Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:"

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak /2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 4/2014. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 4/2014 til orientering.

2 1 Medarbeidere HMS Prioriterte oppgaver i siste periode har omfattet: HMS fagsamling i regi av Helse Vest RHF. Fagdager for bedriftssykepleiere i regi av NSF. Møter i prosjektgruppen for sykehusutbygging. Møte i prosjektgruppe for Stavanger DPS. Møte i prosjektgruppe for dagkirurgi og brystdiagnostisk senter. Utstrakt undervisning for helsefagarbeiderlærlinger. Avholdt opplæring i forflytningsteknikk for forflytningsledere 2 kurs. Arrangert kurset «Frisk og gravid». Implementert bestemmelsene i stikkskadedirektivet. Eget tema på utvidet ledermøte Omfattende HMS-undervisning for enheter i henhold til BHTs bestillerdokument. Deltakelse med HMS-undervisning på enhetsvise fagdager. Risikovurdering av kjemikalier via stoffkartoteket ved flere avdelinger. Kjemikaliekartlegging ved enheter i Psykiatrisk divisjon. Ergonomisk gjennomgang/kartlegging for enheter og enkeltpersoner. Sykefraværsanalyser for enheter. Oppfølging i enkeltsaker fra BHT stor pågang. Arbeidsmiljøkartlegging og helsesamtaler ved Dalane DMS, Egersund. Arbeidsplassbefaringer ved enheter. BHT-bistand ved inngåelse av nytt møbelanbud meget resurskrevende. Bistand i forbindelse med planlagt ISO sertifisering Deltakelse på FAMU og divisjonsvise AMU. Personalskader i Helse Stavanger HF Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr

3 Antall skader I grafene nedenfor vises fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) for henholdsvis Psykiatrisk divisjon og samlet for de somatiske divisjoner. Grafene er basert på totalt timeverk for hver gruppe med tilhørende yrkesskader for perioden. Helse Stavanger Psykiatrisk Divisjon 2014 Yrkesskader Månedlige oversikter Ant fraværskader Tot.ant.personskader H H2 0 4,4 13,4 J14 F14 M14 A14 M14 J14 J14 A14 S14 O14 N14 D14 Frekvens Kommentarer: Skade med fravær rapportert i Synergi begge fra somatikken: Ankelbrudd etter å ha tråkket over med foten ned i et hull/ujevnhet i asfalten på vei mellom arbeidssteder. Hodepine i forbindelse med utvask av smitterom ved bruk av Virkon. Vindu kunne ikke åpnes. Ikke bruk av verneutstyr. Skader med medisinsk behandling rapportert i Synergi: Psykiatrisk divisjon: Hodeskade med bevissthetstap og ansiktsskade p.g.a. vold fra pasient. Meldt Arbeidstilsynet. 3

4 Skade på lår, ansikt og munn p.g.a. vold fra pasient. Rygg- og nakkeskade i forbindelse med påkjørsel bakfra av annen bil. Tjenestekjøring. Somatikken: Kutt i pekefinger etter fall på vått gulv. Slo hånden i kanten av en vask. Finger operert. Kne- og håndskade p.g.a. fall da sko hang seg opp i en skop-kabel. Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte personalskader i Synergi hittil for mars: 59 stk. Psykiatrisk Divisjon: Vold skade førstehjelp: 11 stk. Vold skade uten medisinsk behandling: 11 stk. Vold og trusler: 11 stk. - hvorav flere dødstrusler. Somatikken: Vold skade førstehjelp: 1 stk. Vold skade uten medisinsk behandling: 2 stk. Vold og trusler: 3 stk. Biologisk: 1 stk. Stikk: 7 stk. Skade førstehjelp: 3 stk. Skade uten medisinsk behandling: 2 stk. Innen psykiatrien er det enkelte pasienter som står for det meste av skadetilfellene. På en enhet står én pasient for samtlige skader. På andre enheter står 2-3 pasienter for skadetilfellene. Innen Spesialavdeling for voksne har enkelte pasienter påført personalet skader og trusler av alvorlig karakter over tid. Dette har medført stor slitasje på personalet og har bl.a. medført sykefravær etter lengre tids eksponering. Det har vært avholdt møter på postene og pasienter har blitt flyttet til andre poster. Det påpekes at det er for få A1-senger (senger på sikkerhetsposten) tilgjengelige. Flere av truslene retter seg mot både personalet og deres familier. 4

5 Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte personalskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 2 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Samarbeidsmøte mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune I henhold til avtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune ble det arrangert «Samarbeidsforum» den Fra helseforetaket møtte adm. direktør og deler av adm. direktørs ledergruppe samt samhandlingssjef. Fra kommunen møtte Kommunaldirektør for oppvekst og levekår med stab. I første del av møtet presenterte Stavanger kommune utfordringer og utviklingsarbeid i kommunen, samt en presentasjon av tjenestene i Helsehuset Stavanger som hadde sin offisielle åpning I andre halvdel av møtet ble ulike samarbeidsprosjekter og utfordringer presentert. Her nevnes prosjektet som er gjennomført i Helse Stavanger HF med registrering av pasienter til akuttmottak, der pasienten er vurdert opp mot kriterier for innleggelse i en kommunal ø-hjelp seng framfor sykehusinnleggelse. Dette prosjektet har avdekket et stort potensiale for bedre bruk av kommunale ø-hjelp senger, og blir fulgt opp i egne samarbeidsmøter. Et annet prosjekt «Prosjekt Lassa» tar utgangspunkt i at Lassahagens bygningsmasse tilbakeføres fra helseforetaket til Stavanger kommune Det er planlagt et samhandlingsprosjekt mellom foretakets nye Stavanger DPS og Stavanger kommunes to botilbud i Adjunkt Hauglandsgate og Lassahagen. Intensjonen er tettere lokal samhandling og sømløse tjenester, særlig knyttet til pasienter med psykiske lidelser, utfordrende atferd og stort omsorgsbehov - pasienter som i dag går frem og tilbake mellom nivåene. Den felles utarbeidede prosjektbeskrivelsen legger til rette for driftsmessige og økonomiske synergieffekter for begge parter gjennom delvis felles beredskap, kompetansebygging, gruppe- og aktivitetstilbud mm. Helse Stavanger HF vil sammen med Stavanger kommune søke eksterne midler for evaluering av prosjektet/følgeforskning. Prosjektet framstår som et nyskapende og realistisk samhandlingsprosjekt, som er enestående i sitt slag i Norge. Øvrige saker var en orientering fra helseforetaket om hvordan legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og helseforetaket sitt ansvar for utdeling av medisiner skal håndteres i fremtiden. Videre ga helseforetaket en orientering om status i arbeidet med omstilling av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern - fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling. Status samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene Ansvar for oppfølging av delavtalene/tjenesteavtalene er overført til Samhandlingsutvalget som har nedsatt tverrfaglige grupper/fagråd på tvers av forvaltningsnivåene for oppfølging og innspill til revisjon. Totalt er det nedsatt 10 ulike fagråd som møter Samhandlingsutvalget en gang pr. år i henhold til oppsatt plan, og gir innspill til eventuell revisjon og oppfølging av avtalene. 5

6 Samhandlingsutvalget avholdt sitt siste møte i Helsehuset Stavanger og fikk omvisning i lokalene. Fagrådene knyttet til delavtale 9 «Samarbeid om IKT-løsninger» og delavtale 11 «Samarbeid om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden» presenterte sitt arbeid. Strategisk ledermøte til høsten ble også diskutert. Møtedato er foreløpig satt til fredag Søknad om Samhandlingsmidler Hver vår lyses det ut Samhandlingsmidler fra Helse Vest RHF. I utlysningen legges det vekt på at prosjektene/tiltakene understøtter intensjonene i samhandlingsreformen, er i tråd med overordnet mål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Helse 2020 og Nasjonal helse- og omsorgsplan. I tillegg skal prosjektene ha nytteverdi for pasienten, ha overføringsverdi til andre enheter, ha deltakelse fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, ivareta brukermedvirkning samt beskrive en metodisk tilnærming med plan for hvordan effekten skal evalueres og implementeres i drift. Helse Vest RHF har i år lyst ut kr. 11,1 mill. til samhandlingsprosjekter. I 2013 var det lyst ut kr. 10 mill. - hvorav Helse Stavanger HF fikk tildelt kr. 2,95 mill. Helse Stavanger HF har søkt om midler til 12 prosjekter med en samlet søknadssum på kr. 3,42 mill. Det forventes at Helse Vest RHF foretar tildeling av samhandlingsmidlene på forsommeren og prosjektmidlene kan benyttes ut Prosesser Prosjekt Stavanger DPS Aktiviteten på bygget er fortsatt stor både innendørs og utendørs. Arbeidet er nå i sluttfasen. Den skal hovedarbeidet være ferdig og det er planlagt å ha en måned til sluttføring og kvalitetssikring. Tiltaket mot inntrengt grunnvann i underetasjen er utført. Det meldes at saken er positivt løst og at alt fungerer etter intensjon. Rambøll fikk oppdraget med å foreta lufttetthetskontroll på bygget et oppfølgingstiltak etter den bygningsmessige revisjonen fra Stavanger kommune til hovedentreprenør Byggmester Sagen Divisjon for intern service har utført internrevisjon av byggeprosjektet. Fokus var på ytre miljø og var et ledd i arbeidet med ISO-sertifiseringen av foretaket på miljøområdet. Det ble gitt 2 avvik og 2 merknader. Avvik 1 var at Synergi ikke ble brukt for å melde avvik i prosjektet. Det kunne heller ikke dokumenteres i EQS at prosjektet hadde lagt styrende dokumenter i systemet. Alle byggeprosjekter håndterer avvikene i prosjektorganisasjonen, men ikke via Synergi. Prosjektdirektør vil lukke avviket med å sikre at alle foretakets styrende dokumenter legges i EQS samt å sjekke ut om HMS-avvik i byggeprosjekter også skal meldes i Synergi. Avvik 2: Det ble presisert at Tidligfaseveilederen for prosjekt Stavanger DPS ikke var brukt i planleggingen. 6

7 Avviket lukkes med forklaring: Prosjektet var planlagt flere år tilbake (fra )og hvor dagens veileder ikke forelå. Planleggingen ble likevel utført i henhold til krav og dette ble forklart i styresak 094/11B. Denne styresaken førte prosjektet til forprosjektet og med godkjenning av funksjonsprogram og skisseprosjekt. Pr. utgangen av mars var det registrert et forbruk på kr. 115,2 mill. Alle beregninger og prognoser tilsier at den økonomiske rammen på kr. 195 mill. vil bli overholdt. Prosjekt Sykehusutbygging Planleggingen av fasen for delfunksjonsprogrammet (DFP) og skisseprosjektet er i god prosess og deler av arbeidet er påbegynt. Organisering og fremdriftsplanen for arbeidet ble behandlet av styringsgruppen Det er opprettet 4 brukergrupper som skal arbeide frem til juni Hovedoppgavene for disse er å gi anbefaling av prinsipper for ulike konsepter i driften. Eks. er: Prinsipper og standardiseringer for kontor og møterom, logistikk, medikamenthåndtering, sengeområder, poliklinikker m.m. Det forberedes et arbeid for å etablere de faglige brukergruppene som skal bidra til å utarbeide DFP. Et større antall faglige brukergrupper vil opprettes og disse skal detaljere funksjonene og vurdere nærheter for en fremtidig optimal drift. Arbeidet vil ha oppstart etter ferien 2014 i siste halvdel av august. En regner med at arbeidet kan sluttføres til november Delfunksjonsprogrammet vil da være utarbeidet for alle alternativene og skal foreligge fullstendig innen utgangen av november. Skisseprosjektet (SPR) skal utføres på bakgrunn av hovedfunksjonsprogrammet. Utarbeidingen av SPR er, som tidligere meldt omfattende, fordi en i henhold til veilederen må utarbeide skisseprosjekt for alle alternativene som utredes. Det er valgt å bruke konkurranse med forhandling for å anskaffe konsulentbistand til arbeidet med skisseprosjektet. Kontraktsformen krever at en først må lyse ut en konkurranse for å prekvalifisere mulige leverandører. Underlaget for denne utlysningen er i prosess og en regner med at den kan lyses ut medio mai i år. Etter at prekvalifiseringen er gjennomført, vil foretaket velge leverandør som skal utføre selve oppdraget med skisseprosjektene. Det vil bli avholdt et seminar for styringsgruppen Det er nå utført trafikkmessige analyser for alle tomtealternativene. Resultatet fra analysene er viktige elementer i vurderingene for valg av tomtealternativ. Det er Asplan Viak som har utført alle analysene. Styringsgruppemøter avholdes månedlig og neste dialogmøte med Helse Vest RHF skal avholdes Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk status Nye arealer i Hillevåg er overtatt etter ferdigstillelsesbefaring I styresak 080/12 B ble det redegjort for prosjektet herunder arbeidet med spørsmål knyttet til leieavtale. I saken ble leieperioden oppgitt til 10 år. I endelig inngått leieavtale er det avtalt en leietid på 20 år, men med mulighet til å terminere avtalen etter henholdsvis 10 og 15 år. 7

8 Fra og fram til påske har det vært full aktivitet med å få på plass møbler, inventar, IKTutstyr m.m. i bygget. I ny dagkirurgi er operasjonsstuer klargjort med nødvendig medisinsk teknisk utstyr, og vaskemaskiner og autoklaver er montert i sterilenhet. Brystdiagnostisk senter, Avdeling for radiologi og Bryst-/endokrinkirurgisk poliklinikk flyttet uka før påske en teknisk krevende operasjon både i.f.t. flytting av mammografi- og ultralydapparat samt å få dette «opp å gå på nett». Testing og validering av utstyr samt fullskalatesting av teknisk anlegg på bygg ble utført uken etter påske. Planlagt driftsstart er utsatt til medio mai måned Årsaken til utsettelsen er sen leveranse av vaskemaskiner og autoklaver, tekniske utfordringer knyttet til installering samt behov for nytt renhold av arealene til den operative virksomheten. Gaten mellom nybygg og Øyepoliklinikken/Avdeling for radiologi, seksjon Hillevåg er gjort om til miljøgate. Dette skaper utfordringer både for pasient- og varetransport. Det er startet en dialog med Stavanger kommune om mulighet for å få åpne gaten for transport med bil. Personell som skal arbeide ved den nye dagkirurgiske enheten begynte uken før påske, og bidrar med å få ting på plass, gjøre seg kjent og gjennomgå nødvendige opplæring. De gleder seg til å kunne ta imot pasienter i nye, fine lokaler. Det er etablert en egen side i sykehusets kvalitetssystem EQS hvor ansatte nå kan finne faglige og administrative rutiner. Det er utarbeidet en internettside med de mest nødvendige opplysninger (kart og kontaktinformasjon) som pasientene trenger for å finne fram. Den interne fotokonkurransen som er utlyst blant ansatte for utsmykking av de nye lokalene har vært populær. Over 200 bilder kom inn, og her var mye fint å velge i for juryen. Den offisielle åpningen av Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk er fastsatt til Andre ferdigstilte byggeprosjekter i 1. tertial 2014 I tidligere uinnredet del av MOBA er nå Nødnett/AMK installert. Det er 350 m 2 (+ 35 m 2 betonggulv i uinnredet del). Dette ble overlevert i uke 8. Nå pågår installasjon/testing m.m. av nødnettutstyr fra leverandørene. Flytting av AMK skal etter plan skje ved årsskiftet 2014/2015. Videre er MR 14 på plass - et byggeprosjekt på 90 m 2 (MR-laboratorium pluss installasjoner i tekniske rom). Det ble overlevert til driftsorganisasjonen ( UPS er ferdigstilt i løpet av april 2014). Fra er den nye ambulansestasjonen på Strand tatt i bruk. Det er i leide lokaler. Tilsyn Det vises til vedlagte oversikt over tilsyn pr. mars måned Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over høringer pr

9 4 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon Utskrivningsklare pasienter ved Psykiatrisk divisjon er fortsatt en utfordring. Samarbeidet med kommunene om å etablere boligsosiale tiltak fortsetter. Som omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2014 (sak 25/14 O) har Helse Stavanger HF, etter initiativ fra Sandnes kommune, besluttet å leie ut 3 pasientrom i E-blokken ved Psykiatrisk divisjon til 4 utskrivningsklare pasienter fra Sandnes. Tiltaket er midlertidig inntil Sandnes kommune får etablert flere boligtilbud i kommunen. Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF I denne driftsorienteringen rapporteres pasientrelaterte hendelser registrert i avvikssystemet Synergi og de hendelser som er videresendt til Kunnskapssenteret samt hendelser som umiddelbart kreves oversendt Statens helsetilsyn. I tillegg blir det denne gang også rapportert 2013-resultater på måling av pasientskader med metodikken Global trigger tool (GTT). Trenden i antall registrerte pasientrelaterte uønskede hendelser viser nå en økning. Det er ikke fastslått om økningen innebærer en reell stigning i uønskede hendelser eller skyldes bedre registrering. De hyppigste registrerte hendelser er legemiddelrelaterte feil, fall og forhold innen psykiatrisk behandling som selvskading, tvangsbruk og situasjoner hvor en pasient skader en annen pasient. 9

10 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser pr. måned fra 2013: Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Oversikten under viser en nedgang i antall saker som blir sendt til Kunnskapssenteret, samtidig som det totale antall registrerte pasientrelaterte hendelser øker. Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Sannsynlig årsaken til nedgangen av saker sendt til Kunnskapssenteret fra Helse Stavanger HF, er en bedre forståelse av meldeplikten. Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Antall meldinger som er videresendt til Kunnskapssenteret pr. måned fra juli 2012: Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I 2013 sendte Helse Stavanger HF 17 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens 10

11 helsetilsyn. I mars 2014 ble det sendt én umiddelbar varsling fra foretaket. Varslingen omhandlet suicid hos pasient innlagt i Psykiatrisk divisjon, men som på aktuelt tidspunkt var på permisjon. Pasienten hadde tidligere hatt permisjoner som forløp greit og pasienten ble vurdert til å være i gradvis bedring. Handlingen fremstår som uventet sett i lys av bedring av helsetilstanden, samt suicidalvurderingen som i henhold til rutinen ble gjort umiddelbart før innvilget permisjon. Statens helsetilsyn gjennomførte ikke videre tilsynsmessig oppfølging. Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Resultater for GTT-måling av pasientskader 2013 I den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender, undersøker alle landets helseforetak forekomst av pasientskader ved hjelp av strukturert journalgjennomgang, med metodikken Global trigger tool (GTT). GTT for måling av pasientskader er en metode for identifisering av pasientskader og måling av frekvensen av pasientskader over tid. GTT er en retrospektiv gjennomgang av et tilfeldig utvalg av journaler for pasienter som har vært innlagt i sykehuset. GTT benytter følgende definisjon for skade: utilsiktet fysisk skade som har oppstått som er resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang. GTT tar med alle pasientskader, det vil si hendelser som er utilsiktede konsekvenser av medisinsk behandling, uansett om de kan forhindres eller ikke. GGT-resultatene baseres på gjennomgang av 10 journaler i hver granskning (hver 14. dag.) De 10 journalene er tilfeldig valgt ut fra hele utskrivningsperioden. Journaler fra psykiatri, pediatri, rehabilitering og opphold under 24 timer er ekskludert fra populasjonen før utvelgelsen. Mål: I Styringsdokument 2014 Helse Stavanger HF kap. 3.3 Kvalitet og pasienttryggleik beskrives følgende langsiktige mål: «Prosentdel av pasientskadar som kan førebyggjast, er redusert med 50 prosent innan fem år, målt ut frå GTT-undersøkinga for 2012.» Program for pasienttryggleik i Helse Vest formulerer målet slik: «Programmet har som mål å halvere talet på pasientskadar som kan unngåast som følgje av behandlinga i regionen innan utgangen av 2017.» Man antar at cirka halvparten av skadene som avdekkes gjennom GTT kan forebygges eller unngås. Målet for Helse Stavanger HF blir således at innen utgangen av 2017 skal andel pasientopphold med skade være under 11,9 %. 11

12 Resultater for Helse Stavanger HF i 2013: Gjennomgang av 240 journaler i 2013 avdekket 32 pasientopphold med til sammen 40 skader. Prosentandelen pasientopphold med minst én skade viser en fallende tendens fra 21 % i 2010 til 13,3 % i 2013 (figuren nedenfor) og Helse Stavanger HF er på god vei til å nå målsettingen for Skadene som avdekkes gjennom GTT klassifiseres i skadetyper og skadekategorier (alvorlighetsgrad) definert av Kunnskapssenteret. De hyppigst forekommende skadetypene er Legemiddelrelatert skade, Annen kirurgisk komplikasjon og Urinveisinfeksjon (UVI). Videre kommer Postoperativ sårinfeksjon, Nedre luftveisinfeksjon, Postoperativ blødning/hematom, Blødning og Trykksår. 5 Samfunnsresultater Forskning og innovasjon Forskning Disputaser i Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus første halvdel 2014 Det vil bli avholdt fire disputaser i Helse Stavanger HF før sommeren. Disse er følgende: Den disputerer Cord Arend Manhenke, Medisinsk divisjon, Hjerteavdelingen. Den Ok Målfrid Mangrud, Medisinsk servicedivisjon, Avdeling for patologi. Den disputerer Ingvild Bruun Mikalsen, Kvinne-barnedivisjonen, Kvinneklinikken. Den disputerer Bjørnar Gilje, Medisinsk divisjon, Avdeling for blod- og kreftsykdommer. Alle disputasene og prøveforelesningene blir avholdt i Aulaen 2. etg. Sydbygget. Innovasjon Idébanken 12

13 Seksjon for innovasjon har lansert Idébanken som portal for innspill til innovasjon og forbedring i foretaket. Foreløpig har bare ansatte tilgang via intranettet, men planen er å gjøre den tilgjengelig for alle, både pasienter, pårørende og ansatte via internett. Pågangen den første uken har vært over forventning, og det har allerede kommet en rekke gode små og store ideer til videre vurdering og utprøving. Det har vært stor interesse for prosjektet som skal erstatte dagens KOLS-koffertprosjekt i Dalane DMS. Dagens Medisin har medio april foretatt et intervju i tilknytning til prosjektet og arbeider med en sak på dette. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Pris for arbeidet med hjerneslag Nevro-senteret ved Stavanger universitetssjukehus v/seksjonsoverlege Martin Kurz er tildelt Helse Vest sin Pasienttryggleikspris 2014 for arbeidet sitt med å skape eit saumlaust pasientforløp for pasientar med hjerneslag. Kvart år blir nordmenn ramma av hjerneslag. Hjerneslag fører ofte til invaliditet og til at pasientar hamnar på sjukeheim. Eit hjerneslag rammar ofte utan forvarsel og straks begynner celler i hjernen å døy. For å oppnå eit godt resultat er det avgjerande at hjerneslagpasientar får behandling så raskt som mogleg. På sjukehuset blir det tatt forskjellige metodar i bruk for å opne blodtilførselen til hjernen. Etter initiativ frå Nevro-senteret ved seksjonsoverlege Martin Kurz, er det blitt utvikla eit pasientforløp som kutter tida frå AMK er varsla til innlegging i sjukehus og til behandlingsstart. Heile behandlingskjeda har i fleire år blitt systematisk gjennomgått og forbetra. Aftenbladet SUS ett av få sykehus som er oppdatert i elektronisk register for kreftpasienter Dagens Medisin pekte i august 2013 på at førstegangsregistrering av pasientdata i elektronisk journal bør skje i strukturert form og at fagmiljøene må få dataene tilbake i aggregert form, slik at man fortløpende kan bruke dem til kvalitetsforbedring. Direktøren i Kreftregisteret uttrykker frustrasjon over at kliniske kreftmeldinger til registeret sendes i papirformat, ikke elektronisk. Disse forholdene bidrar til at data fra Kreftregisteret er mer enn 18 måneder gamle når de blir publisert. Patologiavdelingene ved Akershus universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus er blant dem som har brukt malen for rutinerapportering. Data fra disse avdelingene viser at malen er blitt benyttet i over 90 % av alle kreftrapporter i de 4 5 årene man har registrert brukt egne upubliserte data. Dagens Medisin

14 Kjernejournalen kan forhindra dødsulykker Kjernejournalen som er på plass i Stavanger, Sola og Randaberg skal vera eit verktøy for legane for at dei raskt skal kunne vurdera kva som skal gjerast med deg ut i frå dei tidlegare undersøkingane dine. Fastlege ved Storhaug legesenter, Harald Bjørnestad, fortel om eit eksempel der kjernejournalen i dag vil gjera det tryggare for pasienten. Det viste seg at ein pasient var allergisk mot penicillin, og legane måtte for all del ikkje gje ho dette. - Då måtte eg sykla ned på kontoret mitt og henta opp journalen hennar på datamaskinen og videresende denne til SUS. I dag hadde denne informasjonen vore i kvinnas kjernejournal, og legane på sjukehuset kunne lett henta den opp, fortel han. Aftenbladet millioner til ny PET-skanner Pengene til ny PET-skanner er nå på plass, men det nye utstyret krever i tillegg at en helt ny sykehusavdeling bygges opp. Den nye avdelingen kan stå klar mot slutten av neste år. Støtteorganisasjonen Sykehuset i våre hender har samlet inn 25 millioner kroner til PET-skanner ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Pengegaven til tross, mesteparten av regningen havner likevel hos SUS. - De bygningsmessige tilpasningene kommer i tillegg. Vi regner med at dette kommer til å koste rundt 30 millioner kroner, sier Hans Tore Frydnes, direktør Divisjon for medisinsk service. PET-senteret blir på om lag 300 kvadratmeter. Ambisjonen er at avdelingen er operasjonell innen utgangen av 2015, sier han. Aftenbladet NØYTRALE SUS stengte lungeavdeling på grunn av influensa Stavanger universitetssjukehus har stengt lungeavdelingen på grunn av tre pasienter med influensa. Èn har såkalt vanlig influensa, to har "svineinfluensa", forteller smittevernoverlege Jon Sundal til Aftenbladet. Han understreker at dette er en rutinemessig avgjørelse helt uten dramatikk. -Vi gjør det for å begrense smitterisikoen. Dette er ikke uvanlig. For eksempel ved norovirus ("omgangssyke") har det hendt at vi har stengt postene, legger han til. Avdelingen er i første omgang stengt for to dager, til og med tirsdag. Aftenbladet På SUS nekter flest jordmødre å delta ved aborter Nærmere hundre jordmødre sier nei til å være med på abortinngrep ved norske sykehus. Det er flest som nekter ved Universitetssjukehuset i Stavanger. Det er jo mennesker vi snakker om her. Jeg mener dette er en form for aktiv dødshjelp. Det er jo å ta liv, sier jordmor Trine Kristoffersen i Stavanger. Hun er en av nærmere hundre jordmødre som reserverer seg mot abortinngrep. De sene abortene kan skje opp til femte måned i svangerskapet 14

15 og må søkes om i en egen abortnemnd. Det er jordmødre som gir medisinen som fører til at fosterets hjerte slutter å slå. Og deretter er de til stede ved aborten som forløper som en fødsel. NRK Nett 1.4. Høyre mener Sp ødelegger for nytt SUS (1) Sp vil sette all utvikling i Sykehus-Norge på vent i to år, inkludert de nye sykehusplanene i Stavanger, ifølge stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). - Senterpartiet foreslår i praksis at all omstilling og utvikling i Sykehus-Norge skal stilles på vent i to år. Om dette vedtas, vil det være dramatisk for kvalitet og pasientsikkerhet. Dette vil være dramatisk for SUS, ifølge Sveinung Stensland (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Da Aftenbladet intervjuet Pollestad om partiets forslag i februar, fryktet han at de minste og nedleggingstruede lokalsykehusene kom til å gjøre store forandringer før den nasjonale sykehusplanen foreligger - slik at de risikerer å sitte igjen som en større kuttaper enn nødvendig. Aftenbladet 2.4. Pollestad reagerer på sykehus- utspill (2) Sp nekter for at partiet vil stille sykehusutbyggingen på vent. Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp, reagerer kraftig på Sveinung Stenslands (H) utspill om sykehusutbygging i Aftenbladet i går. - Stensland tillegger Senterpartiet synspunkter vi ikke har. Det tyder på at han verken har forstått hva jeg har sagt eller hvordan sykehus Norge styres, sier Pollestad. Bakgrunnen for disputten er regjeringens varslede nasjonale helse- og sykehusplan. Sp vil stanse de ulike helseforetakene i å gjøre store endringer før den nasjonale planen er lagt fram. - Vi har aldri sagt at planleggingen skal stoppes. Dersom planene for nytt sykehus i Stavanger er klare til vedtak før neste høst - så kan regjeringen fremme egen sak om det for Stortinget. På bakgrunn av investeringenes størrelse må det uansett gjøres, sier Pollestad. Aftenbladet 3.4. NEGATIVE 19 hjertepasienter på gangen Onsdag måtte hele 19 hjertepasienter ligge i gangen ved hjerteavdelingen på SUS. Ny brystsmerteenhet som er under planlegging skal ta bort trykket. Kapasiteten ved hjerteavdelingen til Stavanger universitetssykehus (SUS) har denne uken vært sprengt. Opp mot 20 pasienter har fått behandling og sengeplass i gangen. Konstituert divisjonsdirektør ved medisinsk divisjon, Inger Cathrine Bryne, opplyser at tallene medfører riktighet. -Sykehuset får i gjennomsnitt nye pasienter i døgnet. Enkelte dager er tallet helt opp mot På tidspunktet det refereres til hadde vi stor tilstrømning av pasienter, samtidig som det tidlig på dagen ennå var mange inneliggende pasienter, sier Bryne til RA. Hun forsikrer at samtlige får nødvendig og sikker behandling. 15

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool

ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool Identifisering av pasientskader I samband med nasjonalt pasienttryggleiksprogram har alle helseføretak sidan 2010, kartlagt pasientskader

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Torsdag 19. juni kl. 10.30-13.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering

Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Paul Hjemås, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 22-2015/7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering Formål Gjeldende kvalitetsstrategi

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Møtedato: 22. november Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /2-106/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 15.11. Styresak 132-/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-47/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.5.2017 Styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Stein Tore Nilsen SAKEN GJELDER: Regional internrevisjon, prioritert liste over tema

DATO: SAKSBEHANDLER: Stein Tore Nilsen SAKEN GJELDER: Regional internrevisjon, prioritert liste over tema STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 18.10.2017 SAKSBEHANDLER: Stein Tore Nilsen SAKEN GJELDER: Regional internrevisjon, prioritert liste over tema ARKIVSAK: 2015/8404 STYRESAK:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013 Direktøren Styresak - Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) Saksbehandler: Tonje E Hansen, seksjon for Pasientsikkerhet Saksnr.: /7 Dato:.. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 41/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 5/2014. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 41/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 5/2014. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 12.6.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 20/2/012 Arild Johansen Styresak 41/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Formål Den øverste ledelsen ved foretaket går årlig gjennomorganisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin?

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Praktisk forbedringsarbeid Nidaroskongressen, Frie foredrag 22.oktober 2015 Inger Lyngstad, fastlege Trigger tool metoden kan synliggjøre pasientskader

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten

Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten Oluf Jensen Agenda Bakgrunn for den nye meldeordningen

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse HF DATO: 01.12.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK:

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer