Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden vest Område 6 - Rødberg Til behandling i formannskapet Utlegging til offentlig ettersyn

2 4: Smådøldalen Innspill nr: 33: Magne Berg, 3632 Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 90/1 Planområdet utgjør 32 daa nord i eiendommen i utmark, uten bebyggelse. Avgrenset av veg/lysløype og Haugsfossvegen. Det foreslås massetak i et område som er skjermet i forhold til bebyggelse men har kort avstand til tomteutbygging på egen og andres eiendom samt andre formål som veg- /løypeopprustning. Ingen negative virkninger på miljøverdier eller friluftsinteresser, heller positivt i forhold til oppgradering av løypenettet. Planstatus: LNF nåværende. Eldre regulering. 126

3 1: Sett mot øst langs lysløypa 2: Sett mot vest 127

4 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 33 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Glissen blandingsskog. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Utbygging legger beslag på naturområder. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Ingen drift. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Området er nordvendt, flater ut mot lysløypa moh. Skjermet, liten eksponering, men synlig fra Vikangrend. Verdivurdering: * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen bebyggelse eller kulturminner i foreslått massetak. Verdivurdering: * Lysløype med forbindelse til Vasstulanløypa. * Massetaket vil medføre et sår i landskapet, men er relativt lite. Krav om landskapsmessige tilpasninger og avbøtende tiltak i reguleringsplan. Konsekvenser: -2 Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Konsekvenser: 0 Massetak kan gi negativ opplevelse i friluftslivsperspektiv, men gir mulighet for løypeutbedringer. Samlet ubetydelig konsekvens. Konsekvenser: +1/-1 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Kan medføre støy i perioder. God tilgjengelighet. Flatt langs lysløypa. Verdivurdering: Langt unna bebyggelse. Konsekvenser: -1 Ikke relevant ifm. massetak. Samlet vurdering Forutsatt at det tas hensyn til framkommelighet i lysløypa kan et massetak i dette området anbefales. Reguleringsplanen må sette krav til sikkerhet, landskapsmessig tilpasning m.m. Konklusjon: Ja til masseuttak forutsatt kun sommerdrift. 128

5 Innspill nr. 18: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 Ønsker å planlegge inntil 20 hytter uten strøm, egne renseanlegg. Traktorveg vil bli rustet opp til sommerveg og det vil bli lagt vekt på terrengtilpasning. Planstatus: LNF-område nåværende. Uregulert. 129

6 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 18 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Blandingsskog/fjellbjørk, myrdrag. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Lav bonitet/uproduktivt. Verdivurdering: * Vestvendt ned mot svakt daldrag opp mot snaufjell moh. Vid utsikt. * Spredt seter- og fritidsbebyggelse. Merket sti mellom Vikuhovda og Sjåbu. Ikke registrert skiløyper i turkart. Flotte turområder med Grytingfjellet/Hestnatten. * Ta i bruk nye områder til utbygging: * Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Noe eksponert. Konsekvenser: -1 Tettere fritidsbebyggelse endrer preget i kulturlandskapet. Konsekvenser: -2 Uberørt natur og mindre tilrettelagte turområder. Konsekvenser: +1 Ødelegger sammenhengende friluftsområder, bygge opp ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Universell utforming Ingen tilrettelegging. Verdivurdering: * Avsides, må bygge nye veger: Konsekvenser: -1 Samlet vurdering Området ligger i et utmarksområde med spredt seter-/fritidsbebyggelse, med ca 250 m til nærmeste vei ved Myrset. Ut fra prinsipper om å fortette/utvide ved eksisterende bebyggelse bør ny fritidsbebyggelse legges til mer etablerte områder. Konklusjon: Nei til utbygging. 130

7 Innspill nr. 57: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 Ønsker å planlegge utvidelse av eksisterende massetak på ca 1,1 daa i LNF-område. Det er tidligere tatt ut masser i forbindelsen med etablering av seterveg. Planstatus: LNF-område nåværende. Uregulert. 1: 131

8 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 57 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Utbygging fører til beslag av naturområder. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Ingen skogsdrift i dag. Høy og middels Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge bonitet. Verdivurdering: * Vestvendt nederst i Smådøldalen. Ca 650 moh. Skjermet i skogsområde. Verdivurdering: * Seter og fritidsboliger rett nord for planlagt massetak. Sti mellom Smådølvegen og Vikuhovda gjennom seterbebyggelsen Sjåbu. Antatt liten bruk. Verdivurdering: * Sår i landskapet, men ingen fjernvirkning pga skog. Konsekvenser: -1 Middels stor negativ konsekvens for kulturmiljøet. Konsekvenser: -2 Svekket verdi som friluftsområde. Liten bruk. Konsekvenser:-2 Ikke relevant. Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Konsekvenser: 0 Samfunnssikkerhet og Noe støy i perioder. Verdivurdering: * Forholdsvis skjermet. beredskap, forurensning Konsekvenser: -1 og støy Universell utforming Bratt terreng. Verdivurdering: * Ikke relevant. Konsekvenser: 0 Samlet vurdering Området ligger skjermet i forhold til Smådølvegen i et relativt bratt terreng langs enkel atkomstveg til seter-/fritidsbebyggelse. Et mindre massetak her vil være negativt for verdien av bebyggelsen og nærområdet i forhold til friluftsliv/rekreasjon (sti mot Vikuhovda Konklusjon: Nei til utbygging 132

9 Innspill nr. 55: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 Planområdet utgjør 65 daa i LNF-område, blandingsskog hvor det er gjort plukkhogst. Det foreslås 15 tomter for fritidsbebyggelse, 1 2,5 daa. Det legges opp til borevann, lukkede avløpsanlegg eller mindre renseanlegg for grupper. Det ses ingen negative konsekvenser for miljøverdier eller friluftslivsinteresser. Ikke konflikt med INON-soner. Det er etablert samarbeid med øvrige grunneiere om drift og vedlikehold av bilvegen inn fra Smådølvegen, samt skiløyper. Planstatus: LNF nåværende 133

10 1: Fra midten av området, sett mot sørøst 2: Terrenget er noe brattere lenger sør. Sett mot øst. 134

11 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 55 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog mose, furu, gran, bjørk. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Foretatt plukkhogst. Lav bonitet. Verdivurdering: * Vid utsikt, vestvendt midt i dalsida. Lite eksponert. Ca moh. Ingen bebyggelse. Ingen registrerte arkeologiske minner. Verdivurdering: * Området antas lite brukt til friluftsliv. Ingen stier i området, men relativt kort til Trollnatten/Gusetnatten. Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt område til utbygging. * Tap av et større sammenhengende naturområde. Konsekvenser: -2 Hogst ikke lenger aktuelt. Ubetydelig/liten negativ. Konsekvenser: 0/-1 Naturlandskapet endres til et bebygd landskap. Terrengstigning ca 15 % krever inngrep. Konsekvenser: -1 Nytt kulturmiljø etableres. Konsekvenser: 0 Lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Bygge opp ny infrastruktur, ta hull på sammenhengende friluftsområde Konsekvenser: -3 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Relativt flat veg gjennom området. Ingen annen tilrettelegging. Verdivurdering: * Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området er i dag avsatt til LNF, og er relativt uberørt bortsett fra anlagt veg. Området vil utgjøre en liten satellitt i forhold til annen fritidsbebyggelse i Smådøldalen, det bryter de store sammenhengende friluftsområdene, og det må bygges ny infrastruktur.det kan ikke anbefales å etablere ny bebyggelse her. Konklusjon: Nei til utbygging. 135

12 Innspill nr. 20: Fausko Skog DA v/åse Berit Løitegard, brev av 10. juli 2012: Gnr/Bnr 80/5, 82/7, 82/8 Det søkes om å videreutvikle et område ca 200 m nord for Fauskodammen Kulturpark med 12 nye hytter. Det planlegges bærekraftig bygging uten strøm, solcelle og miljøvennlige toaletter, god byggeskikk og ivaretakelse/videreutvikling av kulturmiljøet for å underbygge stedsutvikling. Hyttefeltet vil nyte godt av et spennende kulturhistorisk område med vassdrag og fløtningshistorie med varierte opplevelsesmuligheter i tilknytning til kulturparken. Det er avmerket to områder: ett langs Smådølvegen og ett langs bomveg inn mot Fausko. Det er området langs Smådølvegen som nevnes konkret. Dette er tidligere regulert område. Det ses ingen konflikt med lokale frilufts- eller samfunnsinteresser. Planstatus: LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Regulerte tomter for eksisterende fritidsbebyggelse langs Smådølvegen 136

13 1: Nyetablert atkomstveg til hytte sør i området 2: Utsikt nordover mot Fauskofjellet 137

14 3: Fra Fauskodammen 4: Gapahuk ved Fauskodammen 138

15 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 20 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog på sand-/morenerygg. Stedvis åpen furuskog, blokkmark i sør, mindre myrtunger. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Ingen skogsdrift i dag. Lav bonitet. Verdivurdering: * Vestvendt nederst i Smådøldalen. Ca 770 moh. Skjermet, omgitt av skog, men likevel god utsikt til fjell. * Fauskodammen kulturpark med benker, gapahuk, god tilrettelegging og skilting til ulike kulturminner i nærområdet. Planer om omfattende kulturformidling og arrangementer. I tillegg eksisterende hytter langs Smådølvegen. Jernvinneanlegg omtalt som et av Norges største. ** Tilrettelagt anlegg ved Fauskodammen, relativt kort avstand til snaufjell. Skiløype fra dammen med runde via Skållitjørni, nasjonal sykkelrute nr 5 gjennom Smådøldalen. Badeplass, bålplass, gapahuk godt egnet for aktiviteter for barn og unge. * Utbygging legger beslag på naturområder. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Liten/ingen fjernvirkning, relativt flatt landskap gir små terrenginngrep. Konsekvenser: 0 12 nye hytter kan plasseres i god avstand til kulturmiljø og kulturminner. Konsekvenser: 0 Hytter planlegges langs eksisterende veg eller i tilknytning til eksisterene hytter. Gode tilbud i området. Konsekvenser: +2 Fortetting i området. Positivt for området. Konsekvenser: +2 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Godt tilrettelagt ved Fauskodammen. * Utbygging kan gi midler til videre utvikling av stier i lett terreng. Konsekvenser: +2 Samlet vurdering En videre forsiktig utbygging basert på helhetlig tenking rundt kulturmiljøet som beskrevet vil passe godt inn i det verdifulle kulturmiljøet. Utbygging anbefales i området langs Smådølvegen. Forslaget medfører ikke vesentlige konsekvenser for naturmiljø, landskap, eller friluftsliv. Konklusjon: Ja til spredt fritidsbebyggelse i LNFR med 12 tomter. 139

16 Innspill nr. 56: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 I et område på ca. 16 daa i utkant av Brennhovd seter foreslås 3-4 tuntomter med fritidsbebyggelse, tomtestørrelse ca. 2,5 daa. Det går enkel seterveg til område, det legges opp til borevann, lukket avløp eller mindre renseanlegg, ingen strøm inn til området. Det ses ingen negative konsekvenser for miljøverdier eller friluftsinteresser. Det er etablert samarbeid med naboer om drift og vedlikehold av vegen inn til området, samt retningslinjer for en fremtidig utbygging av fritidsboliger og etablering av skiløyper. Planstatus: LNF- nåværende og LNF-område med spredt fritidsbebyggelse framtidig 140

17 1: Brennhovd seter 2: Stien inn til området 3: Området sett fra sørøst 141

18 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 56 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hogstfelt, omgitt av blandingsskog. (skog med eldre lauvsuksesjon rett nord for setra og foreslått hytteområde). Skog er tatt ned. Lav bonitet. Verdivurdering: * Vestvendt, relativt bratt skråning i nordre del. Ca 900 moh. Noe skjermet bak svak åsrygg, omgitt av skog, god utsikt. * Brennhovd seter utgjør et verdifullt setermiljø, utenfor innspillsområdet, tilknyttet via sti. Kort avstand til snaufjell, Fauskofjellet. Skiløype nede ved Skållitjørni, 100 høydemeter ned. Nytt byggeområde isolert fra andre byggeområder som må ha vegatkomst gjennom seterområde. Området avsatt til spredt hyttebygging. Feltet ligger isolert fra andre byggeområder. Konsekvenser: 0 Ingen: 0 Liten eksponering og fjernvirkning. Konsekvenser: 0 Området ligger avskjermet i forhold til Brennhovd. Nytt hytteområde vil utvide kulturmiljøet ved Brennhovd, uten å påvirke det visuelt dersom vegetasjon bevares. Konsekvenser: -1 Liten utbygging som får ubetydelig konsekvens for friluftsliv. Konsekvenser: 0 Uheldig å bygge ut et nytt område med ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen tilrettelegging, enkel sti. Verdivurdering: * Utbygging gir kjørbar veg, noe bratt terreng. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området ligger lengst nord i et stort område avsatt til fremtidig spredt fritidsbebyggelse langs vegen til Brennhovd. Området ligger noe isolert i forhold til annen fritidsbebyggelse og løyper. Det er etablert veg med snuplass nedenfor Brennhovd, og de siste m fram til innspillsområdet har enkel sti. Beliggenhet anses som svært attraktiv. Det kan etableres spredt fritidsbebyggelse innenfor området som er avsatt i kommuneplanen, men det bør ikke utvides noe utover det. Veg til området må legges utenfor seterområde. Konklusjon: Ja til spredt fritidsbebyggelse i LNFR, med inntil 4 tomter 142

19 Innspill nr. 35: Torill Karlsrud, brev av 19. juli 2012: Gnr/Bnr 51/8 Innspillet gjelder opprettholdelse av 5 ubebygde tomter tildelt for en del år tilbake. Det har stor betydning for videre drift av gården at det opprettholdes mulighet for bygslingstomter. Lav standard, uten strøm, men unik beliggenhet. Terrenget ønskes utnyttet best mulig med tanke på inngripen og synlighet i naturen. Tidsperspektiv: år. Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. Forslaget antas å være her: 143

20 1: Myra øst for Heggeset 2: Seterbebyggelse, utsikt mot vest 3: Ovenfor setra, utsikt mot sør 144

21 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 35 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Setervoll/tidligere beitemark og myr øst for setra. Omgitt av tynn granskog. Ingen artsforekomst registrert. Innmarksbeite ved setra. Lav bonitet i skog. Øst for setra: relativt flatt og vid utsikt, lite vegetasjon, eksponert. Sør og nord for setra: vestvendt skråning i skog. Ca moh. * Ingen arkeologiske minner registrert. Heggeset seter ikke SEFRAK-registrert, og har moderne hytter i utkanten. Setermiljø som har verdi verdifullt kulturmiljø. Kort avstand til snaufjell, Bjørnebergåsen og Steinsetfjellet. Ingen oppkjørte skiløyper. Bygging ved seterområde i LNFR, ingen fortetting. Verdivurdering: * Området ikke avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplan. Naturområder bygges ned. Konsekvenser: -1 Forutsatt ingen nybygging på beitemark. Konsekvenser: 0 Utbygging øst for setra gir stor eksponering og fjernvirkning. Derfor anbefales å trekke bebyggelsen ned på høyde med seterbebyggelsen. Dette forutsatt gir ubetydelig til liten negativ landskapsmessig konsekvens. Konsekvenser: -1 Hyttebebyggelse øverst på setervollen bør unngås av estetiske hensyn og opprinnelig kulturmiljø. Bør legges sør for setra. Konsekvenser: -1 Liten utbygging som får ubetydelig konsekvens for friluftsliv. Konsekvenser: 0 Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Ta hull på et LNFR-område. Konsekvenser: -2 Samfunnssikkerhet og Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen tilrettelegging. Verdivurdering: * Kjørbar veg til området. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Det er etablert spredt hyttebebyggelse i området Kotåsen Risdalen Heggeset. Innspillet spesifiserer ikke beliggenheten til tidligere tildelte tomter øst for setra. Her ligger et større myrområde, og ny bebyggelse vil bli svært eksponert. Konklusjon: Nei til utbygging 145

22 Innspill nr. 36: Arne Egil Dokken, brev av 19. juli 2012: Gnr/Bnr 56/2 og 56/15 Felt 1 utgjør 20 daa her foreslås 3 enheter. Felt 2 utgjør 68 daa her foreslås 15 enheter. Tomter på 1 2,5 daa (tuntomter). Begge i LNF, grenser til reguleringsplan for Øvre Smådøl mot nord/vest. Det ønskes fritidsbebyggelse. Ingen verdi i landbrukssammenheng. Utbygging genererer opprustning av setervollene. Fått henvendelser fra Drammen og Omegn turistforening som ønsker å etablere klatreruter med bolter i Jøransetfjellet. Legges opp til borevann, lukkede avløpsanlegg eller mindre renseanlegg, ikke strøm. Oppstart av utbygging/salg planlegges primo Det ses ingen negative konsekvenser for miljø-, friluftslivs- eller samfunnsinteresser. Planstatus: Felt 1: LNF-område med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Uregulert. Felt 2: LNF-område/regulert friområde. 146

23 1: Felt 1, utsikt mot nordvest 2: Felt 1 til høyre for vegen, felt 2 til venstre. Utsikt mot nordvest 147

24 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 36 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Lav, tynn blandingsskog uten produksjonsverdi, blokkmark. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Feltene grenser til beitemark og overflatedyrka jord. Uproduktiv skog i feltene. Verdivurdering: * Landskap, grønnstruktur God utsikt, spesielt på oversiden/felt 1. Sørvestvendt helling, svakt terrassert. Ca 850 moh. Tynn vegetasjon, men lite eksponert. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Setermiljø. Ingen arkeologiske minner registrert. Kort avstand til snaufjell, Jøransetfjellet og Steinsetfjellet. Nasjonal sykkelvegrute gjennom Smådøldalen. Ikke oppkjørte skiløyper. * Utvidelse av eksisterende bebyggelse. Noe støy fra veg, liten trafikk. Verdivurdering: * Ingen spesiell tilrettelegging. Smådølvegen er relativt flat. Verdivurdering: * Del av felt 1 avsatt til spredt fritidsbebyggelse. Naturområder bygges ned. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Konsentrering av bebyggelse langs vegen og i forlengelse av eksisterende byggeområder gir liten eksponering. Konsekvenser: -1 Ny bebyggelse forutsettes tilpasset eksisterende og kan virke positivt på eksisterende kulturmiljø. Konsekvenser: 0/+1 Lite tilrettelagt for friluftsliv. Konsekvenser: 0 Positivt med fortetting. Konsekvenser: +1 Små negative konsekvenser. Konsekvenser: 0/-1 Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Felt 1 ligger i forlengelse av nåværende område for spredt fritidsbebyggelse og har mest gunstig beliggenhet i forhold til sol og utsikt, selv om det er noe trangt. Felt 2 vurderes også som godt egnet. Begge felt ligger attraktivt til i forhold til atkomst, elv og naturområder. Avstand til vassdrag og til veg begrenser antall tomter. 100 meter byggegrense mot Smådøla. Konklusjon: Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse. 148

25 Innspill nr. 19: Håvård og Halvor Aasen, brev mottatt 13. juli 2012: Gnr/Bnr 54/4 Det foreslås utvidelse av byggeområde for fritidsbebyggelse iht. markeringer på fjellplankart av Planstatus: LNF-område nåværende. Eldre regulering. Under er området markert «utvidelse» i fjellplankartet stiplet: Fra vegen mot Nordre Buin, utsyn mot nordvest hvor eksisterende byggeområde ligger i forkant og foreslått utvidelse lengre opp i lia 149

26 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 19 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Morenegrunn, blandingsskog, flere åpne myrdrag/sletter. Ingen artsforekomst Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 registrert. Verdivurdering: * Landbruk, naturressurser Uproduktiv skog/annen jorddekt Konsekvenser:0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming fastmark. Verdivurdering: * God utsikt, slakt skrånende/skålformet sørøstvendt terreng, god skjerming. Ca moh. Registrert kullgrop innenfor nåværende byggeområde. Verdivurdering: * Kort avstand til snaufjell: Dusehesten og Dusetind. Nasjonal sykkelvegrute gjennom Smådøldalen. Ikke oppkjørte skiløyper, men sti mellom Frygnesætri og Turrhaug. * Eksisterende felt sør for dette området. Vegen mot Nordre Buin har god standard. Verdivurdering: * Lite eksponert område. Dersom skog beholdes i stor grad blir konsekvensen ubetydelig/liten negativ. Konsekvenser: 0/-1. Eventuell nytt byggeområde forutsettes tilpasset krav i nåværende. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Eksisterende felt i sør bør bygges ut før en godkjenner nye områder. Konsekvenser: -2 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt flatt terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Isolert sett er området attraktivt i forhold til naturforhold, landskap og friluftsliv. Eksisterende byggeområde er imidlertid ikke utnyttet og området bør ikke utvides før dette er bygget ut. Eksisterende arealformål på eiendommen anbefales derfor videreført. Konklusjon: Nei til utbygging 150

27 Innspill nr. 53: Håvård og Halvor Aasen, brev mottatt 13. juli 2012: Gnr/Bnr 45/1 og 45/3 Området utgjør 65 daa utmark med bjørkeskog og det foreslås 12 hyttetomter, uten synlighet fra vegen over setervollen. Tomtestørrelse ca 1 daa. Tidshorisont 2-10 år. Det ses ingen negative konsekvenser for lokale miljøverdier, frilufts- eller samfunnsinteresser. Planstatus: LNF-område nåværende. Eldre regulering (friområde). 151

28 1: Fra Ljoslistølen 2: Området sett fra øst, fra vegen opp mot Nordre Buin 152

29 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 53 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Morenegrunn, blandingsskog. Ingen artsforekomst registrert. Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 Verdivurdering: * Landbruk, naturressurser Uproduktiv skog/annen jorddekt Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming fastmark. Verdivurdering: * Vid utsikt fra avrundet liten åsrygg, skrånende vestvendt terreng. Ca moh. Setermiljø ved Ljoslistølen i god tilstand, avgrenset setervoll, enkelte nyere hytter. Ingen registrerte arkeologiske minner. Kort avstand til snaufjell: Dusehesten og Dusetind. Nasjonal sykkelvegrute gjennom Smådøldalen. Ikke oppkjørte skiløyper, sti mellom Frygnesætri og Turrhaug. * Utvide eksisterende område. Noe eksponert område. Forutsatt at vegetasjon beholdes i stor grad vurderes konsekvensen til liten negativ. Konsekvenser: -1. Eventuell nytt byggeområde forutsettes tilpasset krav i nåværende felt, og etablert med vegetasjonssbelte for å ivareta setermiljøet. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Positivt med fortetting, under føresetnad av at det settes igjen vegetasjonsskjerm mot setermiljø. Konsekvenser: +2 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt flatt terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Det kan anbefales en utbygging med inntil 12 hytter bak et vegetasjonsbelte innenfor setervollen. Området ligger attraktivt til i forhold til naturforhold, landskap og friluftsliv. Konklusjon: Ja til utbygging, 153

30 Innspill nr. 27: Sivilarkitekt Øystein Landsgård/Vidda Ressurs, brev av Område 1: Hyttetomter ønskes bygd i ubebygd område på 115 daa øst for eksisterende hytteområde ved Slåtteli, på begge sider av Smådølvegen. Område 2: Hyttetomter i ubebygd område på 42 daa nordøst for seteren Børkjebuin, på nordsiden av Smådølvegen. Vurdering: Gnr/Bnr: 30/3 og 30/5 Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. 154

31 1: Bjørkeskog i område 1 2: Karakteristiske furutrær 155

32 3: Hyttebebyggelse nede ved myra Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser - område 27-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Frodig skogbunn i blandingsskog nedenfor hovedveien. Store gamle furutrær rundt myra. Uberørte områder bygges ned, men området har seter- og hyttebebyggelse fra før. Konsekvenser -1 Landbruk, naturressurser Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Nordvendt, svakt terrassert. Lite massetak på sørsida av veien. Utsikt til Bergsjø. Fra myra er det siktlinje til Talåsen/Hagasetåsen i øst. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Setermiljø ved Slåtteli, hyttebebyggelse. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Utvidelse av eksisterende hytteområde. Lite støy. Høyspentlinje over myr. * Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt lett terreng. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Utvidelse av eksisterende hyttebebyggelse gir ubetydelig til liten konsekvens. Konsekvenser: 0/-1 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Naturlig fortetting i området. Konsekvenser:+2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst. Konsekvenser:

33 Samlet vurdering Område 1: Området vil utgjøre en naturlig forlengning av eksisterende hytteområde rundt Slåtteli og egner seg for utbygging. Myrdraget bør holdes uberørt. Konklusjon: Ja til utbygging Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser - område 27-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Tett bjørkeskog, myr og bekkedrag i østre kant. Uberørt område på nordsiden av Smådøldalveien bygges ned. Konsekvenser: -2 Landbruk, naturressurser Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Nordvendt, tett skog gir liten utsikt. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Nærmeste bebyggelse er setermiljøet ved Børkjebuin, ingen i innspillsområdet. Verdivurdering: * Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt område. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Utbygging i uberørt område, ingen konsekvens for eksisterende miljø. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Negativt å ta i bruk nytt område. Konsekvenser: -2 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt lett terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Område 27-2: Området har fin beliggenhet ved Bergsjø og er i dag ubebygd. Da det ikke ligger i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse, men mellom områder avsatt til spredt fritidsbebyggelse i LNFR, anbefales det ikke å ta fatt på et nytt utbyggingsområde her før andre, mer sentrale arealer er bebygd. Konklusjon: Nei til utbygging 157

34 Innspill 51: Tor Olav Røisgard, Leiv Ljøterud, Urda Ljøterud Høglund, Lars Gunnar Nørstebø og Ørjar Kveta (Sameie i Trolltjernstulen Slåtteli), brev av Gnr/Bnr: 34/2, 22/1, 21/1, 20/1 Hjemmelshaverne har inngått avtale om en samordnet utbygging i området for å bl.a. legge opp til samarbeid og ivareta hensyn til natur og egnethet. Områdene FF1 og FF2 er i dag fjellbjørkeskog og er attraktivt turområde sommer og vinter. Alle eiendommene har behov for å øke driftsgrunnlaget for å opprettholde og utvide tradisjonelle produksjoner og samtidig levere tjenester til fritidsbeboerne. Det planlegges til sammen 44 tomter i området. Gjennomsnittlig størrelse 1,25 daa. Det legges vekt på å sette av grønnstruktur for å sikre god tilgjengelighet til friluftsområder, sikre terrengformasjoner, stier og naturtyper o.a. Fortetting i området vil styrke sti- og løypenettet i området. Gjennom Miljøringen er det gjort utbyggingsavtale for å styrke reiselivsmessig infrastruktur. Fritidsbeboere gir store ringvirkninger gjennom oppdrag til lokalt næringsliv. Planstatus: LNF, uregulert 158

35 1: Utsikt over østre del (FF2) sett fra Talåsen. Trolltjønnstølan i forgrunnen, Skulkehovda utenfor høyre billedkant. 2: Utsikt fra innspillsområdet nordover med Trolltjørnstølan i forgrunnen. 159

36 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 51 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk Skogkledt, lav fjellbjørkeskog. Ingen Uberørte områder bygges mangfold registrerte artsforekomster. ned. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Aktivt landbruk ved Trolltjørnstølan, ikke i innspillsområdet. Uproduktiv skog. Verdivurdering: * Nordvendt. Skulkehovda høyeste punkt 1039 moh. FF1 nord- og vestvendt. FF2 hovedsakelig nordvendt. Utsikt over Leiråvatnet. Eksisterende spredt hyttebebyggelse og beliggenhet inntil Trolltjønnstulen. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Kort veg til lett turmål Skulkehovda, setermiljø. * Feltene er en forsiktig fortetting i området. Felt 1 er en del av et sammenhengende friluftsområde. Veg langs innspillsområdene. Høyspent. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser:-1 Konsekvenser: -1 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Behov for vann- og avløpsløsninger. Konsekvenser: -1 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt lett terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området anbefales utbygget/fortettet inntil eksisterende veier og bebyggelse. Konklusjon: Ja til utbygging av begrenset område langs vei. 160

37 Innspill 37: Sameiet Hagaset/Tallåsen v/bjerkeseter AS/Henning Wikborg, Hans Dagsvind og Anne Helen Rennehvammen, brev av Gnr/Bnr: 18/5, 17/2 og 13/1 Sameiet Hagaset Tallåsen Området i øvre del av Smådøldalen har vakre hytteområder og er godt tilrettelagt med skiløyper og stier. Innspillsområdet ligger i slakt skrånende fjellbjørkeskog, høydeforskjell ca 50 m. Det er etablert et renseanlegg med kapasitet for 10 flere enheter. Det pekes på kommunens ønske om å satse på Øvre Uvdal som betydelig reiselivsområde i kommunen og regionen. Totalt ønskes det regulert 30 nye «luftige» og store tomter på 1-2 daa. I dag kan bebyggelsen ha totalt bruksareal på 205 m2, inkl uthus/anneks og 2 biloppstillingsplasser. Det er nødvendig med noen få nye stikkveier. Anslått ferdig utbygging innen 5-10 år. Planstatus: LNF med spredt fritidsbebyggelse. Regulert til fritidsbebyggelse/friområder. 161

38 1: Utsikt fra Talåsen mot øst 2: Utsikt frå Talåsen mot sørvest. Hagasetåsen til høyre. 162

39 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 37 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Lav fjellbjørkeskog. Ikke registrert spesiell artsforekomst. Uberørte arealer bygges ned. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Innmarksbeite ved Tallåsen. Ellers uproduktiv skog eller annen jorddekt fastmark. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Sør- og østvendt helning. Øvre del har utsikt mot Tunhovdfjorden. Verdivurdering: * Ingen kjente kulturminner. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Positiv fortetting i området. Felles renseanlegg (infiltrasjon), egen trafo, jordkabler. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Eksisterende veger og infrastruktur benyttes, i tillegg foreslås mindre stikkveger. Konsekvenser: +2 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Forholdsvis bratt enkelte steder øverst i området. Ingen spesiell tilrettelegging. Verdivurdering: * God atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området vurderes som godt egnet for noe fortetting langs eksisterende veger. Nøyaktig antall tomter må vurderes i reguleringsprosess. Utbygging i bjørkeskogen gir forholdsvis liten eksponering. I utbyggingen bør en ta vare på noe av bjørkeskogen for å hindre eksponering. Det tillates utbygging av inntil 30 tomter i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Konklusjon: Ja til byggeområde. 163

40 Innspill 38: Sameiet Hagaset/Tallåsen v/bjerkeseter AS/Henning Wikborg, Hans Dagsvind og Anne Helen Rennehvammen, brev av (Dagali Høyfjellsgrend) Gnr/Bnr: 18/5, 17/2 og 13/1 Sameiet Hagaset Tallåsen Området ligger i et ubebygd område vest for Sjugurdshøgdi med nærhet til skiløyper og turstier. Arealet er ca 500 daa på en høyde mellom moh. Formålet er å regulere for ca 50 nye høystandard hyttetomter på 1 2 daa med høy estetisk standard og miljøprofil. Det er også planer om å ruste opp bygninger på tre ulike setrer, sikre videreutvikling av fellestiltak samt å merke med historisk og aktuell informasjon. Det refereres til reguleringsbestemmeler for Tallåsen som et eksempel på utnyttelse. Veg til seter ved Sjugurdshøgdi ønskes oppgradert til vinterveg og vil utgjøre hovedatkomst. Myrjord planlegges erstattet med stedlige grusmasser. Massebalanse skal ivaretas, og det vil bli nødvendig med midlertidig masseuttak og deponi. Tidsperspektiv år. Innspillet inneholder konsekvensvurdering og ROS-analyse. Planstatus: LNF-område nåværende. Uregulert. 164

41 1: Sett fra Smådølvegen mot østre del av Sjugurdshøgdi. 2: Sett fra Smådølvegen mot vestre del av Sjugurdshøgdi. 165

42 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 38 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Lav fjellbjørkeskog. Ikke registrert spesiell artsforekomst. Et relativt stort sammenhengende uberørt område bygges ned. Konsekvenser: -2 Landbruk, naturressurser Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Nordvendt svakt stigende. Uberørt. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Ingen kjente kulturminner. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Forslaget medfører at et nytt stort område tas i bruk til utbygging. Høyspentledning gjennom/forbi området. * Et hittil uberørt område bygges ut. Nordvendt. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Sammenhengende naturog friluftsområder blir tatt i bruk. Behov for all infrastruktur. Konsekvenser: -3 Lite støy. Verdivurdering: Konsekvenser: 0 Universell utforming Forholdsvis flatt område. Ingen spesiell Konsekvenser: +1 tilrettelegging. Verdivurdering: * Samlet vurdering Innspillet er gjennomarbeidet og konsekvenser av forslaget er belyst. Forslaget innebærer inngrep i et hittil urørt naturområde (sett bort fra høyspentledning). Ut fra statlige og regionale retningslinjer og prinsipper for utbygging bør utbygging skje som fortetting eller utvidelse av eksisterende bebygde områder, og sammenhengende naturområder bevares. Derfor kan det ikke anbefales å omdisponere området til fritidsbebyggelse. Konklusjon: Nei til utbygging. 166

43 5: Tunhovdfjorden vest Innspill nr: 45: Kvernerud Sameiet v/torkild og Åge Gudmundsen, Turid Strømmen, brev av 18. juli 2012: Gnr/Bnr 96/1, 96/3, 96/4, 96/5, 96/8 Det er tidligere tildelt 8 tomter, to er flyttet til 96/4 ved Tunhovdfjorden. Det planlegges felles løsning for veg og strøm, sti- og løypenett med Solheimsameiet. Det ønskes totalt 18 tomter med høy standard på sørvestsiden av Gvåstjern, diskret i terrenget. Planstatus: LNF spredt fritidsbebyggelse framtidig Innspill vist på kart: Innspillsområdet ligger i tilsvarende terreng, litt utenfor høyre bildekant. 148

44 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 45 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Spredt blandingsskog som omgir spredte myrdrag nedenfor åsryggen i naboteig. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Ingen skogsdrift. Uproduktiv skog. Ingen seterdrift ved Sjåbu. Verdivurdering: * Vid utsikt mot flere fjell i vest/nordvest og sør (Gusetnatten). Utsikt dominert av kraftlinje. Åsryggen er eksponert for omkringliggende fjell. Ca moh. Verdivurdering:** Tettere bebyggelse enn i gjeldede kommuneplan. Tap av sammenhengende naturområde. Konsekvenser: -2 Konsekvenser: 0 Naturlandskapet endres til et bebygd landskap. Beliggenhet noe lavere i terrenget enn Sjåbulia gir noe mindre eksponering av hyttene. Konsekvenser: -2 Konsekvenser: 0 Ingen bebyggelse. Ingen registrerte arkeologiske minner. Verdivurdering: * Større sammenhengende friluftslivsområde. (Avsatt til spredt fritidsbebyggelse) Scooterløyper. Forslaget medfører at en tar i bruk nye utbyggingsområder. Veg langs kraftledning kan benyttes. Ingen infrastruktur nord for Sjåbu i dag, bortsett fra regional kraftlinje. Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Bratt atkomst fra Tunhovdfjorden, ingen tilrettelegging i naturområdet. Verdivurdering: * Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Sammenhengende naturog friluftsområder blir tatt i bruk. Behov for ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Konsekvenser:-1 Samlet vurdering Området i seg selv kan ha en attraktiv beliggenhet i forhold til naturområder rundt, selv om kraftlinjen er et dominerende element som kan dempe attraktiviteten som hytteområde. Det vurderes som uheldig å åpne for et nytt større hytteområde her, da det bryter med overordnede føringer om fortetting framfor etablering av nye hytteområder i uberørt natur. Anbefales derfor å ta det ut som område for fritidsbebyggelse og heller tillate spredt fritidsbebyggelse i LNFR, slik status er i dag. Konklusjon: Nei til utbygging, formålet endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNF til LNF. 149

45 Innspill nr. 54: Solheim prosjektutvikling Da v/john Helge Stordalen, brev mottatt 20. juli 2012: Gnr/Bnr 94/3, 95/3, 114/1, 114/4, 114/8, 114/9 Det er sendt inn plan om utbygging i øvre del i Sjåbulia på fjellet i 2011, som er ønskelig å utvikle i samarbeid med Kvernerud Sameie. 500 daa ønskes utbygd med hytter med VA og annen infrastruktur. Gradvis utbygging med ferdigstillelse innen år. Området kjøres opp med scooterløyper idag. Reguleringsplan for Solheim Sameie ved Tunhovdfjorden ble godkjent i 2004 med 24 tomter. Innen 3-4 år vil resterende tomter være bebygd, men vil kunne være egnet for en fortetting med inntil 15 nye tomter på ca 1 daa. Høy sanitær standard. Vurdering: 1 Solheim: Området har gode friluftslivskvaliteter og ligger idyllisk til nede ved Tunhovdfjorden. Det vurderes som uproblematisk å fortette. 2 Sjåbulie: Selv om området i seg selv kan være attraktivt i forhold til omgivelser og utsikt er det vurdert at å åpne for et nytt større hytteområde mellom Sjåbu og Gvåstjørni bryter med overordnede føringer om å fortette/utvide eksisterende byggeområder framfor å etablere nye i uberørt natur. Området bør bevares som et attraktivt friluftsområde. Kraftlinjen er et dominerende element som vil dempe attraktiviteten som hytteområde. Planstatus: 1: Solheim sameie: LNF-område nåværende, LNF med spredt fritidsbebyggelse, regulert til fritidsbebyggelse Område 1, Solheim sameie 150

46 1: Utsikt mot Tunhovdfjorden og Einsetnatten 2: Eksempel på vegetasjon og hogstfelt på oversiden av Vestsidevegen 151

47 54-2 Sjåbulia LNF nåværende. Uregulert 152

48 1: Fra skogen ovenfor Sjåbu, utsikt til Blånuten 2: Utsikt mot Gusetnatten i sør. Kraftledning kan skimtes foran fjellet. 153

49 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Solheim Sameie ved Tunhovdfjorden, område 54-1: Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Tett blandingsskog på oversiden av veg, hovedsakelig åpen furuskog med lyng på nedsiden av vegen. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Området er fra før regulert til bebyggelse. Konsekvenser: 0 Skog er stedvis tatt ut. Middels og lav bonitet. Tap av skogbruksareal. Konsekvenser: -2 Østvendt, relativt bratt på vestsiden av Fortetting av eksisterende veg, flatere på østsiden. Utsikt over reguleringsplan vil ha små Tunhovdfjorden. Lite eksponert. Rundt konsekvenser. 750 moh. Konsekvenser: -1. Eksisterende hyttebebyggelse på Det forutsettes at ny eiendommen. Ingen registrerte bebyggelse tilpasses arkeologiske minner. eksisterende plan. Enhetlig utforming anbefales. Konsekvenser: 0 Kort avstand men bratt opp mot Fine forhold for friluftsliv, snaufjell. Tunhovdfjorden egnet til men lite tilrettelagt. fisking, bading. Scooterløyper, Konsekvenser: +2 «Eventyrløypa». Positiv fortetting i området. Veg med Utnytte eksisterende god standard. Strøm. infrastruktur. Konsekvenser: +2 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Kjørbare atkomstveger fram til hyttene. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området har gode friluftslivskvaliteter og ligger idyllisk til nede ved Tunhovdfjorden. Det vurderes som uproblematisk å fortette. Endring av planformål fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR til byggeområde for fritidsbebyggelse. Byggegrense 50 m mot Tunhovdfjorden. Konklusjon: Ja til utbygging 154

50 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, Sjåbulia, område 54-2: Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Spredt blandingsskog som omgir spredte myrdrag på åsrygg. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Tap av sammenhengende naturområde. Konsekvenser: -2 Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen skogsdrift. Uproduktiv skog. Ingen seterdrift ved Sjåbu. Verdivurdering: * Vid utsikt mot flere fjell i vest/nordvest og sør (Gusetnatten). Utsikt stedvis dominert av kraftlinje. Åsryggen er eksponert for omkringliggende fjell. 875-ca 1000 moh. Setermiljø ved Sjåbu. Hytte ved Gvåstjønne. Ingen registrerte arkeologiske minner. Større sammenhengende friluftslivsområde. Scooterløyper. Et nytt område tas i bruk. Veg til Solemsætri/Mellomsætri halvveis til innspillsområdet. Ingen infrastruktur nord for Sjåbu i dag. Verdivurdering:* Konsekvenser: 0 Naturlandskapet endres til et bebygd landskap. Tynn vegetasjon gir forholdsvis stor eksponering av hytter oppover åsryggen. Konsekvenser: -2 Ingen konsekvens for dagens kulturmiljø. Det forutsettes en viss avstand til Sjåbu og en enhetlig utforming anbefales. Ubetydelig/liten negativ. Konsekvenser: 0/-1 Uberørt naturområde som kvalitet for friluftsliv blir borte. Forutsettes at etablerte stier hensyntas. Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 VA, veg og strøm må etableres. Konsekvenser: -3 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Bratt atkomst, ingen tilrettelegging i naturområdet. Verdivurdering: * Området gjøres bedre tilgjengelig. Konsekvenser:

51 Samlet vurdering Selv om området i seg selv kan være attraktivt i forhold til omgivelser og utsikt er det vurdert at å åpne for et nytt større hytteområde mellom Sjåbu og Gvåstjørni bryter med overordnede føringer om å fortette/utvide eksisterende byggeområder framfor å etablere nye i uberørt natur. Området bør bevares som et attraktivt friluftsområde. Kraftlinjen er et dominerende element som vil dempe attraktiviteten som hytteområde. Konklusjon: Nei til utbygging. 156

52 Innspill nr. 46: Torkild Gudmundsen, brev mottatt 20. juli 2012: Gnr/Bnr 109/6 Det vises til nylig godkjent reguleringsplan som omfatter 7 tomter hvorav 1 er bebygd. Denne ønskes utvidet med 6 tomter a 1 daa i skogbruksområde. Lett atkomst, samme standard som i godkjent reguleringsplan. Godkjent plan beregnes ferdig utbygget i Ny utbygging etter dette. Utbygging er av stor betydning for lokalmiljø med butikk på Øygardsgrend. Mulighet for tilkobling av løyper ved naboeiendom Solheim Sameie. Planstatus: LNF-område nåværende, regulert til skogbruk 1: Utsikt mot Øygardsholman 157

53 2: Eksempel på etablert bebyggelse inntil området Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 46 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog, åpent med lyng på nedsiden av vegen, tettere på overkant av veg. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Skogbruk oppover i lia og i foreslått byggeområde. Middels og lav bonitet. Nordøstvendt variert helning. Utsikt over Tunhovdfjorden. Lite eksponert. Rundt 750 moh. Eksisterende hyttebebyggelse på eiendommen. Ingen registrerte arkeologiske minner. Kort avstand, men bratt til snaufjell (Gusetnatten, Trollnatten, Vehovdfjellet): Ikke oppkjørte skiløyper. Positiv utvikling i etablert område. Litt støy fra vegen, liten trafikk. Verdivurdering: * Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Verdivurdering: * Samlet vurdering Området har mindre gode solforhold, men ligger i forlengelse av eksisterende byggeområde, og har fin utsikt over Tunhovdfjorden. Det er også etablert turløypenett i nærområdet. En mindre utvidelse som foreslått kan anbefales. 50 meter byggegrense mot Tunhovdfjorden. Konklusjon: Ja til utbygging 158 Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 Tap av skogbruksareal. Konsekvenser: -2 Foreslått utbygging i forlengelse av eksisterende bebyggelse/avsatt område vil ha små konsekvenser. Konsekvenser: -1. Det forutsettes at ny bebyggelse tilpasses eksisterende plan. Enhetlig utforming anbefales. Konsekvenser:0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Utnytte eksisterende infrastruktur. Konsekvenser: +2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst til hyttene. Konsekvenser: +1

54 Innspill nr. 44: Torkild Gudmundsen, brev mottatt : Gnr/Bnr 96/27 Innspillet omfatter to arealer. I nord har det vært påbegynt regulering av to tomter. I sør er det ønskelig med to tomter på oversiden av vegen, i tilknytning til feltet til Presterud. Tomtestørrelse ca 1 daa. Planstatus: LNF-område med spredt fritidsbebyggelse nåværende. 159

55 1: Hytte i forkant av område 1 2: Område 2 sett fra sør 160

56 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 44-1 og 44-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Tett granskog. Ingen spesiell artsforekomst registrert. Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 Verdivurdering: * Landbruk, naturressurser Tett granskog Område 1 har middels bonitet, område 2 hovedsakelig lav bonitet. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0/-1 Landskap, grønnstruktur Østvendt stedvis bratt. Område 2 brattest. Lite eksponert. Rundt 750 moh. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Eksisterende hyttebebyggelse i nærheten. Ingen registrerte arkeologiske minner. Verdivurdering: * Kort avstand til sjø, bratt opp til snaufjell (Nutenutan). Positiv utvikling i etablert område. Litt støy fra vegen, liten trafikk. Verdivurdering: * Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Verdivurdering: * To tomter på hvert sted gir små konsekvenser. Kan bli såvidt synlig fra østsiden av Tunhovdfjorden. Konsekvenser: 0/-1. Det forutsettes at ny bebyggelse tilpasses bestemmelser i tilgrensende/nærliggende planer. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Utnytte eksisterende infrastruktur. Konsekvenser: +2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst til hyttene. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området ligger inntil eksisterende hyttetomter og er godt egnet til flere tomter. Størrelsen kan virke liten, og bør vurderes ved regulering. Konklusjon: Ja til utbygging. 161

57 Innspill nr. 47: Aage Gudmundsen, brev av 19mottatt 20. juli 2012: Gnr/Bnr 96/22 Arealet ligger på et tørt høydedrag. Eksisterende tomter har egne godkjente infiltrasjonsområder. Det ønskes flere tomter å fordele kostnadene til felles infrastruktur, og det ønskes fem nye tomter på 0,5 1 daa. Det ses ingen negative konsekvenser. Hensyn til friluftsinteresser er planlagt i samarbeide med Solheim sameie. Planstatus: LNF-område med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Regulert til friområde. Innspillkart: 162

58 Forslag til byggeområde: 163

59 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 47 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Grysrygg med mose og furutrær. Tørt høydedrag. Ingen artsforekomst Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 registrert. Landbruk, naturressurser Tynn furuskog på høyde. Lav bonitet. Konsekvenser: 0 Verdivurdering: * Landskap, grønnstruktur Vidt og åpent på rygg i retning nord - sør, god utsikt sørover og mot Tunhovdfjorden. Lite eksponert. Rundt 750 moh. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Eksisterende hyttebebyggelse på eiendommen. Ingen registrerte arkeologiske minner. Kort avstand til sjø, bratt opp til snaufjell (Nutenutan). Positiv utvikling i etablert område. Litt støy fra vegen, liten trafikk. Verdivurdering: * Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Verdivurdering: * Foreslått utbygging langs eksisterende veg og regulerte tomter små konsekvenser, da de er på innsiden i forhold til fjorden. Større furutrær på ryggen bør bevares i størst mulig grad. Konsekvenser: -1. Det forutsettes at ny bebyggelse tilpasses bestemmelser i tilgrensende plan. Enhetlig utforming anbefales. Ubetydelig konsekvens. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Utnytte eksisterende infrastruktur. Konsekvenser: +2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst til hyttene. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Området ligger inntil eksisterende hyttetomter og er godt egnet til flere tomter. Størrelsen kan virke liten, og bør vurderes ved regulering. Det går en bekk i vestre kant av området som er ganske stor, og det anbefales 30 m byggegrense mot bekken. Med den begrensningen er det plass til 4 nye tomter. Konklusjon: Ja til utbygging 164

60 Innspill nr. 26: Nørstebø eiendom AS, brev av Gnr/Bnr: 212/7 Eiendommen utgjør ca 50 daa, i hovedsak furuskog med en hytte i nedre kant og helårsvei til området. Området ønskes utviklet til ca 15 nye enheter, tomtestørrelse 1 1,5 daa. Detaljplanlegging planlegges utført i Området ved Pålsbu og Tunhovdfjorden er populært til friluftsliv, og det bygges ut på noen naboeiendommer. Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. 165

61 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 26 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog vest for eiendommen og langs bekkedrag. Åpen skog med mose/lav øst for eiendommen. Registrert rødlistede arter like inntil/øst for eiendommen. Sårbar: sprekkjuke. Svært viktig/viktig naturtype sør på eiendommen: Veslebekken (gammel granskog med død ved. Furugadder og grove furulæger). Muligheter for funn i planområdet. Samlet sett stor verdi. * Ingen skogsdrift. Lav bonitet. Verdivurdering: * Ca. 750 moh, lite bekkedrag i retning nord-sør. Svakt nordvendt. Lite eksponert. Eksisterende enkel hytte, elles ingen kjente kulturminner. Tunhovdfjorden og skogsområder i umiddelbar nærhet. * Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt område. Veg og strøm etablert. Inngrep i uberørt natur. Det forutsettes at eventuell ny bebyggelse plasseres uten fare for påvirkning av viktig naturtype. Konsekvenser: -2 Konsekvenser: 0 15 tomter vil endre landskapsbildet lokalt. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Bygge ut vann og avløp. Konsekvenser: -2 Ingen støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Atkomstveg er relativt flat. Verdivurdering:* Lett atkomst til området. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering En tar i bruk et nytt område, må bygge ut ny infrastruktur, og det blir inngrep i et større sammenhengende natur- og friluftsområde. Forslaget anbefales ikke. Konklusjon: Nei til utbygging. 166

62 6 Rødberg Innspill nr 24: Svein Livrud, brev datert Gnr/Bnr: 212/7 På eiendommen Råennatten pågår i dag steinbruddsdrift i forbindelse med utbedring av Tunhovddammen. Statkraft Energi AS er ansvarlig for arbeidet. Med hjemmel i konsesjonen datert 18. mai 2001 post 6 godkjente NVE detaljplaner for miljø og landskapfor rehabilitering av Tunhovdammen i Numedalslågen i Nore og Uvdal kommune. Driften ønskes videreført etter at damarbeidet er avsluttet. Det vil utgjøre et næringsgrunnlag for gården. Reguleringsplanforslag innsendes i september Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. 166

63 1: Området sett fra vest 2: Området sett fra nord 167

64 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 24 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog på kolle. Registrert rødlistede arter like inntil/sør for dagens massetak. Gaupe, grønnlig narrepiggsopp, rosenkjuke, rynkeskinn. Muligheter for funn i planområdet. Samlet sett stor verdi. * Inngrep i uberørt natur. Det forutsettes at eventuell ny bebyggelse plasseres uten fare for påvirkning av viktig naturtype. Antas at gaupe er forsvunnet pga aktivitet i massetak eller naturlig vandring. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Ingen skogsdrift. Lav bonitet. Konsekvenser: 0 Verdivurdering: * Landskap, grønnstruktur Småkupert landskap i daldrag retning nord-sør. Kollen er eksponert fra fleire kanter. Kulturminner, kulturmiljø Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Friluftsliv og rekreasjon, Ikke benyttet til rekreasjon barn og unge Eventuell fjerning av kollen gir stort inngrep. Konsekvenser: -3 Ubetydelig/liten negativ konsekvens. Konsekvenser:0/ -1 Fortetting/nye områder, Ikke relevant Konsekvenser:0 areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Aktivitet i massetak (ikke regulert). Antatt noe støv (ikke regulert) Universell utforming Ingen tilrettelegging. Ikke relevant Fortsatt aktivitet, regulert. Konsekvenser: -3 Samlet vurdering Området legges inn i kommunedelplanen med krav om detaljreguleringsplan med ROS-analyse, og det skal utarbeides en driftsplan for uttaket. Konklusjon: Ja til utbygging. 168

65 169

66 Øvrige innspill, uten behov for KU Område 2, Øvre Uvdal Innspill nr. 29: Pål Mitsem på vegne av Marianne Tellmann, brev av Tellmann er eier av gnr 5/bnr 3 festenr 23 og stiller seg bak uttalelsen til Dagalifjelletes Vel til kommunedelplanen. Innspillet gjelder både kommunedelplanen og områdeplan for Øvre Uvdal. Nore og Uvdal er en av landets største hyttekommuner med tre ganger så mange hytter som bebodde bolighus. Stadig flere ønsker å bruke mer tid og investeringer på hyttene. Hytteeiere bidrar til viktige inntekter for kommunen. Alpinturismen er et nyttig supplement, men har liten lønnsomhet. Forholdene ligger ikke til rette for vesentlig utvikling. Naturgitte forhold gjør at skiløpere og fotturister på fjellet er nøkkelen til bærekraftig utvikling av turismen, og det er rom for betydelig utvikling. Foreslått båndlegging til reiseliv av dalsiden fra Vasstulan til begge sider av Uvdal vil hindre utvikling av hytteturismen. Regional plan for Hardangervidda bør legge til rette for utvikling av løypenettet og tiltak som lokker til rekreasjon og opplevelser. Hardangerviddaplanen er ikke bindende for kommunen, og kommunens syn på hva som er bærekraftig må veie tyngre enn synet hos regionale myndigheter. I forhold til områdeplanen kan Tellmann akseptere serviceområdet nedenfor hytta om utsikten ikke hindres. Det stilles spørsmål ved tolkingen av eldre håndtegnede planer og innspillet merket «10» fra Uvdal Utvikling. Det protesteres mot omregulering fra serviceområde til næringsområde ovenfor alpinbakken. Vurdering: Innspillet tas til orientering. Begrepet «reiselivsområde» utelukker ikke private fritidsboliger, men åpner for reiselivsbedrifter. Det er kommunens intensjon å tilrettelegge for bærekraftig utvikling av turismen og næringslivet. Innspill 69: Arne-Ottar Svendsen Gnr/bnr: 17/4 Innspill: Registrering av et næringslokale med leiligheter i andre og tredje etasje, med et lite areal rundt bygget. Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. Vurdering/konklusjon: Dette er en registrering og bekreftelse på eksisterende bruk som ikke konsekvensvurderes. Innspill 82, Oddvar Nørstebø Gnr/bnr: 4/8, fritidsbebyggelse. Planstatus: Fritidsbebyggelse nåværende, LNF nåværende en liten del av innspillet. Regulert til fritidsbegyggelse. Konklusjon: Innspillet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og det er ikke behov for KU. 146

67 Område 3, Kirkebygda/Månet Innspill nr: 13: Roar Gravermoen, brev av : Gnr/Bnr 56/23 og 88/1 Innspillet omfatter to områder, der område 1 gjelder utbygging av fritidseiendommer, som er konsekvensutredet.område 2: Eiendom 88/1 er en fraflyttet gård i sterkt forfall, med tømmerbygninger fra tallet. Gården er del av et to-tunsystem og har høy verneverdi.utgjør 577 daa og det ønskes omdisponert daa til nydyrking i område moh bevokst med bjørk og noe furu, svakt stigende helling. Naboer i vest har ryddet beite tilsvarende langt inn og området likner topografisk og arronderingsmessig. Planstatus: Eiendom 88/1: Mesteparten av innspillet ligger i LNF-område. En liten bit i nord ligger i LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. 147

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Grunnlagsnotat Til: Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Svarfrist: Vedl. 4c c Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 28.6.212 Sak: 9/1217 Arkivnr : 14 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 212224 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen LAA 234 Landskapsanalysemetoder Kvamskogen Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen Forord SIDE 02 I denne analysen tar vi opp spørsmål rundt utbygging

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PROSJEKT 11867 REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING OKTOBER 2011 Forside: Kyr på beite ved Einarstua Kartgrunnlag: Statsbygg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer