Styreseminar Høgskolen i Telemark Organisasjon og profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil"

Transkript

1 Styreseminar Høgskolen i Telemark Organisasjon og profil

2 Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2

3 Eksempel fra fagutvikling innenfor OFA Pilotprosjekt teknologi OFA Tek Oslofjord teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi. Kvalitet - fleksibilitet - industrinærhet

4 Eksempel fra fagutvikling OFA-TEK: Felles utdanning

5 Fusjonsutredningen Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold

6 Fusjonsutredningen

7 Flercampusinstitusjon X X

8 VEIEN VIDERE FOR HØGSKOLENE Styresak Fusjonsutredningen Fusjonsprosessen med de tre høgskolene avsluttes grunnet stor motstand mot fusjon ved Høgskolen i Østfold. 2. Prosjektorganisasjonen for fusjon av de tre høgskolene avvikles. 3. Styret mener at arbeidet som er gjort gjennom fusjonsutredningen er godt og danner et meget godt grunnlag for å fortsette dialogen med Høgskolen i Buskerud for å undersøke om det kan etableres en plattform for en prosess med sikte på en sammenslåing av de to høgskolene til en ny institusjon. 4. Styret ber om at høgskoledirektøren senest innen junimøtet avklarer om det er grunnlag for å videreføre en fusjonsprosess med Høgskolen i Buskerud, og eventuelt legge fram forslag til organisasjonsplan med framdriftsplan for arbeidet med en fusjon mellom de to høgskolene. 5. Styret ber Kunnskapsdepartementet om å opprettholde prolongeringen av styrets funksjonstid til

9 Plattformdokument aug Kgl. Res. okt Fellesstyre fra * Strategi * Organisering * Ledelse * Studietilbud

10 HBV er landets nest største statlige høyskole: Ca studenter Ca. 850 ansatte Budsjett 2014: (herav bidrag , oppdrag ) Studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg og Ringerike

11 Visjon Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal utvikles til et profesjons-og arbeidslivsrettet universitet, og være den foretrukne kompetanse-, forskning-, utviklings-og innovasjonspartner for regionalt samfunns-og næringsliv, med nasjonal anerkjennelse og internasjonal orientering.

12 Visjon I Plandokumentet tar visjonen utgangspunkt i at institusjonen skal: fremme internasjonalt orientert praksisnær, anvendt forskning og utviklingsarbeid som er internasjonalt orientert, tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, som er nasjonalt anerkjente og internasjonalt konkurransedyktige, på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, ha ambisjoner om å utvikle institusjonen til et profesjons-og arbeidslivsrettet universitet, være samarbeidspartner for regionalt og nasjonalt samfunns-og næringsliv, være en byggende og kritisk forsknings-og utdanningsinstitusjon med et arbeids-og læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet, åpenhet, samarbeid, solid forskningsbasert kunnskap, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og personlig integritet.

13 Hovedmål 2020 Den nye høyskolen skal være en flercampusinstitusjon som består av fire studiesteder, og som er regionalt forankret, nasjonalt ledende på utvalgte områder og internasjonalt orientert. For å realisere visjonen skal høyskolen: bli akkreditert som et profesjons-, arbeidslivs- og samfunnsrettet universitet med virksomhet på internasjonalt nivå innen sine kjerneområder, innen 2020, tilby fremtidens studenter et mangfold av bachelorutdanninger og attraktive masterstudier, som fører ferm til minst ett forskerprogram (ph.d.) innen hver av de fire hovedprofilene (fakultetene), sikre et aktivt studentmiljø i tett samarbeid med campusutvikling og i tilknytning til vertskommunene, tilby en stimulerende arbeidsplass som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere, øke utdanningskapasiteten i regionen med nye studenter, ha en tydelig regional og internasjonalt anerkjent forankring av forskning, utvikling og innovasjon, etablere regional forskningsfinansiering og/eller forskningsfond for HBV sammen med fylkeskommuner, kommuner og regionalt nærings- og arbeidsliv, sikre Norge attraktiv arbeidskraft og styrket verdiskaping.

14 STRATEGISKE MÅLOMRÅDER ( ) I. DELMÅL UTDANNING Høgskolen skal: Utvikle anerkjente læringsmiljøer med nærhet til og god oppfølging av studentene. Gi utdanning som skaper myndige samfunnsborgere og yrkesutøvere med faglig entusiasme, læringslyst og etisk bevissthet. Bidra til videreutvikling av regionalt samfunns-, nærings-og arbeidsliv gjennom tilbud av attraktive etter-og videreutdanningstilbud. Samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner for å fremme kvalitet i studietilbudet og gjøre utdanningene attraktive. Legge til rette for at alle studieprogrammer er knyttet til internasjonalisering og utvekslingsprogram.

15 II. DELMÅL FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON (FoUoI) Høgskolen skal: Utvikle anvendt FoUoIav høy kvalitet basert på samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, studenter og relevante eksterne aktører. Styrke FoUoI-aktiviteten innen hver av de fire hovedprofilene for å oppnå høyere faglig kvalitet, nettverksbygging og eksternt finansierte prosjekter. Ha en tydelig ambisjon om å være en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt innen utvalgte forsknings- og innovasjonsområder. Øke deltakelsen i internasjonale forskningsprosjekter og nettverk. Fremme kvalitet og kvantitet på publikasjoner og patenter, samt tilrettelegge for kommersialiseringer av innovative ideer.

16 III. DELMÅL FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT Høgskolen skal: Styrke, synliggjøre og mobilisere til utdanningsprogrammer og FoUoIsom er viktig for samfunnets verdiskaping og velferdsutvikling. Være regionens førstevalg som leverandør av forskningsbasert kunnskap. Stimulere og bidra i samfunnsdebatten med formidling av kunnskap, innovasjon og kritiske perspektiver. I samarbeid med arbeidslivet utvikle og tilby framtidsrettede etter-og videreutdanningstilbud og FoUoI-prosjekter

17 IV. DELMÅL ORGANISASJON OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET Høgskolen skal: Utvikle en fleksibel organisasjon der fag og administrasjon arbeider sammen for å ivareta det samlede samfunnsoppdraget. Tilrettelegge for sikker administrativ og serviceorientert drift for å utnytte samfunnets ressurser effektivt og for at alle brukere skal tilbys kvalitativt gode administrative tjenester. Føre en personalpolitikk som medvirker til et høyt kompetansenivå og et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte. Videreutvikle og sikre moderne og attraktiv infrastruktur på alle fire campus.

18 HBV profil: Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger Maritime utdanninger Helsefagutdanninger Lærerutdanninger Økonomi-, administrasjon- og lederutdanninger Profesjonsorientert, praksisnær, anvendt forskning Universitet profesjonsrettet & arbeidslivsorientert

19

20 HBVs ledelsesstruktur Nivå 1 Nivå2 Nivå 3 Rektor Dekaner Instituttledere Studiekoordinatorer Prorektor for utdanning Programledere Prorektor FoUoI Direktør Dekaner Fakultetsdirektører Instituttledere Studiedirektør Forskningsdirektør Økonomidirektør Personaldirektør Campusdirektør

21 Høgskolens ledermøte Sammensetningen av høgskolens ledergruppe fremgår av plattformdokumentet. «Institusjonens ledergruppe består av rektor, prorektorer, dekaner, administrerende direktør og funksjonsdirektører. Alle campusene skal være representert i institusjonens ledergruppe. Etablering av og tilrettelegging for øvrige lederfora som stabsmøter, dekanmøter etc. gjøres av rektor/direktør.» Ledermøtet skal ivareta behovet for forankring, koordinering, informasjon, meningsutveksling og samhandling mellom faglig og administrativ ledelse på øverste strategiske og operative nivå. Ledermøtet er ikke et vedtakende organ. Hver enkelt leder fatter beslutninger i tråd med sine fullmakter og står ansvarlig for sine disse. Ledere har selv ansvar for å sikre ivaretakelse av medbestemmelse etter hovedavtalen i staten forut for sine avgjørelser. Møtet ledes av rektor og gjennomføres hver 14 dag på campus Bakkenteigen. Høgskoledirektørens stab har ansvar for innkalling & referat. Leder av studentparlamentet har møterett i ledermøtet.

22 Dekanmøte Dekanmøtet skal har hovedfokus på overordnede/strategiske faglige problemstillinger. Formålet er å samordne faglig ledelse. Møtet ledes av rektor og gjennomføres hver 14 dag på Papirbredden. Rektors stab er ansvarlig for innkalling &referat.

23 Utvidet ledermøte Utvidet ledermøte har samme bakenforliggende motiv som det ordinære ledermøtet, men skal i tillegg sikre/vektlegge god kobling mellom ledelse på de ulike nivåene. Møtet deles i to der den første delen inneholder informasjon fra rektoratet evt. direktør om overordnede tema som berører hele virksomheten der det er vesentlig at informasjonen gis direkte fra rektor evt. direktør. Ansvaret for den andre delen av møtet går på omgang mellom fakultetene. Disse presenterer et eller flere overordnede tema / problemstillinger som oppleves særlig relevant fra et fakultetsperspektiv. Hensikten er å sikre bedre vertikal informasjon nedenfra og opp og en sterkere involvering fra fakultet/institutt. Møtet ledes av rektor og gjennomføres i 2014 hver sjette uke. Møtested kan alternere mellom de ulike studiestedene. Høgskoledirektørens stab har ansvar for innkalling &referat. Leder av studentparlamentet har møterett i utvidet ledermøte

24 Dialogmøter mellom fakultet og rektorat For å styrke faglig ledelse/ strategisk ledelse av høgskolen etableres det dialogmøter mellom rektorat/direktør og fakultetenes ledergrupper. Det legges opp til to årlige møter. I møtet deltar fakultetets ledergruppe, rektor m/stab, prorektorer, høgskoledirektør, avdelingsdirektører deltar etter ad.hoc. prinsippet. Møtet ledes av rektor og rektors stab er ansvarlig for innkalling, & referat.

25 Fakultet for helsevitenskap (ca 2100 studenter) Bachelor-utdanningeri bl.a. sykepleie og radiografi, optometri og synsvitenskap. Masterutdanningeri bl.a. klinisk helsearbeid, helsefremmende arbeid og jordmorfag. Videreutdanninger/spesialistutdanninger. Ph.d. program i personorientert helsearbeid Satsingsområder forskning: Psykisk helse og rus Helsehjelp til eldre og mennesker med langvarige helsebehov Syn med fokus på utvikling og aldring Medisinsk strålebruk og tjenesteutvikling Kvinne- barne- og familiers helse Helsefremmende arbeid

26 Handelshøykolen og fakultet for samfunnsvitenskap (ca 2800 studenter) Bachelor-utdanningeri økonomi & ledelse, regnskap, IT, reiseliv, markedsføring, jus, visuell kommunikasjon, lysdesign, statsvitenskap, sosiologi, historie Masterutdanningeri Økonomi & ledelse, Innovasjon og ledelse, Tverrfaglig samfunnsvitenskap, Integrert lektorutdanning i historie. Etter-og videreutdanninger Ph.d. program i Marketing Management Satsingsområder forskning: Markedsføringsledelse Innovasjon og ledelse i offentlig og privat sektor Beredskap og krisehåndtering Økonomistyring Reiseliv / Tourism Management Menneskerettigheter og flerkulturalitet

27 Fakultet for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ca 2500 studenter) Bachelor-utdanninger i språk og i idrett, ernæring og helse Lærerutdanninger: barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanninger (norsk, historie) Masterutdanningeri pedagogikk, barnehagepedagogikk, norskdidaktikk, faglitterær skriving, human rights and multiculturalism og karriereveiledning Årskurs og videreutdanninger Ph.d. program i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole Satsingsområder forskning/utviklingsarbeid: Pedagogiske ressurser og læreprosesser Utdanningsledelse og skoleutvikling Menneskerettigheter og flerkulturalitet Utforskende læring i naturfag

28 Fakultet for Teknologi og Maritime fag (ca 1600 studenter) Bachelor-utdanningeri elektro, maskin, data, produktdesign, el-auto., mikro-og nanosystemteknologi, nautikk, maritim teknisk drift. Masterutdanningeri Mikro-og nanosystemteknologi, System Engineering, Maritim ledelse. Ph.d. program i anvendte mikro-og nanosystemer. Satsingsområder innen forskning: Mikro- og nanosystmer for energi, helse, jordbruk og maritime anvendelser System Engineering Teknologi, drift og organisasjon for maritime systemer

29 Campus Drammen Ca 1850 studenter Utdanninger innen Lysdesign Visuell kommunikasjon Sykepleier Radiografi Lærer Barnehagelærer Økonomi og ledelse Statsvitenskap

30 Campus Kongsberg Ca1350 studenter Ca 150 elever forkurs ingeniør Utdanninger innen Dataingeniør Elektroingeniør Maskiningeniør Systems Engineering Optiker Økonomi og ledelse Ny campus fra 2015

31 Campus Ringerike Ca 1350 studenter Utdanninger innen Dynamisk webdesign IT Jus Jus & ledelse Lærerutdanning Økonomi og ledelse Siviløkonom Reiselivsledelse Markedsføring

32 Campus Vestfold Ca 4550 studenter Utdanninger innen Barnehagelærer Estetiske fag Ex. phil. og Ex. fac. Historie og sosiologi Idrett og kosthold Dataingeniør Elektroingeniør Produktdesign Mikro- og nanoteknologi IT Kultur- og samfunnsfag Lærer- og lektorutdanning Maritime studier Matematikk og naturfag Språk Økonomi og ledelse

33 Styreseminar Høgskolen i Telemark i UH-sektoren

34 HBV i UH-sektoren 2013 Institusjon Indikator Faglig årsverk HBV 468,9 53,4 HiT 383,8 48,4 HiOA 1021,2 106,2 HiB 493,8 34,4 UiN 317,0 54,7 Indikator Årsverk rekrutteringsstilling

35 HBV i UH-sektoren 2013 Institusjon Indikator Andel førstestillinger HBV HiVe: 48,9 HiBu: 60,5 HiT 43,2 12,5 HiOA 47,5 10,5 HiB 43,0 7,1 UiN 64,3 22,1 Universiteter 84,8 35,9 Statlige høgskoler 45,8 10,3 Indikator Andel professor/dosent HiVe: 14,2 HiBu: 17,9

36 HBV i UH-sektoren 2013 Institusjon Indikator Registrerte studenter Indikator Studenter per faglig årsverk HBV 9102 HiVe: 16,2 HiBu: 22,3 HiT ,5 HiOA ,8 HiB ,9 UiN Universiteter 12,2 Statlige høgskoler 17,2

37 HBV i UH-sektoren 2013 Institusjon Indikator Førstevalgsøkere per studieplass Indikator Nye studiepoeng per student HBV HiVe: 1,2 HiBu: 1,7 HiT 1,1 52,7 HiOA 2,3 49,6 HiB 2,2 53,6 UiN 1,3 41,9 Universiteter 2,0 43,4 Statlige høgskoler 1,6 50,0 HiVe: 48,6 HiBu: 48,8

38 HBV i UH-sektoren 2013 Institusjon Indikator Andeleksamenskarakter A+B HBV HiVe: 41,0 HiBu: 38,4 HiT 37,4 9,2 HiOA 40,2 9,1 HiB 42,2 6,6 UiN 40,1 8,2 Universiteter 42,3 7,6 Statlige høgskoler 39,1 8,6 Indikator Strykprosent HiVe: 9 HiBu: 11.8

39 HBV i UH-sektoren 2013 Institusjon Indikator Publikasjonspoeng Indikator Publikasjonspoeng per faglig årsverk HBV 259,9 HiVe: 0,6 HiBu: 0,4 HiT 149,9 0,4 1,0 HiOA 414,8 0,4 0,9 HiB 131,6 0,3 0,7 UiN 130,1 0,4 0,8 Universiteter 1,0 1,7 Statlige høgskoler 0,4 0,9 Indikator Publikasjonspoeng per førstestillingsårsverk HiVe: 1,5 HiBu: 0,8

40 Publiseringsstatus intern variasjon (pr )

41 Intern variasjon: Publikasjonspoeng 2013 pr fagligstilling på fakultetene, pr ,5 3 2,5 2 1, ,5 0

42 Fagutvikling Eksempel TekMar mill bevilgningsfinansiert - 50 mill. FoU-oppdrag og oppdrag Studieproduksjon målt i årsenhet (60 St.poeng) MNT Oppdrag FoU Total Master 18,6 22,2 17,7 23,7 49,4 62,2 102,4 136,6 Total Bachlor ,7 630,8 667, ,7 782,7 824,1 100 FoU-produksjon - publikasjonspoeng mill MARITIM

43 Fagutvikling Eksempel TekMar PUBLIKASJONSPOENG HiNT HiSF HiØ HiÅ HiSt HSH (m/øk ) HiB HiOA HiT HiGtek UMB- IMT HiN HBV- TEKM AR ,6 7,8 9,3 12,1 15,9 20,1 27,4 31,1 39,3 46,1 55,1 41,8 80, ,7 7,1 8,3 10,9 19,7 20, ,6 40,8 53, ,6 99,9 50,7 77,8 28,3 HBV- HE HBV- HUT HBV- HS

44 Kostnader 2013 Kilde: Tilstandsrapporten Utgifter HBV Snitt statlige høgskoler Lønnsandel 63,3% 64,1% Høy husleie andel Husleieandel 19,9% 15,7% Investeringer 1,6% 2,7% Lave investeringer Avsetninger 5,6% 14,4% Virksomhetskapital 2,1% 1,9% Andre driftskostnader 33,6% 32,5% Lave avsetninger I forhold til BOAomsetningen er virksomhetskapitalen for lav

45 Higher education as mass education From public good to exchange relationships From input to output steering and financing External funding Combining research, education and innovation Specializing for quality World class excellence Make knowledge works CAM developments (Collaboration, alliances, mergers) From building institutions and a national system to rebuilding institutions and the national system HBV & international trends

46 From building institutions and a national system to rebuilding institutions and the national system Noen sentrale problemstillinger: Institusjonsstørrelse Geografisk utbredelse Profilering Dimensjonering Diversifisering Kategorisering

47 Oppdragsbrevet Strategisk profil 2020 Prioriteringer Ambisjoner Kritiske vurdering av egne forutsetninger Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre SAKS Nasjonal struktur med færre institusjoner

48 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner HBVHHB V Institusjonell Institusjonell mpus)dimens jon N RegionalN N NasjonalN asjonal Profilering for kvalitet Strategi Strategi Strategi Strategi Strukturendring for kvalitet I Internasjonalnter nasjonal

49 Befolkningsvekst i regionen Buskerud vil ha en noe sterkere vekst i folketallet enn Vestfold frem mot Veksten i begge fylkene skjer i hovedsak i byene. Størst befolkningsøkning finner vi i Drammensregionen.

50 HBVstrategi: Local engaged. Nyskaping Utdanning Forskning Høgskolen i Buskerud og Vestfold Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå. Nasjonalt ledende innenfor satsingsområdene

51 Teknologi og maritime fag Faglige strategiske utviklingsarbeid NASJONALT / REGIONALT NÆRINGSLIV FoU & KOMPETANSE INNOVASJON VERDISKAPN ING Phd Master Etablering av FoU-områder gjennom Gaveprofessorater Kongsberg Maritimes professoratinnenmto A.Ws professorat innen LNG Kongsberg DefenceSystems, KDS-professorat (Kyb.) Kongsberg Gruppen( ES) VFK-post doc innenmaritime training og assessment. BFK- profesorat innen SE- Subsea Disse områdene vil styrke/trekke de 3 hovedsatsingsområdene sammen Bachelor

52 HBVstrategi: International competitive

53 HBV som kunnskapsaktør i privat og offentlig sektor - Kvalifisert arbeidskraft - Kunnskapsaktør for bedrifter, næringsklynger, off. virksomhet NASJONALT / REGIONALT NÆRINGSLIV/OFFENTLIG FORVALTNING OG TJENESTER REGIONALT NÆRINGSLIV/OFFENTLIG FORVALTNING OG TJENESTER Utvikling Arbeidskraft NASJONALT/ REGIONALT NÆRINGSLIV/OFFENTLIG FORVALTNING OG TJENESTER Utvikling Master INNOVASJON FoU & KOMPETANSE INNOVASJON VERDISKAPNING Phd Bachelor Bachelor Master Fag- og organisasjonsutvikling Bachelor Kunnskapsintensivt FoU-basert arbeidsliv

54 Satsingsområder Eksempel TekMar Maritim profesjon Systems Eng. Mikro/Nano teknologi Studieprogram PhD?? 26 PhD studenter (4 NæringsPhd) Master Bachelor 7 instituttene og samarbeidspartnerne

55 NASJONALT INSTITUSJONELT SAMARBEID Eks. Tekmar

56 Strategiarbeidet ved HBV Strukturendringsprosessen griper inn i premissene for strategiarbeidet ved HBV. Ikke hensiktsmessig å vedta endelig strategi for HBV 2020 som er løsrevet fra en slik prosess -disse prosessene bør synkroniseres. HBVs ambisjon om å utvikle seg til å bli et profesjonsuniversitet må ses i sammenheng med den pågående strukturendringsprosessen.

57 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner HBVHHB V Institusjonell Institusjonell mpus) N RegionalN N NasjonalN asjonal Profilering for kvalitet Strategi Strategi Strategi Strategi Strukturendring for kvalitet Intern reorganisering Fusjon Telemark! Andre? Fusjon? I Internasjonalnter nasjonal Samarbeid Benchmarking

58 Framtidens struktur 33 statlige universiteter/høyskoler/vitenskapelige høyskoler??

59 Ulike modeller for restrukturering av sektoren basert på de mange intiativsom er tatt fra ulike institusjoner En binær struktur med noen få universiteter og mange «community colleges». Landsdelsuniversiteter/landsdelshøgskoler. Opprette foretak/konserner/konsortier som organiserer dagens institusjoner i de ulike landsdelene (universiteter og høgskoler). Opprettelse av nasjonale flercampus sektor-/profesjonsuniversiteter med utgangspunkt i fisjoner av statlige høgskoler. Enhetlig struktur med noen få nasjonale flercampusuniversiteter. Færre regionalt forankrede profesjons-og arbeidslivsorienterte universiteter + noen (mer) disiplinforankrede /nisje universiteter + nasjonalt institusjonelt samarbeid.

60 NYE RAMMEBETINGELSER Regjeringens politikk for forskning og høyere utdanning i stortingsperioden. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Utvikle flere verdensledende forskningsmiljø Sørge for at Norge lykkes i EUs forskningsprogram Gjennomgå rammene for rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling i sektoren Reform i lærerutdanningene Gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning SAKS HiT Styreseminar

61 Regjeringens politikk for forskning og høyere utdanning i stortingsperioden. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Utvikle flere verdensledende forskningsmiljø Profesjons-og Sørge for at Norge lykkes i EUs forskningsprogram arbeidslivsorienterte Gjennomgå utdanninger rammene for rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling Anvendt, i sektoren praksisnær Reform i lærerutdanningene forskning Gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning SAKS

62 Framtidens struktur 33 statlige universiteter/høyskoler/vitenskapelige høyskoler?

63 Framtidens institusjonskart Færre regionalt forankrede Institusjoner (HBV & HiT som et regionalt forankret profesjonsrettet og arbeidslivsorientert universitet)

64 Framtidens institusjonskart Eksempel: NTNU som nasjonalt Flercampusuniversitet (HBV & HiT som NTNU- satelitter).

65 Higher education Demands for change The Times They Are A-changin (Bob Dylan) It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the once most responsive to change. (Charles Darwin)

66 Styreseminar Høgskolen i Telemark

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

S - N 9.9. 2014. Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Faktaboks Profesjonsrettede,arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Anvendt, praksisnær og profesjonsorientert forskning. HBV er landets nest største statlige høyskole: Ca. 9500 studenter

Detaljer

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby 31.10.2014 18.09.2014 Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/03475-2 2014/563-23 Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Høringssvar

Detaljer

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA Footer, sidenummer og dato skal ikke brukes på hovedforside Hvordan lykkes med å skaffe eksterne midler til FoU-aktivitet? Fra utdanningsaktør til en kunnskapaktør Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

Detaljer

Buskerudtinget 13.4.2015

Buskerudtinget 13.4.2015 Buskerudtinget 13.4.2015 - Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren - HBV nå og i framtiden Buskerudtinget 13.4.2015 - HBV nå Visjon Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) skal utvikles til et

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Notat til høring Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Mål, premisser og føringer I dokumentet Universitets- og fusjonsprosjektet prosjektorganisasjon og mandater er

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Anne Kari Botnmark Prosjektleder 6. sept 2012 faggruppesamling Kongsberg Universitetet

Detaljer

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i Universitets- og høgskolesektoren

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i Universitets- og høgskolesektoren Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Per Eirik Lund 22.10.2014 Telefon: Vår referanse: Deres referanse: 14/02260-7 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Innspill til arbeidet med framtidig

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn Internasjonalt konkurransedyktig og tydelig til stede i regionen Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Restrukturering av høyere utdanning Oslofjordalliansen og Fusjonsutredningen

Restrukturering av høyere utdanning Oslofjordalliansen og Fusjonsutredningen Restrukturering av høyere utdanning Oslofjordalliansen og Fusjonsutredningen NOKUT-konferansen 2012 Petter Aasen 1 Locally Engaged, Globally Competitive Restrukturering av høyere utdanning INTERNASJONALE

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Struktur på Vestlandet

Struktur på Vestlandet Struktur på Vestlandet Statssekretær Bjørn Haugstad Styreseminar for HiB, HSH, HiSF 3. februar 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost.

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike Styreleder/rektor Petter Aasen, styremedlem Kristian Tornås,

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

HBV + HIT 1

HBV + HIT 1 10.08.2015 HBV + HIT 1 Hovedmålet med prosjektet er å etablere et flercampus universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil i Buskerud, Vestfold og Telemark gjennom en fusjon mellom HBV og HiT.

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap

Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Høringsuttalelser - delprosjektene 1, 2 og 3 - fra Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Under følger fakultetets høringsuttalelse, side 1 8. Fakultetets høringssvar er skrevet i rød tekst.

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer