NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ÅRSMELDING Jordskifteretten - en problemløser for alle som eier en bit av Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ÅRSMELDING 2008. Jordskifteretten - en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Transkript

1 NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ÅRSMELDING 2008

2 IDÉ- OG VERDIGRUNNLAG Jordskifteretten skal være uavhengig. Den skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Jordskifteretten skal til enhver tid ha høy tillitt i samfunnet. SAKSARBEIDET Det ble avsluttet 27 saker i En litt vanskelig bemanningssituasjon, og skifte av ledelse, har bidratt til noe redusert kapasitet dette året. Det er kommet inn 30 nye saker, slik at foreliggende saker har økt noe. ser ut som dette er en sakstype det blir flere av. Regionfelt Østlandet Gråfjellet Over 1/3 av kontorets ressurser brukes på denne saken. I 2008 har en i det vesentlige jobbet med verdsetting før skifte. Det er blant annet verdsatt daa skog ( figurer/bestand), 135 husvære og 1500 km med vei. Verdsettingsvedtaket ble gjort i desember og arbeidet med skifteplanen starter i januar. De avslutta sakene har fordelt seg slik på forskjellige sakstyper: Omarrondering 16 saker Bruksordning/fellestiltak 3 saker Rettsfastsetting 8 saker Alder på avslutta og foreliggende saker 6 Ant. år Alder - Avslutta saker Alder - Avslutta saker- landet Alder - Foreliggende saker Alder - Foreliggende saker - landet Kontoret har flere gamle saker, og det er de senere årene fokusert på å ferdigstille disse. Redusert alder på foreliggende saker og økt gjennomsnittsalder på avslutta saker er en konsekvens av dette. Det er avsluttet 3 gamle saker fra slutten av 80-tallet og midten av 90-tallet. Det foreligger fortsatt flere saker fra forrige årtusen, som etter hvert nærmer seg slutten. Innmarksjordskifte på Telnes er en videreføring av Tynset-saken. Saken har ca 130 parter med nye veier og kanalisering. Kontoret har også under arbeid flere større saker med rettsutgreiing og bruksordning i både skog og fjellet med mange parter. Det ØKONOMI Jordskifteretten har et eget budsjett som dekker løpende kontorutgifter og lønn til de ansatte. Retten rapporterer på regnskapet til Domstoladministrasjonen. I tillegg tar retten inn gebyrer i hver sak. Disse inntektene går rett inn i statsregnskapet. Det føres eget saksregnskap for hver sak, hvor gebyrer, utgifter til meddommere og grensemerking tas inn. Disse utgiftene fordeler retten på hver part i saken. Kontoret hadde i 2008 et regnskapsmessig overskudd på kr ,-. Det kom inn kr ,- mindre i gebyrer enn budsjettert. Dette henger sammen med hvilke saker som ble avsluttet i ANSATTE Nord-Østerdal jordskifterett har 13 ansatte, hvorav 5 personer er direkte knyttet til kontorets største sak; Regionfelt Østlandet (RØG). Nord-Østerdal jordskifterett har godt kvalifiserte ansatte. Det siste året har to avdelingsingeniører tatt etterutdanning i tingsrett. Det har vært gjennomført internt kurs i kartarbeid og bruk av administrativt verktøy,

3 og alle ansatte har deltatt i internopplæring i etaten. Dommerne har deltatt i opplæring i ny tvistelov og nytilsatt dommer og jordskifterettsleder har deltatt på lederopplæring og startkurs for nye dommere. Overingeniør Overingeniør Konsulent Ragnar Sollid Tove Mette Tveråen Oddny Røe Pedersen Milly Sæther Toril Eva Steien Kjetil Tolvstad Torunn S. Messelt Signe Rostad SERVICE OG INFORMASJON Det er en målsetting å heve servicenivået ved å redusere ventetida for nye saker. Det er kommet inn flere saker enn det er blitt avsluttet i 2008, men samtidig er alderen på foreliggende saker gått kraftig ned. Dette en positiv utvikling som har fortsatt fra de to forutgående årene. Følgende personer jobber for jordskifteretten: Jordskifterettsleder Magnar Often Ivar Sund Harry E. Tjernstad Anton D. Solberg Jan Roger Olsson Gjennom bruk av moderne kart- og oppmålingsteknologi kan retten i større grad enn tidligere gjøre markarbeidet fortløpende. Nord-Østerdal jordskiftrett er godt utrustet på den tekniske siden.

4 JORDSKIFTERETTEN en problemløser Jordskifteretten er en særdomstol som har som oppgave å løse problemer knyttet til arealbruk. Gjennom en sak for jordskifteretten kan du for eksempel få fastlagt grenser, bytta om på areal og bruksretter, fastsatt regler for bruk eller få klarlagt og fastlagt eiendoms- og rettsforhold. Jordskifteretten har kompetanse til å dømme i ei rekke ulike tvistespørsmål knyttet til fast eiendom. Jordskifteretten har også kompetanse til å holde flere former for rettslige skjønn. Jordskifteretten utfører grensemerking, kartlegging og tinglysing av de forholdene som blir avklart i saka. Jordskifteretten tilbyr med andre ord ei totalpakke som løser problem eiere har med bruken av eiendommene sine. Samtidig sikres resultatet med dokumentasjon for ettertida. Jordskifte, fellestiltak, gi regler for sambruk Grensegang og Rettsutgreiing Deling, avløsing av bruksretter Saksgangen i en jordskiftesak: Krav om sak Saksforberedelse Rettsmøte med fremmingsvedtak Dom dersom det er tvist Skifteplan Avmerking innmåling Avslutning Sluttresultatet blir: Merka grenser Rettsbok med beskrivelse av eiendommer, retter og grenser Eiendomskart Tinglyste dokument KRAV om jordskiftesak Både grunneier og den som har en varig bruksrett kan kreve sak for jordskifteretten. Offentlige myndigheter kan også kreve sak for jordskifteretten på bestemte vilkår. Krav om jordskiftesak skal sendes jordskifteretten. Det er et eget skjema som brukes for å kreve sak. Dette kan du få tilsendt frå jordskifteretten, eller du kan hente det på internett, på der du også kan finne mer omfattende orientering om jordskifte. Ta gjerne kontakt med jordskifteretten om mer informasjon. Jordskifteretten vil også gi deg hjelp og veiledning dersom du vurderer å kreve jordskiftesak.

5 KOSTNADER med jordskiftesak Pr er det følgende gebyr for jordskiftesaker: Registreringsgebyr: kr 4300 Partsgebyr kr 1548 Grensegebyr kr 1720 pr. påbegynt 0,5 km grenselengde. Dersom jordskifteretten blir satt med to meddommere, kommer godtgjøring til dem i tillegg, med ca. kr pr. møtedag. Videre kan det bli utgifter til grensemerke og målehjelp. Disse kostnadene skal etter jordskifteloven fordeles på partene etter den nytten de har av saka. Kostnader til grensegang i skog kan dekkes av skogeiers skogfondkonto. NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT Nord-Østerdal jordskiftrett sitt sokn dekker følgende kommuner: Os kommune Alvdal kommune Tolga kommune Folldal kommune Tynset kommune Rendalen kommune Engerdal kommune Stor-Elvdal kommune Jordskiftretten holder til i 4. etasje i Tynset rådhus, og har følgende adresse og telefonnummer: Nord-Østerdal jordskifterett Rådhuset 2500 Tynset Telefon: Telefaks: E-post: