Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS"

Transkript

1 Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den , rev v/ Aksel Askeland

2 1. Innledning Areal + AS har på oppdrag fra Arves AS, Beejay AS og Andorsrud Holding AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for Del av hyttefelt 2, Uvdal Alpinsenter. Oppstart av planarbeid ble kunngjort den , og alle berørte parter ble tilskrevet Planområdet omdatter deler av gnr/bnr 12/2, 14/1 og underliggende festenr jfr. kommunens kart: 12/2/9,10 14/1/117, 118, 126. Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av fritidsboliger innenfor dette delområdet. Det skal herunder ryddes opp i hyttepunkt/tomter som er vist på eldre plan da flere av disse ikke er byggbare pga. terrengets beskaffenhet og svært uheldig plassert. Det vil bli omplassert tomtepunkt innenfor felt 2. Adkomst til området vil gå langs eksisterende hyttevei opp til feltet. Det ble avholdt oppstartsmøte med Nore og Uvdal kommune den , og det er ikke satt krav om konsekvensutredning her. 2. Planstatus Planforslaget omfatter del av hyttefelt 2 i reguleringsplan vedtatt i og er disponert til byggeområde for hytter. Planområdet vist ca her: Del av felt 2 side 2

3 3. Planområdet Planområdet er 16,6 daa stort, på sørsiden av alpinanlegget og ovenfor eksisterende hyttefelt som er under bygging. Planens begrensning følger eiendomsgrenser mot alpintraseen, hyttefeltet i nord, tar med seg adkomstveg i øst og søndre og vestre grense går i friområde Planområdet omfatter et hellende område mot øst og sørøst, småkupert med små koller innimellom. Det har vært utført delvis uttak av skog i området for 3 år siden. Området ligger mellom m.o.h. Området grenser inntil allerede utvikla områder med alpinanlegg/bygg, p-plasser og hytter. Del av felt 2 på flyfoto Det er EL, vann- og avløp i eller ved området i dag. 4. Planforslaget Forslaget til reguleringsplan består av følgende planmateriale: Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart. Planforslaget legger til rette for utbygging av 14 nye fritidsboliger. Det er ingen fritidsboliger innenfor planområdet fra før. Fritidsboligene er regulert som punktfestetomter. side 3

4 Plankart med 14 stk punktfeste for fritidsboliger Veger og en del p-plasser er vist innenfor planområdet. Ny adkomstveg til feltet tar av fra den eksisterende smale vegen rett øst for tomtene 292 og 293. Veg FA1 er felles adkomst til alle tomtene i dette planforslaget. Videre er det regulert inn mindre stikkveger nr 2-5. Lengdesnitt av veg 1 vist på simuleringen nedenfor. side 4

5 Foto ovenfor viser området hvor det er avskoget og vegtraseen går står ca ved tomt 291 og ser nordover. Det er videre vist tilknytning med veg videre sørover i felt 2, se kartutsnitt til venstre. Det er satt en maks utnytting på hver hyttetomt/festepunkt med en fritidsboligenhet (2 bygninger: hytte, uthus/anneks). Hovedhytta kan ha et bruksareal på inntil 150 m 2 BRA, og i tillegg kan det oppføres uthus eller anneks på inntil 20 m 2 BRA. I tillegg til tillatt bygningsareal pr. hyttetomt/ festepunkt aksepteres inntil 36 m 2 BRA for parkering(2 p plasser). Areal for parkering tillates ikke bebygd. Det er ikke tillatt med garasje/carport. Det er svært gode aktivitets- og friluftstilbud i området. Feltet grenser inntil alpinanlegget, og nett med skiløyper. Videre er det turstier/løyper innover fjellet. Det er også både bade- og fiskemuligheter rett ved. Bilde fra Uvåa til høyre. side 5

6 5. Vudering av konsekvenser og beredskapsmessige hensyn Byggegrunn, utsikt og sol Området egner seg godt til utbygging av 14 nye fritidsboliger, med utsyn nor/øst/sørover. Det er bra solforhold her selv om det ligger nede i dalsiden/østvendt. Det er for øvrig god svært byggegrunn i feltet. Avkjørselsforhold vegadkomst Feltet har adkomst fra privat hytteveg felles i felt 2. Det etableres nye veger i planområdet og ny adkomstveg ovenfor tomta. Standard på vegen i dag nederst i feltet ved tomt 297 side 6

7 Omgivelsene Området blir en fortetting/videreutvikling av Uvdal alpinsenter ved bunnstasjonen. Som nevnt er det gjort mye i dette området fra før og det er alpinanlegg, hytter, alpinanlegg og veger. Mest trafikk på vintersesongen her. Feltet ligger ovenfor hyttene på bildet alpinbakken i bakgrunnen Vannforsyning og avløp Det er etablert VA-ledninger i området. Kartutsnitt til venstre viser traseer og kummer i området. Hovedtrase sør i området. Kum nr 37 og 38 se lilla sirkel til venstre side 7

8 VA-plan for ny bebyggelse Det er 2 aktuelle tilknytningspunkter i området som benyttes. Således unngår en å krysse den lille bekken i området. side 8

9 Naboer Det er som nevnt før ingen bygg innenfor planområdet men det er 2 hytter som grenser inntil i nord se bildet under tatt fra tomt 298. Alle nye fritidsboliger vil ligge fint i landskapet uten sjenanse for noen eksisterende bygg eller andre virksomheter. Ser sørover står ca midt i feltet side 9

10 Strømforsyning Det er strøm i området. Trafo ligger innenfor plangrensa og er regulert inn som eget formål. Trafo på bildet over er regulert inn (T på plankartet) Ras, flom og andre farer Det er ikke registrert noen hendelser eller fare for skred, steinsprang eller kvikkleire i området. Eks. snøskred aktsomhetskart nedenfor, planområdet innenfor blå sirkel: side 10

11 Det er ikke registrert noen hendelser eller fare for flom innenfor planområdet. Det renner en liten bekk gjennom området, men etter de opplysninger vi har og etter befaring ser det ut til at den ikke har eller har hatt spesiell stor vannføring selv i år med mye nedbør. Bekk gjennom området skaper idyll. Kulturminner Det er ikke kjennskap til noen eller registrert noen automatisk freda eller kulturminner av nyere tid innenfor planområdet. Naturmangfold Naturmangfoldlovens kap II, utdrag: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Det er ikke utført noen spesielle registreringer i området i forhold til naturmangfoldet. Det er etter den vi har kunnskap pr i dag ikke planlagt tiltak som fører til at mangfoldet av naturtyper, arter og økosystem blir vesentlig berørt. side 11

12 Universell utforming Det er i området ingen spesielle forhold som tilsier at det skal være universelt utformet. Det skal etableres fritidsboliger med maks mønehøyde 6 m i området. Det er ikke uteområder som spesielt skal tilrettelegges for allmenheten. 6 Avsluttende kommentarer Som nevnt før i beskrivelse så egner området seg godt for etablering av fritidsboliger. Ligger svært sentralt til i forhold til alpinanlegget og øvrig servicetilbud her, samt at det kan bygges videre på eksisterende infrastruktur. Det er også tatt hensyn til videre utbygging av felt 2 med tilknytning til videre vegtrase sørover. Vedlegg: Reguleringsplankart Reguleringsbestemmelser Areal + AS, Aksel Askeland, rev side 12

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer