HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG?"

Transkript

1 HVA BETYR BYPAKKA FOR DEG?

2 FAKTA OM BYPAKKE GRENLAND Målet for dette store prosjektet er å gjøre byene våre bedre å bo i. Totalt 2,5 mrd. kroner skal investeres Ca. 30 prosjekter vurderes Prosjektene omfatter vei, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø Hva er bypakka? Om 15 år er det antakelig flere innbyggere i Grenland. De skal bo, studere, jobbe, levere i barnehagen og besøke venner og familie sammen med oss som allerede bor her. Før vi ønsker nye innbyggere velkommen, har vi en jobb å gjøre. Vi må forbedre kollektivtilbudet, bygge flere gang- og sykkelveier, legge til rette for boliger og arbeidsplasser i byene og tettstedene og sørge for at nærings trafikken flyter bedre. Bypakke Grenland skal bidra til dette. Vi ønsker å gjøre Grenland til et sted der det er godt å bo og drive næringsvirksomhet for dagens og framtidas generasjoner. 2

3 Et attraktivt Grenland! Vi vil at mennesker og næringsliv skal ønske seg til Grenland. Skal vi klare det må vi gjøre regionen mer attraktiv! Vi trenger derfor et solid løft i infrastrukturen. Samtidig må vi tenke litt annerledes på hvordan vi forflytter oss. Bypakke Grenland skal bidra til dette. Vi ønsker å gjøre hverdagen bedre for alle grupper av trafikanter og samtidig redusere bruken av privatbil. Disse to målene henger nøye sammen. Allerede i dag opplever vi kø mange steder i Grenland. Beregninger viser at om vi ikke gjør noe, vil bruk av privatbiler øke med minst 10 prosent det neste tiåret. Det betyr at vi om få år kan oppleve enda lengre køer og større trafikkproblemer enn i dag med mindre vi gjør noe med det. Gjennom bypakka skal vi holde personbiltrafikken på det nivået den er i dag, samtidig som vi legger til rette for at flere selv velger å gå, sykle eller ta bussen. De aller fleste av oss trenger bilen for å få hverdagen til å gå opp. Men vi kan redusere behovet for å bruke den hyppig og på korte strekninger. I et byområde som Grenland er mange av de daglige bilturene korte, og ofte på strekninger hvor det kan bli et godt busstilbud. Hvis vi får de av oss som enkelt kan gå, sykle eller ta bussen til å gjøre det oftere, blir det bedre plass til de som er avhengige av bilen. Arbeidet med å utvikle framtidas løsninger i Grenland har allerede startet. Erfarne fagfolk fra kommunene, fylkeskommunen, Jernbaneverket og Statens vegvesen har satt seg ved samme bord. Planene er sydd sammen i en pakke for området vårt Bypakke Grenland. Det gjør vi for å få til felles utvikling på tvers av kommunegrenser og organisasjoner. I tillegg har vi fått belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet for å sette i gang strakstiltak. Dette vil de som kjører buss snart få glede av. Hyppigere avganger, reduserte priser, oppgraderte holdeplasser og bedre ruteinformasjon vil bli innført tidlig neste år. Bypakka skal etter planen behandles i Stortinget før sommeren Utover høsten og vinteren neste år vil vi være klare til å stikke spaden i jorda på flere prosjekter. Bompengeinnkrevingen starter når byggingen igangsettes. Vi trenger bedre framkommelighet for de som driver næring i vårt område, vi trenger at folk opplever at de kan ferdes enkelt og trygt uten å bruke egen bil, og vi trenger bedre luftkvalitet og mindre utslipp. Bypakke Grenland er en investering i nettopp dette. En investering for framtida! Hilsen Hedda Foss Five Ordfører Skien Øystein Beyer Ordfører Porsgrunn Gunn Berit Rygg Holmelid Ordfører Siljan Terje Riis-Johansen Fylkesordfører 3

4 HVA SKJER NÅR? Høst: Arbeidet med de første prosjektene starter Mai-juni: Sannsynlig behandling i Stortinget med vedtak om bompengeordning Januar-april: Utarbeidelse av bompengeproposisjon og oversendelse til Samferdselsdepartementet Juni: Kommunene og fylkeskommunen fattet vedtak om prinsippene for Bypakke Grenland og om et opplegg for delvis bompengefinansiering September: Sak med lokalpolitiske vedtak ble oversendt til Vegdirektoratet September-desember: Behandling i Vegdirektoratet og ekstern kvalitetssikring Høst: Detaljplanleggingen startet 4

5 5

6 6

7 Hva er egentlig Bypakka? Bypakke Grenland er en samling prosjekter små og store - som vil gjøre Grenland til et bedre sted å bo og jobbe. Bypakka omfatter kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan. Målet er at: vi skal få et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere det skal bli enklere og tryggere for gående og syklende kollektivtilbudet skal bli enda bedre vi skal få et bedre miljø med mindre utslipp fra biltrafikk Hva skal gjøres? Bypakke Grenland skal gjøre transportsystemet best mulig. Kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen har vært gjennom en lang prosess for å velge ut de viktigste prosjektene for å nå dette målet. Etter en grundig faglig utredning står det nå ca. 30 ulike prosjekter igjen. Blant disse finner vi flaskehalser og trafikkproblemer vi har slitt med lenge i Grenland. Samlet vil denne tiltakspakka gi et sammenhengende løft for hele transportsystemet vårt. Vi får bedre flyt i trafikken og stor forbedring for de som går og sykler. I tillegg blir kollektivtrafikken kraftig styrket. Selv med 2,5 milliarder kroner vil det ikke være penger til å realisere alle prosjektene. Utvelgelsen starter nå i høst. Noen prosjekter er definert som regionale det betyr at de er viktige for hele Grenland eller for mer enn én kommune. Andre er kommunale de bestemmes av hver enkelt kommune og blir spesielt viktige for deg akkurat der du bor. Det er deltakerne i Bypakke Grenland som gjennom kommunestyrene og fylkestinget til slutt avgjør hvilke prosjekter som skal igangsettes. Prosjekter som bidrar mest til at bypakka når målene sine vil få prioritet foran prosjekter som bidrar mindre. Selv om lokalpolitikerne har sagt ja til bypakka, må også Stortinget godkjenne bypakka før den kan bli en realitet. Det kommer av at pakka skal finansieres med bompenger i tillegg til midler fra stat, fylkeskommune og kommuner. Saken kommer etter planen opp for Stortinget våren

8 8 Prosjektene på disse sid ene vurderes realisert gjenn om Bypakke Grenland. Det ligger flere tiltak på ønske listen enn det er penger til. Dermed er det opp til kommunene og fylkeskommunen å prioritere.

9 REGIONALE PROSJEKTER Lilleelvkrysset i Porsgrunn. Ny vegløsning for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. Brekkasvingene (Skyggestein- Skjelbredstrand) i Skien. Ny veg slik at trafikken slipper å kjøre de krappe Brekkasvingene ved Åfoss. Ansett som et så viktig prosjekt at det har fått delfinansiering i Nasjonal transportplan. Ny gang- og sykkelveg mellom Heivannet og Holtesletta i Siljan. Skien stasjon Nylende. Utbedre gangarealene og utbedre bussholdeplass. Mælagata, Petersborg Gjerpensgate i Skien. Lage gang/sykkelveg. Menstadbrua vest. Forbedre fremkommeligheten for buss i rundkjøringen. Menstadbrua til Rådhuskrysset i Skien. Tilrettelegge for god løsning for syklende. Sammenhengende gang/sykkelvei langs elva på østsiden mellom Porsgrunn og Skien. Tuftekrysset i Skien. Forbedre rundkjøring slik at trafikkavviklingen går enklere og raskere. Gjøre det enklere for gående å krysse vei. Moflata, Telemarksvegen og Bjørntvedtvegen i Skien. Forbedre fremkommelighet for buss. Borgestad sentrum. Gang- og sykkelvei. Torggata i Skien sentrum. Forbedre fremkommelighet for gange/sykkel/ buss og varelevering. Landmannstorvet i Skien sentrum. Ny bussterminal, lettere tilgjengelig for gående og bevegelseshemmede og med bedre bussavvikling. Grøntområder, sitteplasser mm. 9

10 10 Hammerkrysset-Hovenga i Porsgrunn. Redusere risiko for fotgjenger ulykker, bla. gjennom fotgjengersignal, sykkelveg og s ikring av farlige avkjørsler. PP-krysset i Porsgrunn. Sikring av trafikkfarlig kryss gjennom bla. lysregulering, kollektivfelt og sykkelfelt. Kirkebakken og Sverresgate-Hovenga i Porsgrunn. Hovedrute for sykkeltrafikk; tiltak inkluderer bla. sykkelveg og prioritering av kollektivtrafikk. Raschebakken-Brugata i Porsgrunn. Kollektivfelt, lyskryss og andre tiltak. Jernbanegata-Vallermyrene i Porsgrunn. Prioritering av kollektivtrafikken gjennom bla. lysregulering og kollektivfelt. Breviksveien Setrevegen Torskebergvegen i Porsgrunn. Hovedrute for sykkeltrafikk; etablering av gang- og sykkelveg, evt. gjennom utvidelse av bru/tunnel. Klevstrand-Skrapeklev i Porsgrunn: sikre bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet gjennom blant annet kollektivfelt og bedre kryssløsning.

11 KOMMUNALE PROSJEKTER Hver kommune får en sum penger fra bypakka som skal brukes til bypakketiltak som den enkelte kommunen vurderer som viktige. Hvor mye penger den enkelte kommune får er basert på antall innbyggere i kommunen. Det er en forutsetning at disse bidrar til å nå målene med bypakka. Det er i dag flere forslag til vurdering enn det vil være penger til. Det er kommunene selv som bestemmer hvilke tiltak som skal realiseres. BUSS Med bypakka kommer det også en kraftig satsing på buss. Det skal brukes 620 millioner kroner på drift og investering i kollektivtrafikken. Dette kommer i tillegg til de 215 millionene vi får fra Staten i form av belønningsmidler, der også en stor andel går til kollektivsatsing. På de neste to sidene ser du et kart med oversikt over de ulike prosjektene som vurderes realisert gjennom Bypakke Grenland. 11

12 HER ER PROSJEKTENE SOM VURDERES BIL OG VEG Bypakka skal gjøre trafikkavviklingen tryggere og mer effektiv. Ikke minst for næringstrafikken har dette stor betydning. Bypakke Grenland omfatter to store vegprosjekter, Brekkasvingene i Skien og Lilleelvkrysset i Porsgrunn, som til sammen har en kostnadsramme på over 1 mrd. kroner. I tillegg kommer en rekke andre tiltak som skal bedre framkommeligheten for næringstrafikken og øke sikkerheten på vegene. GANG OG SYKKEL Bypakka skal gjøre det tryggere og mer attraktivt for myke trafikanter. Ca. 20 små og store gang- og sykkelprosjekter vurderes utbygd. Noen er først og fremst av kommunal betydning, mens andre har som mål å binde Grenland sammen for gående/syklende. BUSS Bypakka skal gjøre det lettere å velge bussen. Bedre rutetilbud, økt framkommelighet og mer moderne holdeplasser er blant tiltakene som skal bidra til å nå dette målet. BYMILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET Miljøgater og nye mønstre for trafikkavvikling er blant de ca. 10 tiltakene som vurderes for å øke sikkerheten og de urbane kvalitetene i byene. 12

13 0 BYBÅNDET PROSJEKT TIL VURDERING RV36 OG FV32 E18 KM 32 4 SILJAN 1 Brekkasvingene, Rv36 Geiteryggen- Skjelbredsstrand, ny veg slik at trafikken slipper de krappe svingene, forbedrer trafikkflyt og sikkerhet SKIEN Lilleelvkrysset, Fv32 Gimle vegen- Augestadvegen, ny veg for å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. 3 1 Sammenhengende gang- og sykkelveg, på østsiden av elva Ny gang- og sykkelveg mellom Heivannet og Holtesletta (Fv32). 5 2 PORSGRUNN Menstadbrua vest (Rv36), forbedre framkommelighet for buss. E18 32 BREVIK ANDRE PROSJEKTER De nummererte prosjektene over er eksempler hentet fra prosjektlisten til Bypakke Grenland. I tillegg vurderes en rekke andre tiltak, de fleste av disse er markert med blå sirkel i kartet. Det jobbes nå med å beslutte hvilke av disse som skal realiseres. En del av prosjektene er av regional art, mens andre besluttes endelig av kommunen. Se fullstendig prosjektliste og hold deg oppdatert på nettsidene våre! 13

14 HVOR MYE VIL BYPAKKA KOSTE? Totalt skal det investeres 2,5 milliarder kroner gjennom Bypakke Grenland. Dette skal finansieres med offentlige midler og bompenger. Litt under en milliard dekkes av stat, fylkeskommune og kommuner, og resten må finansieres gjennom bompenger. Figuren nedenfor viser hvordan disse pengene er tenkt fordelt: Budsjett Bypakke Grenland = 2,5 mrd kr Tiltak for næringstransporten 310 mill kr Felles resrektiv parkeringsordning Fv32 Lilleelvgata Hovenga 514 mill kr Rv36 Skyggestein Skjelbredstrand 492 mill kr Trafikksikkerhet 150 mill kr Kollektiv 310 (drift) (investering) mill kr Bymiljø 90 mill kr Gang og sykkel 310 mill kr Effektiv arealbruk 14

15 15

16 HVOR MYE MÅ DU BETALE I BOMPENGER? Deler av bypakka skal finansieres med bompenger over en tiårs periode. Det vil bli satt opp 16 automatiske bomstasjoner. Grunnen til at det blir satt opp så mange punkter er at betalingsbyrden skal bli mest mulig rettferdig fordelt mellom de som bor i Grenlandsområdet og for å oppnå målet om å redusere biltrafikken. Sånn blir ordningen: Sikrer du deg elektronisk brikke slipper du å betale for hver eneste bomstasjon du passerer du betaler maksimalt for én bompassering per time, selv om du kjører gjennom flere Du betaler bare én retning. Bomstasjonene vil stå slik at de registrer bare den ene kjøreretningen, i hovedsak når du kjører fra sør mot nord du betaler altså ikke både fram og tilbake Fra til om morgenen og mellom og om ettermiddagen betaler du 20 kroner pr passering Resten av døgnet betaler du 14 kroner pr passering Du får 10 prosent rabatt hvis du har elektronisk brikke Du betaler for maksimalt 60 bompasseringer per måned hvis du har elektronisk brikke. Ved flere passeringer enn dette kjører du gratis 16

17 ET EKSEMPEL Hvor mye vil det koste per måned? Det avhenger naturligvis av hvor mye man kjører, og når på døgnet, men her er et regne stykke som gir en indikasjon: Kjøring i rushtid alle arbeidsdager: 20 kr x 22 passeringer = 440 kr Med brikke og 10% rabatt blir summen 396 kr + Kjøring utenom rushtid for øvrige passeringer: 60 (maks antall betalte passeringer med brikke) - 22 rushtidspasseringer =38 passeringer, 14 kr x 38 passeringer = 532 kr Med brikke og 10% rabatt blir summen 479 kr TOTAL SUM kan f.eks. bli pr/mnd: = 875 kr 17

18 SPØRSMÅL OG SVAR Må jeg betale bompenger begge veier? SVAR: Nei, bare én vei, i hovedsak når du kjører fra sør mot nord. Hva om jeg må passere flere antennepunkter? SVAR: Du betaler bare for én bom innenfor en time, dersom du har brikke. Hvor mye av bompengene går til innkreving? SVAR: Ca. 19 prosent av inntektene vil gå til drift av bommene. Jo flere som skaffer seg brikke, jo lavere blir kostnadene ved å drifte bomsystemet. Hvorfor kan ikke staten betale dette? SVAR: Det er en forutsetning at Bypakke Grenland får tilført offentlige midler. Staten har imidlertid bestemt at også innbyggerne må være del av spleiselaget. Hvis disse retningslinjene endrer seg og vi i Grenland får tilført mer penger, vil innkrevingsperioden for bompenger kortes ned eller falle helt bort. Hvorfor kan vi ikke heller lage en ringveg rundt Grenland? SVAR: Dette har vært utredet, og man fant ut at en ringveg vil ha dårlig effekt for trafikken i bybåndet. Årsaken er at 95% av trafikken i Grenland er intern og ikke gjennomgangstrafikk, slik at reiseveien med ringvei i praksis ville blitt lengre for nesten alle reiser. -Hvorfor ikke bruke bensinavgift i stedet for bompenger, slik de har gjort i Tromsø? SVAR: Høyere bensinpris, eller rettere sagt drivstoffavgift ble innført som en prøveordning i Tromsø. Erfaringene er at dette har mange ulemper. Stortinget tillater derfor ikke dette i nye bompengeprosjekter. Hva synes næringslivet om bypakka? SVAR: Næringslivet og industrien, gjennom bla. NHO, støtter opp om Bypakke Grenland, fordi god framkommelighet og forutsigbarhet for transporten er vesentlige for dem. Du finner flere spørsmål og svar på nettsidene våre: 18

19 FELLES AREAL- OG TRANSPORT PLAN FOR GRENLAND Akkurat nå arbeider fylkeskommunen sammen med Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble med en felles areal- og transportplan for byregionen. Planen legger føringer for utviklingen i Grenland, blant annet hvor det kan skje utbygging av boliger og næringsvirksomhet. Areal- og transportplanen henger tett sammen med Bypakke Grenland. Bypakka sikrer midler til utbygging og drift av transportsystemet i regionen. Målet for planen og bypakka er å gjøre Grenland mer attraktivt og tilrettelegge for miljøvennlig transportutvikling i regionen. Arealutviklingen er viktig for å oppnå dette. Areal- og transportplanen er på høring i november og desember Den skal vedtas i februar BELØNNINGSORDNING Bypakke-kommunene har fått avtale om fireårig belønningsordning med Staten. Det betyr at vi får til sammen 215 millioner kroner i rene midler fra Staten som vi skal bruke til å styrke kollektivtrafikken og gang og sykkel i Grenland. Vi kan blant annet sette ned billettprisene, få hyppigere avganger, og utbedre gang- og sykkelnettet. Dette er ting vi skal komme i gang med raskt de første effektene vil du merke allerede på nyåret. Du kan lese mer om dette på: 19

20 Offentlig informasjon VIL DU VITE MER? Miljømerket trykksak Design og trykk: Reklamehuset Wera. Foto: Dag Jenssen. Samarbeid mellom: Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland Rådmannens innstilling: 1. Det etableres en bypakke for Grenland i tråd med saksinnstillingen og Rapporten

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

Notat. Bypakke Grenland fase 1. Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport. Tormod Wergeland Haug Marte Bakken Resell Katrine Kjørstad

Notat. Bypakke Grenland fase 1. Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport. Tormod Wergeland Haug Marte Bakken Resell Katrine Kjørstad Notat Tormod Wergeland Haug Marte Bakken Resell Katrine Kjørstad Notat 57/2014 Bypakke Grenland fase 1 Foto: Dag Jenssen Bypakke Grenland fase 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Innledning... 7 1 Kollektivmarkedet

Detaljer

BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst]

BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] BYPAKKE GRENLAND HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 3.06.2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Forord Handlingsprogrammet (HP) er utarbeidet på vegne av politisk styringsgruppe for Bypakke

Detaljer

Bypakke Nedre Glomma - bompengeordning

Bypakke Nedre Glomma - bompengeordning Arkivsak-dok. 12/00339-17 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 30.05.2013 Bystyret 13.06.2013 Bypakke Nedre Glomma - bompengeordning Saken er fremmet etter prinsippet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

R A P P O R T Veg- og transportavdelingen

R A P P O R T Veg- og transportavdelingen Mulighetsstudie Grenland R A P P O R T Veg- og transportavdelingen Region sør Skien kontorsted Samfunn 16. september 2011 Forord Denne mulighetsstudien er bestilt av Bamble kommune, Siljan kommune, Skien

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

OFFENTLIG INFORMASJON April 2011. Tidenes største samferdselssatsing i Bodø

OFFENTLIG INFORMASJON April 2011. Tidenes største samferdselssatsing i Bodø OFFENTLIG INFORMASJON April 2011 Tidenes største samferdselssatsing i Bodø Innhold Hva skjuler seg i pakken?... s 3 Vil du gå om kapp med køen?... s 4 Trygghet for to milliarder... s 6 Tidslinje Bypakke

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland Utstilling av sko under mobilitetsuka i Skien og Porsgrunn i september 2009 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland

Detaljer

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet Av Christine Hvitsand Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 12/2008 juli 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 12/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

Sykkelstrategi for Vestfold

Sykkelstrategi for Vestfold Sykkelstrategi for Vestfold Vestfold fylkeskommunes strategi for økt sykling i Vestfold September 2012 Til behandling i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 18.september 2012 Sykkelstrategi for Vestfold

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Søknad fra Nedre Glomma for perioden 2013 2016

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Søknad fra Nedre Glomma for perioden 2013 2016 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad fra Nedre Glomma for perioden 2013 2016 03.04.2013 Innledning Denne søknad gjelder for perioden 2013 2016. Den bygger

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Rapport. Bompengenes omfang i Norge. Lokal innflytelse over ressursbruk og prioriteringer. Bård Norheim Jørund Nilsen Konstantin Frizen 41/2013

Rapport. Bompengenes omfang i Norge. Lokal innflytelse over ressursbruk og prioriteringer. Bård Norheim Jørund Nilsen Konstantin Frizen 41/2013 Rapport Bård Norheim Jørund Nilsen Konstantin Frizen 41/2013 Bompengenes omfang i Norge Lokal innflytelse over ressursbruk og prioriteringer Bilde: Scanpix Forord Nivi og Urbanet Analyse har, på oppdrag

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Konseptvalgutredning Grenland

Konseptvalgutredning Grenland Konseptvalgutredning Grenland Statens vegvesen Hovedrapport Samfunnsseksjonen Region sør Samfunnsseksjonen Januar 2010 1 Venstøp F32 Gulset Nylende F356 Rv36 Elstrømsbrua Moflata F32 Geiteryggen Rv36 Rv36

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Vesentlige mangler i utredningen

1. Sammendrag. 2. Vesentlige mangler i utredningen Utredning om Miljøpakke Trondheim trinn 2, ref. 2010/069450-011 Merknader fra Syklistenes Landsforening Trondheim, 11. april 2012 1. Sammendrag SLF peker på en vesentlig svakhet ved tilleggsutredningen:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/28 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/86 Formannskapet 01.06.2011 11/99 Bystyret 16.06.

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/28 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/86 Formannskapet 01.06.2011 11/99 Bystyret 16.06. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2011 25492/2011 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/28 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/86 Formannskapet 01.06.2011

Detaljer