Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015 Arkivsak 15/ Forslag til vedtak 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. 1

2 Oppsummering Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av juli 2015 var 79 dager, fordelt på 61 dager for prioriterte og 103 dager for ventende uten prioritet. Dette er en økning siden juni. Dette er et mønster som gjentar seg hvert år, som følge av ferieavviklingen. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i juli 2015 var 58 dager, fordelt på 55 dager for prioriterte og 66 dager for pasienter uten prioritet. Antallet fristbrudd for ventende gikk ned i juni, i juli er nivået omtrent det samme som i aprilmai. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved på Lunge og Gastroseksjon ved Medisinsk divisjon, og Urologisk samt Øyesykdommer ved Kirurgisk divisjon. Mens DPS-ene som hadde mange fristbrudd tidligere i år, nå har svært få. Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,7 % i juli. De tre siste månedene har nivået ligget ganske jevnt rett under 3% Antall langtidsventende er på et lavere nivå enn tidligere år, men i 2015 har vi sett en svakt oppadgående trend. Flest langtidsventende er det ved Kirurgisk divisjon. Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i juli 82 %, dette er en relativt stor økning siden april. Aktiviteten i sommer ligger godt over nivået i fjor sommer, samt over planlagt nivå. Juni hadde et positivt økonomisk resultat på 8,0 mill., som gir et positivt resultatavvik på kr 1,4 mill. Juli hadde også et positivt resultat på kr 9,2 mill., som gir et positivt resultatavvik på kr 2,6 mill. Resultat hittil er positivt med kr 8,1 mill., og gir et negativt budsjettavvik hittil på kr 38,5 mill. 2

3 Hovedårsaken er høyere inntekter enn budsjettert, samt positivt avvik på vedlikehold og ø-hjelp senger i kommunene. I tillegg er det negative avviket på lønnskostnadene redusert og vi ser en liten effekt av tiltakene på variabellønn. 1. Aktivitetsutvikling Aktivitetsutvikling hele foretaket: Aktivitet fordelt per fagområdet: 3

4 Juli Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i fjor Endring fra i fjor Endring fra i fjor % Realisert Budsjett Somatikk Døgnopphold ,6 % ,6 % ,1 % Dagopphold ,0 % ,1 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % ,9 % ,5 % Sum DRG-poeng ,6 % ,5 % ,6 % BUP Døgnopphold ,2 % ,9 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % ,1 % Sum liggedøgn ,0 % ,3 % ,0 % VOP Døgnopphold ,4 % ,0 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,9 % ,0 % Sum liggedøgn ,8 % ,8 % ,9 % TSB 0 0 Døgnopphold ,0 % ,8 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % ,5 % Sum liggedøgn ,7 % ,9 % ,1 % Somatikk Aktiviteten har vært omtrent i tråd med, eller litt høyrere enn plan i juli. Hittil ligger også aktiviteten over plan, mest på dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Målt mot hittil i fjor er antall døgnopphold om lag likt, mens det er en økning i dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Det er midlertid en økning i antall pasienter som kommer inn til akuttmottak i forhold til Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Døgnopphold er noe lavere enn plan for både juli og hittil. Det samme gjelder antall liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner er litt høyere enn plan i juli, men ligger fremdeles bak plan hittil. Målt mot i fjor viser polikliniske konsultasjoner en vekst. Psykisk helsevern for voksne (VOP) For VOP ligger alle aktivitetstallene, for uten antall liggedager, over plan. Det er også høyere aktiviteten målt mot samme periode i fjor. Det er spesielt antall polikliniske konsultasjoner som viser vekst. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) For TSB viser alle tallene høyere aktivitet enn plan, samt høyere aktivitet målt mot fjoråret. Det er spesielt polikliniske konsultasjoner som viser vekst. 4

5 2. Ventetidsutvikling 2.1 Samlet ventetid, alle fagområder Fra 2015 er kravet i styringsdokumentet at gjennomsnittlig ventetid hver kalendermåned for behandlede (avviklede) pasienter fortsatt skal være 65 dager for somatikk, men redusert for BUP og TSB til 40 dager og for VOP til 45 dager. Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder De to figurene nedenfor viser ventetiden for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp ved Helse Stavanger HF, henholdsvis for de pasientene som fortsatt venter og ventetiden for pasienter som har kommet til behandling. Over de tre siste årene har ventetidene vist en nedadgående trend, men med en utflating siste år. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder 5

6 Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av juli 2015 var 79 dager, fordelt på 61 dager for prioriterte og 103 dager for ventende uten prioritet. Dette er en økning siden juni. Et mønster vi ser ifm. sommer hvert år. Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i juli 2015 var 58 dager, fordelt på 55 dager for prioriterte og 66 dager for pasienter uten prioritet. 2.2 Somatikk Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 80 dager ved utgangen av juli. Dette er økning på 10 dager siden utgangen av juni. For pasienter med prioritet var ventetiden ved utgangen av juli 62 dager, og for pasienter uten prioritet 103 dager. I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak somatikk 6

7 Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet somatisk behandling i juli 2015 var den 58 dager, mot 68 dager i juni. For pasienter med prioritet var ventetiden 55 dager i juli (2038 pasienter), og for pasienter uten prioritet 64 dager (765 pasienter). Som vi ser hvert år er antallet pasienter som starter behandling i juli betydelig lavere enn i juni. Helse Stavanger mottok i juni 2015 det høyeste antall nye henvisninger noen gang, med 7403 henvisninger. I juni 2014 mottok foretaket 6286 henvisninger. Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak somatikk (alle prioriteter) 2.3 Psykisk helsevern for barn og unge Samlet gjennomsnitt ventetid for ventende innen BUP var 44 dager ved utgangen av juli Så å si alle med prioritet. Også dette er økning sammenliknet med juni. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak BUP 7

8 For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i juli 2015, var ventetiden på 45 dager i gjennomsnitt. Også dette er nedgang siden juni. Så å si alle pasienter hadde rett til prioritert helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak BUP 2.4 Psykisk helsevern for voksne Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern for voksne var 78 dager ved utgangen av juli, dette er en økning på åtte dager siden utgangen av juni. Ventetiden for ventende med prioritet var ved utgangen av juli 49 dager og 110 dager for de uten prioritet. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak PH voksne For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i juli var samlet gjennomsnittlig ventetid 60 dager, dette er omtrent samme nivå som i juni. Prioriterte pasienter i juli hadde en 8

9 gjennomsnittlig ventetid på 40 dager (81 pasienter), mens ventetiden for pasienter uten prioritet var 110 dager (31 pasienter). Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak PH voksne 2.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 27 dager ved utgangen av juli, dette er en økning fra juni. Det totale antall ventende ved utgangen av juli var 27 personer, alle med prioritet. Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak TSB For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i juli var samlet gjennomsnittlig ventetid 30 dager, dette er et litt lavere nivå enn tidligere måneder. 9

10 Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak TSB 3 Fristbrudd, langtidsventende, epikrise, korridor og utskrivningsklare pasienter 3.1 Fristbrudd Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF Antallet fristbrudd for ventende gikk ned i juni, i juli er nivået omtrent det samme som i aprilmai. Flest fristbrudd for behandlede og ventende pasienter finner vi ved på Lunge og Gastroseksjon ved Medisinsk divisjon, og Urologisk og Øyesykdommer ved Kirurgisk divisjon. Mens DPS-ene som hadde mange fristbrudd tidligere i år, nå har svært få. 10

11 Det sendes fortsatt ut ukentlige analyser til divisjonene til hjelp for lederne. Det rapporteres ukentlig til adm. direktør og lederne på de fagområdene som har flest fristbrudd. Situasjonen gjennomgås i ledermøtene, og en ser på avdelinger hvor en ut fra ventelistesituasjonen har størst potensiale for framtidige fristbrudd. I tillegg benyttes ulike rapporter som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrudd. Timeplanleggingsprofil og risiko for kommende fristbrudd undersøker for enkeltavdelinger. Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall fristbrudd per divisjon. Alle enhetene har etablert tiltak for å redusere fristbrudd. Det er fortsatt behov for noe ekstraordinært organisert aktivitet innen fagområdene nevnt over med flest fristbrudd. Antall fristbrudd per divisjon 2015-feb 2015-mar 2015-apr 2015-mai 2015-jun 2015-jul DIVISJON FOR MEDISINSK SERVICE KIRURGISK DIVISJON KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN MEDISINSK DIVISJON PSYKIATRISK DIVISJON HELSE STAVANGER HF Totalt Detaljer Psykiatrisk divisjon TSB BUPA RYFYLKE DPS STAVANGER DPS Andre avd. Psyk. Div

12 3.2 Langtidsventende Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av denne at Helse Stavanger HF har hatt en positiv utvikling de siste tre år, men med en viss økning i Ved utgangen av juli er det 108 pasienter som har ventet mer enn et år. Dette er en økning fra et nivået på 75 ved utgangen av mai Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser det er flest langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter. 12

13 3.3 Korridorpasienter og epikrisetid Tabellen nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per divisjon. Tallene hentes ut fra DIPS hver dag kl Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon nov.14 des. 14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 Jun.15 Jul.15 Kirurgisk div Kvinne-barn div Medisinsk div Psykiatrisk div Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,7 % i Juli. De tre siste månedene har nivået ligget ganske jevnt rett under 3%. Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon Fra og med oktober 2013 er postenes manuelle korridortall lagt til grunn for prosentandelen. Fra og med februar 2014 gjelder dette kun for medisinsk divisjon. Andel korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon har over tid vært nær null. Korridorpasientdøgn oppstår av og til, for eksempel når pasientrom må renoveres etter kraftig utagering fra pasienter, og kan ta opp til 2-3 uker. For Psykiatrisk har andelen korridorpasienter vist en stigning i 2015, og er ved utgangen av juli rett under 1% 13

14 Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i juli 82 %, dette er en relativt stor økning siden mai. Den nasjonale indikatoren innenfor psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien for denne er i juli på 71 %, dette er en økning fra april-mai nivået som var 66 %, men litt ned fra juni nivået. Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern 3.4 Utskrivningsklare pasienter somatikk Figuren under viser liggedøgn for pasienter som har vært innlagt på sykehuset etter at de har blitt meldt utskrivningsklare til kommunene innenfor somatikk. For perioden januar til mai utgjør disse 2,3% av alle liggedøgn. 14

15 Mot slutten av juli er det en tydelig reduksjon av utskrivningsklare pasienter. 4 Helsefaglige tiltak Antall pasienter innlagt/henvist til akuttmottak har vært høyt og noe høyere enn i juli i fjor. Flere pasienter har vært sendt hjem etter faglig vurdering og behandling i akuttmottak og en større andel av pasientene har fått behandling i OBA. Det har vært tydelig færre korridorpasienter enn tidligere somre og den generelle oppfatningen er at sommerferieavviklingen har fungert godt og bedre enn på mange år. 3. Økonomi Resultat Resultatutvikling: 15

16 Alle tall i hele mill. Foretaket har hatt positive budsjettavvik både i juni og juli måned på henholdsvis kr 1,4 mill og kr 2,6 mill. Hittil er budsjettavviket negativt med kr 38,5 mill. Resultat per juli Hovedårsaken til det positive resultatet er positive avvik på inntektssiden, som blant annet skyldes etterkoding. Andre inntekter har et negativt avvik på gjestepasientinntektene, og skyldes i hovedsak en korrigering av juni. På kostnadssiden er det positivt avvik på vedlikehold i juli, men hittil er det fremdeles et merforbruk. Det er også mindreforbruk av kommunale Ø-hjelpsenger som gir et positivt avvik på andre varekostnader (lavere antall etablerte senger i kommunene enn forutsatt i budsjettet). Lønnskostnader: Grafen under viser utviklingen i personalkostnader ekskl. innleie og pensjon: 16

17 Personalkostnader korr. for pensjon og ekskl. innleie viste et positivt avvik på kr 5,3 mill. i juni og kr 2,2 mill. i juli. Dersom vi holder effekten av lønnsoppgjøret utenfor, ligger personalkostnadene ekskl. innleie om lag på budsjett for juni og juli sett under ett. Foretaket viser en liten forbedring med tanke på bruk av variabellønn. Kostnaden knyttet til variabellønn i juni og juli er lavere enn samme periode i fjor. Imidlertid har innleien gått opp. Økningen målt mot i fjor ligger på Psykiatrisk divisjon. Det er fra medio august iverksatt ytterligere tiltak for å redusere bruk av innleie fra vikarbyrå, fordi rekrutteringssituasjonen er bedret i deler av foretaket. Grafen under viser utviklingen i innleie: Det positive avviket på andre personalkostnader skyldes eksternt finansierte prosjekter og må sees opp mot Lønn til ansatte. Varekostnader: Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr) Helse Stavanger Regnskap Juli Budsjett Avvik budsjett Regnskap Hittil Budsjett Avvik budsjett Med.forbruk 49,8 46,6 3,2 407,7 376,3 31,4 Annet forbruk 5,1 5,0 0,1 38,9 38,4 0,6 Gjeste- pasienkost. 16,7 18,2-1,5 128,6 127,0 1,6 Andre helsetjenester 5,3 6,7-1,4 47,6 47,2 0,5 Sum 77,0 76,5 0,5 622,9 588,9 34,0 Varekostnader knyttet til aktivitet i foretaket er om lag på budsjett i juni og juli. Det er negative avvik på medisinsk forbruk, men positive avvik på kjøp av ø-hjelpsenger i kommunen. Omstilling Første steg i prosessen med å snu driftssituasjonen i foretaket viser de ønskede resultater. Divisjonene rapporter at iverksatte tiltak knyttet til bedre styring av aktiviteten og pasientflyten i somatikken har hatt god effekt i sommer. Det er også gjort en god innsats i forhold til samarbeid på tvers av avdelinger. Foreløpig ser vi kun en liten effekten av dette på kostnadssiden når vi sammenligner forbruket av variabellønn mot samme periode i fjor. Det betyr at selv om første steg viser god fremdrift, gjenstår det fremdeles en del arbeid med å tilpasse bemanningen til ny driftssituasjon. Endelig resultat for sommeren vil først være synlig når august er over. Investering 17

18 Investeringer 2015 Alle tall i hele tusen Pr. juli 2015 har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på kr 69 mill. Budsjettet for 2015 er på 342 mill. kr, inkludert etterslep i investeringer fra 2014 med 106 mill. De største investeringsprosjektene som ikke er kommet i gang ennå er Pet-senteret og ombygging MOBA. Disse utgjør til sammen om lag kr 65 mill av budsjettet. Likviditet Jul. hittil i Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg MTU Anna SUM Investeringer Ved utgangen av juli 2015 har Helse Stavanger HF en samlet bokført positiv kasse og bank saldo på kr. 277 mill. Dette er en forbedring av den registrerte likviditeten på 77 mill. i forhold til juni Foretaket forventer at likviditeten vil bli redusert i august når betalingen av arbeidsgiveravgift registreres og deler av 2015 pensjonspremien betales. Helse Stavanger HF har en driftskreditt på kr. 287 mill. Alle tall i hele millioner 4. Medarbeidere Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,0 % i juni Dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (6,1 %). 18

19 Prosentvis sykefravær Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,1 7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,7 4,8 5,6 6,4 6,3 7,4 6, ,0 7,6 7,3 6,2 6,3 5,8 6,9 5,6 5,5 6,8 6,5 6,7 6, ,5 6,9 7,0 5,7 5,3 6,2 6,4 5,6 6,8 6,5 7,0 7,3 6, ,1 7,4 7,0 6,1 5,8 6,6 6,0 6,0 6,6 7,0 7,3 6,9 6, ,4 6,9 6,5 5,6 6,2 6,1 5,6 5,8 5,8 6,0 6,8 6,5 6, ,9 8,1 7,2 6,3 6,8 6,0 6,9 Siste 12 mndr 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 Gj.snitt hittil i år Helse Stavanger HF sykefravær juni 2014 versus juni 2015 inkl. gjennomsnitt sykefraværsprosent siste 12 måneder 7 6 6,1 6,0 6,5 Prosent sykefravær jun.14 jun.15 Gj.snitt siste 12 mndr Sykmeldt fravær var 5,0 % (5,3 % 2014). Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn i juni Egenmeldt fravær var 1,0 % (0,8 % 2014). Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på Juni 2015 Juni 2014 kort tid og lang tid Kort tid 2,8 % 2,8 % 1-3 dager 1,1 % 1,0 % 4-8 dager 0,7 % 0,7 % 9-16 dager 1,0 % 1,1 % Lang tid 3,2 % 3,3 % dager 2,8 % 3,0 % > 56 dager 0,4 % 0,3 % 19

20 Divisjons- /enhetsvise oversikter 8,0 Sykefravær pr divisjon/enhet - juni 2014 vs juni ,0 Prosent sykefravær 4,0 2,0 0,0 Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Div. for Med.serv. Div. for Intern Service Kvinne-og barnediv. Adm.dir. stabsavdelinger jun.14 5,7 6,0 6,3 6,3 7,0 5,2 7,6 jun.15 5,6 6,3 6,9 5,6 6,3 5,0 3,6 Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for juni 2015 var 66,5 %. Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2014 juni 2015 for helseforetakene i Helse Vest RHF. Pr. juni 2015 har Helse Stavanger HF det laveste sykefraværet blant helseforetakene i Helse Vest RHF. Sykefravær i % - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest 10,0 9,0 8,0 7,0 Prosent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Månedsverk Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner. 20

21 Netto månedsverk gir en indikasjon på antall månedsverk i drift, det vil si brutto ekskl. alt fravær. Tallene under grafene viser tall for den enkelte perioden. Gjennomsnittlig utvikling så langt viser at Helse Stavanger har 3,5 % flere brutto månedsverk enn hittil samme periode i fjor. Økningen i netto månedsverk hittil er i gjennomsnitt på 2,8 %. HMS/ansattskader I Figur 3 og 4 nedenfor vises oversikter over ansattskader med fravær (Ant. fraværsskader), summen av ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot. ant. personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr. måned for henholdsvis somatiske enheter og Psykiatrisk divisjon. Dataene t.o.m. juli er tatt ut av Synergi Da enkelte skadetilfeller kan bli rapportert/behandlet etter tidsfristen for månedlig innrapportering til styrerapporten, kan det allikevel være innrapportert slike hendelser. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. Figur 3. Oversikt over fraværsskader (Ant. fraværsskader), summen av skader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot. ant. personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr måned i somatiske enheter. 21

22 Skader med fravær rapportert i Synergi Somatiske enheter Det fremkom ingen skader med fravær i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi Skader med medisinsk behandling (ikke fravær) rapportert i Synergi Somatiske enheter Det fremkommer ingen skader med medisinsk behandling i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi Figur 4. Oversikt over fraværsskader (Ant fraværsskader), summen av skader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot ant personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr. måned i Psykiatrisk divisjon. Skader med fravær rapportert i Synergi - Psykiatrisk divisjon Det fremkommer ingen skader med fravær i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi Skader med medisinsk behandling (ikke fravær) rapportert i Synergi - Psykiatrisk divisjon Det fremkommer ingen skader med medisinsk behandling i juli i rapporten som ble tatt ut fra synergi

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.03.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 23/15 B Rapportering fra virksomheten februar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl.

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 18.04.2017 SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per mars 2017 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl.

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 22.03.2017 SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2017 ARKIVSAK: 2017/2

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl.

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: DATO: SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 20.09.2017 SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per august 2017 ARKIVSAK: 2017/02

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer