Kripos strategi //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kripos strategi // 2011 2015"

Transkript

1 Kripos strategi //

2 Kripos strategi Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om politiet, fagområder, etterforskning og kriminalitet som er samlet av medarbeidere gjennom mange år. Et annet og vesentlig informasjonsgrunnlag for strategien er samlet inn gjennom dialogmøtene som Kripos ledelse har hatt med alle landets politidistrikt i 2009 og 2010 samt besøk hos nordiske søsterorganisasjoner. Kripos ledelse har ellers samlet kunnskap fra viktige samfunnsaktører og analysert ulike trender og utviklingstrekk mot den rolle som Kripos har i politiet og i samfunnet. I en verden i rask utvikling oppstår nye behov. Forventningene til Kripos øker gjennom tilførsel av nye ansvarsområder, nye oppgaver og nye roller. Økt kompleksitet, krav til dokumentert kvalitet, internasjonalisering og raske endringer i teknologi og metoder utfordrer organisasjonen daglig. Kripos skal også i framtiden være åpen for å påta seg nye oppgaver og innpasse disse i organisasjonen på en måte som gir gode helhetsløsninger og synergieffekter for politiet. Kripos er en kunnskapsorganisasjon der medarbeidernes kompetanse er helt avgjørende. Kripos skal være en attraktiv arbeidsplass for de mest kompetente arbeidstakerne innenfor mange spesialiserte fagfelt. Dette betinger at vi har konkurransedyktige vilkår, et godt omdømme og fornøyde medarbeidere som oppfatter Kripos som en arbeidsplass der man blir utfordret og får mulighet til utvikling, både faglig og personlig. Kripos forvalter mye kunnskap om kriminalitet, årsaker, trender og sammenhenger. Det er et mål for Kripos å skape økt merverdi for samfunnet ved å anvende denne kunnskapen også til forebygging av kriminalitet. Denne strategien skal gjøre Kripos enda bedre i stand til å skape samfunnsnyttige resultater innenfor de ressursrammer som stilles til rådighet. Den tar inn over seg at forventningene til Kripos og politiet skjerpes. Gjennom satsingsområdene er det lagt vekt på en helhetsforståelse om hva som tjener både politiet og samfunnet best i kriminalitetsbekjempelsen. Strategien innebærer også at Kripos må ha et handlingsrom som står i forhold til forventningene. Odd Reidar Humlegård Sjef Kripos 2 3

3 Situasjonsbeskrivelse Vekst og spesialisering Trekk ved kriminalitetsutvikling og internasjonalisering Kripos kan også de nærmeste fem årene forvente vekst og utvikling hva gjelder personell, oppgaver og ansvar. Politiets satsing på samordning av ressurser og kompetanse kan få konsekvenser for våre oppgaver, og Kripos skal kontinuerlig tilpasse sitt bistandstilbud til deres behov. Så vel politiet som andre samfunnsaktører har økte forventninger til hva Kripos skal levere av kunnskap, informasjon, tjenester og resultater. I større grad vil det forventes at Kripos utfører analyser og vurderinger på de ansvarsområder man har, og at Kripos som viktig samfunnsaktør mener noe om situasjon, utvikling og trender. Dagens internasjonalisering og harmonisering av lovverk visker ut forskjeller, øker innsikt og tillit og skaper et økt potensial for samarbeid over landegrensene. Et mer komplekst samfunn og økt spesialisering skaper også behov for nasjonal koordinering og helhetsforståelse. Alt dette utfordrer Kripos roller og påvirker de valg som må tas. London, England Madrid, Spania Malaga, Spania Haag, Nederland (Belgia, Luxemburg) Murmansk, Russland Tallinn, Estland Riga, Latvia Vilnius, Litauen Berlin, Tyskland Pristina, Kosovo Tirana, Albania (Makedonia) Kriminalitetsbildet i Norge endrer seg i takt med en stadig mer internasjonalisert og globalisert verden. Kriminaliteten utføres oftere i kriminelle nettverk, som blir mer uformelle, hurtig skiftende og mer fleksible, blant annet med tanke på kriminalitetstype. Man ser at de kriminelle oftere er multikriminelle og utøver den typen kriminalitet som til enhver tid gir best avkastning. Trenden er også at andelen utenlandske aktører øker. Disse vil fortsatt ha Norge som et attraktivt mål. Man forventer en videre profesjonalisering av enkelte aktørers virksomhet, økt brutalisering og lavere terskel for å utøve vold. Denne eskaleringen vil ha større konsekvenser for ofrene, og det vil skape større utrygghet i befolkningen. Forskjellene mellom rike og fattige land vil fortsatt være store de nærmeste årene, også i Europa. Men avstanden mellom dem er blitt mindre i det globale samfunnet. Dette gjør det lettere for folk å flytte på seg. Politiet må St. Petersburg, Russland være forberedt på en økning av kriminelle som søker seg til Norge, og man risikerer også Moskva, en Russland økt illegal innvandring, der en av følgene kan bli lukkede Warsawa, miljøer Polen i de største byene hvor politiet ikke får innpass. Det er grunn til å Beijing, Kina tro at illegale innvandrere vil begå flere typer kriminalitet. Beograd, Serbia (Kroatia, Slovenia, Montenegro Bosnia-Herzegovina) Bucuresti, Romania De internasjonale kriminelle nettverkene og gruppene som opererer i Ankara, Tyrkia Norge, vil bli mer mobile ved at de i tillegg til å utøve grov kriminalitet i flere politidistrikter i Norge, også vil forflytte seg hurtig mellom de nordiske landene. Det kan forventes økt kriminell aktivitet i grensenære områder. Sofia, Bulgaria Dubai, Forente arabiske emirater/u.a.e. Islamabad, Pakistan (Afghanistan) Den globaliserte verden stiller nye krav til samarbeid over landegrensene. Det internasjonale politisamarbeidet blir mer formalisert og regulert, og det skjer en harmonisering av lovverk. Bangkok, Politiet Thailand trenger økt kunnskap (Filippinene, Laos, Kambodsja, Vietnam) om og evne til å nyttiggjøre seg lovverket og de ulike samarbeidsordningene, og det utløses et behov for bruk av felles internasjonale standarder, akkreditering og sertifisering. En nøkkelfaktor i framtiden vil være god informasjonsforvaltning og sikker identitetsfastsettelse. 4 5

4 Situasjonsbeskrivelse Trender knyttet til teknologi og kriminaltekniske tjenester Kriminelle bruker i økende grad teknologi til å begå kriminalitet. Internett benyttes både i forretningsliv, offentlig forvaltning og i den private sfære. Dette åpner stadig flere dører for kriminell atferd. Internett gir muligheter for et raskt og stort utbytte og reduserer sjansen for å bli avslørt og straffet. Kjente kriminalitetsformer gjenskapes ofte på Internett i en annen form. Internett-teknologi tilrettelegger i økende grad for et vidt omfang av alvorlig og organisert kriminalitet. Samfunnet vil oppleve økt sårbarhet som følge av teknologien. Kriminelle som gjennomfører målrettede dataangrep, plasserer ondsinnet programvare, eller personer som gjør skadeverk, kan ramme kritisk infrastruktur som bank, elektrisitetsforsyning, oljevirksomhet og telekommunikasjon. Publikum vil oppleve at informasjon blir stjålet, forfalsket eller misbrukt. Politiets evne til å ta i bruk ny teknologi vil få avgjørende betydning i årene fremover. Teknologiutviklingen representerer en mulighet for å forebygge, avdekke og etterforske lovbrudd. Politiets tilstedeværelse og publikums tilgang til politiet gjennom elektronisk tilrettelagte tjenester vil sammen med etterretning mot åpne og lukkede nettsteder gjøre politiet kjent med planlagte eller varslede lovbrudd eller trusler om lovbrudd. Elektroniske spor vil finnes over alt, og sporene vil raskt lede til andre land. Grensekryssende kriminalitet vil nødvendiggjøre Internett-etterforskning. Internasjonalt samarbeid og harmonisering av lovverket vil være avgjørende faktorer. Det er viktig at politiet har tilstrekkelig kompetanse og ressurser, samtidig som samarbeid med næringsliv og andre offentlige etater vil være essensielt. Lovverk fornyes og innrettes mot å ivareta personers krav og rettigheter, og blant annet skal ny politiregisterlov implementeres. Kravene til sikker og lovlig forvaltning av informasjon og registre skjerpes. Kripos vil få et stadig mer utvidet ansvar knyttet til kvalitetssikring, tilsyn og oppfølging av politiets behandling og bruk av personinformasjon. I noen straffesaker får ikke politiet informasjon fra de kriminelle eller vitner. I etterforskning av ulykker og katastrofer er viktigheten av årsaker og sammenhenger av stor betydning når ansvarsforhold skal avklares. Derfor får de kriminaltekniske sporene stadig større betydning i etterforskning både av straffesaker og ulykker/katastrofer. Troverdighet og tillit utfordres. Kvaliteten på kriminalteknisk arbeid må i stadig større grad understøttes av dokumenterte kvalitetssystemer og akkreditering i tråd med internasjonale standarder. Dette medfører økt behov for dokumentasjon, standardisering og samordning nasjonalt og internasjonalt. Kripos rolle utvikler seg mot å ta større nasjonalt fagansvar og å sikre at fag og metoder er i utvikling og på et nivå som gir tillit og troverdighet i fagmiljøene, domstolene og i befolkningen. Politidistriktene utfordres med hensyn til sin kompetanse, sine rutiner og kravet til sporbarhet i behandlingen av beslag og spor. Den teknologiske utviklingen skaper nye muligheter, gir grunnlag for ny forskning og utvikling av metoder, verktøy og hjelpemidler. For Kripos er det viktig å opprettholde kontakt med og samhandle med organisasjoner og miljøer nasjonalt og internasjonalt for å følge med i denne faglige utviklingen. En slik kontakt er også viktig for undersøkelser og analyser på områder som ikke dekkes av det nasjonale laboratoriet. Politiets ikt-verktøy og registre er lite tilrettelagt for å møte moderne krav til effektivitet og arbeidsmåter, analyse, ledelse og metodebruk. Det forventes en betydelig fornying og utvikling av politiets samlede ikt-støtte til etterforskning og straffesaksbehandling i strategiperioden. Kripos vil være en viktig premissleverandør for dette arbeidet. 6 7

5 Politiets hovedmål: Politiet skal bidra til å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd. Kripos oppdrag Kripos skal være et kompetansesenter for norsk politi Kripos er en nasjonal politienhet som skal forebygge og bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos har egen påtalefunksjon og skal bygge sin kjernevirksomhet omkring etterforskning, etterretning, samt ulik type bistand og støtte til politiets arbeid med straffesaker. Videre har Kripos nasjonalt ansvar for etterforskning av internasjonale krigsforbrytelser. Kripos skal også ivareta funksjonen som nasjonalt kriminalteknisk laboratorium og behandlingsansvarlig for sentrale informasjonssystemer samt ha ansvar for oppgaver som følger av internasjonale konvensjoner og avtaler. Kripos skal være et ressurssenter for politiet med spisskompetanse innenfor sine ansvarsområder. For å ivareta denne rollen skal Kripos utvikle sin kompetanse og sine metoder i takt med den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Ved god arbeidsdeling med politidistriktene og andre særorgan, samt ved å prioriterte strategiske satsningsområder, skaper Kripos handlingsrom for dette. Kripos skal arbeide systematisk med å forenkle og standardisere oppgaver samt å dele kompetanse med andre. 8 9

6 Kripos skal utgjøre en forskjell kompetansekraft for et trygt samfunn! Kripos ivaretar nasjonale roller og oppgaver for politiet, og skal med sin spisskompetanse og høyt spesialiserte tjenester fylle noen av de «rom» som politidistriktene og særorganene for øvrig ikke dekker. Disse tjenestene og denne kompetansen skal gjøres så tilgjengelig som mulig for bruk i hele politiet. Kripos skal derfor: fremstå som en tydelig aktør og konsentrere sin virksomhet og vekst om tjenester innenfor kriminalitetsbekjempelse tilby tjenester, bistand og etterforskning i saker som faller utenfor det politidistriktene normalt har kompetanse til og forutsetninger for å håndtere kontinuerlig avstemme egen virksomhet (tjenester og produksjon) og bistand mot distriktenes kompetanse og forutsetninger for øvrig fremstå med tydelighet i faglige spørsmål både i og utenfor politiet og benytte det handlingsrommet man er gitt arbeide systematisk med forbedring av tjenester og leveranser samhandle godt internt og eksternt 10 11

7 Kjernevirksomheten i Kripos Bistand til politiet skal fortsatt være en hovedpilar i virksomheten, likeså etterforskning av egne straffesaker innenfor organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos ivaretar nasjonale roller for norsk politi. På utvalgte områder skal Kripos være politiets hovedleverandør av tjenester og fungere som kompetansesenter innen fag og metoder. Dette gjelder for eksempel i rollen som internasjonalt kontaktpunkt og det kriminaltekniske laboratoriet Kripos skal være åpen for nye og endrede oppgaver og fokusere på å skape merverdi for styrke arbeidet med forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Bistand Når politiet står overfor alvorlige og viktige saker og hendelser, skal Kripos oppleves som en viktig og tilgjengelig ressurs som kan gi faglig trygghet og kvalitet både hos politiet og hos borgerne. METODEUTVIKLING KOMPETANSEOVERFØRING INTERNASJONALE TJENESTER EGNE STRAFFESAKER REGISTERFORVALTNING ETTERRETNING Kripos skal tjene samfunnet Kjernevirksomhet i Kripos uttrykkes gjennom sju hovedprosesser. Det er innenfor hver av disse at Kripos benytter sine ressurser og sin kompetanse for å levere tjenester med høy kvalitet. Kripos måler sin suksess hos de viktigste interessentene. Det er hos politiet og aktørene i straffesakskjeden, hos myndigheter og andre viktige samfunnsaktører samt hos borgerne at man får svar på hvor godt Kripos tjener samfunnet. BISTAND Metodeutvikling Gjennom høy standard og kvalitet på faglig forvaltning og utvikling skal Kripos være en foretrukket samarbeidspartner for fag- og kompetansemiljøer både i og utenfor politiet. Kompetanseoverføring Internasjonale tjenester Registerforvaltning Etterretning I politiet skal Kripos oppfattes I internasjonalt politisamarbeid Kripos skal bidra til at politiets Kripos skal fremstå som en som en kunnskapsorganisasjon skal Kripos ha en tydelig rolle forvaltning og bruk av person- høyt kompetent og pålitelig som kan tilføre enkelt- og fremstå som en effektiv informasjon har høy kvalitet samarbeidspartner, mottaker personer og organisasjoner og kompetent ressurs. og troverdighet i politiet, hos og leverandør av informasjon nyttig og viktig kunnskap. myndigheter, kontrollorgan og trusselvurderinger både på 12 og i samfunnet for øvrig. strategisk og operativt nivå. 13 Egne straffesaker I etterforskning av egne straffesaker skal Kripos oppleves som en viktig og slagkraftig politienhet som samarbeider godt, benytter riktige verktøy, gjør gode prioriteringer og leverer tjenester av god kvalitet.

8 Verdigrunnlag tett på HVEM er vi vår rolle i samfunnet tett på Vi skal som organisasjon være tett på samfunnet og kriminalitetstrendene. For oss ved Kripos betyr tett på å være årvåkne, handlekraftige og etterrettelige. Tett på forplikter til en aktiv holdning gjennom beredskap, tilstedeværelse og respons. Politi-og lensmannsetatens fellesverdier: Åpenhet og ærlighet, synlighet og tydelig ledelse, samspill og involvering, ansvarlighet, klare målsettinger og fokus på resultater. HVA står vi for faglig i forkant Vi skal forvalte vårt faglige oppdrag med fremtidsperspektiv, objektivitet og kvalitet i alle ledd. Vi skal være i forkant både når det gjelder kompetanse og teknologi. Vårt faglige engasjement skal være en drivkraft for kunnskapsdeling og bidra til spisskompetanse i stadig utvikling. i forkant HVORDAN samhandler vi med lagånd Vi skal ha et blikk for helhet og samspill både som organisasjon og enkeltpersoner. Når vi opptrer med lagånd kan vi utfylle hverandre og spille hverandre gode. Lagånd er en målrettet holdning som skaper merverdi for den enkelte medarbeider, for norsk politi og samfunnet. med lagånd 14 15

9 Verdigrunnlag drivkrefter for fremtiden Våre verdier er viktige drivkrefter for å utvikle kulturen og organisasjonen. De skal være en ressurs i møte med utfordringer som ligger foran oss, og representerer egenskaper som er nødvendige for å understøtte vårt oppdrag, våre strategier og mål. Verdiene forteller hvilke egenskaper vi mener er viktige for Kripos som organisasjon og aktør i samfunnet, for utøvelsen av faget vårt og for samhandlingen medarbeidere imellom og i forhold til våre omgivelser. Verdiene skal veilede og forplikte, engasjere og motivere. De skal representere liv og lære hos ansatte i Kripos i alle situasjoner skal våre ansatte være synlige bærere av verdiene. Politi-og lensmannsetatens etiske prinsipper fokuserer på at ansatte under utøvelse av tjenesten: bidrar til at etatens tillit og anseelse blir ivaretatt på en god måte behandler alle med respekt har stor grad av integritet ivaretar rettsikkerheten for alle berørte parter medvirker til god samhandling med offentlige og private organisasjoner 16 17

10 Strategiske satsningsområder Kripos vektlegger helhetstenkning. En grunnleggende tanke for strategien er at samhandling både med politiet og andre om felles mål gir mer ressurser og kunnskap både til Kripos og hele politiet. Kripos har for kommende strategiperiode valgt å prioritere syv satsningsområder som skal gis økt fokus og oppfølging. Satsningsområdene er å se på som virkemidler som skal styrke Kripos evne til å levere tjenester til politiet og samfunnet innenfor den tildelte ressursramme. Satsningsområdene skal få frem nye tjenester og skape merverdi av den kunnskap som Kripos besitter og slik sikre bedre leveranser innenfor kjernevirksomheten de syv hovedprosessene. BISTAND METODEUTVIKLING MERVERDI AV KUNNSKAP INTERNASJONALE TJENESTER KOMPETANSEOVERFØRING ETTERRETNING REGISTERFORVALTNING EGNE STRAFFESAKER SATSNINGSOMRÅDER Forebygging Samarbeid og partnerskap Internasjonal samhandling Spesialistkompetanse i distriktene Medarbeiderskap Operativitet Teknologi 18 19

11 Strategiske satsningsområder: Forebygging skape merverdi av kunnskap Kripos skal styrke sitt omdømme som en viktig kunnskapsorganisasjon som tar samfunnsansvar. I kraft av sine mange roller har Kripos særlige forutsetninger for å hente ut merverdi av sin kunnskap og føre den tilbake både til politiets arbeid med etterforskning av enkeltsaker og til kriminalitetsbekjempelse generelt. Kripos har et potensial i forhold til å forebygge kriminalitet ved å benytte sin kunnskap i tett samarbeid med viktige samfunnsaktører innen privat og offentlig virksomhet. Kripos skal inneha analytiske evner og kunnskap som verdsettes innen alle fag og saksområder. God samhandling på tvers av fagmiljøer i Kripos skal fremstå som den viktigste egenskap når merverdi skapes. Det skal legges vekt på å bygge opp gode analyser omkring informasjon fra de saker Kripos har til behandling og informasjon fra ulike registre politiet benytter. Gjennom bearbeiding og analyse kan Kripos avdekke trender og utvikling, få ny kunnskap og se behov for nye verktøy og metoder som har betydning både for politiet og for ulike andre samfunnsaktører, organisasjoner og miljøer. Forebygging skal skje i et nasjonalt perspektiv og skal bygge på gode relasjoner til viktige samfunnsaktører og klare valg av samarbeidspartnere

12 Strategiske satsningsområder: Samarbeid og partnerskap Kripos skal oppfattes som en attraktiv samarbeidspartner som har noe unikt å tilføre andre, og som andre ønsker å utvikle seg sammen med. Våre viktigste samarbeidspartnere og interessenter: politiet og aktørene i straffesakskjeden offentlige etater kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt Gjennom et godt samspill internt og eksternt, målrettet samarbeid og partnerskap skal Kripos møte økte forventninger og nå ut med flere og bedre tjenester. Ved å dra nytte av hverandres kompetanse og forutsetninger skal det skapes merverdi og gjennomføringskraft som Kripos ikke har «muskler» til å gjøre alene. Kripos skal se helhetlig på sin samhandling med politiet og andre aktører i straffesakskjeden og aktivt arbeide for at en oppgave løses med god nok kvalitet så tidlig som mulig i kjeden. Kripos skal søke aktivt etter samarbeidspartnere som kan skape merverdi innenfor våre kjerneområder. Slikt samarbeid og partnerskap skal være målrettet og basert på gjensidighet. Kripos skal satse på samarbeid og deling av arbeidsoppgaver og kompetanse innen spesialområder i Norden spesielt, men også med andre samarbeidende politienheter. Videre skal samarbeid med nasjonale ressursmiljøer, universiteter og forskningsmiljøer gis spesiell prioritet

13 Strategiske satsningsområder: Internasjonal samhandling Kripos har en nasjonal rolle og et særskilt ansvar for at internasjonale initiativ og samarbeidsordninger fungerer godt for politiet som helhet. Det økte behovet for internasjonalt politisamarbeid stiller krav til politiske initiativ og beslutninger. Det krever gode strategier og effektiv implementering og forvaltning av de ulike ordninger som blir etablert, for å effektivisere bekjempelsen av kriminalitet. I denne strategiperioden er det særskilt viktig for Kripos å bidra til at ulike roller, ansvar og oppgaver innen internasjonalt politisamarbeid er godt avklart og godt avstemt med øvrige aktører i og utenfor politiet. Kripos rolle skal være kjent, og det skal i Kripos være god intern samhandling og ensartet og helhetlig utøvelse på dette feltet. Det er viktig for Kripos å unngå å bli en flaskehals i samarbeidet med utlandet. Kripos skal vektlegge rollen som koordinator og tilrettelegger, og det skal arbeides systematisk og målrettet med overføring av kunnskap til politiet. Samlet skal Kripos inneha den høyeste kompetansen i norsk politi om de ulike lover, regler og konvensjoner som regulerer internasjonalt politisamarbeid, og i konkrete straffesaker skal Kripos aktivt bistå der det kreves særskilt internasjonal erfaring og kunnskap. Kripos skal prioritere arbeid som støtter sikker identitetsfastsettelse, og som bidrar til effektiv og sikker informasjonsforvaltning både nasjonalt og internasjonalt

14 Strategiske satsningsområder: Spesialistkompetanse i distriktene For politiet skal Kripos være en kunnskapsorganisasjon som kan tilføre enkeltpersoner og organisasjoner nyttig og viktig kunnskap. Gjennom å dele og overføre kompetanse skal Kripos sikre at metoder, ressurser og teknologiske nyvinninger kommer både politiet og samfunnet til gode der det gjør mest nytte. Spisskompetanse Fagkontakter og lokale spesialister Mange av politiets oppgaver krever stadig mer spesialisering. Bistandens form må tilpasses slik at Kripos kompetanse gjøres tilgjengelig for flest mulig, og slik at den har et innhold som er tilpasset behov, krav til kvalitet og forventninger fra myndigheter og brukere. Politidistriktene gis tilgang til kompetanse gjennom den bistand Kripos gir, og det er viktig at Kripos har god dialog med distriktene i forhold til hvem som skal ha hvilken kompetanse. Støtte til oppbygging av gode fagmiljøer i politidistriktene er en vinn-vinn-situasjon for distriktene og Kripos. Kripos skal systematisk satse på distriktenes fagkontakter og spesialister som hovedmålgruppe for kompetansedeling. Samarbeid mellom politidistrikter og regionordninger innenfor ulike fagområder skal gis støtte og prioritet. Generalistkompetanse i distriktene 26 27

15 Strategiske satsningsområder: Medarbeiderskap Kripos skal oppfattes som en attraktiv arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Dyktige medarbeidere skal velge å bli i Kripos fordi de gis utfordrende oppgaver, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser. Det er våre medarbeidere som gjør det mulig å utføre vårt samfunnsoppdrag og møte de utfordringene Kripos har og vil få fremover. Våre ansatte skal utvise godt medarbeiderskap på samme måten som våre ledere skal utvise godt lederskap. Medarbeiderskap og lederskap er gjensidig avhengig av hverandre, og skal være tuftet på våre verdier og basert på åpenhet og tillit. Våre medarbeidere skal ta ansvar for resultatoppnåelse, egen utvikling og forbedring og bidra til et godt arbeidsmiljø. Våre ledere skal gi medarbeiderne støtte og nødvendig handlingsrom til å ta dette ansvaret. God ledelse handler om å skape resultater gjennom andre og ta ansvar for helheten. Kontinuitet i utviklingen og samarbeid på tvers av avdelinger og fag skal gi gode beslutninger og sterk gjennomføringsevne. Riktig balanse av ambisjoner, ansvar og involvering i kombinasjon med gode strategier skal gi engasjement og verdiskapning for den enkelte medarbeider og Kripos

16 Strategiske satsningsområder: Operativitet Kripos er en nasjonal enhet som skal forebygge og bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet, og som skal fremstå som en troverdig aktør som har nødvendig styring over den viktigste tekniske og taktiske kompetansen. Operativ kompetanse og kapasitet er viktig i bekjempelsen av organisert og alvorlig kriminalitet. Sakenes art og forventningene fra våre samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt tilsier at Kripos må ha forutsigbar tilgang til operative ressurser med høy kompetanse. Særlig viktig kompetanse og ressurser for Kripos er spaningsressurser som kan innhente informasjon ute i felt. Videre er det stort behov for å dokumentere og sikre den informasjonen man innhenter gjennom ulike former for sporsikring. Den økte profesjonaliseringen hos gjerningsmenn og kriminelle miljøer krever også høy operativ kompetanse i forbindelse med metodebruk. Dette skal sikres gjennom samarbeid og god tilrettelegging av felles ressurser i Kripos så vel som i politiet som helhet

17 Strategiske satsningsområder: Teknologi Kripos skal være politiets drivkraft for kunnskapsbasert politiarbeid og utnyttelse av moderne teknologi og skal levere teknologikunnskap for å skape et bedre politi i distriktene. Kripos skal bidra til å utvikle et sterkt fagmiljø i politiet innen teknisk etterforskning, herunder etterforskning av datakriminalitet, sikring og analyse av elektroniske spor. Kripos skal utvikle og drifte nasjonale laboratorier i våre kjerneområder, slik at en til enhver tid rår over oppdatert teknologi. På utvalgte områder skal Kripos hevde seg på et høyt internasjonalt nivå. Kripos skal ha kunnskap om de kriminelles bruk av teknologi og ivareta nasjonale politirelaterte funksjoner innen etterretning og etterforskning som innebærer tilstedeværelse på nett. Økt bruk av ny teknologi skal bygges på både eksterne kunnskapsmiljøer og utfordringer som politiet kommer over i sitt daglige arbeid. Kripos skal være en sentral premissleverandør for Politidirektoratet i beslutningsprosesser som gjelder teknologi og metodeutvikling innenfor våre ansvarsområder

18 Notater: Prosesseier etterforskning og etterretning Taktisk etterforskningsavdeling Administrasjonsavdelingen Prosesseier teknologi og utvikling Kriminalteknisk avdeling Sjefen for Kripos Assisterende sjef Datakrimavdelingen Internasjonal og fellesoperativ avdeling Antall ansatte per januar 2011: ca. 470 Tildelt budsjett 2011: 408 millioner Stab

19 Kripos Brynsalléen 6, 0667 Oslo Postadresse: Postboks 8163 Dep, 0034 Oslo Telefon sentralbord: Internett: 2011/3

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018 01 UTRYKNINGSPOLITIET Veien mot 2018 01 POLITITJENESTE PÅ VEI UTRYKNINGSPOLITIETS (UP) VIKTIGSTE OPPGAVE er å forebygge alvorlige trafikkulykker. På vei mot 2018 vil UP prioritere tre strategiske satsningsområder.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet

Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet Organisert kriminalitet En trussel i endring for næringslivet 22. september 2010 Atle Roll-Matthiesen Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos nasjonalt kontaktpunkt Situasjonen Trender og noen eksempler

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet)

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Nærpolitireformen Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Bakgrunn og mål for nærpolitireformen 1 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no STRATEGI 2015-2020 SAMFUNNS- OPPDRAG Mattilsynet skal arbeide for følgende mål: sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann fremme god helse hos planter, fisk og dyr fremme god dyrevelferd og respekt

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

STRATEGI

STRATEGI STRATEGI 2017-2021 FORORD Strategi 2017-2021 skal legge rammene, gi retning og angi ambisjonsnivået for Politihøgskolen. Strategien innebærer langsiktig planlegging og skal bidra til prosesser der vi utvikler,

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Kvalitetsstandard for kriminalteknisk etterforskning

Kvalitetsstandard for kriminalteknisk etterforskning Kvalitetsstandard for kriminalteknisk etterforskning 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Formålet med en kvalitetsstandard 4 3 Definisjoner 5 4 Kvalitetsmål 6 5 Krav til ledelse og ansvar 7 5.1 Fagansvar 5.2 Forankring

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Innlandet politidistrikt

Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Omfatter alle kommuner i fylkene Hedmark og Oppland minus Jevnaker kommune 47 kommuner, 25 i Oppland og 22 i Hedmark 377.710 innbyggere (1.1.2016) 182.354

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Selbu kommune Arkivkode: X30 Arkivsaksnr: 2013/898-2 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommentarer til Høring NOU 2013-9: Ett politi - rustet til

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 13/16 Lederplattform for Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/06658-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Politiet i endring hvorfor endre, hva skal endres hvordan gjør vi det? Partnerforum

Politiet i endring hvorfor endre, hva skal endres hvordan gjør vi det? Partnerforum Politiet i endring hvorfor endre, hva skal endres hvordan gjør vi det? Partnerforum 07.10.2015 Kjennetegn ved gode endringsprosesser NATIONAL POLICE DIRECTORATE Grunnlaget for gode prosesser legges i fredstid!

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2006-2010

STRATEGISK PLAN 2006-2010 STRATEGISK PLAN 2006-2010 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Politidirektoratet Pb 8051, Dep 0031 OSLO HØRINGSUTTALELSE - POLITIANALYSEN

Politidirektoratet Pb 8051, Dep 0031 OSLO HØRINGSUTTALELSE - POLITIANALYSEN Politidirektoratet Pb 8051, Dep 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/2185 2013/00187-2 008 9.9.2013 HØRINGSUTTALELSE - POLITIANALYSEN Innledning Utrykningspolitiet (UP) viser til NOU 2013:9

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV. Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV. Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV 2013 2020 1 Innledning Kompetansestrategien skal understøtte virksomhetsstrategiens målbilde og innsatsområder. Formålet er primært å gi føringer for hva slags kompetanse etaten

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

strategi Kontinuerlig endring tydelig retning

strategi Kontinuerlig endring tydelig retning 226. Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for a. å avgjøre spørsmålet om tiltale,1 b. å tjene som forberedelse til rettens be av spørsmålet om straffeskyld og eve

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Digital Samhandling mellom Offentlig og Privat sektor

Digital Samhandling mellom Offentlig og Privat sektor Digital Samhandling mellom Offentlig og Privat sektor Digitalisert utveksling av kontoopplysninger Lejla Giske Virksomhetsarkitekt Anne-Catherine Gustafson Politiinspektør Politidirektoratet Politiets

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Strategi Mattilsynets strategi

Strategi Mattilsynets strategi Strategi 2010-2014 Mattilsynets strategi 2010 2014 FORORD Denne strategien er Mattilsynets overordnede svar på hvordan vi vil løse vårt samfunnsoppdrag i årene framover. Strategien gir retning for arbeidet

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer