Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering"

Transkript

1 Notat til høring Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Mål, premisser og føringer I dokumentet Universitets- og fusjonsprosjektet prosjektorganisasjon og mandater er prosjektets mål blant annet at: «Den nye institusjonen skal være en sentral aktør i utviklingen av regionalt arbeids- og samfunnsliv gjennom bidrag på viktige samfunnsområder som verdiskapning, klima, energi, naturressurser, oppvekst og skole, helse, omsorg, samfunnsutvikling og kultur. Institusjonen skal tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, som er nasjonalt anerkjente og internasjonalt konkurransedyktige, på bachelor, master og ph.d.-nivå. Den skal drive internasjonalt konkurransedyktig profesjonsorientert, praksisnær og anvendt forskning og utviklingsarbeid på prioriterte fagområder. Det er et mål at alle aktiviteter og tiltak som gjennomføres i tilknytning til prosjektet skal bidra til engasjement og en ny felles identitet på tvers av etablerte fag- og institusjonsgrenser.» Videre er det spesifisert premisser som ligger til grunn for fusjonen: Faglige synergier på tvers av tidligere institusjons- og fakultetsgrenser Mer robuste fagmiljøer knyttet til utdanningene Økt forskningsaktivitet og faglig samarbeid på tvers av studiesteder Imøtekomme nye krav til profesjonsutdanningene, blant annet femårig lærerutdanning Mindre konkurranse om ressurser (fagpersoner, studenter) på tvers av studiesteder Delprosjektenes forslag bør vurderes på grunnlag av om de bidrar til at målene nås og premissene ivaretas. I tillegg er det gitt spesifikke føringer for delprosjekt 2 og 3 som gjengis i tilknytning til forslagene fra de ulike delprosjektene under.

2 Delprosjekt 1 Faglig plattform og profil Når saken fremmes for styret er problemstillingene under spesielt aktuelle. Vi ber derfor om at høringsuttalelsen særlig retter oppmerksomheten mot disse, men det er også mulighet til å komme med innspill på andre tema. Det vil selvsagt styrke høringsuttalelsen om innspillet begrunnes. Sammendrag Prosjektgruppa har utarbeidet et forslag til faglig plattform og profil for HSN. Hovedbudskapet i visjonen til HSN er at «Vi lærer og forsker sammen». I profilen fremheves det at HSN er regionalt forankret gjennom en flercampusmodell med åtte studiesteder og har profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Gjennom nærhet til praksis og i kombinasjon mellom disiplin- og profesjonskunnskap, arbeider vi kontinuerlig for å utvikle attraktive forskningsbaserte utdanninger for framtida. På denne måten sikrer vi nyskapende samarbeid på tvers av studiestedene. Forsknings- og utdanningsvirksomheten ved HSN kjennetegnes av tett samspill med samfunns- og næringsliv gjennom nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og læringsmiljøer. HSN har syv ulike doktorgradsprogrammer, hvor hver av dem representer hvert sitt spesifikke fagområde. Alle de syv er godt forankret i høgskolens utdanningsprogrammer og forskningsmiljøer. De syv doktorgradsprogrammene er som følger: Pedagogiske ressurser og lærerprosesser, Kulturstudier, Økologi, Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk, Personorientert helsearbeid, Marketing Management og Anvendte mikro- og nanosystemer. Den faglige plattformen er konkretisert i ti ulike fagområder. De fleste av disse fagområdene muliggjør en utvikling av faglig spisskompetanse innenfor rammen av høgskolens syv doktorgradsprogrammer. Fagområdene, nevnt i alfabetisk rekkefølge, er: Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk-estetiske fag Økonomi, ledelse og politikk Presentasjonen av HSN sine fagområder gir ikke en uttømmende liste. Flere fagområder er puttet inn under store grove kategorier, og prosjektgruppa ser at en del fagområder ikke har fått den oppmerksomhet de fortjener. Mange av HSNs nevnte fagområder er spesialiteter som er med på å gi institusjonen et særpreg. Dette er fagområder som er relativt små målt i antall ansatte og studenter, men som samtidig står i nasjonal og internasjonal særstilling og kan brukes til å synliggjøre HSN. Prosjektgruppen har også presentert forslag til sju tverrfaglige satsingsområder. Prosjektgruppas anbefaler at ledelsen utformer en åpen invitasjon til hele organisasjonen om å bringe inn godt begrunnede forslag til nye fremtidige tverrfaglige satsinger. Høringsspørsmål delprosjekt 1 1. HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon. Kommer dette særpreget tydelig nok fram i forslaget til faglig plattform og profil? Gir forslaget et godt grunnlag for å videreutvikle HSN/USN som en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon? 2

3 2. Vil forslag til faglig plattform og profil bidra til at HSN vil framstå som en attraktiv institusjon for studenter, ansatte og omgivelsene? Hvis ikke, hva mangler? 3. Vil forslaget til faglig plattform og profil bidra til faglige synergier på tvers av tidligere institusjons- og fakultetsgrenser? Det tas sikte på å arbeide videre med visjon og tverrfaglige satsingsområder i Det vil bli lagt opp til en bred og inkluderende prosess i HSN om dette. Delprosjekt 2 Faglig organisering Sammendrag Prosjektgruppen mener at følgende kriterier bør veie tyngst ved valg av modell for faglig organisering: Faglig synergi og tverrfaglighet Strategisk evne Fleksibilitet og mulighet for respondere på faglig utvikling og endringer i samfunnet Faglig identitet Samfunnsrelevans Prosjektgruppen vurderer det slik at organisering i fire fakulteter er mest hensiktsmessig for å ivareta overordnede mål og føringer og de vektlagte kriteriene. En hovedbegrunnelse er at hovedtyngden av HSNs forskning og utdanningsprogrammer er av tverrfaglig karakter. En modell som tar utgangspunkt i bredt sammensatte fakulteter vil best kunne støtte opp under HSNs ambisjon og hovedprofil. Det legges frem tre modeller for faglig organisering. Modellene innebærer: Tverrfaglig og hybrid organisering: Hvert fakultet organiserer fagmiljøer fra flere vitenskaps-/fagområder, og fagmiljøer både med profesjonsorientering og disiplinorganisering. Hvert av fakultetene vil ha hovedansvar for en av de fire store grunnutdanningene (sykepleier, ingeniør, lærerutdanninger, økonomi.) Hvert fakultet vil ha hovedansvar for minst ett ph.d.-program. Modell 1 tar utgangspunkt i sammenslåing av eksisterende fakulteter som har parallell eller delvis parallell faglig profil og fagområder. Fak Modell 1 1 Fakultet for Utdanningsvitenskap, humaniora og estetiske fag 2 Fakultet for Helse- og sosialvitenskap 3 Fakultet for Teknologi og realfag 4 Handelshøyskolen og fakultet for allmenvitenskap, evt. Fakultet for Økonomi og allmennvitenskap 3

4 Modell 2a og b tar utgangspunkt i vitenskapsområder. Forskjellen på modell 2a og 2b er at humaniora er organisert til ulike fakulteter i de to alternativene. Fak Modell 2a 1 Utdanningsvitenskap og estetiske fag 2 Helse-, sosial og idrettsvitenskap 3 Teknologi og naturvitenskap 4 Økonomi, samfunnsvitenskap og humaniora Fak Modell 2b 1 Utdanningsvitenskap, humaniora og estetiske fag 2 Helse-, sosial og idrettsvitenskap 3 Teknologi og naturvitenskap 4 Økonomi og samfunnsvitenskap I mandatet til delprosjektet heter det at den faglige organiseringen skal o Reflektere og støtte opp under overordnet mål for universitets- og fusjonsprosjektet: o o Reflektere institusjonens fagområder og bidra til robusthet i virksomheten Fremme god intern og ekstern strategisk samhandling og legge til rette for faglig samarbeid mellom fag- og profesjonsområder Andre sentrale føringer: o o Enhetlig ledelse på alle nivå legges til grunn for arbeidet. Som bærende prinsipp for nivå 2 skal parallelle fagmiljøer organiseres i campusovergripende enheter. Delprosjektets forslag bør vurderes på grunnlag av om de bidrar til at målene nås og premissene ivaretas. Høringsspørsmål I styremøtet i desember skal styret vedta fakultetsstruktur. Dette betyr at styret skal beslutte hvilke fagmiljøer som skal organiseres til hvilket fakultet. Styret vil også fatte vedtak om prinsipper for faglige enheter. På bakgrunn av styrets vedtak vil det arbeides videre med konkret instituttstruktur, som skal besluttes i første kvartal Modell 1 innebærer at alle fagmiljøer ved følgende fakulteter organiseres til de nye fakultetene: Fakultet 1: Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap (HBV) Fakultet for Estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (HiT) Fakultet 2: Fakultet for Helsevitenskap (HBV) Fakultet for Helse- og sosialfag (HiT) Fakultet 3: Fakultet for Teknologi og Maritime fag (HBV) Fakultet for Teknologiske fag (HiT) Fakultet 4: Handelshøyskolen og Fakultet for Samfunnsvitenskap (HBV) Fakultet for Allmennvitenskapelige fag (HiT) 4

5 Modell 2 a og 2b innebærer at fagmiljøene organiseres i fakulteter med utgangspunkt i tilknytning til vitenskapsområder. Det skisseres to alternativer for organisering av fagmiljøene i de to modellene, jf. vedlegg til sluttrapport fra delprosjekt 2. Generelle høringsspørsmål: 1. Hvilken av de tre foreslåtte modellene vil best ivareta føringer og overordnete mål for fusjonen? 2. Hvilken av de tre foreslåtte modellene bidrar i størst grad til solide fagmiljøer ved HSN? 3. Hvilken av de tre foreslåtte modellene bidrar i størst grad til å sikre kvalitet i lærerutdanningene? 4. Det bes om innspill til justeringer av fagmiljøsammensetningen innenfor de tre foreslåtte fakultetsmodellene. 5. Det bes om innspill til navn på fakultetene i de tre modellene. Særskilte høringsspørsmål vedrørende enkelte fagmiljøer: Fagmiljøer innenfor idretts- og friluftslivsfag/idrettsvitenskap/kroppsøving og idrettsfag: I modell 1 er disse fagmiljøene organisert til to fakulteter. I modell 2 a og 2 b er fagmiljøene i idretts- og friluftsliv foreslått organisert til Fakultet for Helse-, sosial- og idrettsvitenskap. Det bør vurderes om fagmiljøene innenfor kroppsøving og idrettsfag (i lærerutdanningene) skal organiseres i samme fakultet som fagmiljøene i idretts- og friluftslivsfag. Spørsmål 6: Bør fagmiljøene innenfor idrettsvitenskap og friluftsliv og fagmiljøene innenfor kroppsøving og idrettsfag organiseres til samme fakultet? Spørsmål 7: Hvis ja: Bør disse fagmiljøene organiseres sammen med helse- og sosialvitenskap eller sammen med utdanningsvitenskap? Fagmiljøer innenfor språkfag I modell 1 er fagmiljøene innenfor språkfag foreslått organisert til to fakulteter. I modell 2 a og 2 b er fagmiljøene i språkfag foreslått organisert samlet til ett fakultet vitenskapsområdet humaniora. Modell 2a og 2b innebærer to alternativer for organisering av humaniora. Spørsmål 8: Bør fagmiljøene innenfor språkfag organiseres til samme fakultet? 5

6 Spørsmål 9: Hvis ja: Bør disse fagmiljøene organiseres sammen med økonomi og samfunnsvitenskap eller sammen med utdanningsvitenskap og estetiske fag? Fagmiljøer innenfor historie I modell 1 er fagmiljøene innenfor historie foreslått organisert til to fakulteter. I modell 2 a og 2 b er fagmiljøene i historie foreslått organisert samlet til ett fakultet vitenskapsområdet humaniora. Modell 2a og 2b innebærer to alternativer for organisering av humaniora. Spørsmål 10: Bør fagmiljøene innenfor historie organiseres til samme fakultet? Spørsmål 11: Hvis ja: Bør disse fagmiljøene organiseres sammen med økonomi og samfunnsvitenskap eller sammen med utdanningsvitenskap og estetiske fag? 6

7 Delprosjekt 3 Administrativ organisering Sammendrag Sluttrapporten legger prinsippet om «desentralisert fellestjeneste» til grunn for sin organisatoriske tenkning. Det innebærer at administrative ressurser som hovedregel er fysisk plassert ute på campus/ i fakultet nær brukerne, men at de rapporterer i en administrativ linje til fagadministrativ leder. Hensikten er å holde administrative kostnader nede og samtidig ha mulighet til å ha høyt kvalifiserte administrative ressurspersoner fysisk plassert nær studenter og ansatte i fakultetene. Modellen er balansert ved at det parallelt skal etableres en administrasjon under hver dekan som skal dekke områdene studieveiledning, etter- og videreutdanning, praksis, støtte til oppdragsvirksomhet, samt en senior utviklings/koordinator ressurs. Vi ønsker innspill til denne avveiningen/dette prinsippet. I sluttrapporten vurderes dessuten to organisatoriske hovedmodeller. Det som i hovedsak skiller modellene er hvorvidt det skal være to eller tre avdelingsdirektører på nivå to. Modellene er vurdert som like mtp. kostnader, og gruppens flertall støtter modellen med tre direktører bla. fordi den best ivaretar ambisjonen om at flercampusmodellen skal utgjøre et konkurransefortrinn. For øvrig argumentasjon vises det til utkast til sluttrapport. Vi ønsker innspill også når det gjelder disse to modellene. Rektor Prorektor Stab Fak A Fak B Fak C Fak D Viserektor utdanning Viserektor FoUI Økonomidir, eiendom og It Dir for HR og komm. Inst Inst Rektor Prorektor Stab Fak A Fak B Fak C Fak D Viserektor utdanning Viserektor FoUI Økonomidir HR/org dir Dir infrastruktur Inst Inst 7

8 I mandatet til delprosjektet heter det at den administrative organiseringen skal o Sikre effektiv og korrekt forvaltning o Støtte opp under dynamisk utvikling av høgskolen på primæraktivitetenes premisser. o Understøtte primærvirksomhetens strategiske utvikling. o Realisere stordriftsfordeler ved å styrke institusjonens kvalitet i forvaltningen og ressursgrunnlaget for primærvirksomheten. Andre føringer: Enhetlig ledelse på alle nivå legges til grunn for arbeidet. Som bærende prinsipp for nivå 2 skal parallelle fagmiljøer organiseres i campusovergripende enheter. Foreslått organisering skal ikke medføre behov for økte administrative kostnader. Delprosjektets forslag bør vurderes på grunnlag av om de bidrar til at målene nås og premissene ivaretas. Høringsspørsmål delprosjekt 3 1. Hvilke av de to modellene vurderer du som best egnet til å understøtte virksomhetens faglige og strategiske ambisjoner (de to foreslåtte modellene for administrativ organisering er like mtp. kostnader) 2. Hvordan vurderes prinsippet om desentraliserte fellestjenester, i kombinasjon med en administrasjon under hver dekan? 8

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap

Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Under følger fakultetets høringsuttalelse, side 1 8. Fakultetets høringssvar er skrevet i rød tekst.

Detaljer

Faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering av Høgskolen i Sørøst-Norge

Faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering av Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Telemark Dato: 18.11.15 FUSJON HIT HBV Høringssvar fra NTL ved Høgskolen i Telemark Faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering av Høgskolen i Sørøst-Norge DP1 Faglig

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag

Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag Fakultet for helse- og sosialfag 1 av 1 Internt notat Dato 19.11.2015 Samordnet høringsuttalelse fra Fakultet for helse -og sosialfag Høringsprosess Alle tre driftsenheter har gjennom hele universitet/fusjonsprosessen

Detaljer

Høringssvar Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høringssvar Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høringssvar Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høring faglig plattform og profil Fakultet for helsevitenskap ved HBV er fornøyd med at det gjennomføres en høringsrunde med ønske

Detaljer

2/6/2019 Tittel på foredraget 1

2/6/2019 Tittel på foredraget 1 2/6/2019 Tittel på foredraget 1 Vår visjon: Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Tett på 700 000 innbyggere 18.000 1.500 65 36 8 8 Fagområder Folkemusikk og tradisjonskunst Helse og

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Høringssvar fra AF-HiT på faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Høringssvar fra AF-HiT på faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering 20.11.2015 Høringssvar fra AF-HiT på faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Forkortelse i dokumentet: AF: Allmennvitenskapelig Fakultet (HiT) AF-adm: Administrasjonen ved AF

Detaljer

MØTEINNKALLING - FELLESSTYRET

MØTEINNKALLING - FELLESSTYRET MØTEINNKALLING - FELLESSTYRET MØTEINNKALLING Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Dato: 18.12.2015 kl. 10:00 Sted: Campus Kongsberg Arkivsak: 15/02785 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

SLUTTRAPPORT DELPROSJEKT 2 - FAGLIG ORGANISERING HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK

SLUTTRAPPORT DELPROSJEKT 2 - FAGLIG ORGANISERING HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK t SLUTTRAPPORT DELPROSJEKT 2 - FAGLIG ORGANISERING HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I TELEMARK SLUTTRAPPORT DELPROSJEKT 2 - FAGLIG ORGANISERING Medlemmer Prorektor Merete Ræstad, HBV (leder)

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Høringssvar faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT

Høringssvar faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT Høringssvar faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT Innledning Det vises til e-post fra Ingvild Gjone Sildnes

Detaljer

HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING

HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING HiGs INNSPILL TIL ULIKE KONSEPTER FOR FAGLIG ORGANISERING Hovedpunkter HIG kan utvikles til et slagkraftig brohode for det nye NTNU i Sørøst-Norge. For å realisere denne visjonen bør faglig integrasjon

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Styringsgruppa for fusjonsprosjektet HBV+HiT. Fakultet for Humaniora og utdanningsvitenskap v/ dekan Kristin Barstad

Styringsgruppa for fusjonsprosjektet HBV+HiT. Fakultet for Humaniora og utdanningsvitenskap v/ dekan Kristin Barstad NOTAT Dato 20.11.2015 Til Kopi Fra Styringsgruppa for fusjonsprosjektet HBV+HiT HUT Fakultet for Humaniora og utdanningsvitenskap v/ dekan Kristin Barstad Høring faglig plattform og profil og faglig- og

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn Internasjonalt konkurransedyktig og tydelig til stede i regionen Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Delprosjekt 2 Faglig organisering Utkast til sluttrapport

Delprosjekt 2 Faglig organisering Utkast til sluttrapport Delprosjekt 2 Faglig organisering Utkast til sluttrapport per 1.10.15 1 Det understrekes at dette er et foreløpig utkast til sluttrapport. Den er preget av at delprosjektet er i en prosess og at mye gjenstår

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

Høring faglig organisering i NTNU: Innspill fra Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Høring faglig organisering i NTNU: Innspill fra Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 15.1.2016 Deres dato A25/15 Deres referanse 1 av 5 Til styret ved NTNU v/rektor Gunnar Bovim Høring faglig organisering i NTNU: Innspill fra Fakultet for lærer- og

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Strategi 2019 2023 Foto: Tove Rømo Grande, Håkon Sparre, Gisle Bjørneby og Lillian Andersen Strategi 2019 2023 Fakultet for

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Overordnet mandat for prosjektet

Overordnet mandat for prosjektet Overordnet mandat for prosjektet Prosjektets navn Prosjektets navn er Universitets- og fusjonsprosjektet HBV HiT Bakgrunnen for prosjektet Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU

Forslag til faglig organisering av nye NTNU Gjøvik Trondheim Ålesund Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, nov. 2015. Oppdatert 11. nov. 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny

Detaljer

Politikk for utvikling og kvalitet i studieporteføljen

Politikk for utvikling og kvalitet i studieporteføljen 1 Politikk for utvikling og kvalitet i studieporteføljen 1. Formål Politikk for utvikling og kvalitet i studieporteføljen skal bidra til å sikre høy kvalitet i studietilbudene og i studieporteføljen som

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

MØTEINNKALLING. Styret ved Høgskolen i Sørøst Norge 21.01.2016 1. 28.01.2016 kl. 10:00 Campus Bø i Telemark 16/00002

MØTEINNKALLING. Styret ved Høgskolen i Sørøst Norge 21.01.2016 1. 28.01.2016 kl. 10:00 Campus Bø i Telemark 16/00002 Styret ved Høgskolen i Sørøst Norge Vår dato: Dok.nummer: 21.01.2016 1 MØTEINNKALLING Møtedato: Sted: Arkivsak: 28.01.2016 kl. 10:00 Campus Bø i Telemark 16/00002 Mulige forfall meldes snarest til Anita

Detaljer

Innspill fra instituttene. Fra: Fakultet for teknologi og maritime fag (TekMar), HBV

Innspill fra instituttene. Fra: Fakultet for teknologi og maritime fag (TekMar), HBV Fra: Fakultet for teknologi og maritime fag (TekMar), HBV Høring på faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Fakultetet har mottatt høringer fra samtlige institutter. På grunn

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 5 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Høringsuttalelse 16. juni 2015 ble det gjennomført

Detaljer

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2016/712 Dato: 17.02.2017 Universitetsdirektøren Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Helsefak takker for rapportene som er utarbeidet, og

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. For spørsmålet om organisering på nivå 2 er følgende kriterier viktigst:

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. For spørsmålet om organisering på nivå 2 er følgende kriterier viktigst: 1 av 8 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Notat Til: Kopi til: Fra: Morten Størseth Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Innspill til ulike konsepter for faglig organisering

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2018 2025 Innledning Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ved Norges musikkhøgskole (NMH) dekker et bredt spekter av aktiviteter, blant annet vitenskapelig forskning, kunstnerisk

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Universitetsdirektøren UiT - Norges arktiske universitet Deres ref.: Vår ref. Dato: 13.03.2017 Organisering av UiT. Høringsinnspill til rapporter fra arbeidsgrupper Viser til brev datert 16.02.2017, og

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby 31.10.2014 18.09.2014 Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/03475-2 2014/563-23 Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Høringssvar

Detaljer

Læringsmiljøutvalget - NTNU

Læringsmiljøutvalget - NTNU Læringsmiljøutvalget - NTNU En sektor i bevegelse 2 Utdanningsområdet Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin,

Detaljer

Høring angående FUSJON mellom HIT og HBV Utdanningsforbundet ved Høgskolen i Telemark/

Høring angående FUSJON mellom HIT og HBV Utdanningsforbundet ved Høgskolen i Telemark/ Høring angående FUSJON mellom HIT og HBV Utdanningsforbundet ved Høgskolen i Telemark/ Delprosjekt 1 Visjonen: Viser til innramming s. 7: Her står det 4 punkt. Vi mener det bør stå et 5. punkt som skal

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 27.08.2015 Orienteringssaker: NTNU på ny universitetsranking Rekruttering verdensledende miljøer Nye EU-prosjekter Integrasjonsprosjektet status Fusjonsprosessen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene Kristin Barstad Dekan, HSN Gardermoen, 16. Februar 2016 FUSJONSPROSJEKTET, STYREVEDTAK: 8

Detaljer

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet Journalpost:17/45624 Saksnummer Utvalg/komite Dato 193/2017 Fylkesrådet 09.06.2017 121/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Komite for plan og økonomi 12.06.2017 Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Høring DP3 administrativ organisering Studieavdelingen

Høring DP3 administrativ organisering Studieavdelingen Høring DP3 administrativ organisering Studieavdelingen Studieavdelingens høringsuttalelse er basert på møter i studieavdelingens seksjoner og i studieavdelingens ledergruppe. Det har også vært orientert

Detaljer

S a k s p r o t o k o l l

S a k s p r o t o k o l l S a k s p r o t o k o l l F o r s l a g t i l n y s t u d i e s t e d s s t r u k t u r v e d N o r d u n i v e r s i t e t - h ø r i n g s u t t a l e l s e Arkivsak-dok. 201872330 Saksbehandler Roar

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 7 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Innspill fra arbeidsgruppa for teknologi Arbeidsgruppa

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Høringssvar fra fellesadministrasjonen ved Høgskolen i Telemark, DP 1, 2 og 3

Høringssvar fra fellesadministrasjonen ved Høgskolen i Telemark, DP 1, 2 og 3 1 av 8 Utdanningsseksjonen Deres referanse Vår dato Vår referanse 20.11.2015 15/04287-1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Høringssvar fra fellesadministrasjonen ved Høgskolen

Detaljer

Modell for styring av studieporteføljen

Modell for styring av studieporteføljen Modell for styring av studieporteføljen 2019-23 Indikatorer Høgskolens modell for studieporteføljestyring består av fire prioritere områder med tilhørende kriterium og indikatorer. Høgskolens modell bygger

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

NORD universitet - Studiestedsstruktur - Formannskapet 9. mai Nord universitet. Studiestedsstruktur Formannskapet 9.

NORD universitet - Studiestedsstruktur - Formannskapet 9. mai Nord universitet. Studiestedsstruktur Formannskapet 9. Nord universitet Studiestedsstruktur Formannskapet 9. mai 2019 Bakgrunn for strukturreformen Økt fokus på kvalitet i høgere utdanning og forskning Meld. St. 7 (2014-2015) Melding til Stortinget Langtidsplan

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

HBV + HIT 1

HBV + HIT 1 10.08.2015 HBV + HIT 1 Hovedmålet med prosjektet er å etablere et flercampus universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil i Buskerud, Vestfold og Telemark gjennom en fusjon mellom HBV og HiT.

Detaljer

Når vi blir store skal vi

Når vi blir store skal vi Når vi blir store skal vi NFF-seminar 27. oktober 2015 Sølvi Karlsen, leder arbeidsgruppe bibliotekstjenester 2015 Deloitte AS Vi fusjonerer fordi vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Innspill fra arbeidsgruppen for helse- og sosialfag

Innspill fra arbeidsgruppen for helse- og sosialfag Innspill fra arbeidsgruppen for helse- og sosialfag Innledning Arbeidsgruppen for helse- og sosialfag gjennomførte en heldags workshop 26. august 2015 i Trondheim. 43 representanter fra NTNU, HiG, HiST

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Svar fra SAN - høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU

Svar fra SAN - høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Sosialantropologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Tore Amundsen Sosialantropologisk institutt Svar fra SAN - høring - faglig organisering

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer