Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme"

Transkript

1 Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år ved en yrkesfaglig skole i utlandet og utvikler et godt engelsk hverdagsspråk og fagspråk. Skolen i Norge stiller med en skyggelærer mens elevene er på utveksling. Tidsbruk: Ett skoleår. Beskrivelse av opplegget Dette opplegget beskriver hvordan en engelsklærer kan legge til rette for en unik form for internasjonalisering: En eller flere elever drar på utveksling til utlandet, mens en av lærerne hjemme følger dem opp som skyggelærer. Opplegget passer for alle skoler og alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Antall elever som deltar, er valgfritt. Engelsk som nyttig og praktisk fag Mange yrkesfagelever opplever engelsk som i overkant teoretisk, og selv når faget blir tilpasset elevenes interesser, kan det være en utfordring å se fagets nytteverdi her og nå. Men sannheten er at stadig flere arbeidsplasser krever gode engelskkunnskaper, også innenfor bransjene som de yrkesfaglige elevene peiler seg inn på. Uavhengig av om eleven ser for seg en fremtid som frisør eller som mekaniker, vil han eller hun fort kunne møte engelsk som arbeidsspråk også i bedrifter i Norge. Det er også viktig å kunne utøve faget sitt på engelsk i en verden der arbeidskraften i stadig økende grad beveger seg over landegrensene. Et skoleår i utlandet med en engelsklærer som skyggelærer En strategi for å tilpasse undervisningen til elevene og spre bevissthet om engelsk som arbeidsspråk i praktiske yrker er å øke

2 tverrfagligheten og integrere engelsk i ulike fag. Derfor har noen skoler i Norge begynt å tilby en spesialvariant av Vg2 for enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram, der elevene kan tilbringe deler av eller (nesten) hele skoleåret i utlandet, mens engelsklæreren hjemme støtter som skyggelærer. Elevene oppholder seg over lengre tid i et land der de aktivt bruker engelsk i dagliglivet, og samtidig tar kurs på engelsk som overlapper med skolefagene hjemme i Norge. Skyggelæreren er en kontaktperson i Norge for engelskfaget under hele elevens utenlandsopphold. Skyggelæreren sørger for at eleven beholder kontakten med skolen i hjemlandet, og jobber sammen med ham/henne frem mot eksamen etter hjemkomst.

3 Kompetansemål og læringsmål for engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2) Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Læringsmål Eksempler på hva eleven skal kunne: Språklæring utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk vurdere og kommentere egen fremgang i arbeidet med å lære engelsk Kommunikasjon være bevisst på at engelsk ikke bare er et skolefag, men et praktisk verktøy i arbeidslivet som det er nyttig å lære lære engelsk i utlandet og sende jevnlige rapporter om egen fremgang til skyggelæreren i Norge forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram bruke engelsk i praktiske situasjoner i hverdagen beherske et presist fagspråk på engelsk Språk, kultur og samfunn drøfte sosiale og kulturelle forhold, samfunnsforhold og verdier i flere engelskspråklige land bruke erfaringene fra oppholdet til å få innsikt i språkområdets kultur og samfunn vise innsikt i kulturelle forskjeller mellom Norge og vertslandet

4 Grunnleggende ferdigheter Gjennom å ta Vg2 i et engelskspråklig land vil elevene få trening i alle de grunnleggende ferdighetene som beskrives i læreplanen for engelsk. Når eleven bor i en vertsfamilie der all kommunikasjon foregår på engelsk, og blir undervist i alle skolefag på engelsk, blir han eller hun eksponert for en lang rekke ulike situasjoner og får god trening i alle ferdighetene. Midler som behøves Kostnadene for skolen avhenger av hvor mange elever som drar utenlands, og hvor mange elever skyggelæreren støtter gjennom skoleåret. En helt konkret utgift for skolen er de ekstra arbeidstimene til engelsklæreren som fungerer som skyggelærer. Skyggelærerens ekstra arbeidstimer vil bli brukt på spesialukene med intensiv oppfølging av eleven både før og etter utenlandsoppholdet og på den regelmessige oppfølgingen av eleven under utenlandsoppholdet. Skolen vil også måtte ta stilling til det eventuelle ekstra arbeidet et slikt prosjekt medfører for internasjonaliseringskoordinatoren, administrasjonen med flere. Oppleggets forløp Dersom en elev ønsker å ta Vg2 i utlandet, består skyggelærerens arbeid av tre deler. I starten av det norske skoleåret før avreise bør læreren ha ukentlige møter med eleven og forberede ham/henne på tiden i utlandet og gjøre ham/henne kjent med skyggelærerens rolle og ansvar. Mens eleven er i utlandet, sørger læreren for jevnlig oppfølging via e-post, Skype eller liknende. Læreren bør være tilgjengelig for faglige spørsmål og samtidig forsøke, gjennom regelmessig dialog, å opparbeide seg et inntrykk av hvordan eleven ligger an til eksamen. Læreren bør også snakke med lærere på skolen i utlandet for å få vite hva eleven trenger å jobbe mer med. Når eleven er kommet hjem, noen uker før den norske eksamen, bør skyggelæreren være aktivt til stede, for dette er en periode med intensiv forberedelse til eksamen.

5 a) Forberedelser 1. Skolens personale, inkludert engelsklærer(e), administrasjon og internasjonaliseringskoordinator, utformer en avtale med en egnet partnerskole i utlandet. 2. Hvis man er usikker på hvordan man kan finne en skole i utlandet, kan det være lurt å undersøke hvilke bånd til utlandet som allerede finnes i lokalmiljøet. Undersøk for eksempel hvilke byer som er kommunens vennskapsbyer i utlandet. Mange vellykkede partnerskap mellom skoler på tvers av landegrenser har blitt til med utgangspunkt i vennskapsbyordninger. 3. Kanskje andre lærere på skolen allerede er i kontakt med skoler i utlandet? Har noen av disse skolene yrkesfaglige utdanningsprogram, og er det mulig å utvide samarbeidet til å involvere flere lærere og elever fra begge hold? 4. Skolen sørger for å undersøke hvorvidt fagene på skolen i utlandet overlapper med de obligatoriske fagene hos partnerskolen. Eventuelle hull i den utenlandske undervisningen dekkes av oppfølging fra skyggelærer i hvert fag. 5. Skyggelærere i alle fag, inkludert engelsk, møtes og samarbeider om planleggingen av skyggelærerrollen. 6. Skyggelæreren legger en plan for de første to til fire ukene og de siste to til fire ukene av skoleåret. Førstnevnte består av en intensiv periode med forberedelser til utenlandsoppholdet, og sistnevnte av en intensiv periode etter utenlandsoppholdet med oppfølging og forberedelser til eksamen. 7. Elevene tilbringer de første to til fire ukene av skoleåret på skolen i Norge, der de forbereder seg til turen og blir kjent med skyggelæreren som skal følge dem fra Norge gjennom hele året. Elevene bør ha ukentlige møter med skyggelæreren, der de forbereder seg på tiden i utlandet og blir kjent med skyggelærerens rolle og ansvar.

6 b) Gjennomføring 8. Elevene tilbringer nesten et helt skoleår i utlandet og blir undervist i alle de obligatoriske fagene på engelsk, og de bor hos en engelskspråklig vertsfamilie. 9. Elevene får regelmessig oppfølging fra skyggelæreren i Norge via Skype, e-post o.l. 10. Skyggelæreren skal være tilgjengelig for spørsmål om engelsk som språk, samtidig som han/hun skal forsøke, gjennom regelmessig dialog, å opparbeide seg et inntrykk av hvordan eleven ligger an med tanke på eksamen. Læreren bør også forhøre seg med lærere på skolen i utlandet for å få et inntrykk av hva eleven trenger å jobbe mer med. 11. Skyggelæreren følger med på når eleven eventuelt planlegger å ta turer hjem til Norge, for eksempel i forbindelse med juleferien. Hvis det er anledning til det, bør et møte ansikt-tilansikt underveis i skoleåret absolutt gjennomføres, for da kan man ta opp litt andre temaer enn man gjerne gjør via Internett. Skyggelæreren kan eventuelt dra på besøk til skolen i utlandet. c) Etterarbeid 12. Eleven drar hjem to til fire uker før den norske eksamenstiden og går de siste ukene av skoleåret på skolen i Norge. 13. Skyggelæreren gir eleven intensiv oppfølging i ukene før eksamen for å sørge for at eleven er like godt forberedt som de som har deltatt i den ordinære norske undervisningen.

7 Eksempel: Vg2 Data og elektronikk i England Sogn vgs. i Oslo har siden 1999 hatt en fast ordning der elever får mulighet til å tilbringe nesten hele Vg2 i utlandet. Ordningen ble etter hvert så populær at skolen begynte å sende hele klasser. I den forbindelse begynte skolen også aktivt å rekruttere elever. Sogns internasjonale koordinator besøker Vg1-grupper på skoler med Elektrofag og opplyser om den unike versjonen av Vg2 Data og elektronikk, der nesten hele skoleåret tas på Bournemouth & Poole College i England. Elevene tilbringer de første to ukene av skoleåret på Sogn videregående skole, der de forbereder seg til turen og blir kjent med skyggelærerne som skal følge dem fra Norge gjennom hele året. Etter hjemkomst foregår også de siste ukene av skoleåret på Sogn, der de forbereder seg til eksamen. I tiden imellom bor elevene i en engelsk vertsfamilie. Elevene fra Oslo blir fordelt på to klasser, og elevene går sammen med de engelske elevene og blir undervist av engelske lærere. Kun nå og da møtes de norske elevene som én gruppe, da for å ha spesialtilpassede engelsktimer som følger den norske læreplanen for engelsk. Siden all undervisning foregår på engelsk, blir elevene godt rustet til å møte engelsk i praktiske situasjoner i fremtiden. I tillegg sørger det spesialtilpassede engelskfaget, oppfølgingen fra skyggelæreren i Norge og intensivforberedelsene i ukene etter hjemkomst for at de blir godt forberedt til engelskeksamen. Elevene får undervisning i alle de andre obligatoriske fagene for Vg2 Data og elektronikk, og i flere av disse samsvarer pensum med den norske læreplanen. I de tilfellene hvor den engelske læreplanen avviker fra den norske, blir dette tatt hensyn til ved at de norske elevene får spesialundervisning. Skyggelærer Hege Lundgren kaller opplegget for et typisk språkbad og sier at elevenes engelskkunnskaper når helt nye nivåer allerede etter kort tid. Elevene drar til England i september, og når de tre måneder senere er tilbake i Norge i juleferien, forteller de ofte om hvor dypt engelsken allerede sitter: De rapporterer om at de er begynt å drømme på engelsk, eller om at de under julemiddagen blandet inn engelske ord i norske setninger. Allerede når de er på plass i England igjen etter jul, må de ha sin første store prøve på

8 engelsk, og som regel viser den at elevenes vurdering av eget nivå ser ut til å holde mål. For elevene på Sogn videregående skole koster dette spesialskoleåret kroner. Disse pengene går til lærekrefter og undervisning på Bournemouth & Poole College. Kr blir dekket av Lånekassens borteboerstipend.

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Nivå/trinn: Nivå I, ungdomsskole eller videregående skole. Tema: Elevene øver seg på å forstå hovedinnholdet i en muntlig samtale omkring

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Yrkesretting og relevans i praksis

Yrkesretting og relevans i praksis Christian Wendelborg, Melina Røe og Anders Martinsen Yrkesretting og relevans i praksis En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige studieprogram Rapport 2014 Mangfold og inkludering

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen!

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Marit Nerås Krogsæter Marit Knutsdatter Strand Hanne Marte Vatnaland

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vertsfamilie i 4H. Bli med på en spennende reise - i din egen stue! 4H Norge

Vertsfamilie i 4H. Bli med på en spennende reise - i din egen stue! 4H Norge Vertsfamilie i 4H Bli med på en spennende reise - i din egen stue! 4H Norge 4H deltar i flere utvekslinger. Den viktigste delen av utvekslingene er oppholdet hos vertsfamiliene. Å bo hos en helt vanlig

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer