Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden vest Område 6 - Rødberg Til behandling i formannskapet Utlegging til offentlig ettersyn

2 4: Smådøldalen Innspill nr: 33: Magne Berg, 3632 Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 90/1 Planområdet utgjør 32 daa nord i eiendommen i utmark, uten bebyggelse. Avgrenset av veg/lysløype og Haugsfossvegen. Det foreslås massetak i et område som er skjermet i forhold til bebyggelse men har kort avstand til tomteutbygging på egen og andres eiendom samt andre formål som veg- /løypeopprustning. Ingen negative virkninger på miljøverdier eller friluftsinteresser, heller positivt i forhold til oppgradering av løypenettet. Planstatus: LNF nåværende. Eldre regulering. 126

3 1: Sett mot øst langs lysløypa 2: Sett mot vest 127

4 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 33 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Glissen blandingsskog. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Utbygging legger beslag på naturområder. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Ingen drift. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Området er nordvendt, flater ut mot lysløypa moh. Skjermet, liten eksponering, men synlig fra Vikangrend. Verdivurdering: * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen bebyggelse eller kulturminner i foreslått massetak. Verdivurdering: * Lysløype med forbindelse til Vasstulanløypa. * Massetaket vil medføre et sår i landskapet, men er relativt lite. Krav om landskapsmessige tilpasninger og avbøtende tiltak i reguleringsplan. Konsekvenser: -2 Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Konsekvenser: 0 Massetak kan gi negativ opplevelse i friluftslivsperspektiv, men gir mulighet for løypeutbedringer. Samlet ubetydelig konsekvens. Konsekvenser: +1/-1 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Kan medføre støy i perioder. God tilgjengelighet. Flatt langs lysløypa. Verdivurdering: Langt unna bebyggelse. Konsekvenser: -1 Ikke relevant ifm. massetak. Samlet vurdering Forutsatt at det tas hensyn til framkommelighet i lysløypa kan et massetak i dette området anbefales. Reguleringsplanen må sette krav til sikkerhet, landskapsmessig tilpasning m.m. Konklusjon: Ja til masseuttak forutsatt kun sommerdrift. 128

5 Innspill nr. 18: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 Ønsker å planlegge inntil 20 hytter uten strøm, egne renseanlegg. Traktorveg vil bli rustet opp til sommerveg og det vil bli lagt vekt på terrengtilpasning. Planstatus: LNF-område nåværende. Uregulert. 129

6 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 18 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Blandingsskog/fjellbjørk, myrdrag. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Lav bonitet/uproduktivt. Verdivurdering: * Vestvendt ned mot svakt daldrag opp mot snaufjell moh. Vid utsikt. * Spredt seter- og fritidsbebyggelse. Merket sti mellom Vikuhovda og Sjåbu. Ikke registrert skiløyper i turkart. Flotte turområder med Grytingfjellet/Hestnatten. * Ta i bruk nye områder til utbygging: * Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Noe eksponert. Konsekvenser: -1 Tettere fritidsbebyggelse endrer preget i kulturlandskapet. Konsekvenser: -2 Uberørt natur og mindre tilrettelagte turområder. Konsekvenser: +1 Ødelegger sammenhengende friluftsområder, bygge opp ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Universell utforming Ingen tilrettelegging. Verdivurdering: * Avsides, må bygge nye veger: Konsekvenser: -1 Samlet vurdering Området ligger i et utmarksområde med spredt seter-/fritidsbebyggelse, med ca 250 m til nærmeste vei ved Myrset. Ut fra prinsipper om å fortette/utvide ved eksisterende bebyggelse bør ny fritidsbebyggelse legges til mer etablerte områder. Konklusjon: Nei til utbygging. 130

7 Innspill nr. 57: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 Ønsker å planlegge utvidelse av eksisterende massetak på ca 1,1 daa i LNF-område. Det er tidligere tatt ut masser i forbindelsen med etablering av seterveg. Planstatus: LNF-område nåværende. Uregulert. 1: 131

8 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 57 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Utbygging fører til beslag av naturområder. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Ingen skogsdrift i dag. Høy og middels Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge bonitet. Verdivurdering: * Vestvendt nederst i Smådøldalen. Ca 650 moh. Skjermet i skogsområde. Verdivurdering: * Seter og fritidsboliger rett nord for planlagt massetak. Sti mellom Smådølvegen og Vikuhovda gjennom seterbebyggelsen Sjåbu. Antatt liten bruk. Verdivurdering: * Sår i landskapet, men ingen fjernvirkning pga skog. Konsekvenser: -1 Middels stor negativ konsekvens for kulturmiljøet. Konsekvenser: -2 Svekket verdi som friluftsområde. Liten bruk. Konsekvenser:-2 Ikke relevant. Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Konsekvenser: 0 Samfunnssikkerhet og Noe støy i perioder. Verdivurdering: * Forholdsvis skjermet. beredskap, forurensning Konsekvenser: -1 og støy Universell utforming Bratt terreng. Verdivurdering: * Ikke relevant. Konsekvenser: 0 Samlet vurdering Området ligger skjermet i forhold til Smådølvegen i et relativt bratt terreng langs enkel atkomstveg til seter-/fritidsbebyggelse. Et mindre massetak her vil være negativt for verdien av bebyggelsen og nærområdet i forhold til friluftsliv/rekreasjon (sti mot Vikuhovda Konklusjon: Nei til utbygging 132

9 Innspill nr. 55: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 Planområdet utgjør 65 daa i LNF-område, blandingsskog hvor det er gjort plukkhogst. Det foreslås 15 tomter for fritidsbebyggelse, 1 2,5 daa. Det legges opp til borevann, lukkede avløpsanlegg eller mindre renseanlegg for grupper. Det ses ingen negative konsekvenser for miljøverdier eller friluftslivsinteresser. Ikke konflikt med INON-soner. Det er etablert samarbeid med øvrige grunneiere om drift og vedlikehold av bilvegen inn fra Smådølvegen, samt skiløyper. Planstatus: LNF nåværende 133

10 1: Fra midten av området, sett mot sørøst 2: Terrenget er noe brattere lenger sør. Sett mot øst. 134

11 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 55 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog mose, furu, gran, bjørk. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Foretatt plukkhogst. Lav bonitet. Verdivurdering: * Vid utsikt, vestvendt midt i dalsida. Lite eksponert. Ca moh. Ingen bebyggelse. Ingen registrerte arkeologiske minner. Verdivurdering: * Området antas lite brukt til friluftsliv. Ingen stier i området, men relativt kort til Trollnatten/Gusetnatten. Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt område til utbygging. * Tap av et større sammenhengende naturområde. Konsekvenser: -2 Hogst ikke lenger aktuelt. Ubetydelig/liten negativ. Konsekvenser: 0/-1 Naturlandskapet endres til et bebygd landskap. Terrengstigning ca 15 % krever inngrep. Konsekvenser: -1 Nytt kulturmiljø etableres. Konsekvenser: 0 Lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Bygge opp ny infrastruktur, ta hull på sammenhengende friluftsområde Konsekvenser: -3 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Relativt flat veg gjennom området. Ingen annen tilrettelegging. Verdivurdering: * Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området er i dag avsatt til LNF, og er relativt uberørt bortsett fra anlagt veg. Området vil utgjøre en liten satellitt i forhold til annen fritidsbebyggelse i Smådøldalen, det bryter de store sammenhengende friluftsområdene, og det må bygges ny infrastruktur.det kan ikke anbefales å etablere ny bebyggelse her. Konklusjon: Nei til utbygging. 135

12 Innspill nr. 20: Fausko Skog DA v/åse Berit Løitegard, brev av 10. juli 2012: Gnr/Bnr 80/5, 82/7, 82/8 Det søkes om å videreutvikle et område ca 200 m nord for Fauskodammen Kulturpark med 12 nye hytter. Det planlegges bærekraftig bygging uten strøm, solcelle og miljøvennlige toaletter, god byggeskikk og ivaretakelse/videreutvikling av kulturmiljøet for å underbygge stedsutvikling. Hyttefeltet vil nyte godt av et spennende kulturhistorisk område med vassdrag og fløtningshistorie med varierte opplevelsesmuligheter i tilknytning til kulturparken. Det er avmerket to områder: ett langs Smådølvegen og ett langs bomveg inn mot Fausko. Det er området langs Smådølvegen som nevnes konkret. Dette er tidligere regulert område. Det ses ingen konflikt med lokale frilufts- eller samfunnsinteresser. Planstatus: LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Regulerte tomter for eksisterende fritidsbebyggelse langs Smådølvegen 136

13 1: Nyetablert atkomstveg til hytte sør i området 2: Utsikt nordover mot Fauskofjellet 137

14 3: Fra Fauskodammen 4: Gapahuk ved Fauskodammen 138

15 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 20 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog på sand-/morenerygg. Stedvis åpen furuskog, blokkmark i sør, mindre myrtunger. Ikke registrert biologisk mangfold. Verdivurdering: * Ingen skogsdrift i dag. Lav bonitet. Verdivurdering: * Vestvendt nederst i Smådøldalen. Ca 770 moh. Skjermet, omgitt av skog, men likevel god utsikt til fjell. * Fauskodammen kulturpark med benker, gapahuk, god tilrettelegging og skilting til ulike kulturminner i nærområdet. Planer om omfattende kulturformidling og arrangementer. I tillegg eksisterende hytter langs Smådølvegen. Jernvinneanlegg omtalt som et av Norges største. ** Tilrettelagt anlegg ved Fauskodammen, relativt kort avstand til snaufjell. Skiløype fra dammen med runde via Skållitjørni, nasjonal sykkelrute nr 5 gjennom Smådøldalen. Badeplass, bålplass, gapahuk godt egnet for aktiviteter for barn og unge. * Utbygging legger beslag på naturområder. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Liten/ingen fjernvirkning, relativt flatt landskap gir små terrenginngrep. Konsekvenser: 0 12 nye hytter kan plasseres i god avstand til kulturmiljø og kulturminner. Konsekvenser: 0 Hytter planlegges langs eksisterende veg eller i tilknytning til eksisterene hytter. Gode tilbud i området. Konsekvenser: +2 Fortetting i området. Positivt for området. Konsekvenser: +2 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Godt tilrettelagt ved Fauskodammen. * Utbygging kan gi midler til videre utvikling av stier i lett terreng. Konsekvenser: +2 Samlet vurdering En videre forsiktig utbygging basert på helhetlig tenking rundt kulturmiljøet som beskrevet vil passe godt inn i det verdifulle kulturmiljøet. Utbygging anbefales i området langs Smådølvegen. Forslaget medfører ikke vesentlige konsekvenser for naturmiljø, landskap, eller friluftsliv. Konklusjon: Ja til spredt fritidsbebyggelse i LNFR med 12 tomter. 139

16 Innspill nr. 56: Sigurd Grøtjorden, brev av 20. juli 2012: Gnr/Bnr 85/1 I et område på ca. 16 daa i utkant av Brennhovd seter foreslås 3-4 tuntomter med fritidsbebyggelse, tomtestørrelse ca. 2,5 daa. Det går enkel seterveg til område, det legges opp til borevann, lukket avløp eller mindre renseanlegg, ingen strøm inn til området. Det ses ingen negative konsekvenser for miljøverdier eller friluftsinteresser. Det er etablert samarbeid med naboer om drift og vedlikehold av vegen inn til området, samt retningslinjer for en fremtidig utbygging av fritidsboliger og etablering av skiløyper. Planstatus: LNF- nåværende og LNF-område med spredt fritidsbebyggelse framtidig 140

17 1: Brennhovd seter 2: Stien inn til området 3: Området sett fra sørøst 141

18 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 56 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hogstfelt, omgitt av blandingsskog. (skog med eldre lauvsuksesjon rett nord for setra og foreslått hytteområde). Skog er tatt ned. Lav bonitet. Verdivurdering: * Vestvendt, relativt bratt skråning i nordre del. Ca 900 moh. Noe skjermet bak svak åsrygg, omgitt av skog, god utsikt. * Brennhovd seter utgjør et verdifullt setermiljø, utenfor innspillsområdet, tilknyttet via sti. Kort avstand til snaufjell, Fauskofjellet. Skiløype nede ved Skållitjørni, 100 høydemeter ned. Nytt byggeområde isolert fra andre byggeområder som må ha vegatkomst gjennom seterområde. Området avsatt til spredt hyttebygging. Feltet ligger isolert fra andre byggeområder. Konsekvenser: 0 Ingen: 0 Liten eksponering og fjernvirkning. Konsekvenser: 0 Området ligger avskjermet i forhold til Brennhovd. Nytt hytteområde vil utvide kulturmiljøet ved Brennhovd, uten å påvirke det visuelt dersom vegetasjon bevares. Konsekvenser: -1 Liten utbygging som får ubetydelig konsekvens for friluftsliv. Konsekvenser: 0 Uheldig å bygge ut et nytt område med ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen tilrettelegging, enkel sti. Verdivurdering: * Utbygging gir kjørbar veg, noe bratt terreng. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området ligger lengst nord i et stort område avsatt til fremtidig spredt fritidsbebyggelse langs vegen til Brennhovd. Området ligger noe isolert i forhold til annen fritidsbebyggelse og løyper. Det er etablert veg med snuplass nedenfor Brennhovd, og de siste m fram til innspillsområdet har enkel sti. Beliggenhet anses som svært attraktiv. Det kan etableres spredt fritidsbebyggelse innenfor området som er avsatt i kommuneplanen, men det bør ikke utvides noe utover det. Veg til området må legges utenfor seterområde. Konklusjon: Ja til spredt fritidsbebyggelse i LNFR, med inntil 4 tomter 142

19 Innspill nr. 35: Torill Karlsrud, brev av 19. juli 2012: Gnr/Bnr 51/8 Innspillet gjelder opprettholdelse av 5 ubebygde tomter tildelt for en del år tilbake. Det har stor betydning for videre drift av gården at det opprettholdes mulighet for bygslingstomter. Lav standard, uten strøm, men unik beliggenhet. Terrenget ønskes utnyttet best mulig med tanke på inngripen og synlighet i naturen. Tidsperspektiv: år. Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. Forslaget antas å være her: 143

20 1: Myra øst for Heggeset 2: Seterbebyggelse, utsikt mot vest 3: Ovenfor setra, utsikt mot sør 144

21 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 35 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Setervoll/tidligere beitemark og myr øst for setra. Omgitt av tynn granskog. Ingen artsforekomst registrert. Innmarksbeite ved setra. Lav bonitet i skog. Øst for setra: relativt flatt og vid utsikt, lite vegetasjon, eksponert. Sør og nord for setra: vestvendt skråning i skog. Ca moh. * Ingen arkeologiske minner registrert. Heggeset seter ikke SEFRAK-registrert, og har moderne hytter i utkanten. Setermiljø som har verdi verdifullt kulturmiljø. Kort avstand til snaufjell, Bjørnebergåsen og Steinsetfjellet. Ingen oppkjørte skiløyper. Bygging ved seterområde i LNFR, ingen fortetting. Verdivurdering: * Området ikke avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplan. Naturområder bygges ned. Konsekvenser: -1 Forutsatt ingen nybygging på beitemark. Konsekvenser: 0 Utbygging øst for setra gir stor eksponering og fjernvirkning. Derfor anbefales å trekke bebyggelsen ned på høyde med seterbebyggelsen. Dette forutsatt gir ubetydelig til liten negativ landskapsmessig konsekvens. Konsekvenser: -1 Hyttebebyggelse øverst på setervollen bør unngås av estetiske hensyn og opprinnelig kulturmiljø. Bør legges sør for setra. Konsekvenser: -1 Liten utbygging som får ubetydelig konsekvens for friluftsliv. Konsekvenser: 0 Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Ta hull på et LNFR-område. Konsekvenser: -2 Samfunnssikkerhet og Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen tilrettelegging. Verdivurdering: * Kjørbar veg til området. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Det er etablert spredt hyttebebyggelse i området Kotåsen Risdalen Heggeset. Innspillet spesifiserer ikke beliggenheten til tidligere tildelte tomter øst for setra. Her ligger et større myrområde, og ny bebyggelse vil bli svært eksponert. Konklusjon: Nei til utbygging 145

22 Innspill nr. 36: Arne Egil Dokken, brev av 19. juli 2012: Gnr/Bnr 56/2 og 56/15 Felt 1 utgjør 20 daa her foreslås 3 enheter. Felt 2 utgjør 68 daa her foreslås 15 enheter. Tomter på 1 2,5 daa (tuntomter). Begge i LNF, grenser til reguleringsplan for Øvre Smådøl mot nord/vest. Det ønskes fritidsbebyggelse. Ingen verdi i landbrukssammenheng. Utbygging genererer opprustning av setervollene. Fått henvendelser fra Drammen og Omegn turistforening som ønsker å etablere klatreruter med bolter i Jøransetfjellet. Legges opp til borevann, lukkede avløpsanlegg eller mindre renseanlegg, ikke strøm. Oppstart av utbygging/salg planlegges primo Det ses ingen negative konsekvenser for miljø-, friluftslivs- eller samfunnsinteresser. Planstatus: Felt 1: LNF-område med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Uregulert. Felt 2: LNF-område/regulert friområde. 146

23 1: Felt 1, utsikt mot nordvest 2: Felt 1 til høyre for vegen, felt 2 til venstre. Utsikt mot nordvest 147

24 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 36 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Lav, tynn blandingsskog uten produksjonsverdi, blokkmark. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Feltene grenser til beitemark og overflatedyrka jord. Uproduktiv skog i feltene. Verdivurdering: * Landskap, grønnstruktur God utsikt, spesielt på oversiden/felt 1. Sørvestvendt helling, svakt terrassert. Ca 850 moh. Tynn vegetasjon, men lite eksponert. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Setermiljø. Ingen arkeologiske minner registrert. Kort avstand til snaufjell, Jøransetfjellet og Steinsetfjellet. Nasjonal sykkelvegrute gjennom Smådøldalen. Ikke oppkjørte skiløyper. * Utvidelse av eksisterende bebyggelse. Noe støy fra veg, liten trafikk. Verdivurdering: * Ingen spesiell tilrettelegging. Smådølvegen er relativt flat. Verdivurdering: * Del av felt 1 avsatt til spredt fritidsbebyggelse. Naturområder bygges ned. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Konsentrering av bebyggelse langs vegen og i forlengelse av eksisterende byggeområder gir liten eksponering. Konsekvenser: -1 Ny bebyggelse forutsettes tilpasset eksisterende og kan virke positivt på eksisterende kulturmiljø. Konsekvenser: 0/+1 Lite tilrettelagt for friluftsliv. Konsekvenser: 0 Positivt med fortetting. Konsekvenser: +1 Små negative konsekvenser. Konsekvenser: 0/-1 Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Felt 1 ligger i forlengelse av nåværende område for spredt fritidsbebyggelse og har mest gunstig beliggenhet i forhold til sol og utsikt, selv om det er noe trangt. Felt 2 vurderes også som godt egnet. Begge felt ligger attraktivt til i forhold til atkomst, elv og naturområder. Avstand til vassdrag og til veg begrenser antall tomter. 100 meter byggegrense mot Smådøla. Konklusjon: Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse. 148

25 Innspill nr. 19: Håvård og Halvor Aasen, brev mottatt 13. juli 2012: Gnr/Bnr 54/4 Det foreslås utvidelse av byggeområde for fritidsbebyggelse iht. markeringer på fjellplankart av Planstatus: LNF-område nåværende. Eldre regulering. Under er området markert «utvidelse» i fjellplankartet stiplet: Fra vegen mot Nordre Buin, utsyn mot nordvest hvor eksisterende byggeområde ligger i forkant og foreslått utvidelse lengre opp i lia 149

26 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 19 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Morenegrunn, blandingsskog, flere åpne myrdrag/sletter. Ingen artsforekomst Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 registrert. Verdivurdering: * Landbruk, naturressurser Uproduktiv skog/annen jorddekt Konsekvenser:0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming fastmark. Verdivurdering: * God utsikt, slakt skrånende/skålformet sørøstvendt terreng, god skjerming. Ca moh. Registrert kullgrop innenfor nåværende byggeområde. Verdivurdering: * Kort avstand til snaufjell: Dusehesten og Dusetind. Nasjonal sykkelvegrute gjennom Smådøldalen. Ikke oppkjørte skiløyper, men sti mellom Frygnesætri og Turrhaug. * Eksisterende felt sør for dette området. Vegen mot Nordre Buin har god standard. Verdivurdering: * Lite eksponert område. Dersom skog beholdes i stor grad blir konsekvensen ubetydelig/liten negativ. Konsekvenser: 0/-1. Eventuell nytt byggeområde forutsettes tilpasset krav i nåværende. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Eksisterende felt i sør bør bygges ut før en godkjenner nye områder. Konsekvenser: -2 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt flatt terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Isolert sett er området attraktivt i forhold til naturforhold, landskap og friluftsliv. Eksisterende byggeområde er imidlertid ikke utnyttet og området bør ikke utvides før dette er bygget ut. Eksisterende arealformål på eiendommen anbefales derfor videreført. Konklusjon: Nei til utbygging 150

27 Innspill nr. 53: Håvård og Halvor Aasen, brev mottatt 13. juli 2012: Gnr/Bnr 45/1 og 45/3 Området utgjør 65 daa utmark med bjørkeskog og det foreslås 12 hyttetomter, uten synlighet fra vegen over setervollen. Tomtestørrelse ca 1 daa. Tidshorisont 2-10 år. Det ses ingen negative konsekvenser for lokale miljøverdier, frilufts- eller samfunnsinteresser. Planstatus: LNF-område nåværende. Eldre regulering (friområde). 151

28 1: Fra Ljoslistølen 2: Området sett fra øst, fra vegen opp mot Nordre Buin 152

29 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 53 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Morenegrunn, blandingsskog. Ingen artsforekomst registrert. Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 Verdivurdering: * Landbruk, naturressurser Uproduktiv skog/annen jorddekt Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming fastmark. Verdivurdering: * Vid utsikt fra avrundet liten åsrygg, skrånende vestvendt terreng. Ca moh. Setermiljø ved Ljoslistølen i god tilstand, avgrenset setervoll, enkelte nyere hytter. Ingen registrerte arkeologiske minner. Kort avstand til snaufjell: Dusehesten og Dusetind. Nasjonal sykkelvegrute gjennom Smådøldalen. Ikke oppkjørte skiløyper, sti mellom Frygnesætri og Turrhaug. * Utvide eksisterende område. Noe eksponert område. Forutsatt at vegetasjon beholdes i stor grad vurderes konsekvensen til liten negativ. Konsekvenser: -1. Eventuell nytt byggeområde forutsettes tilpasset krav i nåværende felt, og etablert med vegetasjonssbelte for å ivareta setermiljøet. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Positivt med fortetting, under føresetnad av at det settes igjen vegetasjonsskjerm mot setermiljø. Konsekvenser: +2 Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt flatt terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Det kan anbefales en utbygging med inntil 12 hytter bak et vegetasjonsbelte innenfor setervollen. Området ligger attraktivt til i forhold til naturforhold, landskap og friluftsliv. Konklusjon: Ja til utbygging, 153

30 Innspill nr. 27: Sivilarkitekt Øystein Landsgård/Vidda Ressurs, brev av Område 1: Hyttetomter ønskes bygd i ubebygd område på 115 daa øst for eksisterende hytteområde ved Slåtteli, på begge sider av Smådølvegen. Område 2: Hyttetomter i ubebygd område på 42 daa nordøst for seteren Børkjebuin, på nordsiden av Smådølvegen. Vurdering: Gnr/Bnr: 30/3 og 30/5 Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. 154

31 1: Bjørkeskog i område 1 2: Karakteristiske furutrær 155

32 3: Hyttebebyggelse nede ved myra Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser - område 27-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Frodig skogbunn i blandingsskog nedenfor hovedveien. Store gamle furutrær rundt myra. Uberørte områder bygges ned, men området har seter- og hyttebebyggelse fra før. Konsekvenser -1 Landbruk, naturressurser Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Nordvendt, svakt terrassert. Lite massetak på sørsida av veien. Utsikt til Bergsjø. Fra myra er det siktlinje til Talåsen/Hagasetåsen i øst. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Setermiljø ved Slåtteli, hyttebebyggelse. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Utvidelse av eksisterende hytteområde. Lite støy. Høyspentlinje over myr. * Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt lett terreng. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Utvidelse av eksisterende hyttebebyggelse gir ubetydelig til liten konsekvens. Konsekvenser: 0/-1 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Naturlig fortetting i området. Konsekvenser:+2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst. Konsekvenser:

33 Samlet vurdering Område 1: Området vil utgjøre en naturlig forlengning av eksisterende hytteområde rundt Slåtteli og egner seg for utbygging. Myrdraget bør holdes uberørt. Konklusjon: Ja til utbygging Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser - område 27-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Tett bjørkeskog, myr og bekkedrag i østre kant. Uberørt område på nordsiden av Smådøldalveien bygges ned. Konsekvenser: -2 Landbruk, naturressurser Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Nordvendt, tett skog gir liten utsikt. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Nærmeste bebyggelse er setermiljøet ved Børkjebuin, ingen i innspillsområdet. Verdivurdering: * Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt område. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Utbygging i uberørt område, ingen konsekvens for eksisterende miljø. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Negativt å ta i bruk nytt område. Konsekvenser: -2 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt lett terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Område 27-2: Området har fin beliggenhet ved Bergsjø og er i dag ubebygd. Da det ikke ligger i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse, men mellom områder avsatt til spredt fritidsbebyggelse i LNFR, anbefales det ikke å ta fatt på et nytt utbyggingsområde her før andre, mer sentrale arealer er bebygd. Konklusjon: Nei til utbygging 157

34 Innspill 51: Tor Olav Røisgard, Leiv Ljøterud, Urda Ljøterud Høglund, Lars Gunnar Nørstebø og Ørjar Kveta (Sameie i Trolltjernstulen Slåtteli), brev av Gnr/Bnr: 34/2, 22/1, 21/1, 20/1 Hjemmelshaverne har inngått avtale om en samordnet utbygging i området for å bl.a. legge opp til samarbeid og ivareta hensyn til natur og egnethet. Områdene FF1 og FF2 er i dag fjellbjørkeskog og er attraktivt turområde sommer og vinter. Alle eiendommene har behov for å øke driftsgrunnlaget for å opprettholde og utvide tradisjonelle produksjoner og samtidig levere tjenester til fritidsbeboerne. Det planlegges til sammen 44 tomter i området. Gjennomsnittlig størrelse 1,25 daa. Det legges vekt på å sette av grønnstruktur for å sikre god tilgjengelighet til friluftsområder, sikre terrengformasjoner, stier og naturtyper o.a. Fortetting i området vil styrke sti- og løypenettet i området. Gjennom Miljøringen er det gjort utbyggingsavtale for å styrke reiselivsmessig infrastruktur. Fritidsbeboere gir store ringvirkninger gjennom oppdrag til lokalt næringsliv. Planstatus: LNF, uregulert 158

35 1: Utsikt over østre del (FF2) sett fra Talåsen. Trolltjønnstølan i forgrunnen, Skulkehovda utenfor høyre billedkant. 2: Utsikt fra innspillsområdet nordover med Trolltjørnstølan i forgrunnen. 159

36 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 51 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk Skogkledt, lav fjellbjørkeskog. Ingen Uberørte områder bygges mangfold registrerte artsforekomster. ned. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Aktivt landbruk ved Trolltjørnstølan, ikke i innspillsområdet. Uproduktiv skog. Verdivurdering: * Nordvendt. Skulkehovda høyeste punkt 1039 moh. FF1 nord- og vestvendt. FF2 hovedsakelig nordvendt. Utsikt over Leiråvatnet. Eksisterende spredt hyttebebyggelse og beliggenhet inntil Trolltjønnstulen. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Kort veg til lett turmål Skulkehovda, setermiljø. * Feltene er en forsiktig fortetting i området. Felt 1 er en del av et sammenhengende friluftsområde. Veg langs innspillsområdene. Høyspent. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser:-1 Konsekvenser: -1 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Behov for vann- og avløpsløsninger. Konsekvenser: -1 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Ingen spesiell tilrettelegging. Relativt lett terreng. Lett atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området anbefales utbygget/fortettet inntil eksisterende veier og bebyggelse. Konklusjon: Ja til utbygging av begrenset område langs vei. 160

37 Innspill 37: Sameiet Hagaset/Tallåsen v/bjerkeseter AS/Henning Wikborg, Hans Dagsvind og Anne Helen Rennehvammen, brev av Gnr/Bnr: 18/5, 17/2 og 13/1 Sameiet Hagaset Tallåsen Området i øvre del av Smådøldalen har vakre hytteområder og er godt tilrettelagt med skiløyper og stier. Innspillsområdet ligger i slakt skrånende fjellbjørkeskog, høydeforskjell ca 50 m. Det er etablert et renseanlegg med kapasitet for 10 flere enheter. Det pekes på kommunens ønske om å satse på Øvre Uvdal som betydelig reiselivsområde i kommunen og regionen. Totalt ønskes det regulert 30 nye «luftige» og store tomter på 1-2 daa. I dag kan bebyggelsen ha totalt bruksareal på 205 m2, inkl uthus/anneks og 2 biloppstillingsplasser. Det er nødvendig med noen få nye stikkveier. Anslått ferdig utbygging innen 5-10 år. Planstatus: LNF med spredt fritidsbebyggelse. Regulert til fritidsbebyggelse/friområder. 161

38 1: Utsikt fra Talåsen mot øst 2: Utsikt frå Talåsen mot sørvest. Hagasetåsen til høyre. 162

39 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 37 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Lav fjellbjørkeskog. Ikke registrert spesiell artsforekomst. Uberørte arealer bygges ned. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Innmarksbeite ved Tallåsen. Ellers uproduktiv skog eller annen jorddekt fastmark. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Sør- og østvendt helning. Øvre del har utsikt mot Tunhovdfjorden. Verdivurdering: * Ingen kjente kulturminner. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Positiv fortetting i området. Felles renseanlegg (infiltrasjon), egen trafo, jordkabler. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Eksisterende veger og infrastruktur benyttes, i tillegg foreslås mindre stikkveger. Konsekvenser: +2 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Forholdsvis bratt enkelte steder øverst i området. Ingen spesiell tilrettelegging. Verdivurdering: * God atkomst. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området vurderes som godt egnet for noe fortetting langs eksisterende veger. Nøyaktig antall tomter må vurderes i reguleringsprosess. Utbygging i bjørkeskogen gir forholdsvis liten eksponering. I utbyggingen bør en ta vare på noe av bjørkeskogen for å hindre eksponering. Det tillates utbygging av inntil 30 tomter i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Konklusjon: Ja til byggeområde. 163

40 Innspill 38: Sameiet Hagaset/Tallåsen v/bjerkeseter AS/Henning Wikborg, Hans Dagsvind og Anne Helen Rennehvammen, brev av (Dagali Høyfjellsgrend) Gnr/Bnr: 18/5, 17/2 og 13/1 Sameiet Hagaset Tallåsen Området ligger i et ubebygd område vest for Sjugurdshøgdi med nærhet til skiløyper og turstier. Arealet er ca 500 daa på en høyde mellom moh. Formålet er å regulere for ca 50 nye høystandard hyttetomter på 1 2 daa med høy estetisk standard og miljøprofil. Det er også planer om å ruste opp bygninger på tre ulike setrer, sikre videreutvikling av fellestiltak samt å merke med historisk og aktuell informasjon. Det refereres til reguleringsbestemmeler for Tallåsen som et eksempel på utnyttelse. Veg til seter ved Sjugurdshøgdi ønskes oppgradert til vinterveg og vil utgjøre hovedatkomst. Myrjord planlegges erstattet med stedlige grusmasser. Massebalanse skal ivaretas, og det vil bli nødvendig med midlertidig masseuttak og deponi. Tidsperspektiv år. Innspillet inneholder konsekvensvurdering og ROS-analyse. Planstatus: LNF-område nåværende. Uregulert. 164

41 1: Sett fra Smådølvegen mot østre del av Sjugurdshøgdi. 2: Sett fra Smådølvegen mot vestre del av Sjugurdshøgdi. 165

42 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 38 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Lav fjellbjørkeskog. Ikke registrert spesiell artsforekomst. Et relativt stort sammenhengende uberørt område bygges ned. Konsekvenser: -2 Landbruk, naturressurser Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Landskap, grønnstruktur Nordvendt svakt stigende. Uberørt. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Ingen kjente kulturminner. Tilknytning til hovedskiløype i kommunens sti- og løypeplan. Forslaget medfører at et nytt stort område tas i bruk til utbygging. Høyspentledning gjennom/forbi området. * Et hittil uberørt område bygges ut. Nordvendt. Liten eksponering dersom vegetasjon beholdes. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Sammenhengende naturog friluftsområder blir tatt i bruk. Behov for all infrastruktur. Konsekvenser: -3 Lite støy. Verdivurdering: Konsekvenser: 0 Universell utforming Forholdsvis flatt område. Ingen spesiell Konsekvenser: +1 tilrettelegging. Verdivurdering: * Samlet vurdering Innspillet er gjennomarbeidet og konsekvenser av forslaget er belyst. Forslaget innebærer inngrep i et hittil urørt naturområde (sett bort fra høyspentledning). Ut fra statlige og regionale retningslinjer og prinsipper for utbygging bør utbygging skje som fortetting eller utvidelse av eksisterende bebygde områder, og sammenhengende naturområder bevares. Derfor kan det ikke anbefales å omdisponere området til fritidsbebyggelse. Konklusjon: Nei til utbygging. 166

43 5: Tunhovdfjorden vest Innspill nr: 45: Kvernerud Sameiet v/torkild og Åge Gudmundsen, Turid Strømmen, brev av 18. juli 2012: Gnr/Bnr 96/1, 96/3, 96/4, 96/5, 96/8 Det er tidligere tildelt 8 tomter, to er flyttet til 96/4 ved Tunhovdfjorden. Det planlegges felles løsning for veg og strøm, sti- og løypenett med Solheimsameiet. Det ønskes totalt 18 tomter med høy standard på sørvestsiden av Gvåstjern, diskret i terrenget. Planstatus: LNF spredt fritidsbebyggelse framtidig Innspill vist på kart: Innspillsområdet ligger i tilsvarende terreng, litt utenfor høyre bildekant. 148

44 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 45 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Spredt blandingsskog som omgir spredte myrdrag nedenfor åsryggen i naboteig. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Ingen skogsdrift. Uproduktiv skog. Ingen seterdrift ved Sjåbu. Verdivurdering: * Vid utsikt mot flere fjell i vest/nordvest og sør (Gusetnatten). Utsikt dominert av kraftlinje. Åsryggen er eksponert for omkringliggende fjell. Ca moh. Verdivurdering:** Tettere bebyggelse enn i gjeldede kommuneplan. Tap av sammenhengende naturområde. Konsekvenser: -2 Konsekvenser: 0 Naturlandskapet endres til et bebygd landskap. Beliggenhet noe lavere i terrenget enn Sjåbulia gir noe mindre eksponering av hyttene. Konsekvenser: -2 Konsekvenser: 0 Ingen bebyggelse. Ingen registrerte arkeologiske minner. Verdivurdering: * Større sammenhengende friluftslivsområde. (Avsatt til spredt fritidsbebyggelse) Scooterløyper. Forslaget medfører at en tar i bruk nye utbyggingsområder. Veg langs kraftledning kan benyttes. Ingen infrastruktur nord for Sjåbu i dag, bortsett fra regional kraftlinje. Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Bratt atkomst fra Tunhovdfjorden, ingen tilrettelegging i naturområdet. Verdivurdering: * Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 Sammenhengende naturog friluftsområder blir tatt i bruk. Behov for ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Konsekvenser:-1 Samlet vurdering Området i seg selv kan ha en attraktiv beliggenhet i forhold til naturområder rundt, selv om kraftlinjen er et dominerende element som kan dempe attraktiviteten som hytteområde. Det vurderes som uheldig å åpne for et nytt større hytteområde her, da det bryter med overordnede føringer om fortetting framfor etablering av nye hytteområder i uberørt natur. Anbefales derfor å ta det ut som område for fritidsbebyggelse og heller tillate spredt fritidsbebyggelse i LNFR, slik status er i dag. Konklusjon: Nei til utbygging, formålet endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNF til LNF. 149

45 Innspill nr. 54: Solheim prosjektutvikling Da v/john Helge Stordalen, brev mottatt 20. juli 2012: Gnr/Bnr 94/3, 95/3, 114/1, 114/4, 114/8, 114/9 Det er sendt inn plan om utbygging i øvre del i Sjåbulia på fjellet i 2011, som er ønskelig å utvikle i samarbeid med Kvernerud Sameie. 500 daa ønskes utbygd med hytter med VA og annen infrastruktur. Gradvis utbygging med ferdigstillelse innen år. Området kjøres opp med scooterløyper idag. Reguleringsplan for Solheim Sameie ved Tunhovdfjorden ble godkjent i 2004 med 24 tomter. Innen 3-4 år vil resterende tomter være bebygd, men vil kunne være egnet for en fortetting med inntil 15 nye tomter på ca 1 daa. Høy sanitær standard. Vurdering: 1 Solheim: Området har gode friluftslivskvaliteter og ligger idyllisk til nede ved Tunhovdfjorden. Det vurderes som uproblematisk å fortette. 2 Sjåbulie: Selv om området i seg selv kan være attraktivt i forhold til omgivelser og utsikt er det vurdert at å åpne for et nytt større hytteområde mellom Sjåbu og Gvåstjørni bryter med overordnede føringer om å fortette/utvide eksisterende byggeområder framfor å etablere nye i uberørt natur. Området bør bevares som et attraktivt friluftsområde. Kraftlinjen er et dominerende element som vil dempe attraktiviteten som hytteområde. Planstatus: 1: Solheim sameie: LNF-område nåværende, LNF med spredt fritidsbebyggelse, regulert til fritidsbebyggelse Område 1, Solheim sameie 150

46 1: Utsikt mot Tunhovdfjorden og Einsetnatten 2: Eksempel på vegetasjon og hogstfelt på oversiden av Vestsidevegen 151

47 54-2 Sjåbulia LNF nåværende. Uregulert 152

48 1: Fra skogen ovenfor Sjåbu, utsikt til Blånuten 2: Utsikt mot Gusetnatten i sør. Kraftledning kan skimtes foran fjellet. 153

49 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Solheim Sameie ved Tunhovdfjorden, område 54-1: Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Tett blandingsskog på oversiden av veg, hovedsakelig åpen furuskog med lyng på nedsiden av vegen. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Området er fra før regulert til bebyggelse. Konsekvenser: 0 Skog er stedvis tatt ut. Middels og lav bonitet. Tap av skogbruksareal. Konsekvenser: -2 Østvendt, relativt bratt på vestsiden av Fortetting av eksisterende veg, flatere på østsiden. Utsikt over reguleringsplan vil ha små Tunhovdfjorden. Lite eksponert. Rundt konsekvenser. 750 moh. Konsekvenser: -1. Eksisterende hyttebebyggelse på Det forutsettes at ny eiendommen. Ingen registrerte bebyggelse tilpasses arkeologiske minner. eksisterende plan. Enhetlig utforming anbefales. Konsekvenser: 0 Kort avstand men bratt opp mot Fine forhold for friluftsliv, snaufjell. Tunhovdfjorden egnet til men lite tilrettelagt. fisking, bading. Scooterløyper, Konsekvenser: +2 «Eventyrløypa». Positiv fortetting i området. Veg med Utnytte eksisterende god standard. Strøm. infrastruktur. Konsekvenser: +2 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Kjørbare atkomstveger fram til hyttene. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området har gode friluftslivskvaliteter og ligger idyllisk til nede ved Tunhovdfjorden. Det vurderes som uproblematisk å fortette. Endring av planformål fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR til byggeområde for fritidsbebyggelse. Byggegrense 50 m mot Tunhovdfjorden. Konklusjon: Ja til utbygging 154

50 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, Sjåbulia, område 54-2: Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Spredt blandingsskog som omgir spredte myrdrag på åsrygg. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Tap av sammenhengende naturområde. Konsekvenser: -2 Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen skogsdrift. Uproduktiv skog. Ingen seterdrift ved Sjåbu. Verdivurdering: * Vid utsikt mot flere fjell i vest/nordvest og sør (Gusetnatten). Utsikt stedvis dominert av kraftlinje. Åsryggen er eksponert for omkringliggende fjell. 875-ca 1000 moh. Setermiljø ved Sjåbu. Hytte ved Gvåstjønne. Ingen registrerte arkeologiske minner. Større sammenhengende friluftslivsområde. Scooterløyper. Et nytt område tas i bruk. Veg til Solemsætri/Mellomsætri halvveis til innspillsområdet. Ingen infrastruktur nord for Sjåbu i dag. Verdivurdering:* Konsekvenser: 0 Naturlandskapet endres til et bebygd landskap. Tynn vegetasjon gir forholdsvis stor eksponering av hytter oppover åsryggen. Konsekvenser: -2 Ingen konsekvens for dagens kulturmiljø. Det forutsettes en viss avstand til Sjåbu og en enhetlig utforming anbefales. Ubetydelig/liten negativ. Konsekvenser: 0/-1 Uberørt naturområde som kvalitet for friluftsliv blir borte. Forutsettes at etablerte stier hensyntas. Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +1 VA, veg og strøm må etableres. Konsekvenser: -3 Lite støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Bratt atkomst, ingen tilrettelegging i naturområdet. Verdivurdering: * Området gjøres bedre tilgjengelig. Konsekvenser:

51 Samlet vurdering Selv om området i seg selv kan være attraktivt i forhold til omgivelser og utsikt er det vurdert at å åpne for et nytt større hytteområde mellom Sjåbu og Gvåstjørni bryter med overordnede føringer om å fortette/utvide eksisterende byggeområder framfor å etablere nye i uberørt natur. Området bør bevares som et attraktivt friluftsområde. Kraftlinjen er et dominerende element som vil dempe attraktiviteten som hytteområde. Konklusjon: Nei til utbygging. 156

52 Innspill nr. 46: Torkild Gudmundsen, brev mottatt 20. juli 2012: Gnr/Bnr 109/6 Det vises til nylig godkjent reguleringsplan som omfatter 7 tomter hvorav 1 er bebygd. Denne ønskes utvidet med 6 tomter a 1 daa i skogbruksområde. Lett atkomst, samme standard som i godkjent reguleringsplan. Godkjent plan beregnes ferdig utbygget i Ny utbygging etter dette. Utbygging er av stor betydning for lokalmiljø med butikk på Øygardsgrend. Mulighet for tilkobling av løyper ved naboeiendom Solheim Sameie. Planstatus: LNF-område nåværende, regulert til skogbruk 1: Utsikt mot Øygardsholman 157

53 2: Eksempel på etablert bebyggelse inntil området Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 46 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog, åpent med lyng på nedsiden av vegen, tettere på overkant av veg. Ingen artsforekomst registrert. Verdivurdering: * Skogbruk oppover i lia og i foreslått byggeområde. Middels og lav bonitet. Nordøstvendt variert helning. Utsikt over Tunhovdfjorden. Lite eksponert. Rundt 750 moh. Eksisterende hyttebebyggelse på eiendommen. Ingen registrerte arkeologiske minner. Kort avstand, men bratt til snaufjell (Gusetnatten, Trollnatten, Vehovdfjellet): Ikke oppkjørte skiløyper. Positiv utvikling i etablert område. Litt støy fra vegen, liten trafikk. Verdivurdering: * Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Verdivurdering: * Samlet vurdering Området har mindre gode solforhold, men ligger i forlengelse av eksisterende byggeområde, og har fin utsikt over Tunhovdfjorden. Det er også etablert turløypenett i nærområdet. En mindre utvidelse som foreslått kan anbefales. 50 meter byggegrense mot Tunhovdfjorden. Konklusjon: Ja til utbygging 158 Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 Tap av skogbruksareal. Konsekvenser: -2 Foreslått utbygging i forlengelse av eksisterende bebyggelse/avsatt område vil ha små konsekvenser. Konsekvenser: -1. Det forutsettes at ny bebyggelse tilpasses eksisterende plan. Enhetlig utforming anbefales. Konsekvenser:0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Utnytte eksisterende infrastruktur. Konsekvenser: +2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst til hyttene. Konsekvenser: +1

54 Innspill nr. 44: Torkild Gudmundsen, brev mottatt : Gnr/Bnr 96/27 Innspillet omfatter to arealer. I nord har det vært påbegynt regulering av to tomter. I sør er det ønskelig med to tomter på oversiden av vegen, i tilknytning til feltet til Presterud. Tomtestørrelse ca 1 daa. Planstatus: LNF-område med spredt fritidsbebyggelse nåværende. 159

55 1: Hytte i forkant av område 1 2: Område 2 sett fra sør 160

56 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 44-1 og 44-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Tett granskog. Ingen spesiell artsforekomst registrert. Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 Verdivurdering: * Landbruk, naturressurser Tett granskog Område 1 har middels bonitet, område 2 hovedsakelig lav bonitet. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0/-1 Landskap, grønnstruktur Østvendt stedvis bratt. Område 2 brattest. Lite eksponert. Rundt 750 moh. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Eksisterende hyttebebyggelse i nærheten. Ingen registrerte arkeologiske minner. Verdivurdering: * Kort avstand til sjø, bratt opp til snaufjell (Nutenutan). Positiv utvikling i etablert område. Litt støy fra vegen, liten trafikk. Verdivurdering: * Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Verdivurdering: * To tomter på hvert sted gir små konsekvenser. Kan bli såvidt synlig fra østsiden av Tunhovdfjorden. Konsekvenser: 0/-1. Det forutsettes at ny bebyggelse tilpasses bestemmelser i tilgrensende/nærliggende planer. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Utnytte eksisterende infrastruktur. Konsekvenser: +2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst til hyttene. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Området ligger inntil eksisterende hyttetomter og er godt egnet til flere tomter. Størrelsen kan virke liten, og bør vurderes ved regulering. Konklusjon: Ja til utbygging. 161

57 Innspill nr. 47: Aage Gudmundsen, brev av 19mottatt 20. juli 2012: Gnr/Bnr 96/22 Arealet ligger på et tørt høydedrag. Eksisterende tomter har egne godkjente infiltrasjonsområder. Det ønskes flere tomter å fordele kostnadene til felles infrastruktur, og det ønskes fem nye tomter på 0,5 1 daa. Det ses ingen negative konsekvenser. Hensyn til friluftsinteresser er planlagt i samarbeide med Solheim sameie. Planstatus: LNF-område med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Regulert til friområde. Innspillkart: 162

58 Forslag til byggeområde: 163

59 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 47 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Grysrygg med mose og furutrær. Tørt høydedrag. Ingen artsforekomst Tap av uberørt natur. Konsekvenser: -1 registrert. Landbruk, naturressurser Tynn furuskog på høyde. Lav bonitet. Konsekvenser: 0 Verdivurdering: * Landskap, grønnstruktur Vidt og åpent på rygg i retning nord - sør, god utsikt sørover og mot Tunhovdfjorden. Lite eksponert. Rundt 750 moh. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Eksisterende hyttebebyggelse på eiendommen. Ingen registrerte arkeologiske minner. Kort avstand til sjø, bratt opp til snaufjell (Nutenutan). Positiv utvikling i etablert område. Litt støy fra vegen, liten trafikk. Verdivurdering: * Atkomstveg er flat. Bratt turterreng. Verdivurdering: * Foreslått utbygging langs eksisterende veg og regulerte tomter små konsekvenser, da de er på innsiden i forhold til fjorden. Større furutrær på ryggen bør bevares i størst mulig grad. Konsekvenser: -1. Det forutsettes at ny bebyggelse tilpasses bestemmelser i tilgrensende plan. Enhetlig utforming anbefales. Ubetydelig konsekvens. Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Utnytte eksisterende infrastruktur. Konsekvenser: +2 Konsekvenser: 0 Lett atkomst til hyttene. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Området ligger inntil eksisterende hyttetomter og er godt egnet til flere tomter. Størrelsen kan virke liten, og bør vurderes ved regulering. Det går en bekk i vestre kant av området som er ganske stor, og det anbefales 30 m byggegrense mot bekken. Med den begrensningen er det plass til 4 nye tomter. Konklusjon: Ja til utbygging 164

60 Innspill nr. 26: Nørstebø eiendom AS, brev av Gnr/Bnr: 212/7 Eiendommen utgjør ca 50 daa, i hovedsak furuskog med en hytte i nedre kant og helårsvei til området. Området ønskes utviklet til ca 15 nye enheter, tomtestørrelse 1 1,5 daa. Detaljplanlegging planlegges utført i Området ved Pålsbu og Tunhovdfjorden er populært til friluftsliv, og det bygges ut på noen naboeiendommer. Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. 165

61 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 26 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Blandingsskog vest for eiendommen og langs bekkedrag. Åpen skog med mose/lav øst for eiendommen. Registrert rødlistede arter like inntil/øst for eiendommen. Sårbar: sprekkjuke. Svært viktig/viktig naturtype sør på eiendommen: Veslebekken (gammel granskog med død ved. Furugadder og grove furulæger). Muligheter for funn i planområdet. Samlet sett stor verdi. * Ingen skogsdrift. Lav bonitet. Verdivurdering: * Ca. 750 moh, lite bekkedrag i retning nord-sør. Svakt nordvendt. Lite eksponert. Eksisterende enkel hytte, elles ingen kjente kulturminner. Tunhovdfjorden og skogsområder i umiddelbar nærhet. * Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt område. Veg og strøm etablert. Inngrep i uberørt natur. Det forutsettes at eventuell ny bebyggelse plasseres uten fare for påvirkning av viktig naturtype. Konsekvenser: -2 Konsekvenser: 0 15 tomter vil endre landskapsbildet lokalt. Konsekvenser: -1 Konsekvenser: 0 Fine forhold for friluftsliv, men lite tilrettelagt. Konsekvenser: +2 Bygge ut vann og avløp. Konsekvenser: -2 Ingen støy. Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Atkomstveg er relativt flat. Verdivurdering:* Lett atkomst til området. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering En tar i bruk et nytt område, må bygge ut ny infrastruktur, og det blir inngrep i et større sammenhengende natur- og friluftsområde. Forslaget anbefales ikke. Konklusjon: Nei til utbygging. 166

62 6 Rødberg Innspill nr 24: Svein Livrud, brev datert Gnr/Bnr: 212/7 På eiendommen Råennatten pågår i dag steinbruddsdrift i forbindelse med utbedring av Tunhovddammen. Statkraft Energi AS er ansvarlig for arbeidet. Med hjemmel i konsesjonen datert 18. mai 2001 post 6 godkjente NVE detaljplaner for miljø og landskapfor rehabilitering av Tunhovdammen i Numedalslågen i Nore og Uvdal kommune. Driften ønskes videreført etter at damarbeidet er avsluttet. Det vil utgjøre et næringsgrunnlag for gården. Reguleringsplanforslag innsendes i september Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. 166

63 1: Området sett fra vest 2: Området sett fra nord 167

64 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 24 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog på kolle. Registrert rødlistede arter like inntil/sør for dagens massetak. Gaupe, grønnlig narrepiggsopp, rosenkjuke, rynkeskinn. Muligheter for funn i planområdet. Samlet sett stor verdi. * Inngrep i uberørt natur. Det forutsettes at eventuell ny bebyggelse plasseres uten fare for påvirkning av viktig naturtype. Antas at gaupe er forsvunnet pga aktivitet i massetak eller naturlig vandring. Konsekvenser: -1 Landbruk, naturressurser Ingen skogsdrift. Lav bonitet. Konsekvenser: 0 Verdivurdering: * Landskap, grønnstruktur Småkupert landskap i daldrag retning nord-sør. Kollen er eksponert fra fleire kanter. Kulturminner, kulturmiljø Verdivurdering: * Konsekvenser: 0 Friluftsliv og rekreasjon, Ikke benyttet til rekreasjon barn og unge Eventuell fjerning av kollen gir stort inngrep. Konsekvenser: -3 Ubetydelig/liten negativ konsekvens. Konsekvenser:0/ -1 Fortetting/nye områder, Ikke relevant Konsekvenser:0 areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Aktivitet i massetak (ikke regulert). Antatt noe støv (ikke regulert) Universell utforming Ingen tilrettelegging. Ikke relevant Fortsatt aktivitet, regulert. Konsekvenser: -3 Samlet vurdering Området legges inn i kommunedelplanen med krav om detaljreguleringsplan med ROS-analyse, og det skal utarbeides en driftsplan for uttaket. Konklusjon: Ja til utbygging. 168

65 169

66 Øvrige innspill, uten behov for KU Område 2, Øvre Uvdal Innspill nr. 29: Pål Mitsem på vegne av Marianne Tellmann, brev av Tellmann er eier av gnr 5/bnr 3 festenr 23 og stiller seg bak uttalelsen til Dagalifjelletes Vel til kommunedelplanen. Innspillet gjelder både kommunedelplanen og områdeplan for Øvre Uvdal. Nore og Uvdal er en av landets største hyttekommuner med tre ganger så mange hytter som bebodde bolighus. Stadig flere ønsker å bruke mer tid og investeringer på hyttene. Hytteeiere bidrar til viktige inntekter for kommunen. Alpinturismen er et nyttig supplement, men har liten lønnsomhet. Forholdene ligger ikke til rette for vesentlig utvikling. Naturgitte forhold gjør at skiløpere og fotturister på fjellet er nøkkelen til bærekraftig utvikling av turismen, og det er rom for betydelig utvikling. Foreslått båndlegging til reiseliv av dalsiden fra Vasstulan til begge sider av Uvdal vil hindre utvikling av hytteturismen. Regional plan for Hardangervidda bør legge til rette for utvikling av løypenettet og tiltak som lokker til rekreasjon og opplevelser. Hardangerviddaplanen er ikke bindende for kommunen, og kommunens syn på hva som er bærekraftig må veie tyngre enn synet hos regionale myndigheter. I forhold til områdeplanen kan Tellmann akseptere serviceområdet nedenfor hytta om utsikten ikke hindres. Det stilles spørsmål ved tolkingen av eldre håndtegnede planer og innspillet merket «10» fra Uvdal Utvikling. Det protesteres mot omregulering fra serviceområde til næringsområde ovenfor alpinbakken. Vurdering: Innspillet tas til orientering. Begrepet «reiselivsområde» utelukker ikke private fritidsboliger, men åpner for reiselivsbedrifter. Det er kommunens intensjon å tilrettelegge for bærekraftig utvikling av turismen og næringslivet. Innspill 69: Arne-Ottar Svendsen Gnr/bnr: 17/4 Innspill: Registrering av et næringslokale med leiligheter i andre og tredje etasje, med et lite areal rundt bygget. Planstatus: LNF nåværende. Uregulert. Vurdering/konklusjon: Dette er en registrering og bekreftelse på eksisterende bruk som ikke konsekvensvurderes. Innspill 82, Oddvar Nørstebø Gnr/bnr: 4/8, fritidsbebyggelse. Planstatus: Fritidsbebyggelse nåværende, LNF nåværende en liten del av innspillet. Regulert til fritidsbegyggelse. Konklusjon: Innspillet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og det er ikke behov for KU. 146

67 Område 3, Kirkebygda/Månet Innspill nr: 13: Roar Gravermoen, brev av : Gnr/Bnr 56/23 og 88/1 Innspillet omfatter to områder, der område 1 gjelder utbygging av fritidseiendommer, som er konsekvensutredet.område 2: Eiendom 88/1 er en fraflyttet gård i sterkt forfall, med tømmerbygninger fra tallet. Gården er del av et to-tunsystem og har høy verneverdi.utgjør 577 daa og det ønskes omdisponert daa til nydyrking i område moh bevokst med bjørk og noe furu, svakt stigende helling. Naboer i vest har ryddet beite tilsvarende langt inn og området likner topografisk og arronderingsmessig. Planstatus: Eiendom 88/1: Mesteparten av innspillet ligger i LNF-område. En liten bit i nord ligger i LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. 147

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 3 Kirkebygda/Månet Til behandling

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon. Dok: 34-7 Navn: Forslagstiller: Tor Heggelien Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Utleie/Næring Arealstørrelse 21,5 dekar Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 2 Øvre Uvdal Til behandling

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering. Dok: 41-5 Navn: Borgegrammi seter Forslagstiller: Liv Olaug Rudi og Julius Grøtjorden Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Kommersiell drift/ Næring Arealstørrelse Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Samlet vurdering: Konsekvenser av innspillet er ikke vurdert da fjellplanområdet i hovedsak ligger utenfor planområdet.

Samlet vurdering: Konsekvenser av innspillet er ikke vurdert da fjellplanområdet i hovedsak ligger utenfor planområdet. Dok: 28 Navn: Fjellplanområde III C Forslagstiller: Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Hytter Arealstørrelse Ukjent Samlet vurdering: Konsekvenser av innspillet er ikke vurdert da fjellplanområdet i

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Nore og Uvdal Vest øvrige områder september ØVRIGE OMRÅDER

Nore og Uvdal Vest øvrige områder september ØVRIGE OMRÅDER ØVRIGE OMRÅDER Konsekvensutredning av øvrige innspill Innspill nr.: 123 Eiendom: Gnr. 197, Bnr. 1 Forslagstiller: Halvor Olav Hvammen Dagens LNF Området omfattes av reguleringsplan Hvammen, vedtatt i 1987

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Lynnstad hyttegrend, H10

Lynnstad hyttegrend, H10 Lynnstad hyttegrend, H10 Fåvang Østfjell Ringebu Kommune Utsikt fra øverst på Rollstulen sørvestover mot østre deler av H10. Goppollvegen midt i bildet og dyrka felt til 146/3 med hytta opp til høyre i

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. FOR Nordre Flendammen, Flendammen og Drykkjedalen hyttefelt Plan-id R35. i Rendalen kommune. xx

PLANBESKRIVELSE. FOR Nordre Flendammen, Flendammen og Drykkjedalen hyttefelt Plan-id R35. i Rendalen kommune. xx PLANBESKRIVELSE FOR Nordre Flendammen, Flendammen og Drykkjedalen hyttefelt Plan-id R35 i Rendalen kommune xx.09.09 September 2011 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlig: Helge Bakke INNHOLD

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 GNR 143 BNR 4, 7, 549 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDET GAMLESETER Rådmannens forslag til

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NORE OG UVDAL ØST

KOMMUNEDELPLAN NORE OG UVDAL ØST Revisjon: 8/6-2011 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NORE OG UVDAL ØST PÅ VEGNE AV NORE OG UVDAL KOMMUNE 1. KONSEKVENSUTREDNING Endringer i kommuneplanens arealdel omfattes av forskrift om konsekvensutredning,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av hytteområder 15. september 2008 Område 1: Bæreia Gnr. /Bnr. 24/1 Anne og Jens Chr. Delphin 3 Område 2: Løvtjernet Gnr. /Bnr. 148/5 Anne og Jens Chr.

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 18.06.2008 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1864 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Kommunedelplan Myrset - Ånesgården 2008-2019. Utlegging til offentlig

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Kvitfjelltoppen, H3. Ringebu Kommune. H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Kvitfjelltoppen, H3. Ringebu Kommune. H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Kvitfjelltoppen, H3 Ringebu Kommune H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.11.2011 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal + AS har på oppdrag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Graneistølen Plan ID:

Graneistølen Plan ID: DETALJREGULERING FOR Graneistølen Plan ID: 20160125 i Etnedal kommune ENDRING AV GJELDENDE PLANBESKRIVELSE Dato: 03.01.2017 Revisjon: 05.01.2017 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse..... 2 1.

Detaljer

Kjølsjøen hyttefelt. Vest Torpa Nordre Land kommune. Kjølsjøen sett fra kollen sør for feltet. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Kjølsjøen hyttefelt. Vest Torpa Nordre Land kommune. Kjølsjøen sett fra kollen sør for feltet. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Vest Torpa Nordre Land kommune Kjølsjøen sett fra kollen sør for feltet Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 13.08.2009 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal + AS har på oppdrag fra Jakob Hjelpestein

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6 REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE arkitektbua a/s dato 24.2.2012 side 1 av 6 1.0 GENERELT 1.01 BAKGRUNN På vegne av Tollef Mykleby foreslås en revisjon av

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål.

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Arealformålene i gjeldende reguleringsplaner er i all hovedsak videreført i nytt planforslag. Noen justeringer er gjort m.a. pga ny pbl fra 2008

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

St. Olavs Plass. Ringebu Kommune. Tomta sett fra Randkleivsgata i krysset med Nils Haldsgata. Planbeskrivelse. utarbeidet av Areal + AS

St. Olavs Plass. Ringebu Kommune. Tomta sett fra Randkleivsgata i krysset med Nils Haldsgata. Planbeskrivelse. utarbeidet av Areal + AS Ringebu Kommune Tomta sett fra Randkleivsgata i krysset med Nils Haldsgata Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 04.07.2011 v/ Aksel Askeland St. Olavs Plass 1. Innledning Areal+ AS har på oppdrag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE 02.09.09 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 4 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER... 4 3.1 Nasjonale mål... 4 3.1

Detaljer

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Hol kommune Arkivsak-dok. 16/02479-45 Saksbehandler Anders Johansen Saksgang Utvalg for plan og utvikling Kommunestyret DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Saken avgjøres av:

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 2. august 2011 Planbeskrivelse Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 8 2. august 2011 Reguleringsplan

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA Konsekvensutredning landskap 08-09-2010 1 KIRKENES INDUSTRIAL AND LOGISTICS AREA (KILA)- KONSEKVENSVURDERING FOR LANDSKAPSBILDE

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet Planforslag n.30, del 1 - Feriehjemmet LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa Skog, spredt fritidsbebyggelse Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet og Det meste av området ligger bakenfor Ingen

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

KU endring i arealbruk for hytter

KU endring i arealbruk for hytter KU endring i arealbruk for hytter BFH-1 Asplibekken, gnr 10 bnr 1 m.fl BFH-2 Torvikbukt, Kvalvåg gnr 63 bnr 1 BFH-3 Fagerlia, gnr 79 bnr 4 BFH-4 Ved Langvatnet (Åbakken), gnr 82 bnr 1 BFH-5 Brakstad, gnr

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 Forord... 2 1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.3 Overordnede føringer... 3 2. Beskrivelse av dagens situasjon... 3 3. Beskrivelse

Detaljer

KU Del Dok: 47-3 Navn: Forslagstiller: Solskinnsmarka Sameie v/mette Sønsteby Dagens Formål: LNF. Foreslått formål: Hytter Antall: 18

KU Del Dok: 47-3 Navn: Forslagstiller: Solskinnsmarka Sameie v/mette Sønsteby Dagens Formål: LNF. Foreslått formål: Hytter Antall: 18 Dok: 47-3 Navn: Forslagstiller: Solskinnsmarka Sameie v/mette Sønsteby Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Hytter Antall: 18 Arealstørrelse 16 + 80 dekar Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold

Detaljer

TURUFJELL - VIRKNINGER AV UTBYGGINGSPLANENE Delområde 1: Sørlige del av planområdet områdene ved Slåttemyr og Vesleå

TURUFJELL - VIRKNINGER AV UTBYGGINGSPLANENE Delområde 1: Sørlige del av planområdet områdene ved Slåttemyr og Vesleå TURUFJELL - VIRKNINGER AV UTBYGGINGSPLANENE 1.1 Landskap Det vises til landskapsanalyse utarbeidet i starten av prosjektet. Det har vært fortløpende kontakt med landskapsarkitekter for innspill og vurderinger

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer