Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:"

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak /2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 4/2014. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 4/2014 til orientering.

2 1 Medarbeidere HMS Prioriterte oppgaver i siste periode har omfattet: HMS fagsamling i regi av Helse Vest RHF. Fagdager for bedriftssykepleiere i regi av NSF. Møter i prosjektgruppen for sykehusutbygging. Møte i prosjektgruppe for Stavanger DPS. Møte i prosjektgruppe for dagkirurgi og brystdiagnostisk senter. Utstrakt undervisning for helsefagarbeiderlærlinger. Avholdt opplæring i forflytningsteknikk for forflytningsledere 2 kurs. Arrangert kurset «Frisk og gravid». Implementert bestemmelsene i stikkskadedirektivet. Eget tema på utvidet ledermøte Omfattende HMS-undervisning for enheter i henhold til BHTs bestillerdokument. Deltakelse med HMS-undervisning på enhetsvise fagdager. Risikovurdering av kjemikalier via stoffkartoteket ved flere avdelinger. Kjemikaliekartlegging ved enheter i Psykiatrisk divisjon. Ergonomisk gjennomgang/kartlegging for enheter og enkeltpersoner. Sykefraværsanalyser for enheter. Oppfølging i enkeltsaker fra BHT stor pågang. Arbeidsmiljøkartlegging og helsesamtaler ved Dalane DMS, Egersund. Arbeidsplassbefaringer ved enheter. BHT-bistand ved inngåelse av nytt møbelanbud meget resurskrevende. Bistand i forbindelse med planlagt ISO sertifisering Deltakelse på FAMU og divisjonsvise AMU. Personalskader i Helse Stavanger HF Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr

3 Antall skader I grafene nedenfor vises fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) for henholdsvis Psykiatrisk divisjon og samlet for de somatiske divisjoner. Grafene er basert på totalt timeverk for hver gruppe med tilhørende yrkesskader for perioden. Helse Stavanger Psykiatrisk Divisjon 2014 Yrkesskader Månedlige oversikter Ant fraværskader Tot.ant.personskader H H2 0 4,4 13,4 J14 F14 M14 A14 M14 J14 J14 A14 S14 O14 N14 D14 Frekvens Kommentarer: Skade med fravær rapportert i Synergi begge fra somatikken: Ankelbrudd etter å ha tråkket over med foten ned i et hull/ujevnhet i asfalten på vei mellom arbeidssteder. Hodepine i forbindelse med utvask av smitterom ved bruk av Virkon. Vindu kunne ikke åpnes. Ikke bruk av verneutstyr. Skader med medisinsk behandling rapportert i Synergi: Psykiatrisk divisjon: Hodeskade med bevissthetstap og ansiktsskade p.g.a. vold fra pasient. Meldt Arbeidstilsynet. 3

4 Skade på lår, ansikt og munn p.g.a. vold fra pasient. Rygg- og nakkeskade i forbindelse med påkjørsel bakfra av annen bil. Tjenestekjøring. Somatikken: Kutt i pekefinger etter fall på vått gulv. Slo hånden i kanten av en vask. Finger operert. Kne- og håndskade p.g.a. fall da sko hang seg opp i en skop-kabel. Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte personalskader i Synergi hittil for mars: 59 stk. Psykiatrisk Divisjon: Vold skade førstehjelp: 11 stk. Vold skade uten medisinsk behandling: 11 stk. Vold og trusler: 11 stk. - hvorav flere dødstrusler. Somatikken: Vold skade førstehjelp: 1 stk. Vold skade uten medisinsk behandling: 2 stk. Vold og trusler: 3 stk. Biologisk: 1 stk. Stikk: 7 stk. Skade førstehjelp: 3 stk. Skade uten medisinsk behandling: 2 stk. Innen psykiatrien er det enkelte pasienter som står for det meste av skadetilfellene. På en enhet står én pasient for samtlige skader. På andre enheter står 2-3 pasienter for skadetilfellene. Innen Spesialavdeling for voksne har enkelte pasienter påført personalet skader og trusler av alvorlig karakter over tid. Dette har medført stor slitasje på personalet og har bl.a. medført sykefravær etter lengre tids eksponering. Det har vært avholdt møter på postene og pasienter har blitt flyttet til andre poster. Det påpekes at det er for få A1-senger (senger på sikkerhetsposten) tilgjengelige. Flere av truslene retter seg mot både personalet og deres familier. 4

5 Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte personalskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 2 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Samarbeidsmøte mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune I henhold til avtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune ble det arrangert «Samarbeidsforum» den Fra helseforetaket møtte adm. direktør og deler av adm. direktørs ledergruppe samt samhandlingssjef. Fra kommunen møtte Kommunaldirektør for oppvekst og levekår med stab. I første del av møtet presenterte Stavanger kommune utfordringer og utviklingsarbeid i kommunen, samt en presentasjon av tjenestene i Helsehuset Stavanger som hadde sin offisielle åpning I andre halvdel av møtet ble ulike samarbeidsprosjekter og utfordringer presentert. Her nevnes prosjektet som er gjennomført i Helse Stavanger HF med registrering av pasienter til akuttmottak, der pasienten er vurdert opp mot kriterier for innleggelse i en kommunal ø-hjelp seng framfor sykehusinnleggelse. Dette prosjektet har avdekket et stort potensiale for bedre bruk av kommunale ø-hjelp senger, og blir fulgt opp i egne samarbeidsmøter. Et annet prosjekt «Prosjekt Lassa» tar utgangspunkt i at Lassahagens bygningsmasse tilbakeføres fra helseforetaket til Stavanger kommune Det er planlagt et samhandlingsprosjekt mellom foretakets nye Stavanger DPS og Stavanger kommunes to botilbud i Adjunkt Hauglandsgate og Lassahagen. Intensjonen er tettere lokal samhandling og sømløse tjenester, særlig knyttet til pasienter med psykiske lidelser, utfordrende atferd og stort omsorgsbehov - pasienter som i dag går frem og tilbake mellom nivåene. Den felles utarbeidede prosjektbeskrivelsen legger til rette for driftsmessige og økonomiske synergieffekter for begge parter gjennom delvis felles beredskap, kompetansebygging, gruppe- og aktivitetstilbud mm. Helse Stavanger HF vil sammen med Stavanger kommune søke eksterne midler for evaluering av prosjektet/følgeforskning. Prosjektet framstår som et nyskapende og realistisk samhandlingsprosjekt, som er enestående i sitt slag i Norge. Øvrige saker var en orientering fra helseforetaket om hvordan legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og helseforetaket sitt ansvar for utdeling av medisiner skal håndteres i fremtiden. Videre ga helseforetaket en orientering om status i arbeidet med omstilling av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern - fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling. Status samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene Ansvar for oppfølging av delavtalene/tjenesteavtalene er overført til Samhandlingsutvalget som har nedsatt tverrfaglige grupper/fagråd på tvers av forvaltningsnivåene for oppfølging og innspill til revisjon. Totalt er det nedsatt 10 ulike fagråd som møter Samhandlingsutvalget en gang pr. år i henhold til oppsatt plan, og gir innspill til eventuell revisjon og oppfølging av avtalene. 5

6 Samhandlingsutvalget avholdt sitt siste møte i Helsehuset Stavanger og fikk omvisning i lokalene. Fagrådene knyttet til delavtale 9 «Samarbeid om IKT-løsninger» og delavtale 11 «Samarbeid om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden» presenterte sitt arbeid. Strategisk ledermøte til høsten ble også diskutert. Møtedato er foreløpig satt til fredag Søknad om Samhandlingsmidler Hver vår lyses det ut Samhandlingsmidler fra Helse Vest RHF. I utlysningen legges det vekt på at prosjektene/tiltakene understøtter intensjonene i samhandlingsreformen, er i tråd med overordnet mål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Helse 2020 og Nasjonal helse- og omsorgsplan. I tillegg skal prosjektene ha nytteverdi for pasienten, ha overføringsverdi til andre enheter, ha deltakelse fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, ivareta brukermedvirkning samt beskrive en metodisk tilnærming med plan for hvordan effekten skal evalueres og implementeres i drift. Helse Vest RHF har i år lyst ut kr. 11,1 mill. til samhandlingsprosjekter. I 2013 var det lyst ut kr. 10 mill. - hvorav Helse Stavanger HF fikk tildelt kr. 2,95 mill. Helse Stavanger HF har søkt om midler til 12 prosjekter med en samlet søknadssum på kr. 3,42 mill. Det forventes at Helse Vest RHF foretar tildeling av samhandlingsmidlene på forsommeren og prosjektmidlene kan benyttes ut Prosesser Prosjekt Stavanger DPS Aktiviteten på bygget er fortsatt stor både innendørs og utendørs. Arbeidet er nå i sluttfasen. Den skal hovedarbeidet være ferdig og det er planlagt å ha en måned til sluttføring og kvalitetssikring. Tiltaket mot inntrengt grunnvann i underetasjen er utført. Det meldes at saken er positivt løst og at alt fungerer etter intensjon. Rambøll fikk oppdraget med å foreta lufttetthetskontroll på bygget et oppfølgingstiltak etter den bygningsmessige revisjonen fra Stavanger kommune til hovedentreprenør Byggmester Sagen Divisjon for intern service har utført internrevisjon av byggeprosjektet. Fokus var på ytre miljø og var et ledd i arbeidet med ISO-sertifiseringen av foretaket på miljøområdet. Det ble gitt 2 avvik og 2 merknader. Avvik 1 var at Synergi ikke ble brukt for å melde avvik i prosjektet. Det kunne heller ikke dokumenteres i EQS at prosjektet hadde lagt styrende dokumenter i systemet. Alle byggeprosjekter håndterer avvikene i prosjektorganisasjonen, men ikke via Synergi. Prosjektdirektør vil lukke avviket med å sikre at alle foretakets styrende dokumenter legges i EQS samt å sjekke ut om HMS-avvik i byggeprosjekter også skal meldes i Synergi. Avvik 2: Det ble presisert at Tidligfaseveilederen for prosjekt Stavanger DPS ikke var brukt i planleggingen. 6

7 Avviket lukkes med forklaring: Prosjektet var planlagt flere år tilbake (fra )og hvor dagens veileder ikke forelå. Planleggingen ble likevel utført i henhold til krav og dette ble forklart i styresak 094/11B. Denne styresaken førte prosjektet til forprosjektet og med godkjenning av funksjonsprogram og skisseprosjekt. Pr. utgangen av mars var det registrert et forbruk på kr. 115,2 mill. Alle beregninger og prognoser tilsier at den økonomiske rammen på kr. 195 mill. vil bli overholdt. Prosjekt Sykehusutbygging Planleggingen av fasen for delfunksjonsprogrammet (DFP) og skisseprosjektet er i god prosess og deler av arbeidet er påbegynt. Organisering og fremdriftsplanen for arbeidet ble behandlet av styringsgruppen Det er opprettet 4 brukergrupper som skal arbeide frem til juni Hovedoppgavene for disse er å gi anbefaling av prinsipper for ulike konsepter i driften. Eks. er: Prinsipper og standardiseringer for kontor og møterom, logistikk, medikamenthåndtering, sengeområder, poliklinikker m.m. Det forberedes et arbeid for å etablere de faglige brukergruppene som skal bidra til å utarbeide DFP. Et større antall faglige brukergrupper vil opprettes og disse skal detaljere funksjonene og vurdere nærheter for en fremtidig optimal drift. Arbeidet vil ha oppstart etter ferien 2014 i siste halvdel av august. En regner med at arbeidet kan sluttføres til november Delfunksjonsprogrammet vil da være utarbeidet for alle alternativene og skal foreligge fullstendig innen utgangen av november. Skisseprosjektet (SPR) skal utføres på bakgrunn av hovedfunksjonsprogrammet. Utarbeidingen av SPR er, som tidligere meldt omfattende, fordi en i henhold til veilederen må utarbeide skisseprosjekt for alle alternativene som utredes. Det er valgt å bruke konkurranse med forhandling for å anskaffe konsulentbistand til arbeidet med skisseprosjektet. Kontraktsformen krever at en først må lyse ut en konkurranse for å prekvalifisere mulige leverandører. Underlaget for denne utlysningen er i prosess og en regner med at den kan lyses ut medio mai i år. Etter at prekvalifiseringen er gjennomført, vil foretaket velge leverandør som skal utføre selve oppdraget med skisseprosjektene. Det vil bli avholdt et seminar for styringsgruppen Det er nå utført trafikkmessige analyser for alle tomtealternativene. Resultatet fra analysene er viktige elementer i vurderingene for valg av tomtealternativ. Det er Asplan Viak som har utført alle analysene. Styringsgruppemøter avholdes månedlig og neste dialogmøte med Helse Vest RHF skal avholdes Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk status Nye arealer i Hillevåg er overtatt etter ferdigstillelsesbefaring I styresak 080/12 B ble det redegjort for prosjektet herunder arbeidet med spørsmål knyttet til leieavtale. I saken ble leieperioden oppgitt til 10 år. I endelig inngått leieavtale er det avtalt en leietid på 20 år, men med mulighet til å terminere avtalen etter henholdsvis 10 og 15 år. 7

8 Fra og fram til påske har det vært full aktivitet med å få på plass møbler, inventar, IKTutstyr m.m. i bygget. I ny dagkirurgi er operasjonsstuer klargjort med nødvendig medisinsk teknisk utstyr, og vaskemaskiner og autoklaver er montert i sterilenhet. Brystdiagnostisk senter, Avdeling for radiologi og Bryst-/endokrinkirurgisk poliklinikk flyttet uka før påske en teknisk krevende operasjon både i.f.t. flytting av mammografi- og ultralydapparat samt å få dette «opp å gå på nett». Testing og validering av utstyr samt fullskalatesting av teknisk anlegg på bygg ble utført uken etter påske. Planlagt driftsstart er utsatt til medio mai måned Årsaken til utsettelsen er sen leveranse av vaskemaskiner og autoklaver, tekniske utfordringer knyttet til installering samt behov for nytt renhold av arealene til den operative virksomheten. Gaten mellom nybygg og Øyepoliklinikken/Avdeling for radiologi, seksjon Hillevåg er gjort om til miljøgate. Dette skaper utfordringer både for pasient- og varetransport. Det er startet en dialog med Stavanger kommune om mulighet for å få åpne gaten for transport med bil. Personell som skal arbeide ved den nye dagkirurgiske enheten begynte uken før påske, og bidrar med å få ting på plass, gjøre seg kjent og gjennomgå nødvendige opplæring. De gleder seg til å kunne ta imot pasienter i nye, fine lokaler. Det er etablert en egen side i sykehusets kvalitetssystem EQS hvor ansatte nå kan finne faglige og administrative rutiner. Det er utarbeidet en internettside med de mest nødvendige opplysninger (kart og kontaktinformasjon) som pasientene trenger for å finne fram. Den interne fotokonkurransen som er utlyst blant ansatte for utsmykking av de nye lokalene har vært populær. Over 200 bilder kom inn, og her var mye fint å velge i for juryen. Den offisielle åpningen av Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk er fastsatt til Andre ferdigstilte byggeprosjekter i 1. tertial 2014 I tidligere uinnredet del av MOBA er nå Nødnett/AMK installert. Det er 350 m 2 (+ 35 m 2 betonggulv i uinnredet del). Dette ble overlevert i uke 8. Nå pågår installasjon/testing m.m. av nødnettutstyr fra leverandørene. Flytting av AMK skal etter plan skje ved årsskiftet 2014/2015. Videre er MR 14 på plass - et byggeprosjekt på 90 m 2 (MR-laboratorium pluss installasjoner i tekniske rom). Det ble overlevert til driftsorganisasjonen ( UPS er ferdigstilt i løpet av april 2014). Fra er den nye ambulansestasjonen på Strand tatt i bruk. Det er i leide lokaler. Tilsyn Det vises til vedlagte oversikt over tilsyn pr. mars måned Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over høringer pr

9 4 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon Utskrivningsklare pasienter ved Psykiatrisk divisjon er fortsatt en utfordring. Samarbeidet med kommunene om å etablere boligsosiale tiltak fortsetter. Som omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2014 (sak 25/14 O) har Helse Stavanger HF, etter initiativ fra Sandnes kommune, besluttet å leie ut 3 pasientrom i E-blokken ved Psykiatrisk divisjon til 4 utskrivningsklare pasienter fra Sandnes. Tiltaket er midlertidig inntil Sandnes kommune får etablert flere boligtilbud i kommunen. Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF I denne driftsorienteringen rapporteres pasientrelaterte hendelser registrert i avvikssystemet Synergi og de hendelser som er videresendt til Kunnskapssenteret samt hendelser som umiddelbart kreves oversendt Statens helsetilsyn. I tillegg blir det denne gang også rapportert 2013-resultater på måling av pasientskader med metodikken Global trigger tool (GTT). Trenden i antall registrerte pasientrelaterte uønskede hendelser viser nå en økning. Det er ikke fastslått om økningen innebærer en reell stigning i uønskede hendelser eller skyldes bedre registrering. De hyppigste registrerte hendelser er legemiddelrelaterte feil, fall og forhold innen psykiatrisk behandling som selvskading, tvangsbruk og situasjoner hvor en pasient skader en annen pasient. 9

10 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser pr. måned fra 2013: Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Oversikten under viser en nedgang i antall saker som blir sendt til Kunnskapssenteret, samtidig som det totale antall registrerte pasientrelaterte hendelser øker. Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Sannsynlig årsaken til nedgangen av saker sendt til Kunnskapssenteret fra Helse Stavanger HF, er en bedre forståelse av meldeplikten. Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Antall meldinger som er videresendt til Kunnskapssenteret pr. måned fra juli 2012: Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I 2013 sendte Helse Stavanger HF 17 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens 10

11 helsetilsyn. I mars 2014 ble det sendt én umiddelbar varsling fra foretaket. Varslingen omhandlet suicid hos pasient innlagt i Psykiatrisk divisjon, men som på aktuelt tidspunkt var på permisjon. Pasienten hadde tidligere hatt permisjoner som forløp greit og pasienten ble vurdert til å være i gradvis bedring. Handlingen fremstår som uventet sett i lys av bedring av helsetilstanden, samt suicidalvurderingen som i henhold til rutinen ble gjort umiddelbart før innvilget permisjon. Statens helsetilsyn gjennomførte ikke videre tilsynsmessig oppfølging. Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Resultater for GTT-måling av pasientskader 2013 I den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender, undersøker alle landets helseforetak forekomst av pasientskader ved hjelp av strukturert journalgjennomgang, med metodikken Global trigger tool (GTT). GTT for måling av pasientskader er en metode for identifisering av pasientskader og måling av frekvensen av pasientskader over tid. GTT er en retrospektiv gjennomgang av et tilfeldig utvalg av journaler for pasienter som har vært innlagt i sykehuset. GTT benytter følgende definisjon for skade: utilsiktet fysisk skade som har oppstått som er resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang. GTT tar med alle pasientskader, det vil si hendelser som er utilsiktede konsekvenser av medisinsk behandling, uansett om de kan forhindres eller ikke. GGT-resultatene baseres på gjennomgang av 10 journaler i hver granskning (hver 14. dag.) De 10 journalene er tilfeldig valgt ut fra hele utskrivningsperioden. Journaler fra psykiatri, pediatri, rehabilitering og opphold under 24 timer er ekskludert fra populasjonen før utvelgelsen. Mål: I Styringsdokument 2014 Helse Stavanger HF kap. 3.3 Kvalitet og pasienttryggleik beskrives følgende langsiktige mål: «Prosentdel av pasientskadar som kan førebyggjast, er redusert med 50 prosent innan fem år, målt ut frå GTT-undersøkinga for 2012.» Program for pasienttryggleik i Helse Vest formulerer målet slik: «Programmet har som mål å halvere talet på pasientskadar som kan unngåast som følgje av behandlinga i regionen innan utgangen av 2017.» Man antar at cirka halvparten av skadene som avdekkes gjennom GTT kan forebygges eller unngås. Målet for Helse Stavanger HF blir således at innen utgangen av 2017 skal andel pasientopphold med skade være under 11,9 %. 11

12 Resultater for Helse Stavanger HF i 2013: Gjennomgang av 240 journaler i 2013 avdekket 32 pasientopphold med til sammen 40 skader. Prosentandelen pasientopphold med minst én skade viser en fallende tendens fra 21 % i 2010 til 13,3 % i 2013 (figuren nedenfor) og Helse Stavanger HF er på god vei til å nå målsettingen for Skadene som avdekkes gjennom GTT klassifiseres i skadetyper og skadekategorier (alvorlighetsgrad) definert av Kunnskapssenteret. De hyppigst forekommende skadetypene er Legemiddelrelatert skade, Annen kirurgisk komplikasjon og Urinveisinfeksjon (UVI). Videre kommer Postoperativ sårinfeksjon, Nedre luftveisinfeksjon, Postoperativ blødning/hematom, Blødning og Trykksår. 5 Samfunnsresultater Forskning og innovasjon Forskning Disputaser i Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus første halvdel 2014 Det vil bli avholdt fire disputaser i Helse Stavanger HF før sommeren. Disse er følgende: Den disputerer Cord Arend Manhenke, Medisinsk divisjon, Hjerteavdelingen. Den Ok Målfrid Mangrud, Medisinsk servicedivisjon, Avdeling for patologi. Den disputerer Ingvild Bruun Mikalsen, Kvinne-barnedivisjonen, Kvinneklinikken. Den disputerer Bjørnar Gilje, Medisinsk divisjon, Avdeling for blod- og kreftsykdommer. Alle disputasene og prøveforelesningene blir avholdt i Aulaen 2. etg. Sydbygget. Innovasjon Idébanken 12

13 Seksjon for innovasjon har lansert Idébanken som portal for innspill til innovasjon og forbedring i foretaket. Foreløpig har bare ansatte tilgang via intranettet, men planen er å gjøre den tilgjengelig for alle, både pasienter, pårørende og ansatte via internett. Pågangen den første uken har vært over forventning, og det har allerede kommet en rekke gode små og store ideer til videre vurdering og utprøving. Det har vært stor interesse for prosjektet som skal erstatte dagens KOLS-koffertprosjekt i Dalane DMS. Dagens Medisin har medio april foretatt et intervju i tilknytning til prosjektet og arbeider med en sak på dette. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Pris for arbeidet med hjerneslag Nevro-senteret ved Stavanger universitetssjukehus v/seksjonsoverlege Martin Kurz er tildelt Helse Vest sin Pasienttryggleikspris 2014 for arbeidet sitt med å skape eit saumlaust pasientforløp for pasientar med hjerneslag. Kvart år blir nordmenn ramma av hjerneslag. Hjerneslag fører ofte til invaliditet og til at pasientar hamnar på sjukeheim. Eit hjerneslag rammar ofte utan forvarsel og straks begynner celler i hjernen å døy. For å oppnå eit godt resultat er det avgjerande at hjerneslagpasientar får behandling så raskt som mogleg. På sjukehuset blir det tatt forskjellige metodar i bruk for å opne blodtilførselen til hjernen. Etter initiativ frå Nevro-senteret ved seksjonsoverlege Martin Kurz, er det blitt utvikla eit pasientforløp som kutter tida frå AMK er varsla til innlegging i sjukehus og til behandlingsstart. Heile behandlingskjeda har i fleire år blitt systematisk gjennomgått og forbetra. Aftenbladet SUS ett av få sykehus som er oppdatert i elektronisk register for kreftpasienter Dagens Medisin pekte i august 2013 på at førstegangsregistrering av pasientdata i elektronisk journal bør skje i strukturert form og at fagmiljøene må få dataene tilbake i aggregert form, slik at man fortløpende kan bruke dem til kvalitetsforbedring. Direktøren i Kreftregisteret uttrykker frustrasjon over at kliniske kreftmeldinger til registeret sendes i papirformat, ikke elektronisk. Disse forholdene bidrar til at data fra Kreftregisteret er mer enn 18 måneder gamle når de blir publisert. Patologiavdelingene ved Akershus universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus er blant dem som har brukt malen for rutinerapportering. Data fra disse avdelingene viser at malen er blitt benyttet i over 90 % av alle kreftrapporter i de 4 5 årene man har registrert brukt egne upubliserte data. Dagens Medisin

14 Kjernejournalen kan forhindra dødsulykker Kjernejournalen som er på plass i Stavanger, Sola og Randaberg skal vera eit verktøy for legane for at dei raskt skal kunne vurdera kva som skal gjerast med deg ut i frå dei tidlegare undersøkingane dine. Fastlege ved Storhaug legesenter, Harald Bjørnestad, fortel om eit eksempel der kjernejournalen i dag vil gjera det tryggare for pasienten. Det viste seg at ein pasient var allergisk mot penicillin, og legane måtte for all del ikkje gje ho dette. - Då måtte eg sykla ned på kontoret mitt og henta opp journalen hennar på datamaskinen og videresende denne til SUS. I dag hadde denne informasjonen vore i kvinnas kjernejournal, og legane på sjukehuset kunne lett henta den opp, fortel han. Aftenbladet millioner til ny PET-skanner Pengene til ny PET-skanner er nå på plass, men det nye utstyret krever i tillegg at en helt ny sykehusavdeling bygges opp. Den nye avdelingen kan stå klar mot slutten av neste år. Støtteorganisasjonen Sykehuset i våre hender har samlet inn 25 millioner kroner til PET-skanner ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Pengegaven til tross, mesteparten av regningen havner likevel hos SUS. - De bygningsmessige tilpasningene kommer i tillegg. Vi regner med at dette kommer til å koste rundt 30 millioner kroner, sier Hans Tore Frydnes, direktør Divisjon for medisinsk service. PET-senteret blir på om lag 300 kvadratmeter. Ambisjonen er at avdelingen er operasjonell innen utgangen av 2015, sier han. Aftenbladet NØYTRALE SUS stengte lungeavdeling på grunn av influensa Stavanger universitetssjukehus har stengt lungeavdelingen på grunn av tre pasienter med influensa. Èn har såkalt vanlig influensa, to har "svineinfluensa", forteller smittevernoverlege Jon Sundal til Aftenbladet. Han understreker at dette er en rutinemessig avgjørelse helt uten dramatikk. -Vi gjør det for å begrense smitterisikoen. Dette er ikke uvanlig. For eksempel ved norovirus ("omgangssyke") har det hendt at vi har stengt postene, legger han til. Avdelingen er i første omgang stengt for to dager, til og med tirsdag. Aftenbladet På SUS nekter flest jordmødre å delta ved aborter Nærmere hundre jordmødre sier nei til å være med på abortinngrep ved norske sykehus. Det er flest som nekter ved Universitetssjukehuset i Stavanger. Det er jo mennesker vi snakker om her. Jeg mener dette er en form for aktiv dødshjelp. Det er jo å ta liv, sier jordmor Trine Kristoffersen i Stavanger. Hun er en av nærmere hundre jordmødre som reserverer seg mot abortinngrep. De sene abortene kan skje opp til femte måned i svangerskapet 14

15 og må søkes om i en egen abortnemnd. Det er jordmødre som gir medisinen som fører til at fosterets hjerte slutter å slå. Og deretter er de til stede ved aborten som forløper som en fødsel. NRK Nett 1.4. Høyre mener Sp ødelegger for nytt SUS (1) Sp vil sette all utvikling i Sykehus-Norge på vent i to år, inkludert de nye sykehusplanene i Stavanger, ifølge stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). - Senterpartiet foreslår i praksis at all omstilling og utvikling i Sykehus-Norge skal stilles på vent i to år. Om dette vedtas, vil det være dramatisk for kvalitet og pasientsikkerhet. Dette vil være dramatisk for SUS, ifølge Sveinung Stensland (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Da Aftenbladet intervjuet Pollestad om partiets forslag i februar, fryktet han at de minste og nedleggingstruede lokalsykehusene kom til å gjøre store forandringer før den nasjonale sykehusplanen foreligger - slik at de risikerer å sitte igjen som en større kuttaper enn nødvendig. Aftenbladet 2.4. Pollestad reagerer på sykehus- utspill (2) Sp nekter for at partiet vil stille sykehusutbyggingen på vent. Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp, reagerer kraftig på Sveinung Stenslands (H) utspill om sykehusutbygging i Aftenbladet i går. - Stensland tillegger Senterpartiet synspunkter vi ikke har. Det tyder på at han verken har forstått hva jeg har sagt eller hvordan sykehus Norge styres, sier Pollestad. Bakgrunnen for disputten er regjeringens varslede nasjonale helse- og sykehusplan. Sp vil stanse de ulike helseforetakene i å gjøre store endringer før den nasjonale planen er lagt fram. - Vi har aldri sagt at planleggingen skal stoppes. Dersom planene for nytt sykehus i Stavanger er klare til vedtak før neste høst - så kan regjeringen fremme egen sak om det for Stortinget. På bakgrunn av investeringenes størrelse må det uansett gjøres, sier Pollestad. Aftenbladet 3.4. NEGATIVE 19 hjertepasienter på gangen Onsdag måtte hele 19 hjertepasienter ligge i gangen ved hjerteavdelingen på SUS. Ny brystsmerteenhet som er under planlegging skal ta bort trykket. Kapasiteten ved hjerteavdelingen til Stavanger universitetssykehus (SUS) har denne uken vært sprengt. Opp mot 20 pasienter har fått behandling og sengeplass i gangen. Konstituert divisjonsdirektør ved medisinsk divisjon, Inger Cathrine Bryne, opplyser at tallene medfører riktighet. -Sykehuset får i gjennomsnitt nye pasienter i døgnet. Enkelte dager er tallet helt opp mot På tidspunktet det refereres til hadde vi stor tilstrømning av pasienter, samtidig som det tidlig på dagen ennå var mange inneliggende pasienter, sier Bryne til RA. Hun forsikrer at samtlige får nødvendig og sikker behandling. 15

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/573 GEN Dykkar ref.: Dato: 19.10.2011 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Vi kallar med dette

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer