Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015 Arkivsak 15/ Forslag til vedtak 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. 1

2 Oppsummering Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av juli 2015 var 79 dager, fordelt på 61 dager for prioriterte og 103 dager for ventende uten prioritet. Dette er en økning siden juni. Dette er et mønster som gjentar seg hvert år, som følge av ferieavviklingen. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i juli 2015 var 58 dager, fordelt på 55 dager for prioriterte og 66 dager for pasienter uten prioritet. Antallet fristbrudd for ventende gikk ned i juni, i juli er nivået omtrent det samme som i aprilmai. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved på Lunge og Gastroseksjon ved Medisinsk divisjon, og Urologisk samt Øyesykdommer ved Kirurgisk divisjon. Mens DPS-ene som hadde mange fristbrudd tidligere i år, nå har svært få. Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,7 % i juli. De tre siste månedene har nivået ligget ganske jevnt rett under 3% Antall langtidsventende er på et lavere nivå enn tidligere år, men i 2015 har vi sett en svakt oppadgående trend. Flest langtidsventende er det ved Kirurgisk divisjon. Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i juli 82 %, dette er en relativt stor økning siden april. Aktiviteten i sommer ligger godt over nivået i fjor sommer, samt over planlagt nivå. Juni hadde et positivt økonomisk resultat på 8,0 mill., som gir et positivt resultatavvik på kr 1,4 mill. Juli hadde også et positivt resultat på kr 9,2 mill., som gir et positivt resultatavvik på kr 2,6 mill. Resultat hittil er positivt med kr 8,1 mill., og gir et negativt budsjettavvik hittil på kr 38,5 mill. 2

3 Hovedårsaken er høyere inntekter enn budsjettert, samt positivt avvik på vedlikehold og ø-hjelp senger i kommunene. I tillegg er det negative avviket på lønnskostnadene redusert og vi ser en liten effekt av tiltakene på variabellønn. 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetsutvikling hele foretaket: Aktivitet fordelt per fagområdet: 3

4 Juli Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i fjor Endring fra i fjor Endring fra i fjor % Realisert Budsjett Somatikk Døgnopphold ,6 % ,6 % ,1 % Dagopphold ,0 % ,1 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % ,9 % ,5 % Sum DRG-poeng ,6 % ,5 % ,6 % BUP Døgnopphold ,2 % ,9 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % ,1 % Sum liggedøgn ,0 % ,3 % ,0 % VOP Døgnopphold ,4 % ,0 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,9 % ,0 % Sum liggedøgn ,8 % ,8 % ,9 % TSB 0 0 Døgnopphold ,0 % ,8 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % ,5 % Sum liggedøgn ,7 % ,9 % ,1 % Somatikk Aktiviteten har vært omtrent i tråd med, eller litt høyrere enn plan i juli. Hittil ligger også aktiviteten over plan, mest på dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Målt mot hittil i fjor er antall døgnopphold om lag likt, mens det er en økning i dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Det er midlertid en økning i antall pasienter som kommer inn til akuttmottak i forhold til Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Døgnopphold er noe lavere enn plan for både juli og hittil. Det samme gjelder antall liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner er litt høyere enn plan i juli, men ligger fremdeles bak plan hittil. Målt mot i fjor viser polikliniske konsultasjoner en vekst. Psykisk helsevern for voksne (VOP) For VOP ligger alle aktivitetstallene, for uten antall liggedager, over plan. Det er også høyere aktiviteten målt mot samme periode i fjor. Det er spesielt antall polikliniske konsultasjoner som viser vekst. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) For TSB viser alle tallene høyere aktivitet enn plan, samt høyere aktivitet målt mot fjoråret. Det er spesielt polikliniske konsultasjoner som viser vekst. 4

5 2. Ventetidsutvikling 2.1 Samlet ventetid, alle fagområder Fra 2015 er kravet i styringsdokumentet at gjennomsnittlig ventetid hver kalendermåned for behandlede (avviklede) pasienter fortsatt skal være 65 dager for somatikk, men redusert for BUP og TSB til 40 dager og for VOP til 45 dager. Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder De to figurene nedenfor viser ventetiden for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp ved Helse Stavanger HF, henholdsvis for de pasientene som fortsatt venter og ventetiden for pasienter som har kommet til behandling. Over de tre siste årene har ventetidene vist en nedadgående trend, men med en utflating siste år. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder 5

6 Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av juli 2015 var 79 dager, fordelt på 61 dager for prioriterte og 103 dager for ventende uten prioritet. Dette er en økning siden juni. Et mønster vi ser ifm. sommer hvert år. Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i juli 2015 var 58 dager, fordelt på 55 dager for prioriterte og 66 dager for pasienter uten prioritet. 2.2 Somatikk Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 80 dager ved utgangen av juli. Dette er økning på 10 dager siden utgangen av juni. For pasienter med prioritet var ventetiden ved utgangen av juli 62 dager, og for pasienter uten prioritet 103 dager. I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak somatikk 6

7 Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet somatisk behandling i juli 2015 var den 58 dager, mot 68 dager i juni. For pasienter med prioritet var ventetiden 55 dager i juli (2038 pasienter), og for pasienter uten prioritet 64 dager (765 pasienter). Som vi ser hvert år er antallet pasienter som starter behandling i juli betydelig lavere enn i juni. Helse Stavanger mottok i juni 2015 det høyeste antall nye henvisninger noen gang, med 7403 henvisninger. I juni 2014 mottok foretaket 6286 henvisninger. Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak somatikk (alle prioriteter) 2.3 Psykisk helsevern for barn og unge Samlet gjennomsnitt ventetid for ventende innen BUP var 44 dager ved utgangen av juli Så å si alle med prioritet. Også dette er økning sammenliknet med juni. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak BUP 7

8 For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i juli 2015, var ventetiden på 45 dager i gjennomsnitt. Også dette er nedgang siden juni. Så å si alle pasienter hadde rett til prioritert helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak BUP 2.4 Psykisk helsevern for voksne Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern for voksne var 78 dager ved utgangen av juli, dette er en økning på åtte dager siden utgangen av juni. Ventetiden for ventende med prioritet var ved utgangen av juli 49 dager og 110 dager for de uten prioritet. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak PH voksne For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i juli var samlet gjennomsnittlig ventetid 60 dager, dette er omtrent samme nivå som i juni. Prioriterte pasienter i juli hadde en 8

9 gjennomsnittlig ventetid på 40 dager (81 pasienter), mens ventetiden for pasienter uten prioritet var 110 dager (31 pasienter). Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak PH voksne 2.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 27 dager ved utgangen av juli, dette er en økning fra juni. Det totale antall ventende ved utgangen av juli var 27 personer, alle med prioritet. Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak TSB For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i juli var samlet gjennomsnittlig ventetid 30 dager, dette er et litt lavere nivå enn tidligere måneder. 9

10 Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak TSB 3 Fristbrudd, langtidsventende, epikrise, korridor og utskrivningsklare pasienter 3.1 Fristbrudd Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF Antallet fristbrudd for ventende gikk ned i juni, i juli er nivået omtrent det samme som i aprilmai. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved på Lunge og Gastroseksjon ved Medisinsk divisjon, og Urologisk og Øyesykdommer ved Kirurgisk divisjon. Mens DPS-ene som hadde mange fristbrudd tidligere i år, nå har svært få. 10

11 Det sendes fortsatt ut ukentlige analyser til divisjonene til hjelp for lederne. Det rapporteres ukentlig til adm. direktør og lederne på de fagområdene som har flest fristbrudd. Situasjonen gjennomgås i ledermøtene, og en ser på avdelinger hvor en ut fra ventelistesituasjonen har størst potensiale for framtidige fristbrudd. I tillegg benyttes ulike rapporter som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrudd. Timeplanleggingsprofil og risiko for kommende fristbrudd undersøker for enkeltavdelinger. Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall fristbrudd per divisjon. Alle enhetene har etablert tiltak for å redusere fristbrudd. Det er fortsatt behov for noe ekstraordinært organisert aktivitet innen fagområdene nevnt over med flest fristbrudd. Antall fristbrudd per divisjon 2015-feb 2015-mar 2015-apr 2015-mai 2015-jun 2015-jul DIVISJON FOR MEDISINSK SERVICE KIRURGISK DIVISJON KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN MEDISINSK DIVISJON PSYKIATRISK DIVISJON HELSE STAVANGER HF Totalt Detaljer Psykiatrisk divisjon TSB BUPA RYFYLKE DPS STAVANGER DPS Andre avd. Psyk. Div

12 3.2 Langtidsventende Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av denne at Helse Stavanger HF har hatt en positiv utvikling de siste tre år, men med en viss økning i Ved utgangen av juli er det 108 pasienter som har ventet mer enn et år. Dette er en økning fra et nivået på 75 ved utgangen av mai Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser det er flest langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter. 12

13 3.3 Korridorpasienter og epikrisetid Tabellen nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per divisjon. Tallene hentes ut fra DIPS hver dag kl Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon nov.14 des. 14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 Jun.15 Jul.15 Kirurgisk div Kvinne-barn div Medisinsk div Psykiatrisk div Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,7 % i Juli. De tre siste månedene har nivået ligget ganske jevnt rett under 3%. Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon Fra og med oktober 2013 er postenes manuelle korridortall lagt til grunn for prosentandelen. Fra og med februar 2014 gjelder dette kun for medisinsk divisjon. Andel korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon har over tid vært nær null. Korridorpasientdøgn oppstår av og til, for eksempel når pasientrom må renoveres etter kraftig utagering fra pasienter, og kan ta opp til 2-3 uker. For Psykiatrisk har andelen korridorpasienter vist en stigning i 2015, og er ved utgangen av juli rett under 1% 13

14 Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i juli 82 %, dette er en relativt stor økning siden mai. Den nasjonale indikatoren innenfor psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien for denne er i juli på 71 %, dette er en økning fra april-mai nivået som var 66 %, men litt ned fra juni nivået. Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern 3.4 Utskrivningsklare pasienter somatikk Figuren under viser liggedøgn for pasienter som har vært innlagt på sykehuset etter at de har blitt meldt utskrivningsklare til kommunene innenfor somatikk. For perioden januar til mai utgjør disse 2,3% av alle liggedøgn. 14

15 Mot slutten av juli er det en tydelig reduksjon av utskrivningsklare pasienter. 4 Helsefaglige tiltak Antall pasienter innlagt/henvist til akuttmottak har vært høyt og noe høyere enn i juli i fjor. Flere pasienter har vært sendt hjem etter faglig vurdering og behandling i akuttmottak og en større andel av pasientene har fått behandling i OBA. Det har vært tydelig færre korridorpasienter enn tidligere somre og den generelle oppfatningen er at sommerferieavviklingen har fungert godt og bedre enn på mange år. 3. Økonomi Resultat Resultatutvikling: 15

16 Alle tall i hele mill. Foretaket har hatt positive budsjettavvik både i juni og juli måned på henholdsvis kr 1,4 mill og kr 2,6 mill. Hittil er budsjettavviket negativt med kr 38,5 mill. Resultat per juli Hovedårsaken til det positive resultatet er positive avvik på inntektssiden, som blant annet skyldes etterkoding. Andre inntekter har et negativt avvik på gjestepasientinntektene, og skyldes i hovedsak en korrigering av juni. På kostnadssiden er det positivt avvik på vedlikehold i juli, men hittil er det fremdeles et merforbruk. Det er også mindreforbruk av kommunale Ø-hjelpsenger som gir et positivt avvik på andre varekostnader (lavere antall etablerte senger i kommunene enn forutsatt i budsjettet). Lønnskostnader: Grafen under viser utviklingen i personalkostnader ekskl. innleie og pensjon: 16

17 Personalkostnader korr. for pensjon og ekskl. innleie viste et positivt avvik på kr 5,3 mill. i juni og kr 2,2 mill. i juli. Dersom vi holder effekten av lønnsoppgjøret utenfor, ligger personalkostnadene ekskl. innleie om lag på budsjett for juni og juli sett under ett. Foretaket viser en liten forbedring med tanke på bruk av variabellønn. Kostnaden knyttet til variabellønn i juni og juli er lavere enn samme periode i fjor. Imidlertid har innleien gått opp. Økningen målt mot i fjor ligger på Psykiatrisk divisjon. Det er fra medio august iverksatt ytterligere tiltak for å redusere bruk av innleie fra vikarbyrå, fordi rekrutteringssituasjonen er bedret i deler av foretaket. Grafen under viser utviklingen i innleie: Det positive avviket på andre personalkostnader skyldes eksternt finansierte prosjekter og må sees opp mot Lønn til ansatte. Varekostnader: Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr) Helse Stavanger Regnskap Juli Budsjett Avvik budsjett Regnskap Hittil Budsjett Avvik budsjett Med.forbruk 49,8 46,6 3,2 407,7 376,3 31,4 Annet forbruk 5,1 5,0 0,1 38,9 38,4 0,6 Gjeste- pasienkost. 16,7 18,2-1,5 128,6 127,0 1,6 Andre helsetjenester 5,3 6,7-1,4 47,6 47,2 0,5 Sum 77,0 76,5 0,5 622,9 588,9 34,0 Varekostnader knyttet til aktivitet i foretaket er om lag på budsjett i juni og juli. Det er negative avvik på medisinsk forbruk, men positive avvik på kjøp av ø-hjelpsenger i kommunen. Omstilling Første steg i prosessen med å snu driftssituasjonen i foretaket viser de ønskede resultater. Divisjonene rapporter at iverksatte tiltak knyttet til bedre styring av aktiviteten og pasientflyten i somatikken har hatt god effekt i sommer. Det er også gjort en god innsats i forhold til samarbeid på tvers av avdelinger. Foreløpig ser vi kun en liten effekten av dette på kostnadssiden når vi sammenligner forbruket av variabellønn mot samme periode i fjor. Det betyr at selv om første steg viser god fremdrift, gjenstår det fremdeles en del arbeid med å tilpasse bemanningen til ny driftssituasjon. Endelig resultat for sommeren vil først være synlig når august er over. Investering 17

18 Investeringer 2015 Alle tall i hele tusen Pr. juli 2015 har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på kr 69 mill. Budsjettet for 2015 er på 342 mill. kr, inkludert etterslep i investeringer fra 2014 med 106 mill. De største investeringsprosjektene som ikke er kommet i gang ennå er Pet-senteret og ombygging MOBA. Disse utgjør til sammen om lag kr 65 mill av budsjettet. Likviditet Jul. hittil i Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU Anna SUM Investeringer Ved utgangen av juli 2015 har Helse Stavanger HF en samlet bokført positiv kasse og bank saldo på kr. 277 mill. Dette er en forbedring av den registrerte likviditeten på 77 mill. i forhold til juni Foretaket forventer at likviditeten vil bli redusert i august når betalingen av arbeidsgiveravgift registreres og deler av 2015 pensjonspremien betales. Helse Stavanger HF har en driftskreditt på kr. 287 mill. Alle tall i hele millioner 4. Medarbeidere Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,0 % i juni Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (6,1 %). 18

19 Prosentvis sykefravær Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,1 7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,7 4,8 5,6 6,4 6,3 7,4 6, ,0 7,6 7,3 6,2 6,3 5,8 6,9 5,6 5,5 6,8 6,5 6,7 6, ,5 6,9 7,0 5,7 5,3 6,2 6,4 5,6 6,8 6,5 7,0 7,3 6, ,1 7,4 7,0 6,1 5,8 6,6 6,0 6,0 6,6 7,0 7,3 6,9 6, ,4 6,9 6,5 5,6 6,2 6,1 5,6 5,8 5,8 6,0 6,8 6,5 6, ,9 8,1 7,2 6,3 6,8 6,0 6,9 Siste 12 mndr 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 Gj.snitt hittil i år Helse Stavanger HF sykefravær juni 2014 versus juni 2015 inkl. gjennomsnitt sykefraværsprosent siste 12 måneder 7 6 6,1 6,0 6,5 Prosent sykefravær jun.14 jun.15 Gj.snitt siste 12 mndr Sykmeldt fravær var 5,0 % (5,3 % 2014). Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn i juni Egenmeldt fravær var 1,0 % (0,8 % 2014). Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på Juni 2015 Juni 2014 kort tid og lang tid Kort tid 2,8 % 2,8 % 1-3 dager 1,1 % 1,0 % 4-8 dager 0,7 % 0,7 % 9-16 dager 1,0 % 1,1 % Lang tid 3,2 % 3,3 % dager 2,8 % 3,0 % > 56 dager 0,4 % 0,3 % 19

20 Divisjons- /enhetsvise oversikter 8,0 Sykefravær pr divisjon/enhet - juni 2014 vs juni ,0 Prosent sykefravær 4,0 2,0 0,0 Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Div. for Med.serv. Div. for Intern Service Kvinne-og barnediv. Adm.dir. stabsavdelinger jun.14 5,7 6,0 6,3 6,3 7,0 5,2 7,6 jun.15 5,6 6,3 6,9 5,6 6,3 5,0 3,6 Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for juni 2015 var 66,5 %. Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2014 juni 2015 for helseforetakene i Helse Vest RHF. Pr. juni 2015 har Helse Stavanger HF det laveste sykefraværet blant helseforetakene i Helse Vest RHF. Sykefravær i % - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest 10,0 9,0 8,0 7,0 Prosent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Månedsverk Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner. 20

21 Netto månedsverk gir en indikasjon på antall månedsverk i drift, det vil si brutto ekskl. alt fravær. Tallene under grafene viser tall for den enkelte perioden. Gjennomsnittlig utvikling så langt viser at Helse Stavanger har 3,5 % flere brutto månedsverk enn hittil samme periode i fjor. Økningen i netto månedsverk hittil er i gjennomsnitt på 2,8 %. HMS/ansattskader I Figur 3 og 4 nedenfor vises oversikter over ansattskader med fravær (Ant. fraværsskader), summen av ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot. ant. personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr. måned for henholdsvis somatiske enheter og Psykiatrisk divisjon. Dataene t.o.m. juli er tatt ut av Synergi Da enkelte skadetilfeller kan bli rapportert/behandlet etter tidsfristen for månedlig innrapportering til styrerapporten, kan det allikevel være innrapportert slike hendelser. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. Figur 3. Oversikt over fraværsskader (Ant. fraværsskader), summen av skader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot. ant. personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr måned i somatiske enheter. 21

22 Skader med fravær rapportert i Synergi Somatiske enheter Det fremkom ingen skader med fravær i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi Skader med medisinsk behandling (ikke fravær) rapportert i Synergi Somatiske enheter Det fremkommer ingen skader med medisinsk behandling i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi Figur 4. Oversikt over fraværsskader (Ant fraværsskader), summen av skader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot ant personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr. måned i Psykiatrisk divisjon. Skader med fravær rapportert i Synergi - Psykiatrisk divisjon Det fremkommer ingen skader med fravær i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi Skader med medisinsk behandling (ikke fravær) rapportert i Synergi - Psykiatrisk divisjon Det fremkommer ingen skader med medisinsk behandling i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport Mai 2012 Virksomhetsrapport Mai 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV... 5 2.1 HOVEDMÅL OG SÆRSKILTE KRAV I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Sørlandet sykehus HF 2012 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2012...

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport April 2013 Virksomhetsrapport April 2013 Sørlandet sykehus HF 2013 Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013...

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer