NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Bypakke Nedre Glomma Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 1/2013 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER Dato Bakgrunn og grunnlag I oktober 2012 behandlet bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg en sak om utredningsarbeidet for bypakke Nedre Glomma som la føringer for det videre arbeidet. Bl.a. ble det i vedtakene forutsatt at de alternative bomkonseptene 2 og 3 som var presentert av Statens vegvesen tidligere, ble lagt til grunn for det videre utredningsarbeidet. I tillegg skulle det utredes to alternative takstsystemer: a. Flat takst, med takstnivå og rabattordninger i tråd med retningslinjer for norske bompengeordninger. b. Tidsdifferensierte bompenger. Takstnivå ved tidsdifferensierte bompenger drøftes i forhold til priselastisitet, samt ut fra erfaringer og praksis fra andre byområder. Rambøll Fjordgaten 15 Postboks 2333 NO-3103 TØNSBERG T F Vår ref /OLNTBG Siden den gang har arbeidet særlig vært konsentrert om å finne et bomkonsept med konkret plassering av bomstasjoner som i størst mulig grad: - Bidrar til å innfri målsettingene i samarbeidsavtalen for Nedre Glomma (eks: reduserer arbeidsreiser med bil) samt føringer fra overordnede myndigheter - Oppfattes som mest mulig rettferdig i hele regionen og gir lik behandling av kommunene - Ivaretar nytteprinsippet, dvs at de som betaler bomavgift får nytte av tiltakene som skal finansieres - Bidrar til å styrke bysentra - Unngår å splitte lokalsamfunn og nærmiljøer - Unngår uønsket trafikklekkasje til lokale veier - Gir størst mulig trafikkgrunnlag i bomstasjonene - Unngår for mange bomstasjoner, særlig på lavtrafikkerte veger. I dette notatet presenteres et forslag til bomkonsept som er et resultat av en 1/12 Rambøll Norge AS NO MVA

2 utviklingsprosess i nært samarbeid mellom Statens vegvesen, kommunene og fylkeskommunen. Ulike forslag har vært behandlet gjentatte ganger i koordineringsutvalget og i rådmannsutvalget for Nedre Glomma. Alternative forslag ble forelagt styringsgruppa for Nedre Glomma i møte Det ble ikke enighet om et forslag i dette møtet og styringsgruppa ba rådmannsutvalget fremme et nytt forslag til bomkonsept. Det er dette forslaget som presenteres i foreliggende notat og som vil bli forelagt styringsgruppa i møte Forslaget har også vært drøftet med Vegdirektoratet i møte Det ligger som en viktig forutsetning i begge kommuner at bompengeinnkrevingen ikke skal startes før minst ett vesentlig tiltak (prosjekt) i kommunen er ferdigstilt. I Fredrikstad vil ny rv 110 Simo Ørebekk være det «bompengeutløsende» prosjektet. Dvs at bompengeinnkrevingen i Fredrikstad starter når dette prosjektet åpnes for trafikk, forutsetningsvis omtrent fra årsskiftet 2016/2017. I Sarpsborg vil utbedring av fv 109 mellom Rolvsøysund og Torsbekkdalen bli det bompengeutløsende prosjektet. Innkrevingen starter når vesentlige deler av denne strekningen er ferdigstilt, antatt til omtrent ved årsskiftet 2018/2019, dvs to år senere enn i Fredrikstad. 2. Prinsipielt bomkonsept Helt siden arbeidet med en Østfoldpakke 2 for Fredrikstad i har det vært lagt til grunn en bompengeordning med énveis innkreving i alle bomstasjoner. Dette prinsippet er videreført ved etablering av bomstasjonene på bruene til Kråkerøy der det er betaling i retning mot Fredrikstad sentrum. Énveis innkreving i retning mot sentrum er det mest vanlige prinsippet ved bompengeordninger i byområder som har preg av bomringer. Dersom man skulle gå over til toveis innkreving måtte det være knyttet vesentlige gevinster til dette, enten i form av økt inntjening og/eller i form av gunstige trafikale effekter. Et bomsnitt med toveis innkreving er i prinsippet å betrakte som to bomstasjoner (dobbelt sett med utstyr, dobbelt så mange passeringer som skal håndteres osv). Driftskostnadene vil imidlertid ikke være dobbelt så store som med énveis innkreving, men i alle fall betydelig høyere. Disse merkostnadene ved toveis innkreving må oppveies gjennom økt inntjening. Dvs at bomtakstene ved toveis innkreving ikke kan halveres i forhold til takstene med énveis innkreving, men må være mer enn 50 % av takstene med énveis innkreving for å opprettholde samme inntjening. Det er dermed sannsynlig at trafikkavvisningen pga bompenger blir større med toveis enn med énveis innkreving, hvilket vil svekke inntjeningen ytterligere. Da hovedformålet med en bompengeordning i Nedre Glomma er å finansiere utbygging og tiltak, ser vi ingen gevinster ved å foreslå toveis framfor énveis innkreving, gitt at den økonomiske belastningen for trafikantene og inntjeningen i bompengeordningen skal være den samme. Det foreslåtte bomkonseptet er derfor basert på énveis innkreving i alle bomstasjoner. Prinsippet er illustrert med blå strek i figuren nedenfor som viser utstrekningen av en bomring som omslutter Nedre Glomma-regionen. Det betales bompenger i retning inn til regionen slik pilene viser. Innenfor ringen er 2/12

3 den gjennomgående betalingsretningen fra Sarpsborg mot Fredrikstad. Dette innebærer at det i det alt vesentligste betales i bare én retning for bilreiser til/fra og innen regionen. Bomring Nedre Glomma fra 2019 For reiser tur/retur gjennom regionen (gjennom bomringen), for eksempel mellom Kråkerøy og E6 nord, må det betales i begge retninger (inn i bomringen) slik det nødvendigvis blir i alle tilsvarende bomringer. Bomring Fredrikstad sentrum fra 2017 Det vil imidlertid bli vurdert en løsning der man snur innkrevingsretningen på Kråkerøybruene. Dette vil i så fall fjerne denne ulempen for bosatte på Kråkerøy (og Hvaler). Som nevnt i kapittel 1 planlegges Kartdata: Kartverket Norge digitalt bompengeinnkrevingen i Fredrikstad å starte fra Innkrevingen vil da omfatte bomstasjonene som ligger nærmest sentrum og som vil utgjøre en bomring rundt sentrale deler av Fredrikstad som vist med rød strek i figuren. Når de øvrige bomstasjonene settes i drift fra 2019 vil man få etablert den fullstendige bomringen rundt hele regionen som vist med blå strek. Nedenfor er den foreslåtte bompengeordningen med plassering av bomstasjoner beskrevet mer i detalj. Det vil da framkomme at forslaget i praksis består av to bomringer rundt byområdene i henholdsvis Fredrikstad og Sarpsborg som til sammen utgjør en felles bompengeordning for Nedre Glommaregionen. Bompengeinnkrevingen vil være basert på automatiske bomstasjoner der betaling av bomavgift primært forutsettes å skje med elektronisk brikke, alternativt ved tilsendt faktura etterskuddsvis basert på videofotografering av bilens nummerskilt, eller kontant og anonymt på nærliggende bensinstasjoner som bomselskapet ha avtale med. 3/12

4 3. Plassering av bomstasjoner I tillegg til de generelle kravene til en bompengeordning som er angitt i kapittel 1, har det i utvikling og drøfting av ulike alternativer vært en utfordring å finne ordninger der man unngår at det må betales i begge retninger for trafikk som skal til/fra E6 nord og nytt sykehus ved Kalnes. Disse momentene har vært bestemmende både for plassering av bomstasjonene og for hvilken kjøreretning det skal betales bompenger i det foreslåtte bomkonseptet. Nedenfor er vist et oversiktskart med foreslått plassering av de enkelte bomstasjonene. Pilene angir i hvilken retning det skal innkreves bompenger. Røde bomstasjoner igangsettes fra 2017, blå fra Kartdata: Norgeskart 4/12

5 Fra 2019 vil bomstasjonene i Fredrikstad samt bomstasjon i Sarpsborg ved Rolvsøysund utgjøre en bomring rundt deler av Fredrikstad som illustrert i kartskissen til venstre. Bomstasjonen på fv 109 samt sideveger ved Råbekken vil ligge innenfor ringen. Kartdata: Kartverket Norge digitalt Fra 2019 vil bomstasjon 10 samt utgjøre en form for bomring rundt sentrale deler av Sarpsborg kommune, men med det unntaket at det ikke vil være noen bomstasjoner nord for sentrum. Det er derfor ikke snakk om en fullstendig bomring. Det innebærer at alle områder nord for fv 118, fra Lekevoll og Kurland og nordover via Tunøya mot indre Østfold, vil ha tilgang til Sarpsborg by uten å betale bompenger. Disse områdene ligger derfor i prinsippet «innenfor bomringen». Det anses ikke sannsynlig at vegene som kommer nordfra over Tunøya, dvs fv 114 og fv 553, vil være aktuelle Kartdata: Kartverket Norge digitalt «gratisruter» for trafikk nordfra på E6 til Sarpsborg by fordi dette vil innebærer lange omveger og fordi standarden på disse vegene ikke gjør dem særlig attrakive. Det vurderes derfor ikke å være nødvendig med bomstasjoner på disse vegene for 5/12

6 å unngå trafikklekkasje dit. Hvis dette likevel skjer kan det vurderes å etablere en bomstasjon også på fv 114 nord for Lekevoll. Bomstasjon 10 på fv 109 ved Rolvsøysund ligger i prinsippet på kommunegrensen mellom Fredrikstad og Sarpsborg, men vil rent fysisk være plassert i Sarpsborg kommune. Bomstasjon 16 på fv 114 ved Grålum og bomstasjon 20 og 21 på henholdsvis fv 109 og Greåkerveien vest for Alvim vil ligge innenfor «bomringen». Nedenfor er det gitt en mer detaljert beskrivelse av plasseringen av og begrunnelse for bomstasjonene i hver av kommunene. Det understrekes at bomstasjonene foreløpig ikke er plassert helt eksakt. Det må gjøres på senere tidspunkt ut fra de stedlige forholdene og ut fra praktiske hensyn (nærliggende skilter, stolper og avkjørsler, tilgang til strøm og tele etc). 3.1 Bomstasjoner i Fredrikstad Utgangspunktet for plasseringen av bomstasjonene i Fredrikstad har vært bystyrets vedtak i 2007 om en bompengeordning for Østfoldpakke 2 i Fredrikstad. Bomstasjonene 1-6 er plassert i tråd med vedtaket i Bomstasjon 7 og 8 ved Råbekken Kartdata: Webklient Fredrikstad kommune Bomstasjon 6 er plassert på fv 109 rett nord for kryss med Evjebekkveien og Råbekksvingen. Når man ser mer detaljert på denne bomplasseringen viser det seg at en bom kun på fv 109 vil medføre at det blir muligheter for å benytte sidevegene, primært Dikeveien, for å unngå bommen på fv 109. Dette vil medføre betydelig og uønsket trafikklekkasje til sidevegene. Det er derfor nødvendig å sette opp to bomstasjoner på sideveger for å unngå denne trafikklekkasjen, se kartskissen. Det foreslås en bomstasjon helt sør i Dikeveien med innkreving i retning sørover. Dessuten foreslås en bom i Evjebekkveien øst for krysset med Tomteveien 6/12

7 for å unngå uønsket trafikklekkasje til boliggatene øst for jernbanen fra Dikeveien og ned til Tomteveien. Alternativet til bom 7 og 8 hadde vært å stenge noen lokal veger, bl.a. Dikeveien, men det anses uaktuelt da det ville medføre betydelige ulemper for tilgjengeligheten til disse nærings- og boligområdene. Bomstasjon 9 på fv 112 ved Hauge bru (nær Solli) Bomstasjon 9 var opprinnelig foreslått plassert på fv 112 ved Haugetun folkehøgskole, i nær tilknytning til den planlagte omleggingen av fv 112 fra Haugetun til fv 109 sør for Rolvsøysund (Hatteveien). En slik plassering ville imidlertid splitte lokalsamfunnet langs fv 112 (Rostadneset, Ringstadåsen etc) og skille disse områdene fra diverse handels- og tjenestetilbud som vil ligge innenfor bomringen. For å unngå dette foreslås bomstasjon 9 plassert på fv 112 ved kommunegrensen ved Hauge bru, dvs rett sør for Sollikrysset på E6, se kartskissen. Kartdata: Webklient Fredrikstad kommune Bomstasjon 11 (rv 111 Årum vest), 12 (fv 532 Varveien) og 13 (fv 110 Skjærviken) I bystyrets vedtak i 2007 var det forslått en bomstasjon på rv 111 rett vest for Årumkrysset på E6, se rød strek og pil på kartskissen. Denne bomstasjonen var knyttet til en eventuell omlegging/utbedring av rv 111 mellom Årum og Borgar (kryss med rv 110). I tillegg ble det foreslått en bomstasjon på fv 110 ved Skjærviken for å unngå trafikklekkasje til denne vegen når det ble etablert en bom på rv 111. Den viste bomplasseringen med rødt innebærer at det blir en «gratisrute» via det lokale vegnettet nord for Årumkrysset (Sundløkkaveien og Kilevoldveien), markert med rød strek på kartskissen. Det vurderes Kartdata: Webklient Fredrikstad kommune 7/12

8 ikke som aktuelt å stenge disse veiene eller sette opp en egen bomstasjon der da det ville splitte et lite lokalsamfunn. I stedet foreslås bomstasjonen på rv 111 flyttet lenger vest som vist på kartet (bomstasjon 11). Dermed vil fv 532 Vardeveien framstå som en mulig alternativ kjørerute til rv 111. For å unngå trafikklekkasje til fv 532 foreslås en bomstasjon på fv 532 ved Linddalen (bomstasjon 12). Bomstasjonen på fv 110 ved Skjærviken foreslås opprettholdt i tråd med bystyrevedtaket i 2007 for å unngå trafikkøkning på fv 110. Konsekvenser av å utelate noen bomstasjoner Det er utført egne trafikkberegninger for å finne ut hva som skjer hvis man utelater bomstasjon 5 i Veumveien, samt bomstasjon 12 og 13 i henholdvis Vardeveien og fv 110 ved Skjærviken. Beregningene viser at det da blir betydelig trafikklekkasje til disse vegene (opptil biler/døgn i Veumveien og Vardeveien, 2000 biler/døgn på fv 110). Av den grunn anbefales å opprettholde disse bomstasjonene. 3.2 Bomstasjoner i Sarpsborg De foreslåtte bomstasjonene i Sarpsborg er vist i kartskissen nedenfor. Kartdata: Webklient Sarpsborg kommune 8/12

9 Det forutsettes at to veger stenges for å unngå uønsket trafikklekkasje som markert på kartet ovenfor: Yvenveien sør for Yven Nordre og Gamle Kongevei i nordre del. Dessuten er det viktig at det ikke blir gjennomkjøringsmuligheter for vanlig trafikk i Tuneveien som krysser E6 sør for Lekevollkrysset. For å unngå dette foreslås etablert en bussluse i Tuneveien, dvs at bare busser kan kjøre gjennom Tuneveien mellom fv 118 i øst og Grålum i vest. Eksakt plassering av busslusen må vurderes senere, bl.a sett i forhold til barnehagen Store Tune gård, Tingvollheimen og næringsvirksomhet i Tuneveien. Bomstasjon 10, fv 109 ved Rolvsøysund Som nevnt tidligere er ivaretakelse av nytteprinsippet et sentralt moment ved utforming av bomkonseptet. Dvs at flest mulig av de som har nytte av tiltakene som finansieres skal være med og betale og omvendt, dersom man har nytte av tiltakene skal man betale. De største investeringene i bypakken ligger i utbedring og til dels omlegging av fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er derfor et vesentlig poeng at flest mulig av de som vil benytte fv 109 er med og betaler, ikke bare de som kjører hele strekningen, men også de som bare benytter deler av strekningen mellom byene. Den tyngste kostnaden på fv 109 vil være knyttet til bygging av ny bru ved Rolvsøysund. For å forsterke ivaretakelsen av nytteprinsippet foreslås derfor en bomstasjon på fv 109 ved Rolvsøysund. Dessuten vil denne bomstasjonen sammen med andre bomstasjoner på fv 109 være et insitament til å begrense bruk av bil ved reiser mellom byene, og dermed bidra til å dreie reisemiddelvalget fra bil til kollektivtrafikk (og til dels sykkel). Bomstasjon 14 på rv 111 ved Gatedalen Bomstasjonen foreslås plassert på kommunegrensen mellom Fredrikstad og Sarpsborg med innkreving i retning sørvestover. Bomstasjonen er i hovedsak begrunnet i nærheten til den planlagte omleggingen av rv 111 øst og sør for Hafslund, dvs at brukerne av dette tiltaket skal betale for å benytte det (nytteprinsippet). Bomstasjonen vil dessuten kunne bidra til å begrense reiser med bil mellom kommunene. Bomstasjon 15 på fv 118 over Sarpsfossen Ny bru over Sarpsfossen, enten i dagens trasé eller ny trasé lenger nord, er et sentralt prosjekt i Sarpsborg. Det er derfor naturlig å plassere en bomstasjon her. Dersom det kommer en ny bru med forbindelse over Hafslundsøy lenger nord vil det også være nødvendig med en bomstasjon på denne. Det gjenstår så lang planprosess før løsningen for ny bru over Sarpsfossen/Glomma er fastlagt at det vil være aktuelt å iverksette bompengeinnkreving i Sarpsborg før dette prosjektet er ferdigstilt (tidligst i 2021). Hvis man venter med å starte innkreving i bomstasjon 14 og 15 til ny bru over Sarpsfossen/Glomma er ferdig, men starter innkreving i de øvrige bomstasjonene, vil dette få uheldige trafikkmessige konsekvenser. Trafikk fra E6 nord til Sarpsborg sentrum vil da kunne kjøre via Årumkrysset, rv 111 og fv 118 over Sarpsfossen uten å betale bomavgift. Dette vil medføre en ugunstig merbelastning på fv 118 over Sarpsfossen der det allerede er en svært anstrengt trafikksituasjon i rushperiodene. Dessuten vil utsatt oppstart av bomstasjon 14 og 15 som har et betydelig trafikkgrunnlag, redusere bompengeinntektene. Det forutsettes derfor at bomstasjon 14 og 15 satt i drift samtidig med de øvrige bomstasjonene i Sarpsborg. Dersom bomstasjon 15 på brua over Sarpsfossen skal iversettes senere enn de andre bomstasjonene må innkrevingsretningen i bomstasjon 14 snus for å unngå de uheldige trafikkmessige konsekvensene som nevnt ovenfor (merbelastning på brua over Sarpsfossen). 9/12

10 Bomstasjon ved Grålum/Lekevoll Bomstasjonene i dette området er plassert slik at det må betales bompenger for å komme nordfra på E6 og fv 118 når man skal inn til Sarpsborg. Bomstasjon 16 ligger på fv 114/118 rett vest for Lekevollkrysset. Bomstasjon 17 og 18 ligger på avkjøringsrampene fra E6, dvs at trafikksom som kjører av fra E6 betaler bomavgift. Bomstasjon 19 er plassert på fv 118 for å unngå at denne blir en «gratisrute» fra det nye krysset ved Kalnes og ned mot Grålum. Busslusen i Tuneveien er også vist i denne kartskissen. Kartdata: Webklient Sarpsborg kommune via fv 118 uten å betale bomavgift, men må betale i motsatt retning. Trafikk fra Grålum, Bjørnstad og Greåkerdalen kan kjøre til Sarpsborg sentrum Bomstasjon ved Alvim Et aktuelt tiltak i bypakken er bygging av en tverrforbindelse mellom fv 109 og fv 557 Greåkerveien rett vest for Alvim renseanlegg. Bomstasjonen 20 og 21 på henholdsvis fv 109 og fv 557 er foreslått plassert vest for den planlagte tverrforbindelsen som vist på kartskissen, med innkrevingsretning mot sør. Det betyr eksempelvis at trafikk mot Sarpsborg sentrum fra Greåker og Fredrikstad i morgenrushet ikke betaler bomavgift, men derimot i motsatt retning i ettermiddagsrushet. Bomstasjon 22 og 23 er plassert på avkjøringsrampene fra E6 på tilsvarende måte som i Lekevollkrysset. Kartdata: Webklient Sarpsborg kommune 10/12

11 4. Konsekvenser av bompengeordningen De viktigste trafikale/betalingsmessige konsekvensene av den forslåtte bompengeordningen kan oppsummeres som følger: All trafikk fra E6 til Nedre Glomma må betale bomavgift. Trafikk fra områder i Fredrikstad og Sarpsborg som ligger utenfor den felles bomringen til de sentrale byområdene, må betale bomavgift. Trafikk som kjører «gjennom» den felles bomringen og tilbake må betale begge veger, men det vil bli vurdert å snu innkrevingsretningen på bruene til Kråkerøy. Trafikk mellom byene på fv 109 betaler i bare en retning (mot Fredrikstad). Tre bomsnitt på fv 109 mellom byene innebærer at de fleste brukere av fv 109 må betale. Dette gir god ivaretakelse av nytteprinsippet knyttet til de store investeringene på fv 109. Dessuten vil disse bomstasjonene bidra til å begrense bilbruk ved reiser mellom bysentrene. Tidsdifferensierte bomtakster vil ha ingen funksjon i morgenrushet mot Sarpsborg sentrum fra vest (fv 109 og fv 557), bare i ettermiddagsrush fra sentrum. Tidsdifferensierte bomtakster vil ha ingen funksjon i ettermiddagsrush fra Fredrikstad sentrum, bare i morgenrush mot sentrum. Trafikk mellom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum via rv 111 og fv 118 over Sarpsfossen må betale i begge retninger. 5. Takster og rabatter 5.1 Takstnivå I tabellen nedenfor er vist noen nøkkeltall fra eksisterende bompengeordninger i norske byområder. Bomselskap Antall bomstasjoner Retning Takst lett/tung Rabatter* Månedstak, passeringer Nord Jæren 21 Enveis 20/50 20 % 75 Ja Bergen 14 Enveis (toveis) 15/ % 50 (nytt: 60) Ja Haugalandet 13 Enveis/toveis 12/ % 75 Ja Tønsberg 6 Enveis 15/ % 60 Ja Timesregel Trondheim 7 Toveis 10/20 * 20 % 90 Ja (pr snitt) Kristiansand 5 Enveis 21/ % 50 Ja Kråkerøy 2 Enveis 22/ % 50 Nei * Dobbel takst i rush hverdager Nivået på takstene for lette biler uten rabatt ligger pr i dag stort sett i området kr. Tunge biler (> 3,5 tonn) betaler vanligvis dobbel takst. Bare Trondheim har tidsdifferensierte bomtakster ved at takstene i morgen- og ettermiddagsrushet er dobbelt så høye som utenfor rush. Det er dessuten planer om å innføre av tidsdifferensierte takster i Kristiansand. Foreløpige finansieringsanalyser tilsier at det vil være krevende å finansiere hele utbyggingsbehovet i Nedre Glomma. For den foreslåtte bompengeordningen i Nedre Glomma foreslås derfor utredet flate takster (samme takst hele døgnet) i området kr for lette biler uten rabatt. 11/12

12 Som alternativ vil det i første omgang bli utredet tidsdifferensierte takster på 20 kr utenom og 30 kr i rushperioder mandag-fredag. Rushperiodene settes til kl og kl Rabattordninger Som det framgår av tabellen ovenfor har de fleste byområdene rabattordninger som gir fra 30 til 40 eller 50 % rabatt hvis man inngår abonnementsavtale med bomselskapet. Et eurovignettdirektiv som inngår som en del av EØS-avtalen og som bl.a. regulerer bruk av bompenger er under implementering i norske lover og forskrifter. Pga tilpasning til dette direktivet er rabattsystemene i norske bompengeordninger under omlegging, men dette vil ikke primært gjelde for byområder. Flere norske byområder har gått over til eller vedtatt endringer som gir 20 % flat rabatt ved avtale med bomselskapet og 10 % rabatt for alle andre som betaler med elektronisk brikke. I Bergen planlegges overgang til 20 % rabatt ved revisjon av Bergensprogrammet. For øvrig har også Oslo 20 % flat rabatt ved abonnement. Viktige begrunnelser for overgang til 20 % flat rabatt har vært å øke inntjeningen og å få et enklere rabattsystem som er mer oppnåelig og rettferdig for alle (abonnementsavtaler med 50 % rabatt koster relativt mye mer enn avtaler med lavere rabatter). I bompengeordningen for bruene til Kråkerøy kan det i dag forskuddsbetales for 25, 175 eller 350 passeringer for å få henholdsvis 30, 40 eller 50 % rabatt. Det er foreløpig ikke fastlagt hvordan den eksisterende bompengeordningen for Kråkerøybruene skal innpasses i den foreslåtte bompengeordningen for Nedre Glomma (takster, rabatter, innkrevingstid etc). Lavere rabatter gir som nevnt større inntjening. På den annen side er det ønskelig med en rabatt-/ abonnementsordning som gir et godt insitament til at flest mulig betaler med brikke da dette vil bidra til å redusere innkrevingskostnadene for bompengeordningen. Med utgangspunkt i det store finansieringsbehovet og for å få et enkelt og oversiktlig rabattsystem, foreslås i utgangspunktet at det utredes en ordning med 20 % flat rabatt for abonnenter og 10 % rabatt for øvrige brikkebrukere. Det vil imidlertid også bli utredet hva en ordning med % rabatt som på Kråkerøybruene, vil ha å si for inntjeningen. For å få rabatt må man inngå avtale med bomselskapet som innebærer forskuddsbetaling av et visst antall passeringer som nevnt for Kråkerøybruene. Det er foreløpig ikke avklart hvor mange passeringer som det må betales forskudd for hvis man velger å benytte en flat rabatt på 20 %. I tillegg til rabattordningen vil det bli lagt til grunn en «timesregel» i bompengeordningen som innebærer at man betaler for bare én bompassering i løpet av en time, uansett hvor mange bompasseringer man har i løpet av denne timen. Dessuten vil det bli fastlagt et «månedstak» som angir maksimalt antall bompasseringer det skal betales for i løpet av en måned. Begge kommuner har i sine prinsippvedtak i oktober 2012 gått inn for et månedstak på 50 passeringer. Et så lavt månedstak vil gi en betydelig reduksjon i inntjeningen i bomstasjonene. Sett opp mot det betydelige finansieringsbehovet foreslås heller at det vurderes et månedstak i størrelsesorden passeringer. Det betales ikke for bompasseringer ut over månedstaket. 12/12

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Bypakke Nedre Glomma - bompengeordning

Bypakke Nedre Glomma - bompengeordning Arkivsak-dok. 12/00339-17 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 30.05.2013 Bystyret 13.06.2013 Bypakke Nedre Glomma - bompengeordning Saken er fremmet etter prinsippet

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Dato:2013-4-5. Bypakke Nedre Glomma. - Forslagtil bompenge nansiering - Forslagtil porteføljestyring. u s ø. y s

Dato:2013-4-5. Bypakke Nedre Glomma. - Forslagtil bompenge nansiering - Forslagtil porteføljestyring. u s ø. y s Dato:2013-4-5 Bypakke Nedre Glomma - Forslagtil bompenge nansiering - Forslagtil porteføljestyring ) n k e a B g rlin E f: ra g to o (F d n y s u s ø lv o R 3 ( 79 ) FORORD Arbeidet med finansieringsordning

Detaljer

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 67342 Kontor for bompengeforvaltning Statens vegvesen, Region vest Brita Bye Saksbehandler/telefon: Kristian Bauge / 55516337 Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse:

Detaljer

Innledning / sammendrag

Innledning / sammendrag Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Plassering av bomstasjoner Notat til ATP-utvalgets møte 20. oktober 2006 Fra: Karl Sandsmark, Statens vegvesen region Sør, Strategistaben Dato: 10. oktober 2006.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74 Dato: 4. mai 2010 Byrådssak 271/10 Byrådet E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner NIHO BBY-714-200513584-74 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2010-2019) er det gitt klarsignal for å bygge

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland Rådmannens innstilling: 1. Det etableres en bypakke for Grenland i tråd med saksinnstillingen og Rapporten

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Veiprising til skrekk og advarsel?

Veiprising til skrekk og advarsel? Veiprising til skrekk og advarsel? Erfaringer fra arbeidet i Tromsø kommune Kommunevegdagene 2011 Tromsø 23-24.mai Hvordan får Tromsø folk til å reise annerledes? Reisemiddelfordeling i Tromsø 40 % av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Buskerudbypakke 2 Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Behov for omfattende satsing på tog, buss, vei, sykkel, gange, pendlerparkeringer og knutepunkter de kommende 15-20 årene. Vi følger opp

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Samarbeid mellom Notat: felles formannskapsmøte Dato: 12.04 2013 Forfatter: Adm. styringsgruppe Side: 1

Samarbeid mellom Notat: felles formannskapsmøte Dato: 12.04 2013 Forfatter: Adm. styringsgruppe Side: 1 Samarbeid mellom Notat: Hovedelementene i Bypakke Grenland Til: Felles formannskaps-/fylkesutvalgsmøte Dato: 17.04.2013 Innhold: 1. Hensikt 2. Bakgrunn og føringer 3. Bypakke Grenland 3.1. Mål 3.2. Tiltak

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Tore Langmyhr, Trondheim kommune Transportplanen 08.02.07 Byutvikling med fortetting og riktig lokalisering av virksomheter Prioritering av kollektivtransport og sykkel

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Vurdering av avbøtende TS-tiltak på lokalvegnettet i Hamar Region øst Hamar kontorsted 08.04.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering... 2 3. Alternative bomplasseringer

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Bompengeringen i Tønsberg. Inntekter i forhold til finansieringsplanen

Bompengeringen i Tønsberg. Inntekter i forhold til finansieringsplanen Inntekter i forhold til finansieringsplanen Anne Madslien TØI rapport 775/2005 TØI rapport 775/2005 Bompengeringen i Tønsberg Inntekter i forhold til finansieringsplanen Anne Madslien ISSN 0802-0175 ISBN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Videre arbeid med Bypakke Nedre Glomma - Kick-off 7. mai 2012 REFERAT

Videre arbeid med Bypakke Nedre Glomma - Kick-off 7. mai 2012 REFERAT Videre arbeid med Bypakke Nedre Glomma - Kick-off 7. mai 2012 REFERAT Hensikten med «Kick-off en» den 7. mai 2012 var å etablere et felles utgangspunkt for det videre arbeidet med Bypakke Nedre Glomma,

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift.

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift. Saksframlegg MILJØPAKKE FOR TRANSPORT I TRONDHEIM Status og samarbeidsrutiner, høring av takst- og rabattsystem samt prioritering av prosjekter i 2010 Arkivsaksnr.: 08/25207 Saksbehandler: Henning Lervåg

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Byutviklingsenheten Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Til: Prosjektgruppen for Samferdselspakken for Kristiansandsregionen Fra: Hilde Gulbrandsen, Byutviklingsenheten Kopi: Teknisk direktør

Detaljer

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på E6 Øyer Tretten Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Notat. Tidsdifferensierte bomtakster. Kartlegging av konsekvenser for kollektivtransporten i Bergen

Notat. Tidsdifferensierte bomtakster. Kartlegging av konsekvenser for kollektivtransporten i Bergen Notat 77/2014 Mari Betanzo Miriam Søgnen Haugsbø Tormod Wergeland Haug Tidsdifferensierte bomtakster Kartlegging av konsekvenser for kollektivtransporten i Bergen Forord Det ble høsten 2014 gjort vedtak

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 11/3137-4 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Færre bompengeselskap? Færre bompengeselskap Ønske om færre bompengeselskap

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND.

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.06.2010 2009/5321-13481/2010 / Q13 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato 10/116 Fylkesutvalget 22.06.2010 FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING

Detaljer

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2013/4191-9166/2016 Arkiv: Q10 Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 27/16 Formannskapet

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Øvrige: Roy Jakobsen, Jostein Haug, Vibeke Weibell Eliassen, Tor Stabbetorp og Gry Rustad Pettersen (prosjektleder/ referent).

Øvrige: Roy Jakobsen, Jostein Haug, Vibeke Weibell Eliassen, Tor Stabbetorp og Gry Rustad Pettersen (prosjektleder/ referent). REFERAT Møte i Styringsgruppa 5 2016, 15. juni kl. 13 15 Fylkeshuset i Sarpsborg Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Kari Agerup,

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

Høringsuttalelse. Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro samt ombygging av Vinterbrokrysset

Høringsuttalelse. Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro samt ombygging av Vinterbrokrysset Saksnr.: 2014/539 Løpenr.: 3000/2015 Klassering: L12 Saksbehandler: Ellen Arntzen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 11.02.2015 Fylkestinget 26.02.2015

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nordica, Helsingfors 9-11 juni 2008 Bomringen i Trondheim: bakgrunn, sentrale kjennetegn Trafikale effekter

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

Fra nedtur til opptur i Bodø

Fra nedtur til opptur i Bodø Fra nedtur til opptur i Bodø Hva har skjedd hva kan vi lære? Seniorkonsulent Kollektivforums årskonferanse, Oslo 1.-2. februar 2016 gustav.m.nielsen@gmail.com 01.02. 2016 Dette innlegget Bodø kort presentasjon

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

I denne kollektivutredningen har vi tatt utgangspunkt i følgende:

I denne kollektivutredningen har vi tatt utgangspunkt i følgende: 1 Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder Både investeringsprogram og politiske forpliktelser Politiske virkemidler: Investeringsprogram:

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor?

Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor? Kollektivtrafikken i Trondheim de 3 siste årene er en suksess Hvorfor? Innlegg på kollektivkonferanse i Kristiansand 19.04.12 v/torbjørn Finstad,, leder av kollektivgruppen i Miljøpakken Ansvarsdeling,

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Årsrapport 2014 for belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i Nedre Glomma

Årsrapport 2014 for belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i Nedre Glomma Årsrapport 2014 for belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i Nedre Glomma 1. INNLEDNING Den 27. august 2013 inngikk Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer