Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg Konsekvensutredning av innspill Område 3 Kirkebygda/Månet Til behandling i formannskapet Utlegging til offentlig ettersyn

2 3: Kirkebygda/Månet Innspill nr: 31 Bjørn Arild Bjerke på vegne av Ellen Flathen Jensen, e-post av : Gnr/Bnr: 45/2 Eiendommen 45/2 Kaasin rett opp for Uvdal sentrum ønskes utviklet til boligformål. Fortetting i område med spredt boligbygging. 19 nye hus inntegnet i forslag til boligfelt. Tre tomter er fraskilt men ubebygd. Nore og Uvdal kommune har innspill om boliger og barnehage. Planstatus: LNF med spredt boligbygging- nåværende. Uregulert 95

3 1: Eksempel på bolighus i innspillsområdet 2: Rølvelva øst for området 96

4 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser innspill 31 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Furu og løvskog uten kjente lokaliteter. Tap av skog. Sammenliknet med gjeldende planstatus gir det relativt små konsekvenser. Landbruk, naturressurser Området har vært tynnet. Landskap, grønnstruktur Sørvendt bratt helning. Ca moh. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen kjente. * Skogsstier opp mot fjellet langs Rolvelva. Det bør etableres aktivitetsområde for barn og unge i området. * Området henger sammen med større område med spredt boligbygging i LNFR. Verdivurdering:** Ubetydelig/ingen støy. Relativt bratt, ingen tilrettelegging. Flatere parti i nedre del av området * Ny bebyggelse og infrastruktur vil gi relativt store terrenginngrep. Konsekvenser: -2 Utbygging berører ikke stier, lite etablerte tilbud. Samordne felles infrastruktur. Ingen/lite støy. Bratt atkomst, lite sentralt. Samlet vurdering: Området vurderes som egnet for boligbebyggelse da det henger sammen med eksisterende boligområde, og har gunstige sol- og utsiktsforhold. Pga. stigningsforhold må veger og utearealer planlegges godt. Deler av arealet ligger på et flatere parti som egner seg til barnehage. Konklusjon: Ja til utbygging, kombinert formål Innspill nr: 13: Roar Gravermoen, brev av : Gnr/Bnr 56/23 og 88/1 Innspillet omfatter to områder, der område 1 gjelder utbygging av fritidseiendommer, og der det er behov for konsekvensutredning, mens område 2 er i tråd med LNF-formålet, og der det ikke er behov for konsekvensutredning. Område 1: Eiendom 56/23 omfatter 85 daa, hvor det er bygget en hytte. En lett utbygging (8-10 tomter) vil kunne bidra til å finansiere gjenoppbygging av hovedgården. Som for naboområdene 97

5 ønskes høy standard. Det prioriteres god og harmonerende tomteplassering framfor størst mulig antall. Det ønskes reguleringsplanprosess parallelt med kommunedelplanprosess. Område 2: Dette gjelder eiendommen 88/1, og arealet skal benyttes til nydyrking. Dette innspillet er i samsvar med formålet i kommuneplanen. Planstatus: Område 1: Eiendom 56/23: LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Deler er regulert. Innspill: Forslag til byggeområde Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 13-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. 98

6 Verdivurderinger: * Landbruk, naturressurser Ingen kjent skogsdrift, lav bonitet: * Konsekvenser: : 0 Landskap, grønnstruktur Området ligger sørvendt på høydedrag/ås med vid utsikt moh. Verdivurderinger: *** Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Liten fjernvirkning. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Omkringliggende spredt hyttebebyggelse. Kullgrop midt i foreslått utbyggingsområde. Verdivurderinger: * Skiløype er regulert langs bilveien. Kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. Verdivurderinger: *** Naturlig utvidelse av hytteområde. Vei, strøm og VA i nærheten. Verdivurderinger: ** Ubetydelig/ingen støy. Verdivurderinger: * Skrånende terreng, flat skiløype og atkomstveg. Verdivurderinger: ** Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Ny bebyggelse inntil løypenettet vil ikke ha negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. Positivt med løype tilbud. Konsekvenser: +1 Naturlig fortetting og tar i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Eiendom 56/23 må ses i sammenheng med Lauvåsen og Månet som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av hytteområdet langs Månvegen, der utbyggingen bør holde seg innenfor en lik kotehøyde for hele strekningen. Beliggenheten er gunstig i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. En stripe på nordsiden av Månetvegen er regulert til skiløype og kan ikke omreguleres til hyttetomter. Utbygging tilrås. Konklusjon: Ja til byggeområde Innspill nr: 39: Ingunn og Knut Deinboll, brev av : Gnr/Bnr 56/1 Området omfatter ca 240 daa og er del av et etablert hytteområde med god infrastruktur. Det planlegges 30 hyttetomter. Området er sentralt i forhold til tilbud som ridning, langrenn, alpint og Rødberg sentrum. I henhold til langsiktige mål og retningslinjer i kommuneplanen nevnes flere momenter som det er tatt utgangspunkt i for planlegging og utarbeidelse av innspill for området. Det er lagt vesentlig vekt på å styrke næringsgrunnlaget til grunneiers eiendom, verdiskaping i lokalmiljøet og videreutvikle reiselivsnæringen. Det ønskes et familievennlig fritidsområde med høy 99

7 standard og miljøprofil. I forbindelse med ønsket utbyggingsrekkefølge ses det som naturlig å inngå en utbyggingsavtale med kommunen. Etter kulturminneregistrering er det funnet to kullgroper i området, for øvrig gir forslaget små konsekvenser liten belastning av fjellområdene. Planstatus: LNF nåværende, fritidsbebyggelse nåværende, LNF med spredt fritidsbebyggelse - nåværende. Nederste del regulert. 100

8 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 39 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Verdivurderinger: * Ingen kjent skogsdrift. Flere områder med dyrket mark langs hovedveien. Verdivurderinger: ** Området ligger på høydedrag/ås med flott og vid utsikt. Striper med beitemark/dyrket mark er verdifulle for landskapsopplevelsen og gir rom rundt bebyggelsen. rundt moh. Verdivurderinger: *** Eksisterende hytter og dyrket mark. Verdivurderinger: ** Skiløype regulert langs bilvei og i bakkant av området på myr med kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. Verdivurderinger: *** Naturlig fortetting i området. Verdivurderinger: ** Ubetydelig/ingen støy. Verdivurderinger: * Relativt flatt område. Verdivurderinger: ** Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. Det anbefales å unngå utbygging på dyrket mark av flere hensyn. Dersom dette unngås får forslaget ubetydelige konsekvenser. Ny bebyggelse bør plasseres med samme prinsipp som eksisterende, innimellom forholdsvis tynn vegetasjon, og rundt dyrket mark for å minimere nær- og fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Bebyggelse opp mot løypenettet vil ha liten negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. God tilbud for de som skal etablere seg i området. Konsekvenser: +1 Positivt å utvikle eksisterende område og ta i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering: Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. Konklusjon: Ja til utbygging i nedre del. 101

9 Innspill nr: 58 A og B: Knut Harald Brekke m.fl., brev mottatt : Gnr/Bnr omr. A: 70/2, 70/1, 68/1, 68/2, 68/13, 67/1, 66/5, 66/1, 65/3, 59/1, 60/1 og 58/1 B: 70/2, 70/1, 68/2, 68/13, 68/18, 68/14, 67/1, 66/1, 66/4, 65/3, 60/1, 59/1, og 58/1 Innspillet gjelder to områder: A: Lauvåsen og B: Noset Reidarli - Baklistuen. Innspill A gjelder et område på 1430 daa, hvorav deler allerede er avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse og 740 daa er regulert og 31 tomter er godkjent. Det foreslås en videre utnytting av eiendommenes ressursgrunnlag, og kostnadene fordelt på grunneierne tilsier ca 60 nye tomter av 1 daa, eventuelt tuntomter på 1-2 daa. De tenkes utbygget etter dagens reguleringsbestemmelser med høystandard hytter. Tidshorisont anslås til 4-5 år fram til detaljplanlegging og oppstart. Utbygging etter dagens planstatus har delvis stoppet opp pga. foreliggende kvoteordning og kostnadene har blitt for store. En utvidelse gir ikke vesentlige konsekvenser for miljø- og samfunnsinteresser eller friluftsliv. Skogen vil skjerme ny bebyggelse. Innspill B gjelder et område på 1660 daa og deler er avsatt til spredt fritidsbebyggelse. Det går vei til Nosetholet og Baklistulen og det er bygget fem hytter i tillegg til setre og driftsbygninger. Utbyggingskostnader tilsier 150 nye enheter med utbygging etter dagens reguleringsbestemmelser, enklere standard med vind- og solenergi og enkle vann- og avløpsanlegg. Deler av området er avsatt til utbygging, men prosessen har stoppet pga kvotesystemet. Det er registrert en nøkkelbiotop på gnr 67, bnr 1 utenom foreslått utbyggingsområde. Friluftslivsinteressene vil ikke berøres vesentlig. Landskap og vegetasjon gjør ny bebyggelse lite synlig. Planstatus: Område A: LNF nåværende og LNF med spredt fritidsbebyggelse - nåværende, fritidsbebyggelse nåværende. Nedre del er regulert. 102

10 1: Utsikt over dyrket mark fra hyttetun 2: Utsikt over Uvdal mot Sedalsbrotet/Berghovda 103

11 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 58A Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk Hovedsakelig tynn granskog med innslag Tap av naturområder. Små mangfold av bjørk uten kjente lokaliteter for negative konsekvenser. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming biologisk mangfold. Ingen kjent skogsdrift. Flere områder med dyrket mark langs hovedveien. * Området ligger på høydedrag/ås med flott og vid utsikt. Striper med beitemark/dyrket mark er verdifulle for landskapsopplevelsen og gir rom rundt bebyggelsen. rundt moh. ** Eksisterende hytter og dyrket mark. Verdivurdering:** Skiløype regulert langs bilvei og i bakkant av området på myr med kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Naturlig fortetting i området. * Ubetydelig/ingen støy. Relativt flatt område. * Samlet vurdering Område A er egnet til fortetting, men 60 nye tomter vurderes som et noe høyt antall dersom naturog landskap skal ivaretas forsvarlig. Det bør tas utgangspunkt i eksisterende infrastruktur. Nordre del av innspillet bør utgå, slik at nordre avgrensning blir omtrent lik på åsen. Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. 104 Det anbefales å unngå utbygging på dyrket mark av flere hensyn. Dersom dette unngås får forslaget ubetydelige konsekvenser. Ny bebyggelse bør plasseres med samme prinsipp som eksisterende, innimellom forholdsvis tynn vegetasjon, og rundt dyrket mark for å minimere nær- og fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Bebyggelse opp mot løypenettet vil ha liten negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. God tilbud for de som skal etablere seg i området. Konsekvenser: +1 Positivt å utvikle eksisterende område og ta i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig.

12 Konklusjon: Ja til utbygging nedre del Område B: LNF med spredt fritidsbebyggelse framtidig 3: Noset og Reiarlisætre sett fra Baklie 4: Bildet tatt i veifaret opp mot Noset, i nedre del av innspillsområdet 105

13 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 58B Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Blandingsskog, delvis tett granskog i nedre del og større innslag av bjørk i øvre del rundt setrene. Noe skogbruk. Koier i området. Hovedsakelig lav bonitet/uproduktiv skog. Landskap, grønnstruktur Sørøstvendt stigende fra ca 700 til 1000 moh. God utsikt mot Smådøldalen og Gusetnatten, Trollnatten og Vehovdfjellet. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Eldre setertun ved Reiarlisætre, Notset og Notsetholet fra slutten av 1700-tallet og slutten av 1800-tallet. Flere ruiner. Verdivurdering:** Kort vei fra setrene til snaufjellet. Ingen oppkjørte løyper i dag. * Inngrepet vil medføre å ta hull på et nytt område. Behov for nye veger og annen infrastruktur. ** Noe støy kan høres fra motorbane (1,5 km) og skytebane (4 km) i Smådøldalen. Hovedsakelig bratt terreng. Ingen tilrettelegging. Usentralt. * Bygging av 150 nye hytter vil medføre store naturinngrep. Konsekvenser: -3 Uendret, eller litt større inngrep, i forholdt til dagens planstatus. Konsekvenser:-1 Stor utbygging vil gi endret karakter sett fra Smådøldalen og Baklie i forhold til en spredt utbygging. Konsekvenser: -2 Seterbebyggelsens omgivelser vil endre karakter med foreslått omfang ift. dagens situasjon. Negativt å bygge ny infrastruktur og ødelegge det sammenhengende friluftsområdet. Konsekvenser: -3 Flere fritidsboliger kan bli støyutsatt. Kun periodevis bruk av anleggene. Vanskelig tilgjengelig. Konsekvenser: -2 Samlet vurdering Område B: Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til spredt fritidsbebyggelse i LNFR. Det anbefales ikke å videreutvikle dette området med tett utbygging nå da det vil være å «ta hull på» et relativt uberørt område med mindre attraktiv beliggenhet sammenliknet med andre områder. Det kreves bl.a. investering i oppgradering av vei/traktorvei. Området ligger også langt et stykke fra turløyper og alpinanlegg. Konklusjon: Nei til utbygging. Området endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNF til vanlig LNF. 106

14 Innspill nr. 28: Johan Brun, 3623 Uvdal, brev mottatt : Gnr/Bnr: 79/2 og 80/16 Innspillet gjelder tre områder. Ønsker å avsette område 1 til fritidsbebyggelse da det ligger inntil et eksisterende regulert område (Lauvåsen øst) og skiløyper. I område 2 ligger en lavvo hvor det ønskes å videreutvikle virksomheten med selskaper og arrangementer, og avsette området til dette formålet. Deler av område 3 er avsatt til industri (erverv) og dette ønskes utvidet nordover for å kunne videreutvikle eksisterende bedrifter. Planstatus: Reguleringsplan Lunda, vedtatt i 1994 (ID ) dekker alle tre områder. Område 1 har spredt fritidsbebyggelse i LNFR i kommuneplanen og område 3 søndre del ligger i område for erverv. 107

15 1: Dyrket mark foran skogen hvor det ønskes regulert fritidsbebyggelse (område 1). Atkomstveg vil gå langs gjerdet. 2: Lavvo med toalettbygg (område 2) 108

16 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 28-1, fritidsbebyggelse Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Ingen kjent skogsdrift. Dyrket mark langs atkomstveg. Østvendt slak helning med vid utsikt, rundt 850 moh. * Eksisterende hytte og dyrket mark. * Skiløype i utkant av foreslått område med forbindelse til andre hytteområder og fjellet. ** Forlengelse av eksisterende felt. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt. * Tynning/hugging av skog. Små negative konsekvenser. Ubetydelige konsekvenser: Konsekvenser:0 Lite eksponert område, klynger av granskog bør bevares for å minimere inngrep. Ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Skiløypene er et positivt tilbud for området. Benytte eksisterende infrastruktur som er i området. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 ligger i forlengelse av Lauvåsen øst og det kan være naturlig å utvide dette noe ved eksisterende hytter. Enkel atkomst er opparbeidet. Område 1 ligger også i område for spredt fritidsbebyggelse i LNFR i kommuneplanen. Konklusjon: Ja til utbygging 109

17 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 28-2, service/bevertning, og 28-3, industri/erverv Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog/lav bjørk og hogstfelt. En del skog er fjernet, Ubetydelig konsekvens. Landbruk, Hogstfelt langs veg ved lavvo. Ubetydelige konsekvenser. naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Sørøstvendt bratt ved gårdstunet, slakt ved lavvo. Vid utsikt moh. * Kullgrop ved lavvoen, slagghaug ved gårdstunet. Moderne gårdsbebyggelse. ** Kort vei til snaufjellet. Ingen oppkjørte løyper i dag. * I nærheten av bebyggelse/planlagt utbygging. Ubetydelig støy. Ingen spesiell tilrettelegging ved lavvo. Tilrettelegging antas mulig ved næringsbygg. Lite eksponerte områder. Ny næringsbebyggelse på gårdstunet bør tilpasses eksisterende og plasseres i bakkant/langs veg. Liten utvidelse av eksisterende virksomhet i tilknytning til eksist. Bebyggelse vurderes å gi liten positiv konsekvens. Konsekvenser: +1 Kort veg til eksisterende infrastruktur. Krav definert i TEK 10 til næringsbygg/arbeidsplasser.forutsettes at ev. utbygging følger forskrift: Mulig med tilpasning ved lavvo. Sannsynlig forbedring i forbindelse med ny forskrift. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Begge områdene ligger inne i tidligere regulert område, og det meste av nødvendig infrastruktur er etablert. I område 2 vurderes det som uproblematisk å tilrettelegge for enkle arrangementer, som allerede er etablert her. En utvidelse nordover av virksomheten ved Fjell Laft vurderes som uproblematisk Konklusjon: Område 2 avsettes til byggeområde for service/bevertning og i område 3 utvides eksisterende område for industri/erverv. 110

18 Innspill nr. 61: Grete og Per Lassegård, brev mottatt 2. juli 2012: Gnr/Bnr 82/1 Det søkes om inntil 10 hyttetomter i område 1 på eiendommen, og inntil 2 hustomter i område 2. Planstatus: Område 1 ligger i LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Område 2 ligger i LNF- spredt boligbebyggelse, og det er ikke behov for KU for det området. 111

19 1: Fra sti som går fra bilvegen. Sett mot vest. Eiendommen starter ved gjerdet. 2: Eksisterende hytter på vestsiden av vegen. 112

20 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 61-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog. Ingen artsforekomst registrert. Tap av naturområde allerede forutsatt i gjeldende arealformål. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Lav bonitet. Vid utsikt ute på brink/åsrygg. Noe eksponert fra lang avstand. Ca 820 moh. ** Ingen bebyggelse. Ingen registrerte arkeologiske minner. Området antas lite brukt til friluftsliv. Flere stier krysser området. Umiddelbar nærhet til skiløype. * Fortetting av eksisterende område. Veg med god standard forbi eiendommen. Ingen annen infrastruktur. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Hogst ikke lenger aktuelt. Ubetydelig/liten negativ. /-1 Allerede avsatt til bebyggelse. Flatt terreng gir lite behov for inngrep. Skiløype er et positivt tilbud for området. VA, strøm mulig. Positivt å fortette. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 er allerede avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. I område 2 er to boligtomter i område avsatt til spredt boligbebyggelse, og dette er i tråd med gjeldende kommuneplan. Konklusjon: Ja til utbygging område

21 Innspill nr. 43: Tone Elisabeth Bjørnsrud, brev av : Gnr/Bnr 89/1 og 89/3 Områdene omfattes av disposisjonsplan for Haugen Kaggelien fra 1975, men er ubebygd. For begge felt planlegges biologisk sanitærløsning, gass og solpaneler. Gamle drifteveger, stier og løyper ryddes og skiltes. Det er enighet om sti- og løypeplan med eierne av Fønnebø, Kaggelien, Rytterbakken og Haugen. Utbyggingen vil ikke ha store eller negative miljømessige konsekvenser. Områdene er i dag uproduktive, men vil styrke eiendommens ressursgrunnlag og gi arbeidsinntekter ved utbygging. Tomtestørrelser 1-2 daa, 25 % utnyttelsesgrad i område 1, 23 % i område 2. På område 1, gnr/bnr 89/1, ligger det 7 tomter for fritidsbebyggelse. Det ønskes en utbygging med til sammen 20 tomter i område 1. Borevann, alternativt felles vannkilde med gården for planområde 1, infiltrasjon av gråvann i grunn/myrområder. Aktuelt med mindre lekeområde i området. Kulturminner er kartlagt i område 1. Område 2 ønskes som nytt felt med inntil 15 tomter. Området får ny atkomstveg fra Haugsvegen, i tillegg utvides eksisterende parkeringsplass. Sikringssone på 100 m etableres mot skytebanen. Planstatus: Område 1: fritidsbebyggelse nåværende. Disposisjonsplan Haugen Kaggelien godkjent i 1973 (ID ). Område 2: 88/1: LNF nåværende. Eldre regulering. 114

22 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 43-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Hovedsakelig granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Skogsdrift. * Landskap, grønnstruktur Nytt område ligger nordøstvendt moh opp mot åsen, vid utsikt mot nord, øst og delvis sør. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Naturområde med sti fra gårdstunet mot skytebane/lysløype. Lysløype nord på eiendommen, for øvrig stier i skogen. Relativt kort til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Utvidelse av eksisterende byggeområde. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. Skogsdrift ikke lenger mulig. Ingen/liten negativ. /-1 Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Forsiktig utvidelse. Liten fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. Stier opparbeides. /+1 Positivt med tilbod i området. Benytte eksisterende infrastruktur. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 er allerede avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, og en forsiktig utvidelse mot nord rundt myra er forsvarlig selv om terrenget er svakt nordøstvendt. Konklusjon: Ja til utbygging. 115

23 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 43-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Relativt tett blandingsskog. Ingen kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Tap av naturområde. Små negative konsekvenser. Landbruk, naturressurser Skogsdrift. Skogsdrift ikke lenger mulig. Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming * Nordvendt relativt bratt, tidlig skygge. Litt utsikt mot Smådøldalen. ca moh. * Ingen kulturminner registrert. Lysløype krysser området. Lysløype og stier. ** Et nytt område. * Nær skytebane og motorsportbane. * Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Svakt skålformet landskap og beliggenhet lavt i dalsiden. Dårlige solforhold, lite utsikt, liten fjernvirkning. Konsekvenser: -2 Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. Positivt tilbud i området. Negativt å ta hull på et nytt område. Konsekvenser: -3 Noe støy kan påregnes til tider. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 2 har lite gunstig plassering, nordvendt på «baksiden» av åsen nær skytebane og massetak, og vurderes som verken egnet eller attraktivt. Konklusjon: Nei til utbygging. 116

24 Innspill nr. 32: Magne Berg, Alfred og Solveig Jensen, 3632 Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 90/1 og 88/3 Planområdet er ubebygd og omfattes av disposisjonsplan for Haugen Kaggelien fra På 90/1 er seks tomter godkjent for fritidsbebyggelse og to for bolig. Stier og skiløyper vil ikke bli berørt av byggeområdene. Det foreslås en utvidelse for å romme 15 nye fritidsboliger, til sammen 21. Videre foreslås tre boliger og ett servicebygg. Tomtestørrelser 1-2,5 daa (tuntomter) for hytter og 2 daa for boligene. Det planlegges avtale om felles vegløsning med naboeiendom 88/3 og 88/1, borevann for grupper eller enkeltenheter. Bygging av renseanlegg nord i feltet er godkjent for seks enheter og eiendommen 88/3 kan knyttes til dette. Strøm føres inn via jordkabel fra trafo. Det planlegges lavenergi enheter og bruk av lokalt trevirke. Det foreslås utvidelse/ justering av eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse, og liten utvidelse av LNF spredt boligbygging nordover. Planstatus: Fritidsbebyggelse nåværende, LNF nåværende, LNF med spredt boligbygging nåværende Disposisjonsplan Haugen Kaggelien godkjent i 1973 (ID ). 117

25 1: Fra snuplassen mot nordvest 118

26 2: Store furutrær i innersvingen til atkomstvegen hvor det planlegges servicebygg. Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 32 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Hovedsakelig tynn blandingsskog på blokkmark med innslag av eldre kraftige furutrær. Rødlistet vårveronika er registrert ved atkomstvegen. Spillplass for storfugl registrert på 90/1, nord for planlagt byggeområde. ** Utbygging fører til beslag av naturområder. Det anbefales at karakteristiske furutrær bevares. Forutsatt at rødlistet art påvises og hensyntas ved utbedring av atkomstveg gir utvidelsen liten negativ/ubetydelig konsekvens. Landbruk, naturressurser Ingen drift: * Landskap, grønnstruktur Området ligger svakt østvendt 775 moh opp mot åsen, vid utsikt mot nord, øst og sør. * Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Liten fjernvirkning. Kulturminner, kulturmiljø Ingen bebyggelse eller kulturminner i Liten/ubetydelig 119

27 Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming eksisterende eller foreslått byggeområde. Sti retning nord/sør. Vasstulanløypa med forbindelse til lysløype. Stier i skogen. Relativt kort til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Vei, strøm og VA i nærheten. 250 m til trafo. Utvidelse av byggeområde. * Ingen. Noe bratt atkomstveg. Ingen tilrettelegging. konsekvens for kulturmiljøet. Stier opparbeides. /+1 Gode friluftstilbud i området. Positivt med fortetting. Ingen støy. Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Det bør være en buffersone mellom fritidsbebyggelse og boliger. Fritidsbebyggelse: Redusere eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse i sør. Bolig:Spredte boliger innenfor LNFR som før i nedre del. Tiltaket medfører ikke negative konsekvenser for miljø- eller friluftsliv, og gir utelukkende positive konsekvenser for samfunnsinteresser. Samarbeid med naboer om løypenett. Konklusjon: Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse øvre del, spredt boligbygging i LNFR nedre del. 120

28 Innspill nr. 48: Ole Gunnar Lislelid, Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 91/1, 92/1, 92/2 I område 1 i vest er på 35 daa og det ønskes 12 hyttetomter med atkomstveg fra øst. Område 2 i øst er på 45 daa og her foreslås 6 hyttetomter. Ingen brukte stier i innspillområdet i dag, men det er positiv kontakt med naboer vedr. samarbeid om stier, løyper og gamle ferdselsårer. Grunneier har egen kompetanse på hyttebygging, inntekter vil investeres i gårdens driftsgrunnlag og gjenoppbygging av setra Fønnebøroa for utleie og annen drift tilknyttet gården. Tomtestørrelse min 1 daa, u-grad 21 % inkl anneks på 25 daa. Tilrettelegging for høy standard. Det vurderes at forslaget ikke har store negative konsekvenser for miljøverdier, landskap og friluftsinteresser. Utbyggingen er viktig for gården og for lokalt næringsliv. Fønnebø fikk i likhet med flere andre gårder i Uvdal ikke hyttetomter i kommunedelplanen for Myrset/Ånnesgården. Planstatus: Område 1: LNF-område nåværende og LNF-spredt fritidsbebyggelse. Uregulert. Område 2: LNF-område nåværende. Uregulert. Fra område 2: åpen furuskog med lyng 121

29 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 48-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Tett granskog, delvis skrinn jord. Ikke registrert biologisk mangfold. Middels og lav bonitet. */* Landskap, grønnstruktur Sørøstvendt, vid utsikt, ca moh. Dalsiden i Kirkebygda svinger inn i et lite dalsøkk ved Fønnebø. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen bebyggelse eller kulturminner i området. Ingen turløyper innenfor området, kort avstand til Vasstulanløypa. Vei, strøm og VA i nærheten. Utvidelse av eksisterende byggeområde. * Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Arealet kan ikke lenger nyttes til skogbruk. Noe eksponert, det forutsettes at reguleringsplan bevarer deler av skogen. Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Planer om opparbeidelse av skiløype i samarbeid med naboer. Positivt med fortetting. Bra atkomstveg. Ingen tilrettelegging. * Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Den del av område 1 (øvre del) som er avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan vurderes som godt egnet for utbygging. Nedre del av foreslått område 1 grenser inn til LNF spredt boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Det har også god tilgang til sti- og løypenett. Konklusjon: Ja til utbygging av øvre del av området. 122

30 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 48-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvensvurdering Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Furukolle, åpent, skrint jordsmonn. Ikke registrert biologisk mangfold. Middels bonitet, Ingen tegn på aktivt skogbruk. * Nordvestvendt relativt bratt, flatere i nord og øst. Noe utsikt nordover mot Smådøldalen, ca moh. * Bratt traktorvei/sti mot husmannsplassen Kittilskås danner avgrensning mot sør. Ingen bebyggelse eller kulturminner i området. Ingen turløyper innenfor området, kort avstand til Vasstulanløypa. Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt utbyggingsområde. * Bra atkomstveg. Ingen tilrettelegging. Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Arealet kan ikke lenger nyttes til skogbruk. Lite eksponert område ned mot dalsøkk. Utsikt mot Vikugrendi. Ved en eventuell utbygging bør store furutrær bevares. Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Planer om opparbeidelse av skiløype i samarbeid med naboer. Det tas hull på et nytt område, og det må bygges ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Ingen støy. Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Område 2 vil bli liggende som en ny «satellitt» i et relativt uberørt område. Det vurderes også som mindre attraktivt i sammenliknet med områder lenger vest og har vanskeligere atkomstforhold. Dette anbefales derfor ikke som byggeområde. Konklusjon: Nei til utbygging. 123

31 3 Kirkebygda/Månet sammenstilling av konsekvenser, tematisk vurdering Område Formål Areal (dekar) Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner og kulturmiljø Friluftsliv, rekreasjonba rn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Konklusjon 31 B x JA til utbygging kombinert formål 13 del 1 H / JA til utbygging 39 H x / JA til utbygging nedre del 58A H x / Ja til utbygging nedre del 58B H X Området endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR til vanlig LNFR 28-1 H X / Ja til utbygging 28 2,3 N X Område 2 avsettes til byggeområde for service/bevertning og i område 3 utvides eksisterende område for industri/erverv 61 H X 0 0/ Ja til byggeområde 43-1 H X - 0/- 0 0 / Ja til byggeområde

32 43-2 H X Nei til utbygging 32 H/ spredt bolig i LNFR X / Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse øvre del, spredt boligbygging i LNFR nedre del H X Ja til byggeområde av øvre del 48-2 H X Nei til utbygging I vurderingene er det lagt vekt på å tillate en fortetting og liten utvidelse av eksisterende godkjente byggeområder. I innstillingen går en i mot store utvidelser og etableringer i nye områder som gjerne er nordøstvendt og er mindre attraktive, som krever ny infrastruktur og som er i strid med store sammenhengende friluftsområder. 125

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 2 Øvre Uvdal Til behandling

Detaljer

Nore og Uvdal Vest øvrige områder september ØVRIGE OMRÅDER

Nore og Uvdal Vest øvrige områder september ØVRIGE OMRÅDER ØVRIGE OMRÅDER Konsekvensutredning av øvrige innspill Innspill nr.: 123 Eiendom: Gnr. 197, Bnr. 1 Forslagstiller: Halvor Olav Hvammen Dagens LNF Området omfattes av reguleringsplan Hvammen, vedtatt i 1987

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Nord-Lenangen TROMSØ Reguleringsområdet Svensby Lyngseidet Reguleringsområdet

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet Planforslag n.30, del 1 - Feriehjemmet LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa Skog, spredt fritidsbebyggelse Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet og Det meste av området ligger bakenfor Ingen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE landskapsarkitekter mnla Januar 2003 Revidert oktober 2003 2 Innhold 1.0 INNLEDNING 2.0 FOTO FRA OMRÅDET 3.0 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLANEN

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel DBC arkitektur AS Hans A. Tandberg Utvikling i Tverrlia området 24.09.2012 Innspill til kommuneplanens arealdel HR 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTAKTINFORMASJON... 3 2 FORSLAGSSTILLER...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF)

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet Ubebygde tomter i kommunedelplan for Venabygdsfjellet er videreført

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 2011 REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE Planområde Leknes Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 19.09.2011 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Strømmen (PlanID 001-2010-1860)

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE 02.09.09 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 4 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER... 4 3.1 Nasjonale mål... 4 3.1

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen har sett på seks alternative plasseringer av den nye skolen:

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen har sett på seks alternative plasseringer av den nye skolen: Behandles i: Plan- og miljøutvalget BREVIK SKOLE - FORHÅNDSFORELEGGELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Oversiktskart over området med alternativer 17.10.2014 PLM 2. Kart over alternativ 1 17.10.2014

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. FOR Nordre Flendammen, Flendammen og Drykkjedalen hyttefelt Plan-id R35. i Rendalen kommune. xx

PLANBESKRIVELSE. FOR Nordre Flendammen, Flendammen og Drykkjedalen hyttefelt Plan-id R35. i Rendalen kommune. xx PLANBESKRIVELSE FOR Nordre Flendammen, Flendammen og Drykkjedalen hyttefelt Plan-id R35 i Rendalen kommune xx.09.09 September 2011 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlig: Helge Bakke INNHOLD

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Lund skytterlag 44/001 Svein Arne Hamre Sætra Ny skytebane for rifle.

Lund skytterlag 44/001 Svein Arne Hamre Sætra Ny skytebane for rifle. ROS og KU A3 Innspill nr Kart som viser innspillet: A3/54 Forslagstiller Gnr./Bnr. Hjemmelshaver Hvor Beskrivelse Gjennomgang og vurdering av innspillet Fakta Eierforhold Foreslått arealkategori i ny k.plan

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter Kjetil Heitmann, Numedalstunet,

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer