Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING. En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING. En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land"

Transkript

1 Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land

2 Innhold Innhold...3 Anerkjennelse av bidragsytere...4 Forord Introduksjon og bakgrunn Internasjonale konvensjoner og europeiske direktiver Internasjonale avtaler og lover EUs konvensjoner og rettigheter Nasjonal kontekst: Dagens praksis og støtte til etniske minoritetsbarn, studenter og ansatte på interkulturelle arbeidsplasser Rett til utdanning Interkulturell utdanning og støtte til minoritetsbarn og språklige og etniske minoriteter Interkulturelt pensum Utdanningsstøtte til etniske og språklige minoritetsbarm Voksenopplæringen Høyere utdanning Utfordringer og løsninger som partner-landene har for å skape likeverdige muligheter på arbeidsplassene Språk Bedre utdanningsresultatene for etniske minoriteter Lærerutdanningen Deltakelse fra foreldre og lokalsamfunn Rasisme og diskriminering Interkulturell kommunikasjon og kompetanse Gode eksempler Initiativ fra myndighetene som påvirker pensum Initiativer på enkelte skoler og institusjoner Sverige: Storbysatsningen Storbritannia Modeller for gode eksempler i skoler Hellas: Kontakt mellom skoler og familier Italia: Interkulturelle språkformidlere Irland: Educate Together Norge: Mangfoldsspeilet i skolen Bulgaria: Utdanningen nærmere potensielle brukere: Shoumen University og Kurdjali Pedagogical College Konklusjoner og anbefalinger

3 Anerkjennelse av bidragsytere Denne utdanningsrapporten er et produkt av European Intercultural Workplace (EIW) Prosjektets partnere er Dublin City University i Irland, European Centre for Education and Training (ECET) i Bulgaria, Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung - Pro-Kompetenz i Tyskland, Hellenic Regional Development Center (HRDC) i Hellas, Västra Nylands folkhögskola i Finland; CONFORM - Consorzio Formazione Manageriale i Italia, Mangfold i Arbeidslivet MiA i Norge, Academy of Humanities and Economics in Lodz i Poland, Göteborg Universitet i Sverige og University of Westminster i Storbritannia. Partnerne i EIW vil gi en stor takk til EU for finansieringen innen rammene av Leonardo da Vinci II programmet. Innholdet i denne utdanningsrapporten er i hovedsak trukket ut av EIWs nasjonale rapporter som er skrevet av hver partner, med tilføyelser av annen forskning og bakgrunnsmateriale når det har vært nødvendig. Arbeidsgruppa til rapporten har bestått av fem av partnerne som deltok i de transnasjonale analysene og utforming og sammendrag av de sektorspesifikke rapportene. Gruppa har bestått av Aileen Pearson- Evans and Frieda McGovern (DCU), Boian Savtchev (ECET), Radu Szekely (Västra Nylands), Brunella Maio og Andrea Marello (Conform) og Steve Walsh (University of Westminster). Vi vil takke alle personer og institusjoner som har bidratt til arbeidet i partnerskapet, inkludert våre forskere og sosiale partnere som har bidratt med casestudier og senere hjulpet til med vurderinger og spredning av erfaringsmaterialet. Denne rapporten har blitt vurdert, sammenfattet, skrevet og redigert av de irske prosjektpartnerne ved Dublin City University: Aileen Pearson-Evans, (Prosjektkoordinator, redaktør) Frieda McGovern (Hovedforfatter) Liz O Connor (Project Administrator) Lee Hogan-Kerrigan (Layout og design, korrektur) Vi ønsker å uttrykke en spesiell takk til Frieda McGovern for hennes omfattende arbeid med å trekke sammen funnene fra ti nasjonale rapporter og for å ha utført tilleggsundersøkelser der det har vært nødvendig. Vi vil også takke Denitza Toptchiyska spesielt for hennes assistanse ved å klargjøre terminologien i delen om internasjonale og europeiske lover. Copyright 2007 European Intercultural Workplace (EIW) Project partnership. All rights reserved. Reproduction and distribution of all or part of this publication is authorised, except for commercial purposes, provided the EIW Project partnership is cited as the source. Dette prosjektet er blitt utført med støtte fra European Community. Innholdet i dette prosjektet vil ikke nødvendigvis reflektere standpunkter i European Community, heller ikke involverer det noen ansvar fra European Community. 4

4 Forord Europeiske arbeidsplasser har opplevd store forandringer. Økonomiske og politiske endringer i Europa de siste tiårene har resultert i en stor økning av det kulturelle mangfoldet hos de som bor, jobber og blir utdannet innenfor de europeiske grensene. Utvidelsen av EU har i tillegg til behov for arbeidskraft i flere deler av kontinentet medført en stadig økende mobilitet både innen og utenfor EØS området. Denne trenden vil trolig fortsette og tilta i årene som kommer. Vi stiller oss spørsmål om hvor like og ulike utfordringene og mulighetene er på interkulturelle arbeidsplasser i ulike sektorer i de forskjellige europeiske landene i dette prosjektet. Vi ønsker å unngå fallgruver og trekke fram gode eksempler som kan bli delt mellom de enkelte landene. Hva slags behov er det for interkulturell opplæring og hvordan kan man best tilrettelegge for og organisere en slik opplæring? Dette er noen av de viktigste spørsmålene som har inspirert til utviklingen av prosjektet European Intercultural Workplace (EIW) ( ). Konseptutviklingen ble gjort ved Dublin City University i Irland, og finansiert av EUs Leonardo da Vinci (LdV) program. EIW prosjektet ble deretter utviklet og ekspandert gjennom et nettverk av ti partnere i Europa, fra nord til syd og øst vil vest. Noen av disse landene har lang erfaring med integrering av utlendinger i arbeidslivet mens andre land opplever at et interkulturelt arbeidsliv er et helt nytt fenomen. Kjernen i det som har kommet ut av EIW prosjektet og hovedmålet for denne utdanningsrapporten er å tilby en oversikt av sektorspesifikk arbeidspraksis på tvers av Europa, basert på nasjonale situasjonsanalyser og casestudier på arbeidsplasser. I hvert av landene ble det gjort undersøkelser på forskjellige arbeidsplasser i privat og offentlig sektor og i utdanning. Perspektivene til lederne, de ansatte og kunder/brukere fra både majoritetsbefolkningen og i etniske minoritetsmiljøer, er både undersøkt og sammenliknet. Deretter ble funnene fra de ti nasjonale rapportene trukket sammen for å kunne skrive tre sammenliknbare rapporter fra disse nøkkelområdene: Forretningsdrift og økonomi (privat sektor), sosiale tjenester (helsesektoren) og utdanning og opplæring (med fokus på formell utdanning i grunnskole, videregående skole og høyere nivå). Denne utdanningsrapportens målsetting er å tilby informasjon for å hjelpe beslutningstakere og utførere i å identifisere behov for interkulturell opplæring. I tillegg viser rapporten til utvikling av en effektiv interkulturell trening i Europa, gode erfaringer fra utdanningssektoren og gir informasjon om at EIW har laget et effektivt opplæringsmateriale rettet mot en felles europeiske standard. Det er laget en DVD og veiledning som er ment å hjelpe ledere og ansatte til å utvikle en mer effektiv integreringsprosess og interkulturell harmonisk samhandlig på arbeidsplassene, og materialet er basert på mye av det som har kommet fram i rapportene. Rapportene er på ingen måte uttømmende og uvegerlig har redigeringsprosessen ført til at det er utelatt en del materiale som kunne hatt betydning for framtidige brukere av rapporten. For å få mer informasjon og for å vite mer om EIWs opplæringsmateriale, besøk vår hjemmeside 5

5 1. Introduksjon og bakgrunn Utdanningssektoren er arbeidsplasser hvor inkludering og integrering av etniske minoritetsgrupper er vesentlig. 1 Framfor alt er utdanning av stor betydning for å fremme likeverd for etniske minoriteter og inkluderer barn, studenter, voksne i voksenopplæringen, og alle som arbeider innefor utdanning. For å kunne oppnå integrering av etniske minoritetsgrupper dette vil det rettes mot tre områder: 1. inkludering og anerkjennelse av ulikhetene gjennom å fremme interkulturell kompetanse for alle 2. implementeringen av støttefunksjoner for å sikre tilgang til og deltakelse på en god utdanningsarbeidsplass som omfatter alle grupper, inkludert etniske minoritetsgrupper. 3. en robust administrativ, organisert og oppfølgende politikk som beskytter etniske minoritetsgrupper fra diskriminering både institusjonelt og individuelt. Denne rapporten retter seg derfor mot: å utvikle av kunnskap, forståelse og ferdigheter, disposisjoner og holdninger som er viktig for alle elever/studenter og ansatte for å tilegne seg interkulturell kompetanse som gjør dem i stand til å leve sammen i et inkluderende samfunn. å sikre likeverdig respekt for alle etniske grupper innen samfunnet ved å eliminere all rasisme og etnisk diskriminering å kvalitetssikre tilgang, deltakelse og utbytte av utdanningen for alle språklige og etniske minoriteter slik at de blir fullt ut i stand til å delta på arbeidsplassen og i samfunnet som også sikrer framtidige ansettelser og kvalitative livsmuligheter I studien av 10 europeiske land fokuseres interkulturelle arbeidsplasser som inkluderer etniske minoriteter enten som ansatte eller elever/studenter eller deltakere i voksenopplæringen. Den nasjonale konteksten er ulik når det gjelder erfaringer med migrasjon og integrering i de ti landene. Dette gjelder ulikheter i sosial, økonomisk, historisk og politisk bakgrunn. Noen land som for eksempel Storbritannia og de skandinaviske landene har relativt lang erfaring med å arbeide med innvandringspolitiske spørsmål, mens det i land som Irland er innvandring et relativt nytt fenomen. Landene er også forskjellige når det gjelder sammensetningen av etniske minoritetsgrupper som utgjør det etniske mangfoldet. Eksempelvis er mangfoldet i noen land som Polen og Bulgaria mer karakterisert gjennom nasjonale minoriteter enn nye innvandrere. Men for flere av disse landene er det i tillegg til de tradisjonelle nasjonale og språklige minoritetene også kommet en strøm av innvandrere og flyktninger de siste årene. I Hellas kommer mange nye grupper fra Asia og Øst-Europa som det første landet EU i tillegg til store tradisjonelle minoritetsgrupper, i Italia er det kommet mange fra Albania i tillegg til en jevn og tiltakende strøm fra afrikanske land. Tyskland har i mange år hatt en relativ liberal flyktningpolitikk og har tatt imot relativt mange arbeidsvandrere fra bl.a. Tyrkia. I dag er kanskje innvandringen fra nabolandene i øst den største utfordringen. 1 Minoritetsgrupper i denne rapporten inkluderer nasjonale og etniske minoritetsgrupper. Disse omfatter asylsøkere, flyktninger og økonomiske migranter (arbeidsinnvandrere). 6

6 I Bulgaria utgjør romanifolket 2 ca. 10 % av alle skolebarna i landet i tillegg til en relativt stor tyrkisk minoritet, mens innvandrerbarna er foreløpig relativt få. 3 I land som Irland og Norge har en relativt stor innvandring de seneste årene ført til at innvandrerne nå utgjør nærmere 10 % fra noen få prosent for få år siden. Den samme tendensen ser vi i flere andre land, og særlig i noen av de største byene. Dette inkluderer asylsøkere og flyktninger sammen med innvandrere fra de nye EU-landene. I Hellas økte også innvandringen fra Balkan og Øst Europa etter sammenbruddet av det økonomiske og politiske systemet, og disse utgjorde i 2001 mer enn 7 % av befolkningen. 4 Nyere beregninger vil trolig gi en høyere prosentandel. Det er også store regionale forskjeller som for eksempel i områder i det tidligere Øst-Tyskland hvor de etniske minoritetene utgjør under 2 % mens det som helhet Tyskland er et gjennomsnitt på ca. 8,9 %. I tillegg kommer de innvandrere som vender tilbake. 5 De fleste av landene som er med i EIW er i stadig større grad blitt avhengig av innvandrere som arbeidskraft. Forståelsen av betydningen av mangfoldet varier avhengig av hvor mye tidligere erfaring de enkelte landene har i å integrere nye folkegrupper i lokalsamfunnet. Datamaterialet og informasjonene fra de 10 nasjonale rapportene reflekterer dette aspektet og mangfoldet av endringer som har skjedd over tid. Rapportene presenterer både de problemene og utfordringene som kreves av en sammenliknbar analyse, men påpeker også felles ufordringer, initiativ og eksempler på gode erfaringer som kan være til hjelp og støtte. Informasjon til arbeidsplasser innen utdanningssektoren kan være nyttig for å kunne være pådrivere i å gi likeverdige rettigheter og muligheter for alle, inkludert ulike nasjonaliteter og innvandrede etniske minoriteter i de enkelte landene. Rapportene som inkluderer case studier som er gjennomført i førskoler, grunnskoler, videregående skoler, yrkesfaglige studieretninger, høgskoler og universiteter og i voksenopplæringen i de ti landene påpeker alle at elever og studenter fra etniske minoriteter ikke får like god uttelling for utdanningen. De har en større andel som ikke gjennomfører utdanningen, og det foregår en kontinuerlig segregering innen de enkelte utdanningsinstitusjonene. Utfordringene for utdanningsinstitusjonene er å sikre likeverdig respekt, tilgang til og deltakelse i utdanningen som kan sikre at elever og studenter fra de etniske minoritetene får de samme akademiske resultater som reflekterer deres utdanningspotensiale. Dette krever at kvaliteten i den interkulturelle kommunikasjonen i de ulike sammenhengene blir ivaretatt med hensyn til den utviklingen som foregår på dette området i de ulike landene. Rapportene reflekterer også de utfordringene som oppstår når utdanningen også skal forsvare og sikre de ulike etniske elevene, studentene og ansatte et mangfold av nasjonal, kulturell, språklig og religiøs identitet. I tillegg peker rapportene på gode erfaringer fra ordninger og tiltak i flere av de 10 landene. 2 Romabefolkningen er en unik minoritet i Europa. Til forskjell fra andre folkegrupper har de ikke noe historisk hjemland og har tilhold i nesten alle land I Europa og Sentralasia. Det er beregnet at det er mellom 7 og 9 millioner i Europa. Omtrent 70 % av romabefolkningen bor i Sentral- og Østeurop og fra land i det tidligere Sovjetunionen. I noen av de Østeuropeiske landene utgjør romabefolkningne mellom 9-11 % av befolkningen sin i Bulgaria, Makedonia, Romania, og Slovakia 3 European Intercultural Workplace, Bulgarian Country Report, p, 4 Population Census 2001, National Statistical Service of Greece (http://www.statistics.gr). 5 European Intercultural Workplace, Mecklenburg Vorpommern, Germany Report, p109 7

7 2. Internasjonale konvensjoner og europeiske direktiver 2.1 Internasjonale avtaler og lover Retten til utdanning og beskyttelse mot rasisme og diskriminering er klart formulert i både internasjonale og europeiske konvensjoner og deklamasjoner. 6 Den internasjonale menneskerettskonvensjonen, artikkel 26, og konvensjonen for barns rettigheter fokuserer direkte på barns rett til utdanning. Konvensjonen om barns rettigheter er trolig det viktigste instrumentet og det beskriver menneskerettighetene for barn til å ha en identitet fri fra rasisme og diskriminering, rett til religiøs frihet, en god utdanning som ivaretar alle sentrale aspekter hvor barn er i fokus. 7 Dette er grunnlaget for definisjonene av en interkulturell utdanning som er ratifisert av alle europeiske land og har 54 tiltak rettet mot grunnleggende menneskeretter for alle barn. 2.2 EUs konvensjoner og rettigheter Europarådet Rett til utdanning og rett til å ikke bli diskriminert er garantert i Europarådet erklæring om menneskeretter og fundamentale friheter fra I følge denne konvensjonen kan ingen bli nektet retten til utdanning. Videre garanterer den ved utøvelsen av disse rettighetene fra de enkelte stater at utdanningen og opplæringen skal respektere 8 foreldrenes egne religionsbekjennelse eller filosofiske overbevisning. Disse menneskerettighetene og rett til frihet forbyr også diskriminering som fratar noen av de fundamentale rettigheter som er nedfelt i konvensjonens dokumenter. 9 Alle de europeiske landene har ratifisert konvensjonen og er derfor lovpålagt å etterleve den. En annen konvensjon fra Europarådet som har betydning for den interkulturelle utdanningen er rettighetene til innvandret arbeidskraft som ble supplert i Dette dokumentet tillater lovlige arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer i de land som har ratifisert konvensjonen de samme rettigheter som landets innbyggere til grunnutdanning og fagopplæring, og skal kunne få tilgang til høyere utdanning i følge de alminnelige retningslinjene i det landet der de oppholder seg. (Artikkel 14) 6 Convention on Human Rights (ECHR) (1952); UNESCO Convention against Discrimination in Education (1960); United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) (1969); European Universal Declaration of Human Rights (1948); European Convention on the Legal Status of Migrant Workers (1977); European Directive on the Education of Migrant Children 1977; Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, General Assembly Resolution 36/55 of 25 November 1981 ; United Nations Convention on the Rights of the Child (1989);Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities (1995). 7 UN Convention on the Rights of the Child, The Council of Europe Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, Protocol to the Convention of 1952, article 2, available at 9 Ibid., Article The Convention on the Legal Status of Migrant Workers of 1977 (which entered into force in1983); EU Member States who have ratified the Convention include France, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden. 8

8 I tillegg har Europarådets resolusjon fra mai 1983 tre anbefalinger angående utdanning av innvandrerbarn som ble vedtatt mellom 1983 og 1989 som, om de ikke var lovpålagt, framhevet støttetiltak for dekke behov for å integrere innvandrersamfunn. 11 Europarådet anbefaler medlemslandene å sette i gang tiltak på følgende områder: Tilrettelegge systemet til innvandrernes særlige utdanningsbehov Inkludere undervisningstimer i innvandrernes språk og kultur i skolens pensum Fremme interkulturell utdanning for alle. I 1992 innlemmet Europarådet den europeiske erklæringen som ble vedtatt i 1998 for regionale språk eller minoritetsspråk 12. I følge konvensjonen skal de enkelte landene fremme og støtte bruken av regionale språk og minoritetsspråk på alle nivåer i utdanningen. Denne rettigheten er videre befestet i rammeavtalen for beskyttelse av nasjonale minoriteter (1995) 13 der det er slått fast at landene skal oppmuntre til toleranse og interkulturell dialog og sette i verk effektive tiltak for å fremme gjensidig respekt og forståelse og samarbeid mellom alle folk som bor i territoriet. Dette er uavhengig av personenes etniske, kulturelle, språklige eller religiøse identitet, og særlig innen områder som utdanning, kultur og media EU Avtalen fra 1992 førte til at EU tydelig anerkjente menneskerettighetene nedfelt i den europeiske konvensjonen om menneskeretter fra 1950 som et grunnprinsipp i EU. 14 Allikevel, lenge før 1992 hadde rettsmyndighetene benyttet disse prinsippene og på de konstitusjonelle tradisjonene fra EUs medlemsland. I 2000 ble dokumentet om de fundamentale rettighetene for EU innført, som hevdet at alle hadde rett til utdanning og tilgang til fagopplæring og videregående opplæring. Denne retten inkluderer muligheter for alle til gratis grunnutdanning. Samtidig er ikke dokumentet en lovbestemt bindende dokument, men det demonstrer den politiske viljen i EU for å garantere menneskerettene. I 1977 ble det vedtatt et EU direktiv 77/486/EEC 15 om barn av arbeidsvandrere. Det ble rettet mot å sikre at barn av innvandrere har samme rettigheter til tilgang til utdanningssystemet med de samme betingelser som befolkningen for øvrig. Direktivet krever at medlemslandene gir undervisning til innvandrerbarn på nasjonalspråket i det landet de oppholder seg og at de gir innvandrerbarna støtte i morsmålet/førstespråket og oppretteholder deres kulturelle identitet. Et viktig aspekt ved reguleringens tilrettelegging til dette direktivet er at innvandrerbarna uten hensyn til deres legale status skal ha tilgang til å delta i grunnutdanningen. Direktivet ble innført i EUs medlemsland på åttitallet. 11 Resolusjonen ble innført ved Standing Conference of European Ministers of Education, May Recommendation No. R (84) 9 of the Committee of Ministers to Member States second-generation migrants; Recommendation No. R (84) 18 of the Committee of Ministers to Member States on the training of teachers in education for intercultural understanding; Recommendation 1093 (1989) of the Committee of Ministers to Member States on the education of migrants children. 12 Tilgjengelig på 13 European Framework on the Protection of National Minorities; the European Regulation on regional and minority languages, 1st February 1995; this can be viewed at 14 Article 6 of the Treaty establishing the European Union. 15 European Directive on the Education of Migrant Children

9 I 2000 ble prinsippet om lik behandling mellom personer uavhengig av rase eller etnisk opphav iverksatt gjennom innføringen av Council Directive 2000/43/EC 16. Dette direktivet gir et lovbestemt rammeverk for å bekjempe diskriminering på grunn av rase eller etnisk opprinnelse på områder som utdanning basert på å sette i verk EUs medlemslands prinsipp om likebehandling. Allikevel er ikke prinsippet om å ikke diskriminere utvidet til å omfatte ulik behandling av nasjonaliteter og gjelder heller ikke statlige reguleringer om adgang og opphold av tredjelands nasjonaliteter og det som kunne oppstå i forbindelse med deres rettigheter (oftest asylsøkere). Videre i overensstemmelse med EU direktivene er medlemslandene bundet av å introdusere nasjonale lover som sikrer at asylsøkere får tilgang til utdanningssystemet i samsvar med de forholdene som gjelder for personer fra EU land. 17 Landene er også pålagt å gi tilgang til utdanningssystemet for mindreårige med lengre opphold tilsvarende det som blir gitt landets øvrige innbyggere, inkludert studiefinansiering i samsvar med landets lovgivning. Dette påvirker ikke nasjonale hensyn som kan begrense adgang til utdanningssystemet gjennom krav til tilstrekkelige språklige ferdigheter. 18 I 2001 fikk EUs utdanningsråd en rapport The concrete future objectives of education and training systems, 19 som framhever det å fremme det kulturelle mangfoldet som et av hovedmålene for utdannings- og opplæringssystemene. Rådet underskrev i 2002 et detaljert arbeidsprogram om målene for utdannings- og opplæringssystemene i Europa med tittelen Education and Training 2010 Work Programme. 20 Dette arbeidsprogrammet innførte European benchmarks 21 som var anvendelig for utdannings- og opplæringssystemer innen områder som var sentrale for å oppnå de strategiske målene i ministerrådets Lisboa-erklæring 22 i 2000 for å gjøre Europa det mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden med evne til langsiktig økonomisk vekst med flere og bedre jobber og i en større sosial virkelighet innen Sammenlikningen var myntet på EUs medlemsland og i overensstemmelse med subsidiære prinsipper hvor landene har det fulle ansvaret for innholdet og organiseringen av deres utdanningssystemer. Det ble satt viktige målsettinger for utdanning og opplæring i rådet for utdanning, ungdom og kultur i Tre av målene er av særlig betydning for utdanning av etniske minoritetsstudenter: 16 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, Official Journal L 180, 19/07/2000 p Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers, Official Journal L 31, , p Directive 2003/109/CE of the 25 November 2003 Council concerning the status of long-term resident third-country nationals, Official Journal L 16, Report from the Education Council to the European Council The concrete future objectives of education and training systems available at 20 Education and Training 2010 Work Programme (2002/C 142/01), Official Journal C142, These benchmarks will be considered as indicators for success. There is a political will from all the EU Member States these objectives to be achieved. However, they are not legally binding. 22 Lisbon European Council, March 2000, Presidency Conclusions, available at Also see 10

10 Gjennomsnittet for unge som slutter skolen for tidlig skal ikke overstige 10 % Minst 85 % av elevene skal ha gjennomført videregående utdanning. Antallet ungdommer som har oppnådd dårlige resultater i lesing og skriving skulle ikke overstige 20 % sammenliknet med Disse målene skulle oppnås i Europa innen Framstøtet overfor de europeiske lovene er i hovedsak rettet mot å sikre at alle innvanderbarn, uavhengig av deres lovlige status skulle ha tilgang til og delta i den obligatoriske utdanningen på same vilkår som majoritetsbefolkningen. EU-konvensjonen om arbeidsvandreres retter og direktivet fra 25. juli 1977 har sikret at arbeidsvandreres barn har de samme rettigheter til å ta del i utdanningen i innvandringslandet på lik linje som majoritetsbefolkningen. 24 I tillegg til dette direktivet er det en plikt at de enkelte EU-land kan tilby en utdanning i landets nasjonalspråk i tillegg til støtte i morsmålet og kunnskaper om deres kulturelle identitet. Dette er lovpålagt i EU. I tillegg til Europarådets resolusjon fra mai 1983 og tre anbefalinger om utdanning av innvandrerbarn som ble vedtatt av Europarådet mellom 1983 og 1989, riktignok ikke lovpålagt, ble det lagt vekt på nødvendig støtte til integrering av innvandrermiljøer. 25 Anbefalingene fra Europarådet slår fast at medlemslandene skulle iverksette tiltak på følgende områder: tilrekkelegging av et system for innvandrere med særlige utdanningsbehov inkluderende undervisning i språk og opprinnelseskultur i det ordinære pensum i skolen fremming av interkulturell undervisning for alle Det ble fremmet viktige tiltaksforslag av Europarådet for utdanning, ungdom og kultur i 2003 innen utdanning og opplæring. Disse skal kunne oppnås i Europa inn Tre av forslagene er særlig relevante innen utdanning av studenter fra etniske minoriteter: Andelen ungdom som ikke gjennomfører utdanningen tidlig skal ikke overstige 10 %. Minst 8,5 % av elevene skal ha fullført videregående utdanning Antallet unge mennesker som har oppnådd dårlige resultater i lesing og skriving skal reduseres med minst 20 % sammenliknet med år De europeiske vedtakene er i første rekke innrettet på å sikre at alle innvandrerbarn, uavhengig av deres lovlige status, skal ha tilgang til og delta i grunnutdanningen på samme vilkår som for majoritetsbefolkningen. 23 Commission of the European Communities, A Coherent framework of indicators for monitoring progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, 1/2/07, p EU Convention on the Legal Status of Migrant Workers, 24th November, 1977; Commission of the European Communities, Council Directive on the Education of Children of Migrant Workers, 77/486/EEC, 25th July Council of Europe, 26 Commission of the European Communities, A Coherent framework of indicators for monitoring progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, 1/2/07, p.9. 11

11 3. Nasjonal kontekst: Dagens praksis og støtte til etniske minoritetsbarn, studenter og ansatte på interkulturelle arbeidsplasser. Den interkulturelle utdanningspolitikken og initiativ sammen med lover og avtaler som fremmer interkulturell praksis og antirasistiske og anti-diskriminerende tiltak, har fått økt oppmerksomhet i Europa. Dette har skjedd fordi de europeiske landene har fått en stadig mer mangfoldig befolkning og derfor må de finne løsninger og gjennomføre tiltak som sikrer den sosiale tilknytningen i sammenheng med utviklingen av den økonomiske velferden. Det vil videre i rapporten bli henvist til lover og avtaler rettet mot arbeidsplasser i utdanningssektoren i de 10 europeiske landene som er med i dette prosjektet. 3.1 Rett til utdanning De fleste landene som deltar i dette prosjektet har engasjert seg i å sikre at også barn fra etniske minoriteter, uavhengig av deres lovlige status, har likeverdig rett til grunnutdanning, utdanningstilbud og økonomisk støtte til utdanning tilsvarende rettigheter som barna fra majoritetsbefolkningen har. Samtidig prioriteres for eksempel barn i noen land de som har lovlig opphold framfor de som ikke har det. I noen av landene har de tilbud om førskole før de begynner i grunnskole, og i noen land som Finland og Storbritannia regnes dette som en rettighet. Flere av landene tilbyr også gratis skolegang utover det som er tilbudet i videregående skole som høyere utdanning på universitetsnivå for de som har tilfredsstillende kvalifikasjoner. I flere av landene er denne retten til utdanning inkludert i lovverket og utdanningslovene Interkulturell utdanning og støtte til minoritetsbarn og språklige og etniske minoriteter. For utviklingen av interkulturelle arbeidsplasser er følgende to forhold viktige. For det første må den interkulturelle utdanningen være for alle, både majoritets- og minoritetsbefolkningen, fordi det er gjennom den interkulturelle kontakten på arbeidsplassen at folk må kommunisere, samhandle, bygge tillit og utvikle respekt for hverandres kultur, religion og andre identiteter. For det andre, om vi på alvor skal sikre likeverdige muligheter og full inkludering av alle etniske minoriteter, så vil antidiskriminerende tiltak ha avgjørende betydning sammen med støtte til opplæring i majoritetsspråket og støtte til morsmålsopplæring og kulturbakgrunn. For innvandrere er det også nødvendig å ha støttende integreringsprogrammer. Det foregår i alle landene en stor debatt, både akademisk og politisk, som handler om hvordan man best utvikler en interkulturell utdanning. I samsvar med EUs lovverk, direktiver og resolusjoner er det under utvikling tilsvarende støttetiltak og initiativ i alle 27 Finland Basic Education Act (628/1998); Finland, Basic Education Decree 9852/1998; Finland, Government decree on the General National objectives and Distribution of Lesson Hours in Basic education ( 91435/2001) ; Norge: Opplæingsloven nr ; Bulgaria, Law on Asylum and Refugees, Article 26; ; Sverige: Utdanningslov 1985:1100; Greek Constitution, Article 5 Par 1., Hellas; The Green paper on the European Dimension in Education (1993) ;and the White Paper on Education and Training (1995); and Article 40 of Law 2910/2001; Bulgaria: MES, Ordinance No.3, 27th July, 2000, Procedures for the Enrolment of Refugees in State and Municipal Schools in the Republic of Bulgaria; Government of Ireland, Education Act

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge Interkulturelle arbeidsplasser i Norge September 2006 1 Detaljert analyse av den interkulturelle situasjonen i Norge og studier i et utvalg virksomheter Vi vil takke alle som har bidratt til denne publikasjonen.

Detaljer

Regional integreringspolitikk og praksis

Regional integreringspolitikk og praksis Regional integreringspolitikk og praksis Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter Rogaland som case Brita Gjerstad Øystein Lund Johannessen Svein Ingve Nødland Geir Skeie Gunn Vedøy 1 2 Senter for Interkulturell

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N- Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INN L E DNIN G... 4 1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGEN...

Detaljer

SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn

SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn En utforskning av politiske tiltak i landene av SIRIUS nettverket 3 SIRIUS FAGLIG KAPASITET PÅ SKOLENE NÅR DET GJELDER UTDANNING

Detaljer

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA)

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA) NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING Mangfold i arbeidslivet (MiA) Mai 2008 Innholdet i denne publikasjonen reflekterer ikke synspunktene til den Europeiske kommisjonen,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 01 July 2010 ACFC/SR/III(2010)009 /Norwegian version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten og den vedlagte interaktive CD-en er laget og publisert av

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Integrering til besvær

Integrering til besvær Institutt for arkeologi og sosialantropologi Integrering til besvær En undersøkelse av integreringsprosesser med bakgrunn i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Valborg Borgan Hanssen Masteroppgave

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

Senter for Interkulturell Kommunikasjon

Senter for Interkulturell Kommunikasjon Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Norway P.O.Box 226, 4001 Stavanger, Norway Phone (+47) 51 51 62 74 Homepage: http://www.sik.no ISBN: 978-82-7721-120- 6 Title: ISSN:

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg Rom for å tenke nytt Et skritt på veien Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg Et skritt på veien Evaluering

Detaljer

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Elena Bjørgve Masteroppgave i samfunnsplanlegging

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer