Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland"

Transkript

1 Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

2 Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå Intensjonsavtale 2008, vedtak om samarbeid Systematisk arbeid fra mål til gjennomføring Politisk styringsgruppe administrative temagrupper: Arealbruk Bilbruk Kollektiv Gange/sykkel

3 Konseptvalgutredning og KS1 i Grenland Utgangspunkt Prosjekter for over 500 mill (utløser KVU) Vedtatt fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland (2002) Krav om vurderinger av andre løsninger Hvorfor? Staten ønsker: bedre styring på store prosjekter å styre ressursbruken på planlegging høyere kvalitet på planleggingen

4 Konseptvalgutredning/KS1 - prosess KS1 danner grunnlaget for prinsippvedtak i regjeringen om valg av konsept som grunnlag for den videre planlegging. Informasjonsmøter Felles uttalelse gjennom Bystrategi Grenland Høring KVU KS1 Konseptvalgutredning (Statens vegvesen) Ekstern kvalitetssikring Regjeringsnotat Regjeringen Anbefaling (Samferdsels departementet)

5

6 Konseptvalgutredning/KS1 Kvalitetssikringen er den samme for statlig finansierte prosjekter og prosjekter finansiert med bompenger (også etter 2010) Fokus på helhetlig tenking:

7 Behov og mål for Grenland Prosjektutløsende behov: Behov for bedre framkommelighet for næringstrafikken Behov for overføring av persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel Samfunnsmål: Bedre framkommelighet for næringstrafikk og mer attraktive forhold for reisende med kollektivtransport og for gående og syklende

8 5 alternative hovedkonsept er utredet Alternativ Beskrivelse Kostnad - ca Konsept 0 Dagens vegsystem 0 kr Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Mindre utbygging. Mindre tiltak for økt fremkommelighet (primært i kryssområder) og første fase av bybanen fra Porsgrunn til Skien sentrum. Prioritering av kollektiv. Bedre busstilbud, egne traseer og/eller prioritering i kryss med dårlig fremkommelighet. Bybane forlenges til Gulset og Herøya. Bygging i bybåndet med tiltak på dagens vegnett og kollektivtiltak. Tiltak som beskrevet i infrastrukturplanen for Grenland og tiltak vedtatt i Skien bystyre i Ringveg utenom bybåndet. Restriksjoner på gjennomkjøringstrafikk i bybåndet. Forslag fra Fjordnett Grenland. 440 millioner kr 2,0 milliarder kr 3,8 milliarder kr 3,5 milliarder kr

9 Konseptene = prinsipper Konseptene skal vise de prinsipielt ulike måtene transportsystemet i Grenland kan utformes på for å tilfredsstille behov og mål Utfordringen i Grenland, som i andre byområder, er å påvirke konkurranseforholdet mellom de ulike transportformene. Forbedring av vegsystemet er vurdert ut fra to perspektiver: Optimaliseringen av kryss = bedre fremkommelighet Etablering av nye veglenker = økning i vegsystemets totale kapasitet Konseptene skal vise de trafikale effektene og samfunnsnytten av de ulike virkemidlene en kan tenke seg å benytte i et byområde.

10 Vurdering av tilgjengelige virkemidler

11 Finansieringspotensial Potensialet for bompenger i Grenlandsområdet ligger i størrelsesorden 2,0 2,5 milliarder kroner over en 15- årsperiode Parallell innkreving = 2,5 milliarder kroner Etterskuddsvis innkreving = 2,0 milliarder kroner Ingen av konseptene som baserer seg på en større utbygging av vegnettet lar seg finansiere i en utbyggingsfase utelukkende med bompenger som finansieringsgrunnlag.

12 Konklusjon i KVU Grenland Ingen av konseptene som er vurdert tilfredsstiller utredningens behov, mål og krav - men deler av konseptene er gode. Disse delene er derfor satt sammen til et nytt samlet konsept med en totalsum på ca 4 mrd. kr. Denne summen overskrider det som er mulig å dekke inn med bompengeinnkreving i en periode. Derfor er konseptet delt inn i faser som lar seg finansiere. Faseinndelingen prioriterer å løse de viktigste utfordringene først.

13 Nytt anbefalt konsept i 3 faser prinsipper: 1. Optimalisering av dagens vegnett og oppgradering av transportnettet for kollektivtrafikken, gående og syklende. 2. Sikre fremkommeligheten på vegnettet som forbinder byområdet med hovedvegnettet i regionen, dvs. rv 36 og E Sikre fremkommeligheten på resterende vegnett i byområdet. Totalsum: 4 mrd kroner

14 Fase 1- Optimalisere dagens vegnett Tiltak (detaljer avklares gjennom videre planlegging) Utbedre strekningen Lilleelvgata-Hovenga (jernbanekryssing) Bygging av rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand Kollektivtiltak: Økt frekvens, 10 % økt busshastighet og evt. første fase av bybanen 30-sone (30 km/t) Parkeringsrestriksjoner Trafikksikkerhetstiltak Tiltak på strekninger med framkommelighetsproblemer Tiltak for gang/sykkel - middels nivå Kryssutbedringer Holdeplassopprustning Ladestasjoner for el-biler Miljøtiltak dagens vegnett (miljøsoner) Kostnad - ca NB!Usikkerhet større enn +/- 40% 1,2 mrd kr 2016 Ferdigstillelse (samfunnsøkonomisk balanse)

15 Fase 1 Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand Fv 32 Lilleelvgata -Hovenga Felles parkeringsordning Satsing på kollektiv Attraktivt og levende sentrum G/s-veier Illustrasjon: Lampe Landskap

16 Fase 2 - Styrke forbindelsen til/fra E18 og riksvegen gjennom bybåndet Tiltak Kostnad - ca Ferdigstillelse Herøyatunnelen (tunnel fra Herøya til E18) Menstabrua-Skyggestein, fortsette Skyggestein- Skjelbredstrand til Menstadbrua Videre utbygging gang/sykkel. Ny forbindelse Rugtvedt Surtebogen ( Gassvegen ) 1, 45 mrd kr ( inkl. gassveg) Oppstart av fase 2 anbefales vurdert på nytt når fase 1 er igangsatt 2023

17 Fase 3 - Tiltak for lokaltrafikk Tiltak Kostnad - ca Ferdigstillelse Ny vegforbindelse vest for elva mellom Bjørnstad og Moflata Ny forbindelse øst for elva mellom Hovenga og Menstad Sentrumsring vest/nord rundt Skien sentrum Ny forbindelse Frednesbrua Flakvarp 1,35 mrd kr 2039 Oppstart og aktuelle tiltak i fase 3 vurderes på nytt når fase 2 er igangsatt og nye trafikktall foreligger.

18 Felles høringsuttalelse fra Grenland-1: Partene i Bystrategi Grenland samarbeidet slutter seg til målsettinger og anbefalt konsept som presentert i KVU for Grenland. Forutsetter at Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand er i fase 1, og Fv 353 Rugtvedt-Sortebogen (Gassveien) er i fase 2. KVU ens anbefalinger er i tråd med Grenlands vedtatte målsettinger og strategiske planer for areal- og transport. Stor utålmodighet med å komme i gang med gjennomføring av prioriterte tiltak. Utfordring: Inntektene til bypakka vil bli mindre når målsettingen om høyere andel miljøvennlig transport oppnås.

19 Felles høringsuttalelse fra Grenland - 2 Stor betydning at de statlige og regionale/lokale målene for videre areal- og transportutvikling i Grenland nå samsvarer. Felles forankring og satsing gjør det økonomisk mulig å oppnå de ambisiøse målsettingene. Bidrag fra Staten vil være prioritering av miljøvennlig transport i byområder, riksveg 36, og en 4-årig belønningsavtale

20 Bypakke Grenland - bakgrunn Fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland gir rammer for videre utvikling av hovedvegnett, kollektivtrafikk, senterstruktur og arealutvikling i byområdet. I 2007 ble det gjort prinsipielle vedtak om bompengefinansering i Grenland (vegpakke Grenland) for å kunne gjennomføre tiltak

21 Alternativ finansiering - Utdrag fra NTP Selv med økte statlige økonomiske rammer har det lokale ønsket og viljen til å ta i bruk bompenger for å få realisert prosjekter tidligere økt. For å få forsert utbyggingen av riksvegnettet, kollektivinfrastrukturen og styrket drift av kollektivtransporten, legges det opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som finnes, der det er lokalpolitisk vilje til det. Det innebærer en høy bompengeandel der potensialet er stort.

22 Hva er en bypakke? En delvis bompengefinansiert tiltakspakke (inkl. spleiselag statlige, regionale og lokale myndigheter). Tiltak er investeringer i f.eks veg, miljøtiltak og kollektivtransport. Bypakker kan planlegges i flere faser, men Stortinget må godkjenne søknad før igangsetting av hver fase Krav til bypakker: Virkemidlene skal ses i sammenheng, dvs en samlet areal- og transportplan m/bruk av lokale virkemidler Klare mål og krav til hva som skal oppnås (mål for trafikkutvikling og byutvikling) Satsing på kollektivtiltak, gange og sykkel skal være en vesentlig del av pakka I samsvar med nasjonale mål Reduksjon av klimagassutslipp fra transport som sentral premiss

23 Mulighetsstudie og bompengeutredning En mulighetsstudie kartlegger sammenheng mellom prosjektkostnader, bomplasseringer, trafikkgrunnlag og takster, for å gi svar på realistiske muligheter for brukerfinansiering av tiltak. En bompengeutredning baserer seg på mulighetsstudien og kostnadsoverslag, og avklarer finansieringsopplegg. Den er grunnlag for bompengesøknad til Stortinget. Prosess: Tiltak Vedtak utarbeide mulighets studie Utarbeide mulighets studie Vedtak mulighets studie Utarbeide bompenge utredning Vedtak bompenge utredning Behandle bompenge utredning (st.prop) Vedtak Stortingsprop. Ansvar Lokalt SVV Lokalt SVV Lokalt Vegdir/ S.dep Stortinget

24 Vurderinger Konseptvalgtutredning for Grenland bør legges til grunn for det videre arbeidet med Bypakke Grenland. For å få til en raskest mulig gjennomføring av prioriterte tiltak bør potensialet ved alternativ finansiering som finnes i byområdet i Grenland utnyttes. Forutsetninger for positiv behandling av bompengesøknad fra Grenland: Kvalitetssikringen av Konseptvalgutredningen (KS1) må være behandlet i Regjeringen Føringene fra Regjeringen og KS1 må være fulgt opp i bypakken Lokal enighet om mål og prioriteringer Ferdige reguleringsplaner for en stor andel av de tiltakene (det som prioriteres sterkest)

25 Vurderinger En samlet bypakke i tråd med KVU - hvor fase 1 fremmes for Stortinget først - vil imøtekomme både en rask framdrift og statens forventinger til en bypakke for Grenland. Forutsetninger: Tilstrekkelig med ressurser til å følge opp arbeidet Optimale og parallelle prosesser Enighet mellom aktørene i Grenland Sterkt påtrykk overfor Staten for å sikre framdriften. Det har i denne prosessen stor betydning at Grenland er enig i Statens anbefalinger og krav for å sikre rask gjennomføring.

26 Fase 1 gjennomføring Statlig prosess Statlig prosess KVU/NTP 2010 Høring KVU KS 1 (kvalitetssikring) Innspill NTP Regj. notat/ Regj. vedtak KS1 Stortingsmelding NTP Stortingsvedtak NTP SVV utarbeider handlingsprogram Tabellen viser en raskest mulig framdrift ved optimale og parallelle prosesser

27 Fase 1 gjennomføring - Finansiering Alternativ finansiering Formell prosess Selskap Offentlig Statlig bidrag Belønnings-ordningen Lokal finansiering Vedtak/ bestilling mulighetsstudie Vedtak opprette selskap Lage studie Vedta k i juni Opprette selskap Bompenge-utredning Gjennom handlingsprogram/ årlige budsjetter Forberede og sende belønnings-søknad Gjennom årlige budsjetter Stortingsvedtak Forhandle om 4-årig avtale? Vedtak i desember Forberede finansiering Behandle bomp.-søknad ( via Veg.dir, og SD Innkreving (parallell) Administrere innkreving Tildeling av belønningsmidler i henhold til krav i avtale Tabellen viser en raskets mulig framdrift ved optimale og parallelle prosesser

28 Fase 1 gjennomføring - Tiltak RV 36 Skyggestein- Skjelbredstrand FV 32 Lilleelvgata- Hovenga Kollektiv og gang/sykkel (fysiske tiltak) Drift av kollektiv? Byggeplaner/ grunnerverv Reguleringsplan Avklare omfang Reg.planer/ byggeplaner Bygging i henhold til lokale budsjett Avklare omfang Forskuttert bygging??* Byggeplaner/ grunnerverv Bygging Bygging Bygging/ Reg.planer/byggeplaner (Bygging med bompenger fra 2014) Tilskudd fra belønningsmidler Tilskudd fra bompenger? *via garantert lån i bomselskap egen risiko Tabellen viser en raskets mulig framdrift ved optimale og parallelle prosesser

29 Bypakke Grenland - Forslag til vedtak Legge høringsuttalelse til konseptvalgtutredning for Grenland til grunn for videre arbeid med Bypakke Grenland Så raskt som mulig starte utbyggingen av vegstrekninger og andre tiltak som vist i fase 1 i konseptvalgutredningen Ta opp fase 2 til behandling etter at fase 1 er kommet godt i gang Snarest igangsette mulighetsstudie for finansiering: Mål om rettferdig belastning Vurdering av bruk av differensierte bompengesatser som trafikkregulerende virkemiddel Opprette et finansieringsselskap så snart det er hensiktsmessig

30 Vegen videre Sende felles høringsuttalelse til KVU Grenland Starte arbeidet med en mulighetsstudie for å avklare finansiering og premissene for videre arbeid med Bypakke Grenland Kontinuerlig oppfølging av politiske vedtak og gjennomføring av konkrete tiltak i tråd med budsjetter og belønningsmidler Forberedende arbeid til ny søknad om 4-årig belønningsavtale

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND Godkjent av: Rolf Helge Grønås Arkivsaksnr.: 09/2608 Arkivkode: N00 Saksbehandlar: Birgitte Hellstrøm Behandling

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer