Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg Konsekvensutredning av innspill Område 3 Kirkebygda/Månet Til behandling i formannskapet Utlegging til offentlig ettersyn

2 3: Kirkebygda/Månet Innspill nr: 31 Bjørn Arild Bjerke på vegne av Ellen Flathen Jensen, e-post av : Gnr/Bnr: 45/2 Eiendommen 45/2 Kaasin rett opp for Uvdal sentrum ønskes utviklet til boligformål. Fortetting i område med spredt boligbygging. 19 nye hus inntegnet i forslag til boligfelt. Tre tomter er fraskilt men ubebygd. Nore og Uvdal kommune har innspill om boliger og barnehage. Planstatus: LNF med spredt boligbygging- nåværende. Uregulert 95

3 1: Eksempel på bolighus i innspillsområdet 2: Rølvelva øst for området 96

4 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser innspill 31 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Furu og løvskog uten kjente lokaliteter. Tap av skog. Sammenliknet med gjeldende planstatus gir det relativt små konsekvenser. Landbruk, naturressurser Området har vært tynnet. Landskap, grønnstruktur Sørvendt bratt helning. Ca moh. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen kjente. * Skogsstier opp mot fjellet langs Rolvelva. Det bør etableres aktivitetsområde for barn og unge i området. * Området henger sammen med større område med spredt boligbygging i LNFR. Verdivurdering:** Ubetydelig/ingen støy. Relativt bratt, ingen tilrettelegging. Flatere parti i nedre del av området * Ny bebyggelse og infrastruktur vil gi relativt store terrenginngrep. Konsekvenser: -2 Utbygging berører ikke stier, lite etablerte tilbud. Samordne felles infrastruktur. Ingen/lite støy. Bratt atkomst, lite sentralt. Samlet vurdering: Området vurderes som egnet for boligbebyggelse da det henger sammen med eksisterende boligområde, og har gunstige sol- og utsiktsforhold. Pga. stigningsforhold må veger og utearealer planlegges godt. Deler av arealet ligger på et flatere parti som egner seg til barnehage. Konklusjon: Ja til utbygging, kombinert formål Innspill nr: 13: Roar Gravermoen, brev av : Gnr/Bnr 56/23 og 88/1 Innspillet omfatter to områder, der område 1 gjelder utbygging av fritidseiendommer, og der det er behov for konsekvensutredning, mens område 2 er i tråd med LNF-formålet, og der det ikke er behov for konsekvensutredning. Område 1: Eiendom 56/23 omfatter 85 daa, hvor det er bygget en hytte. En lett utbygging (8-10 tomter) vil kunne bidra til å finansiere gjenoppbygging av hovedgården. Som for naboområdene 97

5 ønskes høy standard. Det prioriteres god og harmonerende tomteplassering framfor størst mulig antall. Det ønskes reguleringsplanprosess parallelt med kommunedelplanprosess. Område 2: Dette gjelder eiendommen 88/1, og arealet skal benyttes til nydyrking. Dette innspillet er i samsvar med formålet i kommuneplanen. Planstatus: Område 1: Eiendom 56/23: LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Deler er regulert. Innspill: Forslag til byggeområde Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 13-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. 98

6 Verdivurderinger: * Landbruk, naturressurser Ingen kjent skogsdrift, lav bonitet: * Konsekvenser: : 0 Landskap, grønnstruktur Området ligger sørvendt på høydedrag/ås med vid utsikt moh. Verdivurderinger: *** Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Liten fjernvirkning. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Omkringliggende spredt hyttebebyggelse. Kullgrop midt i foreslått utbyggingsområde. Verdivurderinger: * Skiløype er regulert langs bilveien. Kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. Verdivurderinger: *** Naturlig utvidelse av hytteområde. Vei, strøm og VA i nærheten. Verdivurderinger: ** Ubetydelig/ingen støy. Verdivurderinger: * Skrånende terreng, flat skiløype og atkomstveg. Verdivurderinger: ** Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Ny bebyggelse inntil løypenettet vil ikke ha negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. Positivt med løype tilbud. Konsekvenser: +1 Naturlig fortetting og tar i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Eiendom 56/23 må ses i sammenheng med Lauvåsen og Månet som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av hytteområdet langs Månvegen, der utbyggingen bør holde seg innenfor en lik kotehøyde for hele strekningen. Beliggenheten er gunstig i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. En stripe på nordsiden av Månetvegen er regulert til skiløype og kan ikke omreguleres til hyttetomter. Utbygging tilrås. Konklusjon: Ja til byggeområde Innspill nr: 39: Ingunn og Knut Deinboll, brev av : Gnr/Bnr 56/1 Området omfatter ca 240 daa og er del av et etablert hytteområde med god infrastruktur. Det planlegges 30 hyttetomter. Området er sentralt i forhold til tilbud som ridning, langrenn, alpint og Rødberg sentrum. I henhold til langsiktige mål og retningslinjer i kommuneplanen nevnes flere momenter som det er tatt utgangspunkt i for planlegging og utarbeidelse av innspill for området. Det er lagt vesentlig vekt på å styrke næringsgrunnlaget til grunneiers eiendom, verdiskaping i lokalmiljøet og videreutvikle reiselivsnæringen. Det ønskes et familievennlig fritidsområde med høy 99

7 standard og miljøprofil. I forbindelse med ønsket utbyggingsrekkefølge ses det som naturlig å inngå en utbyggingsavtale med kommunen. Etter kulturminneregistrering er det funnet to kullgroper i området, for øvrig gir forslaget små konsekvenser liten belastning av fjellområdene. Planstatus: LNF nåværende, fritidsbebyggelse nåværende, LNF med spredt fritidsbebyggelse - nåværende. Nederste del regulert. 100

8 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 39 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Verdivurderinger: * Ingen kjent skogsdrift. Flere områder med dyrket mark langs hovedveien. Verdivurderinger: ** Området ligger på høydedrag/ås med flott og vid utsikt. Striper med beitemark/dyrket mark er verdifulle for landskapsopplevelsen og gir rom rundt bebyggelsen. rundt moh. Verdivurderinger: *** Eksisterende hytter og dyrket mark. Verdivurderinger: ** Skiløype regulert langs bilvei og i bakkant av området på myr med kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. Verdivurderinger: *** Naturlig fortetting i området. Verdivurderinger: ** Ubetydelig/ingen støy. Verdivurderinger: * Relativt flatt område. Verdivurderinger: ** Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. Det anbefales å unngå utbygging på dyrket mark av flere hensyn. Dersom dette unngås får forslaget ubetydelige konsekvenser. Ny bebyggelse bør plasseres med samme prinsipp som eksisterende, innimellom forholdsvis tynn vegetasjon, og rundt dyrket mark for å minimere nær- og fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Bebyggelse opp mot løypenettet vil ha liten negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. God tilbud for de som skal etablere seg i området. Konsekvenser: +1 Positivt å utvikle eksisterende område og ta i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering: Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. Konklusjon: Ja til utbygging i nedre del. 101

9 Innspill nr: 58 A og B: Knut Harald Brekke m.fl., brev mottatt : Gnr/Bnr omr. A: 70/2, 70/1, 68/1, 68/2, 68/13, 67/1, 66/5, 66/1, 65/3, 59/1, 60/1 og 58/1 B: 70/2, 70/1, 68/2, 68/13, 68/18, 68/14, 67/1, 66/1, 66/4, 65/3, 60/1, 59/1, og 58/1 Innspillet gjelder to områder: A: Lauvåsen og B: Noset Reidarli - Baklistuen. Innspill A gjelder et område på 1430 daa, hvorav deler allerede er avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse og 740 daa er regulert og 31 tomter er godkjent. Det foreslås en videre utnytting av eiendommenes ressursgrunnlag, og kostnadene fordelt på grunneierne tilsier ca 60 nye tomter av 1 daa, eventuelt tuntomter på 1-2 daa. De tenkes utbygget etter dagens reguleringsbestemmelser med høystandard hytter. Tidshorisont anslås til 4-5 år fram til detaljplanlegging og oppstart. Utbygging etter dagens planstatus har delvis stoppet opp pga. foreliggende kvoteordning og kostnadene har blitt for store. En utvidelse gir ikke vesentlige konsekvenser for miljø- og samfunnsinteresser eller friluftsliv. Skogen vil skjerme ny bebyggelse. Innspill B gjelder et område på 1660 daa og deler er avsatt til spredt fritidsbebyggelse. Det går vei til Nosetholet og Baklistulen og det er bygget fem hytter i tillegg til setre og driftsbygninger. Utbyggingskostnader tilsier 150 nye enheter med utbygging etter dagens reguleringsbestemmelser, enklere standard med vind- og solenergi og enkle vann- og avløpsanlegg. Deler av området er avsatt til utbygging, men prosessen har stoppet pga kvotesystemet. Det er registrert en nøkkelbiotop på gnr 67, bnr 1 utenom foreslått utbyggingsområde. Friluftslivsinteressene vil ikke berøres vesentlig. Landskap og vegetasjon gjør ny bebyggelse lite synlig. Planstatus: Område A: LNF nåværende og LNF med spredt fritidsbebyggelse - nåværende, fritidsbebyggelse nåværende. Nedre del er regulert. 102

10 1: Utsikt over dyrket mark fra hyttetun 2: Utsikt over Uvdal mot Sedalsbrotet/Berghovda 103

11 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 58A Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk Hovedsakelig tynn granskog med innslag Tap av naturområder. Små mangfold av bjørk uten kjente lokaliteter for negative konsekvenser. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming biologisk mangfold. Ingen kjent skogsdrift. Flere områder med dyrket mark langs hovedveien. * Området ligger på høydedrag/ås med flott og vid utsikt. Striper med beitemark/dyrket mark er verdifulle for landskapsopplevelsen og gir rom rundt bebyggelsen. rundt moh. ** Eksisterende hytter og dyrket mark. Verdivurdering:** Skiløype regulert langs bilvei og i bakkant av området på myr med kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Naturlig fortetting i området. * Ubetydelig/ingen støy. Relativt flatt område. * Samlet vurdering Område A er egnet til fortetting, men 60 nye tomter vurderes som et noe høyt antall dersom naturog landskap skal ivaretas forsvarlig. Det bør tas utgangspunkt i eksisterende infrastruktur. Nordre del av innspillet bør utgå, slik at nordre avgrensning blir omtrent lik på åsen. Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. 104 Det anbefales å unngå utbygging på dyrket mark av flere hensyn. Dersom dette unngås får forslaget ubetydelige konsekvenser. Ny bebyggelse bør plasseres med samme prinsipp som eksisterende, innimellom forholdsvis tynn vegetasjon, og rundt dyrket mark for å minimere nær- og fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Bebyggelse opp mot løypenettet vil ha liten negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. God tilbud for de som skal etablere seg i området. Konsekvenser: +1 Positivt å utvikle eksisterende område og ta i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig.

12 Konklusjon: Ja til utbygging nedre del Område B: LNF med spredt fritidsbebyggelse framtidig 3: Noset og Reiarlisætre sett fra Baklie 4: Bildet tatt i veifaret opp mot Noset, i nedre del av innspillsområdet 105

13 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 58B Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Blandingsskog, delvis tett granskog i nedre del og større innslag av bjørk i øvre del rundt setrene. Noe skogbruk. Koier i området. Hovedsakelig lav bonitet/uproduktiv skog. Landskap, grønnstruktur Sørøstvendt stigende fra ca 700 til 1000 moh. God utsikt mot Smådøldalen og Gusetnatten, Trollnatten og Vehovdfjellet. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Eldre setertun ved Reiarlisætre, Notset og Notsetholet fra slutten av 1700-tallet og slutten av 1800-tallet. Flere ruiner. Verdivurdering:** Kort vei fra setrene til snaufjellet. Ingen oppkjørte løyper i dag. * Inngrepet vil medføre å ta hull på et nytt område. Behov for nye veger og annen infrastruktur. ** Noe støy kan høres fra motorbane (1,5 km) og skytebane (4 km) i Smådøldalen. Hovedsakelig bratt terreng. Ingen tilrettelegging. Usentralt. * Bygging av 150 nye hytter vil medføre store naturinngrep. Konsekvenser: -3 Uendret, eller litt større inngrep, i forholdt til dagens planstatus. Konsekvenser:-1 Stor utbygging vil gi endret karakter sett fra Smådøldalen og Baklie i forhold til en spredt utbygging. Konsekvenser: -2 Seterbebyggelsens omgivelser vil endre karakter med foreslått omfang ift. dagens situasjon. Negativt å bygge ny infrastruktur og ødelegge det sammenhengende friluftsområdet. Konsekvenser: -3 Flere fritidsboliger kan bli støyutsatt. Kun periodevis bruk av anleggene. Vanskelig tilgjengelig. Konsekvenser: -2 Samlet vurdering Område B: Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til spredt fritidsbebyggelse i LNFR. Det anbefales ikke å videreutvikle dette området med tett utbygging nå da det vil være å «ta hull på» et relativt uberørt område med mindre attraktiv beliggenhet sammenliknet med andre områder. Det kreves bl.a. investering i oppgradering av vei/traktorvei. Området ligger også langt et stykke fra turløyper og alpinanlegg. Konklusjon: Nei til utbygging. Området endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNF til vanlig LNF. 106

14 Innspill nr. 28: Johan Brun, 3623 Uvdal, brev mottatt : Gnr/Bnr: 79/2 og 80/16 Innspillet gjelder tre områder. Ønsker å avsette område 1 til fritidsbebyggelse da det ligger inntil et eksisterende regulert område (Lauvåsen øst) og skiløyper. I område 2 ligger en lavvo hvor det ønskes å videreutvikle virksomheten med selskaper og arrangementer, og avsette området til dette formålet. Deler av område 3 er avsatt til industri (erverv) og dette ønskes utvidet nordover for å kunne videreutvikle eksisterende bedrifter. Planstatus: Reguleringsplan Lunda, vedtatt i 1994 (ID ) dekker alle tre områder. Område 1 har spredt fritidsbebyggelse i LNFR i kommuneplanen og område 3 søndre del ligger i område for erverv. 107

15 1: Dyrket mark foran skogen hvor det ønskes regulert fritidsbebyggelse (område 1). Atkomstveg vil gå langs gjerdet. 2: Lavvo med toalettbygg (område 2) 108

16 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 28-1, fritidsbebyggelse Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Ingen kjent skogsdrift. Dyrket mark langs atkomstveg. Østvendt slak helning med vid utsikt, rundt 850 moh. * Eksisterende hytte og dyrket mark. * Skiløype i utkant av foreslått område med forbindelse til andre hytteområder og fjellet. ** Forlengelse av eksisterende felt. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt. * Tynning/hugging av skog. Små negative konsekvenser. Ubetydelige konsekvenser: Konsekvenser:0 Lite eksponert område, klynger av granskog bør bevares for å minimere inngrep. Ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Skiløypene er et positivt tilbud for området. Benytte eksisterende infrastruktur som er i området. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 ligger i forlengelse av Lauvåsen øst og det kan være naturlig å utvide dette noe ved eksisterende hytter. Enkel atkomst er opparbeidet. Område 1 ligger også i område for spredt fritidsbebyggelse i LNFR i kommuneplanen. Konklusjon: Ja til utbygging 109

17 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 28-2, service/bevertning, og 28-3, industri/erverv Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog/lav bjørk og hogstfelt. En del skog er fjernet, Ubetydelig konsekvens. Landbruk, Hogstfelt langs veg ved lavvo. Ubetydelige konsekvenser. naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Sørøstvendt bratt ved gårdstunet, slakt ved lavvo. Vid utsikt moh. * Kullgrop ved lavvoen, slagghaug ved gårdstunet. Moderne gårdsbebyggelse. ** Kort vei til snaufjellet. Ingen oppkjørte løyper i dag. * I nærheten av bebyggelse/planlagt utbygging. Ubetydelig støy. Ingen spesiell tilrettelegging ved lavvo. Tilrettelegging antas mulig ved næringsbygg. Lite eksponerte områder. Ny næringsbebyggelse på gårdstunet bør tilpasses eksisterende og plasseres i bakkant/langs veg. Liten utvidelse av eksisterende virksomhet i tilknytning til eksist. Bebyggelse vurderes å gi liten positiv konsekvens. Konsekvenser: +1 Kort veg til eksisterende infrastruktur. Krav definert i TEK 10 til næringsbygg/arbeidsplasser.forutsettes at ev. utbygging følger forskrift: Mulig med tilpasning ved lavvo. Sannsynlig forbedring i forbindelse med ny forskrift. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Begge områdene ligger inne i tidligere regulert område, og det meste av nødvendig infrastruktur er etablert. I område 2 vurderes det som uproblematisk å tilrettelegge for enkle arrangementer, som allerede er etablert her. En utvidelse nordover av virksomheten ved Fjell Laft vurderes som uproblematisk Konklusjon: Område 2 avsettes til byggeområde for service/bevertning og i område 3 utvides eksisterende område for industri/erverv. 110

18 Innspill nr. 61: Grete og Per Lassegård, brev mottatt 2. juli 2012: Gnr/Bnr 82/1 Det søkes om inntil 10 hyttetomter i område 1 på eiendommen, og inntil 2 hustomter i område 2. Planstatus: Område 1 ligger i LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Område 2 ligger i LNF- spredt boligbebyggelse, og det er ikke behov for KU for det området. 111

19 1: Fra sti som går fra bilvegen. Sett mot vest. Eiendommen starter ved gjerdet. 2: Eksisterende hytter på vestsiden av vegen. 112

20 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 61-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog. Ingen artsforekomst registrert. Tap av naturområde allerede forutsatt i gjeldende arealformål. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Lav bonitet. Vid utsikt ute på brink/åsrygg. Noe eksponert fra lang avstand. Ca 820 moh. ** Ingen bebyggelse. Ingen registrerte arkeologiske minner. Området antas lite brukt til friluftsliv. Flere stier krysser området. Umiddelbar nærhet til skiløype. * Fortetting av eksisterende område. Veg med god standard forbi eiendommen. Ingen annen infrastruktur. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Hogst ikke lenger aktuelt. Ubetydelig/liten negativ. /-1 Allerede avsatt til bebyggelse. Flatt terreng gir lite behov for inngrep. Skiløype er et positivt tilbud for området. VA, strøm mulig. Positivt å fortette. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 er allerede avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. I område 2 er to boligtomter i område avsatt til spredt boligbebyggelse, og dette er i tråd med gjeldende kommuneplan. Konklusjon: Ja til utbygging område

21 Innspill nr. 43: Tone Elisabeth Bjørnsrud, brev av : Gnr/Bnr 89/1 og 89/3 Områdene omfattes av disposisjonsplan for Haugen Kaggelien fra 1975, men er ubebygd. For begge felt planlegges biologisk sanitærløsning, gass og solpaneler. Gamle drifteveger, stier og løyper ryddes og skiltes. Det er enighet om sti- og løypeplan med eierne av Fønnebø, Kaggelien, Rytterbakken og Haugen. Utbyggingen vil ikke ha store eller negative miljømessige konsekvenser. Områdene er i dag uproduktive, men vil styrke eiendommens ressursgrunnlag og gi arbeidsinntekter ved utbygging. Tomtestørrelser 1-2 daa, 25 % utnyttelsesgrad i område 1, 23 % i område 2. På område 1, gnr/bnr 89/1, ligger det 7 tomter for fritidsbebyggelse. Det ønskes en utbygging med til sammen 20 tomter i område 1. Borevann, alternativt felles vannkilde med gården for planområde 1, infiltrasjon av gråvann i grunn/myrområder. Aktuelt med mindre lekeområde i området. Kulturminner er kartlagt i område 1. Område 2 ønskes som nytt felt med inntil 15 tomter. Området får ny atkomstveg fra Haugsvegen, i tillegg utvides eksisterende parkeringsplass. Sikringssone på 100 m etableres mot skytebanen. Planstatus: Område 1: fritidsbebyggelse nåværende. Disposisjonsplan Haugen Kaggelien godkjent i 1973 (ID ). Område 2: 88/1: LNF nåværende. Eldre regulering. 114

22 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 43-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Hovedsakelig granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Skogsdrift. * Landskap, grønnstruktur Nytt område ligger nordøstvendt moh opp mot åsen, vid utsikt mot nord, øst og delvis sør. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Naturområde med sti fra gårdstunet mot skytebane/lysløype. Lysløype nord på eiendommen, for øvrig stier i skogen. Relativt kort til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Utvidelse av eksisterende byggeområde. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. Skogsdrift ikke lenger mulig. Ingen/liten negativ. /-1 Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Forsiktig utvidelse. Liten fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. Stier opparbeides. /+1 Positivt med tilbod i området. Benytte eksisterende infrastruktur. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 er allerede avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, og en forsiktig utvidelse mot nord rundt myra er forsvarlig selv om terrenget er svakt nordøstvendt. Konklusjon: Ja til utbygging. 115

23 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 43-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Relativt tett blandingsskog. Ingen kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Tap av naturområde. Små negative konsekvenser. Landbruk, naturressurser Skogsdrift. Skogsdrift ikke lenger mulig. Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming * Nordvendt relativt bratt, tidlig skygge. Litt utsikt mot Smådøldalen. ca moh. * Ingen kulturminner registrert. Lysløype krysser området. Lysløype og stier. ** Et nytt område. * Nær skytebane og motorsportbane. * Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Svakt skålformet landskap og beliggenhet lavt i dalsiden. Dårlige solforhold, lite utsikt, liten fjernvirkning. Konsekvenser: -2 Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. Positivt tilbud i området. Negativt å ta hull på et nytt område. Konsekvenser: -3 Noe støy kan påregnes til tider. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 2 har lite gunstig plassering, nordvendt på «baksiden» av åsen nær skytebane og massetak, og vurderes som verken egnet eller attraktivt. Konklusjon: Nei til utbygging. 116

24 Innspill nr. 32: Magne Berg, Alfred og Solveig Jensen, 3632 Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 90/1 og 88/3 Planområdet er ubebygd og omfattes av disposisjonsplan for Haugen Kaggelien fra På 90/1 er seks tomter godkjent for fritidsbebyggelse og to for bolig. Stier og skiløyper vil ikke bli berørt av byggeområdene. Det foreslås en utvidelse for å romme 15 nye fritidsboliger, til sammen 21. Videre foreslås tre boliger og ett servicebygg. Tomtestørrelser 1-2,5 daa (tuntomter) for hytter og 2 daa for boligene. Det planlegges avtale om felles vegløsning med naboeiendom 88/3 og 88/1, borevann for grupper eller enkeltenheter. Bygging av renseanlegg nord i feltet er godkjent for seks enheter og eiendommen 88/3 kan knyttes til dette. Strøm føres inn via jordkabel fra trafo. Det planlegges lavenergi enheter og bruk av lokalt trevirke. Det foreslås utvidelse/ justering av eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse, og liten utvidelse av LNF spredt boligbygging nordover. Planstatus: Fritidsbebyggelse nåværende, LNF nåværende, LNF med spredt boligbygging nåværende Disposisjonsplan Haugen Kaggelien godkjent i 1973 (ID ). 117

25 1: Fra snuplassen mot nordvest 118

26 2: Store furutrær i innersvingen til atkomstvegen hvor det planlegges servicebygg. Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 32 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Hovedsakelig tynn blandingsskog på blokkmark med innslag av eldre kraftige furutrær. Rødlistet vårveronika er registrert ved atkomstvegen. Spillplass for storfugl registrert på 90/1, nord for planlagt byggeområde. ** Utbygging fører til beslag av naturområder. Det anbefales at karakteristiske furutrær bevares. Forutsatt at rødlistet art påvises og hensyntas ved utbedring av atkomstveg gir utvidelsen liten negativ/ubetydelig konsekvens. Landbruk, naturressurser Ingen drift: * Landskap, grønnstruktur Området ligger svakt østvendt 775 moh opp mot åsen, vid utsikt mot nord, øst og sør. * Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Liten fjernvirkning. Kulturminner, kulturmiljø Ingen bebyggelse eller kulturminner i Liten/ubetydelig 119

27 Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming eksisterende eller foreslått byggeområde. Sti retning nord/sør. Vasstulanløypa med forbindelse til lysløype. Stier i skogen. Relativt kort til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Vei, strøm og VA i nærheten. 250 m til trafo. Utvidelse av byggeområde. * Ingen. Noe bratt atkomstveg. Ingen tilrettelegging. konsekvens for kulturmiljøet. Stier opparbeides. /+1 Gode friluftstilbud i området. Positivt med fortetting. Ingen støy. Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Det bør være en buffersone mellom fritidsbebyggelse og boliger. Fritidsbebyggelse: Redusere eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse i sør. Bolig:Spredte boliger innenfor LNFR som før i nedre del. Tiltaket medfører ikke negative konsekvenser for miljø- eller friluftsliv, og gir utelukkende positive konsekvenser for samfunnsinteresser. Samarbeid med naboer om løypenett. Konklusjon: Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse øvre del, spredt boligbygging i LNFR nedre del. 120

28 Innspill nr. 48: Ole Gunnar Lislelid, Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 91/1, 92/1, 92/2 I område 1 i vest er på 35 daa og det ønskes 12 hyttetomter med atkomstveg fra øst. Område 2 i øst er på 45 daa og her foreslås 6 hyttetomter. Ingen brukte stier i innspillområdet i dag, men det er positiv kontakt med naboer vedr. samarbeid om stier, løyper og gamle ferdselsårer. Grunneier har egen kompetanse på hyttebygging, inntekter vil investeres i gårdens driftsgrunnlag og gjenoppbygging av setra Fønnebøroa for utleie og annen drift tilknyttet gården. Tomtestørrelse min 1 daa, u-grad 21 % inkl anneks på 25 daa. Tilrettelegging for høy standard. Det vurderes at forslaget ikke har store negative konsekvenser for miljøverdier, landskap og friluftsinteresser. Utbyggingen er viktig for gården og for lokalt næringsliv. Fønnebø fikk i likhet med flere andre gårder i Uvdal ikke hyttetomter i kommunedelplanen for Myrset/Ånnesgården. Planstatus: Område 1: LNF-område nåværende og LNF-spredt fritidsbebyggelse. Uregulert. Område 2: LNF-område nåværende. Uregulert. Fra område 2: åpen furuskog med lyng 121

29 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 48-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Tett granskog, delvis skrinn jord. Ikke registrert biologisk mangfold. Middels og lav bonitet. */* Landskap, grønnstruktur Sørøstvendt, vid utsikt, ca moh. Dalsiden i Kirkebygda svinger inn i et lite dalsøkk ved Fønnebø. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen bebyggelse eller kulturminner i området. Ingen turløyper innenfor området, kort avstand til Vasstulanløypa. Vei, strøm og VA i nærheten. Utvidelse av eksisterende byggeområde. * Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Arealet kan ikke lenger nyttes til skogbruk. Noe eksponert, det forutsettes at reguleringsplan bevarer deler av skogen. Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Planer om opparbeidelse av skiløype i samarbeid med naboer. Positivt med fortetting. Bra atkomstveg. Ingen tilrettelegging. * Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Den del av område 1 (øvre del) som er avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan vurderes som godt egnet for utbygging. Nedre del av foreslått område 1 grenser inn til LNF spredt boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Det har også god tilgang til sti- og løypenett. Konklusjon: Ja til utbygging av øvre del av området. 122

30 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 48-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvensvurdering Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Furukolle, åpent, skrint jordsmonn. Ikke registrert biologisk mangfold. Middels bonitet, Ingen tegn på aktivt skogbruk. * Nordvestvendt relativt bratt, flatere i nord og øst. Noe utsikt nordover mot Smådøldalen, ca moh. * Bratt traktorvei/sti mot husmannsplassen Kittilskås danner avgrensning mot sør. Ingen bebyggelse eller kulturminner i området. Ingen turløyper innenfor området, kort avstand til Vasstulanløypa. Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt utbyggingsområde. * Bra atkomstveg. Ingen tilrettelegging. Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Arealet kan ikke lenger nyttes til skogbruk. Lite eksponert område ned mot dalsøkk. Utsikt mot Vikugrendi. Ved en eventuell utbygging bør store furutrær bevares. Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Planer om opparbeidelse av skiløype i samarbeid med naboer. Det tas hull på et nytt område, og det må bygges ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Ingen støy. Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Område 2 vil bli liggende som en ny «satellitt» i et relativt uberørt område. Det vurderes også som mindre attraktivt i sammenliknet med områder lenger vest og har vanskeligere atkomstforhold. Dette anbefales derfor ikke som byggeområde. Konklusjon: Nei til utbygging. 123

31 3 Kirkebygda/Månet sammenstilling av konsekvenser, tematisk vurdering Område Formål Areal (dekar) Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner og kulturmiljø Friluftsliv, rekreasjonba rn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Konklusjon 31 B x JA til utbygging kombinert formål 13 del 1 H / JA til utbygging 39 H x / JA til utbygging nedre del 58A H x / Ja til utbygging nedre del 58B H X Området endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR til vanlig LNFR 28-1 H X / Ja til utbygging 28 2,3 N X Område 2 avsettes til byggeområde for service/bevertning og i område 3 utvides eksisterende område for industri/erverv 61 H X 0 0/ Ja til byggeområde 43-1 H X - 0/- 0 0 / Ja til byggeområde

32 43-2 H X Nei til utbygging 32 H/ spredt bolig i LNFR X / Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse øvre del, spredt boligbygging i LNFR nedre del H X Ja til byggeområde av øvre del 48-2 H X Nei til utbygging I vurderingene er det lagt vekt på å tillate en fortetting og liten utvidelse av eksisterende godkjente byggeområder. I innstillingen går en i mot store utvidelser og etableringer i nye områder som gjerne er nordøstvendt og er mindre attraktive, som krever ny infrastruktur og som er i strid med store sammenhengende friluftsområder. 125

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 2 Øvre Uvdal Til behandling

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Nore og Uvdal Vest øvrige områder september ØVRIGE OMRÅDER

Nore og Uvdal Vest øvrige områder september ØVRIGE OMRÅDER ØVRIGE OMRÅDER Konsekvensutredning av øvrige innspill Innspill nr.: 123 Eiendom: Gnr. 197, Bnr. 1 Forslagstiller: Halvor Olav Hvammen Dagens LNF Området omfattes av reguleringsplan Hvammen, vedtatt i 1987

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Høgliseter består av viktig naturtyper registrert av DN Biologisk mangfoldregistrering. Dok: 41-5 Navn: Borgegrammi seter Forslagstiller: Liv Olaug Rudi og Julius Grøtjorden Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Kommersiell drift/ Næring Arealstørrelse Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon. Dok: 34-7 Navn: Forslagstiller: Tor Heggelien Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Utleie/Næring Arealstørrelse 21,5 dekar Fra sti i området. Blandingsskog: Bjørk og gran med lyng som undervegetasjon.

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Vurdering av innspill til nye hytteområder og boligområder. Sundet Rørosgård Orvos

Vurdering av innspill til nye hytteområder og boligområder. Sundet Rørosgård Orvos Vurdering av innspill til nye hytteområder og boligområder Revisjon av kommuneplanens arealdel for Røros 2010 Sundet Rørosgård Orvos Innspill nr. 10 Rolf Magnus Engzelius Litltrøa, gnr.42, bnr.1 og 2.

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18. april 2017 Planbeskrivelse FB110 Tukthuset, 8157 Meløy Side 1 av 8 18. april 2017 Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Lynnstad hyttegrend, H10

Lynnstad hyttegrend, H10 Lynnstad hyttegrend, H10 Fåvang Østfjell Ringebu Kommune Utsikt fra øverst på Rollstulen sørvestover mot østre deler av H10. Goppollvegen midt i bildet og dyrka felt til 146/3 med hytta opp til høyre i

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING

DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Hol kommune Arkivsak-dok. 16/02479-45 Saksbehandler Anders Johansen Saksgang Utvalg for plan og utvikling Kommunestyret DETALJREGULERING HINGSA KVISLA, GNR/BNR 24/78 - SLUTTBEHANDLING Saken avgjøres av:

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Nord-Lenangen TROMSØ Reguleringsområdet Svensby Lyngseidet Reguleringsområdet

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Samlet vurdering: Konsekvenser av innspillet er ikke vurdert da fjellplanområdet i hovedsak ligger utenfor planområdet.

Samlet vurdering: Konsekvenser av innspillet er ikke vurdert da fjellplanområdet i hovedsak ligger utenfor planområdet. Dok: 28 Navn: Fjellplanområde III C Forslagstiller: Dagens Formål: LNF Foreslått formål: Hytter Arealstørrelse Ukjent Samlet vurdering: Konsekvenser av innspillet er ikke vurdert da fjellplanområdet i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet Planforslag n.30, del 1 - Feriehjemmet LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa Skog, spredt fritidsbebyggelse Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet og Det meste av området ligger bakenfor Ingen

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

KU endring i arealbruk for hytter

KU endring i arealbruk for hytter KU endring i arealbruk for hytter BFH-1 Asplibekken, gnr 10 bnr 1 m.fl BFH-2 Torvikbukt, Kvalvåg gnr 63 bnr 1 BFH-3 Fagerlia, gnr 79 bnr 4 BFH-4 Ved Langvatnet (Åbakken), gnr 82 bnr 1 Fargekoder: Farge

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr. Saksframlegg NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.: 05/4687 Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

Kommunedelplan Myrset-Ånesgården

Kommunedelplan Myrset-Ånesgården Kommunedelplan Myrset-Ånesgården 2009 2020 Nore og Uvdal kommune Bestemmelser 23.01.09 Vedtatt i kommunestyret 16. mars 2009, sak nr. 17/09-1 - Innledning Arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE landskapsarkitekter mnla Januar 2003 Revidert oktober 2003 2 Innhold 1.0 INNLEDNING 2.0 FOTO FRA OMRÅDET 3.0 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLANEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål.

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Arealformålene i gjeldende reguleringsplaner er i all hovedsak videreført i nytt planforslag. Noen justeringer er gjort m.a. pga ny pbl fra 2008

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KU endring i arealbruk for hytter

KU endring i arealbruk for hytter KU endring i arealbruk for hytter BFH-1 Asplibekken, gnr 10 bnr 1 m.fl BFH-2 Torvikbukt, Kvalvåg gnr 63 bnr 1 BFH-3 Fagerlia, gnr 79 bnr 4 BFH-4 Ved Langvatnet (Åbakken), gnr 82 bnr 1 BFH-5 Brakstad, gnr

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

Kvitfjelltoppen, H3. Ringebu Kommune. H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Kvitfjelltoppen, H3. Ringebu Kommune. H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Kvitfjelltoppen, H3 Ringebu Kommune H3 midt på bildet En ser hylla til venstre for vegen Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.11.2011 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal + AS har på oppdrag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF)

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet Ubebygde tomter i kommunedelplan for Venabygdsfjellet er videreført

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

Stormoveien 67 innspill til kommune d elplan for Røros sentrum Hånesåsen inns pill til kommuneplan for Røros

Stormoveien 67 innspill til kommune d elplan for Røros sentrum Hånesåsen inns pill til kommuneplan for Røros Røros kommune Teknisk etat v/ Marit Gilleberg 7374 Røros Dato : 24.09. 201 3 Stormoveien 67 innspill til kommune d elplan for Røros sentrum Hånesåsen inns pill til kommuneplan for Røros På vegne av grunneier

Detaljer