Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:"

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak /2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 4/2014. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 4/2014 til orientering.

2 1 Medarbeidere HMS Prioriterte oppgaver i siste periode har omfattet: HMS fagsamling i regi av Helse Vest RHF. Fagdager for bedriftssykepleiere i regi av NSF. Møter i prosjektgruppen for sykehusutbygging. Møte i prosjektgruppe for Stavanger DPS. Møte i prosjektgruppe for dagkirurgi og brystdiagnostisk senter. Utstrakt undervisning for helsefagarbeiderlærlinger. Avholdt opplæring i forflytningsteknikk for forflytningsledere 2 kurs. Arrangert kurset «Frisk og gravid». Implementert bestemmelsene i stikkskadedirektivet. Eget tema på utvidet ledermøte Omfattende HMS-undervisning for enheter i henhold til BHTs bestillerdokument. Deltakelse med HMS-undervisning på enhetsvise fagdager. Risikovurdering av kjemikalier via stoffkartoteket ved flere avdelinger. Kjemikaliekartlegging ved enheter i Psykiatrisk divisjon. Ergonomisk gjennomgang/kartlegging for enheter og enkeltpersoner. Sykefraværsanalyser for enheter. Oppfølging i enkeltsaker fra BHT stor pågang. Arbeidsmiljøkartlegging og helsesamtaler ved Dalane DMS, Egersund. Arbeidsplassbefaringer ved enheter. BHT-bistand ved inngåelse av nytt møbelanbud meget resurskrevende. Bistand i forbindelse med planlagt ISO sertifisering Deltakelse på FAMU og divisjonsvise AMU. Personalskader i Helse Stavanger HF Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr

3 Antall skader I grafene nedenfor vises fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) for henholdsvis Psykiatrisk divisjon og samlet for de somatiske divisjoner. Grafene er basert på totalt timeverk for hver gruppe med tilhørende yrkesskader for perioden. Helse Stavanger Psykiatrisk Divisjon 2014 Yrkesskader Månedlige oversikter Ant fraværskader Tot.ant.personskader H H2 0 4,4 13,4 J14 F14 M14 A14 M14 J14 J14 A14 S14 O14 N14 D14 Frekvens Kommentarer: Skade med fravær rapportert i Synergi begge fra somatikken: Ankelbrudd etter å ha tråkket over med foten ned i et hull/ujevnhet i asfalten på vei mellom arbeidssteder. Hodepine i forbindelse med utvask av smitterom ved bruk av Virkon. Vindu kunne ikke åpnes. Ikke bruk av verneutstyr. Skader med medisinsk behandling rapportert i Synergi: Psykiatrisk divisjon: Hodeskade med bevissthetstap og ansiktsskade p.g.a. vold fra pasient. Meldt Arbeidstilsynet. 3

4 Skade på lår, ansikt og munn p.g.a. vold fra pasient. Rygg- og nakkeskade i forbindelse med påkjørsel bakfra av annen bil. Tjenestekjøring. Somatikken: Kutt i pekefinger etter fall på vått gulv. Slo hånden i kanten av en vask. Finger operert. Kne- og håndskade p.g.a. fall da sko hang seg opp i en skop-kabel. Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte personalskader i Synergi hittil for mars: 59 stk. Psykiatrisk Divisjon: Vold skade førstehjelp: 11 stk. Vold skade uten medisinsk behandling: 11 stk. Vold og trusler: 11 stk. - hvorav flere dødstrusler. Somatikken: Vold skade førstehjelp: 1 stk. Vold skade uten medisinsk behandling: 2 stk. Vold og trusler: 3 stk. Biologisk: 1 stk. Stikk: 7 stk. Skade førstehjelp: 3 stk. Skade uten medisinsk behandling: 2 stk. Innen psykiatrien er det enkelte pasienter som står for det meste av skadetilfellene. På en enhet står én pasient for samtlige skader. På andre enheter står 2-3 pasienter for skadetilfellene. Innen Spesialavdeling for voksne har enkelte pasienter påført personalet skader og trusler av alvorlig karakter over tid. Dette har medført stor slitasje på personalet og har bl.a. medført sykefravær etter lengre tids eksponering. Det har vært avholdt møter på postene og pasienter har blitt flyttet til andre poster. Det påpekes at det er for få A1-senger (senger på sikkerhetsposten) tilgjengelige. Flere av truslene retter seg mot både personalet og deres familier. 4

5 Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte personalskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 2 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Samarbeidsmøte mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune I henhold til avtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune ble det arrangert «Samarbeidsforum» den Fra helseforetaket møtte adm. direktør og deler av adm. direktørs ledergruppe samt samhandlingssjef. Fra kommunen møtte Kommunaldirektør for oppvekst og levekår med stab. I første del av møtet presenterte Stavanger kommune utfordringer og utviklingsarbeid i kommunen, samt en presentasjon av tjenestene i Helsehuset Stavanger som hadde sin offisielle åpning I andre halvdel av møtet ble ulike samarbeidsprosjekter og utfordringer presentert. Her nevnes prosjektet som er gjennomført i Helse Stavanger HF med registrering av pasienter til akuttmottak, der pasienten er vurdert opp mot kriterier for innleggelse i en kommunal ø-hjelp seng framfor sykehusinnleggelse. Dette prosjektet har avdekket et stort potensiale for bedre bruk av kommunale ø-hjelp senger, og blir fulgt opp i egne samarbeidsmøter. Et annet prosjekt «Prosjekt Lassa» tar utgangspunkt i at Lassahagens bygningsmasse tilbakeføres fra helseforetaket til Stavanger kommune Det er planlagt et samhandlingsprosjekt mellom foretakets nye Stavanger DPS og Stavanger kommunes to botilbud i Adjunkt Hauglandsgate og Lassahagen. Intensjonen er tettere lokal samhandling og sømløse tjenester, særlig knyttet til pasienter med psykiske lidelser, utfordrende atferd og stort omsorgsbehov - pasienter som i dag går frem og tilbake mellom nivåene. Den felles utarbeidede prosjektbeskrivelsen legger til rette for driftsmessige og økonomiske synergieffekter for begge parter gjennom delvis felles beredskap, kompetansebygging, gruppe- og aktivitetstilbud mm. Helse Stavanger HF vil sammen med Stavanger kommune søke eksterne midler for evaluering av prosjektet/følgeforskning. Prosjektet framstår som et nyskapende og realistisk samhandlingsprosjekt, som er enestående i sitt slag i Norge. Øvrige saker var en orientering fra helseforetaket om hvordan legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og helseforetaket sitt ansvar for utdeling av medisiner skal håndteres i fremtiden. Videre ga helseforetaket en orientering om status i arbeidet med omstilling av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern - fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinisk behandling. Status samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene Ansvar for oppfølging av delavtalene/tjenesteavtalene er overført til Samhandlingsutvalget som har nedsatt tverrfaglige grupper/fagråd på tvers av forvaltningsnivåene for oppfølging og innspill til revisjon. Totalt er det nedsatt 10 ulike fagråd som møter Samhandlingsutvalget en gang pr. år i henhold til oppsatt plan, og gir innspill til eventuell revisjon og oppfølging av avtalene. 5

6 Samhandlingsutvalget avholdt sitt siste møte i Helsehuset Stavanger og fikk omvisning i lokalene. Fagrådene knyttet til delavtale 9 «Samarbeid om IKT-løsninger» og delavtale 11 «Samarbeid om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden» presenterte sitt arbeid. Strategisk ledermøte til høsten ble også diskutert. Møtedato er foreløpig satt til fredag Søknad om Samhandlingsmidler Hver vår lyses det ut Samhandlingsmidler fra Helse Vest RHF. I utlysningen legges det vekt på at prosjektene/tiltakene understøtter intensjonene i samhandlingsreformen, er i tråd med overordnet mål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Helse 2020 og Nasjonal helse- og omsorgsplan. I tillegg skal prosjektene ha nytteverdi for pasienten, ha overføringsverdi til andre enheter, ha deltakelse fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, ivareta brukermedvirkning samt beskrive en metodisk tilnærming med plan for hvordan effekten skal evalueres og implementeres i drift. Helse Vest RHF har i år lyst ut kr. 11,1 mill. til samhandlingsprosjekter. I 2013 var det lyst ut kr. 10 mill. - hvorav Helse Stavanger HF fikk tildelt kr. 2,95 mill. Helse Stavanger HF har søkt om midler til 12 prosjekter med en samlet søknadssum på kr. 3,42 mill. Det forventes at Helse Vest RHF foretar tildeling av samhandlingsmidlene på forsommeren og prosjektmidlene kan benyttes ut Prosesser Prosjekt Stavanger DPS Aktiviteten på bygget er fortsatt stor både innendørs og utendørs. Arbeidet er nå i sluttfasen. Den skal hovedarbeidet være ferdig og det er planlagt å ha en måned til sluttføring og kvalitetssikring. Tiltaket mot inntrengt grunnvann i underetasjen er utført. Det meldes at saken er positivt løst og at alt fungerer etter intensjon. Rambøll fikk oppdraget med å foreta lufttetthetskontroll på bygget et oppfølgingstiltak etter den bygningsmessige revisjonen fra Stavanger kommune til hovedentreprenør Byggmester Sagen Divisjon for intern service har utført internrevisjon av byggeprosjektet. Fokus var på ytre miljø og var et ledd i arbeidet med ISO-sertifiseringen av foretaket på miljøområdet. Det ble gitt 2 avvik og 2 merknader. Avvik 1 var at Synergi ikke ble brukt for å melde avvik i prosjektet. Det kunne heller ikke dokumenteres i EQS at prosjektet hadde lagt styrende dokumenter i systemet. Alle byggeprosjekter håndterer avvikene i prosjektorganisasjonen, men ikke via Synergi. Prosjektdirektør vil lukke avviket med å sikre at alle foretakets styrende dokumenter legges i EQS samt å sjekke ut om HMS-avvik i byggeprosjekter også skal meldes i Synergi. Avvik 2: Det ble presisert at Tidligfaseveilederen for prosjekt Stavanger DPS ikke var brukt i planleggingen. 6

7 Avviket lukkes med forklaring: Prosjektet var planlagt flere år tilbake (fra )og hvor dagens veileder ikke forelå. Planleggingen ble likevel utført i henhold til krav og dette ble forklart i styresak 094/11B. Denne styresaken førte prosjektet til forprosjektet og med godkjenning av funksjonsprogram og skisseprosjekt. Pr. utgangen av mars var det registrert et forbruk på kr. 115,2 mill. Alle beregninger og prognoser tilsier at den økonomiske rammen på kr. 195 mill. vil bli overholdt. Prosjekt Sykehusutbygging Planleggingen av fasen for delfunksjonsprogrammet (DFP) og skisseprosjektet er i god prosess og deler av arbeidet er påbegynt. Organisering og fremdriftsplanen for arbeidet ble behandlet av styringsgruppen Det er opprettet 4 brukergrupper som skal arbeide frem til juni Hovedoppgavene for disse er å gi anbefaling av prinsipper for ulike konsepter i driften. Eks. er: Prinsipper og standardiseringer for kontor og møterom, logistikk, medikamenthåndtering, sengeområder, poliklinikker m.m. Det forberedes et arbeid for å etablere de faglige brukergruppene som skal bidra til å utarbeide DFP. Et større antall faglige brukergrupper vil opprettes og disse skal detaljere funksjonene og vurdere nærheter for en fremtidig optimal drift. Arbeidet vil ha oppstart etter ferien 2014 i siste halvdel av august. En regner med at arbeidet kan sluttføres til november Delfunksjonsprogrammet vil da være utarbeidet for alle alternativene og skal foreligge fullstendig innen utgangen av november. Skisseprosjektet (SPR) skal utføres på bakgrunn av hovedfunksjonsprogrammet. Utarbeidingen av SPR er, som tidligere meldt omfattende, fordi en i henhold til veilederen må utarbeide skisseprosjekt for alle alternativene som utredes. Det er valgt å bruke konkurranse med forhandling for å anskaffe konsulentbistand til arbeidet med skisseprosjektet. Kontraktsformen krever at en først må lyse ut en konkurranse for å prekvalifisere mulige leverandører. Underlaget for denne utlysningen er i prosess og en regner med at den kan lyses ut medio mai i år. Etter at prekvalifiseringen er gjennomført, vil foretaket velge leverandør som skal utføre selve oppdraget med skisseprosjektene. Det vil bli avholdt et seminar for styringsgruppen Det er nå utført trafikkmessige analyser for alle tomtealternativene. Resultatet fra analysene er viktige elementer i vurderingene for valg av tomtealternativ. Det er Asplan Viak som har utført alle analysene. Styringsgruppemøter avholdes månedlig og neste dialogmøte med Helse Vest RHF skal avholdes Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk status Nye arealer i Hillevåg er overtatt etter ferdigstillelsesbefaring I styresak 080/12 B ble det redegjort for prosjektet herunder arbeidet med spørsmål knyttet til leieavtale. I saken ble leieperioden oppgitt til 10 år. I endelig inngått leieavtale er det avtalt en leietid på 20 år, men med mulighet til å terminere avtalen etter henholdsvis 10 og 15 år. 7

8 Fra og fram til påske har det vært full aktivitet med å få på plass møbler, inventar, IKTutstyr m.m. i bygget. I ny dagkirurgi er operasjonsstuer klargjort med nødvendig medisinsk teknisk utstyr, og vaskemaskiner og autoklaver er montert i sterilenhet. Brystdiagnostisk senter, Avdeling for radiologi og Bryst-/endokrinkirurgisk poliklinikk flyttet uka før påske en teknisk krevende operasjon både i.f.t. flytting av mammografi- og ultralydapparat samt å få dette «opp å gå på nett». Testing og validering av utstyr samt fullskalatesting av teknisk anlegg på bygg ble utført uken etter påske. Planlagt driftsstart er utsatt til medio mai måned Årsaken til utsettelsen er sen leveranse av vaskemaskiner og autoklaver, tekniske utfordringer knyttet til installering samt behov for nytt renhold av arealene til den operative virksomheten. Gaten mellom nybygg og Øyepoliklinikken/Avdeling for radiologi, seksjon Hillevåg er gjort om til miljøgate. Dette skaper utfordringer både for pasient- og varetransport. Det er startet en dialog med Stavanger kommune om mulighet for å få åpne gaten for transport med bil. Personell som skal arbeide ved den nye dagkirurgiske enheten begynte uken før påske, og bidrar med å få ting på plass, gjøre seg kjent og gjennomgå nødvendige opplæring. De gleder seg til å kunne ta imot pasienter i nye, fine lokaler. Det er etablert en egen side i sykehusets kvalitetssystem EQS hvor ansatte nå kan finne faglige og administrative rutiner. Det er utarbeidet en internettside med de mest nødvendige opplysninger (kart og kontaktinformasjon) som pasientene trenger for å finne fram. Den interne fotokonkurransen som er utlyst blant ansatte for utsmykking av de nye lokalene har vært populær. Over 200 bilder kom inn, og her var mye fint å velge i for juryen. Den offisielle åpningen av Senter for dagkirurgi og brystdiagnostikk er fastsatt til Andre ferdigstilte byggeprosjekter i 1. tertial 2014 I tidligere uinnredet del av MOBA er nå Nødnett/AMK installert. Det er 350 m 2 (+ 35 m 2 betonggulv i uinnredet del). Dette ble overlevert i uke 8. Nå pågår installasjon/testing m.m. av nødnettutstyr fra leverandørene. Flytting av AMK skal etter plan skje ved årsskiftet 2014/2015. Videre er MR 14 på plass - et byggeprosjekt på 90 m 2 (MR-laboratorium pluss installasjoner i tekniske rom). Det ble overlevert til driftsorganisasjonen ( UPS er ferdigstilt i løpet av april 2014). Fra er den nye ambulansestasjonen på Strand tatt i bruk. Det er i leide lokaler. Tilsyn Det vises til vedlagte oversikt over tilsyn pr. mars måned Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over høringer pr

9 4 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon Utskrivningsklare pasienter ved Psykiatrisk divisjon er fortsatt en utfordring. Samarbeidet med kommunene om å etablere boligsosiale tiltak fortsetter. Som omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2014 (sak 25/14 O) har Helse Stavanger HF, etter initiativ fra Sandnes kommune, besluttet å leie ut 3 pasientrom i E-blokken ved Psykiatrisk divisjon til 4 utskrivningsklare pasienter fra Sandnes. Tiltaket er midlertidig inntil Sandnes kommune får etablert flere boligtilbud i kommunen. Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF I denne driftsorienteringen rapporteres pasientrelaterte hendelser registrert i avvikssystemet Synergi og de hendelser som er videresendt til Kunnskapssenteret samt hendelser som umiddelbart kreves oversendt Statens helsetilsyn. I tillegg blir det denne gang også rapportert 2013-resultater på måling av pasientskader med metodikken Global trigger tool (GTT). Trenden i antall registrerte pasientrelaterte uønskede hendelser viser nå en økning. Det er ikke fastslått om økningen innebærer en reell stigning i uønskede hendelser eller skyldes bedre registrering. De hyppigste registrerte hendelser er legemiddelrelaterte feil, fall og forhold innen psykiatrisk behandling som selvskading, tvangsbruk og situasjoner hvor en pasient skader en annen pasient. 9

10 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser pr. måned fra 2013: Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Oversikten under viser en nedgang i antall saker som blir sendt til Kunnskapssenteret, samtidig som det totale antall registrerte pasientrelaterte hendelser øker. Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Sannsynlig årsaken til nedgangen av saker sendt til Kunnskapssenteret fra Helse Stavanger HF, er en bedre forståelse av meldeplikten. Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Antall meldinger som er videresendt til Kunnskapssenteret pr. måned fra juli 2012: Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I 2013 sendte Helse Stavanger HF 17 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens 10

11 helsetilsyn. I mars 2014 ble det sendt én umiddelbar varsling fra foretaket. Varslingen omhandlet suicid hos pasient innlagt i Psykiatrisk divisjon, men som på aktuelt tidspunkt var på permisjon. Pasienten hadde tidligere hatt permisjoner som forløp greit og pasienten ble vurdert til å være i gradvis bedring. Handlingen fremstår som uventet sett i lys av bedring av helsetilstanden, samt suicidalvurderingen som i henhold til rutinen ble gjort umiddelbart før innvilget permisjon. Statens helsetilsyn gjennomførte ikke videre tilsynsmessig oppfølging. Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Resultater for GTT-måling av pasientskader 2013 I den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender, undersøker alle landets helseforetak forekomst av pasientskader ved hjelp av strukturert journalgjennomgang, med metodikken Global trigger tool (GTT). GTT for måling av pasientskader er en metode for identifisering av pasientskader og måling av frekvensen av pasientskader over tid. GTT er en retrospektiv gjennomgang av et tilfeldig utvalg av journaler for pasienter som har vært innlagt i sykehuset. GTT benytter følgende definisjon for skade: utilsiktet fysisk skade som har oppstått som er resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang. GTT tar med alle pasientskader, det vil si hendelser som er utilsiktede konsekvenser av medisinsk behandling, uansett om de kan forhindres eller ikke. GGT-resultatene baseres på gjennomgang av 10 journaler i hver granskning (hver 14. dag.) De 10 journalene er tilfeldig valgt ut fra hele utskrivningsperioden. Journaler fra psykiatri, pediatri, rehabilitering og opphold under 24 timer er ekskludert fra populasjonen før utvelgelsen. Mål: I Styringsdokument 2014 Helse Stavanger HF kap. 3.3 Kvalitet og pasienttryggleik beskrives følgende langsiktige mål: «Prosentdel av pasientskadar som kan førebyggjast, er redusert med 50 prosent innan fem år, målt ut frå GTT-undersøkinga for 2012.» Program for pasienttryggleik i Helse Vest formulerer målet slik: «Programmet har som mål å halvere talet på pasientskadar som kan unngåast som følgje av behandlinga i regionen innan utgangen av 2017.» Man antar at cirka halvparten av skadene som avdekkes gjennom GTT kan forebygges eller unngås. Målet for Helse Stavanger HF blir således at innen utgangen av 2017 skal andel pasientopphold med skade være under 11,9 %. 11

12 Resultater for Helse Stavanger HF i 2013: Gjennomgang av 240 journaler i 2013 avdekket 32 pasientopphold med til sammen 40 skader. Prosentandelen pasientopphold med minst én skade viser en fallende tendens fra 21 % i 2010 til 13,3 % i 2013 (figuren nedenfor) og Helse Stavanger HF er på god vei til å nå målsettingen for Skadene som avdekkes gjennom GTT klassifiseres i skadetyper og skadekategorier (alvorlighetsgrad) definert av Kunnskapssenteret. De hyppigst forekommende skadetypene er Legemiddelrelatert skade, Annen kirurgisk komplikasjon og Urinveisinfeksjon (UVI). Videre kommer Postoperativ sårinfeksjon, Nedre luftveisinfeksjon, Postoperativ blødning/hematom, Blødning og Trykksår. 5 Samfunnsresultater Forskning og innovasjon Forskning Disputaser i Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus første halvdel 2014 Det vil bli avholdt fire disputaser i Helse Stavanger HF før sommeren. Disse er følgende: Den disputerer Cord Arend Manhenke, Medisinsk divisjon, Hjerteavdelingen. Den Ok Målfrid Mangrud, Medisinsk servicedivisjon, Avdeling for patologi. Den disputerer Ingvild Bruun Mikalsen, Kvinne-barnedivisjonen, Kvinneklinikken. Den disputerer Bjørnar Gilje, Medisinsk divisjon, Avdeling for blod- og kreftsykdommer. Alle disputasene og prøveforelesningene blir avholdt i Aulaen 2. etg. Sydbygget. Innovasjon Idébanken 12

13 Seksjon for innovasjon har lansert Idébanken som portal for innspill til innovasjon og forbedring i foretaket. Foreløpig har bare ansatte tilgang via intranettet, men planen er å gjøre den tilgjengelig for alle, både pasienter, pårørende og ansatte via internett. Pågangen den første uken har vært over forventning, og det har allerede kommet en rekke gode små og store ideer til videre vurdering og utprøving. Det har vært stor interesse for prosjektet som skal erstatte dagens KOLS-koffertprosjekt i Dalane DMS. Dagens Medisin har medio april foretatt et intervju i tilknytning til prosjektet og arbeider med en sak på dette. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Pris for arbeidet med hjerneslag Nevro-senteret ved Stavanger universitetssjukehus v/seksjonsoverlege Martin Kurz er tildelt Helse Vest sin Pasienttryggleikspris 2014 for arbeidet sitt med å skape eit saumlaust pasientforløp for pasientar med hjerneslag. Kvart år blir nordmenn ramma av hjerneslag. Hjerneslag fører ofte til invaliditet og til at pasientar hamnar på sjukeheim. Eit hjerneslag rammar ofte utan forvarsel og straks begynner celler i hjernen å døy. For å oppnå eit godt resultat er det avgjerande at hjerneslagpasientar får behandling så raskt som mogleg. På sjukehuset blir det tatt forskjellige metodar i bruk for å opne blodtilførselen til hjernen. Etter initiativ frå Nevro-senteret ved seksjonsoverlege Martin Kurz, er det blitt utvikla eit pasientforløp som kutter tida frå AMK er varsla til innlegging i sjukehus og til behandlingsstart. Heile behandlingskjeda har i fleire år blitt systematisk gjennomgått og forbetra. Aftenbladet SUS ett av få sykehus som er oppdatert i elektronisk register for kreftpasienter Dagens Medisin pekte i august 2013 på at førstegangsregistrering av pasientdata i elektronisk journal bør skje i strukturert form og at fagmiljøene må få dataene tilbake i aggregert form, slik at man fortløpende kan bruke dem til kvalitetsforbedring. Direktøren i Kreftregisteret uttrykker frustrasjon over at kliniske kreftmeldinger til registeret sendes i papirformat, ikke elektronisk. Disse forholdene bidrar til at data fra Kreftregisteret er mer enn 18 måneder gamle når de blir publisert. Patologiavdelingene ved Akershus universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus er blant dem som har brukt malen for rutinerapportering. Data fra disse avdelingene viser at malen er blitt benyttet i over 90 % av alle kreftrapporter i de 4 5 årene man har registrert brukt egne upubliserte data. Dagens Medisin

14 Kjernejournalen kan forhindra dødsulykker Kjernejournalen som er på plass i Stavanger, Sola og Randaberg skal vera eit verktøy for legane for at dei raskt skal kunne vurdera kva som skal gjerast med deg ut i frå dei tidlegare undersøkingane dine. Fastlege ved Storhaug legesenter, Harald Bjørnestad, fortel om eit eksempel der kjernejournalen i dag vil gjera det tryggare for pasienten. Det viste seg at ein pasient var allergisk mot penicillin, og legane måtte for all del ikkje gje ho dette. - Då måtte eg sykla ned på kontoret mitt og henta opp journalen hennar på datamaskinen og videresende denne til SUS. I dag hadde denne informasjonen vore i kvinnas kjernejournal, og legane på sjukehuset kunne lett henta den opp, fortel han. Aftenbladet millioner til ny PET-skanner Pengene til ny PET-skanner er nå på plass, men det nye utstyret krever i tillegg at en helt ny sykehusavdeling bygges opp. Den nye avdelingen kan stå klar mot slutten av neste år. Støtteorganisasjonen Sykehuset i våre hender har samlet inn 25 millioner kroner til PET-skanner ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Pengegaven til tross, mesteparten av regningen havner likevel hos SUS. - De bygningsmessige tilpasningene kommer i tillegg. Vi regner med at dette kommer til å koste rundt 30 millioner kroner, sier Hans Tore Frydnes, direktør Divisjon for medisinsk service. PET-senteret blir på om lag 300 kvadratmeter. Ambisjonen er at avdelingen er operasjonell innen utgangen av 2015, sier han. Aftenbladet NØYTRALE SUS stengte lungeavdeling på grunn av influensa Stavanger universitetssjukehus har stengt lungeavdelingen på grunn av tre pasienter med influensa. Èn har såkalt vanlig influensa, to har "svineinfluensa", forteller smittevernoverlege Jon Sundal til Aftenbladet. Han understreker at dette er en rutinemessig avgjørelse helt uten dramatikk. -Vi gjør det for å begrense smitterisikoen. Dette er ikke uvanlig. For eksempel ved norovirus ("omgangssyke") har det hendt at vi har stengt postene, legger han til. Avdelingen er i første omgang stengt for to dager, til og med tirsdag. Aftenbladet På SUS nekter flest jordmødre å delta ved aborter Nærmere hundre jordmødre sier nei til å være med på abortinngrep ved norske sykehus. Det er flest som nekter ved Universitetssjukehuset i Stavanger. Det er jo mennesker vi snakker om her. Jeg mener dette er en form for aktiv dødshjelp. Det er jo å ta liv, sier jordmor Trine Kristoffersen i Stavanger. Hun er en av nærmere hundre jordmødre som reserverer seg mot abortinngrep. De sene abortene kan skje opp til femte måned i svangerskapet 14

15 og må søkes om i en egen abortnemnd. Det er jordmødre som gir medisinen som fører til at fosterets hjerte slutter å slå. Og deretter er de til stede ved aborten som forløper som en fødsel. NRK Nett 1.4. Høyre mener Sp ødelegger for nytt SUS (1) Sp vil sette all utvikling i Sykehus-Norge på vent i to år, inkludert de nye sykehusplanene i Stavanger, ifølge stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). - Senterpartiet foreslår i praksis at all omstilling og utvikling i Sykehus-Norge skal stilles på vent i to år. Om dette vedtas, vil det være dramatisk for kvalitet og pasientsikkerhet. Dette vil være dramatisk for SUS, ifølge Sveinung Stensland (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Da Aftenbladet intervjuet Pollestad om partiets forslag i februar, fryktet han at de minste og nedleggingstruede lokalsykehusene kom til å gjøre store forandringer før den nasjonale sykehusplanen foreligger - slik at de risikerer å sitte igjen som en større kuttaper enn nødvendig. Aftenbladet 2.4. Pollestad reagerer på sykehus- utspill (2) Sp nekter for at partiet vil stille sykehusutbyggingen på vent. Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Sp, reagerer kraftig på Sveinung Stenslands (H) utspill om sykehusutbygging i Aftenbladet i går. - Stensland tillegger Senterpartiet synspunkter vi ikke har. Det tyder på at han verken har forstått hva jeg har sagt eller hvordan sykehus Norge styres, sier Pollestad. Bakgrunnen for disputten er regjeringens varslede nasjonale helse- og sykehusplan. Sp vil stanse de ulike helseforetakene i å gjøre store endringer før den nasjonale planen er lagt fram. - Vi har aldri sagt at planleggingen skal stoppes. Dersom planene for nytt sykehus i Stavanger er klare til vedtak før neste høst - så kan regjeringen fremme egen sak om det for Stortinget. På bakgrunn av investeringenes størrelse må det uansett gjøres, sier Pollestad. Aftenbladet 3.4. NEGATIVE 19 hjertepasienter på gangen Onsdag måtte hele 19 hjertepasienter ligge i gangen ved hjerteavdelingen på SUS. Ny brystsmerteenhet som er under planlegging skal ta bort trykket. Kapasiteten ved hjerteavdelingen til Stavanger universitetssykehus (SUS) har denne uken vært sprengt. Opp mot 20 pasienter har fått behandling og sengeplass i gangen. Konstituert divisjonsdirektør ved medisinsk divisjon, Inger Cathrine Bryne, opplyser at tallene medfører riktighet. -Sykehuset får i gjennomsnitt nye pasienter i døgnet. Enkelte dager er tallet helt opp mot På tidspunktet det refereres til hadde vi stor tilstrømning av pasienter, samtidig som det tidlig på dagen ennå var mange inneliggende pasienter, sier Bryne til RA. Hun forsikrer at samtlige får nødvendig og sikker behandling. 15

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool

ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool ER DET BEHOV FOR FORBETRINGSARBEID INNAN LEGEMIDDEL? Global Trigger Tool Identifisering av pasientskader I samband med nasjonalt pasienttryggleiksprogram har alle helseføretak sidan 2010, kartlagt pasientskader

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Torsdag 19. juni kl. 10.30-13.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering

Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Paul Hjemås, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 22-2015/7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering Formål Gjeldende kvalitetsstrategi

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013 Direktøren Styresak - Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) Saksbehandler: Tonje E Hansen, seksjon for Pasientsikkerhet Saksnr.: /7 Dato:.. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 41/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 5/2014. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 41/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 5/2014. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 12.6.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 20/2/012 Arild Johansen Styresak 41/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø)

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Direktørens kontor Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Deltakere: Representanter fra adm. direktørs ledergruppe Miljørådgiver Birte Helland Aud Riise (FHTV) Linda M. Schouw (FHVO) Systemansvarlige fra de enkelte

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet kva med dei prehospitale tjenestene?

Kvalitet og pasientsikkerhet kva med dei prehospitale tjenestene? Kvalitet og pasientsikkerhet kva med dei prehospitale tjenestene? Tord Dale Politisk rådgiver Velferds-Noreg i lys av Europa 2 Økt ulikhet gir dårligere helse Kilde: Wilkinson & Pickett, The Spirit Level

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Styresak. Mette Orstad Hansen Styresak 51/2014 B Årsplan for styresaker 2014-2015

Styresak. Mette Orstad Hansen Styresak 51/2014 B Årsplan for styresaker 2014-2015 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.09.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2 Mette Orstad Hansen Styresak 51/2014 B Årsplan for styresaker 2014-2015 Bakgrunn:

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin?

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Praktisk forbedringsarbeid Nidaroskongressen, Frie foredrag 22.oktober 2015 Inger Lyngstad, fastlege Trigger tool metoden kan synliggjøre pasientskader

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

LEVE Verdensdagen 10. september 2012

LEVE Verdensdagen 10. september 2012 LEVE Verdensdagen 10. september 2012 Tanker om Nord-Trøndelag Ass. fylkeslege Tor-Finn Granlund Organisering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av psykiatrien i Nord-Trøndelag Voksenpsykiatrien Barne- og

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 7/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 7/2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 1.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Arild Johansen Styresak 63/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten

Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Meldingskultur og pasientsikkerhet - Erfaringer med etableringen av ny elektronisk meldeordning i spesialisthelsetjenesten Oluf Jensen Agenda Bakgrunn for den nye meldeordningen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer