Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget Bystyret Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Vedlegg: 1. Kart som viser tiltak i Sarpsborg som anbefales å inngå i kombinert konsept AB i konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Sammendrag: Sarpsborg kommune har som mål å være en kommune i vekst, noe som innebærer at kommunen har behov for et robust og effektivt transportsystem. Konseptvalgutredningen for Transportsystemet i Nedre Glommaregionen (KVU) viser at Sarpsborg vil ha en trafikksituasjon i 2030 som ikke er forenelig med de målsettinger kommunen har. Bl.a. viser rapporten at det vil være rushtidsforhold det meste av dagen, noe som vil redusere framkommeligheten både for busstrafikken og næringslivets transporter. Reisevaneundersøkelser viser at Sarpsborgs innbyggere i stor grad benytter bil når de forflytter seg. KVUen anbefaler en helhetlig transportpakke for å løse transportutfordringene i Sarpsborg. De definerte målene forutsetter en dreining av reisemiddelvalget, fra bil til kollektiv, sykkel og gange. KVUen kommer ikke med en endelig anbefaling av hvordan transportpakken kan finansieres. Utredningen belyser imidlertid muligheten for å finansiere en vesentlig del av pakken med innkreving av bompenger/brukerfinansiering med bomstasjoner rundt sentrum. Sarpsborg bystyre behandlet KVUen i mai 2010 og sluttet seg i hovedsak til anbefalingen i KVU når det gjaldt tiltak/prosjekter. Når det gjaldt bruk av bompenger for å finansiere transportpakken, vedtok bystyret at bruk av bompenger som lokal finansieringskilde vurderes nærmere, herunder lokalisering av bomstasjoner og satser. Rådmannen mener det er nødvendig å gjennomføre tiltak på transportsystemet i kommunen. Dette med bakgrunn i målsettinger om å være en kommune i vekst, KVUens beskrivelse av trafikksituasjonen i framtiden og kommunenes reisevaner. Rådmannen tilrår derfor at det arbeides videre med en transportpakke i tråd med KVUen, kommunens høringsuttalelse og føringer fra regjeringen. Dette gjelder både mål, innhold og prioriteringsrekkefølge. Det vil imidlertid, som KVUen også legger til grunn være hensiktsmessig at endelig innhold og prioriteringsrekkefølge i transportpakken styres gjennom porteføljestyring. 1

2 Med bakgrunn i at det ikke er noen signaler som tilsier at en transportpakke vil bli finansiert med statlige/fylkeskommunale midler anbefaler rådmannen at Sarpsborg bystyre gjør et prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakken. Rådmannen vil også understreke at skal Nedre Glommaregionen komme i betraktning om 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk er det nødvendig å inkludere bilrestriktivet tiltak i søknaden. Søknaden styrkes dersom innføring av bompenger inkluderes i søknaden. Et prinsippvedtak om bompengefinansiering vil være utløsende for at Statens vegvesen Region øst vil arbeide videre med en transportpakke for Sarpsborg. Et sentralt punkt i det videre arbeidet vil være innretning på bompengeordningen, herunder lokalisering av bomstasjoner, nivået på bompengesatsene og eventuelle rabattordninger. Sarpsborg bystyre må fatte bindende vedtak knyttet til dette senere. Utredning: Bakgrunn: Sarpsborg kommune har som mål å være en kommune i vekst. Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser antyder at Sarpsborg vil ha en befolkning på i 2030 (middelalternativet). En kommune i vekst har behov for et robust og effektivt transportsystem. I mai 2010 hadde Sarpsborg bystyre konseptvalgutredning (KVU) for Transportsystemet i Nedre Glommaregionen til behandling, jf. bystyrets vedtak av KVUen er en faglig utredning i regi av Statens vegvesen. Rapporten fra konseptvalgutredningen har deretter vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). KVUen viser at Sarpsborg vil ha en trafikksituasjon i 2030 som ikke er forenelig med de målsettinger kommunen har. Bl.a. viser rapporten at i 2030 vil det være rushtidsforhold det meste av dagen, noe som vil redusere framkommeligheten både for busstrafikken og næringslivets transporter. Trafikken på hovedvegnettet vil også flyte over på sekundærvegnettet (kommunale og private veger) og trafikkarbeidet på disse vegene vil øke med om lag 50 pst. Kvalitetssikringsrapporten karakteriserer situasjonsbeskrivelsen i KVUen som innsiktsfull. Reisevaneundersøkelser viser at Sarpsborgs innbyggere i stor grad benytter bil når de forflytter seg. Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser at 74 pst av alle reiser foretas med bil. 5 pst. av reisene er kollektivreiser, 4 pst. av reisene foretas med sykkel og 16 pst. ved gange. KVUen anbefaler en helhetlig transportpakke for å løse transportutfordringene i Nedre Glomma med tiltak både i Fredrikstad og i Sarpsborg (jf. KVUens kombinerte konsept AB). De definerte målene forutsetter en dreining av reisemiddelvalget, fra bil til kollektiv, sykkel og gange. For å oppnå dette må utviklingen av ny vegkapasitet begrenses og restriksjoner på biltrafikk inn mot bysentrum introduseres. Følgende prosjekter/tiltak i Sarpsborg er forutsatt å inngå i den anbefalte transportpakken: Tiltak for syklende og gående, dvs. utbygd hovedvegnett for sykkel i tråd med plan for hovedvegnett. Styrket busstilbud Fv 118 Hafslundsøy 2 felt/ + 2 kollektivfelt til Dondern Rv 111 Ny rv øst for Hafslund Forbindelse Vingulmorkveien - fv 109 Torsbekkdalen Fv 109 X Forbindelse Greåkerveien X Sandesund, 2 kollektivfelt Forbvindelse fv 109 Greåkerveien Fv 114 Greåker Grålum 2

3 Fv 109 Rolvsøysund X Forbindelse Greåker, 4 felt I tillegg er det forutsatt at tidsdifferensierte bompengesatser (med rushtidsavgift), parkeringsrestriksjoner og en transporteffektiv arealutvikling er en del av tiltaksporteføljen. Transportpakken for Sarpsborg har en grov kostnadsramme på i overkant av 3,5 mrd. kr. KVUen legger til grunn at realisering av transportpakken skal skje gjennom en porteføljestyringsmodell. Porteføljestyring handler om å styre en portefølje av prosjekter slik at den til enhver tid er optimert i forhold til strategiske og økonomiske målsetninger. Prinsippet om porteføljestyring forutsetter at det må utvikles en organisasjon som forankrer samarbeid og finansiering med en klar prioriteringsstrategi. Foreliggende KVU kommer ikke med en endelig anbefaling av hvordan transportpakken kan finansieres i Sarpsborg. Utredningen belyser imidlertid muligheten for å finansiere en vesentlig del av pakken med innkreving av bompenger/brukerfinansiering med bomstasjoner rundt sentrum. Sarpsborg bystyre sluttet seg i hovedsak til anbefalingen i KVU når det gjaldt tiltak/prosjekter. Bystyret understreket imidlertid at det i tillegg til å fokusere på bedre framkommelighet for sykkel og buss, også i større grad må fokuseres på framkommelighet for næringstransport. Bystyret mente også at endelig trase for fv 118 og rv 111, deriblant ny bro-forbindelse over Glomma samt famtidig vegkapasitet for fv 118 bør avklares nærmere. Slike avklaringer vil skje ved planlegging etter plan- og bygningsloven på ordinær måte. Vurderingene bør også ses i sammenheng med framtidig trase for dobbeltspor før Østfoldbanens vestre linje. Videre mente bystyret at behovet for ny fv 114 som ny sykehusforbindelse bør vurderes nærmere opp mot framtidig 4-felts fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg mente bystyret at ny Sentrumsring via Yven som er vurdert i KVUen, uten å være prioritert utbygget, må inngå i vurderingen. Når det gjaldt bruk av bompenger for å finansiere transportpakken, vedtok bystyret at bruk av bompenger som lokal finansieringskilde vurderes nærmere, herunder lokalisering av bomstasjoner og satser. Det var viktig for bystyret å se dette i sammenheng med ønsket byog tettstedsutvikling. Eventuelle tiltak som skal begrense biltrafikken i form av bl.a. tidsdifferensierte bompengesatser må i tilfelle ses i et regionalt grep. Med bakgrunn i KVUen, høringsuttalelser til KVUen og rapport fra eksterne konsulenter (KS1) har regjeringen vedtatt å legge følgende prinsipper til grunn for videre utvikling av saken: Videre planlegging i tråd med plan- og bygningsloven skal ta utgangspunkt i vedtatt bypakke i Fredrikstad og kombinert konsept AB. En skal starte med tiltak som er felles i de to konseptene. Planlegging må ses i sammenheng med planene for utviklingen av togtilbudet på Østfoldbanen. Videre skal det tas hensyn til dyrka mark i den videre planleggingen av transportsystemet i regionen. Eventuell videre utvikling av en konkret tiltakspakke skal skje i en organisasjon for porteføljestyring som forankrer samarbeid og finansiering med en klar prioriteringsstrategi. Dette skal en komme tilbake til i forbindelse med et eventuelt fram om saken i Stortinget. Prioritering av tiltak skal bli vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan Rådmannens vurdering: Med bakgrunn i målsettinger om å være en kommune i vekst, at regionen skal være en motor i Østfold, KVUens beskrivelse av trafikksituasjonen i framtiden og kommunenes reisevaner mener rådmannen at det er nødvendig å gjennomføre tiltak på transportsystemet i kommunen. For at Sarpsborg kommune skal være del av et attraktivt bo- og arbeidsmarked, er et framtidsrettet og godt fungerende transportsystem en forutsetning. Rådmannen tilrår derfor at det arbeides videre med en transportpakke i tråd med KVUen, kommunens høringsuttalelse og føringer fra regjeringen. Dette gjelder både mål, innhold og 3

4 prioriteringsrekkefølge. Det vil imidlertid, som KVUen også legger til grunn være hensiktsmessig at endelig innhold og prioriteringsrekkefølge i transportpakken styres gjennom porteføljestyring og at det utvikles en organisasjon for å ivareta dette. Kommunen må delta i utforming av, og senere delta på lik linje med statlige myndigheter i en slik organisasjon. Bystyret vil få dette til behandling senere. Rådmannen vil påpeke at gjeldende Nasjonale transportplan som gjelder for perioden ikke prioriterer noen midler til riksvegnettet i Sarpsborg. Fylkets gjeldende handlingsprogram for fylkesvegnettet som gjelder for perioden har heller ikke prioritert midler for å gjennomføre store investeringstiltak på vegnettet i Sarpsborg. Den nasjonale politikken legger til grunn at for å få forsert utbygging av vegnettet og infrastruktur for kollektivtransport samt styrket drift av kollektivtransporten skal bompengepotensialet utnyttes. I realiteten forutsetter dermed staten at bompengefinansiering er løsning for byområder som ønsker å få gjort noe med transportsystemet og trafikkavviklingen. Med bakgrunn i ovennevnte vil derfor rådmannen understreke at det er avgjørende at Sarpsborg bystyre gjør et prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakken. Et slikt prinsippvedtak vil være utløsende for at Statens vegvesen Region øst går videre med detaljering og planlegging av en transportpakke for Sarpsborg. Fredrikstad bystyre gjorde et slikt prinsippvedtak i forbindelse med behandling av Fredrikstad bypakke i Dette vedtaket var utløsende for at Statens vegvesen igangsatte KVUen for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Et krav fra Samferdselsdepartementet om regional tilnærming i forbindelse med utarbeidelse av KVUen gjorde at Sarpsborg ble inkludert i utredningen. Regjeringens føringer for videre planlegging av transportsystemet i Nedre Glomma legger til grunn et styrket samarbeid i regionen for å få til en bedre og mer miljøvennlig transport i regionen. Statens vegvesen region Øst er nå i startfasen av en videre detaljering og planlegging av transportpakken for Fredrikstad. Dersom Sarpsborg bystyre fatter et prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakken nå, kan Statens vegvesen i sitt videre arbeid legge til grunn en regional transportpakke. Det vil gi bedre mulighet for å utvikle et transportsystem med en finansieringsløsning som ivaretar at Nedre Glomma er en funksjonell arbeids-, bolig- og serviceregion. Rådmannen vil også understreke at skal Nedre Glommaregionen komme i betraktning om 4- årig avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk er det nødvendig å inkludere bilrestriktivet tiltak i søknaden. Søknaden styrkes dersom innføring av bompenger inkluderes i søknaden. Fredrikstad har som nevnt prinsippvedtak om bompengefinansiering. Dersom Sarpsborg også fatter et slikt vedtak før søknaden sendes vil det styrke søknaden. Belønningsmidler vil også være en viktig finansieringskilde for deler av transportpakke, og da særlig framkommelighetstiltak for sykkel. Finansieringskilder for transportpakken, utover bompenger vil dermed kunne være ordinære statlige midler, belønningsmidler, fylkeskommunale midler og kommunale midler. Det er noen prinsipper staten legger til grunn for bompengeinnkreving. Prinsippene er som følger: Nytte-prinsippet det vil si at de som har nytte av prosjektet også skal betale, og motsatt. Innkreving av bompenger skal maksimalt foregå i 15 år. Det skal være etterskuddsinnkreving av bompenger på enkeltprosjekt. For en transportpakke i by betyr det at det bør gjennomføres et prosjekt på vegnettet før bompengeordningen kan etableres. Ovennevnte prinsipper vil Statens vegvesen legge til grunn i de videre detaljerte finansieringsberegningene. 4

5 Når det gjelder lokalisering av bomstasjoner vil nytte-prinsippet legge føringer for hvor en framtidig lokalisering i Sarpsborg kan etableres. Alle prosjektene/tiltakene som er anbefalt i KVUen og som bystyret i hovedsak har sluttet seg til er sentrumsnære prosjekter. Når nytteprinsippet skal legges til grunn vil det medføre at lokalisering av bomstasjoner i Sarpsborg vil bli sentrumsnær. De videre utredningene vil vise endelig detaljert lokalisering og antall bomstasjoner. I disse utredningene må det søkes løsninger som bygger opp under målsettinger om å styrke sentrumsutviklingen. Det må også søkes løsninger for å unngå fremmedtrafikk i boligområder, som følge av kjøring for å unngå passering av bomstasjoner. Rådmannen vil også påpeke at en eventuell sentrumsnær lokalisering av bomstasjoner mest sannsynlig vil gi størst inntektspotensiale. Beregninger fra Fredrikstad fra 2006 viser at inntektspotensialet fra en bomring på kommunegrensen i Fredrikstad er mill. kr over 15 år, mens tilsvarende for en bomring nært opp til sentrum er mill. kr. Fredrikstad har som prinsipp vedtatt en sentrumsring inkludert bomsnitt på Årum og ved Skjærviken. Rådmannen vil derfor tilrå at bystyret ber Statens vegvesen om å legge grunn til en lokalisering av bomstasjoner som ivaretar nytte-prinsippet. Rådmannen mener at det i de videre utredninger vil være viktig å se på eventuelle rabattordninger, i tråd med gjeldende regelverk. Det bør både ses på timesregel og passeringstak på 50 passeringer pr måned. Med timesregel menes at et kjøretøy kun belastes for en passering pr time. Med passeringstak menes at et kjøretøy kun belastet for et maks antall passeringer pr måned. Timesregel kan være avgjørende for en videre utvikling av Nedre Glomma som en robust arbeids-, bolig- og serviceregion. Et passeringstak vil være viktig i fht. økonomisk forutsigbarhet for den enkelte bruker av vegnettet. For øvrig vil et effektivt innkrevingssystem være en forutsetning. Rådmannen vil også tilrå at det videre utredningsarbeidet vurderer tidsdifferensierte bompengesatser. Tidsdifferensierte satser inngår i den anbefalte transportpakken i KVUen. Tidsdifferensierte bompengesatser innebærer at det ikke er flate satser over døgnet/uken. En innretning kan for eksempel være at satsene i rushtiden er høyere enn flat sats, mens satsene er lavere enn flat sats i perioder med liten trafikk, som for eksempel på nettene og på søndager. Rådmannen mener også at det er viktig å påpeke overfor sentrale myndigheter at transportpakken i Nedre Glomma må prioriteres høyt både når det gjelder innhold, viktighet og finansielt. Rådmannen vil i den sammenheng også påpeke at sentrale myndigheter må se utbedring på veg og jernbane i sammenheng, og da spesielt over Sarpsfossen. Prosessen videre Dersom Sarpsborg bystyre fatter prinsippvedtak om å bompengefinansiere en transportpakke for Sarpsborg vil Statens vegvesen gå videre med ytterligere planlegging og utredninger. Statens vegvesen vil bl.a. utarbeide detaljerte finansieringsberegninger for ulike bompengekonsepter. En slik utredning vil, i tillegg til finansiering og tiltaksportefølje omhandle organisering av porteføljestyringen og konkretisering av mål for transportpakken. I tillegg vil planlegging av prosjekt etter plan- og bygningsloven kunne startes opp. Når detaljerte finansieringsberegninger foreligger, vil Sarpsborg bystyre få utredningen til behandling. Bystyret må da fatte bindende vedtak om finansieringsløsning. Deretter vil Statens vegvesen utarbeide en stortingsproposisjon om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma. Dette fordi innkreving av bompenger skal godkjennes av Stortinget. Dersom alle utredninger, planleggingsarbeider og vedtak går som forutsatt kan stortingsproposisjonen foreligge i 2014/2015. Miljømessige konsekvenser: Ingen miljømessige konsekvenser før en transportpakke realiseres. 5

6 Økonomiske konsekvenser: Videre arbeid med realisering av en transportpakke vil kreve ytterligere planressurser hos kommunen. Rådmannens innstilling: 1. Transportutfordringene i Sarpsborg løses med en helhetlig tiltakspakke/transportpakke. 2. Transportpakkens mål, innhold og prioriteringsrekkefølge tar utgangspunkt i foreliggende konseptvalgutredning, inkludert bystyrets vedtak av samt føringer fra regjeringen. Endelig innhold og prioritereringsrekkefølge i transportpakken styres gjennom porteføljestyring i en organisasjon som ivaretar dette. 3. Bompenger vedtas som lokal brukerfinansiering. a. Nytteprinsippet om at de som har nytte av transportpakken også skal betale og motsatt legges til grunn. b. Antall bomstasjoner og endelig detaljert lokalisering av disse avklares i det videre planarbeidet i regi av Statens vegvesen region Øst og må ses i sammenheng med ønsket by- og sentrumsutvikling. c. Eventuelle rabattordninger, i tråd med gjeldende regelverk, vedtas på bakgrunn av mer detaljerte finansieringsanalyser i regi av Statens vegvesen region Øst. i. Det legges til grunn både timesregel og passeringstak på 50 passeringer pr måned innført dersom gjeldende lovverk og økonomi i prosjektet tillater det. d. Det forutsettes et effektivt innkrevingssystem. e. Tidsdifferensierte satser vurderes i det videre planarbeidet. 4. Det skal arbeides for at transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg prioriteres høyt av sentrale myndigheter, både når det gjelder innhold, viktighet og finansielt. Viktigheten av samtidig realisering av tiltak på veg og jernbane over Sarpsfossen må påpekes. 6

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer