidra med relevante utdanningsprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå samt videreutdanninger som utfyller det regionale og nasjonale arbeidsmarkeds behov. Nedenfor følger en oversikt over noen av fakultetenes utdanningsprogrammer og deres satsningsområder innen forskning og utvikling. Handelshøyskolen og fakultetet for samfunnsvitenskap Bachelor-utdanninger i økonomi & ledelse, regnskap, IT, reiseliv, markedsføring, jus, visuell kommunikasjon, lysdesign, statsvitenskap, sosiologi og historie. Masterutdanninger i Økonomi & ledelse, Innovasjon og ledelse, Tverrfaglig samfunnsvitenskap, Integrert lektorutdanning i historie. Etter- og videreutdanninger med blant annet entreprenørskap og innovasjonsledelse. Ph.d. program i Marketing Management. Satsingsområder innen forskning: Markedsføringsledelse Innovasjon og ledelse i offentlig og privat sektor Beredskap og krisehåndtering Økonomistyring / økonomisk analyse Reiseliv / Tourism Management Fakultetet for helsevitenskap Bachelor-utdanninger i bl.a. sykepleie og radiografi, optometri og synsvitenskap. Masterutdanninger i bl.a. klinisk helsearbeid, helsefremmende arbeid og jordmorfag. Videreutdanninger/spesialistutdanninger. Ph.d. program i personorientert helsearbeid. Satsingsområder forskning: Psykisk helse og rus. Helsehjelp til eldre og mennesker med langvarige helsebehov. Syn med fokus på utvikling og aldring. Medisinsk strålebruk og tjenesteutvikling. Kvinne- barne- og familiers helse. Helsefremmende arbeid. Fakultetet for Teknologi og Maritime fag Bachelor-utdanninger i elektro, maskin, data, produktdesign, el-auto, mikro- og nanosystemteknologi, nautikk, maritim teknisk drift. Masterutdanninger i Mikro- og nanosystemteknologi, System Engineering, Maritim ledelse. Ph.d. program i anvendte mikro- og nanosystemer. Satsingsområder innen forskning: Mikro- og nanosystemer for energi, helse, jordbruk og maritime anvendelser. System Engineering. Teknologi, drift og organisasjon for maritime systemer.

4 Fakultetet for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Bachelor-utdanninger i språk og i idrett, ernæring og helse. Lærerutdanninger: barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanninger (norsk, historie). Masterutdanninger i pedagogikk, barnehagepedagogikk, norskdidaktikk, faglitterær skriving, human rights and multiculturalism og karriereveiledning. Årskurs og videreutdanninger: Ph.d. program i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Satsingsområder innen forskning/utviklingsarbeid: Pedagogiske ressurser og læreprosesser. Utdanningsledelse og skoleutvikling. Menneskerettigheter og flerkulturalitet. Utforskende læring i naturfag. 3. INNSPILL OG KOMMENTARER TIL PLANEN Generelt Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) stiller seg bak planens visjon, hovedmål og delmål. HBV er basert på universitets- og høgskoleloven virksomhet 1 innen alle deler som omtales i planen: utdanning, forskning, utvikling, innovasjon og næringsutvikling. Høyskolen skal i henhold til samme lov være en regional utviklingsaktør og samarbeide med både regionale, nasjonale og internasjonale miljøer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia. HBV ser derfor på den foreslåtte planen som sentral for sin virksomhet og HBV har en naturlig plass innenfor alle deler av planen, det være seg som en aktør som allerede har etablert gode tiltak eller som en aktør som bør utvikle seg mer i samarbeid med de andre aktørene i og utenfor fylket. Denne helhetlige rollen kommer imidlertid ikke så klart fram ved gjennomlesing av dokumentet. På samme måte som at høyskolen kan bidra til å utvikle regionen, oppfordres regionen til alltid å invitere med høyskolen inn i initiativer som kan utvikle høyskolen. Dette kan gi varige effekter som regionen kan nyte godt av etter at prosjektbaserte samarbeid med andre kompetansemiljøer er avsluttet. Fagmiljøet innen optometri nevnes i planen som eksempel på et internasjonalt ledende fagmiljø, og er utviklet nettopp på denne måten. Utviklingen innen Systems Engineering er et annet eksempel på en tilsvarende strategi. Tilsvarende er HBVs handelshøyskole del en slik satsing med markedsføring og reiseliv som særlig viktige områder. Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1. januar 2014 etter at de to høgskolene frivillig slo seg sammen til en institusjon. HBV har fått akkreditert fire doktorgradsprogram. Effekten av fusjonen, med tilgang på et betydelig større fagmiljø og nettverk, er lite reflektert i planen og kan omtales som en nytteverdi for hele regionen. Likeledes er akkreditering av doktorgradsprogram av stor betydning, både fordi innbyggere, næringsliv og arbeidstakere i Buskerud nå har enklere tilgang til å gjennomføre ph.d prosjekter, men også fordi akkrediteringen innebærer en internasjonalt forankret anerkjennelse av fag- og forskningsmiljøene, som åpner opp for nye partnerskap nasjonalt og internasjonalt og gir HBV nye rettigheter også i forhold til lavere grader. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 3 Vertskapsattraktivitet Høyskolen har en desentralisert campusstruktur der fagmiljøene er lagt til byer som har et næringsliv og/eller offentlig sektor med tilsvarende kompetanseprofil, som for eksempel ingeniør- og optikermiljøene på Kongsberg, markedsføring- økonomi- og ledelsesmiljøet på Ringerike og det helsevitenskaplige miljøet i Drammen. Møteplasser og best practice: Høyskolen har etablert møteplasser og tiltak som styrker vertskapsattraktivitet i forhold til bedriftsetableringer, og har til intensjon å delta aktivt i utviklingen av flere slike. Et område som kan nevnes som eksempel er satsingen på helseinnovasjon, med forankring i Drammensregionen, der Vitensenteret helse og teknologi er etablert som en fysisk arena for helseinnovasjon. Senter for reiseliv er etablert med utgangspunkt i satsninger innen nasjonalt reiseliv ved campus Ringerike, nasjonalt senter for optikk, syn og helse ved campus Kongsberg. I

5 tillegg deltar HBV i de nasjonale NCE ene i Buskerud (Kongsberg) og Vestfold (Horten). HBV er deleier i Driv inkubator AS og Papirbredden Innovasjon, og samarbeider ellers med flere innovasjonsaktører og bedrifter i og utenfor Buskerud. Flere miljøer med klyngestatus: HBV har gjennom mange år og i tett samarbeid med regionale aktører bygget et bredt spekter av helsevitenskaplige aktiviteter i Buskerud, med store helsefaglige utdanninger på alle nivåer (bachelor-master-ph.d, samt etter- og videreutdanninger), samarbeid med videregående opplæring, tett samarbeid med praksisfelt, stor forskningsproduksjon og stor innsats knyttet til helseinnovasjon. Dette er en satsing hele regionen bør bli med på og som er prioritert i fylkets FoU strategi. HBV mener helseinnovasjon bør prioriteres i klyngeutvikling i Buskerud, til tross for at Innovasjon Norge ikke prioriterer helse som utviklingsområde i Buskerud. EU midler: HBV vil ta en sentral rolle som utviklingsaktør i forhold til EU prosjekter og har etter fusjonen økt sitt fokus og kompetanse innenfor prosjektsøknader til EU. Et samarbeid med Buskerud fylkeskommune om ytterligere styrking av kapasitet og kompetanse vedrørende søknadsarbeid ovenfor EU kan etableres ved samfinansiering av en stilling. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 4 Kompetanse Høyskolen er som en av Buskeruds sentrale kompetanseutviklere og tilbydere, svært interessert i tema kompetanse. Høyskolen har lang erfaring med å samarbeide med næringslivet og offentlig sektor i utforming av sine utdanningstilbud på alle nivåer. Høyskolen har utviklet en rekke utdanninger basert på det regionale næringslivets behov, både med offentlig studieplassfinansiering og med egenbetaling (for eksempel bachelorutdanningene i visuell kommunikasjon og masterutdanningen i Systems Engineering). Samarbeid med ledende miljøer: Alle utdanninger ved HBV er forskningsbaserte og det stilles krav til internasjonale aktiviteter. Høyskolen er således en partner som kan introdusere næringslivet til internasjonale partnerskap, på samme måte som at bedriftenes internasjonale forbindelser kan bidra til å utvikle høyskolens aktiviteter og tilbud. Høyskolen vil gjennom sin virksomhet søke å koble utdanning med forskning og innovasjonsprosjekter. Kunnskapssentra: HBV støtter tiltak som kan underbygge regionenes vekstnæringer og deltar gjerne i oppbygging av kunnskapssentra. Vitensenteret helse og teknologi er et eksempel på et slikt kunnskapssenter som er bygget opp av HBV i samarbeid med teknologibedrifter, klyngeorganisasjon, NAV Hjelpemiddelsentralen, brukerorganisasjoner og en rekke kommuner. Akademisk spisskompetanse: Det er skrevet i plandokumentet at det er ønskelig at Buskerud deltar i utvikling av mer akademisk spisskompetanse. Doktorgradsprogrammene ved HBV og den generelle kompetansehevingen som har funnet sted vil kunne medvirke i en slik utvikling. Kompetanseheving blant ansatte i bedrifter: Kompetanseheving til de som jobber i bedriftene vil i henhold til planen prioriteres. Tilbud om oppdatert, næringsspesifikk kompetanse skal styrke bedriftenes konkurransekraft. HBV vil påpeke mulighetene som høyskolen kan tilby, i samarbeid med næringslivet, utdanning og opplæring som er studiepoenggivende/gradsgivende. Dette kan bidra til karriereutvikling og personlig vekst for ansatte ved bedriftene, i tillegg til å øke den ansattes kompetanse relevant for bedriftens behov. Økt fokus på både tradisjonelle og mer fleksible utdanningstilbud, som deltidsutdanning og e-campus tilbud aktualiserer behovet for flere studieplasser til Buskerud. Fylket har relativt sett et lavt utdanningsnivå og få offentlig finansierte studieplasser i høyere utdanning, sammenliknet med andre fylker. Dette er et forhold som rammer både offentlig og privat sektor og problemstillingen bør løftes fram også i forbindelse med denne planen. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 5 Klynger og nettverk HBV har en naturlig rolle som deltaker i utvikling av klynger og nettverk, som en betydelig fagutvikler og FoUI aktør i fylket. HBV ønsker å framheve det arbeidet som er gjort i mange år i tett samarbeid med regionale aktører for å bygge opp et solid helsevitenskaplig miljø med en tilhørende klyngeutvikling som fokuserer på velferdsteknologi og helseinnovasjon.

6 KOMMENTARER TIL KAPITTEL 6 Entreprenørskap HBV jobber systematisk med innovasjon og entreprenørskap og har implementert dette i utdanningsløpene i tråd med det EU baserte Kvalifikasjonsrammeverket. Høyskolen har et spesielt bidrag til entreprenørskap innen helse og har gjennom eierskapet i DRIV inkubator AS landets eneste inkubator for helserelaterte bedriftsetableringer. Via Vitensenteret helse og teknologi har Fakultet for helsevitenskap etablert flere utdanninger rettet mot helseinnovasjon og velferdsteknologi. Aktivitetene i Vitensenteret helse og teknologi omfatter synliggjøring av eksempler på suksessfulle intra- og entreprenører (jf punkt 6.2). Til punkt 6.3 Styrke og koordinere entreprenørskapssystemet: HBV bidrar gjennom sine studietilbud på bachelor og masternivå til styrking av entreprenørskapssystemet. Entreprenørskap og innovasjonsledelse er et videreutdanningskurs med fokus på utfordringer og beslutninger knyttet til utviklingen av nye produkter, der entreprenørskapssystemet spiller en sentral rolle. På masternivå tilbys, Master i innovasjon og ledelse, med emner rettet mot innovasjonsprosesser. Gjennom sine internasjonale samarbeidspartnere har HBV en mulighet til å være oppdatert på internasjonale trender i entreprenørskapssystemet, som igjen kan ha stor nytteverdi for Buskerud. Med hilsen for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Kai Mjøsund Høgskoledirektør Lars Gunnar Sønsteby Seniorrådgiver

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Faktaboks Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Anvendt, praksisnær og profesjonsorientert forskning. HBV er landets nest største statlige høyskole: Ca. 9500 studenter

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud Profil Ringerike: Handelshøyskolen Økonomi og ledelsesutdanninger IT-utdanninger Reiselivssenter Juridiske fag Pedagogisk utdanning Lektorutdanninger Videreutdanningssenter Utvikling

Detaljer

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Notat til høring Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Mål, premisser og føringer I dokumentet Universitets- og fusjonsprosjektet prosjektorganisasjon og mandater er

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanning

Spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanning Spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanning Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, (HUT) Høgskolen i Buskerud og Vestfold, (HBV) September 2014 Dekan Kristin Barstad 13.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14 Organisasjon og profil Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2 Eksempel fra fagutvikling innenfor

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag

Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag Fakultet for helse- og sosialfag 1 av 1 Internt notat Dato 19.11.2015 Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag Høringsprosess Alle tre driftsenheter har gjennom hele universitet/fusjonsprosessen

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn Internasjonalt konkurransedyktig og tydelig til stede i regionen Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor

Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor Samspill forskning, utdanning og offentlig sektor Offentlig innovasjon og tjenesteutvikling Dekan Roger Lian og FoU-leder Dag Waaler Avdeling for helse, omsorg og sykepleie 2 INFO >2800 studenter 290 ansatte

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS En strategigruppe har fått ansvaret for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helseog omsorgssektoren Skal være ferdig og legges fram for Helse-

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Notat Til : Formannskapet

Notat Til : Formannskapet Notat Til : Formannskapet Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 01/09672-614 A62 DRAMMEN 09.02.2004 VIDEREUTVIKLING AV "CAMPUS DRAMMEN"/DRAMMEN HØYSKOLESENTER ORIENTERING Rådmannen viser til

Detaljer

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer!

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer! Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene, og mulighetene som gis til fordypning på både master og ph.d

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Buskerudtinget 13.4.2015

Buskerudtinget 13.4.2015 Buskerudtinget 13.4.2015 - Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren - HBV nå og i framtiden Buskerudtinget 13.4.2015 - HBV nå Visjon Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal utvikles til et

Detaljer

Digitalisering i HSO. Digitaliseringsstrategien Samarbeidsarenaer, -aktører og prosjekter Handlingsplan for digitalisering

Digitalisering i HSO. Digitaliseringsstrategien Samarbeidsarenaer, -aktører og prosjekter Handlingsplan for digitalisering Digitalisering i HSO Digitaliseringsstrategien Samarbeidsarenaer, -aktører og prosjekter Handlingsplan for digitalisering 14.06.2016 1 Digitaliseringsstrategien i HSO Bygger på Drammen kommunes Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer