Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/ / Buskerud Fylkeskommune Postboks Drammen Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vi viser til brev fra Buskerud Fylkeskommune datert og oversender med dette innspill fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) ti l «R egi onal plan for verdiskaping og næringsutvikling». Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å bidra positivt inn i planprosessen. HBV er med sin e 4 campus ( Drammen, Ringerike, Kongsberg og Vestfold ) e n sentral aktør i å utdanne arbeidskraft for fremtidig vekst i Bus kerud, samt forstå FoUI - arbeid. HBV søker å kunne tilby studieretninger og utføre forsknings - og utviklings - og innovasjons oppgaver som bidrar til fremtidig vekst i regionen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold gir med sitt høringssvar en oversikt over høyskolens målsettinger, fakultetenes og studiestedenes profiler, og nevner noen satsninger som kan være relevant å trekke frem. I kommentarene til kapitlene som er mest relevant for HBVs profil og satsinger, gis det enkelte overordnede innspill samt spesifikke innspill på områder der HBV enten allerede bidrar eller ser en mulighe t til å bidra. Høgskolen ønsker derfor innledningsvis å forslå helt konkrete tillegg eller endringsforslag til kapittel KOMMENTARER TIL KAPITTEL Styrke forsknings - og innovasjonskapasiteten : Det pekes spesielt på «behovet for mer ph.d - kompetanse i privat og offentlig s ektor». Det er nå mulig å ta p h.d utdanning ved alle HBVs fakulteter. Det vil være av avgjørende betydning for disse programmenes suksess at også det regionale næringslivet benytter denne muligheten, og at insentiver som introdusere s støtter opp om å utvikle disse programmene. Slike tiltak og sammenheng mellom flere satsinger vil medvirke til å oppnå et annet mål i planen: «Det er ønskelig at regionale FoU - miljø videreutvikles til å bli etablerte forskningssentre, som f.eks. Senter f or forskningsdrevet innovasjon (SFI )». HBV forslår at avsnittet får følgende tillegg : «BFK finansierer i dag et professorat innen S ubsea. Tilsvarende forslås også for ph.d - satsingen på Ringerike for å sikre oppbygging av et program og fagmiljø som har som ambisjon å bli internasjonalt attraktivt og regionalt nyttig. Dette støtter opp under omstillingsarbeidet på Ringerike samtidig som det bidrar til økt innovasjonskompetanse. Innenfor reiseliv forslås at det settes av ressurser til en professor II - stilling for å styrke kompetanse og fors k ningsbasert kunnskap om destinasjons - og produktutvikling som en del av internasjonalt samarbeid for å forbedre mulighetene for økt verdiskaping i næringen. Forslage ne vil være viktige tiltak for å nå ambisjonen om at region ale FoU - miljø videreutvikles til å bli etablerte forskningssentre, som f.eks. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og partnere i framtidige EU - prosjekter.» HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HBV Campus Campus Kongsberg Campus Ringerike Campus Vestfold Drammen Pb Kongsberg Grønland 58, 3045 Drammen Frogsvei 41, 3611 Kongsberg Bredalsveien Hønefoss Raveien Borre Org. nr. Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: NO MVA

2 7.2 Styrke kunnskapsleverandører som forsknings- og innovasjonspartnere: «HBV samarbeider med næringslivet om FoUI, men dette kan videreutvikles. Det er ønskelig at HBV utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende forsknings- og innovasjonspartner. Tjenestinnovasjon er et område som har et uutnyttet potensial. HBV kan ta en nasjonal posisjon innenfor innovasjon i tjenester, eksemplifisert gjennom den voksende betydningen av helse- og omsorgstjenester i samfunnet». I dette avsnittet etterlyses innsats fra HBV. HBV har allerede har tatt et initiativ som viser seg å være unikt i norsk sammenheng: Vitensenteret helse og teknologi. HBV foreslår derfor at avsnittet omformuleres til: «HBV samarbeider med næringslivet om FoUI, men dette kan videreutvikles. Det er ønskelig at HBV utvikler seg til å bli en nasjonalt ledende forsknings- og innovasjonspartner. Tjenesteinnovasjon er et område som har et uutnyttet potensial. HBV kan ta en nasjonal posisjon innenfor innovasjon i tjenester, eksemplifisert gjennom den voksende betydningen av helse- og omsorgstjenester i samfunnet.» 7.4 Utvikle offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon: HBV foreslår også et tillegg til følgende avsnitt: «Offentlig sektor i Buskerud skal bli bedre til å samarbeide med næringslivet og synliggjøre behov det offentlige har for innovative, bærekraftige løsninger og tjenester. Krevende kunder er viktige pådrivere for innovasjon. Offentlig sektor skal selv være en utviklingspartner sammen med næringslivet for å utvikle innovative løsninger. Det offentlige skal også være krevende kunder som bestiller av varer og tjenester i Buskerud. Dette gjelder f.eks. innenfor helse og omsorg, bygg og IKT. Offentlig sektor må videreutvikle og stille krav til innovasjon og bærekraftige løsninger gjennom innkjøpsrollen. Høyskolen er basert på «triple-helix» teorien en naturlig samarbeidspartner når det offentlige skal være en krevende kunde i innovasjonsprosjekter der næringslivet skal utvikle løsninger». I resterende del av dokumentet gis informasjon om høyskolen og de øvrige kapitlene i dokumentet kommenteres. 2. HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HBVs visjon bygger på følgende målsetninger: fremme internasjonalt orientert praksisnær, anvendt forskning og utviklingsarbeid som er internasjonalt orientert, tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, som er nasjonalt anerkjente og internasjonalt konkurransedyktige, på bachelor-, master- og ph.d.- nivå, ha ambisjoner om å utvikle institusjonen til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, være samarbeidspartner for regionalt og nasjonalt samfunns- og næringsliv, være en byggende og kritisk forsknings- og utdanningsinstitusjon med et arbeids- og læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet, åpenhet, samarbeid, solid forskningsbasert kunnskap, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og personlig integritet. Ved campus Drammen er fakultet for helsevitenskap med Vitensenter helse og teknologi, knyttet tett opp til samarbeid med sentrale aktører innen helsesektoren. Fakultetet har helsefagutdanninger på bachelor- og masternivå og en ph.d utdanning i personorientert helsearbeid. Grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen samarbeider med grunnskolene/barnehager der blant annet fokusområdet menneskerettigheter og flerkulturalitet står sentralt. Studiestedet tilbyr også bachelor programmer i bla statsvitenskap, økonomi- og ledelse samt visuell kommunikasjon. HBV har som ambisjon å videreutvikle økonomi-, ledelse- og samfunnsfaglige utdanninger og videreutdanninger ved studiestedet. Campus Ringerike har med sine varierte utdanninger innenfor økonomi & ledelse, jus, reiseliv og IT, på bachelor- og masternivå (inkl siviløkonomutdanning), og ph.d utdanning innen Marketing Management styrket sin posisjon som en sentral handelshøyskole innen markedsføring, økonomi- og

3 ledelsesfag. Studiestedet tilbyr i tillegg Praktisk pedagogisk utdanning, samt en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Campus Kongsberg har med sin sterke tilknytning til Kongsbergs teknologimiljø, ettertraktede teknologi- og ingeniørutdanninger (inkl master i Systems Engineering) i tillegg til nasjonalt ledende optometriutdanninger på bachelor og masternivå. Studiestedet tilbyr også utdanninger innenfor økonomi og administrative fag på bachelor- og masternivå. Campus Vestfold har et bredt studietilbud som inkluderer lærer/barnehagelærerutdanning, sykepleie, økonomi og ledelse og ingeniørutdanning, i tillegg til utdanninger innenfor maritime fag. Fakultet for teknologi og maritime fag tilbyr ph.d utdanning innen Micro Nanosystems teknologi og fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Høgskolen i Buskerud og Vestfold søker i sine satsningsområder innen FoU og utdanning å bidra med relevante utdanningsprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå samt videreutdanninger som utfyller det regionale og nasjonale arbeidsmarkeds behov. Nedenfor følger en oversikt over noen av fakultetenes utdanningsprogrammer og deres satsningsområder innen forskning og utvikling. Handelshøyskolen og fakultetet for samfunnsvitenskap Bachelor-utdanninger i økonomi & ledelse, regnskap, IT, reiseliv, markedsføring, jus, visuell kommunikasjon, lysdesign, statsvitenskap, sosiologi og historie. Masterutdanninger i Økonomi & ledelse, Innovasjon og ledelse, Tverrfaglig samfunnsvitenskap, Integrert lektorutdanning i historie. Etter- og videreutdanninger med blant annet entreprenørskap og innovasjonsledelse. Ph.d. program i Marketing Management. Satsingsområder innen forskning: Markedsføringsledelse Innovasjon og ledelse i offentlig og privat sektor Beredskap og krisehåndtering Økonomistyring / økonomisk analyse Reiseliv / Tourism Management Fakultetet for helsevitenskap Bachelor-utdanninger i bl.a. sykepleie og radiografi, optometri og synsvitenskap. Masterutdanninger i bl.a. klinisk helsearbeid, helsefremmende arbeid og jordmorfag. Videreutdanninger/spesialistutdanninger. Ph.d. program i personorientert helsearbeid. Satsingsområder forskning: Psykisk helse og rus. Helsehjelp til eldre og mennesker med langvarige helsebehov. Syn med fokus på utvikling og aldring. Medisinsk strålebruk og tjenesteutvikling. Kvinne- barne- og familiers helse. Helsefremmende arbeid. Fakultetet for Teknologi og Maritime fag Bachelor-utdanninger i elektro, maskin, data, produktdesign, el-auto, mikro- og nanosystemteknologi, nautikk, maritim teknisk drift. Masterutdanninger i Mikro- og nanosystemteknologi, System Engineering, Maritim ledelse. Ph.d. program i anvendte mikro- og nanosystemer. Satsingsområder innen forskning: Mikro- og nanosystemer for energi, helse, jordbruk og maritime anvendelser. System Engineering. Teknologi, drift og organisasjon for maritime systemer.

4 Fakultetet for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Bachelor-utdanninger i språk og i idrett, ernæring og helse. Lærerutdanninger: barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanninger (norsk, historie). Masterutdanninger i pedagogikk, barnehagepedagogikk, norskdidaktikk, faglitterær skriving, human rights and multiculturalism og karriereveiledning. Årskurs og videreutdanninger: Ph.d. program i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Satsingsområder innen forskning/utviklingsarbeid: Pedagogiske ressurser og læreprosesser. Utdanningsledelse og skoleutvikling. Menneskerettigheter og flerkulturalitet. Utforskende læring i naturfag. 3. INNSPILL OG KOMMENTARER TIL PLANEN Generelt Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) stiller seg bak planens visjon, hovedmål og delmål. HBV er basert på universitets- og høgskoleloven virksomhet 1 innen alle deler som omtales i planen: utdanning, forskning, utvikling, innovasjon og næringsutvikling. Høyskolen skal i henhold til samme lov være en regional utviklingsaktør og samarbeide med både regionale, nasjonale og internasjonale miljøer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia. HBV ser derfor på den foreslåtte planen som sentral for sin virksomhet og HBV har en naturlig plass innenfor alle deler av planen, det være seg som en aktør som allerede har etablert gode tiltak eller som en aktør som bør utvikle seg mer i samarbeid med de andre aktørene i og utenfor fylket. Denne helhetlige rollen kommer imidlertid ikke så klart fram ved gjennomlesing av dokumentet. På samme måte som at høyskolen kan bidra til å utvikle regionen, oppfordres regionen til alltid å invitere med høyskolen inn i initiativer som kan utvikle høyskolen. Dette kan gi varige effekter som regionen kan nyte godt av etter at prosjektbaserte samarbeid med andre kompetansemiljøer er avsluttet. Fagmiljøet innen optometri nevnes i planen som eksempel på et internasjonalt ledende fagmiljø, og er utviklet nettopp på denne måten. Utviklingen innen Systems Engineering er et annet eksempel på en tilsvarende strategi. Tilsvarende er HBVs handelshøyskole del en slik satsing med markedsføring og reiseliv som særlig viktige områder. Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1. januar 2014 etter at de to høgskolene frivillig slo seg sammen til en institusjon. HBV har fått akkreditert fire doktorgradsprogram. Effekten av fusjonen, med tilgang på et betydelig større fagmiljø og nettverk, er lite reflektert i planen og kan omtales som en nytteverdi for hele regionen. Likeledes er akkreditering av doktorgradsprogram av stor betydning, både fordi innbyggere, næringsliv og arbeidstakere i Buskerud nå har enklere tilgang til å gjennomføre ph.d prosjekter, men også fordi akkrediteringen innebærer en internasjonalt forankret anerkjennelse av fag- og forskningsmiljøene, som åpner opp for nye partnerskap nasjonalt og internasjonalt og gir HBV nye rettigheter også i forhold til lavere grader. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 3 Vertskapsattraktivitet Høyskolen har en desentralisert campusstruktur der fagmiljøene er lagt til byer som har et næringsliv og/eller offentlig sektor med tilsvarende kompetanseprofil, som for eksempel ingeniør- og optikermiljøene på Kongsberg, markedsføring- økonomi- og ledelsesmiljøet på Ringerike og det helsevitenskaplige miljøet i Drammen. Møteplasser og best practice: Høyskolen har etablert møteplasser og tiltak som styrker vertskapsattraktivitet i forhold til bedriftsetableringer, og har til intensjon å delta aktivt i utviklingen av flere slike. Et område som kan nevnes som eksempel er satsingen på helseinnovasjon, med forankring i Drammensregionen, der Vitensenteret helse og teknologi er etablert som en fysisk arena for helseinnovasjon. Senter for reiseliv er etablert med utgangspunkt i satsninger innen nasjonalt reiseliv ved campus Ringerike, nasjonalt senter for optikk, syn og helse ved campus Kongsberg. I

5 tillegg deltar HBV i de nasjonale NCE ene i Buskerud (Kongsberg) og Vestfold (Horten). HBV er deleier i Driv inkubator AS og Papirbredden Innovasjon, og samarbeider ellers med flere innovasjonsaktører og bedrifter i og utenfor Buskerud. Flere miljøer med klyngestatus: HBV har gjennom mange år og i tett samarbeid med regionale aktører bygget et bredt spekter av helsevitenskaplige aktiviteter i Buskerud, med store helsefaglige utdanninger på alle nivåer (bachelor-master-ph.d, samt etter- og videreutdanninger), samarbeid med videregående opplæring, tett samarbeid med praksisfelt, stor forskningsproduksjon og stor innsats knyttet til helseinnovasjon. Dette er en satsing hele regionen bør bli med på og som er prioritert i fylkets FoU strategi. HBV mener helseinnovasjon bør prioriteres i klyngeutvikling i Buskerud, til tross for at Innovasjon Norge ikke prioriterer helse som utviklingsområde i Buskerud. EU midler: HBV vil ta en sentral rolle som utviklingsaktør i forhold til EU prosjekter og har etter fusjonen økt sitt fokus og kompetanse innenfor prosjektsøknader til EU. Et samarbeid med Buskerud fylkeskommune om ytterligere styrking av kapasitet og kompetanse vedrørende søknadsarbeid ovenfor EU kan etableres ved samfinansiering av en stilling. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 4 Kompetanse Høyskolen er som en av Buskeruds sentrale kompetanseutviklere og tilbydere, svært interessert i tema kompetanse. Høyskolen har lang erfaring med å samarbeide med næringslivet og offentlig sektor i utforming av sine utdanningstilbud på alle nivåer. Høyskolen har utviklet en rekke utdanninger basert på det regionale næringslivets behov, både med offentlig studieplassfinansiering og med egenbetaling (for eksempel bachelorutdanningene i visuell kommunikasjon og masterutdanningen i Systems Engineering). Samarbeid med ledende miljøer: Alle utdanninger ved HBV er forskningsbaserte og det stilles krav til internasjonale aktiviteter. Høyskolen er således en partner som kan introdusere næringslivet til internasjonale partnerskap, på samme måte som at bedriftenes internasjonale forbindelser kan bidra til å utvikle høyskolens aktiviteter og tilbud. Høyskolen vil gjennom sin virksomhet søke å koble utdanning med forskning og innovasjonsprosjekter. Kunnskapssentra: HBV støtter tiltak som kan underbygge regionenes vekstnæringer og deltar gjerne i oppbygging av kunnskapssentra. Vitensenteret helse og teknologi er et eksempel på et slikt kunnskapssenter som er bygget opp av HBV i samarbeid med teknologibedrifter, klyngeorganisasjon, NAV Hjelpemiddelsentralen, brukerorganisasjoner og en rekke kommuner. Akademisk spisskompetanse: Det er skrevet i plandokumentet at det er ønskelig at Buskerud deltar i utvikling av mer akademisk spisskompetanse. Doktorgradsprogrammene ved HBV og den generelle kompetansehevingen som har funnet sted vil kunne medvirke i en slik utvikling. Kompetanseheving blant ansatte i bedrifter: Kompetanseheving til de som jobber i bedriftene vil i henhold til planen prioriteres. Tilbud om oppdatert, næringsspesifikk kompetanse skal styrke bedriftenes konkurransekraft. HBV vil påpeke mulighetene som høyskolen kan tilby, i samarbeid med næringslivet, utdanning og opplæring som er studiepoenggivende/gradsgivende. Dette kan bidra til karriereutvikling og personlig vekst for ansatte ved bedriftene, i tillegg til å øke den ansattes kompetanse relevant for bedriftens behov. Økt fokus på både tradisjonelle og mer fleksible utdanningstilbud, som deltidsutdanning og e-campus tilbud aktualiserer behovet for flere studieplasser til Buskerud. Fylket har relativt sett et lavt utdanningsnivå og få offentlig finansierte studieplasser i høyere utdanning, sammenliknet med andre fylker. Dette er et forhold som rammer både offentlig og privat sektor og problemstillingen bør løftes fram også i forbindelse med denne planen. KOMMENTARER TIL KAPITTEL 5 Klynger og nettverk HBV har en naturlig rolle som deltaker i utvikling av klynger og nettverk, som en betydelig fagutvikler og FoUI aktør i fylket. HBV ønsker å framheve det arbeidet som er gjort i mange år i tett samarbeid med regionale aktører for å bygge opp et solid helsevitenskaplig miljø med en tilhørende klyngeutvikling som fokuserer på velferdsteknologi og helseinnovasjon.

6 KOMMENTARER TIL KAPITTEL 6 Entreprenørskap HBV jobber systematisk med innovasjon og entreprenørskap og har implementert dette i utdanningsløpene i tråd med det EU baserte Kvalifikasjonsrammeverket. Høyskolen har et spesielt bidrag til entreprenørskap innen helse og har gjennom eierskapet i DRIV inkubator AS landets eneste inkubator for helserelaterte bedriftsetableringer. Via Vitensenteret helse og teknologi har Fakultet for helsevitenskap etablert flere utdanninger rettet mot helseinnovasjon og velferdsteknologi. Aktivitetene i Vitensenteret helse og teknologi omfatter synliggjøring av eksempler på suksessfulle intra- og entreprenører (jf punkt 6.2). Til punkt 6.3 Styrke og koordinere entreprenørskapssystemet: HBV bidrar gjennom sine studietilbud på bachelor og masternivå til styrking av entreprenørskapssystemet. Entreprenørskap og innovasjonsledelse er et videreutdanningskurs med fokus på utfordringer og beslutninger knyttet til utviklingen av nye produkter, der entreprenørskapssystemet spiller en sentral rolle. På masternivå tilbys, Master i innovasjon og ledelse, med emner rettet mot innovasjonsprosesser. Gjennom sine internasjonale samarbeidspartnere har HBV en mulighet til å være oppdatert på internasjonale trender i entreprenørskapssystemet, som igjen kan ha stor nytteverdi for Buskerud. Med hilsen for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Kai Mjøsund Høgskoledirektør Lars Gunnar Sønsteby Seniorrådgiver

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14 Organisasjon og profil Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2 Eksempel fra fagutvikling innenfor

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Eksisterende internasjonale

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer