Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg Konsekvensutredning av innspill Område 3 Kirkebygda/Månet Til behandling i formannskapet Utlegging til offentlig ettersyn

2 3: Kirkebygda/Månet Innspill nr: 31 Bjørn Arild Bjerke på vegne av Ellen Flathen Jensen, e-post av : Gnr/Bnr: 45/2 Eiendommen 45/2 Kaasin rett opp for Uvdal sentrum ønskes utviklet til boligformål. Fortetting i område med spredt boligbygging. 19 nye hus inntegnet i forslag til boligfelt. Tre tomter er fraskilt men ubebygd. Nore og Uvdal kommune har innspill om boliger og barnehage. Planstatus: LNF med spredt boligbygging- nåværende. Uregulert 95

3 1: Eksempel på bolighus i innspillsområdet 2: Rølvelva øst for området 96

4 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser innspill 31 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Furu og løvskog uten kjente lokaliteter. Tap av skog. Sammenliknet med gjeldende planstatus gir det relativt små konsekvenser. Landbruk, naturressurser Området har vært tynnet. Landskap, grønnstruktur Sørvendt bratt helning. Ca moh. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen kjente. * Skogsstier opp mot fjellet langs Rolvelva. Det bør etableres aktivitetsområde for barn og unge i området. * Området henger sammen med større område med spredt boligbygging i LNFR. Verdivurdering:** Ubetydelig/ingen støy. Relativt bratt, ingen tilrettelegging. Flatere parti i nedre del av området * Ny bebyggelse og infrastruktur vil gi relativt store terrenginngrep. Konsekvenser: -2 Utbygging berører ikke stier, lite etablerte tilbud. Samordne felles infrastruktur. Ingen/lite støy. Bratt atkomst, lite sentralt. Samlet vurdering: Området vurderes som egnet for boligbebyggelse da det henger sammen med eksisterende boligområde, og har gunstige sol- og utsiktsforhold. Pga. stigningsforhold må veger og utearealer planlegges godt. Deler av arealet ligger på et flatere parti som egner seg til barnehage. Konklusjon: Ja til utbygging, kombinert formål Innspill nr: 13: Roar Gravermoen, brev av : Gnr/Bnr 56/23 og 88/1 Innspillet omfatter to områder, der område 1 gjelder utbygging av fritidseiendommer, og der det er behov for konsekvensutredning, mens område 2 er i tråd med LNF-formålet, og der det ikke er behov for konsekvensutredning. Område 1: Eiendom 56/23 omfatter 85 daa, hvor det er bygget en hytte. En lett utbygging (8-10 tomter) vil kunne bidra til å finansiere gjenoppbygging av hovedgården. Som for naboområdene 97

5 ønskes høy standard. Det prioriteres god og harmonerende tomteplassering framfor størst mulig antall. Det ønskes reguleringsplanprosess parallelt med kommunedelplanprosess. Område 2: Dette gjelder eiendommen 88/1, og arealet skal benyttes til nydyrking. Dette innspillet er i samsvar med formålet i kommuneplanen. Planstatus: Område 1: Eiendom 56/23: LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Deler er regulert. Innspill: Forslag til byggeområde Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 13-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. 98

6 Verdivurderinger: * Landbruk, naturressurser Ingen kjent skogsdrift, lav bonitet: * Konsekvenser: : 0 Landskap, grønnstruktur Området ligger sørvendt på høydedrag/ås med vid utsikt moh. Verdivurderinger: *** Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Liten fjernvirkning. Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Omkringliggende spredt hyttebebyggelse. Kullgrop midt i foreslått utbyggingsområde. Verdivurderinger: * Skiløype er regulert langs bilveien. Kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. Verdivurderinger: *** Naturlig utvidelse av hytteområde. Vei, strøm og VA i nærheten. Verdivurderinger: ** Ubetydelig/ingen støy. Verdivurderinger: * Skrånende terreng, flat skiløype og atkomstveg. Verdivurderinger: ** Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Ny bebyggelse inntil løypenettet vil ikke ha negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. Positivt med løype tilbud. Konsekvenser: +1 Naturlig fortetting og tar i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Eiendom 56/23 må ses i sammenheng med Lauvåsen og Månet som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av hytteområdet langs Månvegen, der utbyggingen bør holde seg innenfor en lik kotehøyde for hele strekningen. Beliggenheten er gunstig i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. En stripe på nordsiden av Månetvegen er regulert til skiløype og kan ikke omreguleres til hyttetomter. Utbygging tilrås. Konklusjon: Ja til byggeområde Innspill nr: 39: Ingunn og Knut Deinboll, brev av : Gnr/Bnr 56/1 Området omfatter ca 240 daa og er del av et etablert hytteområde med god infrastruktur. Det planlegges 30 hyttetomter. Området er sentralt i forhold til tilbud som ridning, langrenn, alpint og Rødberg sentrum. I henhold til langsiktige mål og retningslinjer i kommuneplanen nevnes flere momenter som det er tatt utgangspunkt i for planlegging og utarbeidelse av innspill for området. Det er lagt vesentlig vekt på å styrke næringsgrunnlaget til grunneiers eiendom, verdiskaping i lokalmiljøet og videreutvikle reiselivsnæringen. Det ønskes et familievennlig fritidsområde med høy 99

7 standard og miljøprofil. I forbindelse med ønsket utbyggingsrekkefølge ses det som naturlig å inngå en utbyggingsavtale med kommunen. Etter kulturminneregistrering er det funnet to kullgroper i området, for øvrig gir forslaget små konsekvenser liten belastning av fjellområdene. Planstatus: LNF nåværende, fritidsbebyggelse nåværende, LNF med spredt fritidsbebyggelse - nåværende. Nederste del regulert. 100

8 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 39 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Verdivurderinger: * Ingen kjent skogsdrift. Flere områder med dyrket mark langs hovedveien. Verdivurderinger: ** Området ligger på høydedrag/ås med flott og vid utsikt. Striper med beitemark/dyrket mark er verdifulle for landskapsopplevelsen og gir rom rundt bebyggelsen. rundt moh. Verdivurderinger: *** Eksisterende hytter og dyrket mark. Verdivurderinger: ** Skiløype regulert langs bilvei og i bakkant av området på myr med kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. Verdivurderinger: *** Naturlig fortetting i området. Verdivurderinger: ** Ubetydelig/ingen støy. Verdivurderinger: * Relativt flatt område. Verdivurderinger: ** Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. Det anbefales å unngå utbygging på dyrket mark av flere hensyn. Dersom dette unngås får forslaget ubetydelige konsekvenser. Ny bebyggelse bør plasseres med samme prinsipp som eksisterende, innimellom forholdsvis tynn vegetasjon, og rundt dyrket mark for å minimere nær- og fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Bebyggelse opp mot løypenettet vil ha liten negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. God tilbud for de som skal etablere seg i området. Konsekvenser: +1 Positivt å utvikle eksisterende område og ta i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering: Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. Konklusjon: Ja til utbygging i nedre del. 101

9 Innspill nr: 58 A og B: Knut Harald Brekke m.fl., brev mottatt : Gnr/Bnr omr. A: 70/2, 70/1, 68/1, 68/2, 68/13, 67/1, 66/5, 66/1, 65/3, 59/1, 60/1 og 58/1 B: 70/2, 70/1, 68/2, 68/13, 68/18, 68/14, 67/1, 66/1, 66/4, 65/3, 60/1, 59/1, og 58/1 Innspillet gjelder to områder: A: Lauvåsen og B: Noset Reidarli - Baklistuen. Innspill A gjelder et område på 1430 daa, hvorav deler allerede er avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse og 740 daa er regulert og 31 tomter er godkjent. Det foreslås en videre utnytting av eiendommenes ressursgrunnlag, og kostnadene fordelt på grunneierne tilsier ca 60 nye tomter av 1 daa, eventuelt tuntomter på 1-2 daa. De tenkes utbygget etter dagens reguleringsbestemmelser med høystandard hytter. Tidshorisont anslås til 4-5 år fram til detaljplanlegging og oppstart. Utbygging etter dagens planstatus har delvis stoppet opp pga. foreliggende kvoteordning og kostnadene har blitt for store. En utvidelse gir ikke vesentlige konsekvenser for miljø- og samfunnsinteresser eller friluftsliv. Skogen vil skjerme ny bebyggelse. Innspill B gjelder et område på 1660 daa og deler er avsatt til spredt fritidsbebyggelse. Det går vei til Nosetholet og Baklistulen og det er bygget fem hytter i tillegg til setre og driftsbygninger. Utbyggingskostnader tilsier 150 nye enheter med utbygging etter dagens reguleringsbestemmelser, enklere standard med vind- og solenergi og enkle vann- og avløpsanlegg. Deler av området er avsatt til utbygging, men prosessen har stoppet pga kvotesystemet. Det er registrert en nøkkelbiotop på gnr 67, bnr 1 utenom foreslått utbyggingsområde. Friluftslivsinteressene vil ikke berøres vesentlig. Landskap og vegetasjon gjør ny bebyggelse lite synlig. Planstatus: Område A: LNF nåværende og LNF med spredt fritidsbebyggelse - nåværende, fritidsbebyggelse nåværende. Nedre del er regulert. 102

10 1: Utsikt over dyrket mark fra hyttetun 2: Utsikt over Uvdal mot Sedalsbrotet/Berghovda 103

11 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 58A Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk Hovedsakelig tynn granskog med innslag Tap av naturområder. Små mangfold av bjørk uten kjente lokaliteter for negative konsekvenser. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming biologisk mangfold. Ingen kjent skogsdrift. Flere områder med dyrket mark langs hovedveien. * Området ligger på høydedrag/ås med flott og vid utsikt. Striper med beitemark/dyrket mark er verdifulle for landskapsopplevelsen og gir rom rundt bebyggelsen. rundt moh. ** Eksisterende hytter og dyrket mark. Verdivurdering:** Skiløype regulert langs bilvei og i bakkant av området på myr med kort vei til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Naturlig fortetting i området. * Ubetydelig/ingen støy. Relativt flatt område. * Samlet vurdering Område A er egnet til fortetting, men 60 nye tomter vurderes som et noe høyt antall dersom naturog landskap skal ivaretas forsvarlig. Det bør tas utgangspunkt i eksisterende infrastruktur. Nordre del av innspillet bør utgå, slik at nordre avgrensning blir omtrent lik på åsen. Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. 104 Det anbefales å unngå utbygging på dyrket mark av flere hensyn. Dersom dette unngås får forslaget ubetydelige konsekvenser. Ny bebyggelse bør plasseres med samme prinsipp som eksisterende, innimellom forholdsvis tynn vegetasjon, og rundt dyrket mark for å minimere nær- og fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Bebyggelse opp mot løypenettet vil ha liten negativ konsekvens for opplevelse av friluftsliv/rekreasjon. God tilbud for de som skal etablere seg i området. Konsekvenser: +1 Positivt å utvikle eksisterende område og ta i bruk eksisterende infrastruktur. Lett tilgjengelig.

12 Konklusjon: Ja til utbygging nedre del Område B: LNF med spredt fritidsbebyggelse framtidig 3: Noset og Reiarlisætre sett fra Baklie 4: Bildet tatt i veifaret opp mot Noset, i nedre del av innspillsområdet 105

13 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser, område 58B Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Blandingsskog, delvis tett granskog i nedre del og større innslag av bjørk i øvre del rundt setrene. Noe skogbruk. Koier i området. Hovedsakelig lav bonitet/uproduktiv skog. Landskap, grønnstruktur Sørøstvendt stigende fra ca 700 til 1000 moh. God utsikt mot Smådøldalen og Gusetnatten, Trollnatten og Vehovdfjellet. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Eldre setertun ved Reiarlisætre, Notset og Notsetholet fra slutten av 1700-tallet og slutten av 1800-tallet. Flere ruiner. Verdivurdering:** Kort vei fra setrene til snaufjellet. Ingen oppkjørte løyper i dag. * Inngrepet vil medføre å ta hull på et nytt område. Behov for nye veger og annen infrastruktur. ** Noe støy kan høres fra motorbane (1,5 km) og skytebane (4 km) i Smådøldalen. Hovedsakelig bratt terreng. Ingen tilrettelegging. Usentralt. * Bygging av 150 nye hytter vil medføre store naturinngrep. Konsekvenser: -3 Uendret, eller litt større inngrep, i forholdt til dagens planstatus. Konsekvenser:-1 Stor utbygging vil gi endret karakter sett fra Smådøldalen og Baklie i forhold til en spredt utbygging. Konsekvenser: -2 Seterbebyggelsens omgivelser vil endre karakter med foreslått omfang ift. dagens situasjon. Negativt å bygge ny infrastruktur og ødelegge det sammenhengende friluftsområdet. Konsekvenser: -3 Flere fritidsboliger kan bli støyutsatt. Kun periodevis bruk av anleggene. Vanskelig tilgjengelig. Konsekvenser: -2 Samlet vurdering Område B: Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til spredt fritidsbebyggelse i LNFR. Det anbefales ikke å videreutvikle dette området med tett utbygging nå da det vil være å «ta hull på» et relativt uberørt område med mindre attraktiv beliggenhet sammenliknet med andre områder. Det kreves bl.a. investering i oppgradering av vei/traktorvei. Området ligger også langt et stykke fra turløyper og alpinanlegg. Konklusjon: Nei til utbygging. Området endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNF til vanlig LNF. 106

14 Innspill nr. 28: Johan Brun, 3623 Uvdal, brev mottatt : Gnr/Bnr: 79/2 og 80/16 Innspillet gjelder tre områder. Ønsker å avsette område 1 til fritidsbebyggelse da det ligger inntil et eksisterende regulert område (Lauvåsen øst) og skiløyper. I område 2 ligger en lavvo hvor det ønskes å videreutvikle virksomheten med selskaper og arrangementer, og avsette området til dette formålet. Deler av område 3 er avsatt til industri (erverv) og dette ønskes utvidet nordover for å kunne videreutvikle eksisterende bedrifter. Planstatus: Reguleringsplan Lunda, vedtatt i 1994 (ID ) dekker alle tre områder. Område 1 har spredt fritidsbebyggelse i LNFR i kommuneplanen og område 3 søndre del ligger i område for erverv. 107

15 1: Dyrket mark foran skogen hvor det ønskes regulert fritidsbebyggelse (område 1). Atkomstveg vil gå langs gjerdet. 2: Lavvo med toalettbygg (område 2) 108

16 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 28-1, fritidsbebyggelse Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Hovedsakelig tynn granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Ingen kjent skogsdrift. Dyrket mark langs atkomstveg. Østvendt slak helning med vid utsikt, rundt 850 moh. * Eksisterende hytte og dyrket mark. * Skiløype i utkant av foreslått område med forbindelse til andre hytteområder og fjellet. ** Forlengelse av eksisterende felt. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt. * Tynning/hugging av skog. Små negative konsekvenser. Ubetydelige konsekvenser: Konsekvenser:0 Lite eksponert område, klynger av granskog bør bevares for å minimere inngrep. Ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. /0 Skiløypene er et positivt tilbud for området. Benytte eksisterende infrastruktur som er i området. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 ligger i forlengelse av Lauvåsen øst og det kan være naturlig å utvide dette noe ved eksisterende hytter. Enkel atkomst er opparbeidet. Område 1 ligger også i område for spredt fritidsbebyggelse i LNFR i kommuneplanen. Konklusjon: Ja til utbygging 109

17 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 28-2, service/bevertning, og 28-3, industri/erverv Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog/lav bjørk og hogstfelt. En del skog er fjernet, Ubetydelig konsekvens. Landbruk, Hogstfelt langs veg ved lavvo. Ubetydelige konsekvenser. naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Sørøstvendt bratt ved gårdstunet, slakt ved lavvo. Vid utsikt moh. * Kullgrop ved lavvoen, slagghaug ved gårdstunet. Moderne gårdsbebyggelse. ** Kort vei til snaufjellet. Ingen oppkjørte løyper i dag. * I nærheten av bebyggelse/planlagt utbygging. Ubetydelig støy. Ingen spesiell tilrettelegging ved lavvo. Tilrettelegging antas mulig ved næringsbygg. Lite eksponerte områder. Ny næringsbebyggelse på gårdstunet bør tilpasses eksisterende og plasseres i bakkant/langs veg. Liten utvidelse av eksisterende virksomhet i tilknytning til eksist. Bebyggelse vurderes å gi liten positiv konsekvens. Konsekvenser: +1 Kort veg til eksisterende infrastruktur. Krav definert i TEK 10 til næringsbygg/arbeidsplasser.forutsettes at ev. utbygging følger forskrift: Mulig med tilpasning ved lavvo. Sannsynlig forbedring i forbindelse med ny forskrift. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Begge områdene ligger inne i tidligere regulert område, og det meste av nødvendig infrastruktur er etablert. I område 2 vurderes det som uproblematisk å tilrettelegge for enkle arrangementer, som allerede er etablert her. En utvidelse nordover av virksomheten ved Fjell Laft vurderes som uproblematisk Konklusjon: Område 2 avsettes til byggeområde for service/bevertning og i område 3 utvides eksisterende område for industri/erverv. 110

18 Innspill nr. 61: Grete og Per Lassegård, brev mottatt 2. juli 2012: Gnr/Bnr 82/1 Det søkes om inntil 10 hyttetomter i område 1 på eiendommen, og inntil 2 hustomter i område 2. Planstatus: Område 1 ligger i LNF med spredt fritidsbebyggelse nåværende. Område 2 ligger i LNF- spredt boligbebyggelse, og det er ikke behov for KU for det området. 111

19 1: Fra sti som går fra bilvegen. Sett mot vest. Eiendommen starter ved gjerdet. 2: Eksisterende hytter på vestsiden av vegen. 112

20 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 61-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Blandingsskog. Ingen artsforekomst registrert. Tap av naturområde allerede forutsatt i gjeldende arealformål. Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Lav bonitet. Vid utsikt ute på brink/åsrygg. Noe eksponert fra lang avstand. Ca 820 moh. ** Ingen bebyggelse. Ingen registrerte arkeologiske minner. Området antas lite brukt til friluftsliv. Flere stier krysser området. Umiddelbar nærhet til skiløype. * Fortetting av eksisterende område. Veg med god standard forbi eiendommen. Ingen annen infrastruktur. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Hogst ikke lenger aktuelt. Ubetydelig/liten negativ. /-1 Allerede avsatt til bebyggelse. Flatt terreng gir lite behov for inngrep. Skiløype er et positivt tilbud for området. VA, strøm mulig. Positivt å fortette. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 er allerede avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Området må ses i sammenheng med Lauvåsen som helhet, og vil utgjøre en naturlig forlengelse av dette. Området har en gunstig beliggenhet i forhold til eksisterende hytter og infrastruktur, landskap- og naturforhold. Det er positivt at man har et bevisst forhold til kommuneplanens mål og retningslinjer. I område 2 er to boligtomter i område avsatt til spredt boligbebyggelse, og dette er i tråd med gjeldende kommuneplan. Konklusjon: Ja til utbygging område

21 Innspill nr. 43: Tone Elisabeth Bjørnsrud, brev av : Gnr/Bnr 89/1 og 89/3 Områdene omfattes av disposisjonsplan for Haugen Kaggelien fra 1975, men er ubebygd. For begge felt planlegges biologisk sanitærløsning, gass og solpaneler. Gamle drifteveger, stier og løyper ryddes og skiltes. Det er enighet om sti- og løypeplan med eierne av Fønnebø, Kaggelien, Rytterbakken og Haugen. Utbyggingen vil ikke ha store eller negative miljømessige konsekvenser. Områdene er i dag uproduktive, men vil styrke eiendommens ressursgrunnlag og gi arbeidsinntekter ved utbygging. Tomtestørrelser 1-2 daa, 25 % utnyttelsesgrad i område 1, 23 % i område 2. På område 1, gnr/bnr 89/1, ligger det 7 tomter for fritidsbebyggelse. Det ønskes en utbygging med til sammen 20 tomter i område 1. Borevann, alternativt felles vannkilde med gården for planområde 1, infiltrasjon av gråvann i grunn/myrområder. Aktuelt med mindre lekeområde i området. Kulturminner er kartlagt i område 1. Område 2 ønskes som nytt felt med inntil 15 tomter. Området får ny atkomstveg fra Haugsvegen, i tillegg utvides eksisterende parkeringsplass. Sikringssone på 100 m etableres mot skytebanen. Planstatus: Område 1: fritidsbebyggelse nåværende. Disposisjonsplan Haugen Kaggelien godkjent i 1973 (ID ). Område 2: 88/1: LNF nåværende. Eldre regulering. 114

22 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 43-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Hovedsakelig granskog med innslag av bjørk uten kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Skogsdrift. * Landskap, grønnstruktur Nytt område ligger nordøstvendt moh opp mot åsen, vid utsikt mot nord, øst og delvis sør. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Naturområde med sti fra gårdstunet mot skytebane/lysløype. Lysløype nord på eiendommen, for øvrig stier i skogen. Relativt kort til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Utvidelse av eksisterende byggeområde. * Ubetydelig/ingen. Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Tap av naturområder. Små negative konsekvenser. Skogsdrift ikke lenger mulig. Ingen/liten negativ. /-1 Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Forsiktig utvidelse. Liten fjernvirkning. Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. Stier opparbeides. /+1 Positivt med tilbod i området. Benytte eksisterende infrastruktur. Ingen/lite støy. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 1 er allerede avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, og en forsiktig utvidelse mot nord rundt myra er forsvarlig selv om terrenget er svakt nordøstvendt. Konklusjon: Ja til utbygging. 115

23 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 43-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Relativt tett blandingsskog. Ingen kjente lokaliteter for biologisk mangfold. Tap av naturområde. Små negative konsekvenser. Landbruk, naturressurser Skogsdrift. Skogsdrift ikke lenger mulig. Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming * Nordvendt relativt bratt, tidlig skygge. Litt utsikt mot Smådøldalen. ca moh. * Ingen kulturminner registrert. Lysløype krysser området. Lysløype og stier. ** Et nytt område. * Nær skytebane og motorsportbane. * Relativt flatt område. Ingen tilrettelegging. Svakt skålformet landskap og beliggenhet lavt i dalsiden. Dårlige solforhold, lite utsikt, liten fjernvirkning. Konsekvenser: -2 Liten/ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. Positivt tilbud i området. Negativt å ta hull på et nytt område. Konsekvenser: -3 Noe støy kan påregnes til tider. Lett tilgjengelig. Samlet vurdering Område 2 har lite gunstig plassering, nordvendt på «baksiden» av åsen nær skytebane og massetak, og vurderes som verken egnet eller attraktivt. Konklusjon: Nei til utbygging. 116

24 Innspill nr. 32: Magne Berg, Alfred og Solveig Jensen, 3632 Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 90/1 og 88/3 Planområdet er ubebygd og omfattes av disposisjonsplan for Haugen Kaggelien fra På 90/1 er seks tomter godkjent for fritidsbebyggelse og to for bolig. Stier og skiløyper vil ikke bli berørt av byggeområdene. Det foreslås en utvidelse for å romme 15 nye fritidsboliger, til sammen 21. Videre foreslås tre boliger og ett servicebygg. Tomtestørrelser 1-2,5 daa (tuntomter) for hytter og 2 daa for boligene. Det planlegges avtale om felles vegløsning med naboeiendom 88/3 og 88/1, borevann for grupper eller enkeltenheter. Bygging av renseanlegg nord i feltet er godkjent for seks enheter og eiendommen 88/3 kan knyttes til dette. Strøm føres inn via jordkabel fra trafo. Det planlegges lavenergi enheter og bruk av lokalt trevirke. Det foreslås utvidelse/ justering av eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse, og liten utvidelse av LNF spredt boligbygging nordover. Planstatus: Fritidsbebyggelse nåværende, LNF nåværende, LNF med spredt boligbygging nåværende Disposisjonsplan Haugen Kaggelien godkjent i 1973 (ID ). 117

25 1: Fra snuplassen mot nordvest 118

26 2: Store furutrær i innersvingen til atkomstvegen hvor det planlegges servicebygg. Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 32 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Hovedsakelig tynn blandingsskog på blokkmark med innslag av eldre kraftige furutrær. Rødlistet vårveronika er registrert ved atkomstvegen. Spillplass for storfugl registrert på 90/1, nord for planlagt byggeområde. ** Utbygging fører til beslag av naturområder. Det anbefales at karakteristiske furutrær bevares. Forutsatt at rødlistet art påvises og hensyntas ved utbedring av atkomstveg gir utvidelsen liten negativ/ubetydelig konsekvens. Landbruk, naturressurser Ingen drift: * Landskap, grønnstruktur Området ligger svakt østvendt 775 moh opp mot åsen, vid utsikt mot nord, øst og sør. * Dersom en stor del av vegetasjon beholdes begrenses landskapsinngrep. Liten fjernvirkning. Kulturminner, kulturmiljø Ingen bebyggelse eller kulturminner i Liten/ubetydelig 119

27 Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming eksisterende eller foreslått byggeområde. Sti retning nord/sør. Vasstulanløypa med forbindelse til lysløype. Stier i skogen. Relativt kort til snaufjell og forbindelse til andre hytteområder. ** Vei, strøm og VA i nærheten. 250 m til trafo. Utvidelse av byggeområde. * Ingen. Noe bratt atkomstveg. Ingen tilrettelegging. konsekvens for kulturmiljøet. Stier opparbeides. /+1 Gode friluftstilbud i området. Positivt med fortetting. Ingen støy. Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering: Det bør være en buffersone mellom fritidsbebyggelse og boliger. Fritidsbebyggelse: Redusere eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse i sør. Bolig:Spredte boliger innenfor LNFR som før i nedre del. Tiltaket medfører ikke negative konsekvenser for miljø- eller friluftsliv, og gir utelukkende positive konsekvenser for samfunnsinteresser. Samarbeid med naboer om løypenett. Konklusjon: Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse øvre del, spredt boligbygging i LNFR nedre del. 120

28 Innspill nr. 48: Ole Gunnar Lislelid, Uvdal, brev av : Gnr/Bnr 91/1, 92/1, 92/2 I område 1 i vest er på 35 daa og det ønskes 12 hyttetomter med atkomstveg fra øst. Område 2 i øst er på 45 daa og her foreslås 6 hyttetomter. Ingen brukte stier i innspillområdet i dag, men det er positiv kontakt med naboer vedr. samarbeid om stier, løyper og gamle ferdselsårer. Grunneier har egen kompetanse på hyttebygging, inntekter vil investeres i gårdens driftsgrunnlag og gjenoppbygging av setra Fønnebøroa for utleie og annen drift tilknyttet gården. Tomtestørrelse min 1 daa, u-grad 21 % inkl anneks på 25 daa. Tilrettelegging for høy standard. Det vurderes at forslaget ikke har store negative konsekvenser for miljøverdier, landskap og friluftsinteresser. Utbyggingen er viktig for gården og for lokalt næringsliv. Fønnebø fikk i likhet med flere andre gårder i Uvdal ikke hyttetomter i kommunedelplanen for Myrset/Ånnesgården. Planstatus: Område 1: LNF-område nåværende og LNF-spredt fritidsbebyggelse. Uregulert. Område 2: LNF-område nåværende. Uregulert. Fra område 2: åpen furuskog med lyng 121

29 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser område 48-1 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvenser Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Tett granskog, delvis skrinn jord. Ikke registrert biologisk mangfold. Middels og lav bonitet. */* Landskap, grønnstruktur Sørøstvendt, vid utsikt, ca moh. Dalsiden i Kirkebygda svinger inn i et lite dalsøkk ved Fønnebø. * Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Ingen bebyggelse eller kulturminner i området. Ingen turløyper innenfor området, kort avstand til Vasstulanløypa. Vei, strøm og VA i nærheten. Utvidelse av eksisterende byggeområde. * Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Arealet kan ikke lenger nyttes til skogbruk. Noe eksponert, det forutsettes at reguleringsplan bevarer deler av skogen. Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Planer om opparbeidelse av skiløype i samarbeid med naboer. Positivt med fortetting. Bra atkomstveg. Ingen tilrettelegging. * Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Den del av område 1 (øvre del) som er avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan vurderes som godt egnet for utbygging. Nedre del av foreslått område 1 grenser inn til LNF spredt boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Det har også god tilgang til sti- og løypenett. Konklusjon: Ja til utbygging av øvre del av området. 122

30 Beskrivelse/verdivurdering, konsekvenser Område 48-2 Tema Beskrivelse/verdivurdering Konsekvensvurdering Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner, kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon, barn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Furukolle, åpent, skrint jordsmonn. Ikke registrert biologisk mangfold. Middels bonitet, Ingen tegn på aktivt skogbruk. * Nordvestvendt relativt bratt, flatere i nord og øst. Noe utsikt nordover mot Smådøldalen, ca moh. * Bratt traktorvei/sti mot husmannsplassen Kittilskås danner avgrensning mot sør. Ingen bebyggelse eller kulturminner i området. Ingen turløyper innenfor området, kort avstand til Vasstulanløypa. Forslaget medfører at en tar i bruk et nytt utbyggingsområde. * Bra atkomstveg. Ingen tilrettelegging. Utbygging gir beslag av naturområder. Liten negativ konsekvens. Arealet kan ikke lenger nyttes til skogbruk. Lite eksponert område ned mot dalsøkk. Utsikt mot Vikugrendi. Ved en eventuell utbygging bør store furutrær bevares. Ingen konsekvens for kulturmiljøet. Planer om opparbeidelse av skiløype i samarbeid med naboer. Det tas hull på et nytt område, og det må bygges ny infrastruktur. Konsekvenser: -3 Ingen støy. Middels tilgjengelig. Konsekvenser: +1 Samlet vurdering Område 2 vil bli liggende som en ny «satellitt» i et relativt uberørt område. Det vurderes også som mindre attraktivt i sammenliknet med områder lenger vest og har vanskeligere atkomstforhold. Dette anbefales derfor ikke som byggeområde. Konklusjon: Nei til utbygging. 123

31 3 Kirkebygda/Månet sammenstilling av konsekvenser, tematisk vurdering Område Formål Areal (dekar) Naturverdier, biologisk mangfold Landbruk, naturressurser Landskap, grønnstruktur Kulturminner og kulturmiljø Friluftsliv, rekreasjonba rn og unge Fortetting/nye områder, areal og infrastruktur Samfunnssikkerhet og beredskap, forurensning og støy Universell utforming Konklusjon 31 B x JA til utbygging kombinert formål 13 del 1 H / JA til utbygging 39 H x / JA til utbygging nedre del 58A H x / Ja til utbygging nedre del 58B H X Området endres fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR til vanlig LNFR 28-1 H X / Ja til utbygging 28 2,3 N X Område 2 avsettes til byggeområde for service/bevertning og i område 3 utvides eksisterende område for industri/erverv 61 H X 0 0/ Ja til byggeområde 43-1 H X - 0/- 0 0 / Ja til byggeområde

32 43-2 H X Nei til utbygging 32 H/ spredt bolig i LNFR X / Ja til byggeområde for fritidsbebyggelse øvre del, spredt boligbygging i LNFR nedre del H X Ja til byggeområde av øvre del 48-2 H X Nei til utbygging I vurderingene er det lagt vekt på å tillate en fortetting og liten utvidelse av eksisterende godkjente byggeområder. I innstillingen går en i mot store utvidelser og etableringer i nye områder som gjerne er nordøstvendt og er mindre attraktive, som krever ny infrastruktur og som er i strid med store sammenhengende friluftsområder. 125

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026

Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 Konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 2026 24. mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 3 2.1 Skisse over utredningsskjema for nye utbyggingsinnspill...

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune Planprogram Olympiaparken hotell i Lillehammer kommune utarbeidet av Areal + AS 22. april 2013 Side 2 Forord Areal + AS er engasjert av grunneier Kristen Hernes for å utrede mulighetene for etablering

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE

Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai 2011 1 av 60 INNHOLD 1.0 INNLEDNING side 1.1 Bruk / status 4 1.2 Bakgrunn 4 1.3 Planprogram

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Grunnlagsnotat Til: Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Svarfrist: Vedl. 4c c Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 28.6.212 Sak: 9/1217 Arkivnr : 14 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 212224 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer