Forslag til tema for mastergradsoppgaver i eiendomsfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til tema for mastergradsoppgaver i eiendomsfag"

Transkript

1 Forslag til tema for mastergradsoppgaver i eiendomsfag 1. Rettsmekling ved grensegang og rettsutgreiing I fjor ble det levert en bacheloroppgave om mekling ved jordskifte. Jeg antar det gjaldt saker etter jskl 2. Mekling i tvistelovens forstand er mest aktuelt ved grensegang og rettsutgreiing etter jskl 88 og 88a. Jordskifterettene har lang tradisjon for mekling, men de fleste sakene blir meklet etter tvisteloven kap. 8 I, det vil si 8-1 og 8-2. Rettsmekling etter kap 8-II er ikke så vanlig. Vi har noe blandet erfaring med det. Rettsmekling etter kap 8-II er gjennomført med hell i saker om fiskeretter. I grensegangssaker er vi mer usikre på om rettsmekling etter kap 8 II er tjenlig. Dersom mekling ikke fører fram blir det ny dommer og en ekstra runde. Ved tvist om små arealer med liten verdi vil rettsmekling etter kap 8 II med påfølgende brudd føre til ekstra ressursbruk som ikke uten videre står i forhold til tvistegjenstandens verdi. Dersom en også, av gode grunner, skal følge rådet fra forsker Solfrid Mykland om tilbakeholdenhet med særmøter, mister også rettsmekling etter kap 8 II et av sine fortrinn sett fra et effektivitets synspunkt. Spørsmål kan være når rettsmekling etter kap 8 II kan være tjenlig, hvordan meklingen bør gjennomføres (særmøter? Gi betenkningstid? og hvor langt dommeren bør gå i å legge fram konkrete løsningsforslag, press på partene m.v. Andre spørsmål kan være om vi i det hele tatt bør legge fram løsningsforslag ved mekling etter kap 8 I. 2. Grenser i elv Vi har grensegangssaker for hele Lågen i Gudbrandsdalen. Tidligere har Nedre Buskerud avslutta en stor sak i Drammenselva. Spørsmål om forståelsen av begrepet "midtstrømslinjen" etter eldre vassdragsrett, da grensa i elva ble etablert lenge før vassdragsloven av Grenser mellom eiendommer på samme side av vassdraget. Tvist om eiendomsrett til øyer og grenser forbi øyer. Har grenser i vassdrag noen økonomisk verdi? Betydning for vassdragsregulering, fiske, vannuttak og grusuttak. En annen vinkling kan være grad av klarlegging og spørsmålstillinger fra jordskifterettens side kontra ressursbruken. Det legges nok opp til en mer summarisk behandling i Lågen- sakene enn i saka om Drammenselva. Fokus i Lågen- sakene så langt er midt(strøms)linjen, mens en søker å holde utenfor mulige interne tvister mellom partene. Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf Faks Tlf. brukerstøtte E-post: Organisasjonsnr

2 2 3. Tinglysing av jordskiftesaker med omforming av eiendom Sentralisering av tinglysingen og ny matrikkellov har skjerpet kravene til tinglysing av jordskiftesaker. Saker etter jskl 2a, 2b og 2f krever som regel flytting, påhefting eller avlysing av servitutter, tinglysing oppmålingsforretning ved deling eller arealoverføring, sletting eller endring av pengeheftelser, sammenslåing m.v. Det oppstår ganske ofte spørsmål og saker kommer fort i retur fra tinglysingen. Se på praksis og løsninger for noen store jordskiftesaker. Jordskifteloven 91 etablerer pant i eiendommen for pålagt andel i fellestiltak. Det samme gjelder skyldig beløp ved standskogoppgjør. Må eller bør disse beløpene angis med et kronebeløp under pengeheftelser i grunnboka for å stå seg i enhver sammenheng? Hvordan anmerke uthogstretter? Hvordan tinglyse oppløsning av sameie? Dette er eksempler på spørsmål som har dukket opp. 4. Prosjektstyring i jordskiftesaker De store sakene med samferdselsjordskifte, skogskifte og rettsutgreiing i fjellsameier med hundretalls parter, krever god prosjektstyring. Studere noen saker. Hvordan har framdriften vært? Hvor mye ressurser er brukt? Har vi god kultur og metoder for prosjektstyring? Se på aktuelle prosjektstyrings-verktøy. Oppgaven er best egnet for studenter som har noe arbeidserfaring og interesse for prosjektstyring. 5. Kartografi i jordskiftesaker Oppgaven avgrenses til saker med omforming av eiendom. En historisk oversikt over bruk av symboler, litra og farger i jordskiftekart. Praksis og retningslinjer i dag. GIS og mulighetenes verden. Foreligger det en ensartet praksis for bruk av symboler, litra og farger på jordskiftekart? Går før og etter situasjonen klart fram? I fall ikke, er det noe problem? Eventuelt forslag til retningslinjer for symbol og farge på gamle og nye grenser, bruk av litra m.v. 6. Ansvaret for feil i matrikkelkart Oppgaveforslag fra jordskifterettsleder Torbjørn Mykland, Marnar Vi ser stadig at det er feil i kartverkets kart noe som til tider tvinger folk til jordskifteretten fordi matrikkelmyndigheten ikke vil eller kan rette kart ofte ser vi grove feil. Dette er nok noe som gjør seg gjeldende også andre steder.

3 3 Et aktuelt tema kan da være: Feil i kart/retting av matrikkelen en oppgave for jordskifteretten? Grunneier må betale fordi kartet er feil, noen ganger ser vi grove feil. Hvorfor er det slik? Bør Statens kartverk belastes utgiftene som grunneiere påføres som følge av rene feil i kartet? Vi kan bidra med eksempler herifra og regner med at en analyse kan belyse at dette er et stort problem som er skjøvet over på grunneierne, fordi det er et stort problem å få til retting i matrikkelen. Andre kontor kan sikkert også vise til lignende eksempler. 7. Prosesskostnader og jordskifte Oppgaveforslag fra jordskifterettsleder Oddmund Roaldkvam, Haugalandet og Sunnhordland Jordskifteretten skal avklare rettsforhold om det er nødvendig av omsyn til jordskifte. Disse avgjørelsene kan påankes til lagmannsretten. De samlede kostnadene til juridisk bistand kan samlet sett bli mye høyere enn de verdiene som blir utløst ved jordskifte. På Varaldsøy i Kvinnherad har det vært flere runder i rettssystemet for å avklare grunneiendomsretten i fjellet. Dette har hatt sin pris. Disse sakene kan kaste lys over hvor store samlede kostnader som kan påløpe. 8. Rettskraft og dokumentasjon Oppgaveforslag fra jordskifterettsleder Oddmund Roaldkvam, Haugalandet og Sunnhordland Lagmannsretten har som regel ingen dokumentasjon i form av grenseskildringer og kart på sine avgjørelser som gjelder fast eiendom. Dette kan skape uvisshet om hva lagmannsretten har ment. Sak Varaldsøy er et eksempel på at det kan såes tvil om hva som er rettskraftig avgjort. 9. Forenkling/effektivisering På den politiske dagsorden har jeg inntrykk av at forenklinger og effektiviseringer er et svært aktuelt tema. Bruker vi tildelte ressurser på en god måte? Kan det finnes studenter som med noen friske "masterblikk" kan ta for seg/undersøke noen sakstyper hvor det kan være grunn til forenkling? Flere av de temaene som ble foreslått av Hogne Hove i 2011 berører forholdet forvaltning/domstol. Matrikkelmyndighet, planmyndighet og andre myndigheter skal ofte uttale seg i visse sakstyper..

4 4 Kanskje kunne det være en oppgave å undersøke hvilke saker etter 2 hvor forvaltningsorganer/myndigheter skal høres/uttale seg og om dette har noen betydning for saksgjennomføring løsning, kostnader, tidsbruk m.m. Etter en liten runde i domstolen er det ikke tvil om at det går med svært mye tid på en del av disse oppgavene. Kan det gjøres noe med dette? 10. Bruk av rettsmidler i jordskiftesaker Gjennomgang av ankesaker både til lagmannsrett/høyesterett og til jordskifteoverrett f.eks de siste 10 år. Undersøke hva ankes det på. Er det saksbehandling, rettsbruk eller realitet? Hvor ofte skjer det endringer? Saker som blir avvist p.g.a ankesum. Bruk av gjenåpning. 11. Jordskiftedomstolen, Eiendomsfag juss teknisk arbeid Hvilken betydning har kompetanse og samspill mellom disse fagområdene for oppgaveløsningen? 12. Verdsetjingsprinsipp ved avløysing Ved avløysing av bruksrettar skal det som hovudregel utmålast eit erstatningsareal med tilsvarande verdi som bruksretten, jf jordskiftelova 37. Eventuelt kan bruksretten avløysast i pengar, jf 38. Kva verdsettingsprinsipp nyttar jordskifteretten i slike saker? 13. Val av avløysingsvederlag ved avløysing Ved avløysing av bruksrettar skal det som hovudregel utmålast eit erstatningsareal med tilsvarande verdi som bruksretten, jf jordskiftelova 37. Eventuelt kan bruksretten avløysast i pengar, jf 38. Kva er den mest vanlege måten å avløyse på og kvifor? Har bruken av pengar i slike saker auka eller minka?

5 5 14. Kvinnelege eigarar som partar i jordskiftesaker Når ein eigedom er eigd av kone og mann er det ein viss trend i at det er mannen som møter/fører ordet i jordskiftesaker. Det kan sjå ut som om kvinnelege eigarar er mindre aktive som partar i jordskiftesaker. Stemmer dette? Dersom dette stemmer, kvifor er det slik?

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier?

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Matrikkelforum Sør-Trøndelag Trondheim, 3. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Tyin Foto:

Detaljer

Gevinstbetraktninger ved jordskifte

Gevinstbetraktninger ved jordskifte Gevinstbetraktninger ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe Prosjekt: Jordskifterettenes ressursbehov fase 2 Delprosjekt 1, delrapport 1 23. september 2008 Revidert 29. januar 2009 1 Sammendrag... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr. 736. Loven erstatter

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: 156134 Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: 12 242 Side

Detaljer

I L P. Registrering av jorsdameie. serie E rapport E1/2005. Litteraturstudie i matrikkellære Frie fagvekter i eiendomsfag.

I L P. Registrering av jorsdameie. serie E rapport E1/2005. Litteraturstudie i matrikkellære Frie fagvekter i eiendomsfag. I L P Institutt for landskapsplanlegging, NLH serie E rapport E1/2005 Registrering av jorsdameie Litteraturstudie i matrikkellære Frie fagvekter i eiendomsfag Magnus Billing ISSN 82-575-6085-5 English

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Innhold Sakstyper... 3 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn... 3 Vilkårene for matrikulering

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Ved advokat Elisabeth Berthelsen Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som dekker selgers mulige ansvar for mangler etter salg av fast eiendom.

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo

og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo Evaluering av matrikkellov og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo Lars Elsrud, avdelingsdirektør matrikkel- og stedsnavnavdelingen M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2011-17. årgang Tema Landbruksjus Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 11 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer